KHẢO SÁT THÁI ĐỘ VÀ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH

58 7 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KĨ THUẬT NƠNG NGHIỆP Khóa luận tốt nghiệp KHẢO SÁT THÁI ĐỘ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH Họ tên sinh viên: Trần Tấn Lộc Ngành Sư Phạm Kĩ Thuật Nơng Nghiệp Niên khóa: 2006 – 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2010 KHẢO SÁT THÁI ĐỘ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH Tác giả Trần Tấn Lộc Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THANH THỦY Tháng 05/2010 i LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ - người có cơng ơn sinh thành ni dạy nên người Đề hoàn thành luận văn em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng Bộ môn Sư phạm kĩ thuật nơng nghiệp tận tình hướng dẫn em q trình hồn thành luận văn Cảm ơn bạn sinh viên lớp DH06SP động viên, giúp đỡ thực tốt luận văn ii TÓM TẮT Đề tài: “KHẢO SÁT THÁI ĐỘ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH” Đối tượng điều tra sinh viên thuộc khoa: − Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp − Nông học − Công nghệ thông tin Địa điểm điều tra: Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Từ tháng 07/2009 đến tháng 05/2010 người nghiên cứu thu kết sau: Tìm hiểu nhận thức, thái độ sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh việc học Tiếng Anh - Tìm hiểu thời gian sinh viên Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh dùng để học Tiếng Anh, khóa học sinh viên Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh theo học nhằm nâng cao trình độ Tiếng Anh, nhận thức yếu tố, kĩ cần thiết học Tiếng Anh Qua cung cấp nhìn tổng qt tình hình học tiếng anh sinh viên Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Tìm hiểu khó khăn, thuận lợi sinh viên Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh học Tiếng Anh - Đề xuất số ý kiến cho việc giảng dạy tiếng Anh Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt đề tài iii Mục lục iv Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ ix Lời ngỏ Chương Giới thiệu 1 Hoàn cảnh Tình hình nơi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 4 Vấn đề nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp điều tra bảng hỏi Phương pháp thống kê toán học Phương pháp phân tích định tính Cấu trúc luận văn Kế hoạch nghiên cứu iv Chương 2: Cơ sở lý luận Hoạt động học 1 Khái niệm 2 Phân biệt cách học Bản chất đối tượng hoạt động học 10 Hình thành hoạt động học 10 Động học tập 10 1 Động hoàn thiện tri thức (động bên trong) 11 a Tính hấp dẫn tri thức 11 b Ý nghĩa thiết thực tri thức 12 c Phương pháp giảng dạy giáo viên 12 Động quan hệ xã hội (động bên ngoài) 12 Hình thành mục đích học 13 Hình thành hoạt động học 13 2 Ngôn ngữ 14 2 Khái niệm 14 2 Chức ngôn ngữ 15 2 Chức nghĩa 15 2 2 Chức thông báo 15 2 Chức khái quát hoá 15 Đặc điểm Tiếng Anh 16 Nguồn gốc tiếng Anh 16 Tình hình sử dụng Tiếng Anh 17 3 Đặc điểm việc học Tiếng Anh 18 3 Khó khăn học Tiếng Anh 18 3 Thuận lợi học tiếng Anh 20 Đặc điểm hoạt động học tập sinh viên 20 Đặc điểm 20 Thực trạng hoạt động học tập sinh viên 20 v 2.5 Lược khảo số nghiên cứu trước 21 Chương Phương pháp nghiên cứu 24 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 24 Phương pháp điều tra bảng hỏi 24 Thời gian tiến hành 25 2 Cách thiết kế bảng hỏi 25 3 Đối tượng thu kiến 25 Số lượng phiếu điều tra phát thu lại 25 3 Phương pháp thống kê toán học 25 Phương pháp phân tích định tính 25 Chương Phân tích kết 26 4.1 Tìm hiểu nhìn nhận sinh viên vấn đề học tiếng Anh hoàn cảnh 26 Tìm hiểu cảm nhận học tiếng Anh 27 Tìm hiểu nguyên nhân học tiếng Anh sinh viên 28 4 Tìm hiểu mơn ngoại ngữ khác mà sinh viên theo học 29 Tìm hiểu tình hình học tiếng Anh sinh viên ngồi lên lớp thức giảng đường 30 Tìm hiểu thời gian học tiếng Anh sinh viên 31 Tìm hiểu nhìn nhận sinh viên bốn kĩ (nghe, nói, đọc, viết) học tiếng Anh 32 Tìm hiểu tự đánh giá sinh viên kĩ mà sinh viên giỏi yếu 32 Tìm hiểu yếu tố theo sinh viên quan trọng muốn học tốt Tiếng Anh 34 10 Tìm hiểu khó khăn sinh viên học tiếng Anh 35 11 Tìm hiểu thuận lợi sinh viên học tiếng Anh 37 12 Tìm hiểu trình độ tiếng Anh sinh viên 37 vi Chương Kết luận 35 Kết luận 35 1 Thái độ nhận thức sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM tâm quan trọng tiếng Anh 35 Tình hình học tiếng Anh sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM 40 Những khó khăn thuận lợi sinh viên học tiếng Anh 41 Khó khăn 41 Thuận lợi 42 Những ý kiến đề xuất cho việc giảng dạy môn tiếng Anh trường Đại học Nông Lâm Tp HCM 43 Tài liệu tham khảo 44 Phụ lục 46 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Bảng thống kê nhìn nhận sinh viên vấn đề học tiếng Anh Bảng Bảng thống kê cảm nhận sinh viên học tiếng Anh Bảng Thống kê nguyên nhân học tiếng Anh sinh viên Bảng 4 Bảng thống kê tình hình theo học mơn ngoại ngữ khác tiếng Anh sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM Bảng Bảng thống kê tình hình sinh viên tham gia khóa học tiếng Anh ngồi lên lớp thức Bảng Bảng thống kê thời gian học tiếng Anh sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM Bảng Bảng thống kê tự đánh giá sinh viên bốn kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết Bảng Bảng thống kê yếu tố giúp sinh viên học tốt tiếng Anh Bảng Bản thống kê trình độ tiếng Anh sinh viên viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ phần trăm nhận thức sinh viên việc học tiếng Anh Biểu đồ 4.2 Biểu đồ biểu thị tỷ lệ phần trăm ý kiến sinh viên cảm nhận học tiếng Anh Biểu đồ 4.3 Biểu đồ thể tỷ lệ phần trăm lý sinh viên theo học tiếng Anh Biểu đồ 4.4 Đồ thị biểu diễn tình hình học ngoại ngữ khác sinh viên tiếng Anh Biểu đồ 4.5 Đồ thị thể tình hình tham gia khóa học tiếng Anh lên lớp Biểu đồ 4.6 Đồ thị biểu diễn thời gian học tiếng Anh sinh viên Biểu đồ 4.7 Biểu đồ biễu diễn tự đánh giá sinh viên bốn kĩ năng: nghe, nói đọc, viết Biểu đồ 4.8 Biểu đồ biểu thị đánh giá sinh viên bốn yếu tố Biểu đồ 4.9 Biểu đồ thể tỷ lệ phần trăm trình độ tiếng Anh sinh viên ix Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Tìm hiểu yếu tố theo sinh viên quan trọng muốn học tốt tiếng Anh Bảng Bảng thống kê yếu tố giúp sinh viên học tốt tiếng Anh (xin xem câu Phiếu thăm ý kiến, Phụ lục 1) Chương trình học tốt Giáo viên giỏi Giáo viên người xứ Nỗ lực thân Rất quan Quan Bình Khơng ảnh trọng trọng thường hưởng f % f % f % f % 42 28 00 47 31 33 51 34 00 10 67 63 42 00 51 34 00 33 22 00 00 20 13 33 47 31 33 51 34 00 32 21 34 71 47 33 39 26 00 36 24 00 67 ™ Chương trình học tốt (YT1) : Về yếu tố chương trình học có 42 sinh viên chọn mức độ quan trọng, chiếm 28% ; 47 sinh viên chọn mức độ quan trọng, chiếm 31.33% ; 51 sinh viên lựa chọn mức độ bình thường, chiếm 34% ; 10 sinh viên lựa chọn mức độ không ảnh hưởng chiếm 6.67% ™ Yếu tố giáo viên giỏi (YT2): Về yếu tố có 63 sinh viên lựa chọn mức độ quan trọng, chiếm 42% ; 51 sinh viên lựa chọn mức độ quan trọng, chiếm 34% ; 33 sinh viên lựa chọn mức độ bình thường, chiếm 22% ; sinh viên lựa chọn mức độ không ảnh hưởng, chiếm 2% ™ Yếu tố giáo viên người xứ (YT3) : Về yếu tố có 20 sinh viên lựa chọn mức độ quan trọng, chiếm 13 33% ; 47 sinh viên lựa chọn mức độ quan trọng, chiếm 31 3% ; 51 sinh viên lựa chọn mức độ bình thường, chiếm 34% ; 32 sinh viên lựa chọn mức độ không ảnh hưởng, chiếm 21 34%, ™ Yếu tố nỗ lực thân (YT4): Về yếu tố có 71 sinh viên lựa chọn mức độ quan trọng, chiếm 47 33% ; 39 sinh viên lựa chọn mức độ quan trọng, chiếm 26% ; 36 sinh viên lựa chọn mức độ bình thường, chiếm 24% ; sinh viên lựa chọn mức độ không ảnh hưởng, chiếm 2% SVTH: Trần Tấn Lộc 34 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Biểu đồ 4.8: Biểu đồ biểu thị đánh giá sinh viên bốn yếu tố 80 70 60 50 YT1 YT2 40 30 20 YT3 YT4 10 Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng ảnh hưởng Kết cho thấy sinh viên có nhận thức đắn tầm quan trọng yếu tố, yếu tố nỗ lực thân quan tâm hàng đầu, yếu tố giáo viên giỏi, giáo viên người xứ cuối chương trình học tốt 10 Tìm hiểu khó khăn sinh viên học tiếng Anh Chủ yếu ý kiến sinh viên cho khó khăn việc học tiếng Anh có hai khó khăn chủ yếu là: - Mơn học khơng hấp dẫn - Học phí cao Về ngun nhân môn học không hấp dẫn, đa phần sinh viên cho tiếng Anh môn học chán, chí sợ mơn tiếng Anh Điều ảnh hưởng đầu vào sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM Theo người nghiên cứu nguyên nhân tiếng Anh trở thành môn học không hấp dẫn do: Sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM đa phần đến từ vùng miền quê, xa xôi, nơi mà điều kiện học tiếng Anh không tốt vùng thị thành Tại vùng quê, quan điểm học tiếng Anh không quan trọng Học sinh tâm vào môn học SVTH: Trần Tấn Lộc 35 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Tốn, Lý, Hóa, Văn, để thi tốt nghiệp Trung học Phổ thơng thi đại học Vì vậy, môn tiếng Anh xem môn trả nợ đa phần học sinh Chương trình đào tạo tiếng Anh cho học sinh, sinh viên chưa đồng Theo TS Vũ Thị Phương Anh (Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) phân tích thiếu liên thơng chương trình tiếng Anh phổ thơng: “ Khi nhiều học sinh lớp 12 thành phố lớn Hà Nội TP.HCM có trình độ tiếng Anh đến 5.0 – 6.0 điểm IELTS phải học chương trình tiếng Anh trường đại học xây dựng cho đa số sinh viên có trình độ xem sơ cấp (tức khoảng 3.0 điểm IELTS) với trình độ đầu vào xác định sơ cấp, số tiết dạy học quy định 150 tiết (10 đơn vị học trình) cho tồn thời lượng học tiếng Anh bậc đại học, trường đặt mục tiêu giảng dạy tiếng Anh trường phải đạt mức trung cấp (tức khoảng 4,5 5.0 điểm IELTS), mức độ cao so với thời lượng nêu cho trình độ nêu.” (Nguồn vnmedia.vn, ngày 14/06/2007) Tiếng Anh giảng dạy cấp học chủ yếu điểm ngữ pháp, Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh cấp lớp tùy theo vùng miền phân thành chương trình tiếng Anh dành cho hệ năm hệ năm Ở bậc Đại học sinh viên trình độ A, B, C giáo trình Streamline, Headway, gần Lifeline Tuy nhiên, dù học cấp học hay chương trình học sinh, sinh viên học học lại nội dung nhau, hầu hết điểm ngữ pháp Người nghiên cứu nhận thấy điểm ngữ pháp giảng dạy lặp lặp lại gồm: tiếng Anh, cấu trúc câu bị động, cấu trúc câu tường thuật, cấu trúc câu điều kiện, mệnh đề quan hệ,… Khó khăn thứ hai sinh viên học tiếng Anh học phí Hầu hết sinh viên theo kết điều tra (xin xem mục 4.5) tham gia khóa học tiếng Anh ngồi lên lớp Hiện có nhiều trung tâm ngoại ngữ mở học phí trung tâm chênh lệch nhiều từ 200 – 300 ngàn đồng /tháng đến triệu đồng /tháng Vì vậy, học phí điều đáng quan tâm sinh viên học tiếng Anh Bên cạnh đó, việc mua sách báo, tài liệu, băng đĩa phục vụ cho học tập tốn nhiều tiền Theo quan sát người nghiên cứu nhà sách sách dạy tiếng Anh thường có giá bán SVTH: Trần Tấn Lộc 36 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN cao, sách nhập từ nước ngồi có giá bán cao 100 – 200 ngàn đồng/quyển Bên cạnh đó, tiếng Anh điều đáng ngại sinh viên Sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM đến từ vùng nông thôn, nơi mà điều kiện học tiếng Anh thiếu thốn Đồng thời yếu tố gây khó khăn cho việc học tiếng Anh thiếu môi trường giao tiếp tiếng Anh ngày 11 Tìm hiểu thuận lợi sinh viên học tiếng Anh Có nhiều ý sinh viên cho yếu tố thuận lợi cho sinh viên học tiếng Anh hệ thống bảng chữ gần giống với tiếng Việt, số từ ngữ, cách đọc giống tiếng Việt Hơn 50% sinh viên trả lời đáp án “ Khơng có” Kết cho thấy, không nhiều sinh viên nhận thấy thuận lợi tốt người Việt Nam học tiếng Anh hệ thống bảng chữ gần giống với tiếng Việt So với ngoại ngữ khác như: Tiếng Hoa, tiếng Nhật, Tiếng Nga,…thì người học phải tập làm quen với hệ thống bảng chữ, kí hiệu hồn tồn 12 Tìm hiểu trình độ tiếng Anh sinh viên Bảng Bản thống kê trình độ tiếng Anh sinh viên (xin xem câu 12 phiếu thăm ý kiến sinh viên Phụ lục ) Trình độ Giỏi Khá Trung bình Yếu f 32 71 45 Tỷ lệ % 33 21 33 47 33 30 01 Qua bảng thống kê cho thấy sinh viên đa số tự đánh giá trình độ mức trung bình, yếu Cụ thể có đến 71 sinh viên lựa chọn mức độ Trung bình, chiếm đến 47.33% Lượng sinh viên chọn mức độ yếu cao: 45 sinh viên, chiếm 30.01%; có 32 sinh viên lựa chọn SVTH: Trần Tấn Lộc 37 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN mức độ khá, chiếm 21.33% Vậy có sinh viên lựa chọn mức độ giỏi, chiếm 1.33% Tỉ lệ thấp Biểu đồ Biểu đồ thể tỷ lệ phần trăm trình độ tiếng Anh sinh viên 1% 21% 30% Giỏi Khá Trung bình Yếu 48% Qua biểu đồ cho thấy trình độ tiếng Anh sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM mức trung bình Theo điều tra có sinh viên chọn đáp án Giỏi, chiếm gần 1%; 32 sinh viên chọn đáp án Khá, chiếm gần 21%; 71 sinh viên chọn đáp án Trung bình, đáp án lựa chọn nhiều nhất, chiếm gần 48%; đáp án Yếu 35 sinh viên chọn, chiếm gần 30% Đa phần sinh viên tự đánh giá trình độ thân mức trung bình SVTH: Trần Tấn Lộc 38 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Chương 5: KẾT LUẬN Kết luận 1 Thái độ nhận thức sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM tầm quan trọng tiếng Anh Theo kết điều tra người nghiên cứu đưa kết luận sinh viên Đại học Nơng lâm Tp HCM có nhận thức đắn quan trọng việc học tiếng Anh thời điểm Tuy nhiên, thái độ học tập sinh viên chưa đắn, sinh viên chưa cảm thấy thực hứng thú học tiếng Anh, điều dẫn đến tình trạng sinh viên theo học tiếng Anh đông số lượng sinh viên thành thạo môn ngoại ngữ lại không cao Đa số sinh viên nhận thấy học tiếng Anh hoàn cảnh cần thiết, 62/150 sinh viên đồng việc học tiếng Anh thời điểm cần thiết Lý chủ yếu để sinh viên học tiếng Anh tiếng Anh có ích cho sinh viên tìm việc sau hồn cảnh tiếng Anh ưu xin việc yếu tố tất nhiên cần thiết làm việc môi trường quốc tế Bên cạnh trình độ ngoại ngữ yếu tố cần thiết xét duyệt chương trình học bổng du học đa số nước giới Tuy nhiên, kết thống kê người nghiên cứu thời gian sinh viên dành cho việc học tiếng Anh ít, có đến 61/150 sinh viên dành giờ/ tuần cho việc học tiếng Anh Về cảm nhận mơn tiếng Anh có 72/150 sinh viên cảm thấy chán nản học tiếng Anh Đúc kết lại, qua nghiên cứu người nghiên cứu nhận thấy sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM có nhận thức đắn việc học tiếng Anh chưa có thái độ tốt học mơn ngoại ngữ SVTH: Trần Tấn Lộc 39 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Tình hình học tiếng Anh sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM Qua khảo sát, nghiên cứu người nghiên cứu rút kết luận sau tình hình học tiếng Anh: - Sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM đa số học môn ngoại ngữ tiếng Anh - Ngồi chương trình lên lớp thức, đa phần sinh viên đăng kí khóa học luyện thi lấy chứng Anh văn quốc gia A, B, C, TOIEC, …vì văn tạo ưu xin việc làm Xu hướng sinh viên ngày chọn chương trình Toiec để học Theo báo điện tử Hà Nội Mới online Việt Nam, TOEIC mẻ số doanh nghiệp tổ chức lựa chọn sử dụng nhiều tính vượt trội chương trình kiểm tra tiếng Anh khác vốn quen thuộc Các doanh nghiệp sử dụng TOIEC tiêu chí tuyển nhân viên Ngân hàng Techcombank, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty LG Electronics Vietnam, Samsung Vina Electronics, Sacombank, LG Vina Chemical, Bangkok Bank Public, Cơng ty hợp tác lao động nước ngồi Inlaco, Abacus Vietnam TOIEC có thang từ 10 đến 990 điểm Chứng TOEIC có màu, tùy theo kết quả: cam (10-215), nâu (220-465), xanh (470-725), xanh da trời (730-855) vàng (860-990) Các doanh nghiệp có mức yêu cầu điểm TOIEC khác Theo Wikipedia có khoảng triệu người tham gia trắc ngiệm 60 quốc gia năm - Thời gian sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM dành cho việc học tiếng Anh Măc dù tham gia khóa học tiếng Anh sinh viên khơng dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh Đa số sinh dù nhận biết tầm quan trọng việc học tiếng Anh khơng muốn học lười hay chán Người nghiên cứu nhận thấy hầu hết sinh viên có ý thức tốt, muốn học tiếng Anh chưa tâm hay nói lười học Sinh viên tham gia lớp tiếng Anh để nâng cao trình độ lại khơng kiên trì theo học, thường bỏ lớp chừng Mặc khác chương trình học chưa hợp lý, trung tâm tiếng Anh uy tín, đào tạo có chất lượng học phí lại q cao, khơng phù hợp với sinh viên Vì thế, dù sinh viên tốn thời gian, tiền bạc vào việc học tiếng Anh SVTH: Trần Tấn Lộc 40 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN sinh viên không thu lại kết mong muốn Điều làm hầu hết sinh viên nản lòng - Sinh viên Đại học Nơng lâm Tp HCM yếu kĩ nghe, nói, đọc, viết Trong đó, yếu kĩ nghe Điều phản ánh thực trạng việc dạy học tiếng Anh cấp lớp, trường đại học, cao đẳng Đây khơng tình trạng chung sinh viên Đại học Nơng lâm Tp HCM mà hầu hết học viên học tiếng Anh Việt Nam Môn nghe ln mơn khó người học tiếng Anh Điều bắt nguồn từ phương pháp giảng dạy tiếng Anh chưa Theo Nguyễn Quang Uẩn (2004, trang 121): “Ngôn ngữ tượng xã hội – lịch sử Do sống làm việc (hoạt động) nên người có nhu cầu giao tiếp (thơng báo) với nhận thức (khái quát hóa) thực” Theo nhận định trình người sử dụng ngôn ngữ bắt nguồn từ việc giao tiếp, bao gồm : nghe – học nói theo Đơn giản ta xét q trình học ngơn ngữ đứa trẻ bắt đầu việc nghe, sau tập nói theo Khi đứa trẻ lớn lên đến trường học viết, cách trình bày văn tự Tuy nhiên, người nghiên cứu trình bày Chương kết nghiên cứu mục 4.10 Tìm hiểu khó khăn sinh viên học tiếng Anh, chương trình giảng dạy mơn tiếng Anh Việt Nam chủ yếu theo phương pháp truyền thống, chủ yếu dạy ngữ pháp mà không trọng kĩ nghe, loại kĩ khó, cần luyện tập thời gian dài Vì vậy, hầu hết người học tiếng Anh Việt Nam yếu môn nghe sợ mơn kì thi tiếng Anh - Sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM ý thức yếu tố quan trọng học tiếng Anh quan trọng nỗ lực thân Ngồi cần đến yếu tố giáo viên giỏi, người xứ chương trình học tốt Những khó khăn thuận lợi sinh viên học tiếng Anh Khó khăn: Qua điều tra thống kê có hai nguyên nhân gây nên khó khăn cho sinh viên theo học tiếng Anh môn học không gây hứng thú học phí tham dự lớp học trung tâm q cao Mơn học khơng hứng thú chướng ngại vật lớn sinh viên Tình trạng chủ yếu cách dạy tiếng Anh chưa thật hợp lí Các chương trình dạy tiếng SVTH: Trần Tấn Lộc 41 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Anh thường trọng nhiều đến điểm ngữ pháp khơ khan, học viên thường có điều kiện tham dự buổi thực hành đàm thoại, rèn luyện kĩ nghe Vì làm cho người học dễ chán nản học tiếng Anh Tại trung tâm anh ngữ với phương pháp giảng dạy tiên tiến trọng khả nghe nói cho học viên, tạo hứng thú cho học viên trình học Vấn đề thứ hai sinh viên học tiếng Anh học phí Như người nghiên cứu trình bày mục 5.1.2 đa số sinh viên đăng kí khóa học tiếng Anh ngồi để nâng cao trình độ Những trung tâm mà sinh viên Đại học Nông lâm Tp HCM theo học : Trung tâm ngoại ngữ Đại học Nông lâm Tp HCM, trung tâm ngoại ngữ Đại học Sư phạm Kĩ thuật, … Học phí trung tâm ngoại ngữ thường không cao, dao động từ 200 – 300 ngàn đồng/ tháng Nhưng trung tâm anh ngữ tư nhân tiếng học phí lại chênh lệch nhiều Cụ thể Anh văn Hội Việt Mỹ, Trung tâm ila, Hội Đồng Anh, hệ thống Trung tâm anh ngữ Bắc Mỹ học phí thường triệu đồng / tháng Vấn đề trung tâm anh ngữ thuộc trường đại học học phí có thấp trung tâm tư nhân lượng học viên cho lớp học trung tâm đông, hoạt động dạy – học chưa thực hiệu quả, dễ làm học viên chán học bỏ học Ngược lại trung tâm có chất lượng, giảng dạy hiệu học phí lại q mắc so với khả tài sinh viên Vì vậy, hai vấn đề lẩn quẩn sinh viên học tiếng Anh Ngồi ra, có khó khăn khác sinh viên theo học tiếng Anh như: khơng có điều kiện giao tiếp thường xun, việc phát âm tiếng Anh khó, … Thuận lợi Theo kết điều tra cho thấy thuận lợi mà sinh viên nhận học tiếng Anh hệ thống kí tự tiếng Anh tiếng Việt dùng chung bảng chữ Latinh, giúp người học dễ viết, dễ đọc số từ đơn giản SVTH: Trần Tấn Lộc 42 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 5.2 Những ý kiến đề xuất cho việc giảng dạy môn tiếng Anh trường Đại học Nông lâm Tp HCM: Qua điều tra nghiên cứu, người nghiên cứu nhận thấy việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chưa đáp ứng nhu cầu sinh viên Vì vậy, người nghiên cứu có đề xuất cho việc giảng dạy môn tiếng Anh trường Đại học Nông lâm Tp HCM sau: - Trang bị thêm phòng lab để rèn luyện thêm kĩ nghe cho sinh viên - Các buổi học tiếng Anh trường chủ yếu ngữ pháp từ vựng, cần huấn luyện kĩ nói, thuyết trình tiếng Anh cho sinh viên - Xem xét lại chuẩn đầu tiếng Anh trường, nên trọng kĩ nghe nói, giúp sinh viên tự tin giao tiếp tốt nghiệp trường SVTH: Trần Tấn Lộc 43 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN TÀI LIỆU THAM KHẢO - Vũ Thị Phương 2007 Bài giảng điện tử Tâm lí học ĐH Đồng Tháp - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2004 Tâm lý học đại cương NXB ĐHQG Hà - Hồng Đức Lâm 2006 Giáo trình Tâm lí học đại cương Đại học Đà Lạt - Phạm Hoàng Tài.2007 Giáo trình tâm lí học đại cương Đại học Đà Lạt - Đỗ Văn Thơng 2006 Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi Tâm lí học Sư phạm Nội Đại học An Giang - Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) 2006 Giáo trình Giáo Dục Học tập NXB ĐH Sư Phạm - Phạm Viết Vượng 2000 Giáo dục học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - Nguyễn Thị Oanh 1999 Bài giảng Giáo dục để phát triển Đại Học Mở – Bán Cơng Tp Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Châu 2005 Những vấn đề chương trình trình dạy học NXB Giáo dục Hà Nội - Dương Thiệu Tống 2000 Phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Giáo dục - Nguyễn Thanh Thủy 2009 Bài giảng “Thống kê giáo dục” ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Vũ Minh Hùng 2003 Giáo trình mơn Phương pháp nghiên cứu khoa học Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Tuấn 2007 Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật Tp Hồ Chí Minh - Đinh Ái Linh Những hạn chế quản lí học tập sinh viên Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Tạp chí phát triển Khoa học Công nghệ Tập Số 10-2006 SVTH: Trần Tấn Lộc 44 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp - Ngành SPKTNN Thái Anh Tiếng Anh điểm mạnh hay điều bắt buộc sinh viên Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội Số 211 – 2008 - http://vi wikipedia org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh#L E1 BB 8Bch_s E1 BB AD - http://vi.wiktionary.org/wiki/h%E1%BB%8Dc - http://diendankienthuc net/diendan/showthread php?t=3212 - http://www tamlyhoc net/forum/index php?topic=1176 ; wap2 - http://www hcmuaf edu vn/contents php?ids=49&ur=admin - http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=93564&catid=71 - http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=74704&Catid=71 - http://www.studygs.net/vietnamese/attmot4.htm - http://www.englishclub.com/english-language-history.htm - http://ngonngu.net/index.php?p=246 SVTH: Trần Tấn Lộc 45 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN SINH VIÊN Nhằm thực đề tài tài “Khảo sát thái độ tình hình học tiếng Anh sinh viên ĐH Nơng Lâm thuộc khối ngành không chuyên tiếng Anh.”, cần số ý kiến có liên quan Rất mong giúp đỡ bạn để tơi hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn Bạn vui lòng cho biết vài thơng tin: Bạn sinh viên khoa:………………………………………………………………… Niên khóa:………………………………………………………………………… Việc làm bạn mong muốn có tốt nghiệp trường:…………………………………………………………………………… Câu 1: Bạn nhận thấy việc học anh văn hoàn cảnh nay: a Rất cần thiết b Cần thiết c Bình thường d Không quan tâm Câu 2: Bạn cảm thấy học tiếng Anh: a Hứng thú b Bình thường c Chán nản d Ý kiến khác:…………………………………………………………………… Câu 3: Việc học tiếng Anh bạn do: a Bạn yêu thích tiếng Anh b Biết tiếng Anh ưu bạn xin việc làm sau c Do người học nên bạn học d Do chương trình học quy định bạn khơng thích học tiếng Anh Câu 4: Ngồi tiếng Anh, bạn học ngoại ngữ khác? a Có (ngoại ngữ mà bạn theo học: …………………………………) b Khơng Câu 5: Ngồi lên lớp, bạn có theo học khóa học tiếng Anh khơng? a Có – Bạn vui lòng cho biết khóa học:……………………………… b Khơng Câu 6: Trong tuần bạn dành khoảng cho việc học tiếng Anh: a Trên b Từ 7-5 c Từ 5-2 d Dưới Câu 7: Theo bạn kĩ (nghe, nói, đọc, viết) quan trọng mà bạn cần phải quan tâm đầu tiên, sao?: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SVTH: Trần Tấn Lộc 46 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN ……………………………………………………………………………………………… Câu : Bạn nhận thấy khả kĩ : nghe, nói, đọc, viết bạn nào? Rất tốt Tốt Trung bình Yếu Nghe Nói Đọc Viết Câu 9: Theo ban yếu tố sau ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh ? Rất quan Quan trọng Bình thường Khơng ảnh trọng hưởng Chương trình học tốt Giáo viên giỏi Giáo viên người xứ Nỗ lực thân Câu 10: Bạn vui lòng cho biết khó khăn bạn học tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo bạn thuận lợi bạn học tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 12: Bạn nhận thấy trình độ tiếng Anh bạn nay: a Rất tốt b Khá c Trung bình d Yếu Xin cảm ơn bạn dành thời gian tham gia điều tra Chúc bạn học tốt SVTH: Trần Tấn Lộc 47 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Tấn Lộc Ngành SPKTNN 48 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy ... tài: “KHẢO SÁT THÁI ĐỘ VÀ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH Đối tượng điều tra sinh viên thuộc khoa: − Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp...KHẢO SÁT THÁI ĐỘ VÀ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH Tác giả Trần Tấn Lộc Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành. .. nghiệp Ngành SPKTNN 1- Thái độ nhận thức sinh viên Đại học Nông Lâm tầm quan trọng tiếng Anh 2- Tình hình học tiếng Anh sinh viên Đại học Nông Lâm (bao gồm thời gian, hình thức phương pháp học tập)
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THÁI ĐỘ VÀ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH , KHẢO SÁT THÁI ĐỘ VÀ TÌNH HÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUỘC CÁC KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay