TÌM HIỂU CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

81 5 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CƠNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyên Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp Mã số sinh viên : 06132040 Niên khóa: 2006 - 2010 Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Thảo Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyên Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp Mã số sinh viên : 06132040 Niên khóa: 2006 - 2010 Năm 2010 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Cha mẹ nuôi khôn lớn dạy thành người động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho người nghiên cứu trình học tập Các giảng viên ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cơ Nguyễn Thị Thu Thảo người nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện cho người nghiên cứu suốt thời gian thực Các giáo viên môn học sinh trường Trung học phổ thông Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM Cảm ơn bạn tập thể lớp DH06SP TP.HCM, ngày 20 tháng năm 2010 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên i TÓM TẮT Giảng viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ THU THẢO Đề tài: “Tìm hiểu cơng tác giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh” tiến hành trường THPT Tam Phú thời gian từ 08/2009 đến 05/2010 Mục đích đề tài tìm hiểu cơng tác giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú Đề tài thực với 240 phiếu câu hỏi điều tra học sinh 10 phiếu câu hỏi xin ý kiến giáo viên * Đề tài tập trung tìm hiểu xung quanh vấn đề: + Nội dung giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú + Phương pháp hình thức áp dụng để giáo dục mơi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú + Nhận thức thái độ học sinh công tác giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú * Kết thu sau: + Nội dung giáo dục mơi trường chủ yếu tích hợp vào môn học xung quanh vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái, luật pháp bảo vệ môi trường + Các phương pháp áp dụng để giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú: phương pháp tìm tòi- giải vấn đề, phương pháp thảo luận, đóng vai, thực địa, dự án Trong đó, phương pháp thảo luận phương pháp tìm tòi – giải vấn đề thầy/cơ sử dụng nhiều + Hai hình thức áp dụng để giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú: nội khóa ngoại khóa Trong đó, hình thức nội khóa hình thức thầy/cơ sử dụng dạy giáo dục mơi trường + Học sinh nhận thức tầm quan trọng môi trường có thái độ học tập tốt học có lồng ghép giáo dục mơi trường, có ý thức hành động mơi trường ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN …i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG .vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ vii Chương GIỚI THIỆU …1 1.1 Lý chọn đề tài …1 1.2 Vấn đề nghiên cứu …2 1.3 Mục đích nghiên cứu …2 1.4 Đối tượng nghiên cứu …2 1.5 Phạm vi nghiên cứu …2 1.6 Câu hỏi nghiên cứu 1.7 Nhiệm vụ nghiên cứu …3 1.8 Phương pháp nghiên cứu …3 1.9 Kế hoạch nghiên cứu …3 1.10 Cấu trúc tiểu luận …4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN …5 2.1 Lược khảo nghiên cứu trước …5 2.2 Khái niệm môi trường …9 2.3 Các khái niệm 10 2.4 Tổng quan giáo dục môi trường 11 2.4.1 Lịch sử giáo dục môi trường 11 2.4.2 Khái niệm - mục đích- mục tiêu giáo dục mơi trường 13 2.4.2.1 Khái niệm giáo dục môi trường 13 2.4.2.2 Mục đích giáo dục mơi trường 15 2.4.2.3 Mục tiêu giáo dục môi trường 15 2.5 Giáo dục môi trường nhà trường 16 2.5.1 Nội dung giáo dục môi trường 16 iii 2.5.2 Các hình thức tổ chức phương pháp dạy học giáo dục môi trường 17 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 20 3.2 Phương pháp điều tra 20 3.3 Phương pháp phân tích liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Nguồn giáo viên phục vụ công tác giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú 23 4.2 Nội dung chương trình giáo dục mơi trường trường THPT Tam Phú 24 4.3 Phương pháp hình thức tổ chức áp dụng để giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam phú 30 4.4 Phương tiện phục vụ cho giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú 41 4.5 Nhận thức thái độ học sinh công tác giáo dục môi trường 45 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.1.1 Nội dung giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú 53 5.1.2 Phương pháp hình thức tổ chức áp dụng để giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú 54 5.1.3 Nhận thức thái độ học sinh trường THPT Tam Phú công tác giáo dục môi trường 54 5.2 Kiến nghị 55 5.2.1 Đối với Sở giáo dục – Đào tạo 55 5.2.2 Đối với nhà trường 55 5.2.3 Đối với giáo viên mơn (có nội dung lồng ghép GDMT) 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GDMT : Giáo dục môi trường ĐĐMT : Đạo đức môi trường THPT : Trung học phổ thông THCS : Trung học sở BVMT : Bảo vệ môi trường MT : Môi trường GV : Giáo viên HS : Học sinh TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UNEP : United Nations Environment Programme ( Chương trình mơi trường Liên Hợp Quốc) IEEP : International Environmental Education Programme ( Chương trình giáo dục mơi trường Quốc Tế) IUCN : World Conservation Union ( Hội bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Quốc tế) NEA : National Education Association (Hiệp hội giáo dục quốc gia) UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức giáo dục, Khoa học văn hóa Liên Hiệp Quốc v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Bảng thống kê thời gian công tác chuyên môn giáo viên 23 Bảng 4.2: Bảng thể ý kiến giáo viên mức độ tham gia khóa học bồi dưỡng GDMT trường THPT Tam Phú 24 Bảng 4.3: Bảng thể chương trình giáo dục mơi trường trường THPT Tam Phú 25 Bảng 4.4: Bảng thể ý kiến học sinh mơn học có lồng ghép GDMT 26 Bảng 4.5: Bảng thể phương pháp giáo viên sử dụng mơn học có lồng ghép GDMT 32 Bảng 4.6: Bảng thể ý kiến giáo viên hình thức tổ chức GDMT gây cho học sinh hứng thú học tập 36 Bảng 4.7: Bảng thể hình thức hoạt động ngoại khóa áp dụng hoạt động GDMT trường THPT Tam Phú 39 Bảng 4.8: Bảng thể ý kiến học sinh kỹ trang bị thông qua hoạt động GDMT 47 Bảng 4.9: Bảng thể ý kiến giáo viên thái độ học tập học sinh giáo viên đề cập đến vấn đề môi trường 49 Bảng 4.10: Bảng thể thái độ học sinh môi trường sau học GDMT môn học 52 vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Biểu đồ thể ý kiến học sinh nội dung giáo dục môi trường lồng ghép vào môn học trường THPT 27 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ thể ý kiến giáo viên nội dung đưa vào để giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú 28 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể ý kiến học sinh việc phân bố triển khai nội dung giáo dục môi trường chương trình học 29 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thể ý kiến học sinh phương pháp giáo dục môi trường áp dụng hoạt động GDMT 31 Biểu đồ 4.5 : Biểu đồ thể ý kiến học sinh hình thức tiếp cận học giáo dục mơi trường 34 Biểu đồ 4.6: Biểu đồ thể ý kiến giáo viên hình thức tổ chức áp dụng để giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Tam Phú 35 Biểu đồ 4.7: Biểu đồ thể mức độ tham gia học sinh hoạt động ngoại khóa giáo dục mơi trường 40 Biểu đồ 4.8: Biểu đồ thể ý kiến giáo viên phương tiện dạy học đáp ứng cho trình giảng dạy giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú 43 Biểu đồ 4.9: Biểu đồ thể ý kiến học sinh phương tiện dạy học đáp ứng cho trình giảng dạy giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú 43 Biểu đồ 4.10: Biểu đồ thể mức độ hiểu biết học sinh hiểu biết môi trường 45 Biểu đồ 4.11: Biểu đồ thể mức độ hiểu biết học sinh ô nhiễm môi trường hậu việc ô nhiễm môi trường 46 Biểu đồ 4.12: Biểu đồ thể mức độ học sinh áp dụng bên sau học giáo dục môi trường 48 Biểu đồ 4.13: Biểu đồ thể thái độ học sinh học lý thuyết có lồng ghép giáo dục mơi trường 49 Biểu đồ 4.14: Biểu đồ thể ý kiến học sinh việc làm tập nhà mà giáo viên giao có nội dung liên quan đến giáo dục môi trường 50 Biểu đồ 4.15: Biểu đồ thể ý kiến giáo viên việc làm tập nhà mà giáo viên giao có nội dung liên quan đến giáo dục môi trường 51 vii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tuyên GVHD: Nguyễn Thị Thu Thảo Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Con người đối diện với vấn đề lớn liên quan đến đời sống Đó suy thối cách trầm trọng môi trường Vấn đề môi trường mối quan tâm hàng đầu nhiều nước giới Hiện tình trạng nhiễm mơi trường vấn đề cấp bách mang tính tồn cầu Sự gia tăng dân số cách nhanh chóng, phát triển kinh tế, thiếu hiểu biết môi trường gây nên cân sinh thái, làm giảm diện tích sinh hoạt cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên Không hành động vô tình hay cố ý tác động đến mơi trường ngày làm cho mơi trường suy thối nghiêm trọng Giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường mục tiêu chiến lược mang tính tồn cầu tất quốc gia giới quan tâm Chính vậy, vấn đề giáo dục mơi trường vấn đề phát triển trước mắt lâu dài xã hội đường phát triển bền vững Giáo dục mơi trường thơng qua nhiều hình thức khác nhau, song giáo dục mơi trường trường phổ thơng chiếm vị trí đặc biệt, nơi đào tạo hệ trẻ, người chủ tương lai đất nước Trong trường trung học phổ thơng nay, học sinh ngồi việc dạy mơn theo chương trình khóa lồng ghép thêm nhiều mảng ngoại khóa khác tâm lý, môi trường, hướng nghiệp… làm tăng thêm hiểu biết ý thức học sinh vấn đề xã hội Vậy liệu có học sinh ý thức việc bảo vệ môi trường nhà trường có biện pháp thỏa đáng để giáo dục môi trường học sinh THPT chưa? Xuất phát từ thực tiễn nói người nghiên cứu tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu công tác giáo dục môi trường trường THPT Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh” Khóa luận tốt nghiệp Bộ mơn SPKTNN Trích dẫn từ trang webside - Biên soạn tài liệu tập huấn giáo dục BVMT trường phổ thông trung học nội trú (cấp THCS), tham khảo ngày 13 tháng 04 năm 2010 Tại: http:// www.epe.edu.vn/index.php?cPath=11&&nID=331 - PGS TS Nguyễn Thị Kim Thái Bài giảng sinh thái học công nghiệp, chương 3- ô nhiễm môi trường- tác động ô nhiễm, tham khảo ngày 12 tháng 04 năm 2010 Tại: http://www.epe.edu.vn/index.php?cPath=11&&nID=330 - Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông trung học, tham khảo ngày 10 tháng 09 năm 2009 Tại: http://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_b%E1%BA%A3o_v%E 1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_cho_h%E1%BB%8Dc_sinh_ ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_trung_h%E1%BB%8Dc - TS Nguyễn Hồng Trí Giáo dục môi trường, tham khảo ngày 02 tháng 11 năm 2009 Tại: http://www.ebook.edu.vn/?page=1.5 - Khám phá thiên nhiên: Hướng dẫn thực hoạt động GDMT với học sinh, tham khảo ngày 02 tháng 11 năm 2009 Tại: http://www.ebook.edu.vn/?page=1.5 - Thí điểm hoạt động GDMT, tham khảo ngày 27 tháng 02 năm 2010 Tại: http://vietbao.vn/khoa-hoc/Thi-diem-hoat-dong-giao-duc-moitruong/70104837/19 PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN Thưa thầy/cô, em tên Nguyễn Thị Ngọc Tuyên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TPHCM Hiện em thực đề tài tốt nghiệp “Tìm hiểu cơng tác giáo dục mơi trường trường THPT Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM” Xin thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Thầy/cô thuộc môn trường THPT Tam Phú? Trả lời: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 2: Trong nội dung môn học mà thầy/cơ giảng dạy có lồng ghép nội dung liên quan đến GDMT không? Trả lời: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 3: Thầy (cơ) có tham dự khóa học bồi dưỡng giáo dục mơi trường hay khơng? A Có B Không Mức độ tham gia Hiếm Rất thường Thường xuyên Thỉnh thoảng xuyên (80%- (50%-70% (30%-50% (
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM , TÌM HIỂU CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay