TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

115 5 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KỸ NĂNG HỌC TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THU Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 5/2010 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KỸ NĂNG HỌC TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả LÊ THỊ THU Khố luận trình đề đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THANH THUỶ Tháng 5/2010 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn đến: - Ban giám hiệu, quý Thầy Cô trường đại học Nông lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, q Thầy Cơ thuộc môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy em suốt thời gian học tập trường - Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Thủy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ có ý kiến đóng góp quý báu để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp - Cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ hồn thành tốt khóa luận - Cảm ơn gia đình động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập tốt bước trưởng thành Thành phố Hồ Chí Minh 5/2010 Lê Thị Thu i Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “ Tìm hiểu ảnh hưởng kỹ học tập nghiên cứu khoa học đến chất lượng học tập sinh viên đại học Nơng LâmThành Phố Hồ Chí Minh” Được tiến hành trường đại học Nông Lâm TP.HCM, thời gian từ 09/2009 đến 05/2010 Mục đích đề tài nhằm nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu khoa học sinh viên đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài tập trung tìm hiểu vấn đề: Những kỹ học tập nghiên cứu khoa học sinh viên Tìm hiểu ảnh hưởng kỹ học tập nghiên cứu khoa học đến chất lượng học tập sinh viên nói chung sinh viên đại học Nơng Lâm nói riêng Từ đề xuất số biện pháp giúp sinh viênkỹ học tập nghiên cứu khoa học cách có hiệu Kết thu sau: Mức độ nắm vững kỹ học tập NCKH sinh viên đại học Nông lâm đạt mức trung bình Các kỹ học tập NCKH có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập kết học tập sinh viên Kết học tập sinh viên chưa cao lắm, chủ yếu mức trung bình khá, cần phải nâng cao kết học tập ii Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark MỤC LỤC Trang Trang tựa LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix Chương 1: GIỚI THIỆU i 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.9 Cấu trúc luận văn Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lược khảo số nghiên cứu trước 2.2 Quá trình dạy học đại học 2.2.1 Quá trình dạy học đại học hệ thống 10 2.2.2 Các nhiệm vụ trình dạy học đại học 11 2.2.3 Bản chất trình dạy học đại học 12 2.2.4 Các nguyên tắc trình dạy học đại học 13 2.3 Lý luận kỹ học tập 15 2.3.1 Thế kỹ học tập 15 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hình thành kỹ học tập 16 2.3.3 Quá trình hình thành kỹ học tập 17 2.3.4 Các kỹ học tập 19 2.4 Lý luận nghiên cứu khoa học 20 2.4.1 Thế nghiên cứu khoa học 20 iii Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 2.4.2 Yêu cầu nghiên cứu khoa học 21 2.4.3 Các đặc trưng nghiên cứu khoa học 22 2.4.4 Các loại hình nghiên cứu khoa học 23 2.5 Hoạt động học tập nghiên cứu khoa học sinh viên 23 2.5.1 Đặc điểm lứa tuổi sinh viên 23 2.5.2 Đặc điểm chung hoạt động học tập sinh viên 23 2.5.3 Đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 24 2.6 Ảnh hưởng kỹ học tập NCKH đến chất lượng học tập sinh viên… 25 2.7Các bước học tập giúp sinh viên học tập hiệu hơn……………………………28 2.8 Một số phương pháp nâng cao phương pháp học tập đại học 30 2.9 Tổng quan trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 31 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 33 3.2 Phương pháp điều tra phiếu câu hỏi 33 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 34 3.4.1 Phương pháp phân tích định lượng 34 3.4.2 Phương pháp phân tích định tính 34 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Tìm hiểu thực trạng xây dựng kế hoạch học tập sinh viên Đại Học Nông Lâm… 35 4.1.1 Thực trạng kỹ xây dựng kế hoạch tự học sinh viên Đại Học Nông Lâm… 35 4.1.2 Thực trạng kỹ nghe sinh viên Đại Học Nông Lâm 41 4.1.3 Thực trạng kỹ ghi chép sinh viên Đại Học Nông Lâm……… …… ……………………………………………………………………….……… 45 4.1.4 Thực trạng kỹ làm việc với sách sinh viên Đại Học Nông Lâm…… 51 4.1.5 Thực trạng kỹ tìm kiếm lựa chọn thông tin sinh viên Đại Học Nông Lâm 55 4.1.6 Thực trạng kỹ làm kiểm tra sinh viên Đại Học Nông Lâm…59 iv Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 4.2 Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng kỹ học tập đến chất lượng học tập sinh viên Đại Học Nông Lâm 62 4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên đại học Nông Lâm 63 4.4 Tìm hiểu mức độ cần thiết điều kiện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên 65 4.5 Tìm hiểu kỹ học tập ảnh hưởng đến chất lượng học tập sinh viên 67 4.7 Lựa chọn vấn đề nghiên cứu 70 4.8 Mức độ nhận thức sinh viên hoạt động NCKH học tập 72 4.9 Tìm hiểu mức độ hiệu hình thức bồi dưỡng lực NCKH cho sinh viên 73 4.10 Tìm hiểu thái độ sinh viên tham gia hoạt động NCKH học tập 75 4.11 Mức độ ảnh hưởng hình thức NCKH đến kết học tập sinh viên 81 4.12 Kết học tập sinh viên đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh 82 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 88 5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu khoa học sinh viên…………………………………………………………… ……… ….90 5.4Hướng phát triển đề tài………………………………………………… …… …91 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục v Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung tương ứng PPHT Phương pháp học tập NCKH Nghiên cứu khoa học SV Sinh viên GV Giáo viên SPKT Sư phạm kỹ thuật TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh CNTY Chăn ni thú y NH Nông học vi Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Bảng kết tổng kết kỹ xây dựng kế hoạch kỹ tự học sinh viên:………………………… ……………………………………… …… 35 Bảng 4.2: Bảng kết so sánh mức độ thực kỹ xây dựng kế hoạch kỹ tự học sinh viên khoa: NH, CNTY,SPKT:…………………… … 37 Bảng 4.3:Bảng kết tổng kết kỹ nghe sinh viên:…………… … 41 Bảng 4.4: Bảng kết so sánh mức độ thực kỹ nghe sinh viên khoa:NH,CNTY,SPKT………………………………………………… … ……43 Bảng 4.5: Bảng kết tổng kết kỹ ghi chép sinh viên:… …… … 47 Bảng 4.6: Bảng kết so sánh mức độ thực kỹ ghi chép sinh viên3khoa:NH,CNTY,SPKT……………………………………………… …….49 Bảng 4.7: Bảng kết tổng kết kỹ làm việc với sách sinh viên:……………………………………………………… …………………… 51 Bảng 4.8: Bảng kết so sánh mức độ thực kỹ làm việc với sách sinh viên khoa: NH,CNTY, SPKT………………………………… …………53 Bảng 4.9: Bảng kết tổng kết tìm kiếm lựa chọn thông tin sinh viên:………………………………………………… ……………… ………… 55 Bảng 4.10: Bảng kết so sánh mức độ thực kỹ tìm kiếm lựa chọn thơng tin sinh viên khoa: NH, CNTY, SPKT……………………….56 Bảng 4.11: Bảng kết tổng kết kỹ làm kiểm tra sinh viên:………………………………………………………………………… … 59 Bảng 4.12: Bảng kết mức độ kỹ làm kiểm tra sinh viên khoa:NH,CNTY, SPKT………………………………………………… …… 60 Bảng 4.13: Bảng mức độ ảnh hưởng kỹ học tập đến chất lượnghọctậpcủasinh viên:……………… ……………………………… ………62 Bảng 4.14: Bảng kết thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên:……… …………………………………………………….……….63 Bảng 4.15: Bảng kết tổng quát cần thiết điều kiện ảnh hưởng đến kết sinh viên:……………………………………… …… …65 vii Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Bảng 4.16: Bảng kết thực trạng tổ chức h ình thức NCKH sinh viên:………… ………………………………………………………… ……… 68 Bảng 4.17: Bảng kết tổng quát vấn đề lựa chọn đề tài sinh viên khoa SPKT, CNTY, NH:…………… ……………… .70 Bảng 4.18: Bảng kết tổng quát mức độ nhận thức sinh viên hoạt động NCKH học tập:………………… ………………………… ……… 72 Bảng 4.19: Bảng kết tổng quát mức độ hiệu hình thức bồi dưỡng lực NCKH cho sinh viên: ……………………………… …………74 Bảng 4.20: Bảng kết tổng quát thái độ sinh viên tham gia hoạt động NCKH:………………………………………………………… …… 75 Bảng 4.21: Bảng kết tổng hợp thái độ sinh viên tham gia hoạt động NCKH sinh viên khoa NH, CNTY, SPKT……………………… …77 Bảng 4.22: Bảng kết tổng quát mức độ ảnh hưởng hình thức NCKH đến kết học tập sinh viên………………………………… ……81 Bảng 4.23: Bảng kết học tập sinh viên………………………… …… 82 viii Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Khóa luận tốt nghiệp BM Sư Phạm Kỹ Thuật 5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu khoa học sinh viên - Để giúp sinh viên nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu khoa học đạt hiệu hơn, người nghiên cứu đưa số giải pháp sau: - Tổ chức việc học tập sinh viên theo hướng phát huy khả tự học, tự nghiên cứu với kế hoạch, nội dung, phương pháp phù hợp - Xây dựng mạng lưới cố vấn học tập theo chi đồn nhằm nắm bắt khó khăn sinh viên học tập để kịp thời có biện pháp hỗ trợ - Tăng học phần NCKH: giảm lý thuyết thay thảo luận - Cải tiến nội dung học tập sinh viên theo hướng đại, phù hợp với xu phát triển thời đại - Thực tốt khâu kiểm tra thi đánh giá kết học tập khách quan công điều kiện tiên nâng cao chất lượng đào tạo - Xây dựng giáo trình phương pháp học tập bậc đại học - Xác định rõ chuẩn đầu cho chuyên ngành - Cần nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng nghiên cứu khoa học sinh viên Phương pháp đào tạo thông qua nghiên cứu khoa học giúp sinh viên viên nắm vững phương pháp luận vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể trình học tập trường thực tiễn công tác sau - Cần đổi phương pháp xác định nhiệm vụ nghiên cứu theo hướng khoa, môn gợi mở chủ đề, định hướng nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn thuộc mơn học chương trình đào tạo; ưu tiên khuyến khích nghiên cứu vấn đề thuộc khoa học giáo dục, đề tài nghiên cứu nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu chất lượng tự học tập, quản lý rèn luyện sinh viên - Yêu cầu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên phải đảm bảo tính vừa sức, tốn tài chính, thời gian lại q trình thực Tính vừa sức thể việc xác định mục tiêu, đối tượng nghiên cứu phù hợp với nội dung chương trình đào tạo - Sau giao đề tài, sinh viên phải xây dựng kế hoạch đề cương nghiên cứu SVTH: Lê Thị Thu 90 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Khóa luận tốt nghiệp BM Sư Phạm Kỹ Thuật - Tăng cường trách nhiệm thực chế độ, sách khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học cán hướng dẫn 5.4 Hướng phát triển đề tài Nếu tiếp tục phát triển đề tài, người nghiên cứu tiếp tục phát triển đề tài theo hướng sau: - Xây dựng kỹ học tập kỹ nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Tìm hiểu tinh thần, thái độ sinh viên học tập, NCKH đề xuất số biện pháp giúp sinh viên học tập, NCKH hiệu - So sánh kỹ học tập NCKH trường đại học địa bàn TP.HCM nhằm rút kỹ học tập NCKH hiệu cho sinh viên SVTH: Lê Thị Thu 91 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Khóa luận tốt nghiệp BM Sư Phạm Kỹ Thuật Tài liệu tham khảo A.S.Georgiepski 1982 Phương pháp học phương pháp công tác NCKH lĩnh vực y học NXB y học Bùi Xuân Oánh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Triệu Xuân Quýnh 1996 Tâm lý lứa tuổi tâm lý học sư phạm NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Bùi Hiền 2001 Từ điển giáo dục học NXB từ điển bách khoa Cẩm nang tuyển sinh 2009, trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Chu Thị Thu Hiền 2008 Tìm hiểu kỹ NCKH sinh viên trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn môn sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường ĐHNL- TP HCM.TP.HCM Dương Thiệu Tống 2000 Thống kê ứng dụng NCKH giáo dục NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Dương Thiệu Tống 2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý- tập 1: nghiên cứu mô tả NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Đặng Vũ Hoạt 2003 Lý luận dạy học đại học NXB Đại học sư phạm Đặng Hữu Phát biểu giáo sư Đặng Hữu lễ khai giảng năm học 20082009 Truy cập ngày 17-4-2010 từ: http://www.bhiu.edu.vn/Home/newsandevent/2008/12/184.aspx Joe Landsberger Học tập cần chiến lược NXB lao động – xã hội 10.Luật giáo dục 2005 NXB trị Quốc gia Hà Nội 11 LýThị Lệ 2007 Tìm hiểu khả nghiên cứu khoa học sinh viên sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tiểu luận môn sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường ĐHNL- TP HCM 12 Lê Văn Hồng 2002 Tâm lý lứa tuổi tâm lý học sư phạm NXB Giáo Dục 13 Lê Khánh Bằng 1993 Tổ chức trình dạy học đại học Viện nghiên cứu đại học giáo dục chuyên nghiệp 14 Lê Phước Lộc 2002 Những vấn đề lý luận dạy học Trường Đại học Cần Thơ 15 Mạc Văn Trang 2009 Một số khía cạnh tâm lý người học xã hội học tập Tạp chí khoa học giáo dục, số 46 16 Nguyễn An 1996 Lý luận dạy học NXB Giáo Dục SVTH: Lê Thị Thu 92 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Khóa luận tốt nghiệp BM Sư Phạm Kỹ Thuật 17 Nguyễn Cảnh Toàn 2004 Học dạy cách học NXB Đại học sư phạm 18 Nguyễn Cảnh Toàn 2002 Tuyển tập tác phẩm bàn giáo dục Việt Nam NXB lao động 19 Nguyễn Quang Huỳnh 2006 Một số vấn đề lý luận giáo dục chuyên nghiệp đổi phương pháp dạy- học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Nguyễn Thị Dưỡng 2006 Tìm hiểu số kỹ tự học sinh viên trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bộ môn sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường ĐHNL- TP HCM 21 Nguyễn Lân 1998 Từ điển từ ngữ Việt Nam NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Như Ý 1998 Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thơng tin 23 Nguyễn Quang Uẩn 2008 Giáo trình tâm lý học đại cương NXB Đại học sư phạm 24 Nguyễn Văn Hiến 2009 Vận dụng phương pháp dạy học khám phá dạy học toán cao cấp trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Tạp chí Khoa học giáo dục, số 42 25 Nguyễn Văn Tuấn 2007 Giáo trình phương pháp giảng dạy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật (lưu hành nội ) 26 Nguyễn Thạc 2007 Tâm lý học sư phạm đại học NXB Đại học sư phạm 27 Nguyễn Thành Trúc 2008 Tìm hiểu tình hình thực nguyên tắc giáo dục đại học phải phát triển khả NCKH sinh viên DHNL- TP HCM Bộ môn sư phạm KTNN- ĐHNL –TP HCM 28 Phạm Viết Vượng 1996 Phương pháp NCKH giáo dục NXB Hà Nội 29 Trần Thúc Trình 2004 Phương pháp khám phá NCKH dạy học Tạp chí khoa học giáo dục, số 111 30 Trung Nguyên 2008 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB khoa học kỹ thuật 31 Tô Xuân Giáp 2000 Phương tiện dạy học NXB Giáo Dục 32 Trần Thị Tuyết Oanh 2005 Giáo dục học NXB Đại học sư phạm 33 Vũ Dũng 2000 Tâm lý học xã hội NXB Đại học Quốc gia Hà Nội SVTH: Lê Thị Thu 93 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Khóa luận tốt nghiệp BM Sư Phạm Kỹ Thuật 34 Vũ Thế Dũng NCKH sinh viên: cần cách tiếp cận Truy cập ngày 16/9/2009 từ http://www.oisp.hcmut.edu.vn/component/content/article/38-hoc-va-thi/164-nghiencuu-khoa-hoc-trong-sinh-vien.html 35 Huỳnh Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Hồn Tìm hiểu việc bồi dưỡng kỹ tự học cho sinh viên sư phạm Truy cập ngày 15-9-2009 từ http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=h%C3%ACnh+th%C3%A0nh+k%E 1%BB%B9+n%C4%83ng+h%E1%BB%8Dc+t%E1%BA%ADp+theo+P.+Ia.+Galperin&meta=&aq=f &aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 36 Bùi Đăng Hiếu Kỹ nghiên cứu khoa học Truy cập ngày 16/9/2009 tại: http://www.sinhvienluat.vn/diendan/showthread.php?s=0d6c1028188dd505e5b561b54 7a64ef0&t=3956 SVTH: Lê Thị Thu 94 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN SINH VIÊN Để thực đề tài: “Tìm hiểu ảnh hưởng kỹ học tập nghiên cứu khoa học đến chất lượng học tập sinh viên đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh” tơi cần số ý kiến có liên quan Rất mong bạn giúp đỡ tơi để hồn thành đề tài cách tốt Xin chân thành cảm ơn! Các bạn đánh dấu (X) vào câu trả lời thích hợp Bạn lựa chọn nhiều đáp án câu hỏi Lưu ý: Bài báo cáo, tập thực hành, thí nghiệm mơn học, seminar tiểu luận mơn học, khóa luận tiểu luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ… gọi nghiên cứu khoa học Xin bạn cho biết đôi nét thân: Khoa…………………………… Khóa…………………………………………… Nam………… Nữ…………………… Câu 1: Mức độ thực kỹ học tập bạn? Mức độ Kỹ Thực Thực Chưa biết Nội dung thành thạo chưa thành thạo Xác định thời gian tự học Phân phối quỹ thời gian hợp lý Xác định công việc cần làm Kỹ Sắp xếp công việc theo thứ tự hợp lý tự học Xác định kế hoạch tự học Kiểm tra tính hợp lý kế hoạch Kỹ Xác định nội dung cần tập Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark làm trung nghe để hiểu Xác định nội dung cần tập trung nghe để ghi chép Xác định dạng công việc nghe giảng ( nghe, nhìn, ghi, nghe vẽ….) Làm quen với giảng nghe cách xem trước giảng Làm rõ câu hỏi để định hướng ý nghe giảng Xác định cách nghe hợp lý chuẩn bị tâm trạng tiếp thu giảng Xác định nội dung cần ghi chép đầy đủ Xác định nội dung cần ghi chép tóm tắt Ghi lại vấn đề chưa rõ để giải đáp sau Kỹ ghi chép Lựa chọn cách ghi phù hợp với môn học Lựa chọn cách ghi phù hợp với phong cách ghi giáo viên Để chừa lề, làm chương mục, gạch phần chủ yếu Sử dụng hệ thống viết tắt riêng, áp dụng cho mơn học Trình bày nội dung giảng Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark trang giấy hợp lý Xác định mục đích đọc sách rõ ràng Lựa chọn sách đọc hợp lý Biết cách đọc phù hợp với mục đích đọc Lập danh mục tài liệu cần đọc Kỹ Phải tập trung cao độ đọc sách làm Rèn luyện kỹ đọc hợp lý việc Tóm tắt nội dung với sách sách Chọn khối lượng đọc vừa đủ Nắm cách bố trí hệ thống tư liệu Ghi chép thơng tin đọc Ghi theo kiểu lập sơ đồ hóa bảng Lưu trữ điều đọc theo vấn đề Kỹ Xác định nội dung cần tìm kiếm tìm Biết cách sàng lọc thơng tin cần kiếm thiết lựa Xác định từ khóa cần chọn tìm kiếm trang web thơng Biết sử dụng cơng cụ chức tin tìm kiếm Biết sử dụng mục tiềm kiếm Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark nâng cao Sử dụng nội dung cần tìm trang web Xác định thời gian ơn tập cho kiểm tra Tự kiểm tra qua tài liệu Dự đoán nội dung kiểm tra Giữ cho thoải mái tự tin Đọc kỹ câu hỏi kiểm tra Kỹ Xem lướt qua toàn câu hỏi trước xác định làm làm Biết lựa chọn câu hỏi phù kiểm hợp để làm tra Thu xếp thời gian hợp lý để làm Trả lời câu hỏi theo cách khoa học Quyết định xem hình thức phù hợp với bạn bám lấy chúng Câu 2: Mức độ ảnh hưởng kỹ học tập đến chất lượng học tập sinh viên nào? Mức độ ảnh hưởng Các kỹ học tập ảnh ảnh ảnh khơng hưởng hưởng hưởng nhiều nhiều Kỹ tự học Kỹ nghe Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark ảnh hưởng Kỹ ghi chép Kỹ làm việc với sách Kỹ tìm kiếm lựa chọn thơng tin Kỹ làm kiểm tra Câu 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên? Mức độ ảnh hưởng Nhân tố ảnh ảnh ảnh không hưởng hưởng hưởng nhiều nhiều ảnh hưởng Mơi trường học tập Chương trình học Kỹ học tập Ý thức học tập Thái độ, động học tâp Phương pháp giảng dạy giáo viên Thời gian Tài Ý kiến khác……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 4: Theo bạn để việc học tập đạt hiệu cần điều kiện nào? Mức độ cần thiết Nội dung cần cần thiết thiết cần khơng thiết Các phòng tự học thích hợp cho việc tự học sinh viên Tài liệu học tập phong phú, đa Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark cần thiết dạng Chương trình đào tạo hợp lý Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra việc học tập Xây dựng kế hoạch học tập hợp lý Có câu lạc học tập, giải trí Đưa mơn phương pháp học tập NCKH vào chương trình đào tạo Biên soạn cung cấp thông tin tài liệu phương pháp học tập( PPHT) NCKH bậc đại học Tổ chức lớp đào tạo PPHT NCKH bậc Đại học cho giảng viên để giảng viên truyền thụ cho Sinh viên phù hợp với đặc điểm môn học khả sinh viên Ý kiến khác ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 5: Theo bạn kỹ học tập ảnh hưởng đến chất lượng học tập sinh viên? Tại sao? a.Ảnh hưởng nhiều Vì……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b Ít ảnh hưởng Vì……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… c Khơng ảnh hưởng Vì……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Câu 6: Giáo viên thường tổ chức cho sinh viên NCKH hình thức? Mức độ Hình thức thường thường xun khơng xun Seminar cá nhân, nhóm Bài tập thực hành thí nghiệm mơn học Bài tập môn học Tiểu luận Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Ý kiến khác……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 7: Bạn lựa chọn vấn đề nghiên cứu dựa vào? a Vấn đề từ thực tiễn học tập b Vấn đề từ giáo trình, sách báo, tài liệu c Nghe ý kiến bạn bè, sinh viên khóa trước d Vấn đề giáo viên định e Vấn đề giáo viên gợi ý f Ý kiến khác……………………………………………………………………… Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Câu 8: Mức độ nhận thức bạn hoạt động NCKH học tập? Mức độ Nội dung đồng đồng ý phân vân không đồng ý ý NCKH sinh viên quan trọng NCKH hoạt động thiếu sinh viên Nâng cao trình độ hiểu biết Cũng cố kiến thức học Phát triển tư khoa học Hình thành, phát triển kỹ NCKH Tao tiền đề cho trình nghiên cứu sau đại học Vận dụng lý luận vào thực tiễn Giúp sinh viên có hội tự nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng kiến thức Rèn luyện lực phẩm chất nhà khoa học Giúp sinh viên vững vàng tự tin trường Ý kiến khác……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Câu 9: Hiệu hình thức bồi dưỡng lực NCKH cho sinh viên? Mức độ Hình thức hiệu hiệu quả hiệu khơng hiệu quả Seminar cá nhân, nhóm Bài tập thực hành thí nghiệm môn học Bài tập môn học Tiểu luận Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Ý kiến khác……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 10: Thái độ tích cực sinh viên tham gia hoạt động NCKH học tập là? Mức độ Nội dung tích tích cực cực tích không cực Trao đổi với giáo viên, bạn bè vấn đề nghiên cứu Thực kế hoạch thực đề tài Tích cực tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin Hứng thú thực đề tài Luôn ấp ủ ý tưởng nghiên Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark tích cực cứu khoa học Ý kiến khác……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo bạn hình thức NCKH có ảnh hưởng đến chất lượng học tập sinh viên không? Mức độ Hình thức ảnh ảnh ảnh khơng hưởng hưởng hưởng nhiều nhiều ảnh hưởng Seminar cá nhân, nhóm Bài tập thực hành thí nghiệm mơn học Bài tập môn học Tiểu luận Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Ý kiến khác……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 12: Kết học tập bạn gần gì? a Xuất sắc b Giỏi d Trung bình e Yếu c Khá Chúc bạn học tốt! 10 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark ...TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả LÊ THỊ THU Khố... nghiên cứu khoa học đến chất lượng học tập sinh viên đại học Nơng Lâm – Thành Phố Hồ Chí Minh 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài thực nhằm nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu khoa học sinh viên đại. .. ĐỀ TÀI Đề tài “ Tìm hiểu ảnh hưởng kỹ học tập nghiên cứu khoa học đến chất lượng học tập sinh viên đại học Nơng Lâm – Thành Phố Hồ Chí Minh Được tiến hành trường đại học Nông Lâm TP.HCM, thời
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay