ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG VIỆC SOẠN THẢO BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 6 MÔN CÔNG NGHỆ 11

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BӜ GIÁO DӨ&9¬Ĉ¬27ҤO 75ѬӠ1*ĈҤI HӐC NƠNG LÂM TP HӖ CHÍ MINH KHÓA LUҰN TӔT NGHIӊP ӬNG DӨNG MULTIMEDIA TRONG VIӊC SOҤN THҦO BӜ CÂU HӒI TRҲC NGHIӊM KHÁCH QUAN KIӆM TRA, ĈÈ1+*,È&+ѬѪ1*0Ð1&Ð1*1*+ӊ 11 Hӑ tên sinh viên: HOÀNG THӪY TRINH Ngành: 6Ѭ3+Ҥ0.Ƭ7+8ҰT CƠNG NƠNG NGHIӊP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 6/2010 ӬNG DӨNG MULTIMEDIA TRONG VIӊC SOҤN THҦO BӜ CÂU HӒI TRҲC NGHIӊM KHÁCH QUAN KIӆ075$ĈÈ1+*,È&+ѬѪ1*6 MÔN CÔNG NGHӊ 11 Tác giҧ HỒNG THӪY TRINH Khố luұQÿѭӧFÿӋ WUuQKÿӇ ÿiSӭng u cҫu cҩp bҵng Cӱ nhân ngành 6Ѭ3+Ҥ0.Ƭ7+8ҰT CÔNG NÔNG NGHIӊP *LiRYLrQKѭӟng dүn: Ĉ,1+48$1*ĈӬC THÁNG 06/2010 /Ӡ,&Ҧ0Ѫ1 Ĉҫu tiên, xin gӣi lӡi cҧPѫQsâu sҳFÿӃn F{QJѫQVLQKWKjQKYjGѭӥng dөc cӫa bӕ mҽ, cҧPѫQEӕ mҽ ÿmcho có ÿѭӧc ngày hơm ĈӇ hồn thành luұn văn này, em xin bày tӓ lòng biӃWѫQVkXVҳc ÿӃn Thҫ\ĈLQK 4XDQJ ĈӭF QJѭӡi ÿã tұn tình, chu ÿiR Kѭӟng dүn giúp ÿӥ em suӕt q trình hồn thành luұn văn Ĉһc biӋt, em xin gӱi lӡi cҧPѫQ chân thành tӟi thҫy Võ HӗQJ6ѫQQJѭӡLÿmWҥo ÿLӅu kiӋn thuұn lӧi cho em hồn thành luұQYăQ Xin chân thành cҧPѫQFiFThҫy Cơ bӝ P{Q63.711WUѭӡng ĈH Nơng lâm TP.HCM ÿã có ý kiӃn ÿóng góp giúp ÿӥ em hồn thành tӕt luұn văn Cuӕi cùng, xin gӣi lӡi cҧPѫQFKkQWKjQKÿӃn thành viên lӟp DH06SK khố 32, cҧPѫQFiFEҥQÿmÿӝng viêQJL~Sÿӥ tơi hồn thành luұQYăQQj\ Xin chân thành cҧPѫQ ii 7Ï07Ҳ7Ĉӄ7¬, ĈӅ WjL ³ͰNG DͬNG MULTIMEDIA TRONG VI͎C SǪN TH̪O B͠ CÂU H͖I TR̶C NGHI͎M KHÁCH QUAN KI͊0 75$ ĈÈ1+ *,È &+˰ˮ1*  0Ð1 CÔNG NGH͎ ´ ÿѭӧc thiӃt kӃ bҵng SKҫQPӅPWUҳFQJKLӋP(PS7HVWFӫD7KҥFVӻ 9NJ7Kӏ/LrQ+ѭѫQJ± KRD7LQKӑF± 7UѭӡQJĈҥLKӑF.LQKWӃ73+ӗ&Kt0LQKWӯ WKiQJÿӃQWKiQJWKXÿѭӧFFiFNӃWTXҧVDX - ;k\ GӵQJ ÿѭӧF QJkQ KjQJ FkX KӓL WUҳF QJKLӋP GQJ ÿӇ NLӇP WUD ÿiQK JLi FKѭѫQJF{QJ QJKӋ JӗP 200 câu nKҵP QkQJFDRKLӋX TXҧ JLҧQJGҥ\ WҥLWUѭӡQJ THPT - +ѭӟQJ GүQ Fө WKӇ FiFK VRҥQ FkX KӓL FiFK WҥR ÿӅ WKL EҵQJ SKҫQ PӅP WUҳF QJKLӋPEmpTest - Nêu lên nhӳQJѭX- khuyӃWÿLӇm cӫDÿiQKJLiEҵng TNKQ dùng Multimedia - 7uP KLӇX ÿѭӧF ê NLӃQ FӫD JLiR YLrQ YӅ YLӋF ÿiQK JLi FiF EjL NLӇP WUD WUҳF QJKLӋPFyKӛWUӧFӫDPXOWLPHGLD - 7uP KLӇX ÿѭӧF ê NLӃQ FӫD KӑF VLQK YӅ YLӋF ÿiQK JLi FiF EjL NLӇP WUD WUҳF QJKLӋPFyKӛWUӧFӫDPXOWLPHGLD iii MӨC LӨC /Ӡ,&Ҧ0Ѫ1 i 7Ï07Ҳ7Ĉӄ7¬, ii MӨC LӨC iv DANH SÁCH CHӲ VIӂT TҲT vii DANH SÁCH CÁC 6ѪĈӖ viii DANH SÁCH CÁC BҦNG HÌNH ҦNH ix DANH SÁCH CÁC BҦNG x DANH SÁCH CÁC BIӆ8ĈӖ xii &KѭѫQJ*,Ӟ,7+,ӊ8 1.1 Lý chӑQÿӅ tài 1.2 VҩQÿӅ nghiên cӭu 1.3 MөFÿtFKFӫa nghiên cӭu 1.4 Câu hӓi nghiên cӭu 1.5 NhiӋm vө nghiên cӭu ĈӕLWѭӧng nghiên cӭu 1.7 3KҥPYLQJKLrQFӭX 1.8 Cҩu trúc luұQYăQ 1.9 KӃ hoҥch nghiên cӭu &KѭѫQJ&Ѫ6Ӣ/é/8Ұ1 2.1 Phân loҥLFiFSKѭѫQJSKiSÿiQKJLiNӃt quҧ hӑc tұp cӫa hӑc sinh 2.2 6RViQKSKѭѫQJSKiSWUҳFQJKLӋPNKiFKTXDQYjWUҳFQJKLӋPWӵ OXұQ 2.3 7UҳFQJKLӋPNKiFKTXDQ 2.3.KiLQLӋP 2.3.2 6ѫOѭӧFTXiWUuQKKuQKWKjQKYjSKiWWULӇQFӫDWUҳFQJKLӋP 2.3.3 ViӋc ӭng dөQJSKѭѫQJSKiSWUҳc nghiӋm ӣ ViӋt Nam 10 2.3.4 ѬXYjQKѭӧFÿLӇPFӫDWUҳFQJKLӋP 10 2.3.5 &iFWUѭӡQJKӧSQrQGQJFkXKӓLWUҳFQJKLӋP 10 2.4 Sӱ dөng câu hӓi trҳc nghiӋPÿӇ ÿiQKJLiFiFPӭFWUtQăQJNKiFQKDX 11 2.5 &iFORҥLFkXKӓLWUҳFQJKLӋP 11 iv 2.6 ĈiQKJLiFkXKӓLWUҳFQJKLӋP 14 2.6ĈһFÿLӇPFѫEҧQFӫDEjLWUҳFQJKLӋP 14 2.6/ӵDFKӑQKRһFYLӃWFkXKӓL 15 2.6.3KkQWtFKFkXWUҳFQJKLӋP 15 2.7 ӻWKXұWWKLӃWNӃÿӅ WUҳFQJKLӋPNKiFKTXDQ 18 2.8 ӬQJGөQJPXOWLPHGLDWURQJYLӋFVRҥQWKҧREӝFkXKӓLWUҳFQJKLӋP 19 2.8.KiLQLӋPYӅPXOWLPHGLDGҥ\KӑF 19 2.8.9DLWUzFӫD0XOWLPHGLDWURQJYLӋFVRҥQWKҧRWUҳFQJKLӋPNLӇPWUDÿiQKJLi 20 2.84XiWUuQKWKLӃWNӃ0XOWLPHGLDGҥ\KӑF 20 2.9 0XOWLPHGLDYjF{QJQJKӋWK{QJWLQWURQJÿiQKJLiJLiRGөF 21 2.90XOWLPHGLDYjÿiQKJLiQyLFKXQJ 21 2.90XOWLPHGLDYjWUҳFQJKLӋPNKiFKTXDQ 21 *LӟLWKLӋX VѫOѭӧFYjKѭӟQJGүQVӱGөQJSKҫQPӅPWKLӃWNӃFkXKӓLYj[ӱOê video clip 22 3KҫQPӅPWKLӃWNӃFkXKӓL(PSWHVW 22 3KҫQPӅPÿәLÿX{LYLGHRXilisoft Video Converter 23 3KҫQPӅPFҳWYLGHRSID Video Cutter & Splitter 24 2.11 &KѭѫQJWUunh cҩXWU~F&KѭѫQJ6 môn Công nghӋ 11 26 2.12 /ѭӧc khҧo nghiên cӭXWUѭӟFÿk\ 26 &KѭѫQJ3+ѬѪ1*3+È31*+,Ç1&ӬU 29 3.1 3KѭѫQJSKiSWKDPNKҧo tài liӋu 29 3.2 3KѭѫQJSKiSQJKLrQFӭu thӵc tiӉn 29 3KѭѫQJSKiSÿLӅu tra 30 3KѭѫQJSKiSSKkQWtFKVӕOLӋX 30 3KѭѫQJSKiSTXDQViW 30 3.6 0ӝWVӕOѭXêWURQJ[k\GӵQJFkXKӓLWUҳFQJKLӋPYӟL0XOWLPHGLDEҵQJSKҫQPӅP GӵQJVҹQ 30 3.7 ӬQJGөQJSKҫQPӅPWUҳFQJKLӋP(PS7HVWYjRYLӋFVRҥQWKҧRFiFFkXKӓLWUҳF QJKLӋPNKiFKTXDQ 31 &KѭѫQJ.ӂ748Ҧ 36 4.1 TҥRÿӅ cho hình thӭc kiӇm tra 36 v 4.2 Quy trình kiӇm tra tiӃt mơn Cơng nghӋ 11 mҥng Lan 38 4.2 1JkQKjQJFkXKӓLÿmWKLӃWNӃYjFiFEjLNLӇPWUDÿmWKӱQJKLӋP 42 4.2.1 1JkQKjQJFkXKӓLÿmWKLӃWNӃ 42 4.2.2 CiFEjLNLӇPWUDÿmWKӱQJKLӋP 42 .ӃWTXҧWKXWKұSÿѭӧFWӯSKLӃXÿLӅXWUD HS 48 .ӃWTXҧWKXÿѭӧFWӯJLiRYLrQF{QJQJKӋ 65 &KѭѫQJ.ӂ7/8Ұ19¬.,ӂ11*+ӎ 67 5.1 KӃt luұn 67 5.1.1 Nhұn xét 67 5.1.2 KӃt luұn chung 68 5.1.2.1 Nhӳng thuұn lӧLYjNKyNKăQ 68 5.1.2.2 KӃt luұn 69 5.2 KiӃn nghӏ 70 +ѭӟng nghiên cӭu tiӃp tөc 71 7¬,/,ӊ87+$0.+Ҧ2 3+Ө/Ө& vi DANH SÁCH CHӲ VIӂT TҲT &KӳYLӃWWҳW ĈӑFOj CNTT &{QJQJKӋWK{QJWLQ 7Ĉ* LӇPWUDÿiQKJLi TNKQ 7UҳFQJKLӋPNKiFKTXDQ SPKT 6ѭSKҥPNӻWKXұW THPT 7UXQJKӑFSKәWK{QJ HS HӑFVLQK vii '$1+6È&+&È&6ѪĈӖ 6ѫÿӗ3KkQORҥLFiFSKѭѫQJSKiSÿiQKJLiNӃWTXҧKӑFWұSFӫDKӑFVLQK viii DANH SÁCH CÁC +Ỵ1+Ҧ1+ Hình 1: Giao diӋQFKѭѫQJWUình Xilisoft Video Converter 24 Hình 2: Giao diӋQFKѭѫQJ trình SID Video Cutter & Splitter 25 Hình 6: ChӑQÿӏnh dҥng cҫn chuyӇQÿәi 25 Hình 7*LDRGLӋQPjQKuQKVRҥQWKҧR 33 Hình 8*LDRGLӋQҩQÿӏQKQKyPFKRFkXKӓL 33 Hình 9: *LDRGLӋQ7ҥRÿӅWKLYӟLFKѭѫQJWUuQKEditor, làm máy tính 37 Hình 10: ThiӃWOұSVӕFkXKӓLFKRWӯQJPӭFWURQJPӛLFKӫÿӅ 37 Hình 11: 7KLӃWOұSVӕOѭӧQJÿӅWKLFҫQWҥR (trên máy) 38 Hình 12: Màn hình Test 38 Hình 13: Mơ hình hoҥWÿӝng cӫa phҫn mӅm Emptest 41 ix *9+'ĈLQK4XDQJĈӭF 697++RjQJ7Kӫ\7ULQK ѬX ÿLӇm: Bӝ VѭX Wұp video clip rҩW ÿҫ\ ÿӫ Bao quát nhiӅu lƭnh vӵF QKѭ WUӗng trӑWFKăQQX{LWKӫy sҧQ« KhuyӃW ÿLӇm: ChҩW Oѭӧng video clip chѭD Wӕt, cө thӇ video clip vӅ thӫy sҧn có chҩWOѭӧng âm kém, kӻ thuұWTXD\FKѭDÿҥt (do tay rung nhiӅu quay) - NguyӉn ViӃW.KDQJ  ³6ѭXWұp hình ҧnh minh hoҥ cho môn công nghӋ ´ ѬX ÿLӇm: Bӝ VѭX Wұp video clip rҩW ÿҫ\ ÿӫ Bao quát nhiӅX OƭQK YӵF QKѭ WUӗng trӑWFKăQQX{LWKӫy sҧQ« KhuyӃWÿLӇPĈӅ tài chӫ yӃu chӍ VѭXWұSÿѭӧc hình ҧnh nên tính ӭng dөng thӵc tӃ cӫDÿӅ WjLFKѭDFDR - Trҫn Thӏ NgӑF$QK  ³;k\Gӵng bӝ video clip minh hӑa cho môn công nghӋ ´ ѬXÿLӇm: Bӝ VѭXWұSFiFYLGHRFOLSÿҫ\ÿӫ.Có kӃt hӧp viӋc sӱ dөng video clip Power Point Có dҥy thӱ nghiӋPYjÿiQKJLiNӃt quҧ KhuyӃWÿLӇm: Sӕ OѭӧQJYLGHRFOLSFzQtWÿӝ dài cӫa mӝt sӕ FOLSFKѭDSKKӧp vӟi phân phӕLFKѭѫQJWUuQKYtGө QKѭFOLS³ĈjOҥt thành phӕ KRD´Fyÿӝ dài > 60phút - 7ăQJ7KRҥi TuҩQ  ³7ѭOLӋu giҧng môn kӻ thuұt nông nghiӋS´ ѬX ÿLӇm: Bӝ VѭX Wұp video clip rҩW ÿҫ\ ÿӫ Bao quát nhiӅX OƭQK Yӵc nKѭ WUӗng trӑWFKăQQX{LWKӫy sҧQ« KhuyӃWÿLӇPĈӅ tài chӫ yӃu chӍ VѭXWұSÿѭӧc hình ҧnh nên tính ӭng dөng thӵc tӃ cӫDÿӅ WjLFKѭDFDR - Trҫn Quӕc ThҳQJ   ³6ѭX Wұp hình ҧnh minh hoҥ cho mơn cơng nghӋ ´ ѬX ÿLӇm: Bӝ VѭX Wұp video clip rҩW ÿҫ\ ÿӫ Bao quát nhiӅX OƭQK YӵF QKѭ WUӗng trӑWFKăQQX{LWKӫy sҧQ« KhuyӃWÿLӇPĈӅ tài chӫ yӃu chӍ VѭXWұSÿѭӧc hình ҧnh nên tính ӭng dөng thӵc tӃ cӫDÿӅ WjLFKѭDFDR&KҩWOѭӧng hình ҧQKFzQFKѭDWӕt - /r7KDQK+QJ  ³Ӭng dөng Multimedia viӋc soҥn thҧo câu hӓi trҳc nghiӋm kiӇPWUDÿiQKJLiFKѭѫQJ,P{QF{QJQJKӋ 10 .KyDOXұQWӕWQJKLӋS 27 Ngành SPKTCNN *9+'ĈLQK4XDQJĈӭF 697++RjQJ7Kӫ\7ULQK ѬX ÿLӇm: Bӝ ÿӅ trҳc nghiӋP ÿѭӧc xây dӵng sát vӟLFKѭѫQJ WUuQK F{QJ QJKӋ 10, hình ҧQKVLQKÿӝng, video thӵc tӃ nhҵPWăQJWtQKWUӵc quan tӯ ÿyQkQJFDRFhҩWOѭӧng kiӇm tra Hҫu hӃt bӝ ÿӅ có âm chҩWOѭӧng tӕt KhuyӃWÿLӇm: Sӕ Oѭӧng bӝ ÿӅ FzQtWFKѭDÿiSӭQJÿѭӧc tҩt cҧ nӝi dung vӅ mҧng trӗng trӑt Cҫn nghiên cӭu thêm phҫn thӵc nghiӋPÿӇ ÿiQKJLiKLӋu quҧ cӫa bӝ câu hӓLÿmVRҥn - /ѭX4XDQJ 7UѭӡQJ  ³Ӭng dөng Multimedia viӋc xây dӵng bӝ câu hӓi kiӇPWUDÿiQKJLiFKѭѫQJ,,,,,P{QF{QJQJKӋ ´ ѬXÿLӇm: Bӝ câu hӓi trҳc nghiӋm ӭng dөng powerpoint rҩt trӵFTXDQÿҽp mҳt dӉ hiӇXQJkQKjQJÿӅ trҳc nghiӋm thiӃt kӃ sҹn sӁ giúSÿӥ nhiӅu cho giáo viên hӑc sinh viӋc hӑc thi trҳc nghiӋm KhuyӃWÿLӇm: Hình ҧnh âm hҥn chӃQJkQKjQJÿӅ trҳc nghiӋPFzQFKѭD KD\FKѭDVҳc xҧo lҳm, có thӇ FKѭDÿiQKJLiNLӇm tra kiӃn thӭc hӑc tұp mӝt cách tӕt nhҩt .KyDOXұQWӕWQJKLӋS 28 Ngành SPKTCNN *9+'ĈLQK4XDQJĈӭF 697++RjQJ7Kӫ\7ULQK &KѭѫQJ 3+ѬѪNG PHÁP NGHIÊN CӬU 3KѭѫQJSKiSWKDPNKҧo tài liӋu Theo Châu Kim Lang (2002): 3KѭѫQJ SKiS WKDP NKҧo tài liӋu tìm hiӇu, nghiên cӭXÿiӅXPjQJѭӡLNKiFÿmQyLÿmOjPYjÿmKLӇu biӃt vӅ vҩQÿӅ ÿӏnh nhiên cӭX7URQJÿӅ tài nàyQJѭӡi nghiên cӭu ÿmWKDP khҧo tӯ tài liӋXOLrQTXDQÿӃQÿӅ tài: sách, EiRJLiRWUuQKLQWHUQHW«dӵDWUrQÿyQJѭӡi nghiên cӭu sӁ WuPÿӑc, nghiên cӭu, tóm tҳt nӝi dung, phân tích, tәng hӧp tӯ ÿyVӁ tiӃn hành xây dӵQJFѫVӣ lý thuyӃt FKRÿӅ tài Cө thӇ, WURQJÿӅ WjLQj\QJѭӡi nghiên cӭu xây dӵng trҳc nghiӋm khách quan FKѭѫQJ  P{Q &{QJ QJKӋ 11: C̭u t̩o cͯD ÿ͡QJ F˯ ÿ͙t Trong mӛL OƭQK vӵc lҥi có nhiӅu kiӃn thӭF OLrQ TXDQ ÿӃn vҩQ ÿӅ nghiên cӭu nên SKѭѫQJ SKiS tham khҧo tài liӋu mӝt SKѭѫQJSKiS quan trӑng 3KѭѫQJSháp Qj\JL~SQJѭӡi nghiên cӭu kiӃn thӭFFăQEҧn vӅ ӭng dөng Multimedia viӋc xây dӵng ngân hàng câu hӓi trҳc nghiӋm, nӝi dung hӑFFKѭѫQJWnh cơng nghӋ ӣ WUѭӡng THPT 3KѭѫQJSKiSthӵc nghiӋm 3KѭѫQJSKiS Qj\ nhҵP ÿѭD UD quy trình, Eѭӟc thӵc hiӋn, cách chӍnh sӱa, chèn hình ҧQK YLGHR DXGLR«YjR WURQJ Pӝt phҫn mӅm sҹQ Fy Yj ÿѭD UD Vҧn phҭm hoàn chӍnh, sDXÿyWLӃn hành thӱ nghiӋm ӣ WUѭӡng phә thông 7URQJ ÿӅ WjL QJѭӡi nghiên cӭu sӱ dөQJ SKѭѫQJ SKiS Qj\ nhҵm tҥo ngân hàng câu hӓi trҳc nghiӋP&KѭѫQJP{Q&{QJQJKӋ 11 bҵQJFiFKÿѭDFiFFѫVӣ dӳ liӋu: hình ҧnh, audio, viGHR«YjRWURQJSKҫn mӅm soҥn thҧo câu hӓi MһWNKiFQJѭӡi nghiên cӭu tìm hiӇu vӅ FiFKFjLÿһt, sӱ dөng phҫn mӅm soҥn thҧo trҳc nghiӋm tӯ ÿyӭng dөng vào viӋc thiӃt kӃ tҥo bӝ câu hӓi trҳc nghiӋm bҵng Multimedia SDX ÿy QJѭӡi nghiên cӭu tiӃn hành thӱ nghiӋm bӝ câu hӓi trҳc nghiӋm bҵng Multimedia ӣ WUѭӡng phә thông .KyDOXұQWӕWQJKLӋS 29 Ngành SPKTCNN *9+'ĈLQK4XDQJĈӭF 697++RjQJ7Kӫ\7ULQK 3KѭѫQJSKiSÿLӅu tra 1Jѭӡi nghiên cӭu sӁ phát phiӃXÿLӅXWUDÿӇ WKăPGzVӵ hӭng thú cӫa hӑc sinh tham khҧo ý kiӃn cӫa giáo viên cơng nghӋ 11 ÿӕi vӟi hình thӭc ÿiQK giá bҵng TNKQ dùng Multimedia 3KѭѫQJSKiSSKkQWtFKVӕOLӋX 7URQJÿӅWjLQJѭӡLQJKLrQFӭXVӁGQJKDLSKѭѫQJSKiSSKkQWtFKVӕOLӋXÿy là: - 3KѭѫQJSKiSphân tích ÿӏQKOѭӧQJ: SKѭѫQJSKiSQj\iSGөQJFKRQKӳQJFkX hӓL ÿyQJ 7URQJÿӅWjLQj\sau NKLWKXWKұSWәQJKӧSVӕOLӋXQJѭӡLQJKLrQFӭXWKӕQJ kê GQJSKҫQ PӅP([FHO [ӱOêFiF VӕOLӋXWKXWKұSÿѭӧF WKӇKLӋQTXDFiFEҧQJ ELӇXELӇXÿӗ, YLӃW, SKkQWtFKGӵDYjR VӕOLӋXêNLӃQFӫDKӑFVLQKPjQJѭӡLQJKLrQFӭX WKXWKұSÿѭӧF - PKѭѫQJSKiSSKkQ WtFKÿӏQK WtQKSKѭѫQJ SKiSQj\ FKӍ Vӱ GөQJ FKR QKӳQJ câu hӓL Pӣ 7URQJÿӅWjLQJѭӡLQJKLrQFӭXVӁGQJSKѭѫQJSKiSQj\ÿӕLYӟLFiFJӧL êPӣWURQJSKLӃXÿLӅXWUD1JѭӡLQJKLrQFӭXVӁWәQJNӃWOҥLSKkQWtFKYjÿѭDUDNӃW OXұQ 3KѭѫQJSKiSTXDQViW Quan ViWOjQKұQWKӭFWUӵFWLӃSQKӳQJKLӋQWѭӧQJYjVӵNLӋQÿDQJ[ҧ\UDQuan ViW Oj FiFK GQJ FiF JLiF TXDQ WUL JLiF WUӵF WLӃS Fy PөF ÿtFK ÿӃQ ÿӕL WѭӧnJ KLӋQ WѭӧQJ Quan siWOjJKLQKұQ \ӃXWӕFyWKұWWӗQWҥLNKiFKTXDQYjÿDQJELӃQÿәLFӫD ÿӕLWѭӧQJ7URQJÿӅWjLQj\QJѭӡLQJKLrQFӭXTXDQViWWUӵFWLӃSWKiLÿӝWLQKWKҫQFӫD KӑFVLQKWURQJNLӇPWUD4XDYLӋFTXDQViWJL~SQJѭӡLQJKLrQFӭX VRViQKYjÿѭDUD NӃWOXұQ 3.6 0ӝWVӕOѭXêWURQJ[k\GӵQJFkXKӓLWUҳFQJKLӋPYӟL0XOWLPHGLDEҵQJSKҫQ PӅPGӵQJVҹQ KL WKLӃW NӃ FiF 0XOWLPHGLD Gҥ\ KӑF JLiR YLrQ SKҧL KLӇX UҵQJ WK{QJ ÿLӋS WUX\ӅQWK{QJWURQJYLGHROjGjQKFKRDLYjNLӇXKӑFWұSQjRWiFÿӝQJPҥQKÿӃQKӑF sinh Trong qXiWUuQKQj\JLiRYLrQSKҧLWӵÿһWUDFiFFkXKӓLVDX 7UuQKÿӝFӫDKӑFVLQKQKѭWKӃQjR" 9ҩQÿӅKD\WKDRWiFJuKӑFVLQKPXӕQKӑF" 3KѭѫQJSKiSGҥ\KӑFOӵDFKӑQOjJu" KyDOXұQWӕWQJKLӋS 30 Ngành SPKTCNN *9+'ĈLQK4XDQJĈӭF 697++RjQJ7Kӫ\7ULQK &KѭѫQJWUuQKÿѭӧFVӱGөQJQKѭWKӃQjR" P{LWUѭӡQJWUDQJWKLӃWEӏSKөFiF SKѭѫQJWLӋQNKiFÿLNqP 9tGөFKѭѫQJWUuQKWKӵFKLӋQWUrQOӟSKD\ӣQKjFyWjLOLӋX LQKѭӟQJGүQÿLNqPKD\NK{QJ" KLWKLӃWNӃJLiRYLrQFҫQFKXҭQEӏNӻSKҫQWUҳFQJKLӋPQӝLGXQJFҫQWUX\ӅQ ÿҥWOӵD FKӑQSKѭѫQJ SKiSGҥ\ KӑFWKtFK KӧS QKҩWYӟLKӑFVLQK" &KѭѫQJWUuQKSKҧL ÿѭӧF WKLӃW NӃ ÿӇ SK KӧS YӟL SKѭѫQJ SKiS Gҥ\ KӑF ÿm OӵD FKӑQ ӃW WK~F FKѭѫQJ WUuQKQrQFySKҫQFKҩPÿLӇPKLӋXӭQJÿһFELӋWÿӇKҩSGүQKӑFVLQK 3.7 ӬQJGөQJSKҫQPӅP WUҳFQJKLӋP(PS7HVW YjRYLӋFVRҥQWKҧRFkXKӓL TNKQ 3.7.1 SRҥQQJkQKjQJFkXKӓLWUҳFQJKLӋP &KXҭQEӏQJkQKjQJFkXKӓLWUҳFQJKLӋPOjYLӋFOjPÿҫXWLrQPjPӛLEӝP{Q SKҧL WKӵF KLӋQ WUѭӟFNKL WLӃQ KjQK OjP ÿӅ WKL WUҳF QJKLӋP FKR P{Q KӑF Pj Eӝ P{Q SKөWUiFK&{QJYLӋFQj\EDRJӗPKDLEѭӟFOjWәFKӭFFkXKӓLWUҳFQJKLӋPFӫDP{Q KӑFYjVRҥQWKҧRFkXKӓLWUҳFQJKLӋPWKHRFKӫÿӅ T͝FKͱFFkXK͗LWU̷FQJKL͏PFͯDP{QK͕F (PS7HVWTXLѭӟFFiFKWәFKӭFFkXKӓLWUҳFQJKLӋPFӫDFiFP{QKӑFQKѭVDX QJkQKjQJFkXKӓLÿѭӧFWҥRULrQJFKRWӯQJP{QKӑFPӛLP{QKӑFFyQKLӅXFKѭѫQJ PӛLFKѭѫQJFyQKLӅXFKӫÿӅPӛLFKӫÿӅFyPӝWJLҧWKLӃWFKXQJYjFiFFkXKӓLWUҳF QJKLӋPOLrQTXDQÿӃQFKӫÿӅÿyĈk\OjPӝWEѭӟFUҩWTXDQWUӑQJÿӇ[k\GӵQJQJkQ KjQJFkXKӓLWUҳFQJKLӋPWKjQKF{QJYuYұ\SKҧL[iFÿӏQKÿѭӧFFKtQK[iFFiFFKӫÿӅ NLӃQWKӭFWUӑQJWkPWURQJPӝWFKѭѫQJWӯÿyVRҥQFkXKӓLFKRWӯQJFKӫÿӅÿy SR̩QFkXK͗LWU̷FQJKL͏PFKRP͡WFKͯÿ͉ &iF FkX KӓL WUҳF QJKLӋP WKXӝF WӯQJ FKӫ ÿӅ ÿѭӧF VRҥQ WKҧR ULrQJ WK{QJ TXD FKѭѫQJWUuQK(GLWRU0ӛLFKӫÿӅÿѭӧFOѭXWKjQKPӝWWұSWLQFySKҫQ PӣUӝQJOjHPS &iFKWKӵFKLӋQVRҥQWKҧRPӝWWұSWLQHPSYӟLFKѭѫQJWUuQK(GLWRUQKѭVDXĈҫXWLrQ vào Start ĺ $OO3URJUDPVĺ3KҫQ PӅP WUҳFQJKLӋP(PS7HVWĺ4XHVWLRQ(GLWRUÿӇ NKӣLÿӝQJ FKӭF QăQJ (GLWRU &ӱDVә[XҩW KLӋQFKӑQ )LOHĺ1HZ ÿӇ WҥR PӝW FKӫ ÿӅ mӟLKRһFFKӑQPHQX)LOHĺ2SHQÿӇPӣPӝWFKӫÿӅFyVҹQYjFKӍQKVӱDOҥL(GLWRU KӛWUӧWҩWFҧFiFFKӭFQăQJFӫDPӝWWUuQKVRҥQWKҧRYăQEҧQWK{QJWKѭӡQJQKѭÿӏQK GҥQJQӝLGXQJYăQEҧQ FKӭDWURQJPHQX)RUPDW FKqQÿӕLWѭӧQJkPWKDQK ,QVHUWĺ 0HGLD2EMHFW« FKqQNêWӵÿһFELӋW ,QVHUWĺSymERO« KRһFFKqQFiFF{QJWKӭF tốn KӑF FiFELӇXÿӗÿӗWKӏ ,QVHUWĺ5HJXODU2EMHFW« ...ӬNG DӨNG MULTIMEDIA TRONG VIӊC SOҤN THҦO BӜ CÂU HӒI TRҲC NGHIӊM KHÁCH QUAN KIӆ075$ĈÈ1+ *, &+ѬѪ1* 6 MÔN CÔNG NGHӊ 11 Tác giҧ HỒNG THӪY TRINH Khố luұQÿѭӧFÿӋ... Video Cutter & Splitter 24 2 .11 &KѭѫQJWUunh cҩXWU~F&KѭѫQJ 6 môn Công nghӋ 11 26 2.12 /ѭӧc khҧo nghiên cӭXWUѭӟFÿk 26 &KѭѫQJ3+ѬѪ1*3+È31* +, 1&ӬU 29 3.1 3KѭѫQJSKiSWKDPNKҧo... %LӇXÿӗ7KӇKLӋQQKӳQJYҩQÿӅJһSSKҧLFӫD +6 NKLWKDPJLDNLӇPWUD 64 xii *9+'ĈLQK4XDQJĈӭF 69 7++RjQJ7Kӫ7ULQK &KѭѫQJ *, , 7 +, 8 1.1 Lý chӑQÿӅ tài 1JKӏTXӃWNKyD 9,, FӫD+ӝL1JKӏ%DQ&KҩS+jQK7UXQJѬѫQJĈҧQJ&ӝQJ 6 Q9LӋW1DPÿmÿӅFұSUҩWFөWKӇYӅYҩQÿӅÿәLPӟLSKѭѫQJSKiSGҥKӑF0ӝWWURQJ
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG VIỆC SOẠN THẢO BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 6 MÔN CÔNG NGHỆ 11, ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG VIỆC SOẠN THẢO BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 6 MÔN CÔNG NGHỆ 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay