TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

63 2 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA Họ tên sinh viên: Hồng Thị Liên Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Niên khóa: 2006 – 2010 TP HCM Tháng 05 – 2010 TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA Tác giả Hồng Thị Liên Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Thủy Tháng 05 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nơng Nghiệp, trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô TS Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ hướng dẫn em hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn q thầy tồn thể học sinh trường THPT: Thủ Đức, Tam Phú, Long Trường giúp đỡ em hoàn thành đề tài Con xin cảm ơn bố mẹ sinh nuôi dưỡng để ngày hôm Chân thành cảm ơn tập thể lớp DH06SP động viên giúp đỡ suốt thời gian học làm đề tài TP.HCM Ngày 26 tháng 05 năm 2010 Người thực Hồng Thị Liên ii TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Tìm hiểu nhu cầu học sinh trung học phổ thơng hoạt động ngoại khóa” người nghiên cứu thực gồm chương Đề tài thực từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2010 sử dụng phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp điều tra phiếu câu hỏi - Phương pháp vấn trực tiếp - Phương pháp xử lý số liệu Sau thực đề tài người nghiên cứu thu kết sau: * 61.63% học sinh khơng tham gia hoạt động ngoại khóa thấy hoạt động ngoai khóa nhà trường tổ chức nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu thực học sinh, tốn sức khỏe thời gian vơ ích * 81.83% học sinh có ý kiến nhà trường nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh Tuy nhiên hoạt động phải thật hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu học sinh * Các hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức phải phong phú nội dung hình thức, thỏa mãn nhu cầu học sinh từ thu hút học sinh tham gia iii Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix LỜI NGỎ .1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .3 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Đối tượng nghiên cứu 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Kế hoạch nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn .5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Vài nét hoạt động ngoại khóa .7 2.1.1 Hoạt động ngoại khóa gì? 2.1.2 Những hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức cho HS 2.1.3 Vai trò hoạt động ngoại khóa 2.2 Nhận thức xã hội hoạt động ngoại khóa 10 2.2.1 Thực trạng hoạt động ngoại khóa nhà trường trung học phổ thơng 10 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy iv SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 2.2.2 Nhận thức hoạt động ngoại khóa xã hội 11 2.2.3 Biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trường trung học phổ thông 14 2.3 Một số nét lứa tuổi niên 19 3.1 Hình thành biểu tượng "cái tơi” có tính hệ thống 19 3.2 Nảy sinh cảm nhận "tính chất người lớn" thân .20 3.3 Quan điểm hoạt động học tập HS THPT 23 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 24 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết .24 3.2.2 Phương pháp điều tra phiếu câu hỏi 24 3.2.3 Phương pháp vấn .25 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 25 3.3 Phương pháp tiến hành 25 3.3.1 Phát phiếu điều tra 25 3.3.2 Phỏng vấn trực tiếp .26 3.4 Phương pháp xử lý số liệu .26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Chương trình học lớp học sinh 28 4.2 Thời gian rảnh rỗi ngày học sinh 29 4.3 Công việc học sinh thường làm vào rảnh rỗi ngày .30 4.4 Áp lực gia đình học sinh .31 4.5 Học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa 32 4.6 Hoạt động ngoại khóa học sinh tham gia 33 4.7 Lý tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh 34 4.8 Tác động hoạt động ngoại khóa đến học tập học sinh .36 4.9 Nhận xét học sinh độ phong phú hoạt động ngoại khóa 39 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy v SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4.10 Ý kiến học sinh việc nhà trường có nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh 40 4.11 Yêu cầu học sinh hoạt động ngoại khóa nhà trường 40 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.1.1 Câu hỏi 1: Thái độ học sinh hoạt động ngoại khóa nào? .42 5.1.2 Câu hỏi 2: Nhu cầu học sinh THPT hoạt động ngoại khóa nào? 43 5.1.3 Câu hỏi 3: Những định hướng cho hoạt động ngoại khóa trường THPT? 44 5.2 Kiến nghị 45 5.2.1 Về phía nhà trường .45 5.2.2 Về phía giáo viên 45 5.2.3 Về phía gia đình 46 5.3 Hướng mở rộng đề tài 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 PHIẾU ĐIỀU TRA 50 DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN .53 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy vi SVTH: Hoàng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT THPT trung học phổ thông HS học sinh GVHD giáo viên hướng dẫn QĐ - BGD&ĐT định – giáo dục đào tạo TDTT thể dục thể thao ĐH đại học CĐ cao đẳng GV giáo viên SV sinh viên PGS.TS phó giáo sư – tiến sĩ GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy vii SVTH: Hoàng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Chương trình học lớp học sinh: 28 Bảng 4.2 Thời gian rảnh rỗi ngày học sinh 29 Bảng 4.3 Áp lực học sinh 31 Bảng 4.4 Học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa .32 Bảng 4.5 Lý tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh .34 Bảng 4.6 Tác động hoạt động ngoại khóa đến học tập học sinh 36 Bảng 4.7 Nhận xét học sinh độ phong phú hoạt động ngoại khóa 39 Bảng 4.8 Ý kiến học sinh việc nhà trường có nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh 40 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy viii SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 So sánh mức độ nặng chương trình học khối lớp 10, 11, 12 .29 Biểu đồ 4.2 So sánh thời gian rảnh rỗi ngày học sinh khối 10, 11, 12 30 Biểu đồ 4.5 So sánh lý tham gia hoạt đông ngoại khóa học sinh khối 10, 11, 12 .35 Biểu đồ 4.6 So sánh lựa chọn khối 10, 11, 12 tác động hoạt động ngoại khóa đến việc học tập 38 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy ix SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4.9 Nhận xét học sinh độ phong phú hoạt động ngoại khóa Bảng 4.7 Nhận xét học sinh độ phong phú hoạt động ngoại khóa Mức độ phong phú Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng SL % SL % SL % TS % Rất phong phú 14 10,1 17 13 0 31 7,7 Phong phú 53 38,2 11 8,7 11 9,1 75 18,67 Bình thường 56 40,4 73 56,6 102 81,8 231 59,57 Nhàm chán 16 11,3 29 21,8 11 9,1 56 14,07 Qua kết bảng 4.7 ta có: ¾ 7,7% học sinh nhận thấy nội dung hoạt động ngoại khóa phong phú ¾ 18,67% học sinh nhận thấy nội dung hoạt động ngoại khóa phong phú ¾ 59,57% học sinh nhận thấy nội dung hoạt động ngoại khóa bình thường ¾ 14,07% học sinh nhận thấy nội dung hoạt động ngoại khóa nhàm chán Kết luận: Đa số học sinh đánh giá nội dung cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức bình thường, chưa thu hút học sinh Nội dung không làm mới, hoạt động đưa tổ chức chưa phù hợp với thực tế nhu cầu học sinh Một em học THPT nói: “Tại khơng dạy học đơn giản thiết thực Ví dụ: Ứng xử bị bạn bắt nạt, hành hung, có mâu thuẫn với bạn cách xử lý thơng minh gì?” Học sinh THPT lứa tuổi có nhu cầu tìm tòi, khám phá, thích chứng tỏ lĩnh Học sinh muốn tham gia vào hoạt động có tính sáng tạo, kích thích học sinh tư duy, khơng gò bó, ép buộc khn khổ, để học sinh có điều kiện nói lên suy nghĩ thân…Tuy nhiên đa số hoạt động nhà trường rập khn, đơi làm cho có Chưa tìm hiểu thật nhu cầu thật học sinh, làm trách nhiệm , sở giáo dục quy định, chưa thật hướng tới mục tiêu hoạt động ngoại khóa hồn thiện mặt đức – trí – thể - mĩ cho học sinh Chính nội dung hoạt động chưa đầu tư công sức mức, chưa đem lại nhiều hứng thú cho chọ sinh GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 39 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4.10 Ý kiến học sinh việc nhà trường có nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh Bảng 4.8 Ý kiến học sinh việc nhà trường có nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh Ý kiến HS Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng SL % SL % SL % TS % Nên 119 85,4 102 78,3 102 81,8 323 81,83 Không nên 20 14,6 28 21,7 23 18,2 71 18,17 Ta thấy: 81,83% học sinh cho nhà trường nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho cho sinh Tuy nhiên nhà trường nên đổi nội dung cách thức tổ chức hoạt động phong phú Các hoạt động nên đưa nội dung thiết thực, phù hợp với học sinh để giúp cho học sinh thấy lợi ích hoạt động ngoại khóa mà nhà trường muốn đem lại cho học sinh Một vài học sinh cho nhà trường nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh vì: “Tuy em khơng tham gia em thấy bạn thích” Ngồi số học sinh cho hoạt động ngoại khóa giúp cho học sinh: + Giao lưu với + Tìm hiểu thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ sống + Thư giãn, tạo hứng thú để học tập + Lớp đoàn kết + Vận dụng kiến thức học vào thực tế 18,17% học sinh cho nhà trường không nên tổ chức hoạt động ngoại khóa hoạt động theo học sinh khơng đem lại lợi ích tốn thời gian, tốn tiền, không thu hút học sinh, khắt khe, chưa tạo cho học sinh tự thể thân 4.11 Yêu cầu học sinh hoạt động ngoại khóa nhà trường Sau tổng hợp phiếu điều tra người nghiên cứu chọn lọc yêu cầu học sinh hoạt động ngoại khóa nhà trường bao gồm: - Nhà trường nên tổ chức chu đáo phong phú hơn, lạ, tạo điều kiện để học sinh trổ tài GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 40 SVTH: Hoàng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN - Khơng nên nghiêm khắc học sinh, thầy cô giáo tham gia để tạo quan hệ thầy – trò tốt - Tạo hoạt động ngoại khóa dựa ý kiến học sinh phải hợp lý, giúp học sinh phát huy tính sáng tạo, khơng nên gò bó - Thường xun tổ chức chuyến nhằm tìm hiểu kiến thức mà học sinh học đơn giản trải nghiệm thực tế để nắm bắt rõ học Làm học sinh hứng thú học dễ hiểu - Tổ chức nhiều trò chơi, cho tìm hiểu nhiều kiến thức thực tế - Nên tổ chức hoạt động nhằm xây dựng tinh thần đồng đội - Quan tâm đến suy nghĩ nhu cầu học sinh để từ có hoạt động phù hợp - Phù hợp với kinh tế học sinh GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 41 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua việc nghiên cứu đề tài: “TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA” người nghiên cứu đưa kết luận sau: 5.1.1 Câu hỏi 1: Thái độ học sinh hoạt động ngoại khóa nào? Lứa tuổi học sinh THPT động, muốn chứng tỏ thân, muốn tìm tòi khám phá điều lạ Học sinh tuổi muốn tự sáng tạo, tự nói lên suy nghĩ Nhất thời điểm nạn bạo hành học đường đà phát triển, đạo đức học sinh ngày xuống Sau lần phạm lỗi em nhận sai Các em ln muốn nhà trường, gia đình xã hội giáo dục cách ứng xử với người hàng ngày Điều giúp cho em sống tốt Nhưng hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia mang tính chất cung cấp kiến thức, phần kỹ sống chưa trọng Do đa số học sinh khơng tham gia (61,63%) thấy hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu thật học sinh, tốn sức khỏe thời gian vô ích Khối 12 phải học nhiều, áp lực thi cử nặng nề, cần thời gian nghỉ ngơi, thư giãn Hoạt động ngoại khóa khơng cung cấp kiến thức cho học sinh mà giúp cho học sinh vui chơi với bạn bè, với lớp để có nhiều kỉ niệm đẹp thời áo trắng Tuy nhiên kết khảo sát ngược lại với thực tế người nghiên cứu khảo sát 81,8% học sinh khối 12 khơng tham gia hoạt động ngoại khóahoạt động không vui, nội dung cách thức tổ chức không đổi thường xuyên nên gây nhàm chán Thời gian tổ chức không hợp lý chưa đáp ứng nhu cầu học sinh Do học sinh thường tham gia hoạt động giải trí khác như: Chơi game, tụ tập bạn bè, xem phim, ca nhạc,…Các hình thức giải trí bình thường có lợi sai lệch mục đích giải trí trở thành tác nhân gây hại lớn Học sinh khối 11 trải qua hoạt động học lớp 10, khơng ham thích tham gia Học sinh khối 10 GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 42 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN bước chân vào ngưỡng cửa THPT, em thấy thầy cô, bạn bè lạ, em muốn tham gia để biết thêm kiến thức, làm quen với mơi trường Chính đa số học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa (70,8%) Một phần tử nhỏ số (20%) tham gia ép buộc nhà trường Nói chung ngun nhân việc học sinh khơng thích tham gia hoạt động ngoại khóa hoạt động chưa thật tác động để em thấy lợi ích to lớn Nhà trường phải tổ chức hoạt động cho học sinh vừa học vừa vui chơi, tạo cho học sinh cảm giác thoải mái, học tập vui chơi theo nghĩa hoạt động ngoại khóa, học sinh thật u thích tự nguyện tham gia hoạt động 5.1.2 Câu hỏi 2: Nhu cầu học sinh THPT hoạt động ngoại khóa nào? Ngày chương trình học học sinh THPT thay đổi so với trước, học sinh phải học nhiều thứ hơn, lượng thời gian kiến thức học lớp tăng lên Theo khảo sát người nghiên cứu tổng hợp 51,1% học sinh THPT cho chương trình học nặng so với thân người học Học sinh phải học nhiều môn hơn, lượng thời gian học lớp nhiều Thay trước học sinh học buổi / ngày, em học -3 buổi ngày / tuần Lượng thời gian rảnh rỗi không nhiều, đa số từ -3 (43,5%) (33,67%) Học sinh khối 12 cuối cấp nên thời gian rảnh rỗi (nhỏ chiếm 45,4%), em bận rộn với việc học để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng tốt nghiệp đại học Tuy khơng chịu áp lực từ phía gia đình (59,5%) việc học đủ làm em căng thẳng mệt mỏi Chính nhu cầu giải trí học sinh cao Đa số em muốn tham gia hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức em gặp gỡ bạn bè, vui chơi với nhau, học thêm kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ Qua trình khảo sát tổng hợp số liệu, người nghiên cứu thu kết 81,83% học sinh THPT có ý kiến nhà trường nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh Phần lớn học sinh nhận thức hoạt động ngoại khóa giúp học khóa tốt hơn, vận dụng kiến thức học vào thực tế (54,53%) Trong khối 10 (65,2%), khối 12 (63,6%) chiếm tỉ lệ cao khối 11 (34,8%) Các em khối 10, 11 tuổi phát triển mạnh cá tính muốn tìm kiếm mối quan hệ bạn bè lứa Các em phát triển mạnh tư trừu tượng, ln muốn tìm tòi, khám phá lạ Đối với học GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 43 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN sinh khối 10 bậc THPT mơi trường bỡ ngỡ nhiều thứ, có hoạt động học sinh chưa tham gia lớp dưới, em thấy hứng thú với hoạt động Những hoạt động không làm thường xuyên nên không gây hứng thú cho học sinh khối 11 Học sinh khối 12 suy nghĩ chín chắn hơn, em có định hướng cho tương lai, lựa chọn nghề nghiệp thực tế Vì em ham vui lớp 11 Lúc em tâm vào việc học để bổ sung kiến thức cho hai kỳ thi quan trọng tốt nghiệp đại học Các em không học kiến thức lý thuyết mà nhu cầu học hỏi từ thực tế cao Do em tham gia nhiệt tình hoạt động ngoại khóa lý em nhận vai trò hoạt động ngoại khóa Bên cạnh có khơng học sinh khơng tham gia hoạt động ngoại khóa (61,63%) hoạt động ngoại khóa cung cấp kiến thức chưa rèn luyện kỹ sống cho học sinh thời gian, cách thức tổ chức chưa hợp lý Đây nhu cầu lớn số nhu cầu khác học sinh tuổi Vì hoạt động ngoại khóa phải mang tính thiết thực, có ý nghĩa với học sinh Nhà trường không nên làm qua loa, chiếu lệ, làm cho có, làm trách nhiệm Nhà trường phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng học sinh để từ có cách thức tổ chức nội dung phù hợp 5.1.3 Câu hỏi 3: Những định hướng cho hoạt động ngoại khóa trường THPT? Nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh THPT cao, nội dung cách thức tổ chức hoạt động chưa thật gây hứng thú cho học sinh Chính nhà trường phải sử dụng biện pháp ép buộc học sinh, học sinh tham gia khơng phải tự nguyện, u thích mà hạnh kiểm thân, điểm thi đua lớp (35,83%) Đa số học sinh không tham gia hoạt động ngoại khóa (61,63%) khơng có thời gian, em phải học nhiều, hoạt động nhàm chán, không thiết thực Học sinh có yêu cầu với nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa là: Nhà trường nên tổ chức chu đáo phong phú hơn, tạo điều kiện để học sinh trổ tài, không nên nghiêm khắc học sinh thầy cô giáo tham gia để tạo quan hệ thầy trò tốt hơn, tổ chức nhiều trò chơi, cho học sinh tìm hiểu kiến thức từ thực tế, hoạt động ngoại khóa phải dựa ý kiến học sinh phải phát huy tính sáng tạo, khơng q gò bó, khắt khe em,…Người nghiên cứu thấy tổ GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 44 SVTH: Hoàng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN chức đạo hoạt động ngoại khóa cần sáng tạo khâu tổ chức, thay đổi nội dung cho phù hợp với nhu cầu học sinh, xã hội Thế hệ trẻ ngày nay, đạo đức đà xuống dốc Tình trạng bạo lực học đường vấn đề nóng bỏng giáo dục Nội dung hoạt động ngoại khóa khơng phải nhằm cung cấp kiến thức cho học sinh mà phải rèn luyện kỹ sống cho học sinh Cách thức tổ chức phải đa dạng, phong phú phù hợp với tâm lý tuổi niên Ở tuổi em thích khám phá, tìm tòi, suy luận,…vì hoạt động ngoại khóa phải giúp học sinh vui chơi, phát huy tối đa thể lực trí lực cho học sinh Giúp em có hội thể thân hiểu 5.2 Kiến nghị Qua q trình thực đề tài tổng hợp số liệu người nghiên cứu đưa số kiến nghị nhà trường THPT, GV gia đình sau: 5.2.1 Về phía nhà trường - Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, học sinh - Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, cán lớp, cán đoàn đội - Bồi dưỡng lực học tập cho học sinh - Chỉ đạo nội dung, chương trình hoạt động ngoại khóa - Chỉ đạo đổi hình thức hoạt động giáo dục - Chăm lo đến việc xây dựng sở vật chất, môi trường sư phạm đổi công tác thi đua, khen thưởng - Cần thiết phải có quy định thích hợp để việc tham gia hoạt động ngoại khóa yêu cầu bắt buộc nội dung hoạt động ngoại khoá phải đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm, sở thích đa dạng người học Người học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa sở tự nguyện cách hứng thú học hỏi thật hiệu kỹ sống, kỹ xã hội Điều quan trọng thu nhận tích luỹ thêm tri thức 5.2.2 Về phía giáo viên - Hiểu rõ vai trò hoạt động ngoại khóa việc giáo dục học sinh - Thường xuyên đổi nội dung cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 45 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN - Tìm hiểu nhu cầu học sinh hoạt động ngoại khóa để có chương trình phù hợp với học sinh - Nên tổ chức hoạt động kích thích tính sáng tạo, suy luận, trò chơi trí tuệ lứa tuổi học sinh thích lạ, thích khám phá… - Tham gia vào trò chơi học sinh để tạo mối quan hệ thân thiết giáo viên học sinh - Có biện pháp kích thích khác thay vào việc ép buộc học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa 5.2.3 Về phía gia đình - Quan tâm tới vấn đề học tập học sinh - Tạo điều kiện tốt cho học sinh học tập - Phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh kiến thức đạo đức - Không nên tạo áp lực nhiều cho học sinh 5.3 Hướng mở rộng đề tài Do giới hạn thời gian không gian nên đề tài đưa nhu cầu chung hoạt động ngoại khóa học sinh THPT Đề tài chưa nêu lên loại hình hoạt động học sinh yêu thích Những quan tâm đến vấn đề hoạt động ngoại khóa học sinh THPT tiếp tục nghiên cứu thêm hướng sau: - Sự khác nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh THPT nông thôn thành phố - Đánh giá hiệu hoạt động ngoại khóa trường THPT tổ chức hoạt động ngoại khóa theo nhu cầu học sinh - Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh THPT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 46 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thị Vân Anh, (2007) Hoạt động ngoại khóa vấn đề đánh giá đạo đức học sinh Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 11) Trương Quang Dũng, (2007) Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường phổ thông Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 18- 26) Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang, (2007) Hoạt động ngoại khóa nhìn từ góc độ người học Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 27- 31) Phạm Thanh Hải, (2007) Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trường phổ thơng nhìn từ góc độ dạy học trường sư phạm Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 33) Nguyễn Thị Thu Hương, (2007) Hoạt động ngoại khóa hình thức hỗ trợ tốt cho việc dạy mơn ngữ văn hệ trung học sở theo hường tích hợp Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 39) Nguyễn Thị Ngọc, (2007) Về hoạt động ngoại khóa nhà trường phổ thông Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, (Trang 57- 62) Đào Thị Kim Như, (2007) Hoạt động ngoại khóa trường ngoại thành năm qua Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 63- 68) GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 47 SVTH: Hoàng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Tạ Thị Thanh Tâm, (2007) Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng giảng dạy- học tập môn xã hội nhà trường phổ thông Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 69- 73) Trần Thị Minh Thi, (2007) Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Khánh Hội A Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 78-79) Phùng Thị Nguyệt Thu, (2007) Hiệu hoạt động ngoại khóa với việc nâng cao chất lượng giảng dạy- học tập nhà trường phổ thông Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (Trang 88-96) Nguyễn Phạm Ngọc Hân, 2008 Thiết kế số giáo án nhằm mục đích giảng dạy cho học sinh THPT mơi trường thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp nghiên cứu khoa học nhỏ Bộ môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Quang Đông, 2006 Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý trường THPT Thái Nguyên (Trang – 7) Lê Văn Hồng, 1996 Tâm lý lứa tuổi tâm lý học sư phạm Nhà xuất Hà Nội Đỗ Văn Thơng, 2001 Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm Nguồn phát hành Đại Học An Giang Bùi Sĩ Tùng, 2006 Hoạt động giáo dục lên lớp 10 Nhà xuất giáo dục, 144 trang Nguyễn Quang Uẩn, 2003.Giáo trình tâm lý học đại cương Nhà xuất Đại Học Sư Phạm Luật giáo dục, 2005 NXB trị quốc gia Hà Nội Carl Rogers, 2001 Phương pháp dạy học hiệu Nhà xuất Trẻ Nguyễn Huy Tú, 2006 Tài quan niệm, nhận dạng đào tạo Nhà xuất Giáo Dục GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 48 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Các trang web H.Hương – Ph.Điền (2007) Hoạt động ngoại khóa đủ [http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoat-dong-ngoai-khoa-bao-nhieu-la-du/40223736/202/, ngày duyệt web 25/09/2009] Kap Thành Long (2005) Hoạt động ngoại khóa “ hội vàng” để khám phá lực cá nhân.[ http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoat-dong-ngoai-khoa-Co-hoi-vang-dekham-pha-nang-luc-ca-nhan/45168875/202/, ngày duyệt web 25/09/2009] Kap Thành Long (2005) Hoạt động ngoại khóa cạnh tranh với game – chat [http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoat-dong-ngoai-khoa-co-the-canh-tranh-voi-gamechat/30079044/202/ , ngày duyệt web 25/09/2009] Quang Dương (2008) Thái độ sống kỹ sống, điều cần bàn thêm.[ http://www.ier.edu.vn/content/view/232/166/, cập nhật ngày 29/10/2009] Diễm Anh (2008) Hoạt động ngoại khóa: Đừng để biến tướng lãng phí [http://giadinh.net.vn/home/17524p0c1000/hoat-dong-ngoai-khoa-dung-de-bientuong-va-lang-phi.htm, cập nhật ngày 29/10/2009 ] Thanh Hà (2009) Đưa giáo dục kỹ sống vào khóa [http://teen.tuoitre.vn/PrintView.aspx?ArticleID=349701&ChannelID=571,ngày duyệt web 04/11/2009] Hồng Tụy (2004) Cần khẩn trương đại hóa giáo dục [http://www.docstoc.com/docs/13475302/KHAN-TRUONG-HIEN-DAI-HOA-GIAODUC, ngày duyệt web 29/10/2009 ] Hoàng Tụy (2004) Giáo dục đạo đức cho học sinh, trách nhiệm khơng có nhà trường (http://www.docstoc.com/docs/13475283/GIAO-DUC-DAO-DUC-CHO-HOCSINH-KHONG-PHAI-CHI-CO-NHA-TRUONG/, ngày duyệt web 2/12/2009 ) Văn phòng Chính Phủ trả lời chất vấn Đại Biểu Quốc Hội Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2009 Hoàng Tụy (2004) Hiện đại hóa giáo dục để vào kinh tế tri thức [http://www.chungta.com/Desktop.asxp/Giaoduc/hien_dai_hoa_giao_duc_de_di_vao_ kinh_te_tri_thuc/ Ngày 2/10/2009] GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 49 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHIẾU ĐIỀU TRA Chào tất bạn, để thực đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu nhu cầu học sinh THPT hoạt động ngoại khóa” Tơi cần tham gia đóng góp ý kiến bạn cách trả lời câu hỏi Các bạn khoanh tròn lựa chọn Cảm ơn bạn! Chúc bạn học tốt Câu Chương trình học lớp với bạn là: a Quá nặng b Nặng c Bình thường d Nhẹ Câu Bạn có thời gian rảnh rỗi ngày? a < h b -3 h c > h Câu Thời gian rảnh rỗi ngày bạn thường làm gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 50 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Câu Gia đình có tạo áp lực cho bạn q trình học tập khơng? a Rất áp lực b Áp lực c Khơng có áp lực Câu Bạn có thường tham gia hoạt động ngoại khóa khơng? a Có b Khơng Lý do: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu Hoạt động ngoại khóa mà bạn tham gia gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu Bạn tham gia hoạt động ngoại khóa do? a u thích, tự nguyện b Bắt buộc từ phía nhà trường c Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 51 SVTH: Hồng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Câu Hoạt động ngoại khóa tác động đến việc học tập bạn nào? a Giúp học khóa tốt hơn, vận dụng kiến thức học vào thực tế b Khơng liên quan, khơng có tác động đến việc học tập c Tốn thời gian vô bổ, ảnh hưởng xấu đến việc học tập khóa d Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu Bạn thấy nội dung hoạt động ngoại khóa nào? a Rất phong phú b Phong phú c Bình thường d Nhàm chán Câu 10 Theo bạn nhà trường có nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh hay khơng? a Nên b Không nên Lý do: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 11 Bạn có u cầu hoạt động ngoại khóa (nội dung cách thức tổ chức) nhà trường? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 52 SVTH: Hoàng Thị Liên Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN Câu 1: Thầy/ Cơ nghĩ vai trò hoạt động ngoại khóa vấn đề học tập học sinh? Câu 2: Theo Thầy/ Cơ học sinh có thích tham gia hoạt động ngoại khóa khơng? Tại học sinh thích khơng thích? Câu 3: Theo Thầy/ Cơ nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh có gặp khó khăn khơng? Nếu có khó khăn gì? Câu 4: Tại trường nơi Thầy/ Cô công tác phận có trách nhiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh (Ban Giám Hiệu, tổ chức Đoàn, giáo viên chủ nhiệm…)? Câu 5: Mỗi năm trường tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trung bình lần? Đó chủ đề nào? Câu 6: Theo Thầy/ Cơ nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh phù hợp chưa? Nếu chưa theo Thầy/ Cơ phải điều chỉnh cho phù hợp hơn? GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 53 SVTH: Hoàng Thị Liên ... hoạt động tự suy nghĩ Chính người nghiên cứu thực đề tài: “TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH THPT VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA” để tìm hiểu nhu cầu thực học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) hoạt động. .. hoạt động ngoại khóa 32 4.6 Hoạt động ngoại khóa học sinh tham gia 33 4.7 Lý tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh 34 4.8 Tác động hoạt động ngoại khóa đến học tập học sinh. .. CỦA HỌC SINH THPT VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA” nhằm tìm hiểu nhu cầu học sinh THPT với hoạt động ngoại khóa từ kiến nghị với nhà trường THPT việc tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA , TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay