SO SÁNH ĐỘNG CƠ VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

107 5 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH ĐỘNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỤC Họ tên sinh viên: ĐẶNG THỊ CẨM HỒNG Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG – NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006 -2010 Năm 2010 SO SÁNH ĐỘNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỤC Tác giả ĐẶNG THỊ CẨM HỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Thủy Năm 2010 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng LỜI CẢM ƠN Để kết ngày hơm nay, ngồi nổ lực thân, lực hùng hậu mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè,… giúp đỡ ủng hộ hai mươi ba năm trời Tôi muốn gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất người! Cảm ơn mẹ! Mẹ sinh nuôi dạy nên người Từ ba đi, mẹ chổ dựa vững cho con, mẹ cho cho niềm tin để bước đời Mẹ nguồn động viên lớn đời con! Cảm ơn tất anh chị gia đình ln ủng hộ em sống Cảm ơn thầy chủ nhiệm cấp học yêu thương động viên em học tập sống, đặc biệt Phương Uyên, Dương, thầy Phương cho em niềm tin để bước vào đại học Cảm ơn Nguyễn Thanh Thủy tận tình hướng dẫn cho em hồn thành tốt khóa luận Cảm ơn giảng viên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh trường Đại học Bình Dương giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Cảm ơn mơi trường học tập vui chơi Lớp DH06SK giúp thấy ý nghĩa thời sinh viên Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đặng Thị Cẩm Hồng Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang ii GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Mục lục ii Bảng chữ viết tắt .v Danh sách bảng vi Danh sách biểu đồ vii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Mục đích nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .3 1.7 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.8 Phạm vi nghiên cứu .4 1.9 Cấu trúc luận văn 1.10 Các khái niệm đề tài .5 1.11 Tiến trình thực Chương 2: SỞ LÍ LUẬN 2.1 Động học tập 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Phân loại động học tập 2.1.3 Các yếu tố thúc đẩy động học tập .9 2.2 Thái độ học tập 11 2.2.1 Định nghĩa 11 2.2.2 Mối tương quan Nhận thức - Thái độ - Hành vi 11 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên 12 2.3 Mối quan hệ động thái độ học tập, ảnh hưởng chúng tới hoạt động học tập 14 Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang iii GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng 2.4 Đặc điểm lứa tuổi hoạt động học tập sinh viên .14 2.4.1 Đặc điểm lứa tuổi sinh viên 14 2.4.2 Hoạt động học tập sinh viên 15 2.5 Lược khảo số nghiên cứu trước 16 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 lược địa bàn nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 19 3.3.2 Phương pháp điều tra, khảo sát 19 3.3.3 Phương pháp vấn 21 3.3.4 Phương pháp phân tích 21 3.3.5 Phương pháp so sánh 22 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Động học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 23 4.1.1 Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học công lập thục23 4.1.2 Động học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 31 4.1.3 Các yếu tố thúc đẩy động học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 37 4.2 Thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 45 4.2.1 Nhận thức sinh viên trường Đại học công lập thục .45 4.2.2 Biểu mặt hành vi học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 46 4.2.3 Thái độ học tập sinh viên .60 4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên 62 4.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến động thái độ học tập sinh viên 67 4.4 Các hoạt động khác việc học 77 4.5 Kết học tập sinh viên .79 4.5.1 Kết học tập sinh viên .79 4.5.2 Mức độ hài lòng kết học tập sinh viên 80 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang iv GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng 5.1 Kết luận 5.1.1 Động thái độ học tập, yếu tố ảnh hưởng đến động thái độ học thái độ học tập sinh viên 82 5.1.2 Động học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 83 5.1.3 Thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục .84 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà trường - đoàn thể .85 5.2.2 Đối với giáo viên 85 5.2.3 Đối với sinh viên 85 5.3 Hướng phát triển đề tài 86 Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang v GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Nội dung tương ứng THPT Trung học phổ thơng ĐHNL Đại học Nơng Lâm ĐHBD Đại học Bình Dương SL Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Số lượng Trang vi GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang 4.1 - Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học công lập 25 4.2 - Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học thục 27 4.3 – Các nguyện vọng vào trường Đại học sinh viên 30 4.4 – Sự ảnh hưởng nguyện vọng 1, 2, tới động học tập sinh viên 31 4.5 - Động học tập sinh viên trường Đại học công lập 33 4.6 - Động học tập sinh viên trường Đại học thục 35 4.7 – Về việc học thêm chuyên môn khác sinh viên 38 4.8 - Mức độ hứng thú môn học sinh viên trường Đại học công lập 39 4.9 - Mức độ hứng thú môn học sinh viên trường Đại học thục 41 4.10 - Khả đáp ứng sở vật chất, điều kiện, phương tiện học tập nhà trường 45 4.11- Mức độ tâm khắc phục khó khăn sinh viên trước hạn chế điều kiện, phương tiện học tập nhà trường 46 4.12 - Nhận thức sinh viên tầm quan trọng việc xác định rõ mục đích học tập cho 47 4.13 - Biểu hành vi học tập nhà sinh viên trường Đại học công lập 48 4.14 - Biểu hành vi học tập nhà sinh viên trường Đại học thục 49 4.15 - Biểu hành vi học tập sinh viên trường Đại học công lập 53 4.16 - Biểu hành vi học tập sinh viên trường Đại học thục 55 4.17 - Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập 64 4.18 - Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên trường Đại học thục 66 4.19 - Các nguyên nhân ảnh hưởng đến động thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập 69 4.20 - Các nguyên nhân ảnh hưởng đến động thái độ học tập sinh viên trường Đại học thục 70 4.21 - Các hoạt động khác việc học sinh viên trường Đại học công lập 77 4.22 - Các hoạt động khác việc học sinh viên trường Đại học thục 78 4.23 - Kết học tập sinh viên 82 Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang vii GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Trang 4.1-Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học công lập 27 4.2-Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học thục .28 4.3-So sánh động chọn ngành học sinh viên trường Đại học công lập thục 29 4.4-Các nguyện vọng vào trường Đại học sinh viên 31 4.5-Động học tập sinh viên trường Đại học công lập 34 4.6-Động học tập sinh viên trường Đại học thục .36 4.7-So sánh động học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 37 4.8-Mức độ hứng thú môn học sinh viên trường Đại học công lập40 4.9-Mức độ hứng thú môn học sinh viên trường Đại học thục 42 4.10-So sánh mức độ hứng thú môn đại cương sinh viên trường Đại học công lập thục 43 4.11-So sánh mức độ hứng thú môn sở sinh viên trường Đại học công lập thục 44 4.12-So sánh mức độ hứng thú môn chuyên ngành sinh viên trường Đại học công lập thục 44 4.13-Mức độ tâm khắc phục khó khăn sinh viên trước hạn chế điều kiện, phương tiện học tập nhà trường 46 4.14-Biểu hành vi học tập nhà sinh viên trường Đại học công lập49 4.15-Biểu hành vi học tập nhà sinh viên trường Đại học thục 50 4.16-So sánh mức độ học cũ, xem sinh viên trường Đại học công lập thục 51 4.17-So sánh mức độ tìm tài liệu liên quan đến học sinh viên trường Đại học công lập thục 51 4.18-So sánh mức độ ứng dụng kiến thức vào thực tế sinh viên trường Đại học công lập thục 52 4.19-Biểu hành vi học tập sinh viên trường Đại học cơng lập 55 Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang viii GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng 4.20-Biểu hành vi học tập sinh viên trường Đại học thục 57 4.21-So sánh mức độ học giờ, đầy đủ sinh viên trường Đại học công lập thục 58 4.22-So sánh mức độ hoàn thành tập hạn, đầy đủ sinh viên trường Đại học công lập thục .59 4.23-So sánh mức độ phát biểu ý kiến xây dựng sinh viên trường Đại học công lập thục 59 4.24-So sánh mức độ tích cực hoạt động nhóm sinh viên trường Đại học công lập thục 60 4.25-So sánh mức độ thường xuyên tự trao dồi kiến thức sinh viên trường Đại học công lập thục 61 4.26-So sánh mức độ ứng xử mực thầy (cô) sinh viên trường Đại học công lập thục 61 4.27-So sánh mức độ chấp hành nội quy thi cử sinh viên trường Đại học công lập thục 62 4.28-Thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập 63 4.29-Thái độ học tập sinh viên trường Đại học thục 63 4.30-So sánh thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 64 4.31-So sánh mức độ ảnh hưởng môn học đến thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 67 4.32-So sánh mức độ ảnh hưởng giáo viên đến thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 68 4.33-So sánh mức độ ảnh hưởng thân đến thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 68 4.34-So sánh mức độ ảnh hưởng điều kiện học tập đến thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục 69 4.35-So sánh mức độ ảnh hưởng phương pháp giảng dạy giáo viên đến động thái độ học tập sinh viên trường Đại học thục 73 4.36-So sánh mức độ ảnh hưởng việc sinh viên hướng dẫn phương pháp học tập đến động thái độ học tập sinh viên trường Đại học thục74 Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang ix GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau nghiên cứu, tìm hiểu động thái độ học tập sinh viên nói chung, sinh viên trường Đại học công lập thục, người nghiên cứu đưa kết luận sau: 5.1.1 Động thái độ học tập, yếu tố ảnh hưởng đến động thái độ học thái độ học tập sinh viên Về động thái độ học tập người nghiên cứu trình bày rõ ràng chương sở lí luận Sau đây, người nghiên cứu xin tóm lược lại sau: Động yếu tố ảnh hưởng đến động học tập sinh viên Động động lực thúc đẩy người hành động nhằm đạt mục đích định Động học tập sinh viên kích thích sinh viên học tập nhằm lĩnh hội tri thức, hình thành tay nghề chun mơn thể quan hệ, thái độ với xã hội, với người, với thân (Đặng Thị Lan, 2003) Các yếu tố thúc đẩy động học tập bao gồm: nhu cầu, hứng thú quan hệ xã hội Thái độ yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên Theo Nguyễn Như Ý (1999): Thái độ biểu bề ngồi ý nghĩ, tình cảm hay việc thơng qua nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động Thái độ học tập biểu hành vi học tập sinh viên, cụ thể là: Đi học giờ, đầy đủ, hoàn thành tập hạn, phát biểu ý kiến xây dựng bài, hoạt động nhóm học tập, ứng xử với thầy cô, bạn bè, thái độ thi cử, kiểm tra, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động phong trào nhà trường Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên: - Ảnh hưởng từ mơn học: vị trí mơn học chun ngành đào tạo ảnh hưởng định đến thái độ hộc tập sinh viên Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 82 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng - Ảnh hưởng từ giáo viên: giáo viên ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ học tập sinh viên - Về phía người học: thân người học ảnh hưởng lớn đến thái độ học tập họ Sinh viên ý thức tốt, khả tiếp thu tốt hình thành thái độ học tập tốt Ngược lại, sinh viên khả tiếp thu chậm thường lười học, chán nản dẫn đến thụ động học tập - Điều kiện học tập: Cả điều kiện vật chất lẫn tinh thần ảnh hưởng đến thái độ học tập sinh viên điều kiện học tập tốt, sinh viên tích cực học tập, từ kết học tập nâng cao 5.1.2 Động học tập sinh viên trường Đại học công lập thục Qua khảo sát động trước chọn ngành học, động trình học sinh viên trường Đại học Nơng Lâm trường Đại học Bình Dương cho thấy, phần lớn sinh viên hai trường động học để nghề nghiệp ổn định tương lai - thuộc động quan hệ xã hội Rất sinh viên động học để nắm vững tri thức, hoàn thiện thân – động nhận thức động quan hệ xã hội khác động học theo yêu cầu gia đình, động bạn bè học học, động học để phục vụ quê hương đất nước sinh viên lựa chọn Trước vào đại học sau học vậy, bạn động học để sau việc làm ổn định Tuy nhiên, động học để nâng cao kiến thức hoàn thiện thân - động nhận thức thay đổi trình học, tỷ lệ sinh viên chọn động tăng lên, tức q trình học, sinh viên bị lơi kiến lạ muốn tìm tòi, đồng thời để phục vụ cho động nghề nghiệp tương lai Điểm giống động học tập sinh viên hai trường động học để nghề nghiệp ổn định tương lai chọn cao nhất; tiếp đến động học để nâng cao kiến thức, hồn thiện thân; sau đến động khác Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên động quan hệ xã hội (học để nghề nghiệp ổn định tương lai, học theo yêu cầu gia đình, học theo bạn bè, học để phục vụ quê hương đất nước) trường Đại học công lập cao trường Đại học thục Nhưng tỷ lệ sinh viên động nhận thức (học để nâng cao kiến thức hoàn thiện thân) trường Đại học công lập lại thấp trường Đại học thục Đồng thời, tỷ lệ Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 83 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng sinh viên động quan hệ xã hội lẫn động nhận thức trường Đại học công lập thấp trường Đại học thục Điều chứng tỏ sinh viên trường Đại học thục động nhận thức nhiều sinh viên trường Đại học công lập Sở khác bạn quan niệm cấp trường thục khơng giá trị bằng cấp trường cơng lập, khả xin việc làm khó hơn, bạn xu tìm tòi kiến thức cho thân để khơng thua sinh viên công lập 5.1.3 Thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập thục Phần lớn sinh viên hai trường thái độ học tập tích cực, thể qua mức độ biểu hành vi học tập lớp nhà: Các hoạt động học tập nhà học cũ, xem mới; tìm tài liệu liên quan đến học; ứng dụng kiến thức vào thực tế bạn thực với mức nghiêng thường xuyên, mức độ nhiều thường xuyên; mức độ khơng xảy Các mức độ biểu hành vi cho thấy phần lớn sinh viên thái độ tương đối tích cực học tập nhà.Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên trường thục thường xuyên ứng dụng kiến thức vào thực tế nhiều trường công lập, tỷ lệ sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tế sinh viên trường công lập lại cao hơn, mức độ không hai trường xấp xỉ Điều chứng tỏ, sinh viên trường công lập chưa ứng dụng kiến thức học vào thực tế sinh viên trường thục Các biểu hành vi học tập sinh viên trường Đại học công lập nghiêng hướng thường xuyên thường xuyên nhiều Điều chứng tỏ, phần lớn sinh viên trường Đại học cơng lập thái độ học tập tích cực Các biểu hành vi học tập sinh viên trường Đại học thục nghiêng hướng thường xuyên thường xuyên nhiều Tuy nhiên hoạt động phát biểu ý kiến xây dựng phần lớn sinh viên tham gia Điều chứng tỏ, phần lớn sinh viên trường Đại học thục thái độ tích cực học tập bên ngồi lớp học thụ động lớp học Tóm lại, phần lớn sinh viên nói chung, sinh viên trường cơng lập thục nói riêng, biểu hành vi tích cực hoạt động học tập, thái độ ứng xử mực với thầy (cô) chấp hành nội quy thi cử Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 84 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng 5.2 Kiến nghị Qua khảo sát giảng viên sinh viên hai trường, người nghiên cứu thu số kiến nghị sau: 5.2.1 Đối với nhà trường - đoàn thể Nâng cao sở vật chất, phục vụ hoạt động tự học, thực hành, nghiên cứu sinh viên, hoàn thiện trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập phương pháp giảng dạy Thường xuyên tổ chức buổi giao lưu nhà trường sinh viên, lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc sinh viên để sinh viên yên tâm học tập Thường xuyên tổ chức buổi giới thiệu việc làm, kết hợp với doanh nghiệp, cho sinh viên thấy hội việc làm tiêu chuẩn doanh nghiệp để sinh viên động lực tốt học tập Đề nghị đoàn thể - Đoàn niên nên phát huy tích cực vai trò 5.2.2 Đối với giáo viên Thầy nhiều phương pháp dạy học kích thích hứng thú học tập sinh viên Cần nêu rõ hướng sau trường, cho sinh viên thấy bước phát triển làm để tương lai tốt đẹp Tạo mối quan hệ tốt thầy trò, giảng sinh động liên quan đến thực tiễn sản xuất nhiều Thầy phải tận tâm với sinh viên, phải kiến thức chuyên môn phải truyền đạt tốt thuyết phục sinh viên Thầy phải làm gương cho sinh viên noi theo tác phong, tinh thần giảng dạy khuyến khích sinh viên học tập Tạo môi trường học tập vui vẻ, thường xuyên lắng nghe sinh viên quan trọng cho sinh viên thấy ý nghĩa thực tiễn môn học 5.2.3 Đối với sinh viên Chú ý nghe giảng, học bài, làm dầy đủ tự học bên ngồi Phải ln nổ lực hết mình, khơng tự lòng Xác định cho động học tập đắn thái độ học tập tích cực để nâng cao kết học tập Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 85 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Ln tinh thần học hỏi, trao dồi tri thức, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, học hỏi kinh nghiệm anh chị khóa trước thầy phải tiếp thu cách chọn lọc nhằm tìm cho phương pháp học tập hợp lí hiệu Thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ thể thao, công tác xã hội hoạt động đoàn thể nhà trường khoa tổ chức Tích cực rèn luyện kỹ học tập hoàn thiện nhân cách thân Cần lòng tin, nổ lực, theo đuổi đến ngành nghề chọn Sinh viên phải xác định mục đích học tập cho mình, xây dựng cho thân mục tiêu lí tưởng sống cao đẹp, rèn luyện kỹ mềm kỹ làm việc nhóm,kỹ thuyết trình, kỹ duy,… Tóm lại, sinh viên phải thấy giá trị sống 5.3 Hướng phát triển đề tài Nếu quan tâm hứng thú với đề tài nên tiếp tục nghiên cứu theo hướng so sánh động thái độ học tập sinh viên khóa học ngành với Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 86 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Xin chào bạn! Tôi tên Đặng Thị Cẩm Hồng, sinh viên trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Hiện thực đề tài “So sánh động thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập sinh viên trường Đại học thục” Xin bạn vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau để giúp tơi hồn thành tốt đề tài Xin cảm ơn! Bạn sinh viên trường: Đại học công lập Đại học thục Bạn sinh viên năm thứ: … Bạn học đại học do: a Học theo yêu cầu gia đình b Bạn bè học học c Học để nghề nghiệp ổn định tương lai d Học để nâng cao kiến thức hoàn thiện thân e Học để phục vụ quê hương đất nước Ý kiến khác: Bạn đậu vào trường học với: a Nguyện vọng b Nguyện vọng c Nguyện vọng Việc đậu vào trường với nguyện vọng ảnh hưởng đến động học tập bạn không? Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 87 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Ngồi việc học mơn chương trình khung, bạn học thêm mơn khác khơng (chun mơn khác như: ngoại ngữ, vi tính,…)? Vì bạn chọn học mơn đó? Bạn cảm thấy tầm quan trọng việc xác định rõ mục đích học tập cho là: a Rất quan trọng c Bình thường b Quan trọng d Không quan trọng Trong học, bạn thường: Mức độ Biểu Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Chăm nghe giảng Ghi chép đầy đủ Tích cực tham gia xây dựng Nêu thắc mắc chưa hiểu Nghiêm túc kiểm tra Chỉ mong tiết học qua nhanh Lo lắng sợ thầy (cô) hỏi Làm việc riêng học Bạn học nhà nào? Mức độ Biểu Thường Thỉnh Không bao xuyên thoảng Học cũ, xem Tìm tài liệu liên quan đến học ứng dụng kiến thức vào thực tế Khơng học, để đến thi học Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 88 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Mức độ hứng thú bạn môn học nào? Mức độ Rất hứng Môn học thú Hứng thú Tương đối Không hứng hứng thú thú Các môn đại cương Các môn sở Các môn chuyên ngành 10 Bạn cảm thấy sở vật chất nhà trường đủ để đáp ứng nhu cầu học tập bạn chưa? a b Khơng Nếu chưa bạn cảm thấy chán nãn hay cố gắng khắc phục khó khăn này?(trả lời câu 11) 11 Mức độ tâm khắc phục khó khăn bạn trước hạn chế điều kiện, phương tiện học tập nhà trường: a Rất tâm b Quyết tâm c Không tâm 12 Thái độ học tập bạn nào? a Rất tích cực b Tích cực Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN c Khơng tích cực Trang 89 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng 13 Thái độ học tập bạn bị ảnh hưởng bởi: Mức độ Rất ảnh Yếu tố Không ảnh ảnh hưởng hưởng hưởng Môn học Giáo viên Bản thân Điều kiện học tập 14 Trong trình học, yếu tố thúc đẩy bạn học tập nhiều là: a Bạn muốn biết kiến thức đó, bạn ln tinh thần học hỏi kiến thức b Học để hoàn thành chương trình học c Học để nhận học bổng, bạn bè khen ngợi, gia đình vui lòng d Học để cấp tốt, dễ xin việc làm 15 Các biểu mặt hành vi học tập bạn: Rất Mức độ thường xuyên Biểu Thường xun Hồn Ít tồn khơng Đi học giờ, đầy đủ Hoàn thành tập hạn, đầy đủ Phát biểu ý kiến xây dựng Tích cực hoạt động nhóm Thường xun tự trao dồi kiến thức thái độ, ứng xử mực với thầy (cô) Chấp hành nội quy thi cử 16 Ngồi việc học, bạn tham gia hoạt động khác không? Mức độ Hoạt động Rất nhiều Nhiều Trung bình Ít Khơng Nghiên cứu khoa học Câu lạc học tập Văn nghệ, thể thao Công tác xã hội Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 90 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng 17 Mức độ ảnh hưởng nguyên nhân sau tới việc học tập hướng tương lai bạn: Ảnh Mức độ hưởng nhiều Nguyên nhân Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Phương pháp giảng dạy giáo viên Sinh viên hướng dẫn phương pháp học tập Hạn chế sở vật chất phục vụ việc học tập Do học lực thân Do sinh viên chưa phương pháp học tập hợp lí Do ý thức học tập sinh viên Do động chọn nghề sinh viên 18 Theo bạn, thái độ động ảnh hưởng tới hoạt động học tập kết học tập mình? 19 Theo bạn, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kết học tập bạn là: 20 Kết học tập bạn nào? (điểm trung bình tích lũy) a Giỏi b Khá c Trung bình – d Trung bình 21 Bạn hài lòng kết học tập chưa? a b Chưa c Bình thường 22 Theo bạn, làm để đạt kết học tập tốt? Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bạn!Chúc bạn ln học tốt thành cơng! ☺☺ Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN ☺☺ Trang 91 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN Kính thưa Thầy (Cơ)! Em tên Đặng Thị Cẩm Hồng, sinh viên trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Hiện em thực đề tài: “So sánh động thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập sinh viên trường Đại học thục” Kính xin thầy vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau để em hoàn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Xin Thầy (Cơ) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên: Học vị: Nơi công tác (Bộ môn, Khoa, Trường): Hiện Thầy (Cô) giảng dạy môn: a Đại cương b Chun ngành Thầy (Cơ) nhận xét thái độ học tập sinh viên nay? a Tích cực b Bình thường c Thụ động Ý kiến khác: Những biểu mặt hành vi học tập sinh viên nào? Mức độ Rất thường Biểu xun Thường Ít xun Hồn tồn khơng Đi học giờ, đầy đủ Hoàn thành tập hạn, đầy đủ Phát biểu ý kiến xây dựng Tích cực hoạt động nhóm học tập thái độ ứng xử mực với thầy Gian lận kiểm tra, thi cử Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 92 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Theo Thầy (Cô), động thái độ học tập sinh viên trường công lập hay thục khác khơng? Vì sao? Theo nhận xét Thầy (Cơ) mục đích học tập sinh viên gì? Theo Thầy (Cô) nhận thấy, bạn sinh viên đến lớp sợ điểm danh hay muốn học hỏi? a Vì sợ điểm danh b Đến lớp để học hỏi c Ý kiến khác: Theo Thầy (Cơ), ngồi việc cung cấp kiến thức kĩ cho sinh viên, việc hình thành thái độ học tập cho sinh viên quan trọng khơng? a Rất quan trọng b Quan trọng c Không quan trọng Theo Thầy (Cơ), giảng viên ảnh hưởng đến việc hình thành động thái độ học tập sinh viên khơng a b Khơng Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 93 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Theo Thầy (Cô), làm để sinh viên động thái độ học tập tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn ý kiến quý báu Thầy (Cơ)! Kính chúc q Thầy (Cơ) dồi sức khỏe ln thành cơng! Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 94 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Luật giáo dục, 1998, NXB trị quốc gia Phan Ngọc Liên – Nguyên An, 2003, Hồ Chí Minh với giáo dục – đào tạo NXB Từ Điển Bách Khoa Dương Thiệu Tống, 2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tâm lý NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Bùi Hiền – Nguyễn Văn Giao – Nguyễn Hữu Quỳnh – Vũ Văn Tảo, 2001 Từ điển GDH NXB Từ điển Bách Khoa Nguyễn Đình Xuân, Vũ Đức Đán, 1997 Tâm lí học quản lí NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Như Ý (chủ biên), 1999 Đại từ điển Tiếng Việt NXB VHTT Nguyễn Lân, 2006 Từ ngữ Việt Nam NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh Lê Phước Lộc, 2004 Lí luận dạy học Đại học Cần Thơ Lê Văn Hồng (chủ biên), 1998 Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm NXB ĐHQG Hà Nội 10 Phạm Minh Hạc (dịch), 2003 Một số cơng trình tâm lí học A.N.Leonchiev NXB Giáo dục 11 Đoàn Huy Oánh, 2005 Học sinh động lực thúc đẩy học tập Tâm lí sư phạm NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh 12 Đỗ Văn Bình, 2005 Nghiên cứu khó khăn tâm lí hoạt động học tập sinh viên năm thứ CĐSP Quảng Trị Đại học Sư phạm Hà Nội 13 Nguyễn Thạc (chủ biên), Phạm Thành Nghị, 2008 Tâm lí học sư phạm Đại học, NXB ĐHSP Tạp chí Đặng Quốc Thành, 2008 Động học tập học viên nhà trường quân trích tạp chí tâm lí học số 8, trang 12 Nguyễn Văn Bắc, 2007 Nghiên cứu động giáo dục Tạp chí Tâm lí học số 5, trang 51 – 57 Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 95 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đặng Thị Cẩm Hồng Lê Thị Minh Loan, 2009 Động học tập sinh viên trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn Trích tạp chí tâm lý học số 4, trang 15 Đặng Thị Lan, 2003 Động học tập ngoại ngữ - yếu tố thúc đẩy phát triển nhận thức sinh viên trường đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội Tạp chí tâm lý học số 7-2003 Trang 33-37 Luận văn Huỳnh Văn Sơn, 1999 Thực trạng nhận thức thái độ học tập học sinh THPT số trường nội thành TP HCM nội dung giáo dục giới tính Đại học sư phạm TP HCM Nguyễn Thị Nam, 2009 So sánh động thái độ học tập học sinh Trung học phổ thông số trường địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mơn cơng nghệ 10 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Chín, 2009 So sánh thái độ động học tập sinh viên đến từ thành thị nông thôn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trang web http://www.tamlyhoc.net Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTCNN Trang 96 ... 5.1.1 Động thái độ học tập, yếu tố ảnh hưởng đến động thái độ học thái độ học tập sinh viên 82 5.1.2 Động học tập sinh viên trường Đại học công lập tư thục 83 5.1.3 Thái độ học tập sinh. .. 4.1 -Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học công lập 27 4.2 -Động chọn ngành học sinh viên trường Đại học tư thục .28 4.3 -So sánh động chọn ngành học sinh viên trường Đại học công lập tư. .. 4.7 -So sánh động học tập sinh viên trường Đại học công lập tư thục 37 4.8-Mức độ hứng thú môn học sinh viên trường Đại học công lập4 0 4.9-Mức độ hứng thú môn học sinh viên trường Đại học tư thục
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH ĐỘNG CƠ VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC , SO SÁNH ĐỘNG CƠ VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay