nghiên cứu nồng độ TNF a, IL 6 huyết tương ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ

161 1 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN ĐỨC LỘC NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TNF- α VÀ IL-6 HUYẾT TƯƠNG BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ Chuyên ngành: NỘI KHOA Mã số: 9720107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ HOÀNG KIỆM PGS.TS VŨ XUÂN NGHĨA HÀ NỘI – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu mà tơi thực hiện, tất số liệu tơi thu thập, kết luận án trung thực chưa có cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin đảm bảo tính khách quan, trung thực số liệu kết xử lý số liệu nghiên cứu Tác giả luận án NGUYỄN ĐỨC LỘC MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình Danh mục sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 SUY THẬN MẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN BẰNG THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ .3 1.1.1 Bệnh thận mạn giai đoạn cuối 1.1.2 Phương pháp thận nhân tạo chu kỳ HDF-online 1.2 VAI TRÒ CỦA VIÊM BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN VÀ THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ .7 1.2.1 Vai trò hội chứng MIA bệnh nhân bệnh thận mạn thận nhân tạo chu kỳ 1.2.2 Vai trò viêm bệnh thận mạn thận nhân tạo chu kỳ 12 1.2.3 Cytokine tiền viêm IL-6 TNF-α 19 1.2.4 Điều trị tăng TNF-α IL-6 huyết tương bệnh thận nhân tạo chu kỳ 24 1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 25 1.3.1 Nghiên cứu nước 25 1.3.2 Nghiên cứu Việt Nam 28 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 30 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng .30 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ đối tượng 31 2.1.3 Đối tượng cho mục tiêu nghiên cứu .31 2.1.4 Chọn mẫu 32 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 32 2.2.2 Các bước tiến hành nghiên cứu 32 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 33 2.2.4 Các biến số nghiên cứu 33 2.2.5 Cách thức thu thập số liệu 34 2.2.6 Các tiêu chuẩn chẩn đoán, phân loại, đánh giá sử dụng nghiên cứu .42 2.2.7 Các phương pháp đánh giá biến lâm sàng 48 2.2.8 Các phương pháp đánh giá biến số cận lâm sàng 48 2.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU .51 2.4 CÁCH KHẮC PHỤC SAI SỐ 52 2.5 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 53 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 55 3.2 ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ TNF-α, IL-6 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 62 3.2.1 Nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương nhóm bệnh 62 3.2.2 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương với số đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 65 3.3 BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TNF-α, IL-6 SAU CUỘC LỌC HDFONLINE VÀ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SAU THÁNG 80 3.3.1 Đặc điểm chung nhóm trước lọc máu 80 3.3.2 Biến đổi nồng độ TNF-α, IL-6 sau lọc phương pháp lọc (HDF-online HD) .82 CHƯƠNG BÀN LUẬN 90 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 90 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới .90 4.1.2 Nguyên nhân suy thận mạn tính .91 4.1.3 Thời gian lọc máu 91 4.1.4 Đặc điểm huyết áp thiếu máu 92 4.1.5 Đặc điểm BMI suy dinh dưỡng 93 4.1.6 Một số số sinh hoá 95 4.1.7 Tình trạng nhiễm virus viêm gan B C .96 4.1.8 Đặc điểm chức thận tồn dư 96 4.2 ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ TNF-α, IL-6 HUYẾT TƯƠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU .97 4.2.1 Đặc điểm nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương nhóm bệnh 97 4.2.2 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 với số đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 102 4.3 BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TNF-α, IL-6 SAU LỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU THẨM TÁCH BÙ DỊCH TRỰC TIẾP (HDF-online) .112 4.3.1 Đặc điểm chung phân nhóm trước lọc 115 4.3.2 Biến đổi nồng độ TNF-α, IL-6 sau lọc theo phương pháp lọc HDF-online HD 116 4.3.3 Biến đổi số đánh giá kết lọc sau tháng 119 4.4 Hạn chế đề tài .122 KẾT LUẬN 123 KIẾN NGHỊ .125 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BN : Bệnh nhân BTM : Bệnh thận mạn BTMTGĐC : Bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối CRRT : Continuous Renal Replacement Therapy (Trị liệu thay thận liên tục) ĐTĐ : Đái tháo đường EPO : Erythropoietin (Chất kích thích tủy xương tạo hồng cầu) HD : Haemodialysis (Thẩm tách máu) HDF-online : Haemodiafiltration online (Thẩm tách siêu lọc máu bù dịch trực tiếp) HDL-c : High density lipoprotein Cholesterol (Lipoprotein Cholesterol có tỷ trọng cao) HF : Haemofiltration (Siêu lọc máu) High – flux HD : Thẩm tách máu màng lọc có hệ số siêu lọc cao LDL-c : Low density lipoprotein Cholesterol (Lipoprotein Cholesterol tỷ trọng thấp) LMCK : Lọc máu chu kỳ MIA : Malnutrution – Inflamation – Artherosclerosis (suy dinh dưỡng – viêm – vữa xơ động mạch) MLCT : Mức lọc cầu thận KDOQI : Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (Hội đồng Lượng giá hiệu điều trị bệnh thận) RR : Reduction Ratio (Tỷ lệ giảm) RLLM : Rối loạn lipid máu SDD : Suy dinh dưỡng STM : Suy thận mạn THA : Tăng huyết áp TNT : Thận nhân tạo TNTCK : Thận nhân tạo chu kỳ TNF- : Tumor necrosing factor alpha (Yếu tố hoại tử u alpha) URR : Urea Reduction Ratio (Tỷ lệ giảm urê) XVĐM : Xơ vữa động mạch β2 – m : β2 – microglobulin DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Tiêu chuẩn vi sinh loại dịch 1.2 Khả lọc chất loại màng lọc .7 1.3 Các yếu tố gây phản ứng viêm bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu .13 1.4 Một số chất điểm viêm bệnh thận mạn .14 1.5 Nguyên nhân suy dinh dưỡng bệnh thận mạn 18 2.1 Quy trình tiệt trùng máy thận nhân tạo .39 2.2 Phân chia mức độ thiếu máu 42 2.3 Phân loại RLLP máu theo hội tim mạch Việt Nam 43 2.4 Các số sinh hố bình thường 45 3.1 Tuổi giới hai nhóm .55 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới nhóm tuổi 56 3.3 Nguyên nhân gây suy thận mạn tính 57 3.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian lọc máu 57 3.5 Đặc điểm huyết áp nhóm bệnh nhân nghiên cứu .58 3.6 Mức độ thiếu máu nhóm bệnh nhân nghiên cứu 58 3.7 Đặc điểm BMI nhóm bệnh nhân nghiên cứu 59 3.8 Tỷ lệ bệnh nhân có suy dinh dưỡng theo điểm BMI nồng độ albumin .59 3.9 Kết số xét nghiệm cận lâm sàng nhóm nghiên cứu 60 3.10 Tỷ lệ nhiễm HBV, HCV nhóm bệnh nhân nghiên cứu 61 3.11 Tình trạng nhiễm HBV, HCV nồng độ SGOT, SGPT 61 3.12 Nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương nhóm bệnh chứng .62 Bảng Tên bảng Trang 3.13 Tỷ lệ bệnh nhânnồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương tăng so nhóm chứng 63 3.14 Phân bố bệnh nhân theo tình trạng biến đổi số TNF-α IL-6 64 3.15 So sánh nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương theo giới nhóm bệnh 65 3.16 Phân bố nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương theo nhóm tuổi nhóm bệnh 66 3.17 So sánh nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương theo thời gian lọc máu 66 3.18 Tương quan nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương với thời gian lọc máu 67 3.19 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 bệnh nhân theo nguyên nhân gây suy thận mạn tính .69 3.20 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 theo nhóm bệnh nhân có tình trạng nhiễm khơng nhiễm virus viêm gan 69 3.21 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 với tình trạng bảo tồn nước tiểu 70 3.22 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 với albumin máu 70 3.23 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 theo tình trạng thiếu máu bệnh nhân 71 3.24 Liên quan nồng độ TNF-α với rối loạn thành phần lipid máu nhóm bệnh nhân nghiên cứu .72 3.25 Liên quan nồng độ IL-6 với rối loạn thành phần lipid máu nhóm bệnh nhân nghiên cứu .73 3.26 Liên quan nồng độ TNF-α, IL-6 với BMI nhóm bệnh nhân 63 Oh D J., Kim H R., Lee M K., et al (2013) Profile of human βdefensins 1,2 and proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-6) in patients with chronic kidney disease Kidney Blood Press Res, 37 (6): 602-10 64 Oh Y J., An J N., Kim C T., et al (2015) Circulating Tumor Necrosis Factor α Receptors Predict the Outcomes of Human IgA Nephropathy: A Prospective Cohort Study PLoS One, 10 (7) 65 Yilmaz M I., Solak Y., Saglam M., et al (2014) The relationship between IL-10 levels and cardiovascular events in patients with CKD Clin J Am Soc Nephrol, (7): 1207-16 66 Rivero A., Mora C., Muros M., et al (2009) Pathogenic perspectives for the role of inflammation in diabetic nephropathy Clin Sci (Lond), 116: 479–92 67 Takac B., Mihaljevic S., Stefanic M., et al (2014) Importance of interleukin in pathogenesis of inflammatory bowel disease Coll Antropol, 38 (2): 659–64 68 Manuel V (2013) Causes of protein-energy wasting in chronic kidney disease In: Nutritional management of renal disease, 3rd edition, Elsevier: 159-167 69 Rao P., Reddy G C., Kanagasabapathy A S (2008) Malnutrition Inflammation - Atherosclerosis syndrome in chronic kidney disease Indian Journal of Clinical Biochemistry, 23 (3): 209-217 70 Zimmermann J., Herrlinger S., Pruy A., et al (1999) Inflammation enhances cardiovascular risk and mortality in hemodialysis patients Kidney International, 55: 648-658 71 Stenvinkel P., Heimburger O., Paultre F., et al (1999) Strong association between malnutrition, inflammation, and atherosclerosis in chronic renal failure Kidney International, 55: 1899-1911 72 Renée de Mutsert, Grootendorst D C., Axelsson J., et al (2008) Excess mortality due to interaction between protein-energy wasting, inflammation and cardiovascular disease in chronic dialysis patients Nephrology Dialysis Transplantation, 23: 2957-64 73 Tonbul H Z., Demir M., Altintepe L., et al (2006) Malnutrition Inflammation-Atherosclerosis (MIA) syndrome components in hemodialysis and peritoneal dialysis patients Renal Failure, 28: 287294 74 Alvarez J A., Zughaier S M., Law J., et al (2013) Effects of high-dose cholecalciferol on serum markers of inflammation and immunity in patients with early chronic kidney disease Eur J Clin Nutr, 67 (3): 2649 75 Goldstein S L., Leung J C., Silverstein D M (2006) Pro- and antiinflammatory cytokines in chronic pediatric dialysis patients: effect of aspirin Clin J Am Soc Nephrol, (5): 979-86 76 Kones R (2010) Rosuvastatin, inflammation, C-reactive protein, JUPITER, and primary prevention of cardiovascular disease - a perspective Drug Design, Development and Therapy, 4: 383-413 77 Lucisano S., Arena A., Stassi G., et al (2015) Role of Paricalcitol in Modulating the Immune Response in Patients with Renal Disease Int J Endocrinol, 14 (1): 16-24 78 Saddadi F., Alatab S., Pasha F., et al (2014) The effect of treatment with N-acetylcysteine on the serum levels of C-reactive protein and interleukin-6 in patients on hemodialysis Saudi J Kidney Dis Transpl, 25 (1): 66-72 79 Shahbazian H., Atrian A., Yazdanpanah L., et al (2015) Antiinflammatory effect of simvastatin in hemodialysis patients Jundishapur J Nat Pharm Prod, 10 (1): e17962 80 Carracedo J., Merino A., Nogueras S., et al (2006) On-line hemodiafiltration reduces the proinflammatory CD14+ CD16+ monocyte-derived dendritic cells: A prospective, crossover study J Am Soc Nephrol, 17 (8): 2315-21 81 Morad A A., Bazaraa H M., Abdel Aziz R E., et al (2014) Role of online hemodiafiltration in improvement of inflammatory status in pediatric patients with end-stage renal disease Iran J Kidney Dis, (6): 481-5 82 Gupta J., Mitra N., Kanetsky P A., et al (2012) Association between albuminuria, kidney function, and inflammatory biomarker profile in CKD in CRIC Clin J Am Soc Nephrol, (12): 1938-46 83 Tanaka T., Kishimoto T (2014) The biology and medical implications of interleukin-6 Cancer Immunol Res.,2: 288–294 84 Kerr J D., Holden R M., Morton A R., et al (2013) Associations of epicardial fat with coronary calcification, insulin resistance, inflammation, and fibroblast growth factor-23 in stage 3-5 chronic kidney disease BMC Nephrol, 14 (26) 85 Vermeire S., Van A G., Rutgeerts P (2006) Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys? Gut, 55 (3): 426-431 86 Pencak P., Czerwieńska B., Ficek R., et al (2013) Calcification of coronary arteries and abdominal aorta in relation to traditional and novel risk factors of atherosclerosis in hemodialysis patients BMC Nephrol, 14 (10): 35-43 87 Panuccio V., Enia G., Tripepi R., et al (2012) Pro-inflammatory cytokines and bone fractures in CKD patients An exploratory single centre study BMC Nephrol, 13: 134 88 Navarro-González J F., Donate-Correa J., Méndez M L., et al (2013) Anti-inflammatory profile of paricalcitol in hemodialysis patients: a prospective, open-label, pilot study J Clin Pharmacol, 53 (4): 421-6 89 González-Espinoza L., Rojas-Campos E., Medina-Pérez M., et al (2012) Pentoxifylline decreases serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin and C-reactive protein in hemodialysis patients: results of a randomized double-blind, controlled clinical trial Nephrol Dial Transplant, 27 (5): 2023-8 90 Liu L.,Ding G (2015) Effects of different blood purification methods on serum cytokine levels and prognosis in patients with acute severe organophosphorus pesticide poisoning Ther Apher Dial, 19 (2): 185-90 91 Panichi V., Manca-Rizza G., Paoletti S., et al (2006) Effects on inflammatory and nutritional markers of haemodiafiltration with online regeneration of ultrafiltrate (HFR) vs online haemodiafiltration: a crossover randomized multicentre trial Nephrol Dial Transplant, 21 (3): 75662 92 Pedrini L A., De Cristofaro V., Comelli M., et al (2011) Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity A multicentre prospective randomized study Nephrol Dial Transplant, 26 (8): 2617-24 93 Nguyễn Văn Tuấn (2015), Nghiên cứu nồng độ TGF-beta, hs-CRP bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược Huế 94 Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Trung Vinh, Lê Việt Thắng (2014) Đánh giá hiệu lọc Beta 2-Microglobulin phương pháp thẩm tách siêu lọc bù dịch trực tiếp bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ Tạp chí Y Dược học Quân sự, 39 (số phụ trương): 78-85 95 Nguyễn Thị Thu Hải, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Bình cộng (2014) Đánh giá hiệu phương pháp thẩm tách siêu lọc máu bù dịch trực tiếp cải thiện số số điện dẫn truyền thần kinh bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ Tạp chí Y Dược học Quân sự, 39 (6), 102-109 96 Moore L W., Byham G L D., Scott Parrott J., et al (2013) The mean dietary protein intake at different stages of chronic kidney disease is higher than current guidelines Kidney Int, 83: 724–732 97 Stevens P E., Levin A (2012) Kidney disease: improving global outcomes chronic kidney disease guideline development work group members Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical practice guideline Ann Intern Med, 158 (11): 825–830 98 Inzucchi S E., Bergenstal R., Fonseces V., et al (2010) Diagnosis and Classcification of Diabetic Mellitus Diabetes Care, 33 (1): s62-s69 99 WHO (2011) Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anemia and assessment of severity Vitamin and mineral nutrition information system: 1-6 100 NKF/DOQI (2007) Clinical Practice Guideline and Clinical Practice Recommendations for anemia in chronic kidney disease: 2007 update of hemoglobin target Am J Kidney Dis, 50: 471-530 101 Hội Tim mạch Việt Nam (2015) Cập nhật khuyến cáo chẩn đoán điều trị tăng huyết áp 2015, 1-17 102 Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam (2008), "Khuyến cáo chẩn đoán điều trị rối loạn lipid máu", tr 372 103 Annemans L., Shiwaku K., Nogi A., et al (2003) The new BMI criteria for asians by the regional office for the western pacific region of WHO are suitable for screening of overweight to prevent metabolic syndrome in elder Jamanese worker J Occup Health, 45 (6): 335-43 104 Phan Hải Nam (2007) Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội 105 Daugirdas J T (1993) Second generation logarithmic estimates of single-pool variable volume Kt/V: an analysis of error J Am Soc Nephrol, 4: 1205–1213 106 Culleton B F., et al (2006) Chapter 1: Hemodialysis adequacy in adults Journal of the American Society of Nephrology, 17: S1–S27 107 Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Việt Thắng (2017) Nghiên cứu nguy suy dinh dưỡng bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ số NRI Tạp chí Y Dược học Quân sự, 42 (6): 41-48 108 Ngô Thị Khánh Trang (2017) Nghiên cứu đặc điểm giá trị tiên lượng hội chứng suy dinh dưỡng - viêm - xơ vữa bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược Huế 109 Jin K., Vaziri N D (2017) Elevated Plasma Cyclophillin A in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients: a Novel Link to Systemic Inflammation Iran J Kidney Dis, 11 (1): 44-49 110 Cao H., Ye H., Sun Z., et al (2014) Circulatory mitochondrial DNA is a pro-inflammatory agent in maintenance hemodialysis patients PLoS One, (12) 111 Babaei M., Dashti N., Lamei N., et al (2014) Evaluation of plasma concentrations of homocysteine, IL-6, TNF-alpha, hs-CRP, and total antioxidant capacity in patients with end-stage renal failure Acta Med Iran, 52 (12): 893-8 112 Cao Tấn Phước, Hoàng Trung Vinh (2016) Nghiên cứu đặc điểm canxi hoá động mạch vành chụp vi tính đa lát cắt tim bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối Tạp chi Y Dược Quân sự, 41 (1): 122-127 113 Phạm Văn Mỹ, Lê Công Tấn, Lê Thu Hà (2016) Nghiên cứu biến đổi số số kết lọc máu Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi Y học Việt Nam, (1): 79-83 114 Del Vecchio L., Lusenti T., Del Rosso G., et al (2013) Prevalence of hypertension in a large cohort of Italian hemodialysis patients: results of a cross-sectional study J Nephrol, 26 (4): 45-54 115 Li Y., Shi H., Wang W M., et al (2016) Prevalence, awareness, and treatment of anemia in Chinese patients with nondialysis chronic kidney disease: First multicenter, cross-sectional study Medicine (Baltimore), 95 (24) 116 Ryu S R., Park S K., Jung J Y., et al (2017) The Prevalence and Management of Anemia in Chronic Kidney Disease Patients: Result from the KoreaN Cohort Study for Outcomes in Patients With Chronic Kidney Disease (KNOW-CKD) J Korean Med Sci, 32 (2): 249-256 117 Salman M., Khan A H., Adnan A S., et al (2016) Prevalence and management of anemia in pre-dialysis Malaysian patients: A hospitalbased study Rev Assoc Med Bras, 62 (8): 742-747 118 Tonbul H.Z., Demir M., Altintepe "MalnutritionInflammation-Atherosclerosis L et (MIA) al (2006), syndrome components in hemodialysis and peritoneal dialysis patients" Renal Failure,28,pp 287-294 119 Lee C T., Chua S., Hsu C Y., et al (2013) Biomarkers associated with vascular and valvular calcification in chronic hemodialysis patients Dis Markers, 34 (4): 229-35 120 de Sequera P., Corchete E., Bohorquez L., et al (2017) Residual Renal Function in Hemodialysis and Inflammation Ther Apher Dial, 21(6): 592-598 121 Rădulescu D., Ferechide D (2009) The importance of residual renal function in chronic dialysed patients J Med Life, (2): 199-206 122 Wang A Y., Lai K N (2006) The importance of residual renal function in dialysis patients Kidney Int, 69: 1726–32 123 Shafi T., Jaar B G., Plantinga L C., et al (2010) Association of residual urine output with mortality, quality of life, and inflammation in incident hemodialysis patients: the Choices for Healthy Outcomes in Caring for End-Stage Renal Disease (CHOICE) Study Am J Kidney Dis, 56 (2): 348-58 124 Pecoits-Filho R., Heimbürger O., Bárány P., et al (2003) Associations between circulating inflammatory markers and residual renal function in CRF patients Am J Kidney Dis, 41 (6): 1212-8 125 Kim Y., Molnar M Z., Rattanasompattikul M., et al (2013) Relative contributions of inflammation and inadequate protein intake to hypoalbuminemia in patients on maintenance hemodialysis Int Urol Nephrol, 45 (1): 215-27 126 Osterholm E A., Georgieff M K (2015) Chronic inflammation and iron metabolism J Pediatr, 166 (6): 1351-7 127 Chávez Valencia V., Mejía Rodríguez O., Viveros Sandoval M E., et al (2017) Prevalence of malnutrition-inflammation complex syndrome and its correlation with thyroid hormones in chronic haemodialysis patients Nefrologia, 38 (1): 57-63 128 Locatelli F., et al (2011) Hemodiafiltration - state of the art Contrib Nephrol, 168: 5-18 129 Trương Hoàng Khải, Nguyễn Minh Tuấn (2014) So sánh hiệu lọc chất có phân tử lượng trung bình phương pháp lọc máu HDF-online HD bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ Nghiên cứu Y học, 4: 178-182 130 Ghigolea A B., Gherman-Caprioara M., Moldovan A R (2017) Arterial stiffness: hemodialysis versus hemodiafiltration Clujul Med, 90 (2): 166-170 131 Maduell F., Varas J., Ramos R., et al (2017) Hemodiafiltration Reduces All-Cause and Cardiovascular Mortality in Incident Hemodialysis Patients: A Propensity-Matched Cohort Study Am J Nephrol, 46 (4): 288-297 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Máy thận nhân tạo Surdial 55 Nipro Khoa Lọc Thận BV An Sinh Hệ Thống xử lý nước E4 Osmonic Khoa Lọc Thận BV An Sinh Máy HDF-online 5008S khoa lọc thận BV An Sinh PHỤ LỤC MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU SBA: MNC: Họ tên bệnh nhân: Năm sinh: Giới: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc (nếu có): Chẩn đoán: Nguyên nhân gây suy thận: Bệnh sử: Thời gian lọc máu (phút): Trọng lượng khô (Kg): Chiều cao (m): Số Kg siêu lọc: Vận tốc máu (ml/phút): Tổng liều Heparin dùng lần lọc máu (UI): BMI (Kg/m2): Số lần lọc máu (lượt): Thời gian lọc máu tính từ lúc bắt đầu lọc máu (tháng): Bệnh nhân tăng huyết áp: có hay khơng Bệnh nhân tăng huyết áp có dùng thuốc: có hay không BC (G/l) Hb (g/L) Hct (%) Urê (mg/dl) Creatinin / máu (mg/dl) Photphat / máu β2 – m /máu (mcg/l) Lọc máu chế độ Lọc máu chế độ HD thông thường Trước lọc Sau lọc HDF-online Trước lọc Sau lọc Lọc máu chế độ Lọc máu chế độ HD thông thường Trước lọc Sau lọc HDF-online Trước lọc Sau lọc PTH / máu (pg/ml) TNF-α (pg/ml) Interleukin-6 (pg/ml) Na+ (mmol/L) K+ (mmol/L) Cl- (mmol/L) Albumin /máu (g/l) Cholesterol (mg/dl) LDL-c (mg/dl) HDL-c (mg/dl) Triglycerid (mg/dl) SGOT (U/L) SGPT (U/L) HBsAg AntiHCV Acid Uric (mg/dl) HA TThu (mmHg) HA TTrương (mmHg) Liều EPO/tuần (UI/tuần) Nước tiểu > 400ml Người thu thập số liệu MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU NHÓM CHỨNG SBA: SNC: Họ tên bệnh nhân: Năm sinh: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc (nếu có): ……… Giới: Nguyên nhân đến khám: ……………………………………………………… Tiền sử: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Huyết áp: mmHg Mạch: Các thông số cận lâm sàng: Hồng cầu (T/L): Hb (g/L): Hct (%): Creatinin (mg/dl) HBsAg Dương tính Âm tính Anti HCV Dương tính Âm tính Interleukin 6: TNF- alpha: Các cận lâm sàng khác: Người thu thập số liệu ... nồng độ TNF- α IL- 6 huyết tương bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ Tìm mối liên quan nồng độ TNF- α IL- 6 huyết tương với số đặc điểm bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ Đánh giá biến đổi nồng độ TNF- α IL- 6. .. CỨU 62 3.2.1 Nồng độ TNF- α, IL- 6 huyết tương nhóm bệnh 62 3.2.2 Liên quan nồng độ TNF- α, IL- 6 huyết tương với số đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 65 3.3 BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TNF- α, IL- 6 SAU... Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN VÀ THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ .7 1.2.1 Vai trò hội chứng MIA bệnh nhân bệnh thận mạn thận nhân tạo chu kỳ 1.2.2 Vai trò viêm bệnh thận mạn thận nhân tạo chu
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu nồng độ TNF a, IL 6 huyết tương ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ, nghiên cứu nồng độ TNF a, IL 6 huyết tương ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Nồng độ của TNF-α,IL-6 huyết tương theo nhóm tuổi ở nhóm bệnh không có sự khác biệt giữa các số liệu khi so sánh, p>0,05.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay