NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIB TẠI TIỂU KHU 184 THUỘC NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHỤC HỒI RỪNG

83 8 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIB TẠI TIỂU KHU 184 THUỘC NƠNG LÂM TRƯỜNG ĐỒNG NAI, HUYỆN ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LÀM SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHỤC HỒI RỪNG Họ tên sinh viên: VŨ VĂN HÙNG Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIB TẠI TIỂU KHU 184 THUỘC NƠNG LÂM TRƯỜNG ĐỒNG NAI, HUYỆN ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LÀM SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHỤC HỒI RỪNG Tác giả VŨ VĂN HÙNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu Cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Minh Cảnh Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn đến:  Ban lãnh đạo trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban lãnh đạo Khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập rèn luyện trường  Quý Thầy Trường Đại học Nông Lâm, quý Thầy Khoa Lâm nghiệp tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập trường  Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Minh Cảnh tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành khóa luận  Ban Giám đốc tập thể công nhân viên Nông Lâm trường Đồng Nai, huyện Đăng, tỉnh Bình Phước tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực ngoại nghiệp  Các bạn tôi, tập thể lớp DH06LN tơi chia sẻ khó khăn sống, thời gian học tập thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, tháng 07 năm 2010 Sinh viên: Vũ Văn Hùng ii TÓM TẮT Vũ Văn Hùng, sinh viên Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá đặc điểm cấu trúc rừng trạng thái IIB tiểu khu 184 thuộc Nông Lâm trường Đồng Nai, huyện Đăng, tỉnh Bình Phước làm sở đề xuất biện pháp phục hồi rừng” thực từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Minh Cảnh Phương pháp nghiên cứu tiến hành đề tài điều tra thu thập số liệu trường Sử dụng phần mềm Excel 2003 Statgraphics Plus 3.0 để xử lý số liệu thiết lập phương trình hồi quy Kết nghiên cứu bao gồm nội dung sau đây: Kết cấu tổ thành loài Đã thống kê số loài thực vật khu vực nghiên cứu 36 loài, với loài chiếm số lượng nhiều Trâm, Giẻ, Dền, Còng, Trường, Cơm, Chò chỉ,… Độ hỗn giao rừng khu vực nghiên cứu K = 36/313 = 0,12 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) Đường phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính dạng phân bố giảm, phương trình cụ thể là: N % = 27,5095 – 4,29174*sqrt(D) Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao đỉnh lệch trái, hàm lý thuyết mà đề tài chọn để mô cho quy luật là: Ln(N%) = - 4,21347 + 1,1423*H – 0,0442073*H2 Tương quan chiều cao đường kính (Hvn/D1,3) Tương quan chiều cao đường kính rừng khu vực nghiên cứu mối tương quan chặt mơ theo phương trình: Hvn = 1/(0,0385648 + 0,601485/D1,3) Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính iii Trữ lượng khu vực nghiên cứu tăng dần theo cấp đường kính đạt cực đại cấp kính 27 – 29 cm với 19,88 m3/ha Trữ lượng bình quân lâm phần trạng thái IIB khu vực nghiên cứu 129,8 m3/ha Tình hình tái sinh tán rừng Số loài tái sinh thống kê 21 lồi, chiếm tỷ lệ cao Trâm (chiếm 21,56%), Trường, Chò chai, Bứa,… Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao không đồng Số tái sinh khu vực nghiên cứu 7267 cây/ha số tái sinh triển vọng 6666 cây/ha Độ tàn che rừng Độ tàn che bình quân rừng trạng thái IIB khu vực nghiên cứu 0,59 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn -ii Tóm tắt - iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng - viii Danh sách hình - ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - 1.3 Giới hạn nghiên cứu Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU - 2.1 Khái niệm cấu trúc rừng - 2.2 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên giới 2.3 Những nghiên cứu cấu rừng tự nhiên Việt Nam 2.4 Những nghiên cứu tái sinh rừng giới - 2.5 Những nghiên cứu tái sinh rừng Việt Nam - 10 Chương ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 12 3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu - 12 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 3.1.1.1 Vị trí địa lý - 12 3.1.1.2 Địa hình, địa mạo - 13 3.1.1.3 Khí hậu - 13 3.1.1.4 Thủy văn - 14 3.1.1.5 Tài nguyên đất 15 3.1.1.6 Tài nguyên rừng 17 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 18 v 3.1.2.1 Đặc điểm dân cư 18 3.1.2.2 Sản xuất nônglâm nghiệp - 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu - 20 3.3.1 sở phương pháp luận - 20 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.3.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Cấu trúc tổ thành loài - 29 4.1.1 Tổ thành loài tầng gỗ lớn - 29 4.1.2 Tầng bụi thảm tươi - 31 4.2 Độ hỗn giao rừng - 32 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính - 32 4.4 Phân bố số theo cấp chiều cao 36 4.5 Tương quan chiều cao Hvn đường kính D1,3 40 4.6 Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính 42 4.7 Đánh giá tình hình tái sinh tán rừng 44 4.7.1 Tổ thành loài tái sinh 44 4.7.2 Phân bố lớp tái sinh - 45 4.8 Xác định độ tàn che rừng - 46 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ - 47 5.1 Kết luận - 47 5.2 Kiến nghị - 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT a, b, c Các tham số phương trình Cv% Hệ số biến động, % D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m D1,3_lt Đường kính 1,3 m tính theo lý thuyết D1,3_tn Đường kính 1,3 m thực nghiệm Ex Độ nhọn phân bố H Chiều cao (m) Hvn Chiều cao vút (m) H_tn Chiều cao thực nghiệm (m) H_lt Chiều cao lý thuyết (m) N Số NLT Nông Lâm Trường N %_tn Phần trăm số thực nghiệm N %_lt Phần trăm số lý thuyết Ln Logarit tự nhiên (cơ số e) P Mức ý nghĩa (xác suất) Pa, Pb, Pc, Pd Mức ý nghĩa (xác suất) tham số a, b, c d 4.1 Số hiệu bảng hay hình theo chương (4.1) Số hiệu hàm thử nghiệm r Hệ số tương quan R Biên độ biến động R2 Hệ số xác định mức độ tương quan S Độ lệch tiêu chuẩn S2 Phương sai mẫu SK Độ lệch phân bố Sy/x Sai số phương trình hồi quy vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Diện tích loại đất khu vực nghiên cứu - 16 Bảng 3.2: Diện tích loại đất loại rừng - 17 Bảng 3.3: Tình hình phân bố dân cư theo xã 18 Bảng 4.1: Tổ thành loài thực vật trạng thái IIB khu vực nghiên cứu - 30 Bảng 4.2: Bảng phân bố số theo cấp đường kính trạng thái rừng IIB đặc trưng mẫu khu vực nghiên cứu - 33 Bảng 4.3: Bảng so sánh số thống kê từ hàm thử nghiệm phân bố số theo cấp đường kính - 34 Bảng 4.4: Bảng phân bố số theo cấp chiều cao trạng thái rừng IIB khu vực nghiên cứu - 37 Bảng 4.5: Bảng so sánh số thống kê từ hàm thử nghiệm phân bố số theo cấp chiều cao 37 Bảng 4.6: Bảng so sánh tiêu thống kê từ hàm thử nghiệm quy luật tương quan chiều cao đường kính - 40 Bảng 4.7: Bảng phân bố trữ lượng theo cấp đường kính khu vực nghiên cứu 43 Bảng 4.8: Tổ thành loài tái sinh tán rừng khu vực nghiên cứu - 44 Bảng 4.9: Phân bố lớp tái sinh tán rừng theo cấp chiều cao khu vực nghiên cứu 45 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Biểu đồ thống kê tổ thành loài thực vật trạng thái IIB khu vực nghiên cứu - 30 Hình 4.2: Đồ thị biểu diễn phân bố số theo cấp đường kính từ hàm thử nghiệm 34 Hình 4.3: Đồ thị biểu diễn phân bố số theo cấp đường kính trạng thái rừng IIB khu vực nghiên cứu - 35 Hình 4.4: Đồ thị biểu diễn phân bố số theo cấp chiều cao từ hàm thử nghiệm 38 Hình 4.5: Đồ thị biểu diễn phân bố số theo cấp chiều cao trạng thái rừng IIB khu vực nghiên cứu 39 Hình 4.6: Đồ thị biểu diễn quy luật tương quan chiều cao đường kính trạng thái rừng IIB khu vực nghiên cứu 41 Hình 4.7: Biểu đồ biểu diễn phân bố trữ lượng theo cấp đường kính (M/D1,3) - 43 Hình 4.8: Biểu đồ phân bố % số tái sinh theo cấp chiều cao - 45 ix PHỤ BIỂU BẢNG TÍNH TỔ THÀNH LỒI STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tên lồi Trâm Giẻ Dền Còng Trường Cơm Chò Gội Hậu phát Thầu tấu Chò xót Săng đen Chò chai Lòng trứng Xương cá Bời lời Chiêu liêu Lòng mang Ngát Vẩy ốc Vàng vè Săng mã Bưởi bung Cầy Săng mây Bứa Sấu Thừng mực Thị Máu chó Nhọc Râm Ba gạc Rỏi mật Chòi mòi Lý Số N 49 34 36 25 19 20 19 11 16 14 10 4 2 2 2 1 1 1 1 1 N% 15.65 10.86 11.50 7.99 6.07 6.39 6.07 3.51 5.11 4.47 3.19 2.24 1.60 1.92 1.28 1.28 1.60 1.28 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.32 0.64 0.64 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 i G (m2) 1.9351 1.1696 0.8612 0.7973 0.7178 0.5358 0.5571 0.5212 0.3491 0.3454 0.3738 0.2017 0.1901 0.1291 0.151 0.1142 0.071 0.0601 0.1063 0.0504 0.0454 0.0286 0.0201 0.0499 0.0174 0.0153 0.0356 0.0277 0.0269 0.0154 0.0147 0.0097 0.0087 0.0072 0.0066 0.0066 G% 20.21 12.22 9.00 8.33 7.50 5.60 5.82 5.44 3.65 3.61 3.90 2.11 1.99 1.35 1.58 1.19 0.74 0.63 1.11 0.53 0.47 0.30 0.21 0.52 0.18 0.16 0.37 0.29 0.28 0.16 0.15 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 IV% 17.93 11.54 10.25 8.16 6.78 5.99 5.94 4.48 4.38 4.04 3.55 2.17 1.79 1.63 1.43 1.24 1.17 0.95 0.87 0.58 0.56 0.47 0.42 0.42 0.41 0.40 0.35 0.30 0.30 0.24 0.24 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 PHỤ BIỂU PHÂN BỐ SỐ CÂY THEO CẤP ĐƯỜNG KÍNH (N/D1,3) TỪ CÁC HÀM THỬ NGHIỆM Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Dependent variable: N% Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 27.5095 1.71573 16.0337 0.0000 Slope -4.29174 0.365794 -11.7326 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 162.467 162.467 137.65 0.0000 Residual 12.9827 11 1.18024 Total (Corr.) 175.449 12 Correlation Coefficient = -0.962291 R-squared = 92.6003 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 91.9276 percent Standard Error of Est = 1.08639 Mean absolute error = 0.797986 Durbin-Watson statistic = 1.81078 (P=0.2397) Lag residual autocorrelation = -0.00698922 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to describe the relationship between N% and D The equation of the fitted model is N% = 27.5095 - 4.29174*sqrt(D) Regression Analysis - Logarithmic-X model: Y = a + b*ln(X) Dependent variable: N% Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 36.2631 2.57521 14.0816 0.0000 Slope -9.4418 0.844637 -11.1785 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 161.254 161.254 124.96 0.0000 Residual 14.195 11 1.29045 Total (Corr.) 175.449 12 j Correlation Coefficient = -0.958694 R-squared = 91.9093 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 91.1738 percent Standard Error of Est = 1.13598 Mean absolute error = 0.841111 Durbin-Watson statistic = 1.58624 (P=0.1274) Lag residual autocorrelation = 0.119678 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a logarithmic-X model to describe the relationship between N% and D The equation of the fitted model is N% = 36.2631 - 9.4418*ln(D) Regression Analysis - Square root-Y model: Y = (a + b*X)^2 Dependent variable: N% Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 4.69248 0.205436 22.8416 0.0000 Slope -0.0915397 0.00884055 -10.3545 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 6.10028 6.10028 107.22 0.0000 Residual 0.625868 11 0.0568971 Total (Corr.) 6.72615 12 Correlation Coefficient = -0.952339 R-squared = 90.695 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 89.8491 percent Standard Error of Est = 0.238531 Mean absolute error = 0.177775 Durbin-Watson statistic = 1.28748 (P=0.0402) Lag residual autocorrelation = 0.262443 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-Y model to describe the relationship between N% and D The equation of the fitted model is N% = (4.69248 - 0.0915397*D)^2 k Regression Analysis - Reciprocal-X model: Y = a + b/X Dependent variable: N% Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.887837 1.05094 -0.844805 0.4162 Slope 164.489 18.7024 8.79509 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 153.606 153.606 77.35 0.0000 Residual 21.8434 11 1.98576 Total (Corr.) 175.449 12 Correlation Coefficient = 0.935682 R-squared = 87.55 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 86.4182 percent Standard Error of Est = 1.40917 Mean absolute error = 1.02745 Durbin-Watson statistic = 0.997776 (P=0.0087) Lag residual autocorrelation = 0.373131 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a reciprocal-X model to describe the relationship between N% and D The equation of the fitted model is N% = -0.887837 + 164.489/D Regression Analysis - Exponential model: Y = exp(a + b*X) Dependent variable: N% Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3.55796 0.237475 14.9824 0.0000 Slope -0.0761196 0.0102193 -7.44861 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 4.21817 4.21817 55.48 0.0000 Residual 0.836309 11 0.0760281 Total (Corr.) 5.05448 12 Correlation Coefficient = -0.913532 R-squared = 83.4541 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 81.9499 percent l Standard Error of Est = 0.275732 Mean absolute error = 0.204745 Durbin-Watson statistic = 0.758104 (P=0.0013) Lag residual autocorrelation = 0.46871 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a exponential model to describe the relationship between N% and D The equation of the fitted model is N% = exp(3.55796 - 0.0761196*D) Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Square root-X -0.9623 92.60% Linear -0.9609 92.32% Logarithmic-X -0.9587 91.91% Square root-Y -0.9523 90.70% Reciprocal-X 0.9357 87.55% Exponential -0.9135 83.45% Multiplicative -0.8632 74.52% S-curve 0.7968 63.48% Double reciprocal -0.6196 38.39% Reciprocal-Y Logistic Log probit The StatAdvisor This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data Of the models fitted, the square root-X model yields the highest R-Squared value with 92.6003% This is 0.275652% higher than the currently selected linear model To change models, select the Analysis Options dialog box m PHỤ BIỂU PHÂN BỐ SỐ CÂY THEO CẤP CHIỀU CAO (N/H) TỪ CÁC HÀM THỬ NGHIỆM Polynomial Regression Analysis Dependent variable: N% Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -32.1781 14.7574 -2.18048 0.0720 H 7.50031 2.12242 3.53385 0.0123 H^2 -0.275032 0.0699538 -3.93163 0.0077 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 508.008 254.004 10.53 0.0109 Residual 144.692 24.1153 Total (Corr.) 652.7 R-squared = 77.8318 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 70.4424 percent Standard Error of Est = 4.91074 Mean absolute error = 3.69717 Durbin-Watson statistic = 1.23372 (P=0.0070) Lag residual autocorrelation = 0.272302 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between N% and H The equation of the fitted model is N% = -32.1781 + 7.50031*H-0.275032*H^2 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.05, there is a statistically significant relationship between N% and H at the 95% confidence level Polynomial Regression Analysis Dependent variable: N% Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -113.142 32.4723 -3.48427 0.0176 H 26.5589 7.391 3.59341 0.0157 H^2 -1.64113 0.521048 -3.14967 0.0254 H^3 0.0303577 0.0115263 2.63378 0.0463 - n Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 592.093 197.364 16.28 0.0052 Residual 60.6075 12.1215 Total (Corr.) 652.7 R-squared = 90.7144 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 85.143 percent Standard Error of Est = 3.48159 Mean absolute error = 2.25628 Durbin-Watson statistic = 1.83318 (P=0.0209) Lag residual autocorrelation = 0.00868075 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a third order polynomial model to describe the relationship between N% and H The equation of the fitted model is N% = -113.142 + 26.5589*H-1.64113*H^2 + 0.0303577*H^3 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between N% and H at the 99% confidence level Polynomial Regression Analysis Dependent variable: N% Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -331.617 69.1617 -4.79481 0.0030 LnH 282.071 54.8673 5.14097 0.0021 LnH^2 -56.5193 10.6959 -5.28423 0.0019 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 548.965 274.482 15.88 0.0040 Residual 103.736 17.2893 Total (Corr.) 652.7 R-squared = 84.1067 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 78.8089 percent Standard Error of Est = 4.15804 Mean absolute error = 3.02764 Durbin-Watson statistic = 1.64026 (P=0.0522) Lag residual autocorrelation = 0.103259 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between N% and LnH The equation of the fitted model is N% = -331.617 + 282.071*LnH-56.5193*LnH^2 o Polynomial Regression Analysis Dependent variable: Ln Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -48.2246 7.45619 -6.46772 0.0006 LnH 42.2852 5.91513 7.14864 0.0004 LnH^2 -8.6636 1.1531 -7.51331 0.0003 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 16.7361 8.36807 41.64 0.0003 Residual 1.20567 0.200946 Total (Corr.) 17.9418 R-squared = 93.2801 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 91.0401 percent Standard Error of Est = 0.44827 Mean absolute error = 0.345386 Durbin-Watson statistic = 1.28466 (P=0.0111) Lag residual autocorrelation = 0.260194 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between Ln and LnH The equation of the fitted model is Ln(N%) = -48.2246 + 42.2852*LnH-8.6636*LnH^2 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between Ln and LnH at the 99% confidence level Polynomial Regression Analysis Dependent variable: Ln Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -4.21347 0.539032 -7.81673 0.0002 H 1.1423 0.077524 14.7348 0.0000 H^2 -0.0442073 0.00255515 -17.3012 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 17.7488 8.87439 275.83 0.0000 Residual 0.193044 0.0321739 Total (Corr.) 17.9418 p R-squared = 98.9241 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.5654 percent Standard Error of Est = 0.179371 Mean absolute error = 0.114562 Durbin-Watson statistic = 2.23401 (P=0.0729) Lag residual autocorrelation = -0.220787 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between Ln and H The equation of the fitted model is Ln(N%) = -4.21347 + 1.1423*H-0.0442073*H^2 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between Ln and H at the 99% confidence level q PHỤ BIỂU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN GIỮA HVN D1,3 Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.0385648 0.00180609 21.3527 0.0000 Slope 0.601485 0.032141 18.714 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.00205391 0.00205391 350.21 0.0000 Residual 0.0000645124 110.00000586477 Total (Corr.) 0.00211842 12 Correlation Coefficient = 0.984656 R-squared = 96.9547 percent Standard Error of Est = 0.00242173 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1/(0.0385648 + 0.601485/D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.27266 0.076699 16.5929 0.0000 Slope 0.463732 0.0251563 18.4341 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) r Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.388989 0.388989 339.81 0.0000 Residual 0.0125918 11 0.00114471 Total (Corr.) 0.40158 12 Correlation Coefficient = 0.984197 R-squared = 96.8644 percent Standard Error of Est = 0.0338335 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 3.57033*D^0.463732 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.928023 0.816618 1.13642 0.2799 Slope 2.99254 0.174104 17.1883 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 78.9912 78.9912 295.44 0.0000 Residual 2.94107 11 0.26737 Total (Corr.) 81.9323 12 Correlation Coefficient = 0.981888 R-squared = 96.4104 percent Standard Error of Est = 0.517079 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 0.928023 + 2.99254*sqrt(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level s Regression Analysis - Square root-Y model: Y = (a + b*X)^2 Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.87303 0.0612758 46.8868 0.0000 Slope 0.0433084 0.00263689 16.424 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1.36545 1.36545 269.75 0.0000 Residual 0.0556812 11 0.00506193 Total (Corr.) 1.42113 12 Correlation Coefficient = 0.980214 R-squared = 96.0819 percent Standard Error of Est = 0.0711472 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-Y model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = (2.87303 + 0.0433084*D)^2 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level Regression Analysis - Logarithmic-X model: Y = a + b*ln(X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -5.12023 1.36132 -3.76123 0.0031 Slope 6.56524 0.446495 14.704 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 77.9656 77.9656 216.21 0.0000 Residual 3.96668 11 0.360608 Total (Corr.) 81.9323 12 t Correlation Coefficient = 0.975493 R-squared = 95.1586 percent Standard Error of Est = 0.600506 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a logarithmic-X model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = -5.12023 + 6.56524*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Double reciprocal 0.9847 96.95% Multiplicative 0.9842 96.86% Linear 0.9827 96.57% Square root-X 0.9819 96.41% Square root-Y 0.9802 96.08% Logarithmic-X 0.9755 95.16% Exponential 0.9746 94.98% S-curve -0.9710 94.28% Reciprocal-Y -0.9538 90.97% Reciprocal-X -0.9454 89.38% Logistic Log probit The StatAdvisor This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data Of the models fitted, the double reciprocal model yields the highest R-Squared value with 96.9547% This is 1.79611% higher than the currently selected logarithmic-X model To change models, select the Analysis Options dialog box u PHỤ BIỂU SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CÂY TÁI SINH Ô TIÊU CHUẨN Ô TT 1.1 4 5 1.2 1.3 1.4 Tên Trâm Chò chai Thầu tấu Bình linh Nhọc ke Trâm Trường Bời lời Nhọc Trường Gội Bứa Thị Xồi rừng Chò chai Trâm Bình linh Tổng Tổng Tổng K Y 4 7 6 8 3 3 2 3 4 3 102 93 < 1m Tổng K Y 3 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 41 38 1-3m Tổng K Y 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 31 28 >3m Tổng K Y 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 30 27 - 3m Tổng K 2 2 3 2 > 3m Tổng K 1 2 Ô TIÊU CHUẨN Ô TT 2.1 4 5 2.2 2.3 2.4 Tên Bứa Trâm Bình linh Chò chai Xồi rừng Trâm ke Bằng lăng Lòng mang Chiêu liêu Trường Máu chó Bời lời Thẩu tấu ke Trường Xồi rừng Săng đen ke Tổng Tổng Tổng K Y 6 5 5 2 4 2 3 1 1 3 2 1 1 66 59 < 1m Tổng K 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 31 26 v Y 1 1 Y 1 2 1 1 2 22 1 20 2 2 1 2 13 13 Y Ô TIÊU CHUẨN Ô TT 3.1 4 5 3.2 3.3 3.4 Tên Trâm Bứa Thị Gõ mật Bứa Trâm Trường Bời lời Lòng mang Bình linh Trường Hậu phát Trâm Thị Dền Trâm Chò chai Trường Tổng Tổng Tổng K Y 5 1 2 2 4 5 1 4 1 2 3 4 4 2 1 1 3 50 48 < 1m Tổng K 2 1 1 2 3 2 3 1 29 27 w Y 1 - 3m Tổng K Y 1 1 1 1 2 2 1 9 > 3m Tổng K 1 3 1 0 0 1 1 1 1 12 12 Y 1 1 0 ... hoại nặng nề ngày bị suy thoái nghiêm trọng Điều đặt cho người làm công tác lâm nghiệp giới nói chung Việt Nam nói riêng nhiệm vụ cấp thiết làm để khôi phục rừng tự nhiên, đáp ứng nhu cầu ngày... rừng tự nhiên tác giả rút nhận xét: Thực vật quần xã thực vật “rừng mưa nhiệt đới” phức tạp Nhìn chung, quần xã thực vật lồi thường có hình dạng khác nhau, dạng sống khác nhau, thành viên nhóm sinh... vào tổ thành loài mục đích để phân loại rừng phục vụ cho việc xây dựng biện pháp lâm sinh Nhìn chung, tác giả tiến hành xác định loại cấu trúc kiểu rừng, mang tính chất mơ tả định tính, thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIB TẠI TIỂU KHU 184 THUỘC NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHỤC HỒI RỪNG , NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIB TẠI TIỂU KHU 184 THUỘC NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHỤC HỒI RỪNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay