KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỦ FGF 331 TẠI NHÀ MÁY SATIMEX CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

70 8 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỦ FGF 331 TẠI NHÀ MÁY SATIMEX CHI NHÁNH THỦ ĐỨC Họ tên sinh viên: TRẦN VĂN LUÂN Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa : 2006-2010 Tháng năm 2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỦ FGF 331 TẠI NHÀ MÁY SATIMEX CHI NHÁNH THỦ ĐỨC Tác giả TRẦN VĂN LUÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Tháng năm 2010 i LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn: Ban giám hiệu toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình giảng dạy, hướng dẫn suốt thời gian theo học trường TS.Hồng Thị Thanh Hương nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tập thể anh chị em công nhân ban lãnh đạo nhà máy SATIMEX chi nhánh Thủ Đức giúp đỡ thời gian thực tập Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản khóa 32 động viên, giúp đỡ thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 7/2010 Sinh viên thực Trần Văn Luân ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất tủ FGF 331 nhà máy Satimex chi nhánh Thủ Đức” thực nhà máy Satimex phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức Thời gian thực từ ngày 22/3 đến ngày 22/5/2010 Với phương pháp theo dõi trực tiếp tình hình sản xuất xí nghiệp thu thập số liệu cần thiết cho q trình tính tốn, số liệu thu thập xử lí máy tính phần mềm Excel, sản phẩm minh họa phần mềm AutoCad Sản phẩm tủ FGF 331 sản phẩm tủ giả cổ sản xuất theo đơn đặt hàng từ Italia Nguyên liệu chủ yếu gỗ cao su thông, sử dụng liên kết đinh, chốt gỗ, vis chắn Tỉ lệ lợi dụng gỗ 70,18%, tỉ lệ khuyết tật gỗ 12,33%, hệ số sử dụng máy đạt 91,97% iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix LỜI NÓI ĐẦU Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam 2.1.1 Thuận lợi 2.1.2 Khó khăn 2.2 Vài nét sơ lược nhà máy Satimex chi nhánh Thủ Đức 2.2.1 Giới thiệu nhà máy 2.2.2 Nguyên liệu 2.2.3 Sản phẩm 2.2.4 Tình hình máy móc thiết bị nhà máy 2.2.5 Sơ đồ tổ chức nhà máy Satimex chi nhánh Thủ Đức 10 2.2.6 Chức nhiệm vụ phận 10 2.2.7 Chức xưởng 11 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 iv 3.1 Nội dung nghiên cứu 12 3.1.1 Khảo sát nguyên liệu sản xuất sản phẩm 12 3.1.2 Khảo sát sản phẩm 12 3.1.3 Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm 12 3.1.4 Tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ, tỷ lệ khuyết tật gỗ trình sản xuất 13 3.1.5 Tính tốn suất thiết bị 13 3.1.6 Đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện quy trình sản xuất 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 3.2.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất 13 3.2.2 Phương pháp tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 13 3.2.3 Phương pháp xác định dạng khuyết tật tỷ lệ dạng khuyết tật 14 3.2.4 Phương pháp xác định độ tin cậy cần thiết việc lấy mẫu khảo sát tỷ lệ khuyết tật 14 3.2.5 Phương pháp xác định hệ số sử dụng máy 15 3.2.6 Phương pháp xác định suất thiết bị 15 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 15 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Kết khảo sát nguyên liệu 16 4.1.1 Nguyên liệu sử dụng công ty 16 4.1.2 Nguyên liệu sản xuất sản phẩm 17 4.2 Kết khảo sát sản phẩm tủ FGF 331 17 4.2.1 Mô tả đặc điểm sản phẩm 17 4.2.2 Chức sản phẩm 20 4.2.3 Phân tích kết cấu sản phẩm 21 4.3 Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm 23 4.3.1 Công đoạn lựa chọn nguyên liệu pha phôi 23 4.3.2 Công đoạn sơ chế 24 4.3.3 Công đoạn tinh chế, định vị định hình 26 4.3.4 Công đoạn lắp ráp sản phẩm 27 4.3.5 Công đoạn phun sơn 28 4.3.6 Cơng đoạn kiểm tra, đóng gói sản phẩm 28 4.4 Tỉ lệ lợi dụng gỗ 29 4.4.1 Thể tích gỗ tiêu hao để xản suất tủ FGF 331 29 v 4.4.2 Thể tích nguyên liệu cần thiết đế sản xuất sản phẩm 30 4.4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 31 4.5 Các dạng khuyết tật phát sinh trình sản xuất 31 4.5.1 Tỉ lệ khuyết tật khâu lựa chọn gỗ nguyên liệu 31 4.5.2 Tỉ lệ khuyết tật công đoạn pha cắt phôi 31 4.5.3 Tỉ lệ khuyết tật công đoạn gia công sơ chế 32 4.5.4 Tỉ lệ khuyết tật giai đoạn gia công tinh chế 33 4.6 Hệ số sử dụng máy 34 4.6.1 Hệ số sử dụng máy cưa đĩa cắt ngắn 35 4.6.2 Hệ số sử dụng máy rong cạnh 36 4.6.3 Hệ số sử dụng máy bào 37 4.6.4 Hệ số sử dụng máy tupi 37 4.6.5 Hệ số sử dụng máy khoan 37 4.6.6 Hệ số sử dụng máy chà nhám 37 4.7 Khảo sát môi trường làm việc nhà máy 42 4.8 Nhận xét 42 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 48 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT: Số thứ tự TCCT: Tinh chế chi tiết TCSP: Tinh chế sản phẩm SCCT: Sơ chế chi tiết SCSP: Sơ chế sản phẩm SCPP: Sơ chế phế phẩm NL: Nguyên liệu TCSP: Tinh chế sản phẩm ĐVT : Đơn vị tính vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Night stand – draw Hình 2.2: Dining Table Hình 2.3: Bàn coffee Table Hình 2.4: Dresser and Mirro Hình 2.5: Night Stand – Draw Hình 2.6 : Sơ đồ tổ chức, quản lý nhà máy Satimex chi nhánh Thủ Đức 10 Hình 4.1 : Sản phẩm tủ FGF 331 20 Hình 4.2: Liên kết chốt gỗ 21 Hình 4.3 : Liên kết vis 21 Hình 4.4: Liên kết mộng 22 Hình 4.5 : Biểu đồ tỉ lệ khuyết tật gỗ trình khảo sát 34 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 : Kết khảo sát nguyên liệu nhà máy 16 Bảng 4.2 : Bảng quy cách sản phẩm tủ FGF 331 18 Bảng 4.3 : Thống kê phụ kiện liên kết 22 Bảng 4.4: Tỉ lệ khuyết tật gỗ công đoạn pha cắt phôi 32 Bảng 4.5 : Tỉ lệ khuyết tật công đoạn sơ chế 33 Bảng 4.6: Tỉ lệ khuyết tật q trình gia cơng tinh chế sản phẩm 33 Bảng 4.7: Hệ số sử dụng máy cưa đĩa cắt ngắn 35 Bảng 4.8: Hệ số sử dụng máy rong cạnh 36 Bảng 4.9: Hệ số sử dụng máy bào 38 Bảng 4.10: Hệ số sử dụng máy tupi 39 Bảng 4.11: Hệ số sử dụng máy khoan 40 Bảng 4.12: Hệ số sử dụng máy chà nhám 41 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách Nguyễn Quốc Bình, 2008 Giáo trình Autocad 2008 thiết kế 2D 3D Nhà Xuất Bản Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Cơng nghệ chất phủ bề mặt gỗ Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Ngun lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Hồng Hữu Ngun – Hồng Xn Niên, 2004 Ngun lí cắt gọt gỗ vật liệu gỗ Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội  Khóa luận tốt nghiệp Đào Xuân Khánh, 2009 Khảo sát qui trình sản xuất bàn Coffe table with shelf công ty liên doanh đồ gỗ quốc tế IFC Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 46 Lê Nguyễn Quỳnh Như, 2005 Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất bàn ghế Tullero Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh  Tài liệu tham khảo từ hệ thống Internet http://www.hongky.com.vn 10 http://www.vinafor.com.vn 11 http://vnexpress.net 12 http://google.com.vn 47 PHỤ LỤC 48 Phụ lục 01 : Thể tích tinh chế sản phẩm STT TÊN Art331 TOP ĐÁY DIỀM NÓC MẶT HƠNG ĐỐ ĐỨNG CHỈ KÍNH ĐỐ CỬA ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG CHỈ KÍNH KỆ HẬU DIỀM ĐÁY ĐỠ ĐẾ PATT 10 EKE Tổng cộng QUY CÁCH TINH CHẾ SẢN PHẨM QUY CÁCH TINH SỐ NGUYÊN CHẾ (mm) LƯỢNG LIỆU Dày Rộng Dài 645 377 1901 Gỗ Cao su 14 336,5 564 Gỗ Thông 14 336,5 564 Gỗ Cao su 20 60 377 Gỗ Cao su 20 60 645 25 319,5 1770 Gỗ Cao su 25 60 1770 Gỗ Cao su 25 60 223,5 10 223,5 10 1698 Gỗ Cao su 20 48 1770 Gỗ Cao su 20 48 464 25 461 1671 Gỗ Cao su 25 60 1671 Gỗ Cao su 25 60 365 Gỗ Cao su 10 365 Gỗ Cao su 10 1575 Gỗ Cao su 20 291 509 Ván ép 1012 1787 Gỗ Cao su 25 85 357,5 Gỗ Cao su 25 85 606 Gỗ tạp 25 75 95 Gỗ tạp 25 50 45 Gỗ tạp 20 30 120 Gỗ tạp 30 30 60 Vtc (m3) 0,0027 0,0027 0,0009 0,0008 0,0106 0,0013 0,0034 0,0009 0,0050 0,0011 0,0001 0,0003 0,0118 0,0109 0,0015 0,0013 0,0004 0,0002 0,0001 0,0002 0,0549 Phụ lục 02 : Thể tích sơ chế sản phẩm STT 10 SỐ LƯỢNG Art331 TOP ĐÁY DIỀM NÓC MẶT HƠNG ĐỐ ĐỨNG 4 CHỈ KÍNH 4 ĐỐ 2 CỬA ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG CHỈ KÍNH 2 KỆ HẬU DIỀM ĐÁY ĐỠ ĐẾ PATT EKE Tổng cộng TÊN NGUYÊN QUY CÁCH SƠ CHẾ LIỆU Dày Rộng Dài 645 377 1901 Gỗ Cao su 15 338,5 584 Gỗ Thông 15 338,5 584 Gỗ Cao su 21 62 397 Gỗ Cao su 21 62 665 26 321,5 1790 Gỗ Cao su 26 26 8 21 21 26 26 62 62 12 12 50 50 463 62 1790 243,5 243,5 1718 1790 484 1691 1691 Gỗ Cao su 26 62 385 Gỗ Cao su Gỗ Cao su Gỗ Cao su Ván ép Gỗ Cao su Gỗ Cao su Gỗ tạp Gỗ tạp Gỗ tạp Gỗ tạp 9 21 26 26 26 26 21 31 12 12 293 1014 87 87 77 52 32 32 385 1595 529 1807 377,5 626 115 65 140 80 Gỗ Cao su Gỗ Cao su Gỗ Cao su Gỗ Cao su Vsc (m3) 0,0030 0,0030 0,0010 0,0009 0,0115 0,0016 0,0038 0,0010 0,0055 0,0012 0,0130 0,0128 0,0017 0,0014 0,0005 0,0004 0,0002 0,0003 0,0614 Phụ lục 03 : Hiệu suất pha cắt (N%) STT TÊN Art331 TOP ĐÁY DIỀM NĨC MẶT HƠNG ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG ĐỐ CỬA ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG KỆ HẬU DIỀM ĐÁY Trung bình SỐ LƯỢNG 1 2 4 2 2 Quy cách nguyên liệu Dày Rộng Dài Vtnl N% 16 16 23 23 360 360 65 65 600 600 400 680 0,0035 0,0035 0,0012 0,0001 85,80% 85,80% 86,44% 85,17% 28 28 23 23 64 64 53 53 1800 300 1800 490 0,0129 0,0022 0,0044 0,0012 89,46% 73,01% 85,66% 85,08% 28 28 25 28 28 64 64 300 1014 90 90 1700 390 535 1810 390 650 0,0061 0,0014 0,0161 0,0128 0,002 0,0016 0,0698 89,48% 88,80% 81,12% 99,83% 86,88% 86,45% 86,36% Phụ lục 04 : Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm STT TÊN Art331 TOP ĐÁY DIỀM NĨC MẶT HƠNG ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG ĐỐ CỬA ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG KỆ HẬU DIỀM ĐÁY Trung bình SỐ LƯỢNG 1 2 4 2 2 Vscpp N% Vtnl 0,003262 0,003262 0,001137 0,000952 85,80% 85,80% 86,44% 85,17% 0,003802 0,003802 0,001316 0,001118 0,012696 0,001727 0,004135 0,001118 89,46% 73,01% 85,66% 85,08% 0,014193 0,002365 0,004827 0,001314 0,005997 0,001365 0,014322 0,014109 0,001879 0,00154 0,067501 89,48% 88,80% 81,12% 99,83% 86,88% 86,45% 86,36% 0,006702 0,001538 0,017655 0,014132 0,002162 0,001781 0,078166 Phụ lục 05 : Tỷ lệ lợi dụng gỗ STT TÊN TOP ĐÁY DIỀM NĨC MẶT HƠNG ĐỐ ĐỨNG ĐỐ CỬA ĐỐ ĐỨNG ĐỐ NGANG KỆ HẬU DIỀM ĐÁY SỐ LƯỢNG 1 QUY CÁCH TINH CHẾ (mm) Dày Rộng Dài 14 336,5 564 14 336,5 564 Vtnl(m3) Tỉ lệ lợi dụng gỗ 0,0027 0,003802 0,0027 0,003802 69,89% 69,89% Vtc (m3) 20 60 377 0,0009 0,001316 68,77% 20 60 645 0,0008 0,001118 69,21% 25 319,5 1770 25 60 1770 0,0106 0,014193 74,83% 2 25 20 20 25 60 48 48 461 223,5 1770 464 1671 0,0013 0,002365 0,0034 0,004827 0,0009 0,001314 56,69% 70,40% 67,79% 25 60 1671 0,0050 0,006702 74,80% 25 60 365 0,0011 0,001538 71,22% 20 291 1012 509 1787 0,0118 0,017655 0,0109 0,014132 67,12% 76,78% 25 85 357,5 0,0015 0,002162 70,27% 25 Tổng cộng 85 606 0,0013 0,001781 0,0549 0,078166 72,29% 70,18% Phụ lục 06 : Tỉ lệ khuyết tật qua công đoạn gia công STT Công đoạn gia công Tỷ lệ khuyết tật (%) Lựa chọn nguyên liệu Pha phôi 4,67 Sơ chế 2,67 Tinh chế Phụ lục 07: Máy bào mặt Thông số kĩ thuật Chỉ số Động trục dao 15 HP Động trục dao 10 HP Động HP Động nâng hạ 0,5 HP Chiều dài làm việc nhỏ 315 mm Chiều rộng làm việc tối đa 610 mm Chiều dày làm việc tối đa 170 mm Chiều dày làm việc tối thiểu mm Phụ lục 08: Máy bào mặt Thông số kĩ thuật Chỉ số Động trục dao 7,5 HP Động trục dao 7,5 HP Động trái (phải) 7,5 HP Động nâng hạ HP Động HP Chiều dài làm việc nhỏ 300 mm Chiều rộng làm việc tối đa 205 mm Chiều dày làm việc tối đa 120 mm Chiều dày làm việc tối thiểu mm Phụ lục 09 : Máy router Thông số kĩ thuật Chỉ số Động HP Chiều dày làm việc tối đa 40 mm Hành trình bàn 100 mm Kích thước bàn 550X650 mm Phụ lục 10 : Máy tupi trục dao Thông số kĩ thuật Chỉ số Động HP Tốc độ trục 8.000 vòng/phút Hành trình trục 80 mm Kích thước 900X960X1000mm 380 kg Trọng lượng Phụ lục 11: Máy chà nhám thùng Thông số kĩ thuật Chỉ số Bề rộng làm việc tối đa 915 mm Bề dày làm việc tối đa 127 mm Kích thước băng nhám 940X1905 mm Động 25,2 HP Động băng chuyền HP Động bàn nâng Tốc độ chà nhám 0,5 HP – 21 m/phút Áp lực khí làm việc kg/cm2 ... lệ lợi dụng gỗ 70,18%, tỉ lệ khuyết tật gỗ 12,33%, hệ số sử dụng máy đạt 91,97% iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC ... chế biến gỗ Việt Nam tiếp tục phát triển, khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm gỗ đáp ứng nhu cầu đối tác nhập trở thành mặt hàng có sức cạnh tranh thị trường giới Đặc biệt sản phẩm giả cổ, khách... đảm nhận công đoạn trang sức bề mặt, lắp ráp đóng gói chi tiết nhận từ phân xưởng  Phân xưởng : sản xuất sản phẩm bàn, ghế, tủ xuất sang trị trường Mỹ chuyên sản xuất hàng trang trí nội thất
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỦ FGF 331 TẠI NHÀ MÁY SATIMEX CHI NHÁNH THỦ ĐỨC , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỦ FGF 331 TẠI NHÀ MÁY SATIMEX CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay