TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CÓ THÀNH PHẦN KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ TỶ LỆ KHOÁNG N, P2O5, K2O, MgO, CaO CÓ NGUỒN GỐC XUẤT PHÁT TỪ MÔI TRƯỜNG MS VỚI CÙNG TỶ LỆ KHOÁNG ĐA LƯỢNG ĐẾN SỰ BIỆT HÓA PHÔI SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) THÀNH CÂY

76 7 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MƠI TRƯỜNGTHÀNH PHẦN KHOÁNG ĐA LƯỢNG TỶ LỆ KHOÁNG N, P2O5, K2O, MgO, CaO NGUỒN GỐC XUẤT PHÁT TỪ MƠI TRƯỜNG MS VỚI CÙNG TỶ LỆ KHỐNG ĐA LƯỢNG ĐẾN SỰ BIỆT HĨA PHƠI SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) THÀNH CÂY HỒN CHỈNH TRONG MƠI TRƯỜNG NI CẤY INVITRO Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ QUỲNH TRANG Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MƠI TRƯỜNGTHÀNH PHẦN KHOÁNG ĐA LƯỢNG TỶ LỆ KHOÁNG N, P2O5, K2O, MgO, CaONGUỒN GỐC XUẤT PHÁT TỪ MƠI TRƯỜNG MS VỚI CÙNG TỶ LỆ KHOÁNG ĐA LƯỢNG ĐẾN SỰ BIỆT HĨA PHƠI SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) THÀNH CÂY HỒN CHỈNH TRONG MƠI TRƯỜNG NI CẤY INVITRO Tác giả TRẦN THỊ QUỲNH TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: KS TRẦN TRỌNG NGHĨA Tháng 07/2010 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Để kiến thức ngày hơm hồn thành khóa luận cuối khóa nhờ cơng sức ni dưỡng dạy dỗ cha mẹ, gia đình hệ thầy giáo Bởi vậy, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trước hết đến cha mẹ, người nuôi nấng giúp đỡ em việc để em ngày hơm Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Xin gửi lời cảm ơn đến Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt trình học tập trường Đặc biệt cho em bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Trần Trọng Nghĩa – giáo viên khoa Lâm Nghiệp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Ông Hồ Thái Hòa – chủ tịch hội đồng quản trị, chú, anh chị Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen – Kon Tum tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Sau hết, em muốn gởi lời cảm ơn đến bạn tập thể lớp DH06LN Sự giúp đỡ, động viên bạn giúp em hoàn thành đề tài TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực TRẦN THỊ QUỲNH TRANG iv TÓM TẮT Đề tài “Tìm hiểu ảnh hưởng số mơi trường thành phần khống đa lượng tỷ lệ khống N, P2O5, K2O, MgO, CaO, nguồn gốc xuất phát từ môi trường MS với tỷ lệ khống đa lượng đến biệt hóa phơi sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) thành hồn chỉnh mơi trường nuôi cấy invitro” Thời gian từ tháng đến tháng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: + Tìm mơi trường thích hợp cho tái sinh chồi số 17 môi trường biến thiên từ môi trường MS + Đánh giá tiêu sinh lý từ nghiệm thức để chứng minh tái sinh thuận lợi phôi sâm Ngọc Linh Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, phương pháp nghiên cứu tiến hành sau: + Chọn mẫu cấy kích cỡ từ – 3mm từ bình giống sâm Ngọc Linh sẵn phòng thí nghiệm + Từ mơi trường MS phân tích tỷ lệ N : P : K Từ tỷ lệ em tiến hành lập công thức khác dựa thay đổi thành phần khống đa lượng giữ ngun nồng độ Mơi trường MS làm đối chứng, tiến hành thành lập 17 mơi trường cải tiến (kí hiệu CT0,…,CT19) từ mơi trường MS Từ đó, đề tài thu kết sau: Tìm mơi trường thích hợp cho tái sinh chồi 17 môi trường biến thiên từ môi trường MS Đã đánh giá tiêu sinh lý chứng minh tái sinh thuận lợi phôi sâm Ngọc Linh v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn iv Tóm tắt v Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình ix Danh sách bảng x Danh sách biểu xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu, ý nghĩa đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Các loại sâm giới Việt Nam 2.1.1 Các loại sâm giới 2.1.1.1 Sâm Triều Tiên, Panax ginseng C.A.Meyer, Korean ginseng 2.1.1.2 Sâm Tam Thất, Panax notoginseng (Burk) F H Chen (sanchi ginseng) 2.1.1.3 Sâm Mỹ, Panax quinqueflolius L (American ginseng) 2.1.2 Các loại sâm Việt Nam 10 2.2 Sâm Ngọc Linh 11 2.2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 11 2.2.2 Đặc điểm sinh học phân bố sâm Ngọc Linh .11 2.3 Kỹ thuật nhân giống invitro 17 2.3.1 Những triển vọng nuôi cấy họ nhân sâm 17 2.3.2 Một số nghiên cứu sâm Ngọc Linh Việt Nam 19 2.3.2.1 Thành lập trại dược liệu Trà Linh nhân giống sâm Ngọc Linh 19 2.3.2.2 Sản xuất sinh khối tế bào sâm Ngọc Linh 19 2.3.2.3 Ứng dụng công nghệ Biomass tạo sinh khối tế bào rễ sâm Ngọc Linh 20 vi CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.2 Điều kiện thí nghiệm .22 3.3 sở tiến hành thí nghiệm 22 3.3.1 Mẫu cấy 22 3.3.2 Môi trường nuôi cấy .23 3.4 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 24 3.4.1 Thí nghiệm 1: Thay đổi muối KNO3 môi trường MS thành loại muối khác cấp khác 24 3.4.2 Thí nghiệm 2: Thay đổi muối KNO3 muối NH4NO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN .29 4.1 Thí nghiệm 1: Thay đổi muối KNO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác .29 4.1.1 Phân tích tiêu trọng lượng tươi .30 4.1.2 Phân tích tiêu số chồi tái sinh 32 4.1.3 Phân tích tiêu số lượng rễ .34 4.1.4 Phân tích tiêu chiều dài rễ .36 4.2 Thí nghiệm 2: Thay đổi muối KNO3 muối NH4NO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác 39 4.2.1 Phân tích tiêu trọng lượng tươi .40 4.2.2 Phân tích tiêu số chồi tái sinh 42 4.2.3 Phân tích tiêu số lượng rễ .44 4.2.4 Phân tích tiêu chiều dài rễ .46 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT GS : Giáo TS : Tiến sĩ PTS : Phó tiến sĩ KS : Kỹ BS : Bác sĩ DS : Dược Sĩ UBND : Uỷ ban nhân dân TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis Ha et Grutzv 12 Hình 3.1: Bình giống sâm Ngọc Linh .27 Hình 3.2: Mẫu sâm Ngọc Linh sau cấy (hình chụp cự ly gần) 28 Hình 4.1: Kết thí nghiệm sâm Ngọc Linh (từ nghiệm thức CT0 đến CT9) .29 Hình 4.2: Kết thí nghiệm phơi sâm Ngọc Linh sau tháng (hình chụp cự ly gần) .38 Hình 4.3: Kết thí nghiệm sâm Ngọc Linh (từ nghiệm thức CT11 đến CT19) 39 ix CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thí nghiệm kết thu em số kết luận sau: Thí nghiệm 1: Thay đổi muối KNO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác  Nghiệm thức CT1 cho trọng lượng tươi, số chồi tái sinh, số lượng rễ, chiều dài rễ lớn (mtb = 2.07g, Ctstb = 8.33 chồi, rtb = 17 rễ, lrtb = 22cm)  Nghiệm thức CT9 cho trọng lượng tươi thấp (mtb = 1.03g)  Nghiệm thức CT2 cho số chồi tái sinh thấp (Ctstb = chồi)  Nghiệm thức CT5 cho số lượng rễ, chiều dài rễ thấp (rtb = rễ, lrtb = 7cm) Thí nghiệm 2: Thay đổi muối KNO3 muối NH4NO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác  Nghiệm thức CT18 cho trọng lượng tươi, số chồi tái sinh, số lượng rễ, chiều dài rễ lớn (mtb = 1.62g, Ctstb = chồi, rtb = 12 rễ, lrtb = 15cm)  Nghiệm thức CT17 cho trọng lượng tươi, số chồi tái sinh, số lượng rễ thấp (mtb = 0.11g, Ctstb = chồi, rtb = rễ)  Nghiệm thức CT16 cho chiều dài rễ thấp (lrtb = 7cm) Kết luận: Môi trường CT1 CT18 hai môi trường thích hợp để ni dưỡng nhân nhanh phôi sâm Ngoc Linh invitro 5.2 Đề nghị Do thời gian nghiên cứu hạn, em gia tăng trọng lượng tươi, số chồi tái sinh, số lượng rễ, chiều dài rễ phôi sâm Ngọc Linh Cần tiếp tục thử nghiệm phôi sâm Ngọc Linh mơi trường MS cải tiến để tìm mơi trường tối ưu phục vụ cho việc nuôi dưỡng nhân nhanh giống sâm Ngọc Linh invitro, góp phần vào việc cung cấp số lượng lớn giống cho sản xuất 49 Mầm phôi sâm Ngọc Linh xuất vào tháng 11 – 12 (đây đặc tính tự nhiên phơi sâm Ngọc Linh), nuôi cấy mô vậy, thời điểm phôi phát sinh nhanh thành hồn chỉnh Do đó, để biệt hóa phơi sâm Ngọc Linh thành hồn chỉnh, thí nghiệm sau nên thực vào thời gian 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Trần Trọng Nghĩa, 2007 Bài giảng môn sinh lý thức vật Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM  Trương Mai Hồng, 2005 Bài giảng môn sinh lý thực vật Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM  Nguyễn Minh Cảnh, 2008 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm STATGRAPHICS PLUS 3.0 để xử lý phân tích thơng tin lâm học Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM  Dương Công Kiên, 2002 Nuôi cấy mô thực vật Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Tp.HCM  Vũ Quốc Luận, 2008 Nghiên cứu hình thành callus, tái sinh chồi rễ bất định, khảo sát thành phần hoạt chất saponin từ nguyên liệu nuôi cấy invitro sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grutzv.) Luận văn thạc sĩ sinh học Trường Đại Học Đà Lạt  Ngô Thái Hưng, 1998 Tìm hiểu ảnh hưởng khống đa lượng KNO3, KCl, K2SO4, NH4NO3, NH4)2SO4 đến sinh trưởng Thiết Mộc Lan (Dracaena fragrans) Bạch Môn (Spathiphyllum patinii) invitro Luận văn tốt nghiệp, Khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Bảng phân tích tỷ lệ N : P : K môi trường MS Bảng 1.1: Thí nghiệm 1: Thay đổi muối KNO3 mơi trường MS thành loại muối khác cấp khác TỔNG LƯỢNG THÀNH PHẦN NH4NO3 (NH4)2SO4 NH4Cl KH2PO4 KNO3 K2SO4 KCl CaCl2.2H2O MgSO4.7H2O TỔNG CT0 CT1 CT2 CT3 CT4 1650 1450 1450 2170 1450 1030 170 890 170 150 150 150 150 1900 1410 1410 1410 1100 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 1450 1450 1450 1450 1500 1030 150 1100 220 440 400 400 400 400 400 370 350 350 350 350 350 4530 3930 4790 4480 4340 4700 150 150 150 150 1550 870 320 1100 700 920 1100 700 150 220 220 150 400 400 400 400 350 350 350 350 4750 4360 3990 4350 TỶ LỆ THÀNH PHẦN NH4NO3 (NH4)2SO4 NH4Cl KH2PO4 KNO3 K2SO4 KCl TỔNG CaCl2.2H2O MgSO4.7H2O CT0 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 33 29 29 43.4 29 29 29 29 29 30 20.6 20.6 5.1 26.7 3.4 3 3 3 3 38 31 17.4 6.4 22 28.2 28.2 28.2 22 22 14 18.4 22 14 4.4 4.4 4.4 74.4 65.3 80.8 74.6 80.7 79 80 72.2 64.8 72 8.8 8 8 8 8 7.4 7 7 7 7 Bảng 1.2: Thí nghiệm 2: Thay đổi muối KNO3 muối NH4NO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác TỔNG LƯỢNG THÀNH PHẦN NH4NO3 (NH4)2SO4 NH4Cl (NH2)2CO KH2PO4 KNO3 K2SO4 KCL CaCl2.2H2O MgSO4.7H2O TỔNG CT0 1650 CT1 CT2 2800 CT3 2800 CT4 600 CT5 CT6 1200 CT7 CT8 1000 1500 680 680 2500 550 1400 800 1200 300 160 170 140 140 140 140 140 140 140 140 1900 900 900 500 1250 1250 1250 950 950 950 950 1000 300 190 190 350 350 440 350 350 350 350 350 350 350 350 370 300 300 300 300 300 300 300 300 4530 4840 4540 4590 4340 4830 4580 4570 4430 TỶ LỆ THÀNH PHẦN NH4NO3 (NH4)2SO4 NH4Cl (NH2)2CO KH2PO4 KNO3 K2SO4 KCL TỔNG CaCl2.2H2O MgSO4.7H2O CT0 CT1 33 56 CT2 CT3 CT4 CT5 12 56 24 75 3.4 38 74.4 8.8 7.4 2.8 2.8 25 25 2.8 20 83.8 102.8 78.8 7 6 CT6 CT7 CT8 20 30 13.6 13.6 16.5 46.7 26.7 40.0 10.0 2.8 2.8 2.8 2.8 18 18 10 25 19 19 19 3.8 3.8 92.5 94.3 100.1 82.4 7 7 6 6 5.3 2.8 19 77.7 PHỤ LỤC 2: Thành phần hàm lượng chất môi trường MS Bảng 2.1: Thành phần hàm lượng muối khoáng đa lượng Thành phần NH4NO3 KH2PO4 KNO3 CaCl2.2H2O MgSO4.7H20 Tổng Hàm lượng (mg/l) 1650 170 1900 440 370 4530 Bảng 2.2: Các thành phần khác Thành phần Vi lượng Than hoạt tính Aga Nước dừa Đường Hàm lượng 62cc 1g 12g 10l (1 trái) 30g PHỤ LỤC 3: Kết thí nghiệm Bảng 3.1: Kết mẫu cấy nghiệm thức thí nghiệm dựa vào tiêu đánh giá Chỉ tiêu LLL1 LLL2 LLL3 TB Nghiệm thức m c Cts r lr m c Cts r lr m c Cts r lr mtb ctb Ctstb rtb lrtb 1.56 19 22 1.6 15 17 1.6 14 15 1.59 6.7 16 18 CT0 2.3 21 10 17 22 1.9 15 16 21 1.9 17 17 24 2.03 18 8.33 17 22 CT1 1.45 12 14 1.1 8 10 1.1 7 1.22 6.7 11 CT2 1.79 13 14 22 1.62 11 18 1.6 12 17 1.68 12 19 CT3 1.81 15 17 1.68 14 17 21 1.7 14 14 17 1.72 12 4.33 15 18 CT4 1.29 5 1.6 4 1.6 12 10 1.5 6.7 3.67 CT5 1.5 10 11 1.7 10 19 1.7 11 12 1.63 7.3 10 14 CT6 1.63 5 1.4 12 12 1.4 11 1.48 3.33 CT7 1.7 11 13 2.1 15 17 2.1 13 17 1.97 5.67 13 16 CT8 1.1 6 0.9 12 14 0.9 5 12 12 0.97 5.3 4.67 10 12 CT9 Bảng 3.2: Kết mẫu cấy nghiệm thức thí nghiệm dựa vào tiêu đánh giá Chỉ tiêu LLL1 LLL2 LLL3 TB Nghiệm thức m c Cts r lr m c Cts r lr m c Cts r lr mtb ctb Ctstb rtb lrtb CT11 1.5 11 14 1.4 12 14 1.4 10 11 12 1.43 4.67 11 13 1.4 2 10 11 1.1 1.17 CT12 0.6 13 0.4 10 10 13 0.5 6 0.5 3.33 11 CT13 0.4 0.6 0.5 0.5 0.33 CT14 0.1 0.3 0.4 0.27 CT15 0.2 0.4 1 0.3 0.3 0.67 CT16 0.1 0 0.1 0 0.2 0 0.11 0 CT17 1.6 10 10 14 1.7 12 14 15 1.6 12 15 1.62 10 12 15 CT18 1.3 10 15 1.2 10 12 1.1 11 10 15 1.2 4.33 14 CT19 PHỤ LỤC 4: Trắc nghiệm Duncan Thí nghiệm 1: Thay đổi muối KNO3 môi trường MS thành loại muối khác cấp khác Bảng 4.1: Trắc nghiệm Duncan trọng lượng tươi Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 10 1,03333 0,106204 X 3 1,28333 0,106204 XX 1,51333 0,106204 XX 1,55333 0,106204 XX 1,63 0,106204 X 1,7 0,106204 X 1,70333 0,106204 X 1,73 0,106204 X 1,86667 0,106204 XX 2,06667 0,106204 X Contrast Sig Difference Contrast Sig Difference 1-2 * -0,513333 - 10 0,25 1-3 0,27 4-5 -0,0266667 1-4 -0,15 4-6 0,0733333 1-5 -0,176667 - 0,00333333 1-6 -0,0766667 - 0,19 1-7 -0,146667 - -0,163333 1-8 0,04 - 10 * 0,67 1-9 -0,313333 - 0,1 - 10 * 0,52 5-7 0,03 2-3 * 0,783333 5-8 0,216667 2-4 * 0,363333 5-9 -0,136667 2-5 * 0,336667 - 10 * 0,696667 2-6 * 0,436667 6-7 -0,07 2-7 * 0,366667 6-8 0,116667 2-8 * 0,553333 6-9 -0,236667 2-9 0,2 - 10 * 0,596667 - 10 * 1,03333 7-8 0,186667 3-4 * -0,42 7-9 -0,166667 3-5 * -0,446667 - 10 * 0,666667 3-6 * -0,346667 - -0,353333 3-7 * -0,416667 - 10 * 0,48 3-8 -0,23 - 10 * 0,833333 3-9 * -0,583333 Ghi chú: * khác biệt nghiệm thức ý nghĩa Bảng 4.2: Trắc nghiệm Duncan số lượng chồi Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 3 1,0 0,948683 X 3,0 0,948683 XX 3,0 0,948683 XX 3,0 0,948683 XX 3,33333 ,948683 XX 3,66667 0,948683 XX 4,33333 0,948683 X 10 4,66667 0,948683 X 5,66667 0,948683 XX 8,33333 0,948683 X Contrast Sig Difference 1-2 * -5,33333 1-3 2,0 1-4 0,0 1-5 -1,33333 1-6 -0,666667 1-7 0,0 1-8 -0,333333 1-9 -2,66667 - 10 -1,66667 2-3 * 7,33333 2-4 * 5,33333 2-5 * 4,0 2-6 * 4,66667 2-7 * 5,33333 2-8 * 5,0 2-9 2,66667 - 10 * 3,66667 3-4 -2,0 3-5 * -3,33333 3-6 -2,66667 3-7 -2,0 3-8 -2,33333 3-9 * -4,66667 Contrast - 10 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 - 10 5-6 5-7 5-8 5-9 - 10 6-7 6-8 6-9 - 10 7-8 7-9 - 10 8-9 - 10 - 10 Sig * Difference -3,66667 -1,33333 -0,666667 0,0 -0,333333 -2,66667 -1,66667 0,666667 1,33333 1,0 -1,33333 -0,333333 0,666667 0,333333 -2,0 -1,0 -0,333333 -2,66667 -1,66667 -2,33333 -1,33333 1,0 Bảng 4.3: Trắc nghiệm Duncan số lượng rễ Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 6,0 1,36581 X 8,33333 1,36581 XX 3 9,0 1,36581 XXX 10,3333 1,36581 XXX 10 10,3333 1,36581 XXX 12,3333 1,36581 XXX 13,0 1,36581 XX 15,3333 1,36581 X 16,0 1,36581 X 16,6667 1,36581 X Contrast Sig Difference Contrast 1-2 -0,666667 - 10 1-3 * 7,0 4-5 1-4 3,66667 4-6 1-5 0,666667 - 1-6 * 10,0 4-8 1-7 * 5,66667 4-9 1-8 * 7,66667 - 10 1-9 3,0 5-6 - 10 * 5,66667 5-7 2-3 * 7,66667 5-8 2-4 4,33333 5-9 2-5 1,33333 - 10 2-6 * 10,6667 6-7 2-7 * 6,33333 6-8 2-8 * 8,33333 6-9 2-9 3,66667 - 10 - 10 * 6,33333 7-8 3-4 -3,33333 - 3-5 * -6,33333 - 10 3-6 3,0 8-9 3-7 -1,33333 - 10 3-8 ,666667 - 10 3-9 -4,0 Sig * * * * * * * Difference -1,33333 -3,0 6,33333 2,0 4,0 -0,666667 2,0 9,33333 5,0 7,0 2,33333 5,0 -4,33333 -2,33333 -7,0 -4,33333 2,0 -2,66667 0,0 -4,66667 -2,0 2,66667 Bảng 4.4: Trắc nghiệm Duncan chiều dài rễ Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 6,66667 1,72419 X 8,66667 1,72419 XX 3 11,0 1,72419 XXX 10 11,6667 1,72419 XXX 14,0 1,72419 XXX 15,6667 1,72419 XX 18,0 1,72419 XX 18,3333 1,72419 XX 19,0 1,72419 XX 22,3333 1,72419 X Contrast Sig Difference 1-2 -4,33333 1-3 * 7,0 1-4 -1,0 1-5 -0,333333 1-6 * 11,3333 1-7 4,0 1-8 * 9,33333 1-9 2,33333 - 10 * 6,33333 2-3 * 11,3333 2-4 3,33333 2-5 4,0 2-6 * 15,6667 2-7 * 8,33333 2-8 * 13,6667 2-9 * 6,66667 - 10 * 10,6667 3-4 * -8,0 3-5 * -7,33333 3-6 4,33333 3-7 -3,0 3-8 2,33333 3-9 -4,66667 Contrast - 10 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 - 10 5-6 5-7 5-8 5-9 - 10 6-7 6-8 6-9 - 10 7-8 7-9 - 10 8-9 - 10 - 10 Sig * * * * * * * * * Difference -0,666667 0,666667 12,3333 5,0 10,3333 3,33333 7,33333 11,6667 4,33333 9,66667 2,66667 6,66667 -7,33333 -2,0 -9,0 -5,0 5,33333 -1,66667 2,33333 -7,0 -3,0 4,0 Thí nghiệm 2: Thay đổi muối KNO3 muối NH4NO3 từ môi trường MS thành loại muối khác cấp khác Bảng 4.1: Trắc nghiệm Duncan trọng lượng tươi Method: 95,0 percent Duncan NT 17 15 16 13 14 12 19 11 18 Count 3 3 3 3 LS Mean 0,113333 0,266667 0,3 0,5 0,5 1,16667 1,2 1,43 1,62333 LS Sigma 0,06744 0,06744 0,06744 0,06744 0,06744 0,06744 0,06744 0,06744 0,06744 Contrast Sig Difference 11 - 12 * 0,263333 11 - 13 * 0,93 11 - 14 * 0,93 11 - 15 * 1,16333 11 - 16 * 1,13 11 - 17 * 1,31667 11 - 18 -0,193333 11 - 19 * 0,23 12 - 13 * 0,666667 12 - 14 * 0,666667 12 - 15 * 0,9 12 - 16 * 0,866667 12 - 17 * 1,05333 12 - 18 * -0,456667 12 - 19 -0,0333333 13 - 14 0,0 13 - 15 * 0,233333 13 - 16 0,2 Homogeneous Groups X X XX X X X X X X Contrast 13 - 17 13 - 18 13 - 19 14 - 15 14 - 16 14 - 17 14 - 18 14 - 19 15 - 16 15 - 17 15 - 18 15 - 19 16 - 17 16 - 18 16 - 19 17 - 18 17 - 19 18 - 19 Sig * * * * * * * * * * * * * * Difference 0,386667 -1,12333 -0,7 0,233333 0,2 0,386667 -1,12333 -0,7 -0,0333333 0,153333 -1,35667 -0,933333 0,186667 -1,32333 -0,9 -1,51 -1,08667 0,423333 Bảng 4.2: Trắc nghiệm Duncan số lượng chồi Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 17 0,0 1,22411 X 14 0,333333 1,22411 XX 16 0,666667 1,22411 XXX 12 1,0 1,22411 XXXX 15 3,0 1,22411 XXXX 13 3,33333 1,22411 XXXX 19 4,33333 1,22411 XXX 11 4,66667 1,22411 XX 18 5,0 1,22411 X Contrast Sig Difference 11 - 12 3,66667 11 - 13 1,33333 11 - 14 * 4,33333 11 - 15 1,66667 11 - 16 4,0 11 - 17 * 4,66667 11 - 18 -0,333333 11 - 19 0,333333 12 - 13 -2,33333 12 - 14 0,666667 12 - 15 -2,0 12 - 16 0,333333 12 - 17 1,0 12 - 18 -4,0 12 - 19 -3,33333 13 - 14 3,0 13 - 15 0,333333 13 - 16 2,66667 Contrast 13 - 17 13 - 18 13 - 19 14 - 15 14 - 16 14 - 17 14 - 18 14 - 19 15 - 16 15 - 17 15 - 18 15 - 19 16 - 17 16 - 18 16 - 19 17 - 18 17 - 19 18 - 19 Sig * * * * Difference 3,33333 -1,66667 -1,0 -2,66667 -0,333333 0,333333 -4,66667 -4,0 2,33333 3,0 -2,0 -1,33333 0,666667 -4,33333 -3,66667 -5,0 -4,33333 0,666667 Bảng 4.3: Trắc nghiệm Duncan số lượng rễ Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 17 5,33333 1,03786 X 16 5,66667 1,03786 XX 15 6,33333 1,03786 XX 12 6,66667 1,03786 XX 14 7,0 1,03786 XX 13 8,33333 1,03786 XXX 19 9,0 1,03786 XXX 11 11,3333 1,03786 XX 18 12,0 1,03786 X Contrast Sig Difference 11 - 12 * 4,66667 11 - 13 3,0 11 - 14 * 4,33333 11 - 15 * 5,0 11 - 16 * 5,66667 11 - 17 * 6,0 11 - 18 -0,666667 11 - 19 2,33333 12 - 13 -1,66667 12 - 14 -0,333333 12 - 15 0,333333 12 - 16 1,0 12 - 17 1,33333 12 - 18 * -5,33333 12 - 19 -2,33333 13 - 14 1,33333 13 - 15 2,0 13 - 16 2,66667 Contrast 13 - 17 13 - 18 13 - 19 14 - 15 14 - 16 14 - 17 14 - 18 14 - 19 15 - 16 15 - 17 15 - 18 15 - 19 16 - 17 16 - 18 16 - 19 17 - 18 17 - 19 18 - 19 Sig * * * * * * Difference 3,0 -3,66667 -0,666667 0,666667 1,33333 1,66667 -5,0 -2,0 0,666667 1,0 -5,66667 -2,66667 0,333333 -6,33333 -3,33333 -6,66667 -3,66667 3,0 Bảng 4.4: Trắc nghiệm Duncan chiều dài rễ Method: 95,0 percent Duncan NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 16 6,66667 1,59087 X 17 8,0 1,59087 XX 15 8,0 1,59087 XX 12 8,33333 1,59087 XX 14 8,33333 1,59087 XX 13 10,6667 1,59087 XX 11 13,3333 1,59087 XX 19 14,0 1,59087 XX 18 14,6667 1,59087 X Contrast 11 - 12 11 - 13 11 - 14 11 - 15 11 - 16 11 - 17 11 - 18 11 - 19 12 - 13 12 - 14 12 - 15 12 - 16 12 - 17 12 - 18 12 - 19 13 - 14 13 - 15 13 - 16 Sig Difference Contrast * 5,0 13 - 17 2.66667 13 - 18 * 5.0 13 - 19 * 5,33333 14 - 15 * 6,66667 14 - 16 * 5,33333 14 - 17 -1,33333 14 - 18 -0,666667 14 - 19 -2.33333 15 - 16 0,0 15 - 17 0,333333 15 - 18 1,66667 15 - 19 0,333333 16 - 17 * -6,33333 16 - 18 * -5,66667 16 - 19 2.33333 17 - 18 2.66667 17 - 19 * 4.0 18 - 19 Sig * * * * * * * * * Difference 2.66667 -4.0 -3.33333 0,333333 1,66667 0,333333 -6,33333 -5,66667 1,33333 0,0 -6,66667 -6,0 -1,33333 -8,0 -7,33333 -6,66667 -6,0 0,666667 ... hợp cho tái sinh chồi 17 môi trường biến thi n từ môi trường MS Đã đánh giá tiêu sinh lý chứng minh tái sinh thuận lợi phôi sâm Ngọc Linh v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ... viên bạn giúp em hoàn thành đề tài TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực TRẦN THỊ QUỲNH TRANG iv TĨM TẮT Đề tài “Tìm hiểu ảnh hưởng số mơi trường có thành phần khống đa lượng tỷ lệ khống... (Panax vietnamensis) THÀNH CÂY HỒN CHỈNH TRONG MƠI TRƯỜNG NI CẤY INVITRO Tác giả TRẦN THỊ QUỲNH TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: KS TRẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CÓ THÀNH PHẦN KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ TỶ LỆ KHOÁNG N, P2O5, K2O, MgO, CaO CÓ NGUỒN GỐC XUẤT PHÁT TỪ MÔI TRƯỜNG MS VỚI CÙNG TỶ LỆ KHOÁNG ĐA LƯỢNG ĐẾN SỰ BIỆT HÓA PHÔI SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) THÀNH CÂY , TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CÓ THÀNH PHẦN KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ TỶ LỆ KHOÁNG N, P2O5, K2O, MgO, CaO CÓ NGUỒN GỐC XUẤT PHÁT TỪ MÔI TRƯỜNG MS VỚI CÙNG TỶ LỆ KHOÁNG ĐA LƯỢNG ĐẾN SỰ BIỆT HÓA PHÔI SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) THÀNH CÂY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay