ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG CÂY SAO ĐEN (Hopea odorata) KẾT HỢP VỚI CÂY KEO LÁ TRÀM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ DI TÍCH VĨNH CỬU – ĐỒNG NAI

72 2 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG CÂY SAO ĐEN (Hopea odorata) KẾT HỢP VỚI CÂY KEO TRÀM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN DI TÍCH VĨNH CỬU ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: TRẦN ĐỨC LÂM Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG CÂY SAO ĐEN (Hopea odorata) KẾT HỢP VỚI CÂY KEO TRÀM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN DI TÍCH VĨNH CỬU ĐỒNG NAI Tác giả TRẦN ĐỨC LÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư Ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: ThS MẠC VĂN CHĂM Tháng năm 2010 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học Thầy ThS Mạc Văn Chăm tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian thực tập để làm sở hoàn thành luận văn Tất bạn bè lớp DH06LN giúp đỡ động viên suốt thời gian học suốt trình thực đề tài TRẦN ĐỨC LÂM i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng trồng đen (Hopea odorata) kết hợp với keo tràm Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên di tích Vĩnh Cửu - Đồng Nai” tiến hành Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên di tích Vĩnh Cửu - Đồng Nai từ ngày 22 tháng đến ngày 30 tháng năm 2010 * Đề tài hướng vào mục tiêu sau: Nghiên cứu quy luật phân bố số theo tiêu sinh trưởng Xây dựng phương trình tương quan tiêu sinh trưởng với tuổi tiêu sinh trưởng với * Để đạt mục tiêu trên, khóa luận nghiên cứu nội dung sau: - Quy luật phân bố số theo đường kính (N/D1.3) - Quy luật phân bố số theo chiều cao vút (N/Hvn) - Quy luật phân bố số theo đường kính tán (N/Dt) - Sinh trưởng rừng trồng đen thông qua tiêu Hvn, D1,3, D t - Quy luật tương quan Hvn D1,3 - Quy luật tương quan Dt D1,3 - Sự phát triển thể tích cá thể đen * Để thực nội dung trên, khóa luận sử dụng phương pháp: - Khảo sát thực địa - Thu thập tài liệu liên quan đến khu vực nghiên cứu - Xác định vị trí đại diện cho khu vực nghiên cứu để thiết lập tiêu chuẩn với diện tích ô 2000 m2 - Đo đếm tiêu sinh trưởng đen ô điều tra - Tổng hợp số liệu thu thập - Xử lý số liệu phần mềm Excel Statgraphic * Kết thu sau: + Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) Phân bố số theo cấp đường kính chủ yếu có dạng đỉnh lệch phải, với đường kính bình qn từ 3,9 8,2 cm, hệ số biến động từ 7,1 - 13,8 % ii + Phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) Phân bố số theo cấp chiều cao chủ yếu có dạng đỉnh lệch trái, với chiều cao bình quân từ 3,5 7,6 m, hệ số biến động từ - 15,6% + Phân bố số theo đường kính tán (N/Dt) Phân bố số theo đường kính tán chủ yếu có dạng đỉnh lệch trái, với đường kính tán bình qn từ 1,7 2,7 m, hệ số biến động từ 11,4 16,7 % + Quá trình sinh trưởng chiều cao (Hvn) Quá trình sinh trưởng chiều cao biểu diễn qua dạng hàm mũ, phương trình cụ thể: H = 2,75416*A0,349584 với r = 0,99 + Quá trình sinh trưởng đường kính (D1,3) Q trình sinh trưởng đường kính biểu diễn qua dạng hàm mũ, phương trình cụ thể: D = 3,03149*A0,350198 với r = 0,99 + Q trình sinh trưởng đường kính tán (Dt) Q trình sinh trưởng đường kính tán biểu diễn qua dạng hàm mũ số e, phương trình cụ thể: Dt = e0,458019 + 0,0311154*A với r = 0,99 + Tương quan chiều cao với đường kính (Hvn/D1,3) Tương quan chiều cao với đường kính (Hvn/D1,3) biểu diễn qua dạng hàm mũ số e, phương trình cụ thể: H = e0,616131 + 0,173628*D với r = 0,99 + Tương quan đường kính tán với đường kính (Dt/D1,3) Tương quan đường kính tán với đường kính (Dt/D1,3) biểu diễn qua dạng hàm mũ số e, phương trình cụ thể: Dt = e0,0984281 + 0,102715*D với r = 0,95 +Tương quan thể tích (V) với tuổi (A) Tương quan thể tích (V) với tuổi (A) biểu diễn qua dạng hàm mũ số e, phương trình cụ thể: V = e-6,24417 + 0,153773*A với r = 0,98 iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU…………………………………… 2.1 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng rừng 2.2 Nghiên cứu sinh trưởng rừng giới 2.3 Nghiên cứu sinh trưởng rừng Việt Nam CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 10 3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 10 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 10 3.1.1.1 Vị trí địa lý 10 3.1.1.2 Khí hậu thủy văn 10 3.1.1.3 Địa hình - Đất đai 11 3.1.2 Tình hình tài nguyên rừng đất lâm nghiệp 12 3.1.2.1 Diện tích rừng đất rừng 12 3.1.2.2 Tài nguyên rừng 12 3.1.2.2.1 Rừng tự nhiên 12 3.1.2.2.2 Rừng trồng 13 3.1.3 Đặc điểm kinh tế, xã hội 14 iv 3.2 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 15 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.2.2 Đặc điểm phân bố - sinh thái 15 3.2.3 Hình thái đặc điểm sinh trưởng 15 3.2.4 Công dụng ý nghĩa kinh tế 15 3.2.5 Kỹ thuật trồng đen 16 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 4.1 Nội dung nghiên cứu 18 4.2 Phương pháp nghiên cứu 18 4.2.1 Công tác ngoại nghiệp 18 4.2.2 Công tác nội nghiệp 19 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 5.1 Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) 22 5.2 Phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 25 5.3 Phân bố số theo đường kính tán (N/Dt) 28 5.4 Quá trình sinh trưởng chiều cao (Hvn) 31 5.5 Quá trình sinh trưởng đường kính (D1,3) 33 5.6 Quá trình sinh trưởng đường kính tán (Dt) 34 5.7 Tương quan chiều cao đường kính (Hvn/D1,3) 35 5.8 Tương quan đường kính tán với đường kính (Dt/D1,3) 37 5.9 Quá trình sinh trưởng thể tích (V) 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 40 6.1 Kết luận 40 6.2 Kiến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTN Bảo tồn thiên nhiên KBT Khu bảo tồn ĐDSH Đa dạng sinh học VQG Vườn quốc gia QLBVR Quản lý bảo vệ rừng PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng A Tuổi D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m D1,3lt Đường kính thân tính theo lý thuyết D1,3tn Đường kính thân tính theo thực nghiệm Hvn Chiều cao vút Hvnlt Chiều cao vút tính theo lý thuyết Hvntn Chiều cao vút tính theo thực nghiệm Dt Đường kính tán Dtlt Đường kính tán tính theo lý thuyết Dttn Đường kính tán tính theo thực nghiệm r Hệ số tương quan R Biên độ biến động Cv Hệ số biến động S Độ lệch tiêu chuẩn S2 Phương sai mẫu SE Sai số tiêu chuẩn vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 5.1: Biểu đồ phân bố số theo cấp đường kính .24 Hình 5.2: Biểu đồ phân bố số theo cấp chiều cao 27 Hình 5.3: Biểu đồ phân bố số theo đường kính tán 30 Hình 5.4: Đường biểu diễn tương quan chiều cao (Hvn) với tuổi (A) 32 Hình 5.5: Đường biểu diễn tương quan đường kính (D1,3) với tuổi (A) 34 Hình 5.6: Đường biểu diễn tương quan đường kính tán (Dt) với tuổi (A) 35 Hình 5.7: Đường biểu diễn mối tương quan Hvn/D1,3 36 Hình 5.8: Đường biểu diễn mối tương quan Dt/D1,3 .37 Hình 5.9: Đường biểu diễn thể tích (V) theo tuổi (A) 39 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 5.1: Bảng phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) .23 Bảng 5.2: Bảng phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) .26 Bảng 5.3: Bảng phân bố số theo đường kính tán (N/Dt) 29 Bảng 5.4: Bảng tương quan chiều cao (Hvn) theo tuổi (A) 32 Bảng 5.5: Bảng tương quan đường kính (D1,3) theo tuổi (A) .33 Bảng 5.6: Bảng tương quan đường kính tán (Dt) theo tuổi (A) 35 Bảng 5.7: Bảng tương quan chiều cao (Hvn) đường kính (D1,3)…………… 36 Bảng 5.8: Bảng tương quan đường kính tán (Dt) đường kính (D1,3) .37 Bảng 5.9: Bảng tương quan thể tích theo tuổi (V/A) 38 viii Diện tích ơ: 2000 m2 Kích thước trồng: 6x8 m Số đo đếm: Năm trồng: 2005 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 D1,3 (cm) Hvn (m) 5,1 4,8 4,5 5,7 5,9 5,5 4,4 4,5 5,3 4,5 5,6 5,9 5,2 4,5 5,9 5,5 5,0 5,1 5,4 4,5 5,5 4,5 5,8 5,5 5,5 4,9 4,5 5,6 4,7 4,5 5,4 4,5 5,7 4,9 5,8 5,5 5,5 5,1 4,5 5,2 4,5 5,8 5,5 5,6 5,1 4,5 5,3 4,5 5,1 5,3 5,8 5,5 5,5 4,8 4,7 4,5 4,3 3,5 5,4 DtTB (m) 1,9 1,5 2,2 2,1 1,5 1,7 1,9 1,9 1,7 2,3 2,1 1,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,8 1,9 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 2,5 2,0 1,8 1,8 2,1 2,2 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,6 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 e 5,2 5,0 5,2 4,4 5,8 5,9 5,5 5,0 5,2 5,6 5,8 5,4 5,6 5,7 5,0 5,2 4,7 4,4 5,2 5,6 5,7 4,5 5,5 5,0 5,8 5,3 5,5 5,6 5,4 5,0 5,9 5,3 5,7 4,4 5,0 5,5 5,4 5,3 5,7 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,0 2,3 1,8 1,5 2,2 2,3 1,8 1,7 1,9 2,4 2,4 1,9 2,1 1,8 1,6 2,0 1,7 1,6 1,9 2,2 2,3 1,7 1,9 1,8 2,5 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 2,1 1,8 2,1 1,6 1,7 2,2 1,7 1,6 1,9 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 5,6 5,2 5,8 5,6 5,0 4,6 5,3 5,2 5,7 5,7 5,5 5,9 5,6 4,4 4,9 5,6 5,8 5,7 5,6 5,0 4,8 5,6 5,7 5,5 4,6 5,6 5,7 5,5 5,3 5,1 5,8 5,6 5,5 5,6 5,0 5,3 4,4 5,2 5,5 5,3 5,4 4,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5 5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,9 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 1,9 2,6 2,4 2,3 2,3 2,1 1,6 1,7 2,0 2,4 1,9 2,1 1,8 1,7 1,9 2,1 1,8 1,6 1,9 2,2 2,0 1,9 1,7 2,1 1,9 2,0 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,9 1,9 2,0 f Diện tích ơ: 2000 m2 Kích thước trồng: 6x8 m Số ô đo đếm: Năm trồng: 2008 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 D1,3 (cm) Hvn (m) 3,9 3,5 3,3 3,0 3,5 3,0 3,7 3,0 4,1 4,0 3,6 3,0 3,9 4,0 3,7 3,0 4,0 3,5 4,3 4,5 3,6 3,0 3,2 3,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,2 4,5 4,0 4,0 3,7 3,5 3,6 3,0 3,2 2,5 3,9 4,0 4,3 4,0 3,8 3,0 4,0 4,0 4,2 4,5 4,0 3,5 3,9 3,5 3,7 3,0 4,4 4,0 4,1 3,5 4,1 4,0 3,8 3,0 3,4 3,0 3,8 3,0 4,3 4,5 3,9 3,5 3,7 3,0 4,3 4,0 4,1 3,5 DtTB (m) 1,5 1,1 1,4 1,5 1,7 1,6 1,8 1,6 1,7 1,9 1,8 1,4 1,9 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 1,1 1,6 1,7 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6 1,4 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 g 4,3 4,0 3,3 3,9 4,0 4,1 4,3 3,7 3,9 4,3 4,1 3,7 3,9 4,0 4,3 4,0 4,1 3,7 3,7 3,4 4,3 4,3 4,0 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8 4,2 4,0 3,8 3,5 3,9 4,0 3,8 3,6 3,4 3,7 3,7 4,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 3,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 3,5 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,2 1,8 1,4 1,7 1,8 1,8 2,1 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 2,1 1,8 1,9 1,6 1,5 1,3 1,9 1,9 1,8 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7 2,1 1,8 1,6 1,5 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 3,9 4,0 3,4 4,1 4,1 3,9 3,6 3,8 3,9 3,4 3,9 3,8 4,2 3,8 4,0 3,8 3,4 4,3 3,9 4,0 3,6 3,8 3,8 3,7 3,9 4,3 4,1 4,0 3,7 3,9 3,3 4,0 3,9 4,2 4,3 4,1 3,5 3,9 4,0 3,5 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 3,0 3,0 4,5 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0 4,0 3,5 4,0 4,5 3,5 3,0 3,0 4,0 1,8 1,8 1,4 1,8 1,7 1,7 1,5 1,7 1,8 1,4 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 1,4 2,0 1,8 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 2,0 1,7 1,6 1,8 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 1,5 1,7 1,9 h Phụ lục BẢNG TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG: D1,3; Hvn; Dt CỦA RỪNG TRỒNG * NĂM 1994 Hvn D1,3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) 8,243727762 0,10563293 8,121019108 7,643312102 1,137701477 1,294364651 -0,640459597 0,310309904 4,936305732 6,210191083 11,14649682 956,2724204 116 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) 0,209238498 Dt Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) 2,69137931 0,041614151 2,6 2,5 0,448198125 0,200881559 -0,018250782 0,575380727 2,25 1,7 3,95 312,2 116 0,082429622 i 7,577586207 0,086278082 7,5 0,929243377 0,863493253 -0,79932154 0,108425251 3,5 9,5 879 116 0,170900269 * NĂM 2000 Hvn D1,3 Mean 6,616916766 Standard Error 0,052540771 Median 6,608280255 Mode 6,52866242 Standard Deviation 0,570738862 Sample Variance 0,325742849 Kurtosis -0,452410976 Skewness -0,18804812 Range 2,484076433 Minimum 5,318471338 Maximum 7,802547771 Sum 780,7961783 Count 118 Confidence Level (95,0%) 0,10405424 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) Dt Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) 1,961016949 0,023277511 1,9 1,8 0,252858495 0,063937419 -0,593143783 0,407153761 1,1 1,4 2,5 231,4 118 0,04609989 j 5,936440678 0,074083959 6 0,804757781 0,647635086 -0,670540002 0,035091778 4,5 7,5 700,5 118 0,146719393 * NĂM 2005 Hvn D1,3 Mean 5,320630465 Standard Error 0,037679169 Median 5,382165605 Mode 5,668789809 Standard Deviation 0,409300537 Sample Variance 0,16752693 Kurtosis -0,166274379 Skewness -0,745516427 Range 1,624203822 Minimum 4,267515924 Maximum 5,891719745 Sum 627,8343949 Count 118 Confidence Level (95,0%) 0,074621616 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) Dt Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) 1,919067797 0,022820143 1,9 1,9 0,247890199 0,061449551 -0,391334917 0,422104852 1,1 1,45 2,55 226,45 118 0,045194095 k 4,724576271 0,039277416 4,5 4,5 0,426661947 0,182040417 -0,174006258 0,077117726 3,5 5,5 557,5 118 0,077786861 * NĂM 2008 Hvn D1,3 Mean 3,888095761 Standard Error 0,025494917 Median 3,917197452 Mode 4,044585987 Standard Deviation 0,274588657 Sample Variance 0,075398931 Kurtosis -0,418694734 Skewness -0,403435358 Range 1,178343949 Minimum 3,184713376 Maximum 4,363057325 Sum 451,0191083 Count 116 Confidence Level (95,0%) 0,050500522 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) Dt Mean 1,682758621 Standard Error 0,017839694 Median 1,7 Mode 1,7 Standard Deviation 0,19213938 Sample Variance 0,036917541 Kurtosis 0,753541379 Skewness -0,220864538 Range 1,05 Minimum 1,1 Maximum 2,15 Sum 195,2 Count 116 Confidence Level (95,0%) 0,035336998 l 3,538793103 0,051277116 3,5 3,5 0,552271444 0,305003748 -0,812413831 0,159486568 2,5 4,5 410,5 116 0,101570095 Phụ lục QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VỀ ĐƯỜNG KÍNH (D1,3) Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: D Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.10905 0.0349791 31.7062 0.0010 Slope 0.350198 0.0174569 20.0607 0.0025 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.300717 0.300717 402.43 0.0025 Residual 0.0014945 0.000747249 Total (Corr.) 0.302212 Correlation Coefficient = 0.997524 R-squared = 99.5055 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.2582 percent Standard Error of Est = 0.0273359 Mean absolute error = 0.0166558 Durbin-Watson statistic = 2.34183 (P=0.0298) Lag residual autocorrelation = -0.393883 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between D and A The equation of the fitted model is D = 3.03149*A^0.350198 m Phụ lục QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VỀ CHIỀU CAO (Hvn) Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.01311 0.0664859 15.238 0.0043 Slope 0.349584 0.0331809 10.5357 0.0089 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.299664 0.299664 111.00 0.0089 Residual 0.0053993 0.00269965 Total (Corr.) 0.305063 Correlation Coefficient = 0.991111 R-squared = 98.2301 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97.3452 percent Standard Error of Est = 0.0519582 Mean absolute error = 0.0356455 Durbin-Watson statistic = 2.0386 (P=0.0884) Lag residual autocorrelation = -0.273658 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = 2.75416*A^0.349584 n Phụ lục Q TRÌNH SINH TRƯỞNG VỀ ĐƯỜNG KÍNH TÁN (Dt) Regression Analysis - Exponential model: Y = exp(a + b*X) Dependent variable: Dt Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.458019 0.0587404 7.79733 0.0161 Slope 0.0311154 0.00598738 5.19682 0.0351 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.109161 0.109161 27.01 0.0351 Residual 0.00808389 0.00404194 Total (Corr.) 0.117245 Correlation Coefficient = 0.96491 R-squared = 93.1051 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 89.6577 percent Standard Error of Est = 0.0635763 Mean absolute error = 0.0380125 Durbin-Watson statistic = 2.97593 (P=0.0009) Lag residual autocorrelation = -0.581087 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a exponential model to describe the relationship between Dt and A The equation of the fitted model is Dt = exp(0.458019 + 0.0311154*A) o Phụ lục TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU CAO ĐƯỜNG KÍNH Hvn/D1,3 Regression Analysis - Exponential model: Y = exp(a + b*X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.616131 0.033299 18.503 0.0029 Slope 0.173628 0.00536488 32.3638 0.0010 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.304481 0.304481 1047.42 0.0010 Residual 0.000581396 0.000290698 Total (Corr.) 0.305063 Correlation Coefficient = 0.999047 R-squared = 99.8094 percent Standard Error of Est = 0.0170499 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a exponential model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = exp(0.616131 + 0.173628*D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.8094% of the variability in H after transforming to a logarithmic scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.999047, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.0170499 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu p Phụ lục TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƯỜNG KÍNH TÁN VỚI ĐƯỜNG KÍNH Dt/D1,3 Regression Analysis - Exponential model: Y = exp(a + b*X) Dependent variable: Dt Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.0984281 0.142753 0.689501 0.5618 Slope 0.102715 0.0229992 4.46604 0.0467 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.10656 0.10656 19.95 0.0467 Residual 0.0106851 0.00534254 Total (Corr.) 0.117245 Correlation Coefficient = 0.953344 R-squared = 90.8865 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 86.3298 percent Standard Error of Est = 0.0730927 Mean absolute error = 0.042084 Durbin-Watson statistic = 2.45715 (P=0.0150) Lag residual autocorrelation = -0.404593 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a exponential model to describe the relationship between Dt and D The equation of the fitted model is Dt = exp(0.0984281 + 0.102715*D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.05, there is a statistically significant relationship between Dt and D at the 95% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 90.8865% of the variability in Dt after transforming to a logarithmic scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.953344, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.0730927 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu The mean absolute error (MAE) of 0.042084 is the average value of the residuals The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your data file Since the P-value is less than 0.05, there is an indication of possible serial correlation Plot the residuals versus row order to see if there is any pattern which can be seen q Phụ lục Q TRÌNH SINH TRƯỞNG VỀ THỂ TÍCH (V) Regression Analysis - Exponential model: Y = exp(a + b*X) Dependent variable: V Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -6.24417 0.237428 -26.2992 0.0014 Slope 0.153773 0.0242009 6.35401 0.0239 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2.6661 2.6661 40.37 0.0239 Residual 0.132072 0.066036 Total (Corr.) 2.79817 Correlation Coefficient = 0.976115 R-squared = 95.2801 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 92.9201 percent Standard Error of Est = 0.256975 Mean absolute error = 0.173481 Durbin-Watson statistic = 2.08242 (P=0.0769) Lag residual autocorrelation = -0.292682 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a exponential model to describe the relationship between V and A The equation of the fitted model is V = exp(-6.24417 + 0.153773*A) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.05, there is a statistically significant relationship between V and A at the 95% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 95.2801% of the variability in V after transforming to a logarithmic scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.976115, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.256975 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu The mean absolute error (MAE) of 0.173481 is the average value of the residuals The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your data file Since the P-value is greater than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the residuals r ... qua dạng hàm mũ số e, phương trình cụ thể: V = e-6,24417 + 0,153773*A với r = 0,98 iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC... số biến động S Độ lệch tiêu chuẩn S2 Phương sai mẫu SE Sai số tiêu chuẩn vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 5.1: Biểu đồ phân bố số theo cấp đường kính .24 Hình 5.2: Biểu đồ phân bố số theo... Dt/D1,3 .37 Hình 5.9: Đường biểu diễn thể tích (V) theo tuổi (A) 39 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 5.1: Bảng phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) .23 Bảng 5.2: Bảng phân bố số theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG CÂY SAO ĐEN (Hopea odorata) KẾT HỢP VỚI CÂY KEO LÁ TRÀM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ DI TÍCH VĨNH CỬU – ĐỒNG NAI , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG CÂY SAO ĐEN (Hopea odorata) KẾT HỢP VỚI CÂY KEO LÁ TRÀM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ DI TÍCH VĨNH CỬU – ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay