KHẢO SÁT QUY TRÌNH XẺ GỖ CAO SU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG

68 2 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH XẺ GỖ CAO SU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG Họ tên sinh viên: THI VĂN QUANG Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 i KHẢO SÁT QUY TRÌNH XẺ GỖ CAO SU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG Tác giả THI VĂN QUANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Phạm Ngọc Nam Tháng năm 2010 ii LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cám ơn đến:  Ban gián hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp q thầy tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học trường  Thầy TS Phạm Ngọc Nam, giáo viên hướng dẫn tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn giúp tơi hồn thành đề tài  Ban giám đốc Cơng ty Cổ phần Sáng Tạo Bình Dương tạo điều kiện thuận thuận lợi cho tơi hồn thành tốt đề tài Phòng kỹ thuật, Ban quản đốc anh chị làm việc phân xưởng xẻ hết lòng bảo giúp đỡ tận tình cho thời gian thực tập công ty  Các bạn sinh viên lớp CB32 động viên, giúp đỡ cho bốn năm học trường  Cuối tơi xin cám ơn gia đình người thân bạn bè bảo bọc, chăm lo động viên giúp đỡ ngày tháng ngồi ghế nhà trường iii TÓM TẮT Đề tài “KHẢO SÁT QUY TRÌNH XẺ GỖ CAO SU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG” Địa điểm thực cơng ty cổ phần Sáng Tạo Bình Dương, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Thời gian thực đề tài từ ngày 22/02/2010 đến ngày 22/ 06/ 2010 Đề tài thực phương pháp quan sát, theo dõi trình sản xuất, thu thập số liệu qua thực tế công ty, tiến hành đo đạt kích thước đường kính, chiều dài nguyên liệu gỗ đầu vào, đo đếm kích thước số gỗ xẻ Nội dung nghiên cứu khảo sát tình hình cưa xẻ cơng ty, khảo sát tỷ lệ thành khí công ty, lập đồ xẻ đề xuất công ty áp dụng xẻ thực nghiệm số khúc Đề tài khảo sát quy trình cưa xẻ gỗ cao su Đồng thời phân tích, đánh giá ưu nhược điểm phương pháp xẻ áp dụng cơng ty từ đưa biện pháp đề xuất nhằm nâng cao tỷ lệ thành khí Kết nghiên cứu xác định tỷ lệ thành khí thực tế phân xưởng, với cấp đường kính 15 – 20cm tỷ lệ thành khí 23,6%; cấp đường kính 21 – 30cm tỷ lệ thành khí 27,4% cấp đường kính >30cm tỷ lệ thành khí 34,3% Kết xẻ thực nghiệm áp dụng để xẻ gỗ cao su công ty cho thấy gỗ cao su xẻ theo phương pháp xẻ hỗn hợp ván xuyên tâm tỷ lệ sản sinh khuyết tật giảm Phương pháp kiểm nghiệm thực tế sản xuất tỷ lệ thành khí thu cấp đường kính 15 – 20cm tỷ lệ thành khí 29,6%; cấp đường kính từ 21 – 25cm tỷ lệ thành khí 32,4%; cấp đường kính từ 26 – 30cm tỷ lệ thành khí 39,3%; cấp đường kính từ 31 – 35cm, tỷ lệ thành khí 45,6%; cấp đường kính 36cm tỷ lệ thành khí 44,3% Kết tỷ lệ thành khí trung bình qua phương pháp xẻ thực nghiệm 36,25% Cao phương pháp mà công ty áp dụng 17,6% iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục đích .2 1.2.2 Mục tiêu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN .3 2.1 Tổng quan tình hình chế biến gỗ .3 2.2 Tổng quan lịch sử phát triển công nghiệp cưa xẻ gỗ .4 2.2.1 Hiện trạng cơng nghiệp xẻ nước ngồi .6 2.2.2 Xu phát triển công nghiệp cưa xẻ gỗ .6 2.3 Tổng quan công ty cổ phần Sáng Tạo Bình Dương 10 2.3.1 Sơ lược công ty 10 2.3.2 Công tác tổ chức công ty 11 2.3.3 Nguyên liệu 12 2.3.4 Máy móc thiết bị xẻ công ty 15 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành khí 15 2.4.1 Kích thước gỗ tròn 15 2.4.2 Hình dạng gỗ tròn 17 2.4.3 Một số nhân tố chủ quan 20 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 v 3.1 Nôị dung nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí 22 3.2.2 Phương pháp đo đạt 23 3.2.3 Xác định tỷ lệ khuyết tật 24 3.3 Phân loại phương pháp cưa xẻ gỗ 25 3.3.1 Phương pháp xẻ suốt 25 3.3.2 Phương pháp xẻ mặt 26 3.3.3 Phương pháp xẻ mặt 27 3.3.4 Phương pháp xẻ xuyên tâm 28 3.3.5 Phương pháp xẻ tiếp tuyến 29 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Khảo sát tình hình cưa xẻ gỗ cơng ty 31 4.1.1 Quy trình cưa xẻ công ty 32 4.1.2 Bản đồ xẻ gỗ cao su công ty 33 4.2 Xác định tỷ lệ thành khí cơng ty 35 4.2.1 Đường kính cấp với d1= 15 – 20cm 36 4.2.2 Đường kính cấp với d2= 21 – 30cm 36 4.2.1 Đường kính cấp với d3>31cm 37 4.3 Đề xuất đồ xẻ 37 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC .Error! Bookmark not defined vi DANH SÁCH CÁC CHỬ VIẾT TẮT STT Số thứ tự SL Số lượng d Đường kính đầu nhỏ D Đường kính đầu lớn L Chiều dài P Tỷ lệ thành khí K Tỷ lệ thành khí sơ CD Cưa vòng nằm V0 Thể tích gỗ tròn Vx Thể tích gỗ xẻ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Nhân công ty 12 Bảng 2.2: Số lượng máy móc thiết bị xưởng 15 Bảng 4.1 : Quy cách nguyên liệu gỗ cao su công ty 31 Bảng 4.2 : Quy cách gỗ xẻ phổ biến công ty 32 Bảng 4.3: Phân cấp đường kính gỗ tròn công ty 32 Bảng 4.4: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho đường kính cấp 36 Bảng 4.5: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho đường kính cấp 36 Bảng 4.6: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho đường kính cấp 37 Bảng 4.7: Tỷ lệ thành khí gỗ xẻ cao su công ty 37 Bảng 8: Phân cấp đường kính nguyên liệu gỗ cao su 39 Bảng 9: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho d1 = 18 cm 41 Bảng 4.10: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho d2= 23cm 42 Bảng 4.11: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho d3= 28cm 42 Bảng 4.12: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho d4= 33cm 43 Bảng 4.13: Quy cách sản phẩm tỷ lệ thành khí cho d5= 38cm 35 Bảng 4.14: Tỷ lệ thành khí cấp đường kính nghiên cứu 45 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty 11 Hình 2.2: Mặt cắt ngang gỗ Cao su 13 Hình 2.3: Mặt cắt xuyên tâm gỗ Cao su 13 Hình 2.4: Mặt cắt xuyên tâm gỗ Cao su 13 Hình 2.5: Quan hệ K L 16 Hình 2.6: Quan hệ K d 17 Hình 2.7: Sơ đồ độ cong 18 Hình 2.8: Sơ đồ độ thót 19 Hình 2.9: Quan hệ K S 20 Hình 3.1: Xác định đường kính gỗ tròn 24 Hình 3.2: Xác định chiều dài gỗ 24 Hình 3.3: Phương pháp xẻ suốt 26 Hình 3.4: Thứ tự xẻ biểu đồ xẻ phương pháp xẻ mặt 26 Hình 3.5: Thứ tự xẻ biểu đồ xẻ phương pháp xẻ mặt 27 Hình 3.6: Thứ tự xẻ biểu đồ xẻ phương pháp xẻ ván thô 27 Hình 3.7: Xẻ Xuyên tâm – Xẻ tiếp tuyến 29 Hình 4.1: Q trình cưa xẻ cơng ty 33 Hình 4.2: Bản đồ xẻ cho d1 = 18 cm 34 Hình 4.3: Bản đồ xẻ cho d2 = 25,5 cm 34 Hình 4.4: Bản đồ xẻ cho d3 = 33 cm 34 Hình 4.5 : Tỷ lệ thành khí thực tế theo cấp kính 37 Hình 4.6 : Sơ đồ xẻ cho d = 18 cm 40 Hình 4.7: Sơ đồ xẻ cho d2= 23cm 41 Hình 4.8: Sơ đồ xẻ cho d3= 28cm 42 Hình 4.9: Sơ đồ xẻ cho d4= 33cm 43 Hình 4.10: Sơ đồ xẻ cho d5= 38cm 44 Hình 4.11 : Tỷ lệ thành khí xẻ gỗ cao su 45 ix DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Máy móc xưởng xẻ 49 Phụ lục 2: Tỷ lệ thành khí thực tế cấp đường kính d = 15 – 20 50 Phụ lục 3: Tỷ lệ thành khí thực tế cấp đường kính d = 21 – 30 51 Phụ lục 4: Tỷ lệ thành khí thực tế cấp đường kính d >31 52 Phụ lục 5: Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 15 – 20 53 Phụ lục 6: Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 21 – 25 54 Phụ lục 7: Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 26 – 30 55 Phụ lục 8: Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 31 – 35 56 Phụ lục 9: Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d36 57 x Bảng 4.14: Tỷ lệ thành khí cấp đường kính nghiên cứu STT Cấp đường kính (cm) Số mẫu Tỷ lệ thành khí (%) 15 - 20 30 29,6 21 - 25 30 32,4 26 - 30 30 39,3 31 - 35 30 45,6  36 30 44,3 Tỷ lệ thành khí 50 (% ) 45 40 35 30 25 20 15 10 Đường kính (cm) 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 >36 Hình 4.10: Tỷ lệ thành khí xẻ gỗ cao su Từ kết thu cho thấy nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ thành khí sau: Với lóng gỗ cấp đường kính từ 28cm đến 35cm tỷ lệ thành khí cao cấp đường kính lại, đường kính thường lóng cao su trơn da láng Cấp đường kính nhỏ 27cm đa phần cành nhánh cao su cao su tái sinh non, đưa vào xẻ chúng dễ bị nứt toét, cong vên thành phôi, nên khâu cắt chọn phải bỏ nhiều Còn với cấp đường kính từ 36cm trở lên, lóng gần gốc nơi trích nhựa, thường tượng thâm quầng, chạy phải loại sau xẻ Bên cạnh với cấp kính 44 loại tuổi thành thục, tượng suy thoái thân xuất u bướu, mục phải loại bỏ lúc xẻ Do cấp kính tỷ lệ thành khí khơng cao * Tóm lại: Gỗ cao su sau trích nhựa, xẻ theo phương pháp xẻ hổn hợp ván xuyên tâm tỷ lệ sản sinh khuyết tật giảm Phương pháp kiểm nghiệm thực tế sản xuất tỷ lệ thành khí thu 36,3% 45 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình khảo sát tỷ lệ thành khí xưởng xẻ cơng ty, chúng tơi rút số kết luận sau: Tình hình cưa xẻ gỗ công ty nay, nguyên liệu chủ yếu gỗ cao su độ tuổi từ 30 – 40 năm, đường kính từ 15cm trở lên cắt khúc với chiều dài 1000mm Thiết bị chủ yếu cưa vòng CD4 xẻ phá, cưa đĩa xẻ lại cắt ngắn, sản phẩm sử dụng làm ván ghép sản phẩm chủ yếu hai loại chiều dày 25mm 30mm Công ty áp dụng phương pháp xẻ suốt chưa sử dụng đồ xẻ cụ thể cho cấp kính Tỷ lệ thành khí theo cấp kính sau cấp đường kính 15 – 20cm tỷ lệ thành khí 23,6%; cấp kính từ 21 – 30cm tỷ lệ thành khí 27,4% đường kính 30cm tỷ lệ thành khí 34,3% Tỷ lệ thành khí trung bình tồn công ty 28,2% Kết xẻ thực nghiệm áp dụng để xẻ gỗ cao su công ty cho thấy gỗ cao su xẻ theo phương pháp xẻ hổn hợp ván xuyên tâm tỷ lệ sản sinh khuyết tật giảm Phương pháp kiểm nghiệm thực tế sản xuất tỷ lệ thành khí thu cấp đường kính 15 – 20cm tỷ lệ thành khí 29,6%; cấp đường kính từ 21 – 25cm tỷ lệ thành khí 32,4%; cấp đường kính từ 26 – 30cm tỷ lệ thành khí 39,3%; cấp đường kính từ 31 – 35cm, tỷ lệ thành khí 45,6%; cấp đường kính 36cm tỷ lệ thành khí 44,3% Kết tỷ lệ thành khí trung bình qua phương pháp xẻ thực nghiệm 36,25%, đạt tỷ lệ thành khí cao phương pháp mà công ty áp dụng 8,05% 5.2 Kiến nghị Qua thời gian khảo sát trình cưa xẻ gỗ cao su công ty cổ phần Sáng TạoBình Dương chúng tơi xin đề xuất số kiến nghị sau: 46 - Công ty nên vào bảng tiêu chuẩn hóa gỗ xẻ Nhà nước để xác định kích thước trước tiến hành lập sơ đồ xẻ đạo sản xuất, phối hợp quy cách thât hợp lý Vì cơng ty xẻ quy cách chiều dày q ít, khó lập đồ xẻ hạn chế khách hàng - Công ty không nên mua xe gỗ nhiều 30% đường kính nhỏ 20cm Vì tỷ lệ thành khí đường kính cấp thấp - Nếu không ảnh hưởng tới suất tiến độ giao hàng công ty nên áp dụng thử nghiệm đồ xẻ đề xuất đề tài vào sản xuất Nhằm đánh giá xác hiệu đồ xẻ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Phúc Ánh (1999), Khảo sát tỷ lệ thành khí xẻ gỗ bạch đàn nông trường sông hậu – Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bùi Việt Hải (2001) Thống kê lâm nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Lâm Kim (1994) Xây dựng qui trình xẻ gỗ xí nghiệp chế biến gỗ Z1 Quân Khu 7, Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, (1998) Một số đặc điểm cấu tạo tính chất vật lý gỗ cao su Tạp chí Lâm Nghiệp, số Phạm Ngọc Nam, (2000) Quy luật phân bố độ ẩm thân cao su Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông Nghiệp, số Phạm Ngọc Nam, (2001) Một số tính chất học chủ yếu gỗ cao su Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông Nghiệp, số Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2005) Khoa hoc gỗ, Nhà xuất nông nghiệp Phạm Ngọc Nam (2007) Kỹ thuật cưa xẻ gỗ xuất Nhà xuất nông nghiệp Trần Tuấn Nghĩa (2006), Nghiên cứu hoàn thiện sơ đồ xẻ gỗ rừng trồng, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn - kỳ tháng 10 Trần Ngọc Thiệp – Võ Thành Minh – Đặng Đình Bơi (1992) Công nghệ xẻ mộc (tập + 2), Trường Đại Học Lâm Nghiệp 11 Tài liệu công ty cổ phần Sáng Tạo Bình Dương cung cấp 12 http://www.vinafor.com.vn/Desktop.aspx/News/Tin-kinh-te-xahoi/Kim_ngach_xuat_khau_go_va_cac_san_pham_go_nam_2009_va_ke_hoach_ nam_2010/ 13 http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_su_%28c%C3%A2y%29 48 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Máy móc xưởng xẻ 49 Phụ lục : Tỷ lệ thành khí thực tế cấp đường kính d = 15 – 20cm 108 Thể tích gỗ tròn (cm3) 29015,96 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 6239 Tỷ lệ thành khí (%) 21,50 18 113 28740,42 6304 21,93 17 18,5 115 28442,27 6411 22,54 16,5 19 103 25474,38 5741 22,54 17 17 109 24728,29 6059 24,50 16,5 18,5 114 27406,31 5888 21,48 18,5 20 112 32579,86 6026 18,50 16 18 111 25182,02 6441 25,58 16 17,5 108 23786,09 6004 25,24 10 15 15,5 106 19351,53 5943 30,71 11 15 17 116 23311,36 6019 25,82 12 17 19 108 27468,72 6107 22,23 13 19 20 112 33431,58 5946 17,79 14 18,5 20 118 34325,2 6275 18,28 15 19 19 110,5 31314,04 6539 20,88 16 16 18 108 24501,42 6141 25,06 17 15 17.5 107,5 22283,57 5838 26,20 18 16.5 18 109 25460,94 6364 25,00 19 17 17,5 112 26161,7 6116 23,38 20 16 18,5 116 27096,04 6204 22,90 21 17 19 107 27214,38 6479 23,81 22 16 17,5 106 23345,61 6282 26,91 23 16 17 108,5 23188,21 6006 25,90 24 15 17,5 104 21558,06 5981 27,74 25 16 18,5 104,5 24409,8 5837 23,91 26 18.5 20 106,5 30979,95 6404 20,67 27 16 16.5 105,5 21869,4 6273 28,68 28 19 20 107 31939,1 5924 18,55 29 17 18,5 106 26216,35 6083 23,20 30 15 17 104,5 21000,32 5484 26,60 STT d (cm) D (cm) L (cm) 18 19 18 50 Phụ lục 3: Tỷ lệ thành khí thực tế cấp đường kính d = 21 – 30cm 110 Thể tích gỗ tròn (cm3) 66494,90 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 18221 Tỷ lệ thành khí (%) 27,40 23 106,5 42323,77 12483 29,49 27 29 108 66467,52 16802 25,28 23 25,5 118 54472,23 13873 25,47 28 30 116 76581,46 20879 27,26 27 27,5 119 69366,48 19554 28,19 26 23 105,5 49711,20 13633 27,42 23,5 24 116 51363,53 13981 27,22 21 23 113 42933,22 12059 28,09 10 29,5 30 112.5 78162,08 19739 25,25 11 28,5 29,5 113 74600,91 20037 26,86 12 24 25 116 54658,77 15566 28,48 13 25 25 112 54950,00 15038 27,37 14 29 30 111 75829,23 21016 27,71 15 23,5 25.5 116 54658,77 15522 28,39 16 25 26.5 116 60378,47 16847 27,90 17 21 22 112 40641,02 11277 27,75 18 23 24 107 46386,24 12722 27,43 19 27 27,5 114 66451,92 17449 26,26 20 29 30 109 74462,94 19703 26,46 21 24 25 113 53245,18 14065 26,42 22 22 25 112 48553,82 13201 27,19 23 26 27 108 59536,76 15748 26,45 24 20 21 111 36618.48 10091 27,56 25 21,5 22 108,5 40291,92 11212 27,83 26 27 24,5 25 25,5 26 114 117 55931,25 59722,21 15596 27,88 17598 29,47 28 26 27,5 112,5 63193,11 18782 29,72 29 26 27 110,5 60914,92 16714 27,44 30 28,5 29 110 71373,67 18988 26,60 STT d (cm) D (cm) L (cm) 27,5 28 22 51 Phụ lục : Tỷ lệ thành khí thực tế cấp đường kính d >30 cm 112 Thể tích gỗ tròn (cm3) 88628,86 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 31076 Tỷ lệ thành khí (%) 35,06 33 114 95983,62 31267 32,58 33 34 108 95144,36 32263 33,91 34 34,5 112 103135,66 34242 33,20 31 34 116 96182,13 33292 34,61 30 31.5 110 81649,32 31222 38,24 33 33 111 94890,02 32151 33,88 37,5 38 109 121935,47 39381 32,30 33,5 34 107 95675,55 31691 33,12 10 32 35 108 95144,36 32414 34,07 11 31,5 34.5 113 96599,75 30969 32,06 12 31 32 115 89575,37 30807 34,39 13 30,5 31 116.5 86474,05 30719 35,52 14 31 31.5 106.5 81643,07 30962 37,92 15 36 36 110 111909,60 35894 32,07 16 30,5 31,5 104 78456,04 29414 37,49 17 31 31 109 82227,97 30864 37,53 18 32 33 112 92865,50 32441 34,93 19 32,5 33 117 98509,50 34872 35,40 20 32,5 34 108 93729,59 30868 32,93 21 32,5 34,5 112 98668.22 32609 33,05 22 31,5 34 115 96825,58 32417 33,48 23 32 34 114 97454,61 33025 33,89 24 33 34,5 109 97463,88 33066 33,93 25 30,5 33 112 88628,86 30122 33,99 26 34 35,5 106 100481,28 33644 33,48 27 32 33 117 97011,28 33062 34,08 28 32,5 33,5 107 91470,56 31012 33,90 29 31,5 35 110 95465,32 32083 33,61 30 32,5 35 114 101934,70 33542 32,91 STT d (cm) D (cm) L (cm) 30,5 33 32,5 52 Phụ lục : Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 15 – 20cm STT d (cm) D (cm) L (cm) Thể tích gỗ tròn (cm3) 16 17 102 21799,06 6541,90 Tỷ lệ thành khí (%) 30,01 19 19,5 110 31998,07 9359,44 29,25 17 17 107,5 24387,99 7365,17 30,20 16 16,5 109 22594,51 6816,76 30,17 18 19 100 26866,63 7826,25 29,13 19 19 103 29188,66 8601,90 29,47 15 16 108 20368,40 5813,14 28,54 18 18,5 104 27191,22 7928,96 29,16 18,5 19 112 30909,38 9804,45 31,72 10 20 20 106 33284,00 10654,21 32,01 11 18 20 109 30888,97 9591,02 31,05 12 16 17 104,5 22333,35 6284,60 28,14 13 17 19 106 26960,04 8012,52 29,72 14 18 19 111 29821,95 8940,62 29,98 15 17 17,5 112 26161,70 7866,82 30,07 16 16 18 105 23820,83 7393,98 31,04 17 17 19 106 26960,04 7594,64 28,17 18 18 20 113 32022,51 9891,75 30,89 19 17 19 102 25942,68 7056,41 27,20 20 18 18,5 108 28237,04 8225,45 29,13 21 19 19,5 110 31998,07 8988,26 28,09 22 16 18 100 22686,50 6583,62 29,02 23 17 19 104 26451,36 7980,38 30,17 24 15 17,5 101 20936,20 5749,08 27,46 25 16,5 17,5 108 24501,42 6894,70 28,14 26 18 19 107,5 28881,62 8733,80 30,24 27 17 20 109 29284,62 8495,47 29,01 28 18,5 19 104,5 28839,55 8501,90 29,48 29 15 16 112 21122,78 6552,29 31,02 30 16,5 17 106 23345,61 7038,70 30,15 53 Thể tích gỗ xẻ (cm3) Phụ lục : Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 20 – 25cm 105 Thể tích gỗ tròn (cm3) 38100,96 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 11837,97 Tỷ lệ thành khí (%) 31,07 24 103 43707,18 13164,60 30,12 21 23 107 40653,58 12252,99 30,14 22,5 25 110 48706,80 14124,97 29,00 23 25 102 46120,32 13896,05 30,13 24,5 25 110 52894,77 15588,09 29,47 22 24,5 104 44131,52 13036,45 29,54 23 23 105 43602,83 14877,28 34,12 20 22 100 34618,50 10980,99 31,72 10 23 23,5 106 44980,21 15747,57 35,01 11 20 21 103 33979,31 10550,58 31,05 12 22 23 106 42125,06 14419,41 34,23 13 20 22 110 38080,35 11492,65 30,18 14 24 24,5 107 49394,31 16799,00 34,01 15 25 25 108 52987,50 18609,21 35,12 16 23 25 109 49285,44 15298,20 31,04 17 22,5 24,5 106 45952,72 15233,33 33,15 18 21 23,5 103 40028,28 12416,77 31,02 19 23 23,5 106 44980,21 14609,57 32,48 20 22 24 104 43187,56 13560,89 31,40 21 20 22 102 35310,87 11006,40 31,17 22 22 22 109 41413,46 13326,85 32,18 23 24 24,5 108 49855,94 17155,43 34,41 24 21 23 105 39893,70 14238,06 35,69 25 23 24 106 45952,72 15899,64 34,60 26 24 25 102 48062,02 16196,90 33,70 27 23,5 24 105 46492,85 15063,68 32,40 28 21 22,5 112 41591,66 13325,97 32,04 29 20 22 116 40157,46 13814,17 34,40 30 25 25 101 49553,13 17928,32 36,18 STT d (cm) D (cm) L (cm) 20 23 22,5 54 Phụ lục : Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 26 – 30cm 106 Thể tích gỗ tròn (cm3) 64076,90 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 25124,55 Tỷ lệ thành khí (%) 39,21 26 102 54127,32 20839,02 38,50 29,5 30 107 74340,82 31453,60 42,31 26 26 101 53596,66 20366,73 38,00 26,5 27 107 60103,67 21481,05 35,74 28 28 103 63390,32 23581,20 37,20 28,5 29 110 71373,67 28549,47 40,00 29 30 104 71047,21 27829,19 39,17 27,5 29 112 70165,66 27406,70 39,06 10 26,5 27 106 59541,96 23417,85 39,33 11 28,5 30 109 73206,21 28770,04 39,30 12 27 27,5 100 58291,16 22261,39 38,19 13 28 29 106 67587,32 27048,45 40,02 14 29,5 29,5 111 75829,23 31431,22 41,45 15 27 28,5 103 62263,40 24326,31 39,07 16 28 28 102 62774,88 25423,83 40,50 17 29,5 30 106 73646,05 30423,18 41,31 18 30 30 113 79834,50 33530,49 42,00 19 26,5 27 109 61227,11 23107,11 37,74 20 26 26,5 102 55173,23 20524,44 37,20 21 27 27 107 61232,36 24658,27 40,27 22 26 27,5 108 60665,39 23762,63 39,17 23 28,5 29 104 67480,56 27707,52 41,06 24 29,5 30 101 70172,18 27598,72 39,33 25 27 30 108 68862,56 24308,48 35,30 26 28,5 29,5 107,5 70969,89 28522,80 40,19 27 27 27 109 62376,89 23715,69 38,02 28 29,5 30 104 72256,50 30672,89 42,45 29 28 28 105 64621,20 25893,71 40,07 30 29 30 108 73779,80 28552,78 38,70 STT d (cm) D (cm) L (cm) 27,5 28 26 55 Phụ lục : Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d = 31 – 35cm 102 Thể tích gỗ tròn (cm3) 89858,56 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 39690,52 Tỷ lệ thành khí (%) 44,17 34,5 110 98358,05 46120,09 46,89 31 31 107,5 81096,39 40353,56 49,76 34 35 109 101843,74 48885,00 48,00 31 34 100 82915,63 34924,06 42,12 32 32 103 82795,52 39882,60 48,17 33 34 108 95144,36 44917,65 47,21 31 33,5 104 84910,70 36936,16 43,50 32,5 33 112 94299,70 43670,19 46,31 10 33 35 106 96190,76 41015,74 42,64 11 31,5 32,5 109 87618,56 42705,29 48,74 12 33 33,5 104,5 90692,06 44620,49 49,20 13 31,5 35 106 91993,86 36797,54 40,00 14 33 34 111 97787,25 48081,99 49,17 15 32,5 35 112 100146,38 39117,17 39,06 16 31 31,5 105 80493,16 39135,78 48,62 17 32,5 34,5 106 93382,42 36699,29 39,30 18 32 32 113 90833,92 44681,21 49,19 19 34 35 102 95303,32 44906,92 47,12 20 34 34,5 108 99452,24 49179,13 49,45 21 32 34 110 94035,15 37679,88 40,07 22 32,5 33 100 84196,16 38309,25 45,50 23 31 33 104 83599,36 34534,90 41,31 24 34 34,5 101 93006,26 45145,24 48,54 25 34 35 108 100909,40 48295,24 47,86 26 32 33,5 107,5 90510,87 42286,68 46,72 27 31 32 109 84901,87 40133,11 47,27 28 33 34 104,5 92060,97 38822,11 42,17 29 32 32 112 90030,08 44997,03 49,98 30 31 33 106 85207,04 34679,27 40,70 STT d (cm) D (cm) L (cm) 32 35 33 56 Phụ lục : Tỷ lệ thành khí nghiên cứu cấp đường kính d 36cm 102 Thể tích gỗ tròn (cm3) 124929,22 Thể tích gỗ xẻ (cm3) 56430,53 Tỷ lệ thành khí (%) 45,17 39 110 127992,29 60015,58 46,89 36 38 107,5 115526,49 51709,66 44,76 36,5 37 109 115560,88 53296,68 46,12 36 39 100 110390,63 46496,53 42,12 37 40 103 119847,32 48142,67 40,17 38,5 39 108 127302,47 57553,45 45,21 37 39,5 104 119444,42 51958,32 43,50 36 39 112 123637,50 49838,28 40,31 10 36 38 106 113914,49 48573,14 42,64 11 37 36 109 113993,97 54420,72 47,74 12 36 38,5 104,5 113825,22 54863,76 48,20 13 37 40 106 123338,02 48027,83 38,94 14 38 39 111 129155,85 63505,93 49,17 15 37,5 40 112 133726,32 52233,50 39,06 16 39 40 105 128603,61 53524,82 41,62 17 36 39,5 106 118579,45 46601,72 39,30 18 37 39 113 128090,02 57883,88 45,19 19 38 38 102 115621,08 54480,65 47,12 20 36 40 108 122422,32 60537,84 49,45 21 37 39 110 124689,40 49963,04 40,07 22 39 40 100 122479,63 55728,23 45,50 23 38,5 39 104 122587,56 50640,92 41,31 24 38,5 40 101 122143,50 51959,84 42,54 25 37 38 108 119221,88 55867,37 46,86 26 36 38 107,5 115526,49 53973,97 46,72 27 38 39,5 109 128481,20 60733,06 47,27 28 40 40 104,5 131252,00 59286,53 45,17 29 37 39,5 112 128632,46 56572,55 43,98 30 38 39 106 123338,02 56735,49 46,00 STT d (cm) D (cm) L (cm) 39 40 38 57 58 ... cao tỷ lệ thành khí hiệu kinh tế Thi t bị dùng để kiểm tra kích thước ngoại hình gỗ khúc gỗ xẻ có thi t bị quét quang điện, thi t bị truyền cảm kiểu điện khí giới Thi t bị kiểm tra tự động khuyết... cưa, sử dụng kỹ thuật căng cưa, lưỡi cưa mỏng kẹp, cưa áp lực…, hồn thi n thi t bị sửa cưa, nâng cao trình độ sửa chữa cưa, dùng thi t bị mới, kỹ thuật hàn nối lưỡi cưa, cứng hoá cưa, xử lý tự động... thi n vệ sinh môi trường phân xưởng điều kiện phải có để sử dụng thăm dò quang điện khống chế vi tính Ngồi ra, vỏ bóc tập trung tiến hành tổng hợp lợi dụng (6) Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH XẺ GỖ CAO SU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT QUY TRÌNH XẺ GỖ CAO SU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay