NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) Ở LÂM TRƯỜNG AN BIÊN – AN MINH TỈNH KIÊN GIANG

58 2 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) LÂM TRƯỜNG AN BIÊN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG Họ tên sinh viên: PHẠM VĂN VINH Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) LÂM TRƯỜNG AN BIÊN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG Tác giả PHẠM VĂN VINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Tháng năm 2010 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… iii LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu, tập thể giảng viên Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ, truyền đạt kiến thức đầy bổ ích quý báu năm học trường  Thầy PGS TS NGUYỄN VĂN THÊM Trưởng môn lâm sinh ln tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp  Ban lãnh đạo Ban quản lý rừng An Biên An Minh tỉnh Kiên Giang giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho thời gian làm đề tài  Cùng tất bạn bè chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sống Phạm Văn Vinh iv MỤC LỤC Trang Trang tựa NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CẢM ƠN iv Phạm Văn Vinh iv MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài .3 Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Vị trí địa lý 2.2 Địa hình thổ nhưỡng 2.3 Khí hậu .5 2.4 Thủy văn Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .7 3.1 Đối tượng nghiên cứu .7 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Cơ sở phương pháp luận 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.2.1 Thu thập liệu đặc trưng quần thụ tràm 3.3.2.2.Thu thập số liệu khác v 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu .9 3.3.3.1 Sinh trưởng D1.3 nhân tố ảnh hưởng Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 12 4.1 Sinh trưởng rừng tràm An Biên An Minh 12 4.1.1 Sinh trưởng đường kính thân 12 4.1.2 Sinh trưởng chiều cao thân 14 4.2.Ảnh hưởng cấp đất đến sinh trưởng rừng tràm An Biên An Minh 17 4.2.1 Ảnh hưởng cấp đất đến sinh trưởng đường kính thân 17 4.2.1.1 Ảnh hưởng cấp đât I đến sinh trưởng đường kính thân 18 4.2.1.3 Ảnh hưởng cấp đất III đến sinh trưởng đường kính thân 21 4.2.2 Ảnh hưởng cấp đất đến sinh trưởng chiều cao thân .22 4.2.2.1 Ảnh hưởng cấp đất I đến sinh trưởng chiều cao thân 24 4.1.2.2 Ảnh hưởng cấp đất II đến sinh trưởng chiều cao thân 25 4.1.2.3 Ảnh hưởng cấp đất III đến sinh trưởng chiều cao thân .27 4.3 Một số đề xuất 28 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .29 5.1 Kết luận 29 5.2 Kiến nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO .31 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A (năm) : Tuổi H (m) : Chiều cao thân D1.3 (cm) : Đường kính thân vị trí 1.3m Dbq (cm) : Đường kính bình qn : Tiết diện ngang M(m /ha) : Trữ lượng gỗ N (cây/ha) : Mật độ Sd : Sai số đường kính Sh : Sai số chiều cao ∆D (cm/năm) : Lượng tăng trưởng bình qn đường kính ∆H (m/năm) : Lượng tăng trưởng bình quân chiều cao ZD (cm/năm) : Lượng tăng trưởng thường xuyên hang năm đường kính ZH (m/năm) : Lượng tăng trưởng thường xuyên hang năm chiều cao Pd (%) : Suất tăng trưởng hàng năm đường kính Ph (%) : Suất tăng trưởng hàng năm chiều cao G (m /ha) vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Sinh trưởng đường kính thân rừng tràm 13 Bảng 4.2: Sinh trưởng chiều cao thân trung bình rừng tràm 14 Bảng 4.3: Q trình sinh trưởng đường kính thân rừng tràm cấp đất I 18 Bảng 4.4: Quá trình sinh trưởng đường kính thân rừng tràm cấp đất II .20 Bảng 4.5: Quá trình sinh trưởng đường kính thân rừng tràm cấp đất III 21 Bảng 4.6: Quá trình sinh trưởng chiều cao rừng tràm cấp đất I 24 Bảng 4.7: Quá trình sinh trưởng chiều cao rừng tràm cấp đất II 26 Bảng 4.8: Quá trình sinh trưởng chiều cao rừng tràm cấp đất III .27 viii Phụ lục 2: Q trình sinh trưởng đường kính thân rừng tràm ZD ∆D A (Năm) Dbq (cm) (cm/năm) (cm/năm) PD (%) 0,8 0,8 0,8 100,0 1,9 1,1 1,0 56,0 2,8 0,9 0,9 32,0 3,5 0,7 0,9 21,2 4,2 0,6 0,8 15,3 4,7 0,6 0,8 11,8 5,2 0,5 0,7 9,4 5,7 0,4 0,7 7,8 6,1 0,4 0,7 6,6 10 6,4 0,4 0,6 5,7 11 6,8 0,3 0,6 4,9 12 Dbq = 24,89657*EXP(-3,39402/A^0,4) Phụ lục 3:kiểm định khắc biệt đường kính trung bình rừng tràm cấp đất I, II, III, Mơ hình theo dạng Dbq = b0 + b1 X + b2Z + b3XZ Trong X = A’ = A^-c, với c = 0,2;Z biến giả Kêt cho thấy mơ hình tồn thực với tham số sau: Dbq = 0,952182 + 0,67071 X 0,0953054*Z 0,170991*XZ R = - 93,0186 Se = ± 0,513862 Đối vối cấp đất I: Dbq = 0,952182 + 0,67071*A Đối vối cấp đất II,III: Dbq = 0,952182 + 0,575405*A b Bảng ANOVA Tham số ước lượng sai số chuẩn T P Hằng số 0,952182 0,0801919 11,8738 0,0000 A 0,67071 0,0152093 44,0987 0,0000 A*cấp đất = -0,0953054 0,0145359 - 6,55656 0,0000 A*cấp đất = -0,170991 0,0152517 -11,2113 0,0000 Bảng ANOVA Nguồn SS DF MS F P Mơ hình 605,13 201,71 763,90 0,000 Sai lệch 45,4174 172 0,264054 Tổng 650,547 175 Phụ lục 4: Phân tích hồi quy tương quan Dbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacherở cấp đất I Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 2,04582 0,02642 77,4382 0,0000 b -2,05784 0,06715 -30,6451 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến tính Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 17,6753 17,6753 939,12 0,0000 Sai lệch 1,09163 58 0,018821 Tổng 18,76693 59 R = - 0,970481 R2 = 94,1832 % Se = ± 0,13719 Mơ hình có dạng: LnD1 = 2,04582 - 2,05784 c Phụ lục 5: Phân tích hồi quy tương quan Dbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacherở cấp đất II Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 1,99211 0,0327813 60,7696 0,0000 b -2,30814 0,0822527 -28,0615 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến tính Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 21,9141 21,9141 787,45 0,0000 Sai lệch 1,64192 59 0,0278292 Tổng 23,556 60 R = - 0,964519 R2 = 92,9116 % Se, = ± 0,166821 Mơ hình có dạng LnD2 = 1,99211 - 2,30814*Ac Phụ luc 6: Phân tích hồi quy tương quan Dbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacherở cấp đất III Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 3,53012 0,0883535 39,9544 0,0000 b -3,97228 0,137969 -28,7911 0,0000 d Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 24,8061 24,8061 828,93 0,0000 Sai lệch 1,58605 53 0,0299255 Tổng 26,3921 54 R = - 0,969487 R2 = 93,877 % Se = ± 0,17299 Mô hình có dạng LnD3 = 3,53012 - 3,97228*Ac Phụ lục 7: Phân tích hồi quy tương quan Hbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacher Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 3,78782 0,0630879 60,0403 0,0000 b -3,89265 0,0998826 -38,9723 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến tính Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 74,4629 74,4629 1518,84 0,0000 Sai lệch 8,53055 174 0,0490262 Tổng 82,9934 175 R = - 0,947214 R2 = 89,6623 % Se = ± 0,221419 Mơ hình có dạng: LnH = 3,78782 - 3,89265*A e Phụ lục Quá trình sinh trưởng chiều cao thân rừng tràm A Hbq ZH ∆H PH (Năm) (m) (m/năm) (m/năm) (%) 0,9 0,9 0,9 100,0 2,1 1,2 1,0 56,8 3,1 1,0 1,0 33,2 4,0 0,9 1,0 22,4 4,8 0,8 1,0 16,5 5,5 0,7 0,9 12,8 6,2 0,6 0,9 10,3 6,7 0,6 0,8 8,6 7,3 0,5 0,8 7,3 10 7,8 0,5 0,8 6,3 11 8,2 0,5 0,7 5,5 12 Hbq = 44,16003*EXP(-3,89265/A^0,35) Phụ lục Kiểm định khắc biệt chiều cao trung bình rừng tràm cấp đất I,II, III, Mơ hình theo dạng Hbq = b0 + b1 X + b2Z + b3XZ Trong X = A’ = A^-c, với c = 0,2;Z biến giả Kêt cho thấy mơ hình tồn thực với tham số sau: Hbq = 0,864381 + 0,876138X 0,148457*Z 0,286059*XZ R = - 88,9964 Se = ± 0,848312 Đối với cấp đất I: Hbq = 0,864381 + 0,876138*A Đối với cấp đất II,III: Hbq = 0,864381 + 0,727681*A f Bảng ANOVA Tham số ước lượng sai số chuẩn T P Hằng số 0,864381 0,132385 52929 0,0000 A 0,876138 0,0251083 34,8943 0,0000 A*cấp đất = - 0,148457 0,0239967 -6,18658 0,0000 A*cấp đất = -0,286059 0,0251783 -11,3613 0,0000 Bảng ANOVA Nguồn SS DF MS F P Mơ hình 1001,1 333,7 463,71 0,0000 Sai lệch 123,777 172 0,719633 Tổng 1124,88 175 Phụ lục 10 Phân tích hồi quy tương quan Hbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacherở cấp đất I Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 3,13557 0,093711 33,46 0,0000 b -3,26285 0,15407 -21,1777 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến tính Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 19,7151 19,7151 448,50 0,0000 Sai lệch 2,32979 53 0,0439583 Tổng 20,0449 54 R = - 0,945683 R2 = 89,2322 % Se = ± 0,209662 Mơ hình có dạng: LnH1 = 3,13557 3,26285*Ac g Phụ lục 11 Phân tích hồi quy tương quan Hbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacherở cấp đất II Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 3,28854 0,071087 46,2608 0,0000 b -3,52165 0,126177 -27,9105 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến tính Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 28,0641 28,0641 779,00 0,0000 Sai lệch 2,12554 59 0,0360261 Tổng 30,1897 60 R = - 0,964155 R2 = 92,8401 % Se = ± 0,189801 Mơ hình có dạng: LnH2 = 3,28854 - 3,52165*A h Phụ lục 12 : Phân tích hồi quy tương quan Hbq A lâm phần tràm theo mơ hình Schumacherở cấp đất III Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : Y = a + b*X Tham số ước lượng Se T P a 3,18882 0,0959432 33,2366 0,0000 b -3,31302 0,156163 -21,2152 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình phi tuyến tính Nguồn SS DF MF F P Hồi quy 19,722 19,722 450,09 0,0000 Sai lệch 2,32237 53 0,0438183 Tổng 22,0444 54 R = - 0,945859 R2 = 89,2662 % Se = ± 0,209328 Mơ hình có dạng: LnH3 = 3,18882 - 3,31302*Ac Phụ lục 13: MƠ HÌNH D-A THEO HÀM SHUMACHER : Y = m*exp(-b/A^c) CẤP ĐẤT m b C R Se MAE MApE SUM()^2 I 7,7355 -2,058 -0,97 0,1372 0,6 19,4 32,1 II 7,331 -2,308 0,95 -0,965 0,1668 0,6 22,4 30,47 III 34,128 -3,971 0,35 -0,969 0,173 0,2611 12,026 5,7864 Bình quân 24,897 -3,394 0,4 -0,958 0,1861 0,4382 13,9 49,56 i Phụ lục 14: MƠ HÌNH H-A THEO HAM SCHUMACHER:Y = m*exp(-b/A^c) CẤP ĐẤT m b C R Se MAE MApE SUM() ^2 I 23,1355 -3,263 0,4 -0,946 0,2097 0,6414 17,925 31,718 II 26,8037 -3,522 0,45 -0,964 0,1898 0,395 12,177 16,21 III 24,25978 -3,313 0,39 -0,946 0,2082 0,6417 17,8364 31,9 Bình quân 44,16 -3,893 0,35 -0,947 0,2214 0,7 17,1 184 Phụ lục 15: Số liệu đường kính Cấp Cấp Cấp A Dbq đất A Dbq đất A Dbq đất 0,9 1 0,9 0,5 2,0 1,5 2 0,9 3 3,2 2,7 2,0 4,0 3,5 2,8 5,1 4,2 3,4 5,4 4,9 3,9 6,0 5,3 4,8 6,2 1 0,8 5,1 6,7 1,5 5,4 10 6,9 2,8 10 5,7 11 7,4 3,7 11 6,1 1,2 4,3 0,7 2,4 4,8 2 0,9 3 3,3 5,2 1,9 4,4 5,5 2,8 4,8 5,7 3,5 5,2 10 5,9 4,1 j 5,8 1 1,1 4,6 6,1 2,0 5,0 6,7 3,2 5,3 10 7,0 4,1 10 5,6 11 7,3 4,8 11 5,8 12 1,0 5,4 12 6,0 2,0 5,8 0,9 3 3,6 6,2 2 1,7 4,3 6,5 2,6 4,9 10 6,7 3,3 5,5 11 6,9 3,8 5,9 12 7,1 4,2 6,3 1 0,7 0,8 6,7 1,5 2 1,1 10 7,2 2,5 2,2 11 7,4 3,6 3,1 1,1 4,2 3,8 2,0 4,8 4,5 3 3,2 5,3 0,8 4,1 5,6 2 1,1 5,0 6,1 1,8 5,5 10 6,4 3,0 6,0 11 6,6 4,1 6,5 1 0,9 4,7 7,1 1,4 5,2 10 7,3 2,9 5,4 11 7,5 3,5 5,6 1,2 4,2 1,0 2,5 4,9 2 1,4 3 3,6 5,2 2,2 k 4,4 5,6 2,7 5,0 5,8 4,3 5,4 10 6,1 4,8 6,0 1 1,0 5,1 6,4 1,7 5,4 1,6 2,8 5,7 2,4 3,6 10 6,0 3 3,6 4,3 11 6,2 4,4 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 6,0 5,9 6,6 10 6,2 11 6,4 Phụ lục 16: Số liệu chiều cao Cấp Cấp Cấp A Hbq đất A Hbq đất A Hbq đất 1,1 1 1,0 0,9 2,1 1,8 2 1,8 3 3,3 3,7 2,4 4,2 5,2 3 5,1 6,1 3,5 6,2 6,8 3,9 7,3 7,0 4,5 8,2 1 1,0 4,9 8,9 1,7 5,3 10 9,5 2,9 10 5,6 11 10,0 4,0 11 5,9 l 0,9 5,1 0,6 1,7 6,2 2 1,2 3 2,6 6,8 1,7 3,4 7,4 2,4 4,3 7,8 3 5,1 10 8,0 3,5 6,0 1 0,8 4,2 7,1 1,5 4,6 7,9 2,3 5,4 10 8,4 3,4 10 6,1 11 8,8 4,4 11 6,5 0,9 5,3 12 6,9 1,9 6,1 1,2 3 2,9 6,6 2 1,8 3,8 7,1 3,4 4,6 10 7,6 4,4 5,8 11 8,0 5,1 6,7 12 8,3 6,4 7,4 1 1,7 1,2 8,3 1,9 2 1,7 10 8,9 3,2 3,5 11 9,3 4,3 4,6 0,9 5,3 5,2 2,1 6,1 6,5 3 3,4 6,4 0,9 4,3 6,9 2 1,7 5,1 7,2 2,6 6,3 10 7,5 3,1 7,2 11 7,7 4,2 8,1 1 0,5 5,2 m 9,1 1,2 5,8 10 10,0 1,9 6,1 11 10,4 3,2 6,5 1,4 4,9 1,1 2,8 5,6 2 2,1 3 4,4 6,1 3,2 5,7 6,4 4,1 6,7 6,9 4,7 7,9 10 7,2 5,6 9,0 1 0,9 6,2 9,5 1,8 6,5 1,4 3,1 6,9 2,9 4,1 10 7,4 3 4,5 5,1 11 7,8 5,8 6,4 6,9 6,9 8,1 7,3 9,1 7,6 9,6 10 8,0 11 8,1 n HÌNH ẢNH RỪNG TRÀM TUỔI HÌNH ẢNH RỪNG TRÀM TUỔI 11 TRÊN CẤP ĐẤT I o HÌNH ẢNH RỪNG TRÀM TUỔI 11 TRÊN CẤP ĐẤT II HÌNH ẢNH RỪNG TRÀM TUỔI 11 TRÊ N CẤP ĐẤT III p ... TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) Ở LÂM TRƯỜNG AN BIÊN – AN MINH TỈNH KIÊN GIANG Tác giả PHẠM VĂN VINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS... điều kiện tốt cho thời gian làm đề tài  Cùng tất bạn bè chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sống Phạm Văn Vinh iv MỤC LỤC Trang Trang tựa NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN... BIỆN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CẢM ƠN iv Phạm Văn Vinh iv MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) Ở LÂM TRƯỜNG AN BIÊN – AN MINH TỈNH KIÊN GIANG , NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) Ở LÂM TRƯỜNG AN BIÊN – AN MINH TỈNH KIÊN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay