XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TRE XIÊM (Bambusa tulda Rox.) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘT GIẤY

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TRE XIÊM (Bambusa tulda Rox.) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘT GIẤY Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG Ngành: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤYBỘT GIẤY Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 08 / 2010 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TRE XIÊM (Bambusa tulda Rox.) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘT GIẤY Sinh viên thực PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công Nghệ Sản xuất GiấyBột Giấy Giáo viên hướng dẫn TS HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG TS DIỆP THỊ MỸ HẠNH Tháng 08 / 2010 i CẢM TẠ Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Ban chủ nhiệm quý thầy cô khoa Lâm nghiệp, quý thầy mơn sở tận tình dạy dỗ suốt năm theo học trường Xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Hoàng Thị Thanh Hương, TS Diệp Thị Mỹ Hạnh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cung cấp tài liệu hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên – Đại học Khoa Học Tự Nhiên, phòng thí nghiệm Đại học Nơng Lâm, phòng thí nghiệm Khoa Học Gỗ, trung tâm Công Nghệ Quản Lý Môi Trường Tài Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực đề tài Các anh, chị tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập trung tâm bảo tồn phòng thí nghiệm trường Tồn thể bạn lớp bột giấy khóa 32 giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Cuối kết phần xin dành cho gia đình, người thân – nguồn động lực to lớn cho trình thực luận văn tốt nghiệp mong muốn tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiên Phạm Thị Tuyết Nhung ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định thành phần hóa học tre Xiêm (Bambusa tulda Rox.) làm nguyên liệu sản xuất bột giấy)” thực phòng thí nghiệm Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, phòng thí nghiệm Khoa Học Gỗ, Trung tâm Cơng Nghệ Quản Lý Môi Trường Tài Nguyên, thời gian từ ngày 22 tháng 03 năm 2010 đến ngày 22 tháng 06 năm 2010, vật liệu lấy làng tre Phú An, xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương Mục đích việc nghiên cứu xác định thành phần hóa học khảo sát hình thái sợi gỗ tre Xiêm sở khoa học để lựa chọn nguyên liệu sản xuất bột giấy  Kết thu được: Độ ẩm khối lượng thể tích tăng dần từ gốc đến Tre Xiêm có độ ẩm 17,91 % Bên cạnh đó, khối lượng thể tích tre Xiêm đạt trị số 0,67 g/cm3 Thành phần hóa học tre độ tuổi - tuổi chặt hạ với hàm lượng hóa học ổn định cao Tre Xiêm với hàm lượng cellulose 54,18 %, pentosan 16,72 % lignin 24,21 % ; tro 3,02 % Còn hàm lượng chất tan alcol – benzen 8,27 %, hàm lượng chất tan NaOH 1% 10,93 %, hàm lượng chất tan nước nóng 3,98 % Tre Xiêm có hình thái xơ sợi trung bình Hình thái xơ sợi tre Xiêm có giá trị chiều dài bề rộng 1,85 mm 0,015 mm; đạt độ mảnh 131,12 iii MỤC LỤC Trang MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ viii DANH SÁCH CÁC HÌNH iix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .2 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp giấy 2.1.1 Khái niệm sản phẩm giấy 2.1.2 Tầm quan trọng sản phẩm giấy 2.1.3 Các nguyên liệu làm giấy 2.1 Tình hình ngành cơng nghiệp giấy giới nước 2.2.1 Tình hình ngành cơng nghiệp giấy giới 2.2.2 Tình hình ngành cơng nghiệp giấy nước 2.3 Những nguyên tắc định chọn nguyên liệu làm giấy .8 2.3.1 Tiêu chuẩn vật lý nguyên liệu kích thước xơ sợi .9 2.3.2 Tiêu chuẩn tốc độ tăng trưởng 10 2.4 Tổng quan tre nứa 10 2.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu thành phần hóa học tre nứa nước 11 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 iv 3.2 Phương pháp nghiên cứu .13 3.2.1 Phương pháp khảo sát đặc điểm sinh trưởng 13 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 13 3.3 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 14 3.4 Vật liệu địa điểm thí nghiệm 15 3.4.1 Vật liệu thí nghiệm 15 3.4.2 Địa điểm thí nghiệm 16 3.4.3 Các tiêu theo dõi 16 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Đặc điểm cấu tạo 30 4.3 Kết thực nghiêm tính chất vật lý 32 4.3.1 Độ ẩm 32 4.3.2 Khối lượng thể tích 33 4.4 Kết thực nghiệm thành phần hóa học 34 4.4.1 Hàm lượng chất tan alcol – benzen .34 4.4.2 Hàm lượng chất tan nước nóng 35 4.4.3 Hàm lượng chất tan NaOH 1% 36 4.4.4 Hàm lượng tro .37 4.4.5 Hàm lượng cellulose .38 4.4.6 Hàm lượng Lignin 39 4.4.7 Hàm lượng Pentosan .40 4.5 Kết đo đếm thành phần kích thước xơ sợi 43 4.6 Đánh giá kết 45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTMP Chemi-thermo-chanical Pulp ĐH Đại học KS Kỹ sư NXB Nhà xuất PGS.TS Phó giáo sư Tiến sĩ TS Tiến sĩ Tappi Technical Association of the Pulp and Paper Industry Tp Thành phố VPA Hiệp hội Giấy Việt Nam ThS Thạc sĩ t0 Kích thước bề dày thành tre lúc khơ kiệt V0 Thể tích gỗ khơ kiệt m0 Khối lượng khơ kiệt tkk Kích thước bề dày thành tre lúc ngồi khơng khí Vkk Thể tích gỗ khơ khơng khí mkk Khối lượng tre khơ khơng khí vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Chiều dài, đường kính trung bình tỷ lệ chiều dài/đường kính số loại bột giấy thông dụng Bảng 4.1: Đặc điểm sinh trưởng tre Xiêm 32 Bảng 4.2: Bảng kết tỷ lệ độ ẩm tre Xiêm 32 Bảng 4.3: Bảng kết khối lượng thể tích tre Xiêm 33 Bảng 4.4: Tỷ lệ thành phần chất tan ancol – benzen 35 Bảng 4.5: Tỷ lệ thành phần chất tan nước nóng 35 Bảng 4.6: Tỷ lệ thành phần chất tan NaOH 1% 36 Bảng 4.7: Tỷ lệ thành phần tro tre Xiêm 37 Bảng 4.8: Tỷ lệ thành phần Cellulose tre Xiêm 38 Bảng 4.9: Tỷ lệ thành phần Lignin .39 Bảng 4.10: Tỷ lệ thành phần pentosan tre Xiêm 41 Bảng 4.11: Thành phần hóa học tre Xiêm 42 Bảng 4.12: So sánh thành phần hóa học tre Xiêm với số loại tre khác 43 Bảng 4.13: Kết thí nghiệm kích thước xơ sợi tre Xiêm 44 Bảng 4.14: Bảng tổng kết kích thước xơ sợi phổ biến phận tre Xiêm 44 Bảng 4.15 : So sánh kính thước xơ sợi tre Xiêm với số dùng để sản xuất bột giấy Việt Nam .45 vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1: Độ ẩm tre Xiêm 33 Biểu đồ 4.2: Khối lượng thể tích tre Xiêm 34 Biểu đồ 4.3: Tỷ lệ thành phần chất tan ancol – benzen 35 Biểu đồ 4.4: Tỷ lệ thành phần chất tan nước nóng 36 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ thành phần chất tan NaOH 1% 37 Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ thành phần tro 38 Biểu đồ 4.7: Tỷ lệ thành phần cellulose 39 Biểu đồ 4.8: Tỷ lệ thành phần Lignin 40 Biểu đồ 4.9: Tỷ lệ thành phần pentosan 41 Biểu đồ 4.10: Thành phần hóa học tre Xiêm 42 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Bụi tre Xiêm Làng tre Phú An 14 Hình 3.2: Gốc, thân, tre Xiêm sau chặt hạ .16 Hình 3.3: Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích 18 Hình 3.4: Thí nghiệm tan alcol - benzen 20 Hình 3.5: Thí nghiệm tan nước nóng .21 Hình 3.6: Thí nghiệm xác định hàm lượng tan pentosan 23 Hình 3.7: Thí nghiệm xác định hàm lượng tan lignin .24 Hình 3.8: Thí nghiệm xác đinh hàm lượng cellulose 25 Hình 3.9: Mẫu thí nghiệm sau đun cách thủy .27 Hình 3.10: Tiêu mẫu thí nghiệm tre Xiêm 28 Hình 4.1: Măng tre Xiêm làng tre Phú An 30 Hình 4.2: Măng tre Xiêm giai đoạn chụp làng tre Phú An .31 Hình 4.2: Hình thái xơ sợi tre Xiêm .43 ix Tính chất vật lý Tính chất vật lý tre Xiêm thay đổi theo độ cao Khối lượng thể tích trung bình tre Xiêm 0,67 g/cm3 Độ ẩm trung bình tre Xiêm 17,91 % Kính thước xơ sợi Thành phần kích thước xơ sợi: Xơ sợi tre Xiêm thuộc loại trung bình (chiều dài trung bình tre Xiêm 1,85 mm) với chiều dài tùy theo yêu cầu chất lượng sản phẩm giấy mà phối trộn với loại xơ sợi ngắn khác để sản xuất giấy có hiệu kinh tế Độ mảnh xơ sợi lớn (tre Xiêm 131,12) chiều dài xơ sợi trung bình nên bột giấy từ loại tre thay phần bột từ gỗ kim vốn đắt phải nhập 5.2 Kiến nghị Để khai thác sử dụng tre có hiệu kinh tế nhất, bên cạnh tính chất mà chúng tơi tìm hiểu khảo sát có tính chất học tre cần khảo sát quan tâm Hiện nay, tre nứa chiếm trữ lượng lớn đem lại thu nhập không nhỏ cho người nơng dân tình trạng khai thác bừa bãi gây nguy thiếu hụt nguồn nguyên liệu nghiêm trọng Vì vậy, quan nhà nước có trách nhiệm nên quản lý chặt chẽ trữ lượng tre nứa có sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc bảo vệ nguồn nguyên liệu Đứng trước tình hình nguồn bột nước phải nhập thiếu nguyên liệu xin đề nghị bổ sung tre Xiêm vào nguồn nguyên liệu sản xuất bột giấy Đối với việc khai thác tre nứa làm nguyên liệu cho công nghệ sản xuất bột giấy khác biệt khơng nhiều thành phần hóa học vị trí gốc, thân, cành nên khai thác tre nứa cần tận dụng hết thân cành 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Sổ tay phân tích đất nước, phân bón, trồng, 1998 Nhà xuất Nơng Nghiệp Lê Chí Ái, 1991 Kỹ thuật sản xuất Bột giấy giấy, Nhà xuất Long An, trang – 10 Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ thuật xenlulo giấy, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, trang 14 Đặng Đình Bơi – Phan Tất Đạt, 1995 Hóa Lâm Sản, Tủ Sách Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh  Hà Chu Chử, 1997 Hóa học cơng nghệ hóa lâm sản, Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Hoàng Thúc Đệ, Gây trồng chế biến tre, Nhà xuất Khoa học Vân Nam Trung Quốc  Trần Hợp, 2002 Tài nghuyên gỗ Việt Nam, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Hồng Thị Thanh Hương, 2000 Nghiên cứu cơng nghệ sản xuất ván tre Lồ Ô, gỗ Cao su kết hợp, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Bùi Thị thiên Kim, 2006 Đặc điểm cấu tạo, thành phần hóa học tính chất vật lý, học tre Mạnh Tông, Luận văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Phan Thị Mạnh, 2006 Khảo sát số đặc điểm cấu tạo, thành phần hóa học tre gai Lồ ô liên quan đến sấy bảo quản, Luận văn Tốt Nghiêp Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 11 Lê Mười, 1979 Bước đầu nghiên cứu biến động thành phần hóa học tre gai vấn đề sử dụng tre gai công nghiệp giấy sợi, Luận văn Tốt Nghiêp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 49 12 Lê Ngun & đồng Nhận biết gây trồng bảo vệ khai thác tre trúc, Nhà xuất Nông Thôn 13 Cao Thị Nhung, 2003 Công nghệ sản xuất giấy bột giấy, Khoa cơng nghệ hóa trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh 14 Phùng Cẩm Thạch, 2003 Báo cáo sơ kết cuối năm đề tài nghiên cứu trồng tre thực nghiệp Lâm trường Nghĩa Trung, Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam 15 Nguyễn Trường Thành, 1999 Chuyên đề: Tổng luận tre nứa, Viên Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam 16 Trần Thanh Tùng, 1997 Điều tra đánh giá tình hình nguyên liệu dùng để sản xuất bột giấy nưóc ta Luận văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 17 Lê Trần Tường Vi, 2005 Khảo sát thành phần hóa học Keo Lai làm nguyên liệu sản xuất giấy, Luận văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Tử Ưởng, 2002 Tài nguyên tre Việt Nam, Thông tin Khoa học kỹ thuật Lâm Nghiệp số 6, trang – 19 Phạm Kiều Chinh, 2008 “Khảo sát thành phần hóa học, tính chất vật lý hình thái xơ sợi tre Đũa tre Bát Độ”, Luận văn tốt nghiệp trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 20 Lê Kim Cúc, 2008 “Khảo sát thành phần hóa học, tính chất vật lý hình thái xơ sợi tre Luồng tre Lục Trúc”, Luận văn tốt nghiệp trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 21 Trần Hoài Bảo, 2008 “Nghiên cứu sử dụng tre tạp giao làm nguyên liệu sản xuất bột giấy” Luận văn tốt nghiệp trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Website 22 http://www.paperone.vn/thong-tin-thi-truong/thong-tin-nganh-giay/376nam-2010-nganh-giay-kho-khan-khon-luong.html 23 http://mag.ashui.com/index.php/chuyenmuc/kientruc/67-kientruc/2872-xaydung-bang-tre.html 50 24 http://www.mekongjsc.vn/tin-tuc/Thi-truong-bot-giay-the-gioi gia-dangtang.78 25 http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist.288.gpopen.180912.gpside.1.gpnewtitle.4-thang-dau-nam-2010nhap-khau-giay-tu-cac-thi-truong-hau-het-deu-tang.asmx 26 http://www.vpphongha.com.vn/index.php?option=com_viewcontent&task= viewContent&id=245&catId=3 27 http://www.vietnamplus.vn/Home/Nam-2010-Nganh-giay-vuot-qua-baihoc-dang/20101/29584.vnplus 28 http://vneconomy.vn/2008081909480689P0C19/nghich-ly-nguyen-lieunganh-giay.htm Tiếng anh 29 K.K Seethalakshmi; M.S Muktesh Kumar, 1998 Bamboos India, Kerala Forest Research Institute, trang 79 – 80 51 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chiều dài xơ sợi (mm) tre Xiêm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Gốc 1,70 1,88 1,85 1,78 1,35 1,50 1,10 1,60 1,75 1,88 1,25 1,33 1,70 1,48 1,20 1,78 1,95 2,05 2,15 1,52 2,15 1,98 1,85 1,93 2,10 1,78 1,73 1,85 2,05 2,00 1,74 Độ lệch chuẩn trung bình: 0,164 Thân 1,75 1,35 1,20 2,25 2,50 1,75 1,75 2,13 1,14 1,63 1,35 1,90 1,98 2,15 1,58 2,08 1,60 2,20 2,70 1,83 2,30 1,70 1,88 1,80 1,95 1,88 2,05 2,20 1,50 2,03 1,87 Ngọn 2,05 2,00 2,30 1,73 1,75 2,35 2,05 1,98 1,63 1,87 2,25 1,60 2,08 2,15 1,83 1,67 1,75 2,27 1,73 1,90 1,60 2,18 1,68 1,90 2,00 1,92 2,13 2,20 1,85 1,92 1,94 Phụ lục 2: Bề rộng xơ sợi (mm) tre Xiêm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Gốc 0,012 0,011 0,011 0,017 0,012 0,009 0,013 0,012 0,011 0,010 0,014 0,012 0,013 0,011 0,022 0,018 0,011 0,017 0,024 0,012 0,023 0,018 0,011 0,017 0,011 0,012 0,020 0,014 0,014 0,012 0,014 Độ lệch chuẩn trung bình: 0,002 Thân 0,014 0,012 0,011 0,014 0,022 0,017 0,012 0,024 0,011 0,017 0,014 0,023 0,011 0,012 0,017 0,014 0,012 0,011 0,024 0,012 0,014 0,018 0,020 0,011 0,014 0,012 0,022 0,014 0,012 0,013 0,015 Ngọn 0,013 0,011 0,025 0,010 0,012 0,017 0,014 0,014 0,017 0,022 0,014 0,018 0,013 0,014 0,011 0,018 0,014 0,022 0,012 0,014 0,011 0,022 0,017 0,014 0,017 0,012 0,014 0,022 0,011 0,014 0,015 Phụ lục 3: Độ mảnh xơ sợi tre Xiêm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Gốc 141,67 170,91 168,18 104,71 112,5 166,67 84,62 133,33 159,09 188,00 89,28 110,83 130,77 134,55 54,55 98,88 177,27 120,59 89,58 126,67 93,48 110,00 168,18 113,53 190,91 148,33 86,50 132,14 146,43 166,67 130,63 Độ lệch chuẩn trung bình: 17,318 Thân 125,00 112,50 109,09 160,71 113,64 102,94 145,83 88,75 103,64 95,88 96,43 82,61 180,00 179,17 92,94 148,57 133,33 200,00 112,50 152,50 164,29 94,44 94,00 163,64 139,29 156,67 93,18 157,14 125,00 156,15 129,33 Ngọn 157,69 181,82 92,00 173,00 145,83 138,24 146,43 141,43 95,88 85,00 160,71 88,89 160,00 153,57 166,36 92,78 125,00 103,18 144,17 135,71 145,45 99,09 98,82 135,71 117,65 160,00 152,14 100,00 168,18 137,14 133,40 Phụ lục 4: Khối lượng thể tích gốc Xiêm khơng khí STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn tkk (mm) 10,94 12,45 13,43 11,36 12,45 13,04 12,45 12,19 12,91 10,21 12,34 10,43 12,17 11,93 12,88 11,47 10,71 11,03 12,01 11,43 10,65 12,43 9,11 10,04 11,74 11,41 10,65 9,17 11,76 11,15 11,531 1,07 mkk Vkk (cm3) (g) 4,7376 6,564 5,1744 7,47 6,1936 8,058 6,1824 6,816 6,1824 7,47 5,6672 7,824 5,768 7,47 5,208 7,314 5,2304 7,746 4,8608 6,126 6,0368 7,404 4,5808 6,258 4,76 7,302 4,9056 7,158 4,2448 7,728 4,2784 6,882 4,7264 6,426 4,3456 6,618 4,704 7,206 4,4688 6,858 4,1328 6,39 4,76 7,458 4,144 5,466 4,0432 6,024 5,88 7,044 4,2336 6,846 4,8384 6,39 4,816 5,502 5,6896 7,056 4,6592 6,69 4,9818 6,9188 0,68 0,64 γkk (g/cm3) 0,7218 0,6927 0,7686 0,907 0,8276 0,7243 0,7722 0,7121 0,6752 0,7935 0,8153 0,732 0,6519 0,6853 0,5493 0,6217 0,7355 0,6566 0,6528 0,6516 0,6468 0,6382 0,7581 0,6712 0,8348 0,6184 0,7572 0,8753 0,8063 0,6964 0,72 0,11 Phụ lục 5: Khối lượng thể tích thân Xiêm khơng khí STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn tkk (mm) 5,79 5,47 5,75 5,12 6,03 5,54 7,17 5,55 6,13 7,44 8,08 9,63 9,14 8,55 6,8 6,63 6,83 6,54 6,61 6,97 5,23 4,71 5,50 6,64 5,51 5,03 7,86 4,97 8,22 7,09 6,55 1,26 mkk (g) 2,85 2,93 2,76 2,69 2,86 2,90 4,26 2,76 2,75 4,24 3,57 4,74 5,14 3,64 3,26 3,10 3,31 3,20 3,34 3,20 2,85 2,61 3,03 2,61 3,00 2,83 4,22 2,97 4,19 3,49 3,31 0,65 γkk Vkk (cm ) (g/cm3) 3,47 0,82 3,28 0,89 3,45 0,80 3,07 0,87 3,62 0,79 3,32 0,87 4,30 0,99 3,33 0,83 3,68 0,75 4,46 0,95 4,85 0,74 5,78 0,82 5,48 0,93 5,13 0,71 4,08 0,79 3,98 0,78 4,09 0,81 3,92 0,81 3,96 0,84 4,18 0,76 3,14 0,90 2,83 0,92 3,30 0,92 3,98 0,65 3,30 0,91 3,02 0,94 4,72 0,89 2,98 0,99 4,93 0,85 4,25 0,82 3,93 0,85 0,76 0,08 Phụ lục 6: Khối lượng thể tích Xiêm khơng khí STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn tkk (mm) 4,67 4,43 4,85 4,92 4,65 4,44 4,9 4,26 4,78 5,39 5,7 5,75 7,48 5,57 5,47 5,5 5,67 7,36 5,57 5,47 5,36 4,96 4,63 5,89 4,63 4,97 4,76 4,71 4,88 6,54 5,27 0,84 mkk (g) 2,73 2,59 2,85 2,82 2,49 2,55 2,72 2,39 2,87 2,91 3,19 3,20 3,01 3,34 2,90 3,25 2,85 2,89 2,98 2,82 2,67 2,96 2,59 3,53 2,75 2,92 2,66 2,82 2,85 3,12 2,87 0,25 γkk Vkk (cm ) (g/cm3) 2,80 0,97 2,66 0,97 2,91 0,98 2,95 0,95 2,79 0,89 2,66 0,96 2,94 0,92 2,55 0,93 2,87 0,99 3,23 0,90 3,42 0,93 3,45 0,93 4,48 0,67 3,34 0,99 3,28 0,88 3,30 0,98 3,40 0,83 4,41 0,65 3,34 0,89 3,28 0,86 3,21 0,83 2,97 0,99 2,78 0,93 3,53 0,99 2,78 0,99 2,98 0,98 2,85 0,93 2,83 0,98 2,92 0,97 3,924 0,79 3,16 0,91 0,50 0,09 Phụ lục 7: Khối lượng thể tích gốc Xiêm khô kiệt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn t0 (mm) 11,23 9,53 11,82 13,65 12,63 11,83 12,76 11,53 11,19 9,83 11,83 9,44 10,87 10,33 10,9 10,26 10,67 9,73 10,65 9,57 8,48 11,65 9,87 8,53 11,65 9,26 9,87 9,73 11,75 9,97 10,7 1,23 m0 (g) 4,23 4,62 5,53 5,52 5,52 5,06 5,15 4,65 4,67 4,34 5,39 4,09 4,25 4,38 3,79 3,82 4,22 3,88 4,2 3,99 3,69 4,25 3,7 3,61 5,25 3,78 4,32 4,3 5,08 4,16 4,448 0,59 V0 (cm3) 6,74 5,72 7,09 8,19 7,58 7,09 7,66 6,92 6,71 5,89 7,09 5,66 6,52 6,19 6,54 6,15 6,40 5,84 6,39 5,74 5,09 6,99 5,92 5,12 6,99 5,55 5,92 5,84 7,05 5,98 6,42 0,74 γ0 (g/cm3) 0,63 0,81 0,78 0,67 0,73 0,71 0,67 0,67 0,69 0,73 0,76 0,72 0,65 0,71 0,58 0,62 0,66 0,66 0,65 0,69 0,73 0,61 0,62 0,70 0,75 0,68 0,73 0,74 0,72 0,69 0,69 0,05 Phụ lục 8: Khối lượng thể tích thân Xiêm khơ kiệt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn t0 (mm) 5,82 5,5 5,69 5,39 5,65 5,67 7,18 5,89 5,83 8,05 9,85 9,5 9,21 9,97 7,25 6,94 7,04 6,76 6,75 7,15 5,23 4,65 5,44 4,71 5,37 5,01 7,11 5,13 8,14 6,46 6,61 1,49 m0 (g) 2,55 2,62 2,47 2,4 2,56 2,59 3,8 2,47 2,46 3,79 3,19 4,23 4,59 3,25 2,91 2,77 2,96 2,86 2,98 2,86 2,54 2,33 2,71 2,33 2,68 2,53 3,77 2,65 3,74 3,12 2,957 0,58 V0 (cm3) 3,49 3,30 3,41 3,23 3,39 3,40 4,31 3,53 3,49 4,83 5,91 5,70 5,53 5,98 4,35 4,16 4,22 4,05 4,05 4,29 3,14 2,79 3,26 2,83 3,22 3,01 4,26 3,08 4,88 3,87 3,97 0,89 γ0 (g/cm3) 0,73 0,79 0,72 0,74 0,75 0,76 0,88 0,69 0,70 0,78 0,54 0,74 0,83 0,54 0,67 0,66 0,70 0,70 0,73 0,67 0,81 0,83 0,83 0,82 0,83 0,84 0,88 0,86 0,76 0,80 0,74 0,08 Phụ lục 9: Khối lượng thể tích Xiêm khô kiệt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn t0 (mm) 5,07 4,74 4,93 5,03 4,66 4,43 5,13 4,36 4,57 5,87 5,3 5,53 8,06 5,39 5,49 5,47 5,57 7,51 5,57 5,29 5,33 5,27 4,67 4,75 5,1 4,77 4,77 4,92 4,67 5,31 0,84 m0 (g) 2,44 2,32 2,55 2,52 2,23 2,28 2,43 2,14 2,56 2,6 2,85 2,86 2,69 2,98 2,59 2,91 2,54 2,58 2,66 2,52 2,39 2,65 2,32 3,15 2,46 2,61 2,38 2,52 2,55 2,79 2,57 0,22 V0 cm3) 3,04 2,84 2,96 3,02 2,79 2,66 3,08 2,62 2,74 3,52 3,18 3,32 4,83 3,23 3,29 3,28 3,34 4,51 3,34 3,17 3,19 3,16 2,80 4,20 2,85 3,06 2,86 2,86 2,95 2,80 3,18 0,50 γ0 (g/cm3) 0,80 0,82 0,86 0,83 0,79 0,86 0,79 0,82 0,93 0,74 0,89 0,86 0,55 0,92 0,78 0,88 0,76 0,57 0,79 0,79 0,75 0,84 0,83 0,75 0,86 0,85 0,83 0,88 0,86 0,99 0,81 0,09 Phụ lục 10: Thành phần hóa học tre Xiêm Vị trí Tính chất Gốc 8,35 Thân 8,22 Ngọn 8,23 Trung bình 8,27 Các chất tan nước nóng (%) 2,38 3,95 5,6 3,98 Các chất tan NaoH 1% (%) Tro (%) Cellulose (%) 13,85 9,15 9,79 10,93 3,07 56,23 3,02 54,12 2,96 52,18 3,02 54,18 Lignin (%) 22,94 23,38 26,31 24,21 Pentosan (%) 17,25 17,05 15,85 16,72 Các chất tan Alcol- Benzen (%) Phụ lục 11: Đặc điểm sinh trưởng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Độ lệch chuẩn Chiều dài lóng (cm) 30,27 29,67 38,37 31,78 31,15 40,29 31,63 31,01 40,09 31,03 30,41 39,33 39,71 30,7 31,32 31,45 40,67 32,08 40,13 31,03 36,45 32,24 29,97 37,98 29,37 37,6 28,04 40,48 31,93 40,86 34,23 4,39 Chiều cao (m) 9,05 8,9 11 9,5 9,3 11,55 9,6 9,3 11,4 9,2 9,1 11,2 11,4 9,2 9,4 9,4 11,6 9,5 11,5 9,3 10,5 9,64 8,95 10,9 8,8 10,8 8,4 11,6 9,5 11,7 10,04 1,05 Chiều dày thành tre (mm) 7,21 7,85 8,43 7,57 8,24 8,85 7,53 8,2 8,81 7,39 8,05 8,64 8,73 8,12 7,46 8,32 8,94 7,64 8,82 8,21 8,01 7,68 7,13 8,34 7,75 8,26 7,42 8,89 7,61 8,98 8,1 0,55 Đường kính (mm) 39,95 39,07 44,76 41,95 41,02 46,99 41,75 40,83 46,77 40,95 40,05 45,88 46,33 40,37 41,35 41,41 47,45 42,35 46,81 40,86 42,52 42,55 39,55 44,31 38,68 43,86 36,92 47,22 42,15 47,66 42,74 2,95 ... doanh toàn ngành [22] Vấn đề cấp thi t ngày hội nhập sâu vào khu vực giới nên thuế nhập từ nước khu vực giảm, thực trạng ngành giấy nhiều hạn chế cơng suất, thi t bị trình độ cơng nghệ Vì vậy,... đưa tre nứa vào cấu nguyên liệu giấy sợi làm giảm nỗi lo thi u hụt nguyên liệu cho ngành giấy sợi Từ tre nứa trở thành nguồn nguyên liệu thi u công nghiệp giấy sợi Có thể nói với diện tích trữ... luận văn tốt nghiệp mong muốn tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiên Phạm Thị Tuyết Nhung ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định thành phần hóa học tre Xiêm (Bambusa tulda Rox.) làm
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TRE XIÊM (Bambusa tulda Rox.) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘT GIẤY , XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TRE XIÊM (Bambusa tulda Rox.) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘT GIẤY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay