KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ RECLINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ RECLINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Họ tên sinh viên: PHẠM THÁI SƠN Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 07/2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ RECLINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Tác giả PHẠM THÁI SƠN Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn : Thạc sĩ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Tháng 07 năm 2010 i CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn đến : Ban giám hiệu quý thầy trường đại học Nông Lâm TP.HCM tận tâm dạy suốt trình học tập trường Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt thầy môn Chế Biến Lâm Sản Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - giáo viên trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban giám đốc công ty cổ phần Thuận An, đặc biệt kỹ sư Võ Ngọc Nam toàn thể anh chị công nhân tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành tốt đợt thực tập Với lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tồn thể người thân góp phần lớn để tơi thành cơng hơm Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 07 năm 2010 Sinh viên Phạm Thái Sơn ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế Recliner cơng ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An” thời gian thực từ 22/02/2010 đến 22/06/2010 Đề tài thực phương pháp quan sát, theo dõi trình sản xuất khâu cơng nghệ nhà máy với việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ thước dây, thước kẹp để tiến hành đo đếm kích thước Kết hợp việc thu thập số liệu thực tế nguồn từ nhà máy cung cấp qua xử lý số liệu phương pháp thống kê, Excel cơng thức tốn học Từ xác định tỷ lệ lợi dụng gỗ tỉ lệ phế phẩm qua khâu công nghệ Kết khảo sát thu sau: * Tỉ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn: - Tạo phôi: 68,94 % - Gia công sơ chế: 73,62 % - Gia công tinh chế: 86,58 % Tỉ lệ lợi dụng gỗ: 43,94 % * Tỉ lệ phế phẩm qua công đoạn: - Tạo phôi gia công sơ chế: 2,45 % - Gia công tinh chế: 1,09 % - Trang sức bề mặt: 2,64 % iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.1.Mục tiêu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tình hình hoạt động cơng ty 2.1.1 Vài nét công ty 2.1.2 Cơng tác tổ chức quản lí cơng ty 2.2 Tình hình sản xuất công ty 2.2.1 Chủng loại nguyên liệu 2.2.2 Sản phẩm 2.2.3 Tình hình máy móc thiết bị nhà máy 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 3.2.1 Tính tốn tỉ lệ lợi dụng gỗ 13 3.2.2 Tính tốn tỉ lệ phế phẩm 14 3.2.3 Tính tốn suất máy hệ số sử dụng máy 14 3.3 Giới thiệu phân tích sản phẩm 15 iv 3.3.1 Giới thiệu sản phẩm 15 3.3.2 Phân tích sản phẩm 16 3.3.2.1 Đặc điểm 16 3.3.2.2 Hình dáng, kết cấu 16 3.3.2.3 Các dạng liên kết 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Quy trình cơng nghệ 19 4.1.1 Dây chuyền công nghệ 19 4.1.2 Lưu trình cơng nghệ 20 4.1.3 Các bước triển khai dây chuyền sản xuất phân xưởng 22 4.1.3.1 Phân xưởng tạo phôi 22 4.1.3.2 Phân xưởng định hình 27 4.1.3.3 Phân xưởng sơn hoàn chỉnh 30 4.2 Tỉ lệ lợi dụng gỗ 34 4.2.1 Tỉ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tạo phôi 34 4.2.2 Tỉ lệ lợi dụng gỗ công đoạn gia côngchế 35 4.2.3 Tỉ lệ lợi dụng gỗ công đoạn gia công tinh chế 35 4.2.4 Tỉ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 36 4.3 Tỉ lệ phế phẩm 36 4.3.1 Tỉ lệ phế phẩm công đoạn tạo phôi gia côngchế 36 4.3.2 Tỉ lệ phế phẩm công đoạn gia công tinh chế 37 4.3.3 Tỉ lệ phế phẩm công đoạn trang sức 38 4.3.4 Tỉ lệ phế phẩm qua công đoạn 39 4.4 Tính tốn giá thành sản phẩm 39 4.5 Kết hệ số sử dụng máy 41 4.6 Nhận xét 41 4.6.1 Đánh giá dây chuyền cơng nghệ q trình sản xuất 45 4.6.2 Đánh giá công tác tổ chức sản xuất 45 4.6.3 Cơng tác vệ sinh mơi trường , an tồn lao động 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 v 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CNC : Computer Numerical Control -TMKH : Thỏa mãn khách hàng - TAC : Thuan An Company - CN : Công nhân - MDF : Medium Density Fiberboard - CT/SP : Số lượng chi tiết sản phẩm - SP : Sản phẩm - ĐGNCC : Đánh giá nhà cung cấp - P.TC-HC-LĐTL : Phòng tổ chức - hành – lao động tiền lương - P.TC-KT : Phòng tài – kế tốn - KD-XNK : Kinh doanh – Xuất nhập - pcs : Đơn vị tính số lượng (chi tiết,thanh) - SL : Số lượng - VNĐ : Việt Nam đồng - PX : Phân xưởng - TB : Trung bình -N : Nhiều vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Mối quan hệ trình hệ thống quản lý chất lượng Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức quản lý công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An Hình 2.3 : Một số sản phẩm công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An 10 Hình 3.1: Hình ảnh sản phẩm ghế Recliner 15 Hình 3.2: Hình ảnh số phương thức liên kết thông dụng 17 - 18 Hình 4.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm công ty .20 Hình 4.2: Sơ đồ lưu trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty 21 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh tỉ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 36 Hình 4.4: Biểu đồ so sánh tỉ lệ phế phẩm qua công đoạn 39 Hình 4.5: Biểu đồ so sánh hệ số sử dụng máy số thiết bị .42 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Số lượng máy móc thiết bị nhà máy 11 Bảng 3.1: Bảng quy cách tinh sản phẩm ghế Recliner 16 Bảng 3.2 : Các dạng liên kết chi tiết ghế Recliner 18 Bảng 4.1: Thể tích ngun liệu trước cơng đoạn tạo phôi 34 Bảng 4.2: Thể tích ngun liệu sau cơng đoạn tạo phơi .34 Bảng 4.3: Thể tích nguyên liệu sau công đoạn gia côngchế 35 Bảng 4.4: Thể tích ngun liệu sau cơng đoạn gia công tinh chế 35 Bảng 4.5: So sánh tỉ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 36 Bảng 4.6: Tỉ lệ phế phẩm công đoạn tạo phôi gia côngchế 37 Bảng 4.7: Tỉ lệ phế phẩm công đoạn gia công tinh chế 38 Bảng 4.8: Tỉ lệ phế phẩm công đoạn trang sức 38 Bảng 4.9: Tỉ lệ phế phẩm qua công đoạn .39 Bảng 4.10 : Giá phụ liệu ghế Recliner 40 Bảng 4.11 : Giá chi phí phụ ghế Recliner 40 Bảng 4.12 : Hệ số sử dụng máy số thiết bị 41 Bảng 4.13 : Bảng đánh giá phân tích rủi ro q trình sản xuất ghế Recliner.42 ix 5.2 Kiến nghị Qua trình khảo sát thực tế, chúng tơi số kiến nghị sau : - Việc bố trí cán chun mơn thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy cần thiết Tránh tình trạng cơng nhân tự ý điều chỉnh, sửa chữa chưa chun mơn, trách nhiệm - Dây chuyền công nghệ sản xuất nhà máy cần xem xét điểm sau : + Cần khu vực chà nhám sơn riêng biệt khoảng cách hợp lý đảm bảo quy định an toàn lao dộng + Những máy móc thiết bị khơng sử dụng cần di dời, tránh làm ảnh hưởng đến thao tác làm việc, vận chuyển sản xuất - Công tác tổ chức sản xuất cần khắc phục : + Tuyển dụng thêm nhiều kỹ sư kinh nghiệm, cơng nhân tay nghề cao, bố trí giám sát chặt chẽ, kịp thời phát sai sót, điều chỉnh phù hợp + Khuyến khích ý tưởng sáng tạo, nâng cao tính tự giác làm việc cán cơng nhân viên + chế độ bồi dưỡng hợp lý cho người làm việc khâu ảnh hưởng tới sức khỏe : chà nhám, sơn,… - Công tác vệ sinh mơi trường, an tồn lao động : + Tăng cường dọn dẹp vệ sinh sau ca làm việc Bố trí thêm hệ thống hút bụi hiệu hơn, đặc biệt khu vực chà nhám + Nâng cao ý thức cơng nhân giữ gìn vệ sinh chung, chấp hành tốt nội qui an toàn lao động 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Đình Bơi, 1994 Lắp đặt sử dụng thiết bị gia công gỗ Trường Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hạnh, 2008 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất bàn ăn Moca Dining nhà máy chế biến gỗ xuất Tam Bình Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Khánh, 2008 Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất ghế Jensen nhà máy chế biến gỗ xuất Tam Bình Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Hồng Hữu Nguyên – Hoàng Xuân Niên, 2004 Nguyên lý cắt gọt gỗ vật liệu gỗ Nhà xuất nông Nghiệp Hà Nội Các trang web : http://digitaltelevision.wetpaint.com/page/CONG+TY+CHE+BIEN+GO+TH UAN+AN http://www.tac.com.vn/?id_pproductv=37&lg=vn&start=0 49 PHỤ LỤC 50 Phụ lục 1: Kết hệ số sử dụng máy bào mặt STT Tổng Thời gian khảo sát (h) 7 7 7 49 Thời gian tác nghiệp (h) 6.5 6.75 6.33 6.25 6.42 5.05 42.30 Thời gian ngừng máy (h) 0.5 0.25 0.67 0.75 0.58 1.95 6.70 Lý Thử máy Chờ phôi Hư hỏng 0.5 0.25 0.75 0.7 3.20 0.67 0.42 1.25 3.3333 0 0 0.1667 0.17 Hệ số sử dụng 0.93 0.71 0.96 0.90 0.89 0.92 0.72 0.86 Phụ lục : Kết hệ số sử dụng máy toupi đôi STT Tổng Thời gian khảo sát (h) 7 7 7 49 Thời gian tác nghiệp (h) 6.5 6.92 6.75 6.25 6.8333 5.33 6.25 44.83 Thời gian ngừng máy (h) 0.5 0.08 0.25 0.75 0.1667 1.67 0.75 4.17 Lý Thử máy Chờ phôi Hư hỏng Hệ số sử dụng 0 0.25 0.1667 0.67 1.0833 0.5 0 0.75 2.25 0.0833 0 0 0.75 0.8333 0.9286 0.99 0.9643 0.89 0.9762 0.76 0.8929 0.91 Phụ lục 3: Kết hệ số sử dụng máy chà nhám thùng STT Tổng Thời gian khảo sát (h) 7 7 7 49 Thời gian tác nghiệp (h) 6.83 6.58 6.50 3.62 6.27 6.75 6.50 43.05 Thời gian ngừng máy (h) 0.17 0.42 0.50 3.38 0.73 0.25 0.50 5.95 Lý Thử máy Chờ phôi Hư hỏng 0.17 0.25 0.5 0.38 0.57 0.25 2.12 0 0 0.17 0.25 0.4167 0.1667 0 0.25 3.4167 Hệ số sử dụng 0.98 0.94 0.93 0.52 0.90 0.96 0.93 0.88 Phụ lục : Sơ đồ lắp ráp ghế Recliner Chân trước Kiềng Cụm chân Chân sau Đố tựa Khung tựa Nan tựa Ghế Recliner Đố ngồi Khung ngồi Nan ngồi Tay vịn Phụ lục : Lưu đồ qui trình sản xuất phân xưởng tạo phơi Nhận thơng tin sản xuất Lập KHSX kế hoạch nhập nguyên liệu họp triển khai cho tổ Nhận NL kho Kiểm tra phân loại Không đạt Đạt Cắt theo quy cách Bào láng mặt Rong cạnh Bào định vị mặt Finger Ghép dọc Tạo láng mặt Lựa ghép Ghép ngang Bào tinh mặt Rong cạnh Xuất cho phân xưởng định hình Phụ lục : Lưu đồ qui trình sản xuất phân xưởng định hình Nhận thơng tin sản xuất Lập KHSX kế hoạch nhận phôi họp triển khai cho tổ Kiểm tra phôi xưởng tạo phôi Không đạt Không nhận Đạt Nhận phôi Chà nhám thô Cắt theo qui cách tinh Toupi Router Phay mộng Khoan CNC Xử lý chà nhám Kiểm tra phân loại Đạt Lắp ráp Chà nhám tinh Không đạt Kiểm tra Xuất cho phân xưởng sơn – hoàn chỉnh Không đạt Xử lý tái chế Phụ lục : Lưu đồ qui trình sản xuất phân xưởng sơn – hồn chỉnh Nhận thơng tin sản xuất Lập KHSX kế hoạch nhập nguyên liệu họp triển khai cho tổ Nhận hàng Không đạt Kiểm tra Đạt Hàng nhúng dầu Hàng sơn Sơn lót Nhúng dầu Chà sơn lót Kiểm tra Sơn bóng Khơng đạt Kiểm tra Đạt Đóng gói Xuất hàng Phụ lục : Hình chiếu cạnh hình chiếu ghế Recliner Phụ lục : Hình chiếu đứng hình chiếu cạnh khung ngồi ghế Recliner Phụ lục 10 : Hình chiếu đứng hình chiếu cạnh khung tựa ghế Recliner Phụ lục 11 : Hình chiếu hình chiếu cạnh cụm chân ghế Recliner Phụ lục 12 : Hình chiếu đứng hình chiếu cạnh tay trái ghế Recliner Phụ lục 13 : Hình chiếu đứng hình chiếu cạnh tay phải ghế Recliner Phụ lục 14 : Biểu đồ gia công sản phẩm Khâu công nghệ STT Chi tiết Chân trước x x x x Chân sau x x x x Tay vịn x x x x Nan ngồi x x x x x Đố ngồi x x x x x Nan tựa x x x x x Đố tựa x x x x x Kiềng x x x x x Bào Chà Cắt theo Đánh Rong Toupi Toupi sơ nhám quy cách Phay Router CNC Khoan mộng cạnh (tạo dáng) (bo cạnh) chế thô tinh dương x x x x x x x Chà Nhúng Lắp Đóng nhám dầu ráp gói tinh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ... việc tăng chi phí từ nguồn nguyên liệu nhập Để đạt hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh nay, song song với việc trì phát triển thị trường Mỹ Châu Âu Công ty có kế hoạch đại hóa cơng tác tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ RECLINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ RECLINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay