NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIB TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM KON HÀ NỪNG THUỘC TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI, HUYỆN K’BANG, TỈNH GIALAI

102 1 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIB TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM KON NỪNG THUỘC TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI, HUYỆN K’BANG, TỈNH GIALAI Họ tên sinh viên: PHẠM PHAN HÒA Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 08/2010 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIB TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM KON NỪNG THUỘC TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI, HUYỆN K’BANG, TỈNH GIALAI Tác giả PHẠM PHAN HỊA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Minh Cảnh Tháng 08 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tơi xin chân thành cảm ơn gia đình Cha, mẹ anh chị em luôn quan tâm động viên tạo điều kiện đầy đủ vật chất tinh thần để thuận lợi học tập làm việc suốt năm học vừa qua Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm T.pHCM thầy cô giáo Khoa Lâm Nghiệp năm tháng học Đại Học truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu Đặc biệt giúp đỡ quý thầy cô Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng suốt thời gian học tập thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn tôi, thầy Th.S Nguyễn Minh Cảnh Xin cảm ơn thầy khơng hướng dẫn tận tình thầy suốt thời gian làm đề tài, mà giúp đỡ động viên thầy tơi lúc khó khăn quãng đời sinh viên Sau lời cảm ơn tơi gửi đến tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới – tỉnh Gia Lai, tất bạn bè người giúp đỡ, bảo tạo điều kiện để tơi thực đề tài Do trình độ chun mơn hạn chế, nên đề tài vấp phải nhiều hạn chế thiếu sót, mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô bạn bè để đề tài hồn thiện Người viết Phạm Phan Hòa ii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên trạng thái IIIB trạm thực nghiệm Kon Nừng thuộc trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai” tiến hành tiểu khu 151, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai khoảng thời gian từ tháng 3/2010 – 7/2010 Đề tài tiến hành việc điều tra đo đếm thân gỗ có D1.3 ≥ cm tiêu chuẩn, diện tích mổi 2000 m2 (40 m x 50 m) Đo đếm tái sinh 12 dạng bản, diện tích mổi m2 (2 m x m) Trong ô tiêu chuẩn, vẽ trắc đồ David & Richards, diện tích trắc đồ 500 m2 (10 m x 50 m) Kết thu sau: (i) Đề tài xác định tổ thành có 44 lồi có lồi ưu có số IV % cao tổng IV% nhóm lồi lớn 50 % tổng số IV % tất lồi khu vực điều tra Cơng thức tổ thành loài là: 16,48 % Trâm + 6,88 % Giổi + 6,08 % Dung + 5,98 % Hoa khế + 5,68 % Kháo + 5,36 % Dẻ + 3,96 % Cóc đá + 49,59 % lồi khác (ii) Rừng tự nhiên khu vực nghiên cứu rừng hỗn lồi có độ hỗn giao thấp K = 0,15 < 0,5 mật độ 478 cây/ha (iii) Phân bố số theo cấp đường kính trạng thái rừng IIIB có dạng phân bố giảm, số giảm dần đường kính tăng lên Số tập trung chủ yếu cỡ đường kính từ cm đến 20 cm chiếm 59,2 % tổng số Hệ số biến động đường kính Cv tính 56,3 % Đề tài sử dụng phương trình: N% = e 3,45528 – 0,0515312*D để mô tả cho quy luật phân bố số theo cấp đường kính (iv) Phân bố số theo cấp chiều cao có dạng đỉnh lệch trái Đề tài sử dụng phương trình: Ln(N%) = -52,5504 + 40,4757.Ln(H) – 7,37848.(LnH)2 để mô tả cho quy luật phân bố Số tập trung cấp chiều iii cao từ 12 m đến 18 m chiếm 69,7 % tổng số ô điều tra Hệ số biến động chiều cao tính Cv = 25,3 % (v) Trữ lượng trạng thái rừng tự nhiên trạng thái IIIB 289,22 m3/ha Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính khu vực khơng đồng đều, tập trung nhiều cấp đường kính 44 – 48 cm 56 – 60 cm (vi) Giữa chiều cao đường kính rừng tự nhiên trạng thái rừng IIIB khu vực nghiên cứu có mối tương quan chặt (r = 0,8) Phương trình cụ thể: H = -3,39832 + 6,71104.ln(D1,3) (vii) Qua điều tra đánh giá tình hình tái sinh rừng cho thấy, có tổng số 36 loài tổ thành loài tái sinh, chủ yếu loài ưa sáng, mọc nhanh có giá trị kinh tế Tình hình tái sinh tốt, có 76,2 % số lượng tái sinh khỏe mạnh Phần lớn tái sinh có nguồn gốc tái sinh hạt với tỉ lệ chiếm tới 94,7 % Tổng số tái sinh đo đếm 12 ô dạng 206 cây, mật độ 42917 cây/ha, tái sinh chủ yếu tập trung cấp chiều cao < m (viii) Độ tàn che bình quân khu vực xác định thông qua việc vẽ trắc đồ David & Richards tiêu chuẩn có diện tích 500 m2 81,7 % iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục - v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình - x Chương MỞ ĐẦU - 1.1 Đặt vấn đề - 1.2 Mục đích đề tài - 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Phạm vi giới hạn đề tài 1.4.1 Giới hạn đặc điểm đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Giới hạn nội dung Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng giới 2.1.2 Phân loại rừng 2.1.3 Phương pháp thống kê sinh học 2.1.4 Cấu trúc rừng - 2.1.4.1 Cấu trúc tầng thứ - 2.1.4.2 Phân bố số theo đường kính - 2.1.4.3 Phân bố số theo chiều cao 2.1.4.4 Tương quan chiều cao đường kính ngang ngực 2.2 Các nghiên cứu tái sinh rừng giới 2.3 Nghiên cứu cấu trúc rừng Việt Nam -10 v 2.3.1 Cấu trúc tầng thứ -10 2.3.2 Phân bố số theo đường kính, chiều cao -11 2.3.3 Tương quan chiều cao đường kính ngang ngực -11 2.4 Các nghiên cứu tái sinh rừng Việt Nam 12 2.5 Phân chia trạng thái rừng 13 2.6 Thảo luận 15 Chương ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -16 3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu -16 3.1.1 Vị trí ranh giới -16 3.1.2 Tình hình phân bố rừng đất rừng 16 3.1.3 Về tình hình giao khốn 18 3.1.4 Tình hình dân sinh kinh tế -18 3.2 Nội dung nghiên cứu -19 3.3 Phương pháp nghiên cứu -20 3.3.1 Phương pháp ngoại nghiệp 20 3.3.1.1 Phương pháp thu thập tài liệu 20 3.3.1.2 Điều tra tổng thể, xác định đối tượng nghiên cứu 20 3.3.1.3 Phương pháp thu thập số liệu ô tiêu chuẩn 20 3.3.2 Phương pháp nội nghiệp -22 3.3.2.1 Tính tốn tổ thành lồi tầng gỗ 22 3.3.2.2 Tính tốn độ hỗn giao 22 3.3.2.3 Tính tốn mật độ gỗ lớn 23 3.3.2.4 Tính tốn tiết diện ngang thể tích thân 23 3.3.2.5 Phương pháp tính tốn đặt trưng mẫu mơ hình hóa -23 3.3.2.6 Phương pháp tính tốn độ tàn che 25 3.3.2.7 Đánh giá tái sinh rừng 25 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Cấu trúc tổ thành loài -27 4.2 Độ hỗn giao rừng -29 vi 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính -30 4.4 Phân bố số theo cấp chiều cao 34 4.5 Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính -38 4.6 Tương quan chiều cao đường kính ngang ngực -41 4.7 Tình hình tái sinh tán rừng 43 4.7.1 Tổ thành loài tái sinh -43 4.7.2 Chất lượng nguồn gốc tái sinh -44 4.7.3 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao 45 4.8 Độ tàn che rừng -47 4.9 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh -47 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận -49 5.2 Tồn 50 5.3 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT a, b, c Các tham số phương trình Bộ NN & PTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Cv% Hệ số biến động, % D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m, cm D1,3_tn Đường kính 1,3 m thực nghiệm, cm D1,3_lt Đường kính 1,3 m tính theo lý thuyết, cm H Chiều cao cây, m Hvn Chiều cao vút ngọn, m H_tn Chiều cao thực nghiệm, m H_lt Chiều cao lý thuyết, m Log Logarit thập phân (cơ số 10) Ln Logarit tự nhiên (cơ số e) N Số P_value Mức ý nghĩa (xác suất) Pa, Pb, Pc, Pd Mức ý nghĩa (xác suất) tham số a, b, c d 4.1 Số hiệu bảng hay hình theo chương (4.1) Số hiệu hàm thử nghiệm r Hệ số tương quan R Biên độ biến động R2 Hệ số xác định mức độ tương quan S Độ lệch tiêu chuẩn SK Hệ số biểu thị cho độ lệch phân bố Sodb Diện tích dạng Sy/x Sai số phương trình hồi quy viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Diện tích phân bố kiểu trạng thái rừng tiểu khu 130 151 thuộc Trạm thực nghiệm Kon Nừng 17 Bảng 4.1 Kết xác định tổ thành loài trạng thái IIIB khu vực nghiên cứu -28 Bảng 4.2 Phân bố số theo cấp đường kính khu vực nghiên cứu đặc trưng mẫu -31 Bảng 4.3 Bảng so sánh số thống kê hàm thử nghiêm (N/D1.3) -31 Bảng 4.4 Kết tính tốn phân bố N/D1,3 thông số thống kê -33 Bảng 4.5 Phân bố số theo cấp chiều cao đặc trưng mẫu 35 Bảng 4.6 Bảng so sánh số thống kê từ hàm thử nghiệm -35 Bảng 4.7 Kết tính tốn phân bố N/H thơng số thống kê -37 Bảng 4.8 Bảng phân bố trữ lượng theo cấp đường kính (M/D1.3) 39 Bảng 4.9 Bảng so sánh số thống kê từ hàm thử nghiệm -41 Bảng 4.10 Tổ thành loài tái sinh khu vực nghiên cứu -43 Bảng 4.11 Chất lượng nguồn gốc tái sinh khu vực nghiên cứu 44 Bảng 4.12 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao khu vực nghiên cứu 45 ix The StatAdvisor The output shows the results of fitting a third order polynomial model to describe the relationship between N% and H The equation of the fitted model is N% = -89.059 + 16.9511*H-0.850728*H^2 + 0.0128431*H^3 Polynomial Regression Analysis – Ln(N%) vs H -Dependent variable: log(N%) -Standard T Parameter Estimate Error Statistic PValue -CONSTANT -4.87647 1.24785 -3.90788 0.0045 H 0.857015 0.14388 5.95645 0.0003 H^2 -0.0239214 0.00379921 -6.29642 0.0002 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 12.0197 6.00987 20.90 0.0007 Residual 2.30033 0.287541 -Total (Corr.) 14.3201 10 R-squared = 83.9363 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 79.9204 percent Standard Error of Est = 0.536228 Mean absolute error = 0.384843 Durbin-Watson statistic = 1.27517 (P=0.0134) Lag residual autocorrelation = 0.195635 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between log(N%) and H The equation of the fitted model is ln(N%) = -4.87647 + 0.857015*H-0.0239214*H^2 w Polynomial Regression Analysis – N% vs Ln(H) -Dependent variable: N% -Standard T Parameter Estimate Error Statistic PValue -CONSTANT -277.787 54.1308 -5.13178 0.0006 log(H) 215.73 39.6742 5.43753 0.0004 log(H)^2 -39.6446 7.14676 -5.54721 0.0004 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 465.239 232.62 16.41 0.0010 Residual 127.571 14.1746 -Total (Corr.) 592.811 11 R-squared = 78.4803 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 73.6981 percent Standard Error of Est = 3.76491 Mean absolute error = 2.62559 Durbin-Watson statistic = 1.85748 (P=0.1501) Lag residual autocorrelation = 0.020292 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between N% and log(H) The equation of the fitted model is N% = -277.787 + 215.73*ln(H)-39.6446*ln(H)^2 Polynomial Regression Analysis – Ln(N%) vs Ln(H) -Dependent variable: log(N%) -Standard T Parameter Estimate Error Statistic PValue -CONSTANT -52.5504 4.01834 -13.0776 0.0000 x log(H) 40.4757 2.96397 13.6559 0.0000 log(H)^2 -7.37848 0.537925 -13.7165 0.0000 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 13.7365 6.86824 94.15 0.0000 Residual 0.583589 0.0729487 -Total (Corr.) 14.3201 10 R-squared = 95.9247 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 94.9058 percent Standard Error of Est = 0.27009 Mean absolute error = 0.188189 Durbin-Watson statistic = 2.23603 (P=0.1049) Lag residual autocorrelation = -0.135045 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between log(N%) and log(H) The equation of the fitted model is ln(N%) = -52.5504 + 40.4757*ln(H)-7.37848*ln(H)^2 y PHỤ BIỂU PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TỪ CÁC HÀM H/D1.3 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.799 R Square 0.639 Adjusted R Square 0.638 Standard Error 0.153 Observations 287 ANOVA df Regression SS MS 11.799 11.799 Residual 285 6.663 0.023 Total 286 18.462 Coefficients Standard Error Intercept 1.628 0.054 30.377 X = lnD 0.386 0.017 22.465 t Stat F Significance F 504.665 5.02E-65 P-value 2.319E91 5.015E65 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 1.523 1.734 1.523 1.734 0.352 0.420 0.352 0.420 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Square root-X 0.8172 66.78% Logarithmic-X 0.8161 66.61% Linear 0.8069 65.10% Multiplicative 0.7952 63.23% Square root-Y 0.7905 62.48% Reciprocal-X -0.7841 61.48% S-curve -0.7831 61.32% Exponential 0.7666 58.76% Double reciprocal 0.7477 55.90% Reciprocal-Y -0.6970 48.58% Logistic Log probit Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) -Dependent variable: H Independent variable: D -Standard T z Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept 4.31634 0.559059 7.72071 0.0000 Slope 2.68071 0.112009 23.933 0.0000 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 3570.95 3570.95 572.79 0.0000 Residual 1776.78 285 6.23431 -Total (Corr.) 5347.73 286 Correlation Coefficient = 0.81716 R-squared = 66.7751 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 66.6585 percent Standard Error of Est = 2.49686 Mean absolute error = 1.90627 Durbin-Watson statistic = 1.88148 (P=0.1581) Lag residual autocorrelation = 0.0540862 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 4.31634 + 2.68071*sqrt(D) Regression Analysis - Logarithmic-X model: Y = a + b*ln(X) -Dependent variable: H Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept -3.39832 0.877364 -3.87333 0.0001 Slope 6.71104 0.281453 23.8443 0.0000 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue aa Model 3562.12 3562.12 568.55 0.0000 Residual 1785.61 285 6.26529 -Total (Corr.) 5347.73 286 Correlation Coefficient = 0.816149 R-squared = 66.61 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 66.4928 percent Standard Error of Est = 2.50306 Mean absolute error = 1.90676 Durbin-Watson statistic = 1.87133 (P=0.1383) Lag residual autocorrelation = 0.0621089 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a logarithmic-X model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = -3.39832 + 6.71104*ln(D) Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X -Dependent variable: H Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept 11.0233 0.308405 35.743 0.0000 Slope 0.248861 0.0107931 23.0574 0.0000 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 3481.43 3481.43 531.64 0.0000 Residual 1866.3 285 6.54842 -Total (Corr.) 5347.73 286 Correlation Coefficient = 0.806852 R-squared = 65.101 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 64.9786 percent Standard Error of Est = 2.55899 Mean absolute error = 1.96401 Durbin-Watson statistic = 1.79212 (P=0.0391) Lag residual autocorrelation = 0.0947849 bb The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 11.0233 + 0.248861*D 4.Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b -Dependent variable: H Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept 1.62711 0.0544119 29.9036 0.0000 Slope 0.386391 0.017455 22.1364 0.0000 -NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 11.8082 11.8082 490.02 0.0000 Residual 6.86775 285 0.0240974 -Total (Corr.) 18.6759 286 Correlation Coefficient = 0.795152 R-squared = 63.2267 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 63.0977 percent Standard Error of Est = 0.155233 Mean absolute error = 0.115882 Durbin-Watson statistic = 1.84071 (P=0.0888) Lag residual autocorrelation = 0.0777596 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 5.08916*D^0.386391 or ln(H) = 1.62711 + 0.386391*ln(D) Regression Analysis - Square root-Y model: Y = (a + b*X)^2 cc -Dependent variable: H Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept 3.38745 0.0384359 88.1326 0.0000 Slope 0.0293048 0.00134513 21.7859 0.0000 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue -Model 48.2747 48.2747 474.63 0.0000 Residual 28.9876 285 0.101711 -Total (Corr.) 77.2623 286 Correlation Coefficient = 0.790453 R-squared = 62.4815 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 62.3499 percent Standard Error of Est = 0.318922 Mean absolute error = 0.246017 Durbin-Watson statistic = 1.71339 (P=0.0075) Lag residual autocorrelation = 0.135127 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-Y model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = (3.38745 + 0.0293048*D)^2 dd ee PHỤ BIỂU TRẮC ĐỒ DAVID & RICHARDS RỪNG TỰ NHIÊN Tiểu khu: 151 Trạng thái rừng: IIIB Diện tích: 500 m2 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tên Thạch đản Cóc đá Trâm Giổi Hoa khế Gội Đẻn Cóc đá Sến Trâm Dung Giổi Sến Ràng ràng Xoay Ngát Kháo Trường Cò ke Re Lèo heo Dẽ Hóc quang Chòi mòi Chòi mòi Mít Trâm C1,3 52 45 33 148 90 181 101 48 118 50 81 180 118 47 38 65 170 132 32 167 49 126 69 45 71 194 42 Số hiệu ô: Ngày đo:16/04/2010 Người đo: Phạm Phan Hòa D1,3 16.56 14.33 10.51 47.13 28.66 57.64 32.17 15.29 37.58 15.92 25.80 57.32 37.58 14.97 12.10 20.70 54.14 42.04 10.19 53.18 15.61 40.13 21.97 14.33 22.61 61.78 13.38 HVN 17 15 17 22 18 20 12 15 22 15 18 25 22 15 19 20 22 19 10 24 18 20 15 10 17 30 DTán (m) Tọa độ HDC Đ T N B X ( m) Y( m) 10 2 2 10 2 2,5 1,5 16 4 10 2,5 9,5 11 3 10 1,5 1,5 1,5 1,5 12,5 2 16 14 3,5 4,5 4 13 6,5 1,5 1,5 15 11 2 20 15 5 20 13 3 24 8 1,5 2,5 29 14 3 28 13 3 26 14 31 12 2,5 2,5 1,5 33,5 4,5 2 35 15 4 4,5 38 13 3 38 13 3 43 8 2,5 2,5 2,5 43 6,5 1 1 45 10 2,5 3 49 21 5 47 1 1 42 ff Hình vẽ trắc đồ:ơ1 gg Tiểu khu: 151 Trạng thái rừng: IIIB Diện tích: 500 m2 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên Hồng Hoa khế Trường Lành anh Bọt ếch Re Ngát Trâm Dung Dẽ Trâm Đẻn Cóc đá sp Sến Dung Dung Dung Ngát Trâm Ngát Kháo Xoan đào Trâm Giổi Ràng ràng Sữa Ràng ràng Cóc đá C1,3 33 186 62 63 39 76 33 55 160 47 78 58 47 74 207 130 78 49 39 42 45 129 61 69 98 103 187 44 180 Số hiệu ô: Ngày đo:16/04/2010 Người đo: Phạm Phan Hòa D1,3 10.51 59.24 19.75 20.06 12.42 24.20 10.51 17.52 50.96 14.97 24.84 18.47 14.97 23.57 65.92 41.40 24.84 15.61 12.42 13.38 14.33 41.08 19.43 21.97 31.21 32.80 59.55 14.01 57.32 HVN 13 25 15 17 14 18 10 18 25 12 18 16 16 18 25 22 16 17 17 18 16 25 17 22 25 27 32 19 22 DTán (m) Tọa độ HDC Đ T N B X ( m) Y( m) 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 15 5 10 1.5 12 4 6.5 7.5 1.5 12 4 9.5 1 0.7 1.2 13 12 5 14 4.5 15 6 17 3.5 2 18.5 10 2.5 20.5 20 12 1.5 1.5 23 12 2 26 20 3 25 15 3 27 0.5 10 2.5 2 30 10 2 29.5 6.5 2.5 2 30 12 2 1.5 33.5 9.5 2.5 2.5 36 20 36 14 4 35.5 15 3 36 0.5 18 3 40.5 18 41 9.5 25 5 5 47.5 15 1.5 2 45 12 3.5 49 hh Hình vẽ trắc đồ: ơ2 ii Tiểu khu: 151 Trạng thái rừng: IIIB Diện tích: 500 m2 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên Trường Trâm Bồ Ràng ràng Giổi Thơng nàng Giổi Trâm Cò ke Xoay Dung Ràng ràng Gội Bạc Kháo Xoay Dẻ Lèo heo Ngát Chẹo Giổi Vạng Cóc đá Dâu móc Chẹo C1,3 65 89 180 72 155 122 89 86 36 95 68 72 67 125 45 47 207 51 68 127 89 254 55 55 127 Số hiệu ô: Ngày đo:16/04/2010 Người đo: Phạm Phan Hòa D1,3 20.70 28.34 57.32 22.93 49.36 38.85 28.34 27.39 11.46 30.25 21.66 22.93 21.34 39.81 14.33 14.97 65.92 16.24 21.66 40.45 28.34 80.89 17.52 17.52 40.45 HVN 16 18 22 19 26 18 20 18 12 25 15 19 17 20 16 16 26 17 17 22 20 27 17 14 22 jj HDC 10 10 16 12 18 10 14 11 16 14 11 14 10 10 16 11 10 15 14 19 13 Đ 2 5 3 2 2,5 1,5 1,5 DTán (m) T N B 3 3 3 3 5 3 3 1,5 1,5 3 2,5 2,5 3 2 2 2 5 2 2,5 3 3 2,5 6 2 2,5 4 Tọa độ X ( m) Y( m) 1 10 14 16 18 20 22 24 27 27 31 33 30 36 39 1,5 36 42 1,5 42 44 44 47 Hình vẽ trắc đồ: ơ3 kk ... trúc rừng thay đổi theo điều kiện địa lý khác Khoa học ngày chứng tỏ biện pháp bảo vệ, tái tạo sử dụng rừng giải thoả đáng có hiểu biết đầy đủ khoa học chất quy luật sống rừng Việc nghiên cứu... tế, nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường, đồng thời sử dụng nguồn tài nguyên rừng cách bền vững cho cho hệ mai sau Xuất phát từ nhận thức tình hình thực tiễn đó, đồng ý phân cơng Khoa Lâm nghiệp,... liên quan khác rừng (A.I Moskolev, 1974; B.Rollet, 1974) nhà khoa học sử dụng hàm toán học sau (dẫn theo Hoàng Sĩ Động, 2002): + Nhà khoa học đề cập đến Meyer (1934) Ơng mơ tả phân bố số theo đường
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIB TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM KON HÀ NỪNG THUỘC TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI, HUYỆN K’BANG, TỈNH GIALAI , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIB TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM KON HÀ NỪNG THUỘC TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI, HUYỆN K’BANG, TỈNH GIALAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay