KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****oOo**** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO - BÌNH DƯƠNG Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN HỒNG Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07 Năm 2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO - BÌNH DƯƠNG Tác giả Nguyễn Văn Hồng Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp quý thầy Trường Đại hoc Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học trường Tơi xin gởi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trực tiếp hướng dẫn thực đề tài Tôi xin gởi lời cảm ơn đến thầy TS Phạm Ngọc Nam góp ý bổ sung giúp tơi hồn thiện đề tài Tơi xin cảm ơn Ban giám đốc toàn thể anh chị em Cơng ty Cổ phần Sáng Tạo Bình Dương giúp đỡ tạo điều kiện thuận thuận lợi cho tơi hồn thành tốt đề tài Cuối tơi xin cám ơn gia đình, người thân, bạn bè bảo bọc, chăm lo động viên giúp đỡ ngày tháng ngồi ghế nhà trường Sinh viên thực Nguyễn Văn Hồng ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván ghép Công ty Cổ phần Sáng Tạo Bình Dương” thực Cơng ty Cổ phần Sáng Tạo Bình Dương, thời gian từ ngày 01/03/2010 đến ngày 10/05/2010 Trong thời gian thực đề tài tiến hành khảo sát số loại quy cách sản phẩm tiến hành sản xuất cơng ty, theo với loại quy cách tiến hành theo dõi từ khâu sản phẩm hoàn thành Kết thu sau: ─ Lượng keo sử dụng cho ghép ván là: 150 – 180 g/m2, tỷ lệ chất xúc tác dùng ghép 13 – 15 % ─ Tỷ lệ phế phẩm khâu là: + Tỷ lệ phế phẩm phôi thô: PPhôi thô = 5.56 % + Tỷ lệ phế phẩm khâu cắt chọn: PCắt chọn = 2.667 % + Tỷ lệ phế phẩm khâu bào bốn mặt: PB4M = 5.778 % + Tỷ lệ phế phẩm khâu đánh mộng: P Đánh mộng = 0.667 % ─ Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua khâu + Cắt chọn: Pcắt chọn = 66.41 % + Bào bốn mặt: PB4M = 74.07 % + Cắt lại: PCắt lại = 77.2 % ─ Tỷ lệ lợi dụng gỗ tồn quy trình: P = 47.22% iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Q trình hình thành cơng ty 2.1.2 cấu máy tổ chức công ty 2.1.2.1 cấu nhân công ty .5 2.1.3.2 Sơ đồ máy nhân công ty 2.1.3.3 Sơ đồ bố trí mặt xưởng ghép .6 2.2 Tổng quan ván ghép .8 2.2.1 Ván ghép 2.2.2 Tình hình sản xuất ván ghép giới 2.2.3 Tình hình sản xuất ván ghép Việt Nam 2.2.4 Phân loại ván ghép .9 2.2.4.1 Ván ghép lõi đặc không phủ mặt 10 2.2.4.2 Ván ghép lõi đặc phủ mặt .11 2.2.4.3 Ván ghép khung rỗng 12 iv 2.2.5 Một số giải pháp hình thành ván ghép không phủ mặt 12 2.2.5.1 Nối đầu 13 2.2.5.2 Ghép thẳng tạo ván 14 2.3 Nguyên liệu sản xuất ván ghép 16 2.4 Các loại máy xưởng ghép 18 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ván ghép .18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dung nghiên cứu 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Điều tra ngoại nghiệp 21 3.2.3 Điều tra nội nghiệp .21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Nguyên liệu sản xuất ván ghép 24 4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất ván ghép 25 4.2.1 Quy trình cơng nghệ .25 4.2.2 Thuyết minh quy trình 27 4.2.2.1 Cắt chọn 27 4.2.2.2 Bào bốn mặt 27 4.2.2.3 Phân loại chất lương – lựa màu .28 4.2.2.4 Khâu phay mộng tráng keo .30 4.2.2.5 Khâu ghép 32 4.2.2.6 Khâu bào 34 4.2.2.7 Khâu tráng keo ghép 34 4.2.2.8 Khâu chà nhám rong cạnh 36 4.3 Tỷ lệ Phế phẩm khâu .37 4.3.1 Các dạng khuyết tật 37 4.3.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 39 4.3.2.1 Tỷ lệ phế phẩm phôi thô 40 4.3.2.2 Tỷ lệ phế phẩm khâu cắt chọn .41 4.3.2.3 Tỷ lệ phế phẩm khâu bào bốn mặt 42 4.3.2.4 Tỷ lệ phế phẩm khâu đánh mộng 43 v 4.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 44 4.4.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua khâu cắt chọn 45 4.4.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua khâu bào bốn mặt 46 4.4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua lại khâu cắt lại 48 4.4.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 51 4.5 Đánh giá đề xuất 51 4.5.1 Máy móc xưởng 51 4.5.2 Quy trình sản xuất cơng ty 51 4.5.3 Công tác tổ chức sản xuất 52 4.5.4 Hiệu kinh tế 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận .53 5.2 Kiến nghị .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 57 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ B4M………………………………………………………………………Máy bào bốn mặt CC……………………………………………………………………… Cưa đĩa cắt chọn CD………………………………………………………………………… Cưa vòng nằm CL………………………………………………………………………… Cưa đĩa cắt lại CRC… …………………………………………………………………… Cưa rong cạnh CTHĐQT…………………………………………………… …Chủ tịch hội đồng quãn trị DĐKD……………………………………………………………… Giám đốc kinh doanh DĐKHKD………………………………………………….Giám đốc kế hoạch kinh doanh DĐSX………………………………………………………………… Giám đốc sản xuất DN……………………………………………………………………………Doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment)……………………… …… Đầu tư trực tiếp nước MBC………………………………………………………………………….Máy bào cạnh MCN ……………………………………………………………………….Máy chà nhám MĐM….………………………………………………………………… Máy đánh mộng MGT…………………………………………………………………………Máy ghép MGT……….………………………………………………………………Máy ghép QĐ…………………………………………………………………………… …Quản đốc vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Bảng dẫn đường vào công ty Hình 2.2: Hình ảnh nhà xưởng cơng ty Hình 2.3: Sơ đồ máy tổ chức công ty Hình 2.4: Sơ đồ bố trí máy móc xưởng ghép Hình 2.5: Ghép đối xứng vòng năm theo phương tiếp tuyến 10 Hình 2.6: Ghép đối xứng vòng năm theo phương xuyên tâm 10 Hình 2.7: Ghép thành phần liên kết mộng 10 Hình 2.8: Sơ đồ cơng nghệ sản xuất ván ghép khơng phủ mặt 11 Hình 2.9: Nối lược 13 Hình 2.10: Nối xiên góc 13 Hình 2.11: Nối xiên góc gờ 14 Hình 2.12: Mối ghép không dán keo 15 Hình 2.13: Mối ghép keo dán đoạn 15 Hình 2.14: Mối ghép cạnh âm dương 16 Hình 2.15: Mối ghép cạnh mộng thẳng 16 Hình 4.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất ván ghép 26 Hình 4.2: Máy cưa đĩa cắt chọn 27 Hình 4.3: Máy bào bốn mặt 28 Hình 4.4: Tấm ván loại AA 28 Hình 4.5: Tấm ván loại BC 29 Hình 4.6: Mộng lược 30 Hình 4.7: Máy phay mộng lược 31 Hình 4.8: Thùng chứa keo 32 Hình 4.9: Máy ghép 33 Hình 4.10: Mối ghép dọc 33 viii Hình 4.11: Ủ ghép 34 Hình 4.12: Máy tráng keo 34 Hình 4.13: Máy ghép 35 Hình 4.14: Máy chà nhám thùng 36 Hình 4.15: Máy rong cạnh ván 36 Hình 4.16: Biểu đồ so sánh tỷ lệ phế phẩm qua khâu 43 ix Bảng 4.9: Kích thước mẫu khảo sát STT Dài (mm) Rộng (mm) Dày (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 230 350 320 250 200 250 400 450 300 200 250 350 350 400 470 200 260 350 200 420 210 360 210 470 340 230 210 230 450 430 360 460 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42.5 43 42.5 43 43 43 42.5 43 43 43 43 43 43 43 43 31.5 33 33 33 33 32.5 31 32 33 33 33 33 33 31 33 33 33 33 32 32 33 33 32 31 33 33 31 33 32.5 32.5 32.5 33 47 Thể tích phôi sau qua máy B4M (m3) 0.000326 0.000497 0.000454 0.000355 0.000284 0.000349 0.000533 0.000619 0.000426 0.000284 0.000355 0.000497 0.000497 0.000533 0.000667 0.000284 0.000355 0.000491 0.000275 0.000571 0.000298 0.000511 0.000298 0.000619 0.000485 0.000326 0.000298 0.000326 0.000629 0.000601 0.000503 0.000653 Ghi Loại Loại Loại Loại Cắt lại Cắt lại Cắt lại Loại Cắt lại Loại Loại Cắt lại Loại Cắt lại Loại Cắt lại Cắt lại Cắt lại 33 470 43 32.5 34 230 43 33 35 200 43 33 36 350 43 33 37 350 43 33 38 420 43 33 39 210 43 31 40 220 43 33 41 380 43 33 42 200 43 33 Thể tích loại bỏ Thể tích phải qua khâu cắt lại Tổng thể tích phơi sau qua máy B4M 0.000667 Cắt lại 0.000326 0.000283 0.000497 0.000497 0.00056 0.00026 Loại 0.000303 0.000539 0.000284 0.003013 0.005701 0.0184 Thể tích loại bỏ: Vbỏ =0.003013 (m3) Thể tích phải qua khâu cắt lại: Vtrước cắt lại = 0.005701 (m3) Tổng thể tích phơi qua máy bào bốn mặt là: Vtổng = 0.0184 (m3) Vậy thể tích mẫu đạt yêu cầu sau qua máy bào bốn mặt: VB4M = Vtổng - Vbỏ = 0.0184 - 0.003013 = 0.01539 (m3) Tỷ lệ lợi dụng gỗ phôi qua máy bào bốn mặt áp dụng theo công thức sau: KB4M = (VB4M / Vj) * 100% (2*) Với: KB4M tỷ lệ lợi dụng gỗ qua máy bào bốn mặt (%) VB4M thể tích phơi sau qua máy B4M đạt chất lượng (%) Vj thể tích phơi sau qua khâu cắt chọn, Vj = 0.020777 (m3) Thay giá trị vào (2*) ta được: Tỷ lệ lợi dụng gỗ phôi qua máy bào bốn mặt là: KB4M = (0.01539 / 0.020777) * 100% = 74.07 (%) 4.4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua lại khâu cắt lại Các sau qua máy bào bốn mặt khuyết tật mắt, lẹm cạnh, dính ruột, dính vỏ, nứt đầu, vết hằn trục rulo, cần phải cắt ngắn máy cưa đĩa Thể tích phải đưa qua khâu cắt lại trình bày bảng 4.10 48 Bảng 4.10: Bảng thể tích phơi sau qua máy cắt lại STT Dài Rộng Dày (mm) (mm) (mm) Thể tích sau qua B4M phải qua cắt lại (m3) Chiều dài sau cắt lại (mm) Thể tích sau cắt lại V cắt lại (m3) 400 43 31 0.000533 350 0.000467 450 43 32 0.000619 400 0.00055 300 43 33 0.000426 250 0.000355 400 43 31 0.000533 350 0.000467 420 42.5 32 0.000571 350 0.000476 470 42.5 31 0.000619 400 0.000527 450 43 32.5 0.000629 400 0.000559 430 43 32.5 0.000601 350 0.00049 360 43 32.5 0.000503 300 0.00043 10 470 43 32.5 0.000667 400 0.000559 Tổng 0.005701 0.00441 Vậy thể tích phơi sau qua máy cắt lại: Vcắt lại = 0.00413 (m3) Tỷ lệ lợi dụng gỗ phôi qua máy cắt lại áp dụng theo công thức sau: Kcắt lại = (Vcắt lại / Vtrước cắt lại) * 100% (3*) Với: Kcắt lại tỷ lệ lợi dụng gỗ qua máy cắt lại Thay giá trị vào (3*) ta được: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua máy cắt lại: Kcăt lại = (0.00441 / 0.005701) * 100% = 77.20 % Sau qua máy bào bốn mặt cắt lại bị hao hụt lượng ngun liệu đáng kể, khác khơng thay đổi Sau qua máy cắt lại, kích thước gỗ điều chỉnh cho phù hợp với quy cách theo đơn đặt hàng 49 Bảng 4.11: Tổng thể tích phơi đạt u cầu STT Dài (mm) Rộng (mm) Dày (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 350 320 350 400 250 250 350 350 350 470 260 350 350 210 360 400 340 230 230 400 350 300 460 400 230 200 350 350 420 220 380 200 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42.5 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 32.5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33 33 32.5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Tổng 50 Thể tích phơi đạt u cầu chất lượng Vtổng (m3) 0.000497 0.000454 0.000489 0.000568 0.000355 0.000355 0.000497 0.000497 0.000497 0.000667 0.000369 0.000491 0.000482 0.000298 0.000511 0.000568 0.000482 0.000326 0.000326 0.000568 0.000489 0.000426 0.000653 0.000568 0.000326 0.000284 0.000497 0.000497 0.000596 0.000312 0.000539 0.000284 0.01477 Thể tích phôi đạt yêu cầu (sau qua máy bào bốn mặt máy cắt lại đạt yêu cầu chất lượng) Vtổng = 0.01477 m3 4.4.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn Từ kết ta tính tỷ lệ lợi dụng gỗ phơi qua công đoạn: Áp dụng công thức 3.2 ta có: Klợi dụng gỗ = (Vtổng / Vi) * 100 Với Vi thể tích phơi thơ Vi = 0.03128 m3 = (0.01477 / 0.03128) * 100% = 47.22 (%) Vậy tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn: Klợi dụng gỗ = 47.22 (%) 4.5 Đánh giá đề xuất 4.5.1 Máy móc xưởng Năng suất máy đánh giá khả làm việc máy móc thiết bị vị trí quan trọng trọng việc tính tốn suất máy Năng suất máy cao hay thấp phụ thuộc vào tính năng, mục đích sử dụng kĩ năng, kinh nghiệm vận hành máy người công nhân Qua khảo sát nhận thấy suất máy bào bốn mặt, máy cắt, máy ghép tấm, máy chà nhám thùng cao Tuy nhiên, hệ số sử dụng máy thấp máy bào hai mặt Điều làm cho suất làm việc máy không đạt mức cao 4.5.2 Quy trình sản xuất cơng ty Trong q trình khảo sát chúng tơi nhận thấy xí nghiệp thực đầy đủ quy trình kĩ thuật sản xuất Trình tự sản xuất chi tiết tuân theo khâu cơng nghệ tính tốn Dây chuyền cơng nghệ xí nghiệp ưu nhược điểm sau: - Nhà xưởng xây dựng rộng, thơng thống, đầy đủ ánh sáng cho công nhân làm việc, hệ thống hút bụi trang bị đầy đủ giúp đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động - Hệ thống đường vận chuyển thuận lợi cho việc lại sản xuất 51 Việc bố trí máy móc thiết bị xưởng chưa thật hợp lí khâu chà nhám sơn gây khó khăn cho vận chuyển hai khu vực nằm hai nhà xưởng riêng biệt xa  Việc bố trí loại máy móc cần phải đảm bảo dủ khoảng cách an tồn thoải mái cho người cơng nhân làm việc 4.5.3 Công tác tổ chức sản xuất Công ty bốn xưởng sản xuất tổ điện đảm bảo khả trì hoạt động nhà máy Xưởng chức xẻ sấy, xưởng lựa phôi khô, xưởng ghép thanh, xưởng xưởng mộc Với việc xếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất Cơng ty cấu tổ chức trực tuyến, gọn nhẹ Cán kĩ thuật phụ trách sản xuất tinh thần trách nhiệm cao liên tục kiểm tra sản phẩm tất tổ sản xuất, đồng thời thường xuyên trao đổi kế hoạch sản xuất với giám đốc Cách thức quản lí xí nghiệp động, hàng ngày vào đầu sản xuất, giám đốc tiến hành trao đổi với tổ trưởng để phổ biến kế hoạch sản xuất ngày Công tác vệ sinh: qua khảo sát nhân thấy công tác vệ sinh môi trường nhà máy tốt, thường xuyên nhân viên vệ sinh dọn dẹp đảm bảo sẽ, khơng bụi, đủ ánh sang, công nhân trang bị đầy đủ bảo hộ lao động Tuy nhiên vài khâu lượng bụi sinh lớn khâu chà nhám, bào, khâu hệ thống hút bụi chung nhà máy khơng hút hết ì thường xun dọn dẹp tay gây khó khăn cho người cơng nhân 4.5.4 Hiệu kinh tế Ván ghép công nghẹ sản xuất đơn giản, phù hợp với công ty vừa nhỏ Tận dụng nguồn nguyên liệu phế phẩm, ván ghép khơng giúp bảo vệ mơi trường mà mang lại giá trị kinh tế cao nguyên liệu sản xuấtghép dồi giá rẻ 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván ghép cơng ty Cổ Phần Sáng Tạo Bình Dương rút kết luận sau Là công ty thành lập vào hoạt động từ năm 2008, máy móc cơng ty 80% máy chất lượng cao Những kết khảo sát thu thập từ thực tế sản xuất cơng ty chúng tơi kết sau: Tỷ lệ phế phẩm khâu: Tỷ lệ phế phẩm phôi thô: PPhôi thô = 5.56 %, Tỷ lệ phế phẩm khâu cắt chọn: PCắt chọn = 2.667 %, Tỷ lệ phế phẩm khâu bào bốn mặt: PB4M = 5.778 %, Tỷ lệ phế phẩm khâu đánh mộng: P Đánh mộng = 0.667 %, Tỷ lệ phế phẩm tất khâu là: PPP = 33.34 %, Tỷ lệ thành phẩm là: PTP = 66.66 % Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu là: khâu cắt chọn 66.41 %, khâu bào bốn mặt: 74.07 %, khâu cắt lại: 77.2 %  Quy trình công nghệ là: Klợi dụng gỗ = 47.22 % Bên cạnh việc kiểm tra chất lượng sản phẩm sau cơng ty trọng kiểm tra chất lượng qua khâu, kiểm sốt chặt chẽ cơng đoạn quan trọng mà ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm khâu lựa màu Với việc phân chia loại màu là: Vàng đậm, Đỏ lợt, Vàng tươi, Hồng tươi, Xám, Nâu, Hồng xám, tiện lợi cho việc xếp màu sắc đồng thời giúp nâng cao chất lượng sản phẩm 5.2 Kiến nghị Qua thời gian khảo sát quy trình thực tế cơng ty tơi đưa ý kiến sau: 53 ─ Cần tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào cách thường xuyên nhằm hạn chế đáng kể khuyết tật khâu tiếp theo, sau sấy phôi phải lựa chọn kĩ chất lượng để hạn chế khuyết tật khâu ─ Trong trình tráng keo lượng keo rơi nhiều mà khơng dụng cụ để tận dụng lượng keo đó, cần phải dọn dẹp khu vực tráng keo ─ Phôi sau gia cơng xong phải để vị trí cho dễ dàng vận chuyển xưởng ─ Hệ thống hút bụi chung nhà máy phải thong thoáng để hạn chế bụi phát sinh trình sản xuất 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Hợp, 2002, Tài nguyên gỗ Việt Nam, Nhà xuất Nông Nghiệp Trần Hợp - Nguyễn Hồng Đảng, 1990, Cây gỗ kinh doanh, Nhà xuất Nông Nghiệp Hứa Thị Huần 1994, Bài giảng keo dán gỗ, Trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 1998, Một số đặc điểm cấu tạo tính chất vật lý gỗ cao su, Tạp chí Lâm Nghiệp, số Phạm Ngọc Nam 2002, Kết cấu gỗ, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam 2006, Công nghệ sản xuất ván nhân tạo, Nhà xuất Nông Nghiệp Phạm Ngọc Nam & Hứa Thị Huần 2002, Ván nhân tạo, Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam & Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2005, Khoa học gỗ, NXB Nông Nghiệp Phạm Ngọc Nam & Nguyễn Trọng Nhân 2003, Kỹ thuật chế biến gỗ xuất khẩu, NXB Nông Nghiệp 10 Nguyễn Trọng Nhân 1997, Về phát triển ván nhân tạo nước ta, Tạp chí Lâm Nghiệp 11 Trần Ngọc Thiệp, Võ Thành Minh, Đặng Đình Bôi 1992, Công nghệ xẻ mộc, tập 1,2, Đại học Lâm Nghiệp 12 Lê Xuân Tình, 1998, Khoa học gỗ, Nhà xuất Nông Nghiệp Tài liệu tham khảo mạng 13 http://www.vhdn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5514: nganh-cong-nghiep-che-bien-go-viet-nam-sau-2-nam-gia-nhapwto&catid=35:kinh-t 14 http://www.vietfores.org/tintuc/index.php?action=TTN&ID=229 15 http://www.infotv.vn/xuat-nhap-khau/thi-truong-xnk/15759-do-go-xuat-khauviet-nam-sang-vao-thi-truong-eu 55 16 http://www.dbptecco.net/xay-dung/giai-phap-ky-thuat/276-go-nhan-tao-hdf 17 http://www.agro.gov.vn/news/newsdetail.aspx?targetid=10891 18 http://www.studynation.com/study/forestry-college-in-kolkata 19 http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/11843/index.aspx 20 http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl=it&u=http://terminologia.sslmit.un ibo.it/bibliografia/search.php%3Fjoinby%3DAND%26search%3Dbrowse%26year%3D1984 &ei=5ozTNOQDsbQcYPUjcsD&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ7gEwAD gK&prev=/search%3Fq%3DBS%2B61001984%26start%3D10%26hl%3Dvi%26safe%3Dactive%26client%3Dfirefoxa%26hs%3DV0f%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official 21 http://www.vra.com.vn/web/ 56 PHỤ LỤC Phụ lục Khuyết tật tự nhiên gỗ Phụ lục Khuyết tật máy B4M (vết hằn trục rulo) 57 Phụ lục Khuyết tật trê máy ghép Phụ lục Thanh sau ghép xong 58 Phụ lục Ván sau ghép, ván hoàn thiện Phụ lục Chi tiết cảu máy Hình Bộ phận đẩy gỗ máy ghép 59 Hình Rulo đẩy máy bào bốn mặt Hình Máy bào bốn mặt 60 Hình Lưỡi phay mộng lược 61
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay