NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ NHIỆT ĐỘ CẤT TRỮ TỚI KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT DU SAM (Keteleeria evelyniana Mast) THU HÁI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ HẠT VÊN VÊN (Anisoptera costata Karth) THU HÁI TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ ẨM HẠT NHIỆT ĐỘ CẤT TRỮ TỚI KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT DU SAM (Keteleeria evelyniana Mast) THU HÁI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG HẠT VÊN VÊN (Anisoptera costata Karth) THU HÁI TẠI TỈNH RỊA VŨNG TÀU Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ TÂM Ngành : QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 07 - Năm 2010 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ ẨM HẠT NHIỆT ĐỘ CẤT TRỮ TỚI KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT DU SAM (Keteleeria evelyniana Mast) THU HÁI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG HẠT VÊN VÊN (Anisoptera costata Karth)THU HÁI TẠI TỈNH RỊA VŨNG TÀU Tác giả Nguyễn Thị Tâm Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Lâm Nghiệp – chuyên ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ Trương Mai Hồng Tháng 07 - Năm 2010 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến: Cơng ơn cha mẹ, quan tâm anh chị em gia đình động viên động lực thúc đẩy tơi hồn thành việc học tập Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm tồn thể q thầy truyền đạt trang bị cho kiến thức suốt trình học tập trường Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp tồn thể thầy khoa tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành đề tài Tỏ lòng biết ơn Trương Mai Hồng giảng viên khoa Lâm Nghiệp, người trực tiếp tận tình hướng dẫn cho thực tốt luận văn cuối khóa Gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Sơn – Phòng Kỹ Thuật – Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, tỉnh Rịa Vũng Tàu, anh Tơn Thất Minh – Trưởng phòng quan hệ Quốc tế Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Lâm Đồng nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên lớp DH06QR giúp suốt thời gian học tập TP HCM, tháng 07/2010 Sinh viên: Nguyễn Thị Tâm i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng mức độ ẩm hạt nhiệt độ cất trữ tới chất lượng nảy mầm hạt du sam (Keteleeria evelyniana Mast) thu hái tỉnh Lâm Đồng hạt vên vên (Anisoptera costata Karth) thu hái tỉnh Rịa Vũng Tàu” thực tại phòng thí nghiệm khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP HCM từ tháng 04/2009 đến tháng 07/2010 Các thí nghiệm bố trí hồn toàn ngẫu nhiên với lần lặp Kết nghiên cứu rằng: - Các tiêu ban đầu hạt: Hạt vên vênđộ 100%, trọng lượng 1.000 hạt 1145,6 gram, ẩm độ hạt ban đầu 51,1%, tỷ lệ nảy mầm ban đầu 100% Hạt thuộc loại ưa ẩm nhiệt đới điển hình Hạt du samđộ 52%, trọng lượng 1.000 hạt 65,4 gram, ẩm độ hạt ban đầu 14,42%, tỷ lệ nảy mầm ban đầu 13% Hạt thuộc nhóm hạt ưa khơ - Xử lý nảy mầm hạt du sam: Biện pháp xử lý nảy mầm rửa hạt nước 540C để hạt nảy mầm 200C tối ưu cho thí nghiệm sau - Ảnh hưởng ẩm độ hạt rút khô tới tỷ lệ nảy mầm hạt: Hạt vên vên từ ẩm độ hạt ban đầu 51,1% rút khô xuống ẩm độ 46%; 39,8%; 36,6%; 29,2%; 25%; 18%; 14,6% 10% với tỷ lệ nảy mầm tương ứng 100%; 98,25%; 99,75%; 99,25%; 97,25%; 76,75%; 46,75%; 32,25%; 0% Hạt du sam từ ẩm độ hạt ban đầu 14,42% rút khô xuống ẩm độ 11,3%; 9,35%; 8,63%; 7,03% 5,4% với tỷ lệ nảy mầm tương ứng 10%; 22%; 16%; 20%; 8%; 4% - Khảo sát phôi kiểm tra thuốc thử TTZ 1%: Số phôi sống hạt vên vên ẩm độ hạt 51,1%; 39,8%; 36,6%; 18%; 14,6% 10% 20, 18, 10, 10, iv Số phôi sống hạt du sam ẩm độ hạt 14,42%; 11,3%; 9,35%; 8,63%; 7,03% 5,4% 9, 9, 6, 4, - Ảnh hưởng ẩm độ hạt nhiệt độ cất trữ đến tỷ lệ nảy mầm hạt theo thời gian cất trữ: Đối với hạt vên vên, tỷ lệ nảy mầm hạt thay đổi theo ẩm độ hạt rút khô Thời gian kéo dài sức sống hạt tháng Để giữ tỷ lệ nảy mầm ≥ 50% hạt có có độ ẩm 51,1% cất trữ tháng, độ ẩm 46%; 39,8% 25% cất trữ tháng, độ ẩm 29,2% cất trữ tháng, độ ẩm 36,6% cất trữ tháng để 150C 200C Đối với hạt du sam, tỷ lệ nảy mầm thấp sau tháng cất trữ nhiệt độ Độ ẩm hạt 14,42% sau tháng cất trữ tỷ lệ nảy mầm 2,75% để 200C Độ ẩm 7,03% hạt chết hoàn toàn sau tháng cất trữ v MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Nhận xét giáo viên hướng dẫn ii Nhận xét giáo viên phản biện .iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách hình x Danh sách bảng xi Danh sách biểu đồ xii Chương 1: Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – ý nghĩa đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Đặc điểm tự nhiên – điều kiện khí hậu khu vực sinh trưởng phát triển mẹ thu hái hạt giống 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên – điều kiện khí hậu tỉnh Lâm Đồng 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên – điều kiện khí hậu tỉnh RịaVũng Tàu 2.2 Giới thiệu loài nghiên cứu 2.2.1 Cây du sam 2.2.2 Cây vên vên 2.3 Sơ lược phân loại hạt giống rừng 2.3.1 Giới thiệu chất tồn trữ hạt giống vi 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sức sống phẩm chất hạt giống 2.3.3 Mối quan hệ nhiệt độ bảo quản ẩm độ hạt 2.4 Một số nghiên cứu chất tồn trữ hạt giới Việt Nam 11 2.4.1 Trên giới 11 2.4.2 Việt Nam 12 Chương 3: Nội dung phương pháp nghiên cứu 14 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 14 3.2 Đối tượng điều kiện nghiên cứu 14 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 14 3.2.2 Điều kiện nghiên cứu 15 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Thu hái vận chuyển 16 3.4.2 Sơ chế hạt 17 3.4.3 Xác định tiêu ban đầu 17 3.4.4 Xác định ẩm độ hạt 17 3.4.5 Phương pháp rút khô hạt silicagel 17 3.4.6 Kiểm tra nhanh hạt sống khả nảy mầm (Va %)theo mức độ ẩm 18 3.4.7 Phương pháp kiểm tra nảy mầm hạt 18 3.4.8 Thí nghiệm biện pháp xử lý hạt 19 3.4.9 Thí nghiệm ảnh hưởng độ ẩm hạt nhiệt độ cất trữ hạt 19 3.5 Phương pháp phương tiện xử lý số liệu 20 3.5.1 Các công thức xử lý phân tích số liệu 20 3.5.2 Phương tiện xử lý số liệu 21 Chương 4: Kết thảo luận 22 4.1 Kết xá định tiêu ban đầu hạt vên vên hạt du sam 22 4.2 Kết thí nghiệm xử lý nảy mầm hạt du sam 23 vii 4.3 Kết thay đổi tỷ lệ nảy mầm hạt theo độ ẩm rút khô 25 4.3.1 Kết hạt vên vên 26 4.3.2 Kết hạt du sam 27 4.4 Kết khảo sát phôi nhuộm màu thuốc thử Tetrarolium chloride TTZ 1% cho hai loại hạt nghiên cứu 28 4.5 Kết tỷ lệ nảy mầm hạt cất trữ với mức độ ẩm hạt nhiệt độ cất trữ khác 30 4.6 Thảo luận chung 45 4.6.1 Thảo luận hạt vên vên 45 4.6.2 Thảo luận hạt du sam 46 Chương 5: Kết luận kiến nghị 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 49 Tài liệu tham khảo 50 Phụ lục 52 viii Bảng 7: Kết nảy mầm hạt vên vên sau tháng cất trữ Độ ẩm hạt % 39,8 36,6 29,2 Số lần lặp Nhiệt độ cất trữ 0C 20 0 0 15 0 0 20 45 49 46 47 46,75 15 48 52 50 49 49,75 20 18 18 16 17 17,25 15 0 0 G% Bảng 8: Kết nảy mầm hạt vên vên sau tháng cất trữ Độ ẩm hạt % 36,6 29,2 Số lần lặp Nhiệt độ cất trữ 0C 20 14 19 17 15 16,25 15 10 11 16 12 12,25 20 0 0 15 0 0 G% Bảng 9: Kết nảy mầm hạt du sam sau tháng cất trữ Độ ẩm hạt % 14,42 11,3 9,35 8,63 7,03 Nhiệt độ cất trữ % Số lần lặp G% 30 1 1,25 20 2 2 15 1,75 2 1,5 -20 1 0,75 30 0 0 20 0 1 0,5 15 1,5 0 0,25 -20 0 0 30 0 0 20 0 0 15 0,75 1 0 0,5 -20 0 0 30 0 0 20 0 0 15 0,75 1 0 0,5 -20 0 0 30 0 0 20 0 0,25 15 0 0,25 0 0 -20 0 0 Bảng 10: Kết nảy mầm hạt du sam sau tháng cất trữ Độ ẩm hạt % 14,42 11,3 9,35 8,63 7.03 Số lần lặp G% Nhiệt độ cất trữ0C 30 0 0 20 2,75 15 1 0 0,25 -20 0 0 30 0 0 20 0 0,25 15 0 0 0 0,5 -20 0 0 30 0 0 20 0 0,25 15 0 0 0 0,25 -20 0 0 30 0 0 20 0 0,5 15 0 0 0 0 -20 0 0,25 30 0 0 20 0 0 15 0 0 0 0 -20 0 0 Phụ lục 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Bảng 11: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count Mean Homogeneous Groups -10 0.0 X 14.6 32.25 X 18 46.75 X 25 76.75 X 29.2 97.25 X 46 98.25 X 36.6 99.25 X 39.8 99.75 X 51.1 100.0 X -Contrast Difference -10 - 14.6 *-32.25 10 - 18 *-46.75 10 - 25 *-76.75 10 - 29.2 *-97.25 10 - 36.6 *-99.25 10 - 39.8 *-99.75 10 - 46 *-98.25 10 - 51.1 *-100.0 14.6 - 18 *-14.5 14.6 - 25 *-44.5 14.6 - 29.2 *-65.0 14.6 - 36.6 *-67.0 14.6 - 39.8 *-67.5 14.6 - 46 *-66.0 14.6 - 51.1 *-67.75 18 - 25 *-30.0 18 - 29.2 *-50.5 18 - 36.6 *-52.5 18 - 39.8 *-53.0 18 - 46 *-51.5 18 - 51.1 *-53.25 25 - 29.2 *-20.5 25 - 36.6 *-22.5 25 - 39.8 *-23.0 25 - 46 *-21.5 25 - 51.1 *-23.25 29.2 - 36.6 -2.0 29.2 - 39.8 -2.5 29.2 - 46 -1.0 29.2 - 51.1 -2.75 36.6 - 39.8 -0.5 36.6 - 46 1.0 36.6 - 51.1 -0.75 39.8 - 46 1.5 39.8 - 51.1 -0.25 46 - 51.1 -1.75 Bảng 12: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt du sam Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count Mean Homogeneous Groups 5.4 0.5 X 7.03 1.0 X 9.35 2.0 X 8.63 2.5 X 14.42 2.5 X 11.3 2.75 X Contrast Difference 5.4 - 7.03 -0.5 5.4 - 8.63 -2.0 5.4 - 9.35 -1.5 5.4 - 11.3 -2.25 5.4 - 14.42 -2.0 7.03 - 8.63 -1.5 7.03 - 9.35 -1.0 7.03 - 11.3 -1.75 7.03 - 14.42 -1.5 8.63 - 9.35 0.5 8.63 - 11.3 -0.25 8.63 - 14.42 0.0 9.35 - 11.3 -0.75 9.35 - 14.42 -0.5 11.3 - 14.42 0.25 Bảng 13: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT -Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups -10 16 0.0 X 14.6 16 20.5 X 18 16 31.5 X 25 16 52.5625 X 51.1 16 58.125 X 46 16 61.625 X 29.2 16 68.125 X 39.8 16 69.3125 X 36.6 16 71.1875 X -Contrast Difference -10 - 14.6 *-20.5 10 - 18 *-31.5 10 - 25 *-52.5625 10 - 29.2 *-68.125 10 - 36.6 *-71.1875 10 - 39.8 *-69.3125 10 - 46 *-61.625 10 - 51.1 *-58.125 14.6 - 18 *-11.0 14.6 - 25 *-32.0625 14.6 - 29.2 *-47.625 14.6 - 36.6 *-50.6875 14.6 - 39.8 *-48.8125 14.6 - 46 *-41.125 14.6 - 51.1 *-37.625 18 - 25 *-21.0625 18 - 29.2 *-36.625 18 - 36.6 *-39.6875 18 - 39.8 *-37.8125 18 - 46 *-30.125 18 - 51.1 *-26.625 25 - 29.2 *-15.5625 25 - 36.6 *-18.625 25 - 39.8 *-16.75 25 - 46 *-9.0625 25 - 51.1 *-5.5625 29.2 - 36.6 *-3.0625 29.2 - 39.8 -1.1875 29.2 - 46 *6.5 29.2 - 51.1 *10.0 36.6 - 39.8 *1.875 36.6 - 46 *9.5625 36.6 - 51.1 *13.0625 39.8 - 46 *7.6875 39.8 - 51.1 *11.1875 46 - 51.1 *3.5 Bảng 14: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 10 36 8.11111 X 30 36 49.4167 X 15 36 67.1389 X 20 36 67.75 X Contrast Difference 10 - 15 *-59.0278 10 - 20 *-59.6389 10 - 30 *-41.3056 15 - 20 -0.611111 15 - 30 *17.7222 20 - 30 *18.3333 Bảng 15: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups 14.6 16 3.75 X 18 16 7.6875 X 51.1 16 20.125 X 46 16 24.3125 X 39.8 16 32.8125 X 25 16 40.125 X 29.2 16 55.0625 X 36.6 16 60.875 X Contrast Difference 14.6 - 18 *-3.9375 14.6 - 25 *-36.375 14.6 - 29.2 *-51.3125 14.6 - 36.6 *-57.125 14.6 - 39.8 *-29.0625 14.6 - 46 *-20.5625 14.6 - 51.1 *-16.375 18 - 25 *-32.4375 18 - 29.2 *-47.375 18 - 36.6 *-53.1875 18 - 39.8 *-25.125 18 - 46 *-16.625 18 - 51.1 *-12.4375 25 - 29.2 *-14.9375 25 - 36.6 *-20.75 25 - 39.8 *7.3125 25 - 46 *15.8125 25 - 51.1 *20.0 29.2 - 36.6 *-5.8125 29.2 - 39.8 *22.25 29.2 - 46 *30.75 29.2 - 51.1 *34.9375 36.6 - 39.8 *28.0625 36.6 - 46 *36.5625 36.6 - 51.1 *40.75 39.8 - 46 *8.5 39.8 - 51.1 *12.6875 46 - 51.1 *4.1875 Bảng 16: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 10 32 0.0 X 30 32 20.4375 X 20 32 50.7188 X 15 32 51.2188 X Contrast Difference 10 - 15 *-51.2188 10 - 20 *-50.7188 10 - 30 *-20.4375 15 - 20 0.5 15 - 30 *30.7813 20 - 30 *30.2813 Bảng 17: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups 18 12 0.0 X 14.6 12 0.0 X 51.1 12 10.0 X 46 12 12.5 X 39.8 12 15.6667 X 25 12 20.25 X 29.2 12 39.9167 X 36.6 12 56.5 X Contrast Difference 14.6 - 18 0.0 14.6 - 25 *-20.25 14.6 - 29.2 *-39.9167 14.6 - 36.6 *-56.5 14.6 - 39.8 *-15.6667 14.6 - 46 *-12.5 14.6 - 51.1 *-10.0 18 - 25 *-20.25 18 - 29.2 *-39.9167 18 - 36.6 *-56.5 18 - 39.8 *-15.6667 18 - 46 *-12.5 18 - 51.1 *-10.0 25 - 29.2 *-19.6667 25 - 36.6 *-36.25 25 - 39.8 *4.58333 25 - 46 *7.75 25 - 51.1 *10.25 29.2 - 36.6 *-16.5833 29.2 - 39.8 *24.25 29.2 - 46 *27.4167 29.2 - 51.1 *29.9167 36.6 - 39.8 *40.8333 36.6 - 46 *44.0 36.6 - 51.1 *46.5 39.8 - 46 *3.16667 39.8 - 51.1 *5.66667 46 - 51.1 *2.5 Bảng 18: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 30 32 0.78125 X 20 32 28.5312 X 15 32 28.75 X Contrast Difference 15 - 20 0.21875 15 - 30 *27.9687 20 - 30 *27.75 Bảng 19: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM Method: 95.0 percent Duncan DO AM Count LS Mean Homogeneous Groups 25 12 0.0 X 51.1 12 0.0 X 46 12 0.0 X 39.8 12 5.58333 X 29.2 12 6.5 X 36.6 12 45.3333 X Contrast Difference 25 - 29.2 *-6.5 25 - 36.6 *-45.3333 25 - 39.8 *-5.58333 25 - 46 0.0 25 - 51.1 0.0 29.2 - 36.6 *-38.8333 29.2 - 39.8 0.916667 29.2 - 46 *6.5 29.2 - 51.1 *6.5 36.6 - 39.8 *39.75 36.6 - 46 *45.3333 36.6 - 51.1 *45.3333 39.8 - 46 *5.58333 39.8 - 51.1 *5.58333 46 - 51.1 0.0 Bảng 20: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 30 24 0.0 X 20 24 13.0417 X 15 24 15.6667 X Contrast Difference 15 - 20 *2.625 15 - 30 *15.6667 20 - 30 *13.0417 - Bảng 21: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM Method: 95.0 percent Duncan DO AM Count LS Mean Homogeneous Groups 39.8 0.0 X 29.2 8.625 X 36.6 48.25 X Contrast Difference 29.2 - 36.6 *-39.625 29.2 - 39.8 *8.625 36.6 - 39.8 *48.25 Bảng 22: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO -Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups -15 12 16.5833 X 20 12 21.3333 X -Contrast Difference -15 - 20 *-4.75 Bảng 23: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM Method: 95.0 percent Duncan DO AM Count LS Mean Homogeneous Groups 29.2 0.0 X 36.6 14.25 X Contrast Difference 29.2 - 36.6 *-14.25 - Bảng 24: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt vên vên Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 15 6.125 X 20 8.125 X Contrast Difference 15 - 20 *-2.0 Bảng 25: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt du sam Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT -Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups -7.03 20 0.1 X 8.63 20 0.15 X 9.35 20 0.3 X 11.3 20 0.45 X 14.42 20 1.45 X -Contrast Difference -7.03 - 8.63 -0.05 7.03 - 9.35 -0.2 7.03 - 11.3 -0.35 7.03 - 14.42 *-1.35 8.63 - 9.35 -0.15 8.63 - 11.3 -0.3 8.63 - 14.42 *-1.3 9.35 - 11.3 -0.15 9.35 - 14.42 *-1.15 11.3 - 14.42 *-1.0 Bảng 26: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt du sam Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 20 20 0.15 X 30 20 0.25 XX 20 0.45 XX 20 20 0.55 X 15 20 1.05 X -Contrast Difference 20 - -0.3 -20 - 15 *-0.9 -20 - 20 *-0.4 -20 - 30 -0.1 - 15 *-0.6 - 20 -0.1 - 30 0.2 15 - 20 *0.5 15 - 30 *0.8 20 - 30 0.3 Bảng 27: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt du sam Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT -Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups -7.03 20 0.0 X 9.35 20 0.1 X 11.3 20 0.15 X 8.63 20 0.15 X 14.42 20 0.8 X -Contrast Difference -7.03 - 8.63 -0.15 7.03 - 9.35 -0.1 7.03 - 11.3 -0.15 7.03 - 14.42 *-0.8 8.63 - 9.35 0.05 8.63 - 11.3 0.0 8.63 - 14.42 *-0.65 9.35 - 11.3 -0.05 9.35 - 14.42 *-0.7 11.3 - 14.42 *-0.65 Bảng 28: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt du sam Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO -Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups -30 20 0.0 X -20 20 0.05 X 20 0.2 X 15 20 0.2 X 20 20 0.75 X -Contrast Difference 20 - -0.15 -20 - 15 -0.15 -20 - 20 *-0.7 -20 - 30 0.05 - 15 0.0 - 20 *-0.55 - 30 0.2 15 - 20 *-0.55 15 - 30 0.2 20 - 30 *0.75 ... Trương Mai Hồng cộng sự, 2005) Theo tổng kết Bowen Whitmore (1980) đa số loài Agathis có hạt ưa khơ Agathis australis, Agathis macrophylla (dẫn theo R.L Willan, 1992) Phần lớn loài nhiệt đới có chất... Vũng Tàu 2.2 Giới thi u loài nghiên cứu 2.2.1 Cây du sam 2.2.2 Cây vên vên 2.3 Sơ lược phân loại hạt giống rừng 2.3.1 Giới thi u chất tồn trữ hạt... kinh tế bị đe dọa nghiêm trọng có nguy tuyệt chủng, bảo tồn đa dạng sinh học trở thành nhu cầu cần thi t Thực vật Việt Nam đa dạng phong phú, với khoảng 12.000 chủng loại thực vật thượng đẳng (Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ NHIỆT ĐỘ CẤT TRỮ TỚI KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT DU SAM (Keteleeria evelyniana Mast) THU HÁI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ HẠT VÊN VÊN (Anisoptera costata Karth) THU HÁI TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ NHIỆT ĐỘ CẤT TRỮ TỚI KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT DU SAM (Keteleeria evelyniana Mast) THU HÁI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ HẠT VÊN VÊN (Anisoptera costata Karth) THU HÁI TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay