KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÀI GÒN FURNITURE

96 3 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY SÀI GỊN FURNITURE Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ MAI NGỌC DIỆU Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07 năm 2010   i   KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY SÀI GỊN FURNITURE Tác giả NGUYỄN THỊ MAI NGỌC DIỆU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS ĐẶNG ĐÌNH BƠI ii   Tháng 07 năm 2010 LỜI CẢM ƠN   Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Cha Mẹ - người có cơng sinh thành nuôi dưỡng đến Ban giám hiệu tồn thể q thầy trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo tận tình năm qua Ban chủ nhiệm khoa tồn thể q thầy khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản truyền đạt kiến thức năm qua Thầy Đặng Đình Bơi - giảng viên khoa lâm nghiệp trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ trình thực đề tài Ban lãnh đạo, anh chị em cơng ty Sài Gòn Furniture giúp đỡ tơi trình thực đề tài Đặc biệt chị Phùng Thị Lê Oanh – trợ lý giám đốc cơng ty Sài Gòn Furniture, nhiệt tình hướng dẫn Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản khóa 32 bạn bè động viên giúp đỡ thời gian học tập trường iii   TÓM TẮT   Đề tài “Khảo sát hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm cơng ty Sài Gòn Furniture” tiến hành công ty TNHH tinh chế gỗ xuất mỹ nghệ Sài Gòn (cơng ty Sài Gòn Furniture), thời gian từ 22/02/2010 đến 22/06/2010, đề tài nghiên cứu theo kiểu khảo sát Cơng ty Sài Gòn Furniture công ty sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất tiếng tỉnh Bình Dương Để đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng đặt ra, công ty đáp ứng tốt khả vận dụng việc triển khai yêu cầu khách hàng vào hệ thống tổ chức sản xuất kiểm soát chất lượng sản phẩm cơng ty Trong đề tài, q trình sản xuất, hệ thống tổ chức kiểm soát chất lượng sản phẩm cơng ty Sài Gòn Furniture thể cụ thể Để thuận lợi cho độc giả tiếp cận đề tài, tiến hành khảo sát sản phẩm sản xuất thực tế cơng ty Đó sản phẩm LINCOLN TABLE khách hàng BLP (nước Anh) Qua đó, yêu cầu chất lượng khách hàng, trình sản xuất chi tiết sản phẩm qua khu vực, đồng thời cách tổ chức phân công kiểm sốt chất lượng sản phẩm cơng ty sản phẩm trình bày chi tiết Từ đó, phân tích q trình sản xuất thực tế công ty với yêu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng đề xuất bước kiểm soát chất lượng sản phẩm cho công ty Qua thu thập xử lý số liệu khuyết tật gỗ chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE máy, khâu, kết thu đảm bảo độ tin cậy với độ xác 95% cho số lượng chi tiết khảo sát trình bày cụ thể đề tài iv   MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Giới thiệu đề tài 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Mục đích đề tài .1 1.1.3 Mục tiêu đề tài 1.1.4 Nội dung đề tài .2 1.1.5 Phương pháp nghiên cứu .2 1.2 Giới thiệu công ty .3 Chương TỔNG QUAN .6 2.1 Tổng quan 2.2 Cơ sở lý luận 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng màng sơn 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả dán dính keo gỗ .8 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gia công máy Chương NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT .11 3.1 Quá trình sản xuất hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm cơng ty Sài Gòn Furniture 11 3.1.1 Quá trình triển khai yêu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng công ty 11 3.1.2 Q trình sản xuất cơng ty .13 3.1.3 QC sản phẩm công ty 15 3.1.4 Một số tiêu chuẩn để kiểm soát chất lượng sản phẩm công ty 16 v   3.1.4.1 Tiêu chuẩn QC khu vực công ty .16 3.1.4.2 Tiêu chuẩn phân biệt sản phẩm bị lỗi khâu sản xuất 18 3.1.4.3 Tiêu chuẩn phân biệt chất lượng sản phẩm loại A, B, C 22 3.1.4.4 Tiêu chuẩn AQL (II) 23 3.2 Khảo sát thực tế trình sản xuất hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm mặt hàng LINCOLN TABLE 24 3.2.1 Giới thiệu sản phẩm khảo sát 24 3.2.2 Yêu cầu chất lượng khách hàng BLP 26 3.2.3 Yêu cầu chất lượng sản phẩm LINCOLN TABLE công ty dựa vào yêu cầu chất lượng khách hàng BLP .26 3.2.4 Khảo sát trình sản xuất thực tế công ty sản phẩm LINCOLN TABLE .28 3.2.5 Khảo sát thực tế trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm cơng ty sản phẩm LINCOLN TABLE 39 3.2.6 Kết khảo sát 45 3.2.6.1 Tỷ lệ khuyết tật khâu nguyên liệu tạo phôi 45 3.2.6.2 Tỷ lệ khuyết tật khâu định hình 51 3.2.6.3 Tỷ lệ khuyết tật khâu chà nhám 54 3.2.6.4 Tỷ lệ khuyết tật khâu ráp 55 3.2.6.5 Tỷ lệ khuyết tật khâu sơn 56 3.3 Phân tích tính hợp lý trình khảo sát thực tế cơng ty u cầu chất lượng khách hàng 57 3.4 Đề xuất bước kiểm soát chất lượng sản phẩm cho công ty 58 3.4.1 Cách tổ chức phân công QC viên khu vực sản xuất 58 3.4.2 Kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất máy 60 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 4.1 Kết luận 68 4.2 Kiến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC .71   vi   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT   QC – Quality Control: kiểm soát chất lượng sản phẩm TNHH: trách nhiệm hữu hạn PO – Purchase Order: đơn hàng STT: số thứ tự vii   DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức quản lý công ty Hình 3.1 Hệ thống triển khai yêu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng công ty .11 Hình 3.2 Quy trình sản xuất cơng ty 13 Hình 3.3 Quy trình QC sản phẩm cơng ty 15 Hình 3.4 Bộ bàn ghế LINCOLN 25 Hình 3.5 Cơng đoạn tạo phôi chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 28 Hình 3.6 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết mặt bàn cánh 29 Hình 3.7 Mặt bàn cánh sau bo cạnh 30 Hình 3.8 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết mặt bàn 30 Hình 3.9 Chi tiết mặt bàn 31 Hình 3.10 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết chân bàn 31 Hình 3.11 Chi tiết chân bàn .31 Hình 3.12 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết ray .32 Hình 3.13 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết ray .32 Hình 3.14 Cơng đoạn định hình chà nhám đố đỡ 33 Hình 3.15 Chi tiết đố đỡ sau đóng chốt gỗ .33 Hình 3.16 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết diềm ngang 33 Hình 3.17 Cơng đoạn định hình chà nhám chi tiết diềm dọc 34 Hình 3.18 Chi tiết diềm dọc 34 Hình 3.19 Cơng đoạn định hình chà nhám bọ góc 35 Hình 3.20 Chi tiết bọ góc sau qua khoan chùm 35 Hình 3.21 Cơng đoạn định hình chà nhám bọ chặn ray 35 Hình 3.22 Cơng đoạn định hình chà nhám ray 36 Hình 3.23 Chi tiết ray ngồi sau bo cạnh .36 Hình 3.24 Công đoạn ráp khung bàn 36 Hình 3.25 Khung bàn sản phẩm LINCOLN TABLE 37 viii   Hình 3.26 Cơng đoạn ráp mặt bàn 37 Hình 3.27 Mặt bàn sản phẩm LINCOLN TABLE 38 Hình 3.28 Cơng đoạn sơn mặt bàn phía 39 Hình 3.29 Cơng đoạn sơn chân bàn mặt bàn phía 39                                                         ix   DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các thông số kỹ thuật keo CU3 14 Bảng 3.2 Bảng phân loại lỗi chi tiết, sản phẩm 19 Bảng 3.3 Bảng QC xác suất chi tiết, sản phẩm theo tiêu chuẩn AQL 24 Bảng 3.4 Bảng chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 25 Bảng 3.5 Cách kiểm tra, lỗi thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục cho chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE khu vực nguyên liệu / tạo phôi 41 Bảng 3.6 Cách kiểm tra, lỗi thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục cho chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE khu vực định hình 42 Bảng 3.7 Cách kiểm tra, lỗi thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục cho chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE khu vực nhám 43 Bảng 3.8 Cách kiểm tra, lỗi thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục cho chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE khu vực (hoàn tất) xả - top 44 Bảng 3.9 Cách kiểm tra, lỗi thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục cho chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE khu vực bao bì 45 Bảng 3.10 Kết tỷ lệ khuyết tật qua máy bào mặt chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 46 Bảng 3.11 Kết tỷ lệ khuyết tật qua máy phay mộng chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 47 Bảng 3.12 Kết tỷ lệ khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 48 Bảng 3.13 Kết tỷ lệ khuyết tật qua máy bào mặt ghép chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 49 Bảng 3.14 Kết tỷ lệ khuyết tật qua máy rong cạnh chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE .50 Bảng 3.15 Kết tỷ lệ khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE 51 x   PHỤ LỤC 71   Phụ lục 01: Số chi tiết khuyết tật qua máy bào mặt chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Dạng khuyết tật Số chi STT Tên chi tiết Độ ẩm tiết kiểm (%) tra Bề mặt Bề mặt Mắt không Nứt, Xước, sọc đen tét lốc dưa, sọc dao phẳng Mặt bàn cánh Mặt bàn Tổng kích thước 30 - 10 1 30 - 10 3 Chân bàn 30 - 10 1 Ray 30 8–9 1 2 Ray 30 – 10 2 30 - 11 1 0 30 8-9 1 Đố đỡ Diềm ngang Diềm dọc 30 - 10 0 Bọ góc 30 8-9 0 30 - 10 1 30 - 10 2 330 - 11 18 19 13 71 10 11 Bọ chặn ray Ray Tổng 72   Thiếu Phụ lục 02: Số chi tiết khuyết tật qua máy phay mộng chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Dạng khuyết tật Số chi STT Tên chi tiết tiết kiểm tra Độ ẩm (%) Tổng Gãy mộng lược Mặt bàn cánh 30 - 10 Mặt bàn 30 8-9 1 Chân bàn 30 8-9 1 Ray 30 8–9 0 Ray 30 – 10 1 Đố đỡ 30 - 11 1 Diềm ngang 30 8-9 1 Diềm dọc 30 - 11 0 Bọ góc 30 - 10 1 10 Bọ chặn ray 30 - 10 0 11 Ray 30 - 10 1 330 - 11 11 Tổng 73   Nứt, tét đầu mộng Phụ lục 03: Số chi tiết khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Dạng khuyết tật Số chi STT Tên chi tiết tiết kiểm tra Độ ẩm (%) Hở mối Nứt, tét ghép ghép Tổng không đồng màu Mặt bàn cánh 30 - 10 1 2 Mặt bàn 30 8-9 Chân bàn 30 8-9 0 0 Ray 30 8–9 1 Ray 30 – 10 0 1 Đố đỡ 30 - 11 0 Diềm ngang 30 8-9 1 Diềm dọc 30 9-11 0 1 Bọ góc 30 8-10 1 10 Bọ chặn ray 30 9-10 0 0 11 Ray 30 8-10 330 - 11 17 Tổng 74   Thanh gỗ Phụ lục 04: Số chi tiết khuyết tật qua máy bào mặt ghép chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Số STT Tên chi tiết chi tiết kiểm Dạng khuyết tật Độ ẩm (%) đen tra Mặt bàn cánh Mặt bàn Mắt Bề mặt không phẳng Xước, tét lốc Tổng sọc dưa, sọc dao 30 - 11 1 30 8-9 1 3 Chân bàn 30 8-9 1 Ray 30 8-9 0 0 0 Ray 30 - 11 0 0 0 30 - 10 1 1 30 8-9 1 1 Đố đỡ Diềm ngang Diềm dọc 30 - 10 0 Bọ góc 30 8-9 0 30 9-11 0 30 - 10 1 330 - 11 30 10 11 Bọ chặn ray Ray Tổng 75   Nứt, Bề mặt Phụ lục 05: Số chi tiết khuyết tật qua máy rong cạnh chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Dạng khuyết tật Số chi STT Tên chi tiết tiết kiểm tra Độ ẩm (%) Tổng Trầy, Mẻ xước cạnh Thiếu kích thước Mặt bàn cánh 30 - 10 1 2 Mặt bàn 30 - 10 0 Chân bàn 30 8-9 1 Ray 30 8–9 0 1 Ray 30 – 10 0 Đố đỡ 30 - 10 0 Diềm ngang 30 8-9 1 Diềm dọc 30 - 10 1 Bọ góc 30 - 10 10 Bọ chặn ray 30 - 10 1 11 Ray 30 8-9 2 330 - 10 26 Tổng 76   Lẹm Phụ lục 06: Số chi tiết khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: ST T Số chi Tên chi tiết tiết kiểm tra Khuyết tật Độ ẩm (%) Tổng Bị Mắt Hở mối Các ghép mo đen ghép không đồng màu Mặt bàn cánh 30 - 10 1 2 Mặt bàn 30 - 11 1 60 - 11 1 Tổng 77   Phụ lục 07: Số chi tiết khuyết tật qua máy bo cạnh chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: STT Tên chi tiết Số chi tiết Độ ẩm kiểm tra (%) Tổng Lốc Lẹm Gợn sóng Mặt bàn cánh 30 - 10 0 1 Mặt bàn 30 - 10 0 0 Chân bàn 30 8-9 Ray 30 8–9 0 Diềm dọc 30 - 10 1 Bọ chặn ray 30 - 10 1 Ray 30 8-9 0 210 - 10 12 Tổng 78   Khuyết tật Phụ lục 08: Số chi tiết khuyết tật qua máy khoan chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Số chi STT Tên chi tiết tiết kiểm tra Khuyết tật Độ ẩm (%) Tổng Khoan Lỗ khoan Nứt, tét gỗ lệch lỗ cạn lỗ khoan Mặt bàn cánh 30 - 10 0 0 Mặt bàn 30 - 10 0 1 Chân bàn 30 8-9 Ray 30 8–9 0 0 Đố đỡ 30 - 10 1 Diềm dọc 30 - 10 0 1 Bọ góc 30 - 10 0 0 Bọ chặn ray 30 - 10 0 0 Ray 30 8-9 0 0 270 - 10 Tổng 79   Phụ lục 09: Số chi tiết khuyết tật qua máy phay chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Số chi STT Tên chi tiết tiết kiểm tra Khuyết tật Độ ẩm Tổng (%) Nứt, tét gỗ lỗ khoan Mặt bàn 30 - 11 0 Đố đỡ 30 - 10 3 Diềm ngang 30 - 10 1 Tổng 90 - 11 80   Móp Phụ lục 10: Số chi tiết khuyết tật qua khâu chà nhám chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Khuyết tật STT Tên chi tiết Số chi tiết Độ ẩm kiểm tra (%) Tổng Xù lông Cạnh Trầy, gỗ bén móp Mặt bàn cánh 30 - 10 Mặt bàn 30 - 10 2 Chân bàn 30 - 10 3 Ray 30 8–9 0 1 Ray 30 – 10 0 0 Đố đỡ 30 - 11 0 Diềm ngang 30 8-9 0 Diềm dọc 30 - 10 0 Bọ chặn ray 30 - 10 0 0 10 Ray 30 - 10 1 300 - 11 15 29 Tổng 81   Xước, lốc Phụ lục 11: Số chi tiết khuyết tật qua khâu ráp phận, chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Khuyết tật STT Tên chi Số chi tiết, tiết phận kiểm tra Độ ẩm (%) Mất Độ hở mặt bàn cánh Nứt, góc mặt bàn tét vuông, sole lớn Bắn sai Gãy đinh/vis/ chốt tán gỗ Tổng Mặt bàn 30 - 12 0 0 Khung bàn 30 - 10 0 1 30 - 10 0 0 0 30 - 11 0 120 - 12 1 1 Khung bàn ráp mặt bàn vào Chân bàn Tổng 82   Phụ lục 12: Số chi tiết khuyết tật qua khâu sơn phận, chi tiết sản phẩm LINCOLN TABLE: Số STT Tên chi chi tiết, tiết phận kiểm Khuyết tật Độ ẩm (%) độ tra Mặt bàn Thiếu Lẹm bóng Trầy, lốc, Hở móp, mắt mối đen ghép Chảy sơn Bề mặt gỗ Tổng sau sơn bị sần sùi 30 - 12 3 30 - 12 30 - 12 2 90 - 12 23 Mặt bàn phía (đã ráp khung bàn vào) Chân bàn Tổng 83   Phụ lục 13: Một số sản phẩm sản xuất cơng ty: 84   Phụ lục 14: Một số hình ảnh QC sản phẩm công ty: 85   ... tiết theo dõi Để đảm bảo độ tin cậy cần thi t, sau tính tỷ lệ khuyết tật tiến hành kiểm tra lại kết tính tốn cách áp dụng toán xác định dung lượng mẫu cần thi t Số chi tiết cần theo dõi là: ntd... cải thi n, đảm bảo độ an toàn cho sản phẩm Nếu nguyên nhân xuất phát từ nhà cung cấp (nệm, simily, vật tư lắp ráp, chất lượng gỗ,…), phòng kế hoạch vật tư làm việc rõ ràng với nhà cung ứng cải thi n... 1.1.4 Nội dung đề tài .2 1.1.5 Phương pháp nghiên cứu .2 1.2 Giới thi u công ty .3 Chương TỔNG QUAN .6 2.1 Tổng quan 2.2 Cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÀI GÒN FURNITURE , KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÀI GÒN FURNITURE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay