XÂY DỰNG BIỂU SINH KHỐI VÀ BIỂU DỰ TRỮ CÁC BON CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) Ở KHU VỰC AN MINH – AN BIÊN TỈNH KIÊN GIANG

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG BIỂU SINH KHỐI BIỂU DỰ TRỮ CÁC BON CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) KHU VỰC AN MINH AN BIÊN TỈNH KIÊN GIANG Họ tên sinh viên :NGUYỄN THỊ HỒI OANH Ngành :LÂM NGHIỆP Khóa :2006 - 2010 Tháng 07/2010 XÂY DỰNG BIỂU SINH KHỐI BIỂU DỰ TRỮ CÁC BON CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) KHU VỰC AN MINH AN BIÊN TỈNH KIÊN GIANG Tác giả NGUYỄN THỊ HỒI OANH Khóa luận tốt nghiệp cuối khóa để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Lời tác giả xin phép gửi đến cha mẹ người sinh thành, nuôi dưỡng dạy bảo em từ sinh ngày trưởng thành lời cảm ơn từ tận đáy lòng Để có ngày hơm nay,em biết cha mẹ hi sinh nhiều cho mình, điều khiến em tự hào, khơng qn cố gắng sống sau Từ nhận giấy báo trúng tuyển đại học đến lúc bước chân vào giảng đường đến ngày làm khóa luận tốt nghiệp để chuẩn bị trường, em nhận giúp đỡ tận tình giảng viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt thầy cô khoa Lâm Nghiệp Em xin cất lên tiếng cảm ơn Trải qua ngày thực khóa luận, thân em chưa thể định hướng đắn cho chương, phần khơng có bảo thầy Nguyễn Văn Thêm Thầy nhắc nhở, hướng dẫn em nhiều từ luận văn ý tưởng hồn chỉnh hôm nay.Em xin cảm ơn thầy với tất chân thành sâu sắc Bên cạnh đó, người làm đề tài mong muốn bày tỏ lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ban quản lý rừng An Biên An Minh tỉnh Kiên Giang tận tình giúp đỡ em trình tìm hiểu việc thu thập số liệu cần thiết Em cảm ơn thành viên lớp DH06LN động viên, khích lệ em suốt năm học thời gian hồn thành khóa luận sau em xin gửi lời cảm ơn đến tác giả tác phẩm, tư liệu sử dụng khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/07/2010 Nguyễn Thị Hoài Oanh ii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii MỤC LỤC iii TÓM TẮT v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG iix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1.1 Vị trí địa lý .4 2.1.2 Địa hình đất đai 2.1.3 Khí hậu 2.1.4 Thủy văn .5 2.2 ĐIỀU KIỆN DÂN SINH, KINH TẾ, XÃ HỘI 2.2.1 Tình hình dân sinh 2.2.2 Tình hình kinh tế 2.2.3 Tình hình xã hội .7 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .8 3.1 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .8 3.2.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu sinh khối rừng Tràm iii 3.3.2 Phương pháp xác định dự trữ bon rừng Tràm 13 3.3.3 Thu thập liệu khác .13 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .14 4.1 QUAN HỆ GIỮA CÁC BỘ PHẬN SINH KHỐI CỦA CÂY TRÀM .14 4.1.1 Ma trận tương quan phận sinh khối Tràm 14 4.1.2 Quan hệ phận sinh khối Tràm .17 4.1.3 Nhận xét chung quan hệ phận sinh khối Tràm 24 4.2 XÂY DỰNG BIỂU SINH KHỐI RỪNG TRÀM 24 4.3 XÂY DỰNG BIỂU DỰ TRỮ CÁC BON RỪNG TRÀM 35 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 37 4.4.1 Xác định nhanh sinh khối rừng Tràm rừng .37 4.4.2 Xác định nhanh dự trữ bon rừng Tràm 40 4.4.3 Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh rừng Tràm 40 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 5.1 KẾT LUẬN .41 5.2 KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH PHỤ LỤC iv TĨM TẮT Đề tài “ Xây dựng biểu sinh khối biểu dự trữ bon rừng Tràm (Melaleuca cajuputi) khu vực An Minh An Biên tỉnh Kiên Giang” tiến hành Ban quản lý rừng An Biên An Minh tỉnh Kiên Giang từ tháng 03/2010 đến tháng 06/2010 Mục tiêu đề tài xây dựng mơ hình thống kê để biểu diễn quan hệ sinh khối (tươi khô) phận mặt đất Tràm (thân, cành, lá) với đường kính thân vỏ vị trí 1,3 m nhằm làm sở xác định nhanh sinh khối rừng Tràm rừng, từ lập biểu tra sinh khối (tươi khô) biểu dự trữ Các bon từ thành phần sinh khối khô mặt đất Tràm tùy thuộc vào đường kính thân Kết nghiên cứu cho thấy: (1) Giữa tổng sinh khối tươi Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: TSKt = 0.248211*D^2.40168 hay ln(TSKt) = -1.39347 + 2.40168*ln(D) (2) Giữa sinh khối thân tươi Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: SKTt = 0.180459*D^2.42313 hay ln(SKTt) = -1.71225 + 2.42313*ln(D) (3) Giữa sinh khối cành tươi Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: SKCt = 0.0298644*D^2.49475 hay ln(SKCt) = -3.51109 + 2.49475*ln(D) (4) Giữa sinh khối tươi Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: SKLt= 0.0370158*D^2.07784 hay ln(SKLt) = -3.29641 + 2.07784*ln(D) v (5) Giữa tổng sinh khối khơ Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: TSKk = 0.0994025*D^2.50355 hay ln(TSKk) = -2.30858 + 2.50355*ln(D) (6) Giữa sinh khối thân khô Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: SKTk = 0.0721876*D^2.53329 hay ln(SKTk) = -2.62849 + 2.53329*ln(D) (7) Giữa sinh khối cành khô Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: SKCk = (-0.202828 + 0.225601*D)^2 (8) Giữa sinh khối khô Tràm với đường kính thân vỏ tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: SKLk = 0.0148471*D^2.12462 hay ln(SKLk) = -4.20995 + 2.12462*ln(D) (9) Giữa tổng sinh khối tươi với tổng sinh khối khô Tràm tồn mối quan hệ chặt chẽ theo dạng phương trình: TSKk = 0.42449*TSKt^1.04299 hay ln(TSKk) = -0.856867 + 1.04299*ln(TSKt) (10) Tổng lượng bon dự trữ phận tràm xác định từ công thức: Ctổng = TSKk*0.5 = [0.0994025*D^2.50355]*0.5 (11) Tổng lượng bon dự trữ thân Tràm xác định từ công thức: Cthân = SKTk*0.5 = [0.0721876*D^2.53329]*0.5 (12) Tổng lượng bon dự trữ cành tràm xác định từ cơng thức: Ccành = SKCk*0.5 = [(-0.202828 + 0.225601*D)^2 ]*0.5 (13) Tổng lượng bon dự trữ tràm xác định từ công thức : Clá = SKLk*0.5 = [0.0148471*D^2.12462]*0.5 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1.3, cm Đường kính thân ngang ngực H, m Chiều cao thân N, cây/ha Mật độ rừng M, m /ha Trữ lượng rừng OTC, m2 Ơ tiêu chuẩn hay mẫu TSKt Tổng sinh khối tươi TSKk Tổng sinh khối khô SKTt Sinh khối thân tươi SKTk Sinh khối thân khô SKCt Sinh khối cành tươi SKCk Sinh khối cành khô SKLt Sinh khối tươi SKLk Sinh khối khơ vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Quan hệ tổng sinh khối tươi (kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.2 Quan hệ sinh khối thân tươi (kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.3 Quan hệ sinh khối cành tươi(kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.4 Quan hệ sinh khối tươi(kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.5 Quan hệ tổng sinh khối khô (kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.6 Quan hệ sinh khối thân khô (kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.7 Quan hệ sinh khối cành khơ (kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.8 Quan hệ sinh khối khô (kg/cây) Tràm với D1.3 (cm) Hình 4.9 Quan hệ tổng sinh khối khô (kg/cây) với tổng sinh khối tươi (kg/cây) Tràm Hình 4.10 Sự biến đổi sinh khối Tràm theo cấp D Hình 4.11 Dự trữ Các bon theo phận Tràm theo cấp D viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Ma trận tương quan phận sinh khối tươi với D1.3 (cm) Tràm từ 10 tuổi Bảng 4.2 Ma trận tương quan phận sinh khối khô với D1.3 (cm) Tràm từ 10 tuổi Bảng 4.3 Ma trận tương quan phận sinh khối tươi sinh khối khô Tràm từ 10 tuổi Bảng 4.4 Quan hệ sinh khối Tràm với D1.3 vỏ 4.4a Quan hệ sinh khối tươi với D1.3 4.4b Quan hệ sinh khối khô với D1.3 4.4c Quan hệ tổng sinh khối khô với tổng sinh khối tươi Bảng 4.5 Dự đoán tổng sinh khối Tràm tươi theo D1.3 (cm) Bảng 4.6 Dự đoán sinh khối thân Tràm tươi theo D1.3 (cm) Bảng 4.7 Dự đoán sinh khối cành Tràm tươi theo D1.3 (cm) Bảng 4.8 Dự đoán sinh khối Tràm tươi theo D1.3 (cm) Bảng 4.9 Dự đoán tổng sinh khối Tràm khơ theo D1.3 (cm) Bảng 4.10 Dự đốn sinh khối thân Tràm khô theo D1.3 (cm) Bảng 4.11 Dự đốn sinh khối cành Tràm khơ theo D1.3 (cm) Bảng 4.12 Dự đoán sinh khối Tràm khô theo D1.3 (cm) Bảng 4.13 Biểu sinh khối Tràm khu vực An Biên An Minh tỉnh Kiên Giang Bảng 4.14 Biểu dự trữ Các bon Tràm khu vực An Minh An Biên Tỉnh Kiên Giang ix Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: SKTt Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -1.71225 0.0292004 -58.638 0.0000 Slope 2.42313 0.0218306 110.997 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 456.064 456.064 12320.25 Residual 9.43945 255 0.0370174 Total (Corr.) 465.504 256 P-Value Correlation Coefficient = 0.989809 R-squared = 97.9722 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97.9643 percent Standard Error of Est = 0.192399 Mean absolute error = 0.117445 Durbin-Watson statistic = 0.948953 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.514798 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between SKTt and D The equation of the fitted model is SKTt = 0.180459*D^2.42313 or ln(SKTt) = -1.71225 + 2.42313*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between SKTt and D at the 99% confidence level d 0.0000 PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA SINH KHỐI CÀNH TƯƠI (SKC ) VớI D1.3 (cm) t Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9608 92.31% Square root-Y 0.9453 89.35% S-curve -0.9189 84.44% Exponential 0.9141 83.56% Linear 0.8665 75.09% Double reciprocal 0.8078 65.25% Square root-X 0.8037 64.59% Logarithmic-X 0.7235 52.34% Reciprocal-X -0.5389 29.04% e Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: SKCt Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.51109 0.0603323 -58.1958 0.0000 Slope 2.49475 0.0451054 55.3094 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 483.424 483.424 3059.13 Residual 40.2967 255 0.158026 Total (Corr.) 523.721 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.960758 R-squared = 92.3057 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 92.2755 percent Standard Error of Est = 0.397525 Mean absolute error = 0.296026 Durbin-Watson statistic = 1.20454 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.396411 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between SKCt and D The equation of the fitted model is SKCt = 0.0298644*D^2.49475 or ln(SKCt) = -3.51109 + 2.49475*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between SKCt and D at the 99% confidence level f PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA SINH KHỐI LÁ TƯƠI (SKL ) VớI D1.3 (cm) t Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9416 88.66% Square root-Y 0.9229 85.17% S-curve -0.9117 83.12% Double reciprocal 0.8860 78.50% Exponential 0.8797 77.39% Linear 0.8712 75.90% Square root-X 0.8305 68.98% Logarithmic-X 0.7699 59.28% Reciprocal-X -0.6083 37.01% g Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: SKLt Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.29641 0.0622471 -52.9569 0.0000 Slope 2.07784 0.0465369 44.6494 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 335.351 335.351 1993.57 Residual 42.8951 255 0.168216 Total (Corr.) 378.246 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.941592 R-squared = 88.6595 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 88.615 percent Standard Error of Est = 0.410141 Mean absolute error = 0.326383 Durbin-Watson statistic = 1.36848 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.313794 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between SKLt and D The equation of the fitted model is SKLt = 0.0370158*D^2.07784 or ln(SKLt) = -3.29641 + 2.07784*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between SKLt and D at the 99% confidence level h PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA TỔNG SINH KHỐI KHÔ (TSK ) VớI D1.3 (cm) k Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9884 97.68% Square root-Y 0.9752 95.11% Exponential 0.9462 89.53% S-curve -0.9379 87.97% Double reciprocal 0.9013 81.23% Linear 0.8787 77.21% Square root-X 0.8098 65.58% Logarithmic-X 0.7243 52.47% Reciprocal-X -0.5333 28.44% i Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: TSKk Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.30858 0.0322919 -71.4908 0.0000 Slope 2.50355 0.024142 103.701 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 486.839 486.839 10753.93 Residual 11.5441 255 0.0452708 Total (Corr.) 498.383 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.988351 R-squared = 97.6837 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97.6746 percent Standard Error of Est = 0.212769 Mean absolute error = 0.128978 Durbin-Watson statistic = 0.951971 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.517349 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between TSKk and D The equation of the fitted model is TSKk = 0.0994025*D^2.50355 or ln(TSKk) = -2.30858 + 2.50355*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between TSKk and D at the 99% confidence level j PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA SINH KHỐI THÂN KHÔ (SKT ) VớI D1.3 (cm) k Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9859 97.21% Exponential 0.9471 89.71% S-curve -0.9325 86.96% Double reciprocal 0.9027 81.48% Linear 0.8677 75.29% Square root-X 0.7979 63.66% Logarithmic-X 0.7119 50.68% Reciprocal-X -0.5212 27.16% k Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: SKTk Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.62849 0.035959 -73.0967 0.0000 Slope 2.53329 0.0268835 94.2321 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 498.475 498.475 8879.69 Residual 14.3148 255 0.0561365 Total (Corr.) 512.789 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.985943 R-squared = 97.2084 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97.1975 percent Standard Error of Est = 0.236931 Mean absolute error = 0.149486 Durbin-Watson statistic = 0.864866 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.559767 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between SKTk and D The equation of the fitted model is SKTk = 0.0721876*D^2.53329 or ln(SKTk) = -2.62849 + 2.53329*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between SKTk and D at the 99% confidence level l PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA SINH KHỐI CÀNH KHÔ (SKC ) VớI D1.3 (cm) k Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Square root-Y 0.9437 89.05% Linear 0.8467 71.69% Square root-X 0.7802 60.87% Logarithmic-X 0.6981 48.73% Reciprocal-X -0.5146 26.48% m Regression Analysis - Square root-Y model: Y = (a + b*X)^2 Dependent variable: SKCk Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.202828 0.0216198 -9.38158 0.0000 Slope 0.225601 0.0049531 45.5474 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 51.2112 51.2112 2074.57 Residual 6.29473 255 0.0246852 Total (Corr.) 57.506 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.943683 R-squared = 89.0538 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 89.0108 percent Standard Error of Est = 0.157115 Mean absolute error = 0.114248 Durbin-Watson statistic = 1.03112 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.483735 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-Y model to describe the relationship between SKCk and D The equation of the fitted model is SKCk = (-0.202828 + 0.225601*D)^2 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between SKCk and D at the 99% confidence level n PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA SINH KHỐI LÁ KHÔ (SKL ) VớI D1.3 (cm) k Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9413 88.60% S-curve -0.9164 83.99% Square root-Y 0.9157 83.84% Double reciprocal 0.8848 78.29% Exponential 0.8751 76.59% Linear 0.8472 71.77% Square root-X 0.8047 64.76% Logarithmic-X 0.7437 55.31% Reciprocal-X -0.5851 34.23% o Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: SKLk Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -4.20995 0.0638277 -65.958 0.0000 Slope 2.12462 0.0477186 44.5239 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 350.618 350.618 1982.38 Residual 45.1012 255 0.176867 Total (Corr.) 395.719 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.94129 R-squared = 88.6027 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 88.558 percent Standard Error of Est = 0.420556 Mean absolute error = 0.339729 Durbin-Watson statistic = 1.29265 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.349684 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between SKLk and D The equation of the fitted model is SKLk = 0.0148471*D^2.12462 or ln(SKLk) = -4.20995 + 2.12462*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between SKLk and D at the 99% confidence level p PHỤ LỤC QUAN HỆ GIỮA TỔNG SINH KHỐI TƯƠI (TSKt) VỚI TỔNG SINH KHỐI KHÔ (TSK ) k Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Double reciprocal 0.9992 99.85% Multiplicative 0.9975 99.49% Linear 0.9894 97.88% Square root-Y 0.9642 92.96% Square root-X 0.9214 84.89% Exponential 0.7929 62.87% S-curve -0.7594 57.66% Logarithmic-X 0.7299 53.28% Reciprocal-X -0.3068 9.41% q Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: TSKk Independent variable: TSKt Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.856867 0.00949616 -90.233 0.0000 Slope 1.04299 0.00467268 223.209 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 495.845 495.845 49822.32 Residual 2.53783 255 0.00995227 Total (Corr.) 498.383 256 P-Value 0.0000 Correlation Coefficient = 0.997451 R-squared = 99.4908 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.4888 percent Standard Error of Est = 0.099761 Mean absolute error = 0.0726347 Durbin-Watson statistic = 0.808993 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.593549 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between TSKk and TSKt The equation of the fitted model is TSKk = 0.42449*TSKt^1.04299 or ln(TSKk) = -0.856867 + 1.04299*ln(TSKt) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between TSKk and TSKt at the 99% confidence level r ... quân năm: 2.015 mm Lượng mưa tối đa: 2.747 mm Lượng mưa tối thi u: 1.013 mm Độ ẩm bình quân năm: 82,2% Độ ẩm tối đa: 86% Độ ẩm tối thi u: 75% 2.1.4 Thủy văn Khu vực ven biển chịu ảnh hưởng thủy... An Biên – An Minh tỉnh Kiên Giang tận tình giúp đỡ em trình tìm hiểu việc thu thập số liệu cần thi t Em cảm ơn thành viên lớp DH06LN động viên, khích lệ em suốt năm học thời gian hồn thành khóa... giả tác phẩm, tư liệu sử dụng khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/07/2010 Nguyễn Thị Hoài Oanh ii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG BIỂU SINH KHỐI VÀ BIỂU DỰ TRỮ CÁC BON CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) Ở KHU VỰC AN MINH – AN BIÊN TỈNH KIÊN GIANG , XÂY DỰNG BIỂU SINH KHỐI VÀ BIỂU DỰ TRỮ CÁC BON CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) Ở KHU VỰC AN MINH – AN BIÊN TỈNH KIÊN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay