KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GHẾ GAWAY TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN VŨ

53 1 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GHẾ GAWAY TẠI CƠNG TY TNHH HOÀN Họ tên sinh viên: NGUYỄN HỮU MINH TIẾN Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 TP Hồ Chí Minh - 07/2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GHẾ GAWAY TẠI CƠNG TY TNHH HỒN Tác giả NGUYỄN HỮU MINH TIẾN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đặng Đình Bơi TP Hồ Chí Minh - 07/2010 LỜI CẢM ƠN Xin chân chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu tồn thể q thầy trường đại học Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình dậy dỗ tơi trong suốt khóa học Thầy PGS.TS Đặng Đình Bơi giảng viên trường đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp hướng dẫn tơi thực đề tài Ban giám đốc, quản đốc, tồn thể anh chị Cơng TNHH Hồn giúp đỡ thời gian thực tập Công ty Các bạn đồng nghiệp người thân Đặt biệt tơi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sác đến ba mẹ, người sinh thành tôi, nuôi dưỡng ln mong tơi nên người Tp Hồ Chí Minh 20-07-2010 Nguyễn Hữu Minh Tiến i TÓM TẮT Đề tàiKhảo sát quy trình sản xuất ghế Gaway cơng ty TNHH Hồn Vũ” Cơng ty Hồn có trụ sở đường số KCN Quảng Phú, Quảng Ngãi Thời gian thực đề tài từ 8/03/20010 đến 1/06/2010 Trong trình khảo số nội dung cụ thể sau thực Khảo sát nguyên liệu công ty cho thấy nguồn nguyên liệu công ty ln bảo đảm cho q trình sản xuất Ngun liệu gỗ cơng ty nhập đáp ứng kích thước độ ẩm theo yêu cầu Tuy nhiên nguyên liệu gỗ có nhiều khuyết tật (bị mắt gỗ, nứt, mục, cong vênh) hầu hết sản phẩm cơng ty sử dụng ngun liệu gỗ Bạch Đàn Dây chuyền cơng nghệ cơng ty ngồi thuận lợi, nhiều bất cập cần phải giải Khi khảo sát quy trình sản xuất ghế Gaway cho thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ công ty thấp Tỷ lệ lợi dụng gỗ : K = 55.90 (%) Tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi: P = 11.48 (%) Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tạo dáng: P = 1.85 (%) Chi phí sản xuất để làm sản phẩm là: 249903 đồng Sản phẩm khách hàng đánh giá cao chất lượng tính thẩm mỹ Tuy nhiên số bất cấp chưa giải ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách chữ viết tắt v Danh sách hình ảnh vi Danh sách bảng vii CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Cơng ty TNHH Hồn 2.2 Tình hình nguyên liệu 2.3 Tình hình máy móc thiết bị 2.4 Tay nghề công nhân 2.5 Sản phẩm công ty CHƢƠNG : NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 10 3.2 Phương pháp nghiên cứu 11 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết khảo sát nguyên liệu phụ 13 4.2 Kết khảo sát sản phẩm Gaway 14 4.3 Quy trình sản xuất nhà máy 16 4.3.1 Quy trình cơng nghệ cơng đoạn pha phơi 18 4.3.2 Quy trình cơng nghệ công đoạn sơ chế 19 4.3.3 Quy trình cơng nghệ cơng đoạn tinh chế 20 4.3.4 Quy trình cơng đoạn lắp ráp 21 4.3.5.Công đoạn kiểm tra sản phẩm 22 4.3.6.Biểu đồ gia công sản phẩm 22 iii 4.4.Tính toán tỷ lệ lợi dụng gỗ 23 4.5.Tính tốn giá thành sản phẩm 31 4.6 Tính suất máy móc thiết bị 34 4.7 Sơ đồ bố trí máy 36 4.8 Đề xuất biện pháp hồn thiện quy trình sản xuất 36 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 Tài liệu tham khảo 43 Phụ lục iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT: Số thứ tự TCCT: Tinh chế chi tiết TCSP: Tinh chế sản phẩm SCCT: Sơ chế chi tiết SCSP: Sơ chế sản phẩm SCPP: Sơ chế phế phẩm NL: Nguyên liệu TCSP: Tinh chế sản phẩm ĐVT : Đơn vị tính v DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý cơng ty TNHH Hồn Hình 2.2: Hình ghế Tulla more pos Hình 2.3: Hình ghế Kilgore Hình 2.4: Hình ghế Gardena arm Hình 4.1: Ghế Gaway hồn chỉnh 14 Hình 4.2: Liên kết chốt gỗ 15 Hình 4.3: Liên kết mộng ân dương 15 Hình 4.4: Liên kết vis 15 Hình 4.5: Liên kết bulong 16 Hình 4.6: Qui trình sản xuất ghế GAWAY 18 Hình 4.7: Sơ đồ lắp ráp chi tiết ghế GAWAY 24 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Cán công nhân viên khối văn phòng Bảng 2.2: Cán công nhân viên khối sản xuất Bảng 2.3: Thống kê loại máy móc thiết bị Bảng 4.1: Kết khảo sát nguyên liệu sản xuất nhà máy 13 Bảng 4.2: Định mức vật liệu phụ 16 Bảng 4.3: Tiêu chí kiểm tra 17 Bảng 4.4: Biểu đồ gia công sản phẩm 23 Bảng 4.5: Thể tích gỗ tinh chế 25 Bảng 4.6: Thể tích gỗ sơ chế 26 Bảng 4.7: Hiệu suất pha cắt 27 Bảng 4.8: Thể tích gỗ nguyên liệu 27 Bảng 4.9: Tỷ lệ lợi dụng gỗ 28 Bảng 4.10: Tỷ lệ phế phẩm khâu pha phôi ghế Gaway 29 Bảng 4.11: Tỷ lệ phế phẩm khâu tạo dáng ghế Gaway 30 Bảng 4.12: Bảng đơn giá vật liệu phụ 32 Bảng 4.13: Bảng đơn giá chi phí khác 33 vii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: Hiện nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm mộc đời sống người ngày lớn, lợi nhuận từ ngành chế biến gỗ ngày tăng trưởng Đứng trước tình hình đó, nhà sản xuất sản phẩm mộc khơng ngừng tăng quysản xuất thường xuyên nghiên cứu để thay đổi quy trình sản xuất với loại máy móc tiên tiến, suất cao Cùng với mẫu mã tính sử dụng khơng ngừng phát triển,các sản phẩm mộc cải thiện để đáp ứng thị hiếu sống đại người Tuy nhiên, trước tình hình nguồn nguyên liệu tự nhiên ngày khan hiếm, mà nhu cầu sử dụng gỗ ngày tăng, nhà sản xuất nghiên cứu sử dụng loại ván nhân tạo tận dụng số loại gỗ tạp có trữ lượng khai thác lớn Nhưng sản lượng ván nhân tạo đáp ứng phần nhu cầu ván nhân tạo không giữ nét đặc trưng vốn có gỗ tự nhiên màu sắc, vân thớ, chiều hướng, tính chất lý tính thân thiện với mơi trường Vì vậy, mà gỗ tự nhiên giữ vị trí cao ưa chuộng, nguồn nguyên liệu chủ yếu sản xuất hàng mộc Từ đó, việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn nguyên liệu gỗ sản xuất, chế biến yêu cầu bắt buộc Để tiết kiệm nguồn nguyên vật liệu sản xuất, chế biến đầu tư máy móc thiết bị đại, nâng cao tay nghề cơng nhân việc hồn thiện quy trình sản xuất giải pháp thích hợp để hàng hóa, sản phẩm sản xuất có chất lượng phù hợp với yêu cầu hao tốn nguyên vật liệu thấp Tuy nhiên, sản xuất việc xây dựng áp dụng quy trình sản xuất tồn nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến quy trình sản xuất, làm giảm tỷ lệ lợi dụng gỗ, tăng phế phẩm, giảm suất… làm cho giá thành sản phẩm cao, chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu Tỷ lệ phế phẩm trung bình công đoạn sơ chế: P P= i i 1 = 103,34 = 11,48% Nhận xét: Phế phẩm xảy công đoạn chủ yếu khuyết tật bên nguyên liệu lộ bào, bên cạnh nhiều phơi ngun liệu chưa lựa chọn kĩ từ ban đầu nên dẫn đến phế phẩm Mặt khác số chi tiết cong ( kẹp ngồi chân sau ) công nhân vẽ rập khuôn chưa tốt dẫn tới tỷ lệ phế phẩm cao Ở cần nhắc tới trình độ tay nghề cơng nhân chưa cao 4.4.4.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tạo dáng Dựa vào cơng thức (1) ta tính tỷ lệ phế phẩm cơng đoạn tạo dáng trình bày bảng 4.11: Bảng 4.11: Tỷ lệ phế phẩm khâu tạo dáng ghế Gaway Tên chi tiết Stt Chi tiết Chi tiết đạt không đạt Số chi tiết Tỷ lệ phế theo dõi phẩm(P%) Chân trước 28 30 Chân sau 29 30 Tựa đầu 29 30 Nan lưng 30 30 Nan ngồi 30 30 Kẹp ngồi 29 30 Đố trước sau 30 30 Kiềng chân ngắn 30 30 Kiềng chân dài 30 30 Số chi tiết cần theo dõi : Nct ≥ t 2a  s2 e2 Với độ tin cậy 95%, ta = 1,96 s= pq n 30 6,67 3,33 3,33 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 Với p = 0,1  q = – 0,1 = 0,9  s= 0,9  0,1 = 0,055 30 e= 0,03  Nct ≥ 1,96  0,055 =12,9 ( chi tiết) 0,03 N= 30 > Nct Kết tính tốn đảm bảo tính xác khách quan khơng cần kiểm tra thêm Tỷ lệ phế phẩm trung bình công đoạn tinh chế: P P= i i 1 = 16,66 = 1,85 % Nhận xét: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn gia công tạo dáng chủ yếu xảy máy móc trình gia cơng có độ xác chưa cao, bên cạnh có ngun liệu khơng đạt qui cách mà khơng loại sau q trình sơ chế 4.5 Tính tốn giá thành sản phẩm – Biện pháp hạ giá thành: 4.5.1 Tính tốn giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm phản ánh tình hình sản xuất nhà máy, tỷ lệ lợi dụng gỗ việc sử dụng loại nguyên vật liệu khác Thơng qua việc tính tốn giá thành, có biện pháp tích cực nhằm hạ giá thành sản phẩm 4.5.1.1 Tính tốn ngun vật liệu: Việc tính tốn nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng Nó cho phép tính tốn chi phí sản phẩm, từ nghiên cứu thay loại vật liệu rẽ tiền mà đảm bảo thông số kỹ thuật Thể tích gỗ cho sản phẩm: Thể tích gỗ tinh chế tính theo cơng thức: V = n  l  a  b  10-9 Trong đó: n: Số chi tiết có kích thướt l: Chiều dài chi tiết a: chiều dày chi tiết b: chiều rộng chi tiết 31 10-9 : Hệ số quy đổi thể tích Thể tích tinh chế ghế Gaway: Thay số vào ta được: V = 0.00982 m3 Thực tế phần lớn chi tiết phế phẩm tái sử dụng, tỷ lệ phế phẩm giảm nhiều Qua q trình theo dõi, tính toán, tỷ lệ phế phẩm thực tế 5% Thể tích nguyên liệu cần cho sản phẩm là: VNL = VSC / 0,95 = 0,01362 / 0.95 = 0,014337 m3 4.5.1.2 Tính tốn giá thành sản phẩm: Chi phí ngun vật liệu cho sản phẩm ( có tham khảo số tiêu nhà máy ) - Nguyên liệu chính( giá mua gỗ): 0,014337  6.300.000 đ/m3 = 90323 ( đồng) - Vật liệu phụ: phụ kiện trình bày bảng 4.12 Bảng 4.12: Bảng đơn giá vật liệu phụ STT Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá Số lượng Thành tiền Bulông 2000 4000 Chốt gỗ 200 14 2800 Giấy nhám loại 3000 15000 Keo ghép kg 24800 0,1 2480 Bọ 1000 4000 ống đồng 3000 6000 Chột 500 1000 Tổng cộng - 35280 Các chi phí khác trình bày bảng 4.13 32 Bảng 4.13: Bảng đơn giá chi phí khác STT Thành tiền Chi phí Điện 7500 Khấu hao tài sản cố định 15000 Tiền lương công nhân sản xuất 55000 Bảo hiểm xã hội 8500 Quản lý phân xưởng 14000 Quản lý xí nghiệp 8800 Bao bì đóng gói 10500 Giao hàng 5000 Tổng cộng 124300 Vậy tổng giá thành sản phẩm là: 90.323+35.280+124.300= 249.903 đồng/ghế 4.5.2 Biện pháp hạ giá thành: 4.5.2.1.Nguyên vật liệu chính: Giá thành sản phẩm mộc phụ thuộc chủ yếu vào lượng nguyên liệu tiêu hao Để hạ giá thành sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề sau: - Nguồn nguyên liệu cung cấp phải đặn, lâu dài Có nhà máy khơng bị động q trình sản xuất nguồn nguyên liệu cung ứng không kịp có biến động lớn giá - Hạ thấp tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ cho lượng tiêu hao it Để đạt đạt vấn đề nhà máy cần trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí, xếp cơng nhân thao tác máy - Có thể sử dụng loại băng nhám sau dùng máy chà nhám băng để chà tinh máy chà nhám mini 4.5.2.2 Các chi phí khác: Chi phí lương cơng nhân: chi phí lớn, thực tế nhà máy cho thấy số máy công nhân làm việc chưa hết lực Để khắc phục tượng 33 này, nhà máy có biện pháp khuyến khích vật chất cho công nhân làm việc vượt suất Chi phí khấu hao: để giảm chi phí khấu hao, nhà máy cần có biện pháp phát huy tối đa suất sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng, cơng nhân Chi phí gián tiếp: bao gồm chi phí quản lý phận gián tiếp khác, để giảm bớt chi phí này, nhà máy cần xếp máy tổ chức, quản lý đạt yêu cầu gọn nhẹ 4.6 Tính suất máy móc thiết bị Năng suất máy sở để đánh giá đồng dây chuyền cơng nghệ để từ điều chỉnh lại máy móc cho phù hợp Để q trình tính tốn đảm bảo xác khách quan, tiến hành khảo sát q trình khảo sát gia cơng số chi tiết sau ( chân sau ghế Gaway) thời điểm khác 4.6.1 Năng suất máy cưa vòng lượn: A = T * k1 * k2/Tđ (số chân/ ca) Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút k1: hệ số sử dụng thời gian, k1 = 0,9 k2: hệ số sử dụng làm việc máy, k2 = 0,7 Tđ: thời gian gia công xong chi tiết, Tđ = 1,1 phút A = 480* 0,9 * 0,7/1,1 = 275 (số chân/ ca) 4.6.2 Năng suất máy cưa đĩa xẻ dọc: A = T * u * k1 * k2/L * (mp + mk) (số chân/ ca) Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút k1: hệ số sử dụng thời gian, k1 = 0,9 k2: hệ số sử dụng thời gian làm việc máy, k2 = 0,7 L: chiều dài chi tiết gia công, L = 1,130m u: vận tốc đẩy, u = 12m/phút 34 mp, mk: số mạch xẻ trung bình phôi, số lượng mạch xẻ phụ để cắt khuyết tật phôi, mp + mk = 3, phụ thuộc vào chất lượng kích thước ván nhỏ cắt A = 480 * 12 * 0,9 *0,7/1,13*3 = 1070 (số chân/ ca) 4.6.3 Năng suất máy bào măt: A = T * u * k1 * k2 * k4/L * m (số chân/ ca) Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút k1: hệ số sử dụng thời gian, k1 = 0,9 k2: hệ số sử dụng thời gian làm việc máy, k2 = 0,7 L: chiều dài chi tiết gia công, L = 1,130m u: vận tốc đẩy, u = 14m/phút k4: hệ số kể đến trượt đẩy phôi, k4 = 0,88 m: số lần bào lại m = A = 480*14*0,9*0,7*0,88/1,13*2= 1648 (số chân/ ca) 4.6.4 Năng suất máy phay: A = T * k1 * k2/Tđ (số chân/ ca) Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút k1: hệ số sử dụng thời gian, k1 = 0,9 k2: hệ số sử dụng làm việc máy, k2 = 0,7 Tđ: thời gian gia công xong chi tiết, Tđ = 1,1 phút A = 480* 0,9 * 0,7/1,1 = 275 (số chân/ ca) 4.6.5 Năng suất máy khoan: A = T * k1 * k2/Tđ (số chân/ ca) Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia công T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút k1: hệ số sử dụng thời gian, k1 = 0,9 35 k2: hệ số sử dụng làm việc máy, k2 = 0,7 Tđ: thời gian gia công xong chi tiết, Tđ = 1,1 phút A = 480* 0,9 * 0,7/1,1 = 275 (số chân/ ca) Đối với chi tiết lại ta tính tương tự - 4.7 Sơ đồ bố trí máy: Các máy cơng ty bố trí hợp lý, khoảng cách máy thơng thống tạo thuận lợi cho thao tác cơng nhân Sơ đồ bố trí máy trình phần phụ lục 4.8 Đề xuất biện pháp hoàn thiện quy trình sản xuất Quy trình sản xuất bao gồm nhiều cơng đoạn khác nhau, có vai trò quan trọng trình sản xuất Vì cần phải đảm bảo chất lượng cơng đoạn, từ hồn thiện quy trình sản xuất Trong đó, cần phải ý đến công đoạn sau : 4.8.1 Đảm bảo nguồn nguyên liệu Kiểm tra nguồn nguyên liệu trước nhập kho, đảm bảo tỉ lệ khuyết tật mức cho phép Thường xuyên kiểm tra theo dõi gỗ lưu trữ kho, đảm bảo gỗ không bị mối mọt, bị hồi ẩm 4.8.2 Đảm bảo chất lƣợng công đoạn sơ chế Sử dụng phôi không cong, phôi đưa vào không ngắn Khi đưa phơi vào phải giữ khoảng cách an tồn so với lưỡi cưa Không chất gỗ cao gây nguy hiêm cho công nhân thao tác (độ cao < mét) Trước đưa vào sản xuất phôi cần phải qua trình bào mặt nhằm làm tăng độ đồng cho chiều dày phôi, phát khuyết tật nguyên liệu nứt, tét bề mặt, mắt, mọt… Khơng bào chi tiết có chiều dày khơng đồng đều, cần phải rong cạnh trước bào Không bào chi tiết có chiều dày phoi dày (chỉ bào lớp không 1.5 mm) Không bào chi tiết có chiều dài ngắn khoảng cách hai trục đưa phôi 36 4.8.3 Đảm bảo chất lƣợng công đoạn tinh chế Gia công tinh công đoạn quan trọng nhằm đạt kích thước, hình dạng dộ nhẵn bề mặt cuối theo yêu cầu chi tiết gia công Đây công đoạn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm Với đặc điểm đó, cơng đoạn tập trung hầu hết cơng nhân có kinh nghiệm lâu năm, có tay nghề cao Theo yêu cầu chất lượng sản phẩm, chi tiết sau qua công đoạn phải gia cơng theo kích thước u cầu vẽ Đây khâu quan trọng mức độ khó cao, tỷ lệ phế phẩm nhiều, tốc độ đẩy phôi không hợp lý gây tét, xước, không đẩy phôi ngược thớ, công nhân thao tác khâu phải tập trung để tránh tai nạn lao động Nguyên liệu sau kiểm tra đảm bảo yêu cầu quy cách sản phẩm đưa qua máy cắt tinh Cắt xác tinh chế nhằm đảm bảo độ xác chi tiết sản phẩm, sau cắt tinh chi tiết phải có độ nhẵn định Sai số gia công không ±0,5 (mm) Trước cắt tinh chế cần phải cân chỉnh cữ chặn kích thước tựa theo kích thước yêu cầu, khơng phù hợp tiếp tục điều chỉnh đến phù hợp đưa vào sản xuất hàng loạt Phơi sau qua máy phải có quy cách, Bề mặt phôi không bị lốc, tưa, bể, lẹm, cháy Khi lưỡi khoan bị dính dăm gỗ phải tắt máy lấy dăm tránh gây tai nạn Yêu cầu chất lượng: khoảng cách lỗ khoan, kích thước lỗ khoan phải theo vẽ chi tiết Lỗ khoan phải láng, không sần sùi, không bị nứt, không bị xéo Đặc biệt với lỗ khoan có độ nghiêng phải đảm bảo độ nghiêng Hạ thấp tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ cho lượng tiêu hao Để đạt vấn đề nhà máy cần trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí, xếp cơng nhân thao tác máy 37 4.8.4 Các vấn đề khác : Thực tế nhà máy cho thấy số máy, công nhân làm việc chưa hết lực Để khắc phục tượng này, nhà máy có biện pháp khuyến khích vật chất cho cơng nhân làm việc vượt suất Để giảm chi phí khấu hao, nhà máy cần có biện pháp phát huy tối đa suất sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nhân Nhà máy cần xếp máy tổ chức, quản lý đạt yêu cầu gọn nhẹ 38 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận : Qui trình sản xuất mặt hàng sản xuất theo đơn đặt hàng cơng ty Scancom nói chung ghế GAWAY nói riêng bước hồn thiện q trình sản xuất, sản phẩm phía khách hàng đánh giá cao chất lượng tính thẩm mỹ Điều có nhờ nhà máy tuân thủ chặt chẽ yêu cầu chất lượng phía khách hàng Tuy nhiên dây chuyền cơng nghệ nhiều bất cập chưa giải như: bố trí máy móc chưa hợp lý, trình độ tay nghề cơng nhân chưa cao khơng đồng điều, chưa có quản lý chặt chẽ cán sản xuất, chưa bảo đảm an toàn tai nạn lao động tuyệt đối cho người lao động 5.1.1 Các dạng khuyết tật xảy trình sản xuất Kết khảo sát cho nhận thấy dạng khuyết tật sau thường xảy nhiều trong qui trình sản xuất ghế - Bể, mẽ cạnh chi tiết phay, khoan lỗ lớn xiên - Bề mặt gia công chi tiết phay bị sần sùi,sơ tước, cháy - Màu sơn không đồng giống màu mẫu - Các chi tiết không sau lắp ráp 5.1.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ, tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công: 55,9% Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công: Pha phôi: 11,48% Tạo dáng: 1,85% 5.1.3 Cơng tác bố trí mặt bằng, máy móc, thiết bị Mặt bố trí nhà máy phân xưởng sản xuất ghế hợp lý, thơng thống, thuận lợi cho q trình sản xuất Máy móc, thiết bị hoạt đơng tốt, khơng có cố, trục trặc lớn trình sản xuất, bố trí hợp lý, phù 39 hợp với mặt hàng gia cơng Tuy nhiên bên cạnh điểm hạn chế nhỏ, cần hồn thiện như: Bố trí máy móc thiết bị chưa thật hợp lý, đường vận chuyển phôi liệu chồng chéo gây cản trở sản xuất, nhiều thời gian, giảm xuất Không đồng máy dẫn đến tình trạng máy chờ đợi máy Máy bào mặt, phay mộng âm dương máy đục lỗ thủy lực xuất thấp, thời gian gia công chi tiết lâu nhiều so với máy khác ( Toupui, rong…) Trong nhà máy bố trí loại hai máy song hoạt động có máy, máy chờ đợi máy chuyện thường gặp - Một số máy không tham gia vào qui trình sản xuất bố trí dây chuyền sản xuất, chiếm không gian cản trở sản xuất 5.1.4 Cơng tác tổ chức sản xuất Xí nghiệp dã tổ chức, phân công, phân cấp sản xuất qui củ, vào nề nếp, phận, khâu hoạt động phối hợp nhịp nhàng, ăn ý Bên cạnh đạt vướng mắc nhỏ cần sớm giải để sản xuất tốt như: Nguyên liệu sản xuất ghế gaway chưa chủ động, nguyên liệu đưa vào sản xuất nhiều khuyết tật chưa kiểm tra kỉ Các dạng khuyết tật thường có mắt sống, mắt chết, nứt tét, số lượng bìa q lớn ste gỗ nhập vào sản xuất Xưởng phơi có nhiệm vụ phơi cho xưởng tạo dáng với qui cách phôi yêu cầu chất lượng phôi khác Do tình hình máy móc số lượng cơng nhân khâu q khơng đảm bảo tiến độ sản xuất Bộ phận khoan định vị chân trước kẹp ngồi chưa xác Chính mà ráp ghế thường gây khơng khớp dẫn tới tình trạng nhiều thời gian sữa chữa cho khuyết tật Đa phần công nhân nhà máy trẻ, số tuyển vào chưa có kinh nghiệm nhiều nghề Một số khâu đòi hỏi tay nghề cao lại bố trí cơng nhân trẻ, chưa có kinh nghiệm đảm nhận khâu ráp nan lưng ghế với chân trước, ráp nan ghế với kẹp ngồi, khâu phay máy chép hình… 40 Thiếu lực lượng QC khâu quan trọng, định chất lượng sản phẩm, suất dây chuyền khâu định vị, khâu chà nhám… Nhà máy chưa trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho cơng nhân, chưa có nơi nghĩ hợp lý cho cán bộ, công nhân viên lúc giải lao trưa nghỉ lại xưởng sản xuất 5.2 Đề xuất : Qua trình khảo sát thực tế nhà máy, kiến nghị đưa để công ty tham khảo : - Cần phải tăng cường kiểm tra kỷ lưỡng khâu sản xuất, tăng cường kiểm tra nguyên liệu nhập vào - Trên khâu cơng nghệ cần có bảng hướng dẫn nguyên tắc, vận hành máy Trình tự công việc cần thực để người công nhân nắm vững thực bảo đảm chất lượng.Phế phẩm sản phẩm ghế Gaway thường xảy khâu cưa lượn, toupi khâu cắt ngắn, sản xuất cần giám sát chặt chẽ hai khâu này, cần đào tạo công nhân hai khâu tốt Nhà máy thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, nâng cấp bảo dưỡng máy móc hợp lý để nhằm nâng cao nâng suất nhà máy - Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm cán quản lý, phải kiềm tra giám sát dây chuyền, theo dõi tiến trình sản xuất… Có hạn chế tỷ lệ phế phẩm khuyêt tật, nâng cao suất, nhịp nhàng sản xuất khâu, sử dụng tốt máy móc tận dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu - Cần trang bị thêm xe nâng gỗ để tránh tượng chờ đời mang chi tiết gia công máy sang cơng đoạn - Trên cưa vòng cần bố trí thêm bàn để phơi liệu bên cạnh để thuận tiện cho người công nhân việc lấy phôi đặt sản phẩm gia cơng, góp phần nâng cao suất, giảm mệt mõi cho người công nhân Bố trí thêm phận quạt thổi mùn cưa khỏi bàn phôi tạo điều kiện thuận lợi q trình gia cơng, đặc biệt mùn cưa mặt phôi làm khuất đường vạch mực dễ lọng sai - Cần có lọc nước dầu cho khí nén thiết bị sơn Như giảm đáng kể lượng bọt khí màng sơn 41 - Cần loại bỏ kịp thời chi tiết khơng đảm bảo khâu, tránh lãng phí lao động máy móc tiền của, giảm suất lao động - Nhà máy cần đa dạng hóa mặt hàng nhằm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ - Nhà máy cần trọng đến việc nâng cao trình độ tay nghệ cho cơng nhân, mở kỳ thi nâng bậc thợ, phát động ý tưởng sáng tạo, cải tiến máy móc thiết bị, nhằm khuyến khích cơng nhân chịu khó học tập, nâng cao tay nghề - Sản phẩm sau sơ chế chuyển qua tinh chế đôi lúc phải chờ đợi nên gỗ dễ hồi ẩm, cần rút ngắn thời gian chờ đợi - Quy chế thưởng phạt cần phát huy mạnh nhằm khuyến khích cá nhân lao động có lực phát huy cách tối đa Hàng tháng công ty tổ chức chấm điểm tổ với dựa suất sản phẩm, tổ dẫn đầu thưởng cách tăng lương cho công nhân thuộc tổ - Giờ làm việc cơng ty từ 6h30 – 10h30, 11h – 14h45, 15h – 18h, khoảng thời gian nghỉ trưa không đảm bảo, gây mệt mỏi, hiệu sản xuất không cao - Nhà máy cần lắp thêm hệ thống thông gió đảm bảo cơng nhân lao động tốt - Bố trí lại khu vực nhà vệ sinh khu nhà vệ sinh gần sát với khu chà nhám chổi - Nhà máy cần quan tâm đến vấn đề an tồn lao động cho cơng nhân trang, găng tay, thiết bị chống ồn…để nhằm hạn chế đến mức thấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách 1) Đặng Đình Bơi – Trần Ngọc Thiệp – Võ Thành Minh, (1992) “ Công nghệ Xẻ Mộc I, II ” Trường Đại Học Lâm Nghiệp – Hà Tây 2) Hoàng Thị Thanh Hƣơng, (2003).“Công nghệ chất phủ bề mặt bề mặt gỗ” Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 3) Phạm Ngọc Nam, (2003) “ Công Nghệ Xẻ ” Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 4) Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, (2002) “ Khoa Học Gỗ ” Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Các luận văn 1) Đào Xuân Khánh, (2009) “ Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất ghế coffee table with shelf công ty liên doanh đồ gỗ quốc tế IFC” Luận văn tốt nghiệp ngành Chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 2) Trƣơng Quốc Tân, (2008) “ Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất ghế MaidenII Turnberry 5ft bench công ty cổ phần kỉ nghệ gỗ Trường Thành” Luận văn tốt nghiệp ngành Chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 3) Mạc Thanh Yến, (2008), “ Thiết kế giường nôi Baby Bed công ty IFC ” Luận văn tốt nghiệp ngành Chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 43 Phụ lục 44 ... TNHH HOÀN VŨ Tác giả NGUYỄN HỮU MINH TIẾN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đặng Đình Bơi TP Hồ Chí Minh - 07/2010 LỜI CẢM ƠN Xin... thầy trường đại học Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình dậy dỗ tơi trong suốt khóa học Thầy PGS.TS Đặng Đình Bơi giảng viên trường đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp hướng dẫn thực... sâu sác đến ba mẹ, người sinh thành tôi, nuôi dưỡng ln mong tơi nên người Tp Hồ Chí Minh 20-07-2010 Nguyễn Hữu Minh Tiến i TÓM TẮT Đề tài “ Khảo sát quy trình sản xuất ghế Gaway cơng ty TNHH Hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GHẾ GAWAY TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN VŨ , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GHẾ GAWAY TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN VŨ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay