NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ QUẢN LÝ CHO CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI VƯỜNQUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT

86 1 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ QUẢN CHO CÁC LỒI THỰC VẬT Q HIẾM TẠI VƯỜNQUỐC GIA XA MÁT Họ tên sinh viên: NGUYỄN ANH THẮM Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ QUẢN CHO CÁC LỒI THỰC VẬT Q HIẾM TẠI VƯỜNQUỐC GIA LỊ GỊ XA MÁT Tác giả NGUYỄN ANH THẮM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Quốc Bình Tháng 7/2010 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, Tơi xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ba, Má anh chị em gia đình ni lớn dưỡng dục Tơi có ngày hơm - Thầy Nguyễn Quốc Bình tận tình dạy hướng dẫn chúng tơi hồn thành luận văn - Thầy, Cô Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM đặc biệt thầy cô Khoa Lâm Nghiệp dạy tận tình giáo dục năm đại học - Tất bạn bè đặt biệt tập thể lớp DH06LN giúp đỡ, hỗ trợ tơi lúc khó khăn trình học tập trình làm luận văn vừa qua - BQL VQG LGXM tạo điều kiện cho địa điểm thực tập thu thập số liệu cần thiết - Các anh trạm kiểm soát Đa Ha, Tà Nốt, hạt Kiểm Lâm tạo điều kiện cho ăn, hỗ trợ việc thu thập thông tin - Ủy ban nhân dân Tân Bình, Tân lập, Hòa Hiệp số bà gần rừng giúp việc điều tra thu thập số liệu ii MỤC LỤC trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Danh sách chữ viết tắt ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin địa (GIS) 2.1.2 Đơi nét lồi q 2.1.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS quản tài nguyên môi trường lĩnh vực nghiên cứu VN .6 2.2 Các nghiên cứu có liên quan địa điểm nghiên cứu 2.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .9 CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.11 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 11 iii 3.2 Nội dung nghiên cứu 11 3.3 Phương pháp nghiên cứu 13 3.3.1 Ngoại nghiệp 13 3.3.2 Nội nghiệp 13 3.3.3 Xây dựng thông tin 16 3.4 Địa điểm nghiên cứu 16 3.4.1 Vị trí địa 16 3.4.2 Điều kiện tự nhiên 17 3.4.2.1 Địa hình 17 3.4.2.2 Địa chất 18 3.4.2.3 Thổ nhưỡng 19 3.4.2.4 Khí hậu .20 3.4.2.5 Thủy văn 21 3.4.2.6 Tài nguyên thiên nhiên 22 3.4.3 Tình hình dân sinh - kinh tế - hội .27 3.4.3.1 Dân số -Dân sinh 27 3.4.3.2 Văn hóa, giáo dục y tế .28 3.4.3.3 Tình hình giao thơng 29 3.5 Đánh giá tổng quát điều kiện tự nhiên 30 3.5.1 Thuận lợi 30 iv 3.5.2 Khó khăn 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Những loài thực vật quý LGXM 31 4.1.1 Tổng quan loài quý LGXM 31 4.1.2 Các loài dược xác định thực địa 34 4.1.3 Những nguy tìm ẩn ảnh hưởng tới nhóm lồi .44 4.1.3.1 Tình hình tổ chức quản 44 4.1.3.2 Yếu tố vùng biên gới 47 4.1.3.3 Yếu tố tự nhiên môi trường .48 4.1.3.4 Yếu tố vùng điệm 48 4.2 Tình hình khai thác sử dụng tài nguyên LGXM 49 4.3 Phương thức quản bảo vệ VQG LGXM .50 4.4 Những thuận lợi khó khăn công tác quản tài nguyên thiên nhiên 51 4.4.1 Khó khăn 51 4.4.2 Thuận lợi 52 4.5 Tình hình nhân lực giải pháp quản tài nguyên 52 4.5.1 Nhân lực 52 4.5.2 Phân tích giải pháp quản .53 4.6 Các tiêu quản loài thực vật quý 54 4.7 Đề xuất quản loài thực vật quý .55 v 4.7.1 Bản đồ có mặt lồi q Vườn .55 4.7.2 Đề xuất xây dựng sở liệu cho loài thực vật quý 56 4.7.3 Đề xuất đồ chuyên đề theo yêu cầu quản .57 4.7.4 Tính ưu việc quản dựa vào GIS 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC a vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Khung lôgic nội dung phương pháp nghiên cứu Bảng 3.2 Thống kê dân số thuộc VQG Xa Mát Bảng 3.3 Thống kê lao động theo ngành nghề có liên quan VQG LGXM Bảng 3.4 Thông kê hệ thống đường vùng Bảng 4.1 Thống kê loài gỗ loài quý Bảng 4.2 Bảng thống kê loài theo khu vực phân bố, trữ lượng cấp bảo vệ điều tra vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Mặt cắt địa hình hướng Bắc – Nam Hình 3.2 Lồi chuồn chuồn -Neurothemis fulvia Hình 4.1 Đại diện tiêu biểu họ lan (Orchidaceae) Pecteilis susannea Hình 4.2 Lá Dầu đồng Hình 4.3 Trắc (cẩm lai nam bộ) Hình 4.4 Trai nam Hình 4.5 Tổ chức máy quản VQG Xa Mát Hình 4.6 Các loại thực vật quý dược tìm thấy Hình 4.7 Bản đồ chuyên đề bảo vệ Trắc Hình 4.8 Phân bố cập nhật dầu đồng Hình 4.9 Phân bố Trai Gáo Tròn theo trạng Hình 4.10 Cấp độ bảo vệ lồi tìm thấy viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VN : CITES: Việt Nam Convention on International Trade in Endangered Species Công ước buôn bán Quốc Tế loài động thực vật hoang dã nguy cấp IUNC: Internotional Union for Conservation of Nature Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới UBNN: Uỷ ban nhân dân QĐ Quyết định : TTg : Thủ thướng phủ VQG : Vườn Quốc Gia ĐH KHTN TPHCM : Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh VCF: Vieetnam Challenge Fund Qũy bảo tồn Việt Nam ĐBSCL: Đồng sơng Cửu Long LGXM: xa mát BVR : Bảo vệ rừng TW : Trung ương ix Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết thảo luận thực phần 4, kết luận rút sau - Tại LGXM lồi q khơng nhiều, có số lồi như: đỏ, huỳnh đàn, cẩm lai, mun, giáng hương khơng thấy ngồi rừng tự nhiên Còn số lồi có giá trị kinh tế cao như: trắc, trai, mật… số lượng khơng nhiều -Tình hình quản gặp nhiều khó khăn nhiều mặt như: nhân lực, tài chính, địa khu vực….Nhưng nhìn chung cơng tác quản vài năm gần vào ổn định Người dân có ý thức vấn đề bảo vệ phát triển rừng - Sự hợp rác công tác quản đơn vị chức nằm địa bàn diễn thường xuyên theo định kì tháng - Xác định vị trí, phân bố, sản lượng có mặt lồi thực vật q xác định Tuy khơng tìm hết tất loài mong đợi xác định lồi tìm thấy để phân cấp đưa vào bảo vệ - Xây dựng bảng đồ chuyên đề, sở liệu việc quản đồ 61 - Mong với ý khiến đề tài đưa vào thực tiễn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đưa thay cho phương pháp 5.2 Kiến nghị Sau thời gian thực tập dựa kết đạt vài kiến nghị việc quản phát triển - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tới người dân tầm quan trọng rừng hợp tác công tác quản rừng - Có kế hoạch điều tra lồi q động vật thực vật tồn tong rừng để hỗ trợ cho công tác quản - Xây dựng đội ngũ cán giàu kiến thức kinh nghiệm - Tổ chức quy hoạch thục làm đồ riêng cho Vườn để tăng độ xác cơng tác quản 62 Tài liệu tham khảo Nguyễn Quốc Bình, 2007 Hệ thống thơng tin địa Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Bình, 2007 Đại cương hệ thống thông tin địa lâm nghiệp Nguyễn Hồng Phương Đinh Văn Hữu, 2006 Hệ thống thông tin địa số ứng dụng Hải Dương Học NXB Đại học quốc gia Hà Nội Bảo Huy, 2009 GIS viễn thám Sách Đỏ Việt Nam 2007 Phan Minh Xuân, 2005 Giáo trình thực vật đặt sản rừng (lưu hành nội bộ) Trường ĐH Nông Lâm TPHCM UBNN tỉnh Tây Ninh, VQG LGXM số quan chuyên môn thực hiện, 2007.Đề tài: Điều tra đánh giá trạng diễn biến tài nguyên động thực vật VQG Gò-Xa Mát 8.Trần Văn Khoa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông tổng hợp biên soạn Chương trình Lâm Nghiệp Tây nguyên (2006) Cty TNHH tin học Hoàng Lực, 2000 Phần miềm sinh vật rừng VN 10 Văn Trợ Bùi Việt, 2009 Vườn Quốc Gia Xa Mát 63 Phụ lục Bản đồ trạng VQG LGXM BẢNG ĐỒ CÁC LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRÊN THỰC ĐỊA Nguồn Hệ quy chiếu UTM – WGS 84 - Hiện trạng rừng Múi 48 - Cao độ - Thủy văn - Giao thông - Tiểu khu, tên, ranh Do VQG LGXM cung cấp a Danh sách bảng Bảng sở liệu MapInfo b Bảng Cơ sở liệu Excel STT Tên x y Số lượng Phân bố dầu đồng 596220 1289518 tiểu khu 17 dầu đồng 596281 1289510 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596267 1289506 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596219 1289515 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596232 1289513 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596249 1289499 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596273 1289486 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596298 1289487 tiểu khu 17 nt dầu đồng 596288 1289506 tiểu khu 17 nt 10 dầu đồng 596284 1289507 tiểu khu 17 nt 11 dầu đồng 596278 1289510 tiểu khu 17 nt Cấp độ bảo vệ 12 gỗ mật 600112 1278512 khắp rừng trung bình K 13 gỗ mật 594993 1283232 khắp rừng trung bình K c Những đe dọa Hướng phát triển Quần thể có số lượng nên dễ bị biến tác động sinh cảnh Cần nhân giống gieo trồng vùng trồng rừng theo chương trình 661 Thương phẩm gỗgiá trị cao thị trường nước giới Vỏ thân giàu tanin Nên bị săn lùng riết lấy gỗ, làm cho số lượng cá thể giảm sút nhanh chóng Cần nhân giống gieo trồng vùng trồng rừng theo chương trình 661 14 gỗ mật 598723 1279260 khắp rừng trung bình K 15 gỗ mật 596707 1281182 khắp rừng trung bình K 16 gỗ mật 595823 1282123 khắp rừng trung bình K 17 gỗ mật 595614 1282313 khắp rừng trung bình K 18 gỗ mật 595519 1282427 khắp rừng trung bình K 19 gỗ mật 595502 1282462 khắp rừng trung bình K 20 gỗ mật 595510 1282481 khắp rừng trung bình K 21 gỗ mật 595232 1282872 khắp rừng trung bình K 22 trắc 596240 1288663 tiểu khu V 23 trắc 596240 1288628 tiểu khu V 24 trai 594253 1284584 khu vực trảng V 25 trai 594199 1284551 khu vực trảng V d Là loài cho gỗ quý tiếng nên bị khai thác mạnh môi trường sống ngày bị thu hẹp Loài bị khai thác nhiều bị đào gốc để lấy gỗ cân kí bán Cần nhân giống gieo trồng vùng trồng rừng theo chương trình 661 Mối đe dọa lớn việc biến đổi sinh cảnh đất ngập nước thành đất nông nghiệp Việc làm biến đổi môi trường sống số lồi có trai nam Cần bảo tồn sinh cảnh ngập nước 26 trai 594362 1283834 khu vực trảng V 27 trai 594253 1284489 khu vực trảng V 28 trai 594348 1283831 khu vực trảng V 29 trai 594286 1284628 khu vực trảng V 30 trai 594355 1283835 khu vực trảng V 31 trai 594362 1283833 khu vực trảng V 32 trai 594369 1283834 khu vực trảng V 33 trai 594369 1283836 khu vực trảng V 34 trai 594334 1283826 khu vực trảng V 35 trai 595727 1288528 khu vực trảng V 36 xoay 594160 1284560 khắp rừng trung bình K 37 xoay 597411 1280520 khắp rừng nt K 38 xoay 594890 1283358 khắp rừng nt K 39 xoay 597663 1280280 khắp rừng nt K 40 xoay 599629 1278741 khắp rừng nt K 41 xoay 598868 1279143 khắp rừng nt K 42 xoay 597789 1280157 khắp rừng nt K e Do gỗ tốt nên xoay bị khai thác nhiều Người ta chặt để lấy Các kiểu rừng có xoay bị thu hẹp diện tích nhanh chóng Cần nhân giống gieo trồng vùng trồng rừng theo chương trình 661 43 xoay 596251 1281691 khắp rừng nt K 44 xoay 595404 1282632 khắp rừng nt K 45 xoay 595289 1282819 khắp rừng nt K 46 chiêu liêu nghệ 596547 1281365 khắp rừng K 47 chiêu liêu nghệ 596515 1281394 khắp rừng K 48 chiêu liêu nghệ 596497 1281422 khắp rừng K 49 chiêu liêu nghệ 596453 1281464 khắp rừng K 50 chiêu liêu nghệ 596368 1281561 khắp rừng K 51 chiêu liêu nghệ 596184 1281733 khắp rừng K 52 chiêu liêu nghệ 594646 1283704 khắp rừng K 53 chiêu liêu nghệ 593453 1285741 khắp rừng K 54 chiêu liêu nghệ 593487 1285824 khắp rừng K f Gỗ tốt, dùng để xây dựng đóng đồ dùng gia đình để đóng thuyền chịu ngâm nước biển bị hà phá hoại Vỏ thân giàu tannin nên bị khai thác vỏ để làm nguyên liệu chế biến tanin Vì đặc tính nên lồi bị khai thác nhiều nên nguy suy giảm số lượng cao cần có hướng bảo vệ Cần nhân giống gieo trồng vùng trồng rừng theo chương trình 661 55 56 gáo tròn gáo tròn 596624 596630 1281282 khu vực suối khu rừng ẩm T 1281271 khu vực suối khu rừng ẩm T 57 cầy (kơ nia) 600575 1278278 khắp rừng trung bình V 58 cầy (kơ nia) 599567 1278794 khắp rừng nt V 59 cầy (kơ nia) 599561 1278784 khắp rừng nt V 60 cầy (kơ nia) 598790 1279171 khắp rừng nt V 61 cầy (kơ nia) 598555 1279413 khắp rừng nt V 62 cầy (kơ nia) 597907 1280051 khắp rừng nt V 63 cầy (kơ nia) 597747 1280192 khắp rừng nt V g Cây lấy gỗ Nhựa làm thuốc diệt trùng rễ dùng chữa lỵ Do khí hậu thay đổi thời tiết đặc biêt nóng lên năm gần với ẩm độ khơng khí thấp mùa mưa đến chậm đặc tính sinh trưởng lồi nên dễ bị tác động, dẫn rới biến khỏi khu vực thời gian tới Cần phát triển khu vực rừng ẩm Vỏ thân dùng làm thuốc cho phụ nữ sinh Mặc dù số lượng cá thể khơng ít, nhu cầu sử dụng không nhiều, bị khai thác chặt phá đặc biệt để đốt than hầm, làm giảm trữ lượng Cần bảo vệ phát triển 64 cầy (kơ nia) 597617 1280313 khắp rừng nt V 65 cầy (kơ nia) 596327 1281600 khắp rừng nt V 66 cầy (kơ nia) 596157 1281777 khắp rừng nt V h Bảng Các lồi có giá trị khác Stt Tên Tên khoa học Ghi Lan bạch phượng Pecteilis susannae Raf Là loài địa lan đẹp vùng Đông Nam Á Lan vi túi tái Micropera pallida (Roxb.)Lindl Gần không tìm thấy nơi khác Hà thủ Streptocaulon juventas (Lour.) Merr Có giá trị dược liệu cao nên bị khai thác mạnh Bách bệnh Eurycoma longifolia Jack subsp, longifolia Có giá trị dược liệu cao, chữa nhiều loại bệnh Nhân trần Adenosma bracteosum Là lồi đặc hữu đây, có giá trị dược liệu cao Đỗ trọng nam Parameria laevigata (Juss) Moldenke Có giá trị dược liệu Đậu xương Cissus modeccoides Pl var subintegra Gagn Có giá trị dược liệu Kiêm tiền thảo Desmodium styracifolium (Osbeck.) Merr Có giá trị dược liệu i Các hình ảnh Hình: khỉ lợn Hình: Dầu Đồng Hình: trái dầu đồng j Hình: Đồng cỏ nhân trần tự nhiên( thu thập từ tài liệu “10”) Hình: Sinh cảnh đất ngập nước tiêu biểu Vườn k ... i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Danh sách chữ viết tắt ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .1... .61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC a vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Khung lôgic nội dung phương pháp nghiên cứu... tác quản lý chưa chặt chẽ, loài quý chưa khoanh vùng điều tra, quản lý phát triển cách hợp lý Do đó, đòi hỏi cần có nghiên cứu hỗ trợ việc phân loại, khoanh vùng trạng thái rừng để đưa biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ QUẢN LÝ CHO CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI VƯỜNQUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT , NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ QUẢN LÝ CHO CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI VƯỜNQUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay