NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐƯỜNG KÍNH CỦA RỪNG TẾCH (Tectona grandis linn. f) 6 VÀ 18 TUỔI TRÊN BA CẤP ĐẤT Ở LA NGÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

78 5 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐƯỜNG KÍNH CỦA RỪNG TẾCH (Tectona grandis linn f) 18 TUỔI TRÊN BA CẤP ĐẤT LA NGÀ, TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: MAI THỊ THÙY DƯƠNG Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐƯỜNG KÍNH CỦA RỪNG TẾCH (Tectona grandis linn f) 18 TUỔI TRÊN BA CẤP ĐẤT LA NGÀ, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả MAI THỊ THÙY DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Tháng năm 2010 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… iii LỜI CẢM ƠN Con kính dâng thành đạt hơm đến hai bậc sinh thành Xin chân thành biết ơn: Thầy PGS.TS.NGUYỄN VĂN THÊM trưởng môn Lâm Sinh Khoa Lâm Nghiệp – Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh ln tận tình giúp đỡ tơi suốt khoảng thời gian thực đề tài tốt nghiệp Ban giám hiệu tập thể giảng viên Trường Đại Học Nơng Lâm tận tình giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báo cho năm học trường Cán bộ, công nhân viên Công ty Lâm nghiệp La Ngà, tỉnh Đồng Nai giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt khoảng thời gian làm đề tài Các bạn lớp DH06LN giúp đỡ, động viên suốt thời gian học suốt trình thực đề tài MAI THỊ THÙY DƯƠNG iv TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu phân bố đường kính rừng tếch (Tectona grandis Linn f) 18 tuổi ba cấp đất La Ngà, tỉnh Đồng Nai” tiến hành Công ty Lâm nghiệp La Ngà, tỉnh Đồng Nai từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2010 Đề tài hướng vào mục tiêu nghiên cứu sau đây: Phát triển mơ hình để mơ tả phân tích phân bố đường kính rừng tếch ba cấp đất khác làm sở xây dựng phương thức chặt nuôi dưỡng rừng thống kê lâm phần Những kết nghiên cứu sở khoa học góp phần làm cho việc xây dựng chương trình chặt ni rừng, thống kê dự đoán sản lượng rừng Để đạt mục tiêu nghiên cứu đây, tác giả sử dụng phương pháp điều tra lâm phần dựa ô tiêu chuẩn tạm thời tương ứng với tuổi cấp đất khác Ơ tiêu chuẩn tạm thời có diện tích 2.000 m2 lập tiêu chuẩn Trong ô tiêu chuẩn, tiến hành đo đếm đường kính thân ngang ngực (D1.3, cm), tiêu D1.3 (cm) đo thước dây với độ xác 0,1 cm Đề tài thu kết đây: Đường kính thân lâm phần tếch trồng giai đoạn - 18 tuổi có biến động mạnh từ 19,14% tuổi đến 23,21% tuổi 18 Những lâm phần tếch tuổi 18đường kính thân trung bình tương ứng 9,34 ± 0,07 cm 20,83 ± 0,2 cm Phân bố N - D1.3 lâm phần tếch tuổi 18 đa số có dạng đỉnh lệch trái nhọn Hình dạng đường cong phân bố N - D1.3 thay đổi tùy theo tuổi cấp đất, làm phù hợp với phân bố chuẩn, phân bố Lognormal, phân bố Weibull phân bố Gamma; số liệu thực nghiệm phù hợp với phân bố chuẩn Những lâm phần tếch tuổi 18 trung bình có khoảng 16,40% số (tuổi 18) đến 21,07% số (tuổi 6) phân bố vào cấp D1.3bq; 56,22% (tuổi 18) đến 59,24% số (tuổi 6) có D1.3 > cấp D1.3 dưới; 69,00% số nằm khoảng D1.3 + Sx 95,57% số nằm khoảng D1.3 + 2Sx Khi tiến hành xác định số theo cấp đường kính lâm phần tếch tuổi 18 tuổi, tác giả đề xuất áp dụng mơ hình sau đây: v Tuổi Cấp đất I II III 18 Phân bố Hàm mật độ xác xuất Lognormal f(x)= chuẩn f (x) =  ln Di  9,00 2  exp   * 1,77  Di * 1,77 2  (4.1)   D  9,76   exp   i   2,17 2   2,17   (4.2) 1 Di 27,75 * exp Di 27,75 27,75 * 2,99  (4.3)   D  19,42   exp   i   4,51 2   4,51   (4.4) , 99 1 Gamma f(x) = I chuẩn f(x) = II Gamma f(x) = chuẩn   Di  21,09   f(x) = exp     4,87 2   4,87   III Di 21,03 * exp Di 21,03 21,03 * 0,95 , 95 1 vi (4.5) (4.6) MỤC LỤC CHƯƠNG TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Vị trí địa lí 2.2 Địa hình đất 2.3 Khí hậu thủy văn CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Cơ sở phương pháp luận 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.2.1 Thu thập liệu đặc trưng quần thụ tếch 3.3.2.2 Thu thập số liệu khí hậu – thủy văn 3.3.2.3 Thu thập số liệu hoạt động lâm sinh 3.3.3 Phương pháp xử lí số liệu vii 3.3.3.1 Tính đặc trưng thống kê mơ tả lâm phần 3.3.3.2 Tính đặc trưng cấu trúc lâm phần CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm chung đường kính rừng tếch trồng La Ngà 4.2 Phân bố đường kính thân lâm phần tếch tuổi 4.3 Phân bố đường kính thân lâm phần tếch 18 tuổi 17 4.4 Một số đề xuất 29 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Kiến nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC viii 3.2 Phân bố Lognormal Goodness-of-Fit Tests for Cap Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 22 20.69 0.08 7.0 8.0 43 40.33 0.18 8.0 9.0 50 55.47 0.54 9.0 10.0 52 52.00 0.00 10.0 11.0 40 36.91 0.26 11.0 12.0 26 21.34 1.02 12.0 13.0 10.58 2.94 above 13.0 7.68 0.06 -Chi-Square = 5.08167 with d.f P-Value = 0.405994 N (cây) 60 50 40 30 20 10 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố Lognormal l 3.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for Cap Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 22 21.67 0.01 7.0 8.0 43 37.98 0.66 8.0 9.0 50 53.75 0.26 9.0 10.0 52 53.01 0.02 10.0 11.0 40 39.03 0.02 11.0 12.0 26 22.58 0.52 12.0 13.0 10.67 3.02 above 13.0 6.31 0.08 -Chi-Square = 4.58402 with d.f P-Value = 0.468722 N (cây) 60 50 40 30 20 10 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố Gamma m 3.4 Phân bố Weibul Goodness-of-Fit Tests for Cap Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 6.0 14.76 12.83 6.0 7.0 21 17.97 0.51 7.0 8.0 43 30.02 5.61 8.0 9.0 50 42.38 1.37 9.0 10.0 52 49.08 0.17 10.0 11.0 40 44.43 0.44 11.0 12.0 26 29.37 0.39 above 12.0 12 16.97 1.46 -Chi-Square = 22.7765 with d.f P-Value = 0.000372454 N(cây) 60 50 40 30 20 10 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố Weibul n Phụ biểu 4: Kiểm tra tính phù hợp lâm phần tếch tuổi 18 cấp đất I phân bố chuẩn, Lognormal, Gamma Weibul 4.1 Phân bố chuẩn Goodness-of-Fit Tests for Cap I Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 11.0 6.00 0.17 11.0 13.0 13 9.00 1.77 13.0 15.0 16 16.77 0.04 15.0 17.0 28 25.75 0.20 17.0 19.0 26 32.57 1.33 19.0 21.0 41 33.95 1.46 21.0 23.0 28 29.17 0.05 23.0 25.0 16 20.65 1.05 25.0 27.0 10 12.05 0.35 above 27.0 12 9.09 0.93 -Chi-Square = 7.33522 with d.f P-Value = 0.39483 N ( cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất I làm phù hợp với phân bố chuẩn o 4.2 Phân bố Lognormal Goodness-of-Fit Tests for Cap I Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 18 11.77 3.30 13.0 15.0 16 21.20 1.27 15.0 17.0 28 31.49 0.39 17.0 19.0 26 34.85 2.25 19.0 21.0 41 31.25 3.04 21.0 23.0 28 24.04 0.65 23.0 25.0 16 16.50 0.02 25.0 27.0 10 10.40 0.02 27.0 29.0 6.15 0.21 above 29.0 7.34 0.02 -Chi-Square = 11.1661 with d.f P-Value = 0.131536 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất I làm phù hợp với phân bố Lognormal p 4.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for Cap I Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 18 12.56 2.36 13.0 15.0 16 19.65 0.68 15.0 17.0 28 29.64 0.09 17.0 19.0 26 34.41 2.06 19.0 21.0 41 32.44 2.26 21.0 23.0 28 25.81 0.19 23.0 25.0 16 17.84 0.19 25.0 27.0 10 10.95 0.08 27.0 29.0 6.08 0.19 above 29.0 5.62 0.34 -Chi-Square = 8.42848 with d.f P-Value = 0.29633 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất I làm Ph phù hợp với phân bố Gamma q 4.4 Phân bố Weibul Goodness-of-Fit Tests for Cap I Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 11.0 8.63 1.53 11.0 13.0 13 9.83 1.02 13.0 15.0 16 16.13 0.00 15.0 17.0 28 23.30 0.95 17.0 19.0 26 29.55 0.43 19.0 21.0 41 32.41 2.28 21.0 23.0 28 30.04 0.14 23.0 25.0 16 22.81 2.03 25.0 27.0 10 13.65 0.98 above 27.0 12 8.63 1.31 -Chi-Square = 10.6592 with d.f P-Value = 0.15419 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất I làm phù hợp với phân bố Weibul r Phụ biểu 5: Kiểm tra tính phù hợp lâm phần tếch tuổi 18 cấp đất II phân bố chuẩn, Lognormal, Gamma Weibul 5.1 Phân bố chuẩn Goodness-of-Fit Tests for Cap II Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 5.99 4.15 13.0 15.0 11 8.06 1.07 15.0 17.0 19 14.50 1.40 17.0 19.0 21 22.08 0.05 19.0 21.0 28 28.44 0.01 21.0 23.0 38 31.00 1.58 23.0 25.0 24 28.58 0.73 25.0 27.0 17 22.29 1.26 27.0 29.0 17 14.71 0.36 29.0 31.0 8.21 1.26 above 31.0 6.15 1.32 -Chi-Square = 13.1929 with d.f P-Value = 0.105381 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất II làm phù hợp với phân bố chuẩn s 5.2 Phân bố Lognormal Goodness-of-Fit Tests for Cap II Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 15.0 12 9.66 0.57 15.0 17.0 19 17.46 0.14 17.0 19.0 21 27.36 1.48 19.0 21.0 28 32.33 0.58 21.0 23.0 38 30.96 1.60 23.0 25.0 24 25.30 0.07 25.0 27.0 17 18.31 0.09 27.0 29.0 17 12.06 2.02 29.0 31.0 7.39 0.77 above 31.0 9.19 0.00 -Chi-Square = 7.32285 with d.f P-Value = 0.396056 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất II làm phù hợp với phân bố Lognormal t 5.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for Cap II Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 15.0 12 10.81 0.13 15.0 17.0 19 16.45 0.40 17.0 19.0 21 25.59 0.82 19.0 21.0 28 31.23 0.33 21.0 23.0 38 31.27 1.45 23.0 25.0 24 26.56 0.25 25.0 27.0 17 19.63 0.35 27.0 29.0 17 12.89 1.31 29.0 31.0 7.65 0.92 above 31.0 7.91 0.15 -Chi-Square = 6.10585 with d.f P-Value = 0.527445 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất II làm phù hợp với phân bố Gamma u 5.4 Phân bố Weibul Goodness-of-Fit Tests for Cap II Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 10.27 8.37 13.0 15.0 11 9.38 0.28 15.0 17.0 19 14.33 1.52 17.0 19.0 21 19.84 0.07 19.0 21.0 28 24.80 0.41 21.0 23.0 38 27.73 3.81 23.0 25.0 24 27.32 0.40 25.0 27.0 17 23.25 1.68 27.0 29.0 17 16.67 0.01 29.0 31.0 9.78 2.34 above 31.0 6.64 0.84 -Chi-Square = 19.7245 with d.f P-Value = 0.01143 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất II làm phù hợp với phân bố Weibul v Phụ biểu 6: Kiểm tra tính phù hợp lâm phần tếch tuổi 18 cấp đất III phân bố chuẩn, Lognormal, Gamma Weibul 6.1 Phân bố chuẩn Goodness-of-Fit Tests for Cap III Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 10 8.68 0.20 13.0 15.0 10.28 1.78 15.0 17.0 24 17.07 2.81 17.0 19.0 17 24.00 2.04 19.0 21.0 35 28.57 1.45 21.0 23.0 28 28.80 0.02 23.0 25.0 23 24.57 0.10 25.0 27.0 17 17.76 0.03 27.0 29.0 11 10.86 0.00 above 29.0 9.40 0.02 -Chi-Square = 8.45931 with d.f P-Value = 0.293838 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố chuẩn w 6.2 Phân bố Lognormal Goodness-of-Fit Tests for Cap III Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 10 5.45 3.81 13.0 15.0 12.35 3.27 15.0 17.0 24 21.78 0.23 17.0 19.0 17 28.19 4.44 19.0 21.0 35 29.21 1.15 21.0 23.0 28 25.69 0.21 23.0 25.0 23 19.98 0.46 25.0 27.0 17 14.16 0.57 27.0 29.0 11 9.34 0.29 above 29.0 13.84 1.70 -Chi-Square = 16.1126 with d.f P-Value = 0.0241072 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố Lognormal x 6.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for Cap III Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 13.0 10 6.25 2.25 13.0 15.0 11.62 2.72 15.0 17.0 24 20.15 0.73 17.0 19.0 17 26.95 3.68 19.0 21.0 35 29.32 1.10 21.0 23.0 28 26.96 0.04 23.0 25.0 23 21.55 0.10 25.0 27.0 17 15.32 0.18 27.0 29.0 11 9.85 0.13 above 29.0 12.02 0.76 -Chi-Square = 11.6992 with d.f P-Value = 0.110894 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố Gamma y 6.4 Phân bố Weibul Goodness-of-Fit Tests for Cap III Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 11.0 5.17 0.01 11.0 13.0 6.13 0.21 13.0 15.0 10.43 1.88 15.0 17.0 24 15.87 4.17 17.0 19.0 17 21.64 1.00 19.0 21.0 35 26.29 2.89 21.0 23.0 28 28.03 0.00 23.0 25.0 23 25.71 0.28 25.0 27.0 17 19.73 0.38 27.0 29.0 11 12.26 0.13 above 29.0 8.74 0.01 -Chi-Square = 10.9468 with d.f P-Value = 0.204733 N (cây) 50 40 30 20 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cấp D, cm Phân bố N – D rừng tếch 18 tuổi cấp đất III làm phù hợp với phân bố Weibul z ... CỦA RỪNG TẾCH (Tectona grandis linn f) VÀ 18 TUỔI TRÊN BA CẤP ĐẤT Ở LA NGÀ, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả MAI THỊ THÙY DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng... gian làm đề tài Các bạn lớp DH06LN giúp đỡ, động viên suốt thời gian học suốt trình thực đề tài MAI THỊ THÙY DƯƠNG iv TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu phân bố đường kính rừng tếch (Tectona grandis Linn... sống người rừng Rừng cung cấp cho gỗ, lâm sản ngồi gỗ, điều hòa khí hậu, ngăn chặn xói mòn đất, … Tuy nhiên, gia tăng nhu cầu sử dụng gỗ rừng, đất cho thổ cư, giao thông, … làm cho diện tích chất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐƯỜNG KÍNH CỦA RỪNG TẾCH (Tectona grandis linn. f) 6 VÀ 18 TUỔI TRÊN BA CẤP ĐẤT Ở LA NGÀ, TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐƯỜNG KÍNH CỦA RỪNG TẾCH (Tectona grandis linn. f) 6 VÀ 18 TUỔI TRÊN BA CẤP ĐẤT Ở LA NGÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay