BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM VÀ SO SÁNH SINH TRƯỞNG MỘT SỐ DÒNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

69 1 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM SO SÁNH SINH TRƯỞNG MỘT SỐ DÒNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG Họ tên sinh viên : LÊ THANH DƯƠNG Ngành : LÂM NGHIỆP Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 07/2010 BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM SO SÁNH SINH TRƯỞNG MỘT SỐ DÒNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG, HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG LÊ THANH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu Cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Minh Cảnh Tháng 07/ 2010 i LỜI CẢM ƠN Để đạt kết học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình q Thầy Cơ giáo Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh; q Thầy Cô giáo Khoa Lâm nghiệp Thầy Cô giáo Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng, Bộ môn Lâm sinh, lãnh đạo, cán viên chức Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ Nhân dịp này, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Thầy ThS Nguyễn Minh Cảnh, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi thời gian học tập suốt trình thực khóa luận - Q Thầy, Cơ giáo khoa Lâm nghiệp quý Thầy Cô giáo thuộc Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng, Bộ môn Lâm sinh truyền đạt kiến thức cho suốt năm học vừa qua - Cảm ơn anh Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng, đặc biệt chân thành cảm ơn anh Trần Hữu Biển công tác Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thơng tin số liệu để tơi hồn thành khóa luận - Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè, tập thể lớp DH06LN động viên, hỗ trợ tơi q trình học tập thực khóa luận - Xin chân thành cảm ơn! Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực Lê Thanh Dương ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Bước đầu khảo nghiệm so sánh sinh trưởng số dòng Bạch đàn lai nhân tạo Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương” tiến hành lơ thí nghiệm Trạm thực nghiệm Bàu Bàng, thời gian từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2010 Các thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Minh Cảnh - Mục tiêu đề tài là: Tuyển chọn mẹ từ xuất xứ tốt theo tiêu chuẩn giống lâm nghiệp Đánh giá khả sinh trưởng dòng Bạch đàn lai nhân tạo dựa tiêu định lượng Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương làm sở chọn dòng Bạch đàn phù hợp Lựa chọn – dòngtính sinh trưởng tốt số dòng tuyển chọn để khuyến cáo phát triển sử dụng cho trồng rừng Bạch đàn Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương nói riêng vùng Đơng Nam Bộ nói chung - Sử dụng phần mềm Excel 2003 Statgraphics Plus 3.0 để xử lý số liệu phân tích phương sai Kết thu đề tài bao gồm: - Đã tuyển chọn trội Bạch đàn phù hợp tiêu chuẩn định tính định lượng phục vụ nghiên cứu dẫn dòng, nhân giống, khảo nghiệm - Về tiêu định lượng: Độ vượt trội đường kính (D1,3, cm) chiều cao (Hvn, m) lớn S Hệ số biến động nhỏ (4,1 – 4,4 %) - Các dòng sinh trưởng tốt, tăng trưởng trung bình dòng thí nghiệm vùng đạt 2,8 cm/năm đường kính 3,2 m/năm chiều cao - Tỷ lệ sống sau năm trồng đạt tỷ lệ 67 % - Sinh trưởng đường kính, chiều cao, thể tích (tuổi 4) dòng Bạch đàn dòng ln vị trí cao nhất; dòng thấp dòng iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt - iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt - vi Danh sách bảng vii Danh sách hình - viii MỞ ĐẦU 1.1 Lý nghiên cứu - 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - 1.3 Địa điểm giới hạn nghiên cứu - TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước - 2.1.1 Khảo nghiệm loài 2.1.2 Khảo nghiệm xuất xứ 2.1.3 Đánh giá rừng trồng 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 2.3 Cơ sở khoa học chọn lọc trội - 13 2.4 Nhận định kết nghiên cứu có liên quan 15 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 17 3.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu - 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - 17 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu - 17 3.2 Nội dung nghiên cứu - 19 iv 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Phương pháp đánh giá chọn lọc trội 19 3.3.2 Phương pháp khảo nghiệm dòngtính 22 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu - 26 3.3.4 Phương pháp phân tích số liệu - 26 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN - 28 4.1 Tuyển chọn trội 28 4.2 Đánh giá sinh trưởng đường kính 31 4.3 Đánh giá sinh trưởng chiều cao - 37 4.4 Đánh giá sinh trưởng thể tích - 44 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA Analysis of variance – Phân tích phương sai Cv % Hệ số biến động Dc Độ lớn cành phần tán lá, cm Dpc Đường kính thân chỗ phân cành, cm D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m, cm Gpc Góc phân cành Hvn Chiều cao vút ngọn, m LSD Least significant difference – Sự khác biệt có ý nghĩa nhỏ P Xác xuất biểu thị mức tin cậy phân tích so sánh R Biên độ biến động RCBD Randomized complete block design – Khối đầy đủ ngẫu nhiên S Độ lệch tiêu chuẩn V Thể tích cây, m3 X Giá trị điều tra X Giá trị trung bình 4.1 Số hiệu bảng hay hình theo chương vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Hình ảnh dòng Bạch đàn lai khu vực nghiên cứu 24 Hình 4.1 Biểu đồ sinh trưởng D1,3 dòng Bạch đàn nhất, trung bình tốt sau tuổi 34 Hình 4.2 Biểu đồ sinh trưởng D1,3 dòng Bạch đàn nhất, tốt sau tuổi 35 Hình 4.3 Biểu đồ sinh trưởng D1,3 dòng Bạch đàn nhất, trung bình tốt sau tuổi 37 Hình 4.4 Biểu đồ sinh trưởng Hvn dòng Bạch đàn nhất, tốt sau tuổi 39 Hình 4.5 Biểu đồ sinh trưởng Hvn dòng Bạch đàn nhất, trung bình tốt sau tuổi 40 Hình 4.6 Biểu đồ sinh trưởng Hvn dòng Bạch đàn nhất, trung bình tốt sau tuổi 42 Hình 4.7 Biểu đồ sinh trưởng Hvn dòng Bạch đàn nhất, trung bình tốt sau tuổi - 43 Hình 4.8 Biểu đồ sinh trưởng thể tích (V) dòng nhất, trung bình tốt sau tuổi 45 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết phân tích đất - 18 Bảng 4.1 Số liệu đo sinh trưởng trội Bạch đàn Bàu Bàng 28 Bảng 4.2 Số liệu cho điểm trội Bạch đàn theo tiêu 30 Bảng 4.3 Đặc trưng sinh trưởng đường kính dòng Bạch đàn Trạm thực nghiệm Bàu Bàng 32 Bảng 4.4 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi – tiêu D1,3 - 32 Bảng 4.5 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu D1,3 33 Bảng 4.6 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu D1,3 34 Bảng 4.7 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu D1,3 36 Bảng 4.8 Đặc trưng sinh trưởng chiều cao dòng Bạch đàn Trạm thực nghiệm Bàu Bàng 37 Bảng 4.9 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu Hvn 38 Bảng 4.10 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu Hvn - 39 Bảng 4.11 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu Hvn - 41 Bảng 4.12 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu Hvn - 42 Bảng 4.13 Kết ANOVA kiểu RCBD nhân tố sau tuổi - tiêu V - 44 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Lý nghiên cứu Bạch đàn dẫn giống vào Việt Nam từ trước năm 1945 Do có đặc tính ưu việt sinh trưởng nhanh, biên độ sinh thái rộng, dễ gây trồng dạng lập địa, sâu bệnh, gỗ có giá trị kinh tế nhiều công dụng như: gỗ xây dựng, gỗ xẻ, bột giấy, xuất khẩu, làm củi, lấy tinh dầu, ta nanh, nuôi ong mật … nên từ năm 60, Bạch đàn phát triển mạnh gây trồng rộng rãi Tính đến năm 1995, Việt Nam có khoảng 144.417 rừng Bạch đàn loại, chiếm 35 % diện tích rừng trồng nước, giữ vị trí hàng đầu trồng rừng chủ yếu (dẫn theo Nguyễn Ngọc Lung, 1995) Bạch đàn dẫn giống vào nước ta có nhiều lồi phải kể đến Bạch đàn trắng (E camaldulensis), Bạch đàn đỏ (E robusta), Bạch đàn liễu (E exserta)… Bạch đàn cho gỗ, thân thẳng Mặc dù gỗ Bạch đàn khơng tốt lồi gỗ khác như: Gõ, Giỗi, Lim … gỗ phục vụ cho cơng trình xây dựng Bên cạnh đó, Bạch đàn vật liệu làm giấy góp phần tạo nên môi trường sinh thái lành Hiện nay, việc trồng loài nhiều nơi quan tâm tới Trong năm gần việc trồng thử nghiệm dòng Bạch đàn lai nhân tạo ln đẩy mạnh, đặc biệt phổ biến Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhằm tìm dòng Bạch đàn thích ứng với điều kiện tự nhiên, cho suất cao, chất lượng đồng có hiệu kinh tế cao nhất, đáp ứng mục tiêu kinh doanh Trong phép lai tạo dòng Bạch đàn tốt hay xấu so với cá thể ban đầu tiêu như: phẩm chất, D1,3, Hvn, V… Vì để có dòng Bạch - So với kết công bố Nguyễn Hoàng Nghĩa (2000) tăng trưởng xuất xứ Bạch đàn khu vực Bàu Bàng (đạt 1,6 cm/năm đường kính 1,7 m/năm chiều cao) Kết cho tăng trưởng trung bình dòng thí nghiệm vùng đạt 2,8 cm/năm đường kính 3,2 m/năm chiều cao, nghĩa cao gấp 1,8 lần Điều khẳng định phù hợp dòng khảo nghiệm lập địa 46 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận + Về tuyển chọn trội - Đã tuyển chọn trội Bạch đàn phù hợp tiêu chuẩn định tính định lượng phục vụ nghiên cứu dẫn dòng, nhân giống, khảo nghiệm - Về tiêu định lượng: Độ vượt trội đường kính (D1,3, cm) chiều cao (Hvn, m) lớn S Hệ số biến động nhỏ (4,1 – 4,4 %) - Về tiêu chuẩn cho điểm riêng với loài Bạch đàn xếp theo thứ tự là: độ thẳng thân, độ lớn cành chính, góc phân cành, tình hình sâu bệnh Theo đó, tổng số điểm cao cần đạt cho tiêu 41 điểm + Đánh giá chung dòng Bạch đàn Bàu Bàng - Các dòng sinh trưởng tốt, tăng trưởng trung bình dòng thí nghiệm vùng đạt 2,8 cm/năm đường kính 3,2 m/năm chiều cao - Tỷ lệ sống sau năm trồng đạt tỷ lệ 67 % - Sinh trưởng đường kính, chiều cao, thể tích (tuổi 4) dòng Bạch đàn dòng ln vị trí cao nhất; dòng thấp dòng 5.2 Kiến nghị - Việc đánh giá, chọn trội chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn chọn trội áp dụng cho gỗ nói chung, phương pháp cần sử dụng tiêu định tính điểm tiêu chuẩn chọn trội Bạch đàn - Tiếp tục theo dõi đánh giá dòng thí nghiệm dạng lập địa đến năm để có kết luận xác - Triển khai xây dựng mơ hình dòng tốt 1, diện rộng cho vùng Đông Nam Bộ nói chung Bình Dương nói riêng 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ lâm nghiệp, 1994 Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống vườn giống (QPN 15 – 93); Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hoá (QPN 16 – 93) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 56 trang Nguyễn Minh Cảnh, 2008 Tài liệu hướng dẫn xử lý số liệu thực hành thống kê máy vi tính Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 110 trang Nguyễn Minh Cảnh, 2008 Bài giảng Thống kê lâm nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 213 trang Hồng Chương, 1995 Nghiên cứu chọn xuất xứ bạch đàn (1981 – 1985) Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 105 – 108 Ngô Quang Đê, 1985 Cơ sở chọn giống nhân giống rừng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 111 trang Bùi Việt Hải, 2002 Bài giảng Di truyền giống rừng Trường đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, 138 trang Nguyễn Thượng Hiền, 2005 Giáo trình thực vật Đặc sản rừng Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Mai Đình Hồng, 1996 Khảo nghiệm xuất xứ bạch đàn E grandis Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991 – 1995 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 197 – 200 Nguyễn Sỹ Huống, 1996 Khảo nghiệm bổ sung dòngtính lồi bạch đàn trắng E camaldulensis Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991 – 1995 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 219 – 224 10 Lê Đình Khả, 1996 Nghiên cứu chọn giống bạch đàn Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991 – 1995 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 151 – 155 48 11 Lê Đình Khả, 1999 Kỹ thuật chọn lọc trội để xây dựng vườn giống Hướng dẫn áp dụng kỹ thuật lâm nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 51 – 59 12 Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1993 Nghịch lý Bạch đàn Tạp chí lâm nghiệp (11), trang 14 - 17 13 Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2000 Chọn giống bạch đàn Eucalyptus theo sinh trưởng kháng bệnh Việt Nam Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội, 112 trang 14 Nguyễn Hồng Nghĩa, 2001 Nhân giống vơ tính trồng rừng dòngtính Nhà xuất nơng nghiệp, Hà Nội, 120 trang 15 Huỳnh Đức Nhân, 1996 Khảo nghiệm dòng dõi bạch đàn E urophylla (1989 – 1994) Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991 – 1995 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 205 – 208 16 Giang Văn Thắng, 2003 Giáo trình Điều tra rừng Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 160 trang 17 Hứa Vĩnh Tùng, Phạm Trọng Nhân, 2001 Nghiên cứu xây dựng mơ hình bạch đàn (E microcorys) vùng Tây Nguyên Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 1996 – 2000 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 150 – 153 18 Hoàng Xuân Tý, Nguyễn Đức Minh, Lê Xuân Thạo, 1995 Nghiên cứu đất trồng rừng bạch đàn liễu bạch đàn trắng (E exserta E tereticornis) ảnh hưởng rừng bạch đàn liễu trồng loại đến độ phì đất vùng đồi trọc (1972 – 1974) Tạp chí Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội, trang 100 – 104 19 Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, 2002 Hướng dẫn kỹ thuật trồng tràm bạch đàn đất chua phèn đồng sông Cửu Long Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 100 trang 49 Phụ biểu Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu D1,3 theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 0.113 0.02825 0.23 0.9141 B:LL 0.234 0.078 0.65 0.6008 1.451 12 0.120917 RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 1.798 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ biểu Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu Hvn theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 0.643 0.16075 3.98 0.0279 B:LL 0.2575 0.0858333 2.12 0.1505 0.485 12 0.0404167 RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 1.3855 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error a Phụ biểu Trắc nghiệm phân hạng theo LSD- Hvn (m) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for H by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -3 1.4 0.100519 4 1.725 0.100519 X X 1.775 0.100519 X 1.875 0.100519 X 1.9 0.100519 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - 0.025 - 0.309732 *0.5 0.309732 - 0.175 0.309732 - 0.125 0.309732 - *0.475 0.309732 - 0.15 0.309732 - 0.1 0.309732 - *-0.325 0.309732 - *-0.375 0.309732 - -0.05 0.309732 -* denotes a statistically significant difference Phụ biểu Tỷ lệ sống dòng Bạch đàn sau tuổi Tỷ lệ sống (%) Dòng Lặp Lặp Lặp3 Lặp Trung bình U29E1 90.0 76.7 96.7 90.0 88.3 U29E2 100.0 86.7 93.3 93.3 93.3 U29U16 90.0 86.7 93.3 100.0 92.5 U30E5 96.7 80.0 73.3 93.3 85.8 GU 93.3 70.0 83.3 93.3 85.0 b Phụ biểu Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu D1,3 theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 1.993 0.49825 5.60 0.0088 B:LL 0.628 0.209333 2.35 0.1234 RESIDUAL 1.067 12 0.0889167 -TOTAL (CORRECTED) 3.688 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ biểu Trắc nghiệm phân hạng LSD – D1,3 (cm) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for D by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -3 4.775 0.149094 X 4.8 0.149094 X 4 5.2 0.149094 XX 5.325 0.149094 X 5.6 0.149094 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - 0.275 0.459407 - *0.825 0.459407 - 0.4 0.459407 - *0.8 0.459407 - *0.55 0.459407 - 0.125 0.459407 - *0.525 0.459407 - -0.425 0.459407 - -0.025 0.459407 - 0.4 0.459407 -* denotes a statistically significant difference c Phụ biểu Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu Hvn theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 2.577 0.64425 11.39 0.0005 B:LL 0.586 0.195333 3.45 0.0514 RESIDUAL 0.679 12 0.0565833 -TOTAL (CORRECTED) 3.842 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ biểu Trắc nghiệm phân hạng theo LSD- Hvn (m) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for H by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -3 5.5 0.118936 X 5.575 0.118936 XX 5.9 0.118936 X 4 6.325 0.118936 X 6.35 0.118936 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - *0.45 0.36648 - *0.85 0.36648 - 0.025 0.36648 - *0.775 0.36648 - *0.4 0.36648 - *-0.425 0.36648 - 0.325 0.36648 - *-0.825 0.36648 - -0.075 0.36648 - *0.75 0.36648 -* denotes a statistically significant difference d Phụ biểu Tỷ lệ sống dòng Bạch đàn sau tuổi Tỷ lệ sống (%) Trung Dòng Lặp Lặp Lặp3 Lặp bình U29E1 86.7 73.3 96.7 90.0 86.7 U29E2 100.0 83.3 93.3 93.3 92.5 U29U16 86.7 73.3 76.7 90.0 81.7 U30E5 93.3 76.7 63.3 90.0 80.8 GU 86.7 66.7 80.0 93.3 81.7 Phụ biểu 10 Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu D1,3 theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 10.747 2.68675 18.02 0.0001 B:LL 1.916 0.638667 4.28 0.0284 1.789 12 0.149083 RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 14.452 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error e Phụ biểu 11 Trắc nghiệm phân hạng LSD – D1,3 (cm) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for D by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -5 8.825 0.193057 X 9.2 0.193057 X 4 10.3 0.193057 X 10.35 0.193057 X 10.725 0.193057 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - 0.375 0.594868 - *1.525 0.594868 - 0.425 0.594868 - *1.9 0.594868 - *1.15 0.594868 - 0.05 0.594868 - *1.525 0.594868 - *-1.1 0.594868 - 0.375 0.594868 - *1.475 0.594868 -* denotes a statistically significant difference Phụ biểu 12 Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu Hvn theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 31.043 7.76075 8.80 0.0015 B:LL 1.254 0.418 0.47 0.7061 RESIDUAL 10.581 12 0.88175 -TOTAL (CORRECTED) 42.878 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error f Phụ biểu 13 Trắc nghiệm phân hạng theo LSD- Hvn (m) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for H by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -3 8.5 0.469508 X 8.975 0.469508 XX 10.375 0.469508 XX 10.6 0.469508 XX 4 12.0 0.469508 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - 0.225 1.4467 - *2.1 1.4467 - -1.4 1.4467 - *1.625 1.4467 - *1.875 1.4467 - *-1.625 1.4467 - 1.4 1.4467 - *-3.5 1.4467 - -0.475 1.4467 - *3.025 1.4467 -* denotes a statistically significant difference Phụ biểu 14 Tỷ lệ sống dòng Bạch đàn sau tuổi Tỷ lệ sống (%) Trung Dòng Lặp Lặp Lặp3 Lặp bình U29E1 70.0 63.3 63.3 73.3 67.5 U29E2 93.3 83.3 86.7 76.7 85.0 U29U16 70.0 53.3 50.0 63.3 59.2 U30E5 76.7 73.3 56.7 83.3 72.5 GU 70.0 60.0 70.0 80.0 70.0 g Phụ biểu 15 Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu D1,3 theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 12.668 3.167 14.31 0.0002 B:LL 2.514 0.838 3.79 0.0403 RESIDUAL 2.656 12 0.221333 -TOTAL (CORRECTED) 17.838 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ biểu 16 Trắc nghiệm phân hạng LSD – D1,3 (cm) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for D by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -5 9.75 0.23523 X 10.95 0.23523 X 4 11.25 0.23523 X 11.4 0.23523 X 12.2 0.23523 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - *0.8 0.724819 - *1.25 0.724819 - *0.95 0.724819 - *2.45 0.724819 - 0.45 0.724819 - 0.15 0.724819 - *1.65 0.724819 - -0.3 0.724819 - *1.2 0.724819 - *1.5 0.724819 -* denotes a statistically significant difference h Phụ biểu 17 Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu Hvn theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 28.723 7.18075 10.31 0.0007 B:LL 1.6815 0.5605 0.80 0.5152 RESIDUAL 8.361 12 0.69675 -TOTAL (CORRECTED) 38.7655 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ biểu 18 Trắc nghiệm phân hạng theo LSD- Hvn (m) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for H by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -3 11.15 0.417358 X 11.575 0.417358 X 13.35 0.417358 X 13.675 0.417358 X 4 14.175 0.417358 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - 0.325 1.28601 - *2.525 1.28601 - -0.5 1.28601 - *2.1 1.28601 - *2.2 1.28601 - -0.825 1.28601 - *1.775 1.28601 - *-3.025 1.28601 - -0.425 1.28601 - *2.6 1.28601 -* denotes a statistically significant difference i Phụ biểu 19 Phân tích ANOVA – Chỉ tiêu V theo dòng Bạch đàn tuổi Analysis of Variance for V - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT 0.00381227 0.000953068 11.02 0.0005 B:LL 0.000900029 0.00030001 3.47 0.0508 RESIDUAL 0.00103758 12 0.0000864648 -TOTAL (CORRECTED) 0.00574988 19 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ biểu 20 Trắc nghiệm phân hạng theo LSD- V (m3) dòng Bạch đàn tuổi Multiple Range Tests for V by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups -5 0.0521 0.00464932 X 0.055475 0.00464932 X 4 0.0748 0.00464932 X 0.07665 0.00464932 X 0.08885 0.00464932 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - 0.0122 0.014326 - *0.033375 0.014326 - 0.01405 0.014326 - *0.03675 0.014326 - *0.021175 0.014326 - 0.00185 0.014326 - *0.02455 0.014326 - *-0.019325 0.014326 - 0.003375 0.014326 - *0.0227 0.014326 -* denotes a statistically significant difference j Phụ biểu 21 Tỷ lệ sống dòng Bạch đàn sau tuổi Tỷ lệ sống (%) Trung Dòng Lặp Lặp Lặp3 Lặp bình U29E1 66.7 63.3 60.0 70.0 65.0 U29E2 93.3 83.3 86.7 73.3 84.2 U29U16 53.3 50.0 50.0 56.7 52.5 U30E5 63.3 63.3 56.7 76.7 65.0 GU 66.7 60.0 66.7 80.0 68.3 k ... đàn Quảng Trị Kết cho thấy xuất xứ có triển vọng khu vực Katherine, Gibb river, Lembata E urophylla, xuất xứ Helenvale, Woondum, Paluma Maitland E cloeziana Tăng trưởng chiều cao đạt yêu cầu (từ... tereticornis, E camaldulensis, E brassiana, E exserta, E grandis, E microcorys, E pellita kết cho thấy lồi Bạch đàn thuộc nhóm sinh trưởng nhanh; ba lồi E tereticornis, E camaldulensis, E brassiana... Chiều cao vút ngọn, m LSD Least significant difference – Sự khác biệt có ý nghĩa nhỏ P Xác xuất biểu thị mức tin cậy phân tích so sánh R Biên độ biến động RCBD Randomized complete block design – Khối
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM VÀ SO SÁNH SINH TRƯỞNG MỘT SỐ DÒNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG , BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM VÀ SO SÁNH SINH TRƯỞNG MỘT SỐ DÒNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay