XÂY DỰNG BIỂU THỂ TÍCH CHO CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

77 1 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG BIỂU THỂ TÍCH CHO CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN, LONG TÂN, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện: LÊ NGUYỄN MỸ CHI Chuyên ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Niên khóa: 2006 – 2010 TP Hồ Chí Minh, Tháng 7/2010 XÂY DỰNG BIỂU THỂ TÍCH CHO CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN, LONG TÂN, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tác giả LÊ NGUYỄN MỸ CHI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỷ ngành Lâm nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Giảng viên hướng dẫn Tiến sĩ Viên Ngọc Nam Tháng 7/2010 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành luận văn tơi nhận hỗ trợ giúp đỡ quý thầy cô Cảm ơn quý thầy cô khoa Lâm nghiệp, Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, cảm ơn thầy Giang Văn Thắng – Trưởng môn Quản lý tài nguyên rừng, thầy Nguyễn Minh Cảnh – Giáo viên chủ nhiệm lớp DH06QR thầy cô tận tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tơi học tập suốt chương trình học tập vừa qua Xin chân thành cảm ơn TS Viên Ngọc Nam, thầy hướng dẫn trực tiếp khóa luận tốt nghiệp dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Cảm ơn Ban Quản lý Nông trường Cao su Long Tân, Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiều thời gian thực tập, thu thập số liệu Nông trường Xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Thành – Giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp, sở Đồng Nai, cảm ơn bạn Lê Quang Việt, Lê Mai Thanh Trâm, Võ Duy Lộc, Lã Văn Khơi quan tâm hỗ trợ nhiều cho suốt trình thu thập số liệu làm khóa luận Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất bạn bè, người thân tập thể lớp DH06QR hỗ trợ động viên nhiều, động lực to lớn giúp hồn thành khóa luận chương trình học TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2010 Lê Nguyễn Mỹ Chi ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xây dựng biểu thể tích cho Cao su (Hevea brasiliensis Mull Arg) Nông trường Cao su Long Tân, Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương” tiến hành Nông trường Cao su Long Tân từ tháng đến tháng năm 2010 Mục tiêu đề tài là: + Xác định mối tương quan thể tích nhân tố cấu thành thể tích làm sở cho việc xác định kiểu biểu số nhân tố đưa vào biểu + Tính tốn trữ lượng gỗ, củi Nơng trường lần khai thác Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp thu thập số liệu thực địa theo ô tiêu chuẩn 1000 m2 (20 m x 25 m) theo cấp tuổi Sử dụng phần mềm Excel 2007 Statgraphics 3.0 để xử lý phân tích số liệu Kết thu đề tài bao gồm: + Phương trình tương quan hai nhân tố chiều cao vút đường kính thân đo vị trí 1,3 m Phương trình có dạng: Hvn = -7,95329 + 5,80334*sqrt(D1,3) + Phương trình tương quan thể tích hai nhân tố cấu thành thể tích chiều cao vút đường kính đo vị trí 1,3 m phương trình cụ thể sau: Log(V)=-2,75221+1,14091*log (Hvn)*log (D1,3) + Xây dựng biểu thể tích cho cao su Nông trường + Xác định tổng trữ lượng Nông trường trữ lượng gỗ, củi khai thác Trữ lượng gỗ cành chiếm 24,90%, gỗ pallet chiếm 41,98%, trữ lượng củi chiếm 33,12% + Xác đinh tổng số tiền thu Nơng trường 255.029.451.800 VNĐ, tiền thu từ gỗ cành chiếm 49,54%, tiền thu từ gỗ pallet 41,77%, thu từ củi 8,69% iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A Tuổi C Chu vi d Đường kính D1,3 Đường kính thân đo vị trí 1,3 m h Chiều cao Hdc Chiều cao cành Hvn Chiều cao vút g Tiết diện ngang f Hình số thân it Tăng trưởng trung bình năm it Tăng trưởng trung bình năm M Trữ lượng N Số lượng NNPTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn R2 Hệ số xác định Se Sai số tiêu chuẩn V Thể tích V củi Thể tích củi Vdc Thể tích gỗ cành hay gọi gỗ lớn Vpallet Thể tích gỗ pallet iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT .iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Địa điểm, mục tiêu giới hạn đề tài 1.2.1 Địa điểm thực 2.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 2.2.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Những nghiên cứu thể tích rừng 2.1.1 Nghiên cứu nhân tố cấu thành thể tích rừng 2.1.2 Đo thể tích đứng 2.1.3 Đo thể tích ngã 2.2 Những nghiên cứu biểu thể tích 2.2.1 Tình hình nghiên cứu lập biểu thể tích đứng giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu lập biểu thể tích nước ta 2.3.1 Xác định trữ lượng rừng tiêu chuẩn 2.3.2 Xác định trữ lượng rừng biểu thể tích 2.3.3 Các phương pháp xác định nhanh trữ lượng rừng 10 2.4 Tăng trưởng rừng 11 v Chương 3: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 13 3.2 Đặc điểm tự nhiên kinh tế hội vùng nghiên cứu 17 3.2.1 Đặc điểm tự nhiên 18 3.2.2 Những đặc điểm kinh tế hội 21 3.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Thu thập tài liệu liên quan 22 3.4.2 Ngoại nghiệp 22 3.3.2 Nội nghiệp 24 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu 27 4.2 Tương quan chiều cao đường kính 28 4.3 Tương quan thể tích nhân tố cấu thành thể tích 32 4.4 Xây dựng biểu thể tích 34 4.5 Cách sử dụng biểu thể tích phạm vi áp dụng 37 4.6 Xác định trữ lượng Cao su 37 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.2 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 49 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Các loại tăng trưởng 11 Hình 3.1: Cây Cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg) 13 Hình 3.2: Vị trí khu vực nghiên cứu (Nguồn Wikipedia) 19 Hình 3.3: GPS la bàn 22 Hình 3.4: Cắt khúc tiêu chuẩn 24 Hình 4.1: Vị trí khu vực nghiên cứu (Nguồn Google Earth, 2010) 27 Hình 4.2: Vị trí đo đếm (Nguồn Google Earth, 2010) 28 Hình 4.3: Đồ thị tương quan Hvn D1,3 30 Hình 4.4: Đồ thị tương quan Hvn tuổi 31 Hình 4.5: Đồ thị tương quan D1,3 tuổi 32 Hình 4.7: Đồ thị tương quan thể tích nhân tố cấu thành thể tích 34 Hình 4.8: Biểu đồ lượng tăng trưởng trung bình năm Cao su 39 Hình 4.9: Tỷ lệ thể tích phần thân 40 Hình 4.10: Tỷ lệ trữ lượng gỗ, củi nông trường 41 Hình 4.11: Biểu đồ tỷ lệ tiền theo sản phẩm 42 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Diện tích trồng Cao su theo tuổi 18 Bảng 3.2: Các cấp đường kính tiêu chuẩn 23 Bảng 3.3: Tiêu chuẩn phân loại gỗ Cao su 24 Bảng 4.1: Các dạng hàm tương quan Hvn D1.3 29 Bảng 4.2: Đường kính chiều cao theo tuổi 30 Bảng 4.3: Các dạng hàm tương quan thể tích 33 Bảng 4.4: Đường kính, chiều cao thể tích theo tuổi 34 Bảng 4.5: Biểu thể tích cho Cao su 36 Bảng 4.6: Trữ lượng Cao su theo tuổi Nông trường 38 Bảng 4.7: Lượng tăng trưởng trung bình năm cao su 38 Bảng 4.9: Trữ lượng gỗ, củi theo tuổi 40 Bảng 4.10: Số tiền thu đươc Nông trường 41 Bảng 4.11: Tỷ lệ tiền theo sản phẩm 42 viii Chương 1  MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Quyết định số 2855 QĐ/BNN-KHCN Bộ NNPTNT Bộ trưởng Cao Đức Phát ký cơng bố ngày 17/9/2008 Theo đó, Cao su sử dụng cho mục đích nơng nghiệp lẫn lâm nghiệp Như vậy, đến 24 quốc gia trồng Cao su giới, có 23 nước xem Cao su lâm nghiệp, ngoại trừ Myanmar (nguồn HAT, 2008) Đối với sống người dân Cao su chiếm vị trí quan trọng có giá trị kinh tế như: lấy mủ, lấy gỗ, củi Bên cạnh có tác dụng điều hồ khí hậu Cây Cao su trồng phổ biến tỉnh Đông Nam Bộ số tỉnh phía Bắc như: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu Trong chiến lược phát triển kinh tế nay, Cao su trồng mang lại hiệu kinh tế cao góp phần tăng thu nhập cải thiện sống người dân Cho đến nay, nước ta có nghiên cứu kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, khai thác, đặc biệt Nông trường Cao su Long Tân, Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chưa có nghiên cứu việc tính tốn tiêu sinh trưởng để hỗ trợ cho việc khai thác tính tốn sản lượng gỗ, củi Theo u cầu Nông trường nên khuôn khổ luận văn thực đề tài “Xây dựng biểu thể tích cho Cao su Nơng trường Cao su Long Tân, Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương”, để cung cấp thơng tin nhằm tính toán trữ lượng gỗ, củi khai thác cuối chu kỳ phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch phát triển rừng Cao su huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tương lai Phụ bảng 4: Số liệu đo đếm ô tiêu chuẩn tuổi 25 lô 64 stt ô1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 D1,3 (cm) 27,7 8,0 21,7 31,2 30,9 21,7 31,2 28,7 31,2 17,8 39,2 35,0 17,8 31,2 28,7 17,8 11,1 17,2 21,0 15,0 28,7 27,7 31,2 14,3 24,8 20,7 14,3 14,3 11,1 21,3 14,6 39,5 ô2 Hvn (m) 22,6 8,4 19,1 24,5 24,3 19,1 24,5 23,1 24,5 16,6 28,4 26,4 16,6 24,5 23,1 16,6 11,4 16,1 18,7 14,5 23,1 22,6 24,5 14,0 21,0 18,5 14,0 14,0 11,4 18,9 14,3 28,5 D1,3 (cm) 21,3 27,7 14,3 10,8 21,3 31,2 31,2 28,7 17,8 21,3 24,8 31,2 21,3 31,2 21,0 14,3 21,3 31,8 39,5 17,8 28,3 30,9 30,6 41,4 39,5 18,2 27,4 13,7 27,7 28,0 27,7 21,0 ô3 Hvn (m) 18,9 22,6 14,0 11,1 18,9 24,5 24,5 23,1 16,6 18,9 21,0 24,5 18,9 24,5 18,7 14,0 18,9 24,8 28,5 16,6 22,9 24,3 24,1 29,4 28,5 16,8 22,4 13,5 22,6 22,8 22,6 18,7 D1,3 (cm) 31,2 17,8 25,5 28,7 21,3 17,8 25,5 31,2 28,7 31,8 31,2 21,3 11,1 21,3 8,0 14,3 22,3 29,3 14,3 31,8 30,3 28,7 31,2 31,2 31,8 21,3 30,6 28,3 28,7 39,2 9,2 17,8 Hvn (m) 24,5 16,6 21,3 23,1 18,9 16,6 21,3 24,5 23,1 24,8 24,5 18,9 11,4 18,9 8,4 14,0 19,4 23,5 14,0 24,8 24,0 23,1 24,5 24,5 24,8 18,9 24,1 22,9 23,1 28,4 9,7 16,6 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 28,7 28,3 17,8 27,4 11,1 21,3 30,9 31,2 28,7 31,2 20,7 28,7 35,0 21,3 41,4 21,3 21,3 17,8 31,2 23,1 22,9 16,6 22,4 11,4 18,9 24,3 24,5 23,1 24,5 18,5 23,1 26,4 18,9 29,4 18,9 18,9 16,6 24,5 17,8 25,5 21,3 14,3 24,8 17,8 10,8 20,7 31,8 17,8 32,2 24,8 31,2 17,8 14,6 10,8 17,8 28,3 25,5 28,0 16,6 21,3 18,9 14,0 21,0 16,6 11,1 18,5 24,8 16,6 25,0 21,0 24,5 16,6 14,3 11,1 16,6 22,9 21,3 22,8 31,2 31,2 28,7 29,3 31,8 31,2 31,2 28,7 11,1 30,6 38,2 31,5 11,1 30,3 28,0 27,7 8,0 11,1 31,2 28,7 29,0 14,3 24,5 24,5 23,1 23,5 24,8 24,5 24,5 23,1 11,4 24,1 27,9 24,6 11,4 24,0 22,8 22,6 8,4 11,4 24,5 23,1 23,3 Phụ bảng 5: Số liệu đo đếm ô tiêu chuẩn tuổi 26 lô 24 stt 10 11 ô1 D1,3 (cm) 30,6 35,0 29,0 25,8 29,6 32,8 31,5 31,2 32,5 30,9 27,1 ô2 Hvn (m) 24,1 26,4 23,3 21,5 23,6 25,3 24,6 24,5 25,1 24,3 22,2 D1,3 (cm) 26,4 29,6 23,6 19,1 19,4 17,8 24,5 26,1 22,3 18,8 20,7 ô3 Hvn (m) 21,9 23,6 20,2 17,4 17,6 16,6 20,8 21,7 19,4 17,2 18,5 D1,3 (cm) 25,2 23,2 35,0 28,3 28,7 25,5 31,2 31,8 31,2 31,5 31,8 Hvn (m) 21,2 20,0 26,4 22,9 23,1 21,3 24,5 24,8 24,5 24,6 24,8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 28,0 26,1 30,9 28,7 25,5 31,8 22,3 31,2 28,3 33,8 29,9 31,5 38,2 25,5 31,2 25,8 33,1 29,9 28,0 36,3 30,6 30,3 30,9 31,2 31,8 35,4 35,7 24,2 31,5 38,2 35,4 31,5 24,5 31,8 29,6 28,3 34,1 31,2 31,5 22,8 21,7 24,3 23,1 21,3 24,8 19,4 24,5 22,9 25,8 23,8 24,6 27,9 21,3 24,5 21,5 25,4 23,8 22,8 27,0 24,1 24,0 24,3 24,5 24,8 26,6 26,7 20,6 24,6 27,9 26,6 24,6 20,8 24,8 23,6 22,9 25,9 24,5 24,6 27,1 36,9 17,8 27,7 22,6 34,1 23,9 19,4 21,0 29,9 25,8 16,2 44,6 18,8 19,7 18,3 14,6 28,3 8,0 33,8 24,5 15,9 17,8 28,0 32,2 15,9 20,7 28,0 32,2 31,8 30,9 23,9 29,0 21,0 30,6 14,6 10,8 17,8 28,3 22,2 27,3 16,6 22,6 19,6 25,9 20,4 17,6 18,7 23,8 21,5 15,4 30,8 17,2 17,8 16,9 14,3 22,9 8,4 25,8 20,8 15,2 16,6 22,8 25,0 15,2 18,5 22,8 25,0 24,8 24,3 20,4 23,3 18,7 24,1 14,3 11,1 16,6 22,9 31,5 30,6 39,2 18,2 21,3 39,5 31,2 21,3 35,4 27,4 35,0 28,7 27,4 34,7 36,0 26,4 23,9 29,6 15,3 19,1 35,0 22,6 27,1 21,7 34,7 27,1 22,0 29,0 31,2 27,1 32,5 22,6 28,3 27,7 38,2 31,2 24,8 33,4 28,7 24,6 24,1 28,4 16,8 18,9 28,5 24,5 18,9 26,6 22,4 26,4 23,1 22,4 26,2 26,9 21,9 20,4 23,6 14,7 17,4 26,4 19,6 22,2 19,1 26,2 22,2 19,3 23,3 24,5 22,2 25,1 19,6 22,9 22,6 27,9 24,5 21,0 25,6 23,1 51 52 53 54 55 56 31,2 24,5 25,5 28,0 21,3 22,8 33,4 31,8 31,2 28,7 29,6 31,2 25,6 24,8 24,5 23,1 23,6 24,5 Phụ bảng 6: Số liệu đo đếm ô tiêu chuẩn tuổi 27 lô stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ô1 D1,3 (cm) 29,0 12,7 32,2 40,8 31,5 26,1 25,8 26,8 22,9 41,4 17,8 28,3 27,7 32,2 27,1 11,1 29,6 29,0 26,8 23,2 19,1 28,3 22,6 21,7 23,2 22,6 31,8 ô2 Hvn (m) 23,3 12,8 25,0 29,1 24,6 21,7 21,5 22,1 19,8 29,4 16,6 22,9 22,6 25,0 22,2 11,4 23,6 23,3 22,1 20,0 17,4 22,9 19,6 19,1 20,0 19,6 24,8 D1,3 (cm) 34,1 35,7 31,2 21,3 25,8 29,9 29,9 28,0 41,4 25,5 38,2 17,5 32,8 8,0 25,5 19,7 23,6 31,2 10,8 35,7 21,0 31,8 21,3 18,8 18,5 30,6 31,2 ô3 Hvn (m) 25,9 26,7 24,5 18,9 21,5 23,8 23,8 22,8 29,4 21,3 27,9 16,3 25,3 8,4 21,3 17,8 20,2 24,5 11,1 26,7 18,7 24,8 18,9 17,2 17,0 24,1 24,5 D1,3 (cm) 25,8 26,8 18,2 33,1 21,0 20,7 19,1 12,1 19,4 19,1 29,3 11,5 28,7 15,3 25,8 26,4 26,1 25,5 22,9 38,2 8,3 29,9 15,3 33,1 42,7 31,5 34,1 Hvn (m) 21,5 22,1 16,8 25,4 18,7 18,5 17,4 12,2 17,6 17,4 23,5 11,7 23,1 14,7 21,5 21,9 21,7 21,3 19,8 27,9 8,7 23,8 14,7 25,4 30,0 24,6 25,9 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 15,6 37,6 19,1 28,7 21,7 31,5 33,4 31,5 38,2 19,1 31,2 39,8 19,4 28,3 3,5 16,9 29,3 31,8 29,6 25,2 24,5 17,2 22,3 15,0 27,6 17,4 23,1 19,1 24,6 25,6 24,6 27,9 17,4 24,5 28,7 17,6 22,9 2,9 15,9 23,5 24,8 23,6 21,2 20,8 16,1 19,4 29,6 27,1 35,0 22,3 11,5 28,7 28,7 25,8 30,9 18,2 29,9 26,8 32,8 42,4 31,2 38,5 10,5 22,3 23,6 22,2 26,4 19,4 11,7 23,1 23,1 21,5 24,3 16,8 23,8 22,1 25,3 29,8 24,5 28,1 10,9 19,4 32,5 21,7 28,7 35,0 32,5 28,7 25,5 36,6 19,1 28,7 38,2 19,1 31,2 35,7 23,2 23,2 29,3 25,8 31,8 25,1 19,1 23,1 26,4 25,1 23,1 21,3 27,2 17,4 23,1 27,9 17,4 24,5 26,7 20,0 20,0 23,5 21,5 24,8 Phụ bảng 7: Số liệu thể tích tiêu chuẩn D1,3 Hvn Hdc V VDC VTC (m3) 1,7822 0,1959 0,5504 1,0359 3,7 1,5296 0,1822 0,5335 0,8140 28 2,5 0,5254 0,1148 0,2383 0,1722 34,7 26 3,7 0,5151 0,1061 0,2423 0,1668 30,9 24 0,3129 0,0692 0,0726 0,1711 26,1 23,1 4,9 0,1873 0,0750 0,0789 0,0334 21,3 23 2,5 0,1308 0,0364 0,0643 0,0301 19,1 16,3 3,2 0,1112 0,0306 0,0451 0,0355 17,5 14,5 2,3 0,0708 0,0214 0,0399 0,0095 10 15,6 13,5 4,5 0,0601 0,0264 0,0230 0,0108 11 12,7 12,5 2,7 0,0440 0,0136 0,0206 0,0098 12 10,2 11,5 2,5 0,0503 0,0080 0,0164 0,0259 13 8,0 8,0 1,5 0,0142 0,0028 0,0067 0,0046 (cm) (m) (m) (m ) 45,2 30,0 3,5 41,4 29,5 38,2 (m ) VTP (m ) stt Phụ bảng 8: Thể tích phần tiêu chuẩn STT D1.3 Vdc (cm) (m3) V % Vdc pallet (m ) %Vpallet V củi (m3) % V củi 45,2 0,1959 10,99 1,5765 88,46 0,0098 0,55 41,4 0,1822 11,91 1,3393 87,55 0,0082 0,54 38,2 0,1148 21,86 0,3540 67,39 0,0565 10,76 34,7 0,1061 20,59 0,3423 66,45 0,0668 12,96 30,9 0,0692 22,11 0,2040 65,20 0,0397 12,69 26,1 0,0750 40,07 0,0703 37,56 0,0419 22,37 21,3 0,0364 27,80 0,0519 39,72 0,0425 32,48 19,1 0,0306 27,52 0,0295 26,56 0,0511 45,91 17,5 0,0214 30,19 0,0278 39,32 0,0216 30,49 10 15,6 0,0264 43,81 0,0166 27,56 0,0172 28,63 11 12,7 0,0136 30,93 0,0000 0,00 0,0304 69,07 12 10,2 0,0080 15,84 0,0000 0,00 0,0423 84,16 13 8,0 0,0028 20,10 0,0000 0,00 0,0113 79,90 % trung bình 24,90 ± 5,97 41,98 ± 18,94 33,12 ± 17,30 Phụ bảng 9: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn Cao su thuộc tuổi 23 Lô ô 82 83 89 D1,3 (cm) Hvn (m) 24,36 25,48 23,96 26,25 23,25 22,88 24,44 25,56 24,45 20,45 21,03 20,13 21,47 19,53 19,39 20,45 21,13 20,48 V (m ) N M (m3/ha) 0,2392 0,2842 0,2440 0,3051 0,2439 0,2248 0,2480 0,2776 0,2494 54 48 58 42 51 54 57 50 54 129,17 136,42 141,53 128,14 124,40 121,39 141,37 138,80 134,68 Gỗ dc (m3) 32,16 33,97 35,24 31,91 30,98 30,23 35,20 34,56 33,54 Gỗ pallet (m3) 54,23 57,27 59,42 53,80 52,22 50,96 59,35 58,27 56,54 Củi (m3) 42,78 45,18 46,87 42,44 41,20 40,20 46,82 45,97 44,60 Phụ bảng 10: Các đặc trưng tiêu điều tra tuổi 23 Đặc trưng D1,3 Hvn 24,52 20,45 Mean 0,37 0,23 Standard Error 24,44 20,45 Median 1,10 0,70 Standard Deviation 1,21 0,49 Sample Variance -0,72 -0,76 Kurtosis 0,08 -0,21 Skewness 3,37 2,08 Range 22,88 19,39 Minimum 26,25 21,47 Maximum 220,64 184,06 Sum 9 Count Confidence 0,85 0,54 Level(95.0%) V M (ha) gỗ DC 0,2573 132,87 33,09 0,0086 2,46 0,61 0,2480 134,68 33,54 0,0258 7,39 1,84 0,0006 54,74 3,39 -0,1999 -1,40 -1,40 0,8436 -0,30 -0,30 0,0802 20,13 5,01 0,2248 121,3923 30,23 0,3050 141,5257 35,24 2,3162 1195,906 297,79 9 0,0198 5,69 1,42 gỗ củi pallet 55,79 44,01 1,04 0,82 56,54 44,60 3,11 2,45 9,65 6,00 -1,40 -1,40 -0,30 -0,30 8,45 6,67 50,96 40,20 59,42 46,87 502,07 396,05 9 2,3875 1,8834 Phụ bảng 11: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn Cao su thuộc tuổi 24 Lô 70 71 77 ô D1,3 (cm) Hvn (m) V (m ) N 3 24,60 25,05 25,86 25,82 24,55 24,90 23,81 25,73 23,96 20,66 20,87 21,21 21,25 20,51 20,65 20,12 21,17 20,19 0,2421 0,2613 0,2888 0,2803 0,2543 0,2640 0,2280 0,2831 0,2366 57 51 48 56 54 56 57 51 53 M (m3/ha) 138,01 133,27 138,62 156,95 137,32 147,85 129,93 144,37 125,42 Gỗ dc (m3) 34,37 33,19 34,52 39,08 34,19 36,82 32,35 35,95 31,23 Gỗ pallet (m3) 57,94 55,95 58,20 65,89 57,65 62,07 54,55 60,61 52,65 Củi (m3) 45,70 44,13 45,91 51,98 45,47 48,96 43,03 47,81 41,54 Phụ bảng 12: Các đặc trưng tiêu điều tra tuổi 24 Đặc trưng D1,3 Hvn V M (ha) Gỗ DC Gỗ pallet Củi 24,92 20,74 0,2598 139,08 34,63 58,39 46,06 0,26 0,14 0,0072 3,19 0,79 1,34 1,06 Median 24,90 20,66 0,2613 138,01 34,37 57,94 45,70 Standard Deviation Sample Variance Kurtosis 0,77 0,60 -1,35 0,42 0,18 -1,31 0,0215 0,0005 -1,3523 9,57 91,59 0,27 2,38 5,68 0,27 4,02 16,14 0,27 3,17 10,04 0,27 -0,08 -0,19 2,05 1,13 23,81 20,12 25,86 21,25 224,29 186,62 9,0 -0,0823 0,55 0,55 0,55 0,55 Mean Standard Error Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(095%) 0,59 0,33 0,0608 31,53 7,85 0,2280 125,42 31,23 0,2888 156,95 39,08 2,3385 1251,73 311,69 9 0,0166 7,36 1,83 13,24 10,44 52,65 41,54 65,89 51,98 525,50 414,54 9 3,09 2,44 Phụ bảng 13: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn Cao su thuộc tuổi 25 Lô 65 64 18 ô D1,3 (cm) 3 26,5 25,71 28,40 24,36 24,01 25,3 26,6 23,79 28,39 Hvn (m) V (m ) 21,7 21,16 22,76 20,27 20,13 20,8 21,7 19,64 22,50 0,3005 0,2909 0,3489 0,2664 0,2516 0,2866 0,3051 0,2903 0,4057 Gỗ dc (m3) M (m3/ha) N 52 49 48 51 52 54 43 48 36 156,25 142,55 167,48 135,87 130,85 154,79 131,20 139,32 146,05 38,91 35,50 41,71 33,83 32,58 38,54 32,67 34,69 36,37 Gỗ pallet (m3) 65,60 59,84 70,31 57,04 54,93 64,98 55,08 58,49 61,31 Củi (m3) 51,75 47,21 55,47 45,00 43,33 51,26 43,45 46,14 48,37 Phụ bảng 14: Các đặc trưng tiêu điều tra tuổi 25 Đặc trưng Mean Standard Error Median Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) D1,3 Hvn V M (ha) Gỗ Củi pallet 36,09 60,84 48,00 1,03 1,74 1,37 35,50 59,84 47,21 Gỗ DC 25,89 0,58 25,71 21,19 0,36 21,16 0,3051 0,0154 0,2909 144,93 4,15 142,55 1,73 1,08 0,0463 12,46 3,10 5,23 4,12 3,00 -1,11 0,37 4,62 23,79 28,40 233,05 1,16 -1,19 0,09 3,12 19,64 22,76 190,70 0,0021 2,2034 1,4177 0,1541 0,2516 0,4057 2,7461 155,14 -0,48 0,63 36,63 130,85 167,48 1304,36 9,62 -0,48 0,63 9,12 32,58 41,71 324,80 27,34 -0,48 0,63 15,38 54,93 70,31 547,60 17,02 -0,48 0,63 12,13 43,33 55,47 431,97 1,33 0,83 0,0356 9,57 2,38 4,02 3,17 Phụ bảng 15: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn Cao su thuộc tuổi 26 Lô 30 39 24 ô 3 D1,3 (cm) 25,34 25,42 23,40 28,90 29,77 25,57 30,50 24,34 29,04 Hvn (m) V (m ) 20,89 20,91 19,69 23,14 23,61 21,09 24,05 20,39 23,18 0,2929 0,2988 0,2461 0,3588 0,3830 0,2921 0,3994 0,2529 0,3661 N 39 39 39 46 44 51 56 46 56 M (m3/ha) 114,21 116,55 96,00 165,07 168,50 148,99 223,68 116,34 205,01 Gỗ dc (m3) 28,44 29,02 23,90 41,10 41,96 37,10 55,70 28,97 51,05 Gỗ pallet (m3) 47,95 48,93 40,30 69,30 70,74 62,55 93,90 48,84 86,07 Củi (m3) 37,82 38,60 31,79 54,67 55,80 49,34 74,08 38,53 67,89 Phụ bảng 16: Các đặc trưng tiêu điều tra tuổi 26 Đặc trưng D1,3 Mean Standard Error Median Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(095%) 26,92 21,88 0,87 0,53 25,57 21,09 2,62 1,60 6,88 2,57 -1,86 -1,87 0,14 0,12 7,10 4,36 23,40 19,69 30,50 24,05 242,28 196,96 9,00 9,00 2,02 Hvn 1,23 V M (ha) 0,3211 150,48 0,0189 14,66 0,2988 148,99 0,0568 43,98 0,0032 1933,89 -1,6593 -0,92 0,0557 0,52 0,1533 127,68 0,2461 96,00 0,3994 223,68 2,8902 1354,34 9,0000 9,00 0,0437 33,80 Gỗ Gỗ pallet Củi DC 37,47 63,18 49,84 3,65 6,15 4,85 37,10 62,55 49,34 10,95 18,46 14,56 119,91 340,85 212,10 -0,92 -0,92 -0,92 0,52 0,52 0,52 31,79 53,60 42,28 23,90 40,30 31,79 55,70 93,90 74,08 337,24 568,58 448,52 9,00 9,00 9,00 8,42 14,19 11,19 Phụ bảng 17: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn Cao su thuộc tuổi 27 Lô D1,3 (cm) ô 3 Hvn (m) M (m3/ha) V (m ) N 28,36 22,76 27,9 23,1 26,4 21,7 26,14 21,34 26,9 21,8 26,23 21,42 27,63 22,40 27,29 22,08 27,511 22,244 0,3511 0,3403 0,3012 0,3064 0,3337 0,3091 0,3275 0,3413 0,3334 45 52 53 50 45 46 51 40 47 158,01 176,95 159,62 153,22 150,17 142,19 167,03 136,51 156,71 Gỗ dc (m3) 39,35 44,06 39,75 38,15 37,39 35,41 41,59 33,99 39,02 Gỗ Củi pallet (m3) (m3) 66,34 52,33 74,29 58,60 67,01 52,86 64,33 50,74 63,04 49,73 59,69 47,09 70,12 55,32 57,31 45,21 65,79 51,90 Phụ bảng 18: Các đặc trưng tiêu điều tra tuổi 27 Đặc trưng Mean Standard Error Median Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(095%) D1,3 Hvn V M (ha) 27,16 0,26 27,29 22,08 0,20 22,08 0,3271 0,0058 0,3334 155,60 4,06 156,71 0,78 0,60 0,0175 12,19 0,61 -1,27 0,02 2,22 26,14 28,36 244,41 0,36 -0,83 0,41 1,76 21,34 23,10 198,76 0,0003 -1,3179 -0,3766 0,0500 0,3012 0,3511 2,9441 148,61 0,17 0,16 40,43 136,51 176,95 1400,41 0,46 0,013478 9,37 0,60 Gỗ Củi pallet 38,75 65,32 51,53 1,01 1,71 1,35 39,02 65,79 51,90 Gỗ DC 3,04 5,12 4,04 9,21 26,19 0,17 0,17 0,16 0,16 10,07 16,97 33,99 57,31 44,06 74,29 348,72 587,92 9 16,30 0,17 0,16 13,39 45,21 58,60 463,78 2,33 3,93 3,10 Phụ bảng 19: Kết phân tích tương quan Hvn D1,3 Simple Regression - Hvn vs d1,3 Dependent variable: Hvn Independent variable: d1,3 Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Intercept Error -7,95329 Slope Statistic P-Value 1,81269 -4,38756 5,80334 0,364847 15,9062 0,0011 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 655,069 655,069 Residual 28,4803 11 2,58912 Total (Corr,) 683,549 12 F-Ratio P-Value 253,01 Correlation Coefficient = 0,978946 R-squared = 95,8335 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,4547 percent Standard Error of Est = 1,60907 Mean absolute error = 1,02952 Durbin-Watson statistic = 1,59147 (P=0,1291) Lag residual autocorrelation = 0,180694 Hvn = -7,95329 + 5,80334*sqrt(d1,3) Phụ bảng 20: Kết phân tích tương quan V, Hvn, D1,3 Multiple Regression - log (V) Dependent variable: log (V) Independent variables: 0,0000 log (Hvn)*log (d1,3) Parameter Estimate CONSTANT -2,75221 log10(Hvn)*log10(d13) Standard T Error Statistic 0,149019 -18,4688 1,14091 0,0824751 13,8334 P-Value 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F- P-Value Ratio Model Residual Total (Corr.) 4,42334 02,54263 11 4,42334 191,36 0,0000 0,0231148 4,6776 12 R-squared = 94,5642 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 94,0701 percent Standard Error of Est, = 0,152036 Mean absolute error = 0,109713 Durbin-Watson statistic = 1,29962 (P=0,0427) Lag residual autocorrelation = 0,258959 Log (V) = -2,75221 + 1,14091*log10(Hvn)*log10(d1,3) Phụ bảng 21: Bảng phân tích ANOVA lượng tăng trưởng trung bình năm Cao su qua cấp tuổi Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between 0.00222222 0.000555556 0.00 1.0000 groups Within 28.5622 40 0.714056 groups Total (Corr.) 28.5644 44 Một số hình ảnh thực tập Hạ tiêu chuẩn Đo đánh dấu đoạn m Cắt khúc tiêu chuẩn Đo đường kính khúc gỗ Lập ô tiêu chuẩn Đo D1,3 ô tiêu chuẩn ... gỗ cành chi m 24,90%, gỗ pallet chi m 41,98%, trữ lượng củi chi m 33,12% + Xác đinh tổng số tiền thu Nông trường 255.029.451.800 VNĐ, tiền thu từ gỗ cành chi m 49,54%, tiền thu từ gỗ pallet 41,77%,... a.eb/d mơ tương quan đường kính chi u cao, phân chia giới hạn cấp chi u cao rừng Đước trồng ven biển Nam Bộ Theo Đồng Sỹ Hiền (1974) lâm phần loại tuổi, đường kính chi u cao có mối quan hệ chặt... nhân tố: đường kính, chi u cao hình dạng thân Trong vấn đề lập biểu thể tích tương quan đường kính chi u cao quan trọng Đồng Sỹ Hiền (1974) mô tả mối quan hệ đường kính chi u cao sử dụng số phương
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG BIỂU THỂ TÍCH CHO CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG , XÂY DỰNG BIỂU THỂ TÍCH CHO CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay