KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II Họ tên sinh viên: LÊ CAO SANG Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/ 2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II Tác giả LÊ CAO SANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn: HỒNG VĂN HỊA Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Thầy Khoa Lâm Nghiệp tận tình bảo truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Hồng Văn Hòa, Thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi với tất lòng nhiệt tâm để tơi hồn thành khóa luận Ban lãnh đạo tập thể anh chị em công nhân Công ty TNHH Minh Phát II Trước hết, xin cảm ơn Giám Đốc Điền Quang Hiệp anh Lê Văn Thảo nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực tập nắm bắt tình hình, thu thập số liệu khảo sát thực tế Cơng ty suốt q trình thực tập Đồng thời xin cảm ơn anh chị phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch vật tư cán xưởng suốt thời gian qua tận tình giúp đỡ cho tơi thực đề tài Tôi xin gủi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Tp Hồ Chí Minh, 25/05/2010 Sinh viên thực Lê Cao Sang ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL Công ty TNHH Minh Phát II” Công ty có trụ sở Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương Thời gian thực từ 08/03/2010 đến 22/06/2010 Với phương pháp theo dõi trực tiếp tình hình sản xuất Cơng ty thu thập số liệu cần thiết cho trình tính tốn, số liệu thu thập xử lý máy vi tính phần mềm Excel, sản phẩm minh họa cách sử dụng phần mềm Autocad Nguyên liệu gỗ Công ty nhập đáp ứng kích thước độ ẩm theo yêu cầu Tuy nhiên có nhiều khuyết tật (bị mắt gỗ, nứt, mục, cong vênh) hầu hết sản phẩm Cơng ty sử dụng hai ngun liệu gỗ Cao Su gỗ Tràm Bông Vàng, ván nhân tạo (ván MDF), nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng Dây chuyền công nghệ Công ty sản xuất phù hợp với tình hình máy móc thiết bị, trình độ tay nghề cơng nhân Cơng ty TNHH Minh Phát II Nội dung đề tài trình bày vấn đề quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Cơng ty Mục đích đề tài phân tích, đánh giá, đề xuất biện pháp cơng nghệ nhằm hồn thiện quy trình để nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ, chất lượng sản phẩm hiệu trình sản xuất sản phẩm, đồng thời đưa số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm Trong thời gian thực hiện, tơi khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL Qua sản phẩm khảo sát, với việc tính tốn, tơi nhận thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ Công ty cao Kết tỷ lệ lợi dụng gỗ sản phẩm khảo sát K = 57,58 % Giá thành sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 338.525 đồng, mức giá hợp lý phù hợp với người tiêu dùng nước Đề tài trình bày cách tính tỷ lệ lợi dụng gỗ, tỷ lệ phế phẩm Từ đó, đưa số phương hướng nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ số biện pháp hạ giá thành sản phẩm Khóa luận thực khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục đích 1.3.2 Mục tiêu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Vị ngành Chế biến lâm sản : 2.2 Vài nét Công ty TNHH Minh Phát II: 2.2.1 Lịch sử hình thành: 2.2.2 Quá trình phát triển Công ty: 2.2.3 Tình hình nhân sự, cơng tác tổ chức, quản lý Công ty: 2.3 Tình hình sản xuất Cơng ty TNHH Minh Phát II: 2.3.1 Nguyên liệu sản xuất, chủng loại sản phẩm: 2.3.2 Một số sản phẩm mà Công ty TNHH Minh Phát II sản xuất: 2.3.3 Tình hình máy móc thiết bị Cơng ty TNHH Minh Phát II: 2.3.4 Những quy định chất lượng sản phẩm Ghế JORDAN’30 ALLWOOD STOOL: 11 Chương 3: NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Nội dung nghiên cứu 12 3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 iv 3.2.1 Phân tích sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 13 3.2.2 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 13 3.2.3 Tính tỷ lệ lợi dụng gỗ: 14 3.2.4 Tính tốn tỷ lệ phế phẩm: 15 Chương 4: K ẾT QUẢ - THẢO LUẬN 17 4.1 Giới thiệu sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 17 4.1.1 Sản phẩm: 17 4.1.2 Kích thước bao sản phẩm: 18 4.1.3 Đặc điểm, hình dáng, kết cấu sản phẩm: 19 4.1.4 Các dạng liên kết sản phẩm: 21 4.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 23 4.2.1 Yêu cầu nguyên liệu: 23 4.2.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất: 24 4.2.3 Lưu đồ sản xuất Ghế JORDAN’30 ALLWOOD STOOL tai Công ty TNHH Minh Phát II: 26 4.2.4 Công nghệ sản xuất máy móc, thiết bị: 27 4.3 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 37 4.3.1 Kích thước nguyên liệu ban đầu 38 4.3.2 Thể tích ngun liệu trước cơng đoạn pha phơi 38 4.3.3 kết tính tốn thể tích ngun liệu qua cơng đoạn sơ chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 40 4.3.4 Kết tính tốn thể tích ngun liệu qua cơng đoạn tinh chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 43 4.4 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 45 4.4.1 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 45 4.4.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tinh chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 47 v 4.4.3 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 48 4.5 Giá thành sản phẩm Công ty: 49 4.5.1 Nguyên liệu chính: 49 4.5.2 Nguyên vật liệu phụ: 50 4.6 Đánh giá chung 52 4.6.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ: 52 4.6.2 Tỷ lệ phế phẩm: 52 4.6.3 công tác tổ chức sản xuất: 52 4.6.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 53 4.6.5 Cơng tác vệ sinh an tồn lao động: 53 Chương 5: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 59 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT SL: Số lượng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn STT: Số thứ tự KTTC: Kích thước tinh chế LR: Lắp ráp TS: Tiến Sĩ KS: Kỹ Sư Pcs: Chi tiết vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Cơng ty TNHH Minh Phát II Hình 2.2: Bàn Framed Bar Table Hình 2.3: Bàn Taylor Dest Hình 2.4: Bàn Taylor Stool Hình 2.6: Ghế Arm Chair Hình 4.1: Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL khảo sát 18 Hình 4.2: Ba hình chiếu sản phẩm Ghế JORDAN’30 ALLWOOD STOOL 19 Hình 4.3: Liên kết vis 21 Hình 4.4: Liên kết chốt 21 Hình 4.5: Liên kết mộng 22 Hình 4.6: Sơ đồ lắp ráp Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 36 Hình 4.7: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 45 Hình 4.8: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 49 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Cơng ty TNHH Minh Phát II ( Nguồn: Phòng nhân ): Bảng 2.2: Thống kê loại máy móc thiết bị Xưởng 3: Bảng 4.1: Bảng liệt kê chi tiết Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 20 Bảng 4.2: Bảng quy cách vật tư lắp ráp sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL (Nguồn: Phòng kỹ thuật) 22 Bảng 4.3: Các mối liên kết phận chi tiết sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 23 Bảng 4.4: Thể tích gỗ trung bình cơng đoạn ghép: 39 Bảng 4.5: Thể tích gỗ trung bình khâu xẻ dọc 40 Bảng 4.6: Thể tích nguyên liệu trung bình trước khâu cắt đầu sản phẩm 42 Bảng 4.7: Thể tích nguyên liệu trung bình sau khâu cắt đầu sản phẩm 42 Bảng 4.8: Thể tích nguyên liệu trung bình trước cơng đoạn tinh chế sản phẩm 43 Bảng 4.9: Thể tích ngun liệu trung bình sau cơng đoạn tinh chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 44 Bảng 4.10: Tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu qua công đoạn gia công: 45 Bảng 4.11: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 46 Bảng 4.12: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 47 Bảng 4.13: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL 48 Bảng 4.14: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn: 49 Bảng 4.15: Giá nguyên liệu (Nguồn: Phòng kế hoạch) 50 Bảng 4.16: Giá vật liệu phụ (Nguồn: Phòng kế hoạch) 50 Bảng 4.17: Bảng tính giá (Nguồn: Phòng kế hoạch) 51 ix Nhận xét: Qua bảng ta thấy tỷ lệ phế phẩm trung bình công đoạn trang sức bề mặt 0,9%, dạng phế phẩm lệch màu, sai độ bóng, trầy móp Đa phần khuyết tật sửa chữa nên chúng đưa vào hàng tái chế, có khuyết tật bị loại bỏ Sản phẩm cần tái chế lại, sau tái chế sử dụng lại khoảng 99%, 1% tái chế tiếp Bảng 4.14: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn: Stt Công đoạn gia công Tỷ lệ phế phẩm % 01 Sơ chế 3,9 02 Tinh chế 1,8 03 Trang sức bề mặt 0,9 % 3,5 2,5 1,5 0,5 3,9 1,8 0,9 Sơ chế Tinh chế Trang sức bề mặt Hình 4.8: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL P = Pcđ sơ chế * Pcđ tinh chế * Pcđ trang sức = 3,9 * 1,8 * 0,9 = 6,31 % 4.5 Giá thành sơ sản phẩm Công ty: 4.5.1 Nguyên liệu chính: Giá thành sản phẩm cơng ty tính toán dựa vào nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm chi phí phụ có liên quan đến trình sản xuất tác động đến giá 49 thành sản phẩm Trong trình khảo sát, theo dõi, vào số liệu thống kê định mức, đơn giá lấy theo nguồn phòng kế hoạch vật tư, nhằm ghi nhận lại giá nguyên liệu đầu vào tính tốn bảng 4.15 Bảng 4.15 : Giá nguyên liệu (Nguồn: Phòng kế hoạch) STT Tên nguyên liệu Chiều dày Định mức (m3) (mm) Đơn giá Giá thành (đồng/m ) (đồng) Cao su ≤ 30 0,00464 4.100.000 19.051 Cao su < 40 0,00604 4.300.000 26.006 Cao su >40 0,01082 4.500.000 48.693 Ván ép 12 0,001458 10.000.000 14.580 Tổng 93.750 4.5.2 Nguyên vật liệu phụ: Qua trình khảo sát, theo dõi trực tiếp Công ty thấy để làm sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL hồn chỉnh cần có nguyên vật liệu phụ kèm, theo dõi loại nguyên vật liệu với nguồn cung cấp thơng tin từ phòng kế hoạch để từ ghi nhận lại bảng 4.16 Bảng 4.16 : Giá vật liệu phụ (Nguồn: Phòng kế hoạch) Stt Mặt hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền 01 Chốt gỗ 50 400 02 Vis M4*25 16 60 960 03 Vis M4*35 11 74 814 04 Đế nhựa 200 800 Tổng 2.974 50 Bảng 4.17 : Bảng tính giá (Nguồn: Phòng kế hoạch) Stt Nhóm VNĐ Ngun liệu 93.750 27.69% Ván ép 14.580 4.31% Vernis 39.338 11.62% Vật tư khác 14.991 4.43% Hardware 2.974 0.88% Bao bì 44.635 13.19% Các khoản khác 128.257 37.89% Giá bán 338.525 01 Nguyên liệu 02 03 04 Nguyên liệu 05 phụ 06  % so với giá Tổng chi phí bán Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm  Nguyên vật liệu Giá thành sản phẩm mộc phụ thuộc chủ yếu vào lượng nguyên liệu tiêu hao Để hạ giá thành sản phẩm, nên quan tâm đến vấn đề sau:  Nguồn nguyên liệu cung cấp phải đặn, lâu dài Có nhà máy khơng bị động q trình sản xuất nguồn ngun kiệu cung ứng khơng kịp có biến động lớn giá  Lựa chọn nguyên liệu kỹ trước nhập kho, để hạ thấp tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ, cho lượng tiêu hao Để đạt vấn đề Công ty nên trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí xếp cơng nhân thao tác máy  Các chi phí khác  Chi phí khấu hao: Để giảm chi phí khấu hao, Cơng ty nên có biện pháp phát huy tối đa suất sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng, cơng nhân Trong trình làm việc nên lựa chọn nguyên liệu xong bắt đầu tiến hành khởi động máy Nên xếp công nhân thao tác máy cách hợp lý  Chi phí gián tiếp: Bao gồm chi phí quản lý phận gián tiếp khác, để giảm bớt chi phí này, Cơng ty nên tổ chức, quản lý đạt yêu cầu gọn nhẹ 51  Chi phí bao bì: Cơng ty nên nghiên cứu lại vấn đề nhập bao bì để nhập với giá thành thấp 4.6 Đánh giá chung 4.6.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ: Trong trình khảo sát thực tế Công ty, thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ cao Tuy nhiên muốn giảm chi phí đầu vào, Cơng ty nên dùng ngun liệu gỗ tạp rẻ hơn, thay gỗ xoài gỗ tạp 4.6.2 Tỷ lệ phế phẩm: Qua trình khảo sát theo dõi trực tiếp người công nhân làm việc, thấy tỷ lệ thành phẩm đạt cao, bên cạnh tỷ lệ phế phẩm xảy ra, tỷ lệ phế phẩm thấp chấp nhận Tuy nhiên để giảm bớt tỷ lệ phế phẩm cần tập trung vào số công đoạn Ở công đoạn tạo dáng, tỷ lệ phế phẩm sinh trình độ tay nghề cơng nhân phần máy móc Nên cơng đoạn này, ta chủ động điều chỉnh Đối với máy móc, thiết bị cũ Công ty cần cho tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên, nhằm đảm bảo gia cơng chi tiết cho cơng nhân Nên có chế độ hậu đãi thích hợp để giữ đội ngũ cơng nhân lành nghềtỷ lệ phế phẩm cải thiện 4.6.3 công tác tổ chức sản xuất: Trong trình khảo sát, theo dõi thực tế Công ty thấy công tác tổ chức sản xuất hiệu với hệ thống nhà xưởng rộng: kho nguyên liệu, xưởng tạo phôi sơ chế, tinh chế, sơn kho thành phẩm Từng xưởng hoạt động có tính độc lập riêng biệt, kho nguyên liệu tính khối lượng cấp phát nguyên liệu cho xưởng tạo phôi sơ chế, bên xưởng sơ chế cấp phát nguyên liệu cho xưởng tinh chế lắp ráp  Bố trí cơng nhân tương đối hợp lý, bên cạnh số máy thiếu cơng nhân làm việc, Cơng ty nên xem xét để bố trí cho hợp lý Trình độ cơng nhân bố trí phù hợp với công việc giao  Cán kỹ thuật phụ trách sản xuất có trách nhiệm cao quản lý quán xuyến công nhân, xếp công việc cho cơng nhân bố trí hợp lý  Cung cách quản lý Cơng ty mang tính động cao, vào đầu sản xuất tiến hành họp toàn thể công nhân để phổ biến kế hoạch sản xuất ngày kiểm điểm lại sai sót sản xuất Công ty quản lý công nhân hệ thống mã 52 vạch thẻ nên thuận tiện cho việc chấm cơng Vì thuận lợi cho người quản lý công nhân, tiết kiệm thời gian để sản xuất hiệu 4.6.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất Trong q trình khảo sát tơi thấy Cơng ty thực đầy đủ quy trình kỹ thuật sản xuất Trình tự sản xuất chi tiết sản phẩm tuân theo khâu cơng nghệ tính tốn Dây chuyền cơng nghệ Cơng ty có thuận lợi khó khăn:  Nhà xưởng xây dựng rộng rãi, thơng thống, có đầy đủ ánh sáng cho cơng nhân làm việc, hệ thống hút bụi trang bị đầy đủ  Đường vận chuyển bị vướng, lại chật chội, Cơng ty nên xếp bố trí lại cho hợp lý  Bố trí máy móc thiết bị hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho q trình sản xuất  Mơi trường làm việc: Tuy nhà xưởng Công ty xây dựng diện tích lớn, rộng rãi thơng thống, hệ thống xử lý bụi Công ty không xử lý hết lượng bụi thải sản xuất Điều gây ảnh hưởng đến sản xuất công nhân chất lượng sản phẩm Vì Cơng ty nên bố trí thêm hệ thống hút bụi 4.6.5 Cơng tác vệ sinh an tồn lao động: Trong q trình khảo sát theo dõi thực tế Công ty, thấy cơng nhân làm việc lượng bụi bay xung quanh nhiều Như ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người cơng nhân giảm tính thẩm mỹ sản phẩm Vì Cơng ty phải có phận thường xuyên dọn dẹp vệ sinh lúc làm việc sau ca làm việc Ở khu vực chà nhám, tăng hệ thông hút bụi, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho cơng nhân, nên có thêm vật dụng chứa đầu mẩu, phôi bào Công ty cần trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: thiết bị chống ồn khâu ghép hay khâu bào, bao tay, kiến bảo hộ Nên kiểm tra gắt gao xử lý nghiêm khắc với trường hợp công nhân đứng máy hay tháo phận bảo vệ an tồn lao động, khơng đeo trang lúc làm việc, nơi để nước uống gần nhà vệ sinh, dẻ lau chùi quy trình sơn để khơng nơi quy định Công ty nên quan tâm nhiều đến sức khỏe cho người cơng nhân, tạo an toàn cho người lao động nâng cao suất lao động mục tiêu chung Công ty 53 Chương KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Qua trình thực đề tài công ty TNHH Minh Phát II rút số kết luận sau: Công ty sản xuất tiến độ để giao hàng theo thời hạn hợp đồng cho khách hàng Cán quản lý người trẻ tuổi đào tạo có kinh nghiệm quản lý, hiểu biết rõ công nghiệp Chế biến gỗ Cơ chế quản lý Công ty tạo điều kiện cho cán công nhân phát huy hết lực để làm việc nhiệt tình có trách nhiệm Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị Cơng ty nhìn chung đầy đủ, đại thường xuyên đầu tư, phát triển Dây chuyền sản xuất có mức độ chun mơn hóa cao, ln đảm bảo cho tiến độ sản xuất nhịp nhàng Sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL sản xuất công ty TNHH Minh Phát II sản phẩm nội thất, chúng sử dụng nhà, văn phòng làm việc,…Sản phẩm có mẫu mã đẹp, chức đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất Ghế gỗ Cao Su ván ép uốn cong Ván nhân tạo lựa chọn hàng đầu nhiều nhà sản xuất đồ gỗ nội thất đa dạng chiều dày, kích thước ván, dễ trang sức bề mặt đảm bảo khả chịu lực sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL sử dụng liên kết đơn giản liên kết vít, liên kết chốt, liên kết mộng, … thuận tiện cho việc lắp ráp, tháo rời đóng gói Dây chuyền công nghệ Công ty sản xuất phù hợp với tình hình máy móc thiết bị, trình độ tay nghề công nhân Công ty TNHH Minh Phát II Sản phẩm mộc đa dạng nên có nhiều loại hình chi tiết khác công nghệ gia công chi tiết khác Để gia cơng tạo hình dạng, kích thước cho chi tiết sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL, Công ty áp dụng công nghệ gia công cắt gọt theo bước: Từ nguyên liệu gia công tạo phôi, công đoạn sử dụng máy cắt chọn, máy rong, máy bào mặt, thiết bị tráng keo, thiết bị ghép tấm, cưa lọng chi tiết, máy cắt đầu Gia cơng định hình tạo kích thước hình dạng cuối sản phẩm, công 54 đoạn tạo dáng gồm khâu sau: khoan lỗ vis, phay định hình, máy đánh mộng dương, khoan nằm, chà nhám Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn:  Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tạo phôi: 69,97 %  Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn sơ chế: 84,39 %  Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tinh chế: 97,5 %  Tỷ lệ lợi dụng gỗ trình sản xuất Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 57,58 % Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn:  Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế: 3,9%  Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế: 1,8%  Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức bề mặt lắp ráp sản phẩm: 0,9%  Tỷ lệ phế phẩm trình sản xuất Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL: 6,31% Tỷ lệ phế phẩm xảy công đoạn sơ chế, tinh chế cao nhất, dạng phế phẩm xảy với gỗ chủ yếu, ván khơng có Ở cơng đoạn sơ chế phế phẩm chủ yếu sai kích thước Còn công đoạn tinh chế phế phẩm chủ yếu khoan khơng vị trí bị nứt đầu Giá thành sơ sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL là: 338.525 (đồng) 5.2 Kiến nghị: Sau trình khảo sát xưởng sản xuất Công ty TNHH Minh Phát II tơi có số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng nghệ, quy trình sản xuất dòng sản phẩm nói chung sản phẩm Ghế JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL nói riêng Cơng ty Ngun liệu đầu vào q trình sản xuất có chất lượng khơng đảm bảo, có nhiều khuyết tật : mắt sống, mắt chết, mục, gỗ cong… làm giảm tỷ lệ lợi dụng gỗ, ảnh hưởng đến chất lượng chi tiết sản phẩm Do cần lựa chọn nguyên liệu kỹ trước thu mua Độ ẩm nguyên liệu phải đảm bảo – 12% để khỏi thời gian cho khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào qua máy móc thiết bị 55 Máy móc thiết bị cần cân chỉnh xác, thường xuyên kiểm tra, tiến hành bảo dưỡng sửa chữa để sử dụng hiệu quả, đảm bảo độ xác gia cơng sản phẩm.Việc bố trí máy móc thiết bị công đoạn tạo phôi chưa hợp lý, nên bố trí lại để góp phần đẩy nhanh, đảm bảo an tồn lao động q trình sản xuất vận chuyển chi tiết thuận lợi Khâu lựa chọn nguyên liệu nên tiến hành lựa chọn trước khởi động máy Cần đặt bảng hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy để xảy cố cơng nhân biết cách xử lý Trong q trình khảo sát thực tế Công ty, thấy công nhân làm việc buổi sáng từ 30 phút đến 11 30 phút, buổi chiều từ 12 30 phút đến 15 30 phút, thời gian làm việc không nghỉ giải lao, làm việc gây mệt mỏi, căng thẳng cho người công nhân ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người cơng nhân Do hiệu công việc không cao, chất lượng sản phẩm khơng đảm bảo Vì Cơng ty nên nghiên cứu để có chế độ làm việc hợp lý hơn, có thời gian cho cơng nhân nghỉ giải lao 15 phút ca làm việc để tránh tình trạng làm việc sức tạo điều kiện tăng suất hạn chế tai nạn lao động Cơng ty nên tổ chức khóa học để nâng cao tay nghề công nhân đánh giá trình độ tay nghề cơng nhân để bố trí cơng việc cho phù hợp với lực người nhằm đạt hiệu cao sản xuất Trong q trình khảo sát Cơng ty, tơi thấy lượng bụi nhiều, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người, đồng thời lượng bụi dính vào sản phẩm làm giảm tính thẩm mỹ sản phẩm Bởi Công ty nên đầu tư thêm hệ thống hút bụi, góp phần giảm bớt lượng bụi, tạo khơng gian thống khí xưởng định hình để cơng nhân thoải mái làm việc góp phần tăng suất lao động đảm bảo sức khỏe lâu dài nâng cao chất lượng công đoạn trang sức bề mặt 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Cơng nghệ chất phủ bề mặt gỗ Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Ngun lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ xẻ Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội Hứa Thị Huần, 2004 Bảo quản gỗ Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Bùi Việt Hải, 2003 Giáo trình phương pháp thống kê Lâm Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh  Khóa luận tốt nghiệp Lê Nguyễn Quỳnh Như, 2005 Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất bàn ghế Tullero Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Võ Hữu Hiệp, 2008 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất tủ ARMOIRE Cơng ty TNHH Latitude Tree Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 57 Nguyễn Thị Trung, 2009 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Bàn Deaf Rect TBL Công ty TNHH Minh Phát II Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí MinhTài liệu tham khảo từ hệ thống Internet 10 http://www.google.com.vn 11 http://www.mifaco@hcm.vnn.vn 12 http://www.tinkinhte.com 58 PHỤ LỤC 59 Phụ lục 25: Biểu đồ gia công sản phẩm Ghế JORDAN’30 ALLWOOD STOOL: Stt Khâu công nghệ Cắt Bào Rip Ghép Bào Ngắn saw Tấm Rong Cắt Nhám Cuốn Tinh, Tinh thùng Tên chi tiết Tou Khoan Đánh Chà Pie Lỗ Mộng Nhám Sức Kiểm Âm, tra Lọng Trang Lắp ráp, Trục, Bề dương Nhám Mặt nhập Băng kho 01 Chân trước x x x x x x x x x o x x x x 02 Kiềng trước x x x x x x x x x x x x x x 03 Kiềng trước x x x x x x x x x o x x x x 04 Chân sau x x x x x x x x x x x x x x 05 Kiềng sau x x x x x x x x x x o x x x 06 Kiềng sau x x x x x x x x x o x x x x 07 Lưng tựa x o o o o o o o x x o x x x 08 Kiềng hông x x x x x x x x x x x x x x 09 Kiềng hôngdưới x x x x x x x x x x x x x x 10 Mê ngồi x x x x x x o o x o o x x x 11 Bọ góc x x x x x x o o o x o o x x ( x: chi tiết có qua; o: chi tiết không qua ) Phụ lục 26: Thống kê hình ảnh số máy móc thiết bị xưởng Máy bào mặt Máy rong cạnh Ripsaw Má y ghép Máy cưa lọng Máy tề đầu Máy ghép Máy cưa đĩa Máy Toupie đầu bò Máy khoan nằm Máy Toupie trục Máy khoan đứng Máy đánh mộng âm Máy đánh mộng dương Máy chà nhám cạnh cong Máy chà nhám băng nằm Máy chà nhám thùng Máy chà nhám băng đứng Máy chà nhám chổi ... Nguyên liệu SL Mê ngồi Cao Su Chân trước KTTC (mm) a B c 20 455 430 Cao Su 40 40 735 Kiềng trước Cao Su 20 60 375 Kiềng trước Cao Su 20 30 375 Chân sau Cao Su 27 40 1050 Kiềng sau Cao Su 20 60 295... 60 295 Khung sau Kiềng sau Cao Su 20 25 375 10 200 405 Khung trước Lưng tựa 10 11 Hông Ván ép uốn cong R700 Kiềng hông Cao su 20 60 395 Kiềng hông Cao su 20 25 415 Cao su 20 58 90 Bọ góc 20 4.1.4... phẩm riêng Hiện Cơng ty sản xuất sản phẩm đồ nội thất xuất như: Drop Leaf Rect TBL, Anywhere Console Brown, Round Dining Table,…các sản phẩm làm theo đơn đặt hàng khách hàng Mỗi sản phẩm có nét
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ JORDAN 30’ ALLWOOD STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay