NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN HỖN LOẠI TRẠNG THÁI RỪNG IIIA2 TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

82 1 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN HỖN LOẠI TRẠNG THÁI RỪNG IIIA2 TẠI VƯỜN QUỐC GIA GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên : LÃ VĂN KHƠI Ngành : LÂM NGHIỆP Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 07 / 2010 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN HỖN LOẠI TRẠNG THÁI RỪNG IIIA2 TẠI VƯỜN QUỐC GIA GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả LÃ VĂN KHƠI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp – chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN VĂN DONG Tháng 07 năm 2010 LỜI CẢM ƠN Để đạt thành ngày hôm vô biết ơn:  Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô thuộc trường đại học Nơng Lâm TP HCM nói, đặc biệt thầy giáo, cô giáo thuộc khoa Lâm Nghiệp Bộ Mơn Quản Lý Tài Ngun Rừng tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường  Xin gởi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Văn Dong tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi để hồn thành tốt khóa luận  Đồng thời xin nói lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám Đốc cán nhân viên thuộc Vườn Quốc Gia Gia Mập, đặc biệt anh cán phòng Nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật thuộc VQG tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập, thu thập số liệu, tài liệu để thực đề tài  Cuối xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, tháng năm 2010 Sinh viên Lã Văn Khơi ii TÓM TẮT Đề tài : “Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên hỗn loại trạng thái rừng IIIA2 vườn quốc gia Gia Mập tỉnh Bình Phước” tiến hành Vườn Quốc Gia Gia Mập từ tháng đến tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Dong Phương pháp nghiên cứu đề tài điều tra thu thập số liệu trường Dùng phần mềm Excel 2003 Stargraphic để tính tốn xử lý số liệu kết thu được: 1.Tổ thành loài Thống kê 72 loài gỗ khu vực nghiên cứu có lồi khơng định danh lồi chiếm ưu là: Bằng lăng ổi (Lagestroemia calyculata), Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb), loài Ràng ràng (Ormosia cf inflata Merr & Chun), với số IV lần luợt là: 15,48%,12,01% 10,34% Về quy luật phân bố số theo cấp chiều cao Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao khu vực nghiên cứu phù hợp với hàm toán học: ln(N)= - 14,03+12,38ln(H)-2.33ln(H)^2 Cùng với chiều cao bình quân rừng Hvnbq = 18,83 m, hệ số biến động Cv% = 35,2%và biên độ biến động R = 30 Về quy luật phân bố số theo cấp đường kính Quy luật phân bố số theo cấp đường kính phù hợp với hàm mũ, với phương trình cụ thể: N = 4143,59 D^-2 Hệ số biến động 35,2% biên độ biến động 87,91 Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính (M/D1.3) Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính khu vực nghiên cứu phân bố khơng đồng cấp Ở cấp kính nhỏ chênh lệch không nhiều Tuy nhiên trữ lượng lớn lại tập trung cấp đường kính 93 -98 cm đạt đường kính chiều cao lớn số lượng nhỏ Về phân bố số theo cấp tiết diện ngang Phân bố số theo cấp tiết diện ngang khu vực nghiên cứu có kiểu phân bố giảm đặc trưng rừng nhiệt đới Tiết diện ngang bình quân 0,064 m2/ha iii Về quan hệ tương quan chiều cao đường kính Phương trình: Hvn= 6,61+2,94*sqrt(D) với kết phù hợp mặt thống kê như: r = 0,988; F tính = 663,95 > F bảng; χ2 tính = 0,654 < χ2 bảng = 25, chọn hàm biểu diễn mối tương quan chiều cao đường kính Về tình hình tái sinh tán rừng Mật độ tái sinh khu vực nghiên cứu 7760 cây/ha số có triển vọng chiếm 52.9% Về độ tàn che độ hỗn giao Sau tính tốn độ tàn che phương pháp vẽ trắc đồ xác định độ tàn che khu vực nghiên cứu 0,74 Về độ hỗn giao 0,137 cao, độ phong phú đa dạng iv DANH SÁCH CÁC BẢNG VIẾT TẮT Hvn Chiều cao vút D1.3 Đường kính thân vị trí 1,3 m Hdc Chiều cao cành Dt Đường kính tán Vcây Thể tích thân N Mật độ G Tiết diện ngang M/ha Trữ lượng hécta IV Chỉ số giá trị quan trọng K Kí hiệu độ hỗn giao rừng X Kí hiệu tổng số lồi CV Hệ số biến động S2 Phương sai S Độ lệch tiêu chuẩn R Biên độ biến động P Xác suất nhận phần tử/ thí nghiệm r Hệ số tương quan Xmax Trị số quan sát lớn Xmin Trị số quan sát nhỏ v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1: Tổ thành loài khu vực nghiên cứu 23 Bảng 4.2: Phân bố % số theo cấp chiều cao 25 Bảng 4.3: Phân bố % số theo cấp đường kính 27 Bảng 4.4: Bảng phân bố trữ lượng theo cấp kính 29 Bảng 4.5: Phân bố % số theo cấp tiết diện ngang 31 Bảng 4.6: Phân bố % tái sinh theo cấp chiều cao 34 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 5.1: Biểu đồ thống kê tổ thành lồi điển hình 23 Hình 5.2: Biểu đồ phân bố % số theo cấp chiều cao 25 Hình 5.3: Biểu đồ phân bố % số theo cấp đường kính (N%/D1.3) 28 Hình 5.4: Biểu đồ biểu thị phân bố % trữ lượng theo cấp kính 30 Hình 5.5: Biểu đồ phân bố % số theo cấp tiết diện ngang 31 Hình 5.6: Biểu đồ mơ tả mối tương quan D1.3 Hvn 33 Hình 5.7: Biểu đồ phân bố % số tái sinh theo cấp chiều cao 34 vii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Danh sách chữ viết tắt .v Danh sách bảng vi Danh sách hình vii Mục lục viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm đặc điểm cấu trúc hệ sinh thái rừng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.2 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.2 Những nghiên cứu cấu trúc rừng Việt Nam 2.2.3 Những nghiên cứu Vườn quốc gia Gia Mập CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG, ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp luận 3.2.2 Thu thập liệu liên quan 3.2.3 Ngoại nghiệp 10 3.2.4 Nội nghiệp 11 3.3 Đối tượng nghiên cứu 17 3.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 17 viii 3.4.1 Lịch sử hình thành phát triển vườn quốc gia gia mập 17 3.4.2 Vị trí địa lý 18 3.4.3 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 18 3.4.4 Điều kiện kinh tế xã hội 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Kết cấu tổ thành thực vật 22 4.2 Phân bố số theo cấp chiều cao 24 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính 26 4.4 Phân bố trữ lượng theo cấp kính 29 4.5 Phân bố số theo cấp tiết diện ngang 30 4.6 Tương quan chiều cao đường kính (Hvn/D1.3) 32 4.7 Tình hình tái sinh tán rừng 33 4.8 Xác định độ tàn che rừng 35 4.9 Xác định độ hỗn giao rừng 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.1.1 Về tổ thành loài 36 5.1.2 Về quy luật phân bố số theo cấp chiều cao 36 5.1.3 Về quy luật phân bố số theo cấp đường kính 36 5.1.4 Phân bố trữ lượng theo cấp đường kính 36 5.1.5 Về phân bố số theo cấp tiết diện ngang 37 5.1.6 Về quan hệ tương quan chiều cao đường kính 37 5.1.7 Về tình hình tái sinh tán rừng 37 5.1.8 Về độ tàn che độ hỗn giao 37 5.2 Kiến nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC ix 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 Chiêu liêu nghệ Sao đen Vên vên Rỏi mật Chiêu liêu nghệ Ràng ràng Gáo vàng Bằng lăng Thị đài dúng Rỏi mật Trường mật Chiếc Tam lang Sưng Nam Bộ Gáo vàng Trường mật Chiêu liêu nghệ Trường mật Ràng ràng Chóp mau Bằng lăng Trường mật sp3 sầm Thị đài dúng Thiết đinh bẹ sp4 Trôm Ràng ràng Ràng ràng Ơ rơ Ơ rơ Bằng lăng Còng da Ràng ràng Ơ rơ Lòng mán hẹp Ơ rơ Trám Ràng ràng Ràng ràng Thị đài dúng Ràng ràng Ràng ràng 18,6 36,2 21,4 32,5 12,0 15,8 68,3 17,6 15,5 27,0 22,7 20,8 11,1 50,2 12,4 11,3 10,0 10,5 14,9 17,9 10,5 18,6 29,8 18,6 10,2 25,8 14,0 15,8 33,9 14,6 10,2 87,4 10,8 41,1 19,1 18,8 17,8 16,4 33,2 26,8 12,7 34,4 44,6 21 30 23 28 18 20 32 19 20 23 23 22 18 30 20 18 17 14 20 18 22 23 19 13 22 10 18 10 34 25 11 17 12 23 23 23 25 15 22 14 20 13 13 27 12 14 18 16 17 10 22 14 12 12 16 12 14 15 15 15 12 3 25 19 11 10 16 15 15 0,027 0,103 0,036 0,083 0,011 0,020 0,366 0,024 0,019 0,057 0,040 0,034 0,010 0,198 0,012 0,010 0,008 0,009 0,017 0,025 0,009 0,027 0,070 0,027 0,008 0,052 0,015 0,020 0,090 0,017 0,008 0,599 0,009 0,132 0,029 0,028 0,025 0,021 0,087 0,056 0,013 0,093 0,156 2,2 5,6 9,8 4,9 9,3 5,6 8,9 16,6 2,9 8,2 9,3 11,6 4,9 2,7 12,4 5,7 3,6 3,9 4,8 2,7 4,8 5,2 5,2 9,7 3,7 4,9 7,5 4,3 12,5 6,2 7,2 1,5 9,5 2,5 6,2 7,6 3,9 8,7 6,2 8,6 18,6 2,5 5,8 9,7 8,7 5,6 2,5 11,3 6,7 3,8 3,8 2,6 3,1 6,7 4,6 10,5 3,5 2,9 7,5 4,7 14,8 5,4 6,5 7,5 10,2 a a c c a b c a b a b b a b a a b a a b b a b b a b a a a A B A B A A A C A C A C A A 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 Ơ rơ Ơ rơ Huỳnh lam Thị đài dúng Thị đài dúng Ơ rơ Ô rô Ô rô Ngát lông Ràng ràng Ràng ràng Ràng ràng Rỏi mật 12,4 10,2 12,3 17,2 14,0 9,9 10,1 11,1 13,8 27,5 11,6 31,0 13,5 12 12 13 15 8 11 23 10 23 10 2 10 11 2,5 18 6,5 15 0,012 0,008 0,012 0,023 0,015 0,008 0,008 0,010 0,015 0,059 0,011 0,075 0,014 9,5 2 2,2 3,5 2,5 6,6 2,5 7,9 10,2 4 3 2 4,4 7,1 A A A A A A A C A A A B B Phụ biểu Số liệu điều tra tái sinh TT ÔDB Ô TC 1 1 2 2 3 3 4 4 3 yếu khỏe yếu 2 1 1 3 1 2 2 1 1 6 5 3 Ô TC 1 1 2 2 2 3 3 4 lăng Thị đài dúng Trâm Chiêu liêu nghệ Bứa Ràng ràng Sao đen trâm Re Bứa ràng ràng lăng Thị láng Re Huỳnh lam bình linh Cẩm lai Bà rịa sp2 2 2 2 2 1 1 5 5 3 3 3 Ô TC 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 trâm Rỏi mật Bứa Rỏi mật bình linh nhọc ràng ràng lăng trâm Ngát lông Tiểu quất không cọng Chiêu liêu nghệ nhọc bời lời Lòng mán hẹp bình linh lăng Thị láng Sưng Nam Bộ nhọc Lòng mán hẹp Ngát lông 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 4 2 3 4 Ô TC 1 1 1 2 2 3 4 4 lăng bình linh Huỳnh lam Sầm ràng ràng Rỏi mật Mấu chó lăng trâm Bứa Chàm ron Vừng Quao núi ràng ràng trâm Sầm lăng bình linh 2 1 2 1 1 3 3 4 3 3 4 3 Cầy 2 11 Ô TC 1 1 2 2 2 3 3 4 4 trường lăng trâm nhọc Cồng Bứa Lòng mán hẹp tam lang Mấu chó trâm lăng Cẩm lai Bà rịa Huỳnh lam Vừng trường Mấu chó trâm nhọc Cồng tam lang sp3 2 1 4 4 1 5 2 2 4 5 4 5 5 Phụ biểu Bảng tính tổ thành lồi (IV%) bảng tính tổ thành loài (IV%) Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 loài Bằng lăng Dầu rái Ràng ràng Lòng mán hẹp Thị đài dúng Sao đen Bình linh nghệ Mấu chó Trâm Rỏi mật Re Bứa Trường mật Ơ rơ Gáo vàng Sầm Huỳnh lam Chiêu liêu nghệ Chiếc Tam lang Thị láng Gõ đỏ Ngát lông Gạt nai, dâu trái nhọn Cẩm lai Bà rịa Trám Sưng Nam Bộ Tiểu quất khơng cọng Sung Xồi nụt Cheo Bóm gai Chàm ron Nguyệt quới Vàng tâm Vên vên Cơm nguội tràn Bời lời trâm Quao núi Lọ nồi N 39 18 71 39 34 11 21 12 12 21 16 14 14 10 12 9 8 1 6 3 N% 7,44275 3,43511 13,5496 7,44275 6,48855 1,33588 2,09924 4,00763 2,29008 2,29008 4,00763 3,05344 2,67176 2,67176 0,76336 1,9084 2,29008 1,14504 1,71756 1,33588 0,38168 1,52672 1,71756 1,52672 1,14504 1,52672 1,52672 0,19084 0,19084 1,14504 0,76336 0,9542 1,14504 1,14504 0,76336 0,9542 0,57252 0,57252 0,76336 G 7,878 6,893 2,385 1,612 0,66 2,282 1,319 0,323 0,886 0,883 0,248 0,427 0,28 0,177 0,733 0,269 0,128 0,438 0,229 0,283 0,586 0,172 0,088 0,136 0,245 0,105 0,086 0,527 0,494 0,109 0,23 0,137 0,074 0,051 0,166 0,092 0,174 0,171 0,074 G% 23,5241 20,5829 7,12174 4,81352 1,9708 6,81418 3,93861 0,9645 2,64564 2,63669 0,74054 1,27505 0,8361 0,52853 2,18878 0,80325 0,38222 1,30789 0,68381 0,84505 1,74983 0,5136 0,26277 0,4061 0,73158 0,31354 0,2568 1,57365 1,47511 0,32548 0,68679 0,40909 0,22097 0,15229 0,49569 0,27472 0,51957 0,51062 0,22097 Iv% 15,48 12,01 10,34 6,13 4,23 4,08 3,02 2,49 2,47 2,46 2,37 2,16 1,75 1,6 1,48 1,36 1,34 1,23 1,2 1,09 1,07 1,02 0,99 0,97 0,94 0,92 0,89 0,88 0,83 0,74 0,73 0,68 0,68 0,65 0,63 0,61 0,55 0,54 0,49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Dấu dầu Nhội tía Tai nghé Hồng qn Đồng Cầy Gòn rừng sp2 Vừng Xồi rừng Dành dành Bời lời Cửu long sp1 Mộc hương Thần linh to Khổ sâm nam sp4 Mít chay sp3 Bụp Chóp mau Da Kiềng Trơm Còng da Kén son Nhọc Quần đầu Sung xoài Thiết đinh bẹ Trâu trấu Vàng vè Xồi tổng 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 524 0,76336 0,19084 0,57252 0,57252 0,57252 0,38168 0,19084 0,38168 0,38168 0,19084 0,38168 0,38168 0,38168 0,38168 0,38168 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 0,19084 100 0,051 0,232 0,095 0,089 0,047 0,096 0,126 0,06 0,047 0,11 0,032 0,026 0,028 0,022 0,02 0,076 0,052 0,031 0,027 0,023 0,017 0,014 0,017 0,015 0,009 0,013 0,008 0,008 0,009 0,008 0,01 0,008 0,013 33,489 0,15229 0,69276 0,28368 0,26576 0,14034 0,28666 0,37624 0,17916 0,14034 0,32847 0,09555 0,07764 0,08361 0,06569 0,05972 0,22694 0,15527 0,09257 0,08062 0,06868 0,05076 0,0418 0,05076 0,04479 0,02687 0,03882 0,02389 0,02389 0,02687 0,02389 0,02986 0,02389 0,03882 100 0,46 0,44 0,43 0,42 0,36 0,33 0,28 0,28 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,17 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 100 Phụ biểu Phân bố số theo cấp đường kính D1,3(cm) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) D1.3 10.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5 55.5 60.5 65.5 70.5 75.5 80.5 85.5 90.5 95.5 fe 37.5836 17.247 9.85982 6.3723 4.45428 3.28791 2.52619 2.00149 1.62478 1.34521 1.13205 0.96582 0.83368 0.72691 0.63942 0.56682 0.50592 0.45433 22.26551028 0.780489954 14.93407643 10 17.86623167 319.202234 4.754071816 2.222968182 87.91082803 8.089171975 96 11667.12739 524 1.53328042 fo f0-fe (fo-fe)^2 38.9313 1.34771 1.816336 23.0916 5.84461 34.15947 11.0687 1.20888 1.461393 5.15267 -1.2196 1.4875 4.96183 0.50756 0.257613 3.81679 0.52888 0.279717 1.71756 -0.8086 0.653894 1.9084 -0.0931 0.008667 2.48092 0.85614 0.732972 0.57252 -0.7727 0.597055 0.57252 -0.5595 0.313076 0.9542 -0.0116 0.000135 1.14504 0.31136 0.096945 0.38168 -0.3452 0.119187 1.14504 0.50562 0.255652 0.76336 0.19654 0.038628 0.38168 -0.1242 0.015435 0.9542 0.49987 0.24987 tổng chi bình phương bảng (fofe)^2/fe 0.0483279 1.9806044 0.148217 0.2334321 0.0578351 0.0850744 0.2588454 0.0043302 0.4511216 0.4438368 0.2765565 0.0001397 0.1162857 0.1639627 0.3998189 0.0681484 0.0305091 0.5499763 5.3170222 25 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.94600701 R Square 0.89492926 Adjusted R Square 0.88836234 Standard Error 0.1965581 Observations 18 ANOVA df 16 17 SS 5.265126 0.6181614 5.8832874 Intercept Coefficients 3.61737656 Standard Error 0.2872849 X=logx -2.0008348 0.1713949 Regression Residual Total MS 5.265126 0.0386351 F 136.2783554 t Stat 12.591601 11.673832 P-value 1.02142E-09 3.06384E-09 Significance F 3.06384E-09 Lower 95% 3.008359809 2.364175725 Upper 95% 4.2263933 -1.637494 Lower 95.0% 3.0083598 2.3641757 Upper 95.0% 4.226393318 1.637493973 Phụ lục Phân bố số theo cấp chiều cao Mean Standard Error Median 18.83397 0.289526 17 Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) H 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 f0 4.01 5.15 8.4 13.36 13.93 12.4 10.31 5.73 5.53 5.15 5.34 4.2 2.1 2.67 1.72 16 6.627562 43.92458 -0.12887 0.723064 30 36 9869 524 0.568778 fe f0-fe (f0-fe)^2 3.447565 0.562435 0.316333 6.840603 -1.6906 2.85814 9.570375 -1.17038 1.369778 10.96912 2.390879 5.716304 11.11753 2.812473 7.910005 10.40247 1.997531 3.990129 9.223041 1.086959 1.181479 7.878562 -2.14856 4.616321 6.556347 -1.02635 1.053387 5.355779 -0.20578 0.042345 4.317777 1.022223 1.04494 3.448692 0.751308 0.564463 2.736766 -0.63677 0.405471 2.162353 0.507647 0.257706 1.703772 0.016228 0.000263 tổng chi bình phương bảng (f0-fe)^2/fe 0.091755569 0.417819871 0.143126928 0.521126904 0.711489622 0.383575204 0.128100785 0.585934402 0.160666812 0.007906443 0.242008746 0.163674499 0.148156895 0.119178396 0.000154575 3.70534268 19.68 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0.949522 0.901593 0.885191 0.219392 Observations 15 ANOVA df SS Regression Residual 12 5.291823 0.577594 Total 14 5.869417 Coefficients Standard Error MS F Significance F 2.645912 0.048133 54.97104 9.08167E-07 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -14.0335 2.012439 -6.97336 1.49E-05 -18.41818761 -9.64873 -18.4182 -9.6487323 X Variable 12.37565 1.46538 8.445354 2.15E-06 9.182860628 15.56844 9.182861 15.5684361 X Variable -2.32604 0.260723 -8.92151 1.21E-06 -2.89410632 -1.75797 -2.89411 -1.7579745 Phụ biểu 8: Tương quan chiều cao đường kính D 10.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5 55.5 60.5 65.5 70.5 75.5 80.5 85.5 90.5 95.5 f0 13.8 17.4 20 22 23.7 25.1 26.3 27.3 28.3 29.2 30 30.7 31.4 32 32.6 33.1 33.7 34.2 fe 16.136689 18.184792 19.921416 21.456272 22.846681 24.127072 25.320045 26.441384 27.502625 28.512507 29.477833 30.404029 31.295498 32.155876 32.988207 33.795066 34.578657 35.340886 f0-fe (f0-fe)^2 2.3366888 5.4601147 0.7847916 0.6158978 -0.0785838 0.0061754 -0.5437277 0.2956399 -0.8533193 0.7281538 -0.9729283 0.9465895 -0.9799546 0.960311 -0.8586158 0.7372211 -0.7973745 0.6358061 -0.6874933 0.472647 -0.5221667 0.2726581 -0.2959713 0.087599 -0.1045022 0.0109207 0.1558764 0.0242974 0.3882069 0.1507046 0.6950658 0.4831164 0.8786575 0.7720389 1.1408858 1.3016205 tổng chi bình phương bảng (f0-fe)^2/fe 0.3383665 0.0338688 0.00031 0.0137787 0.0318713 0.0392335 0.0379269 0.0278813 0.023118 0.0165768 0.0092496 0.0028812 0.000349 0.0007556 0.0045684 0.0142955 0.022327 0.0368304 0.6541887 25 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.9881644 R Square 0.9764689 Adjusted R Square 0.9749982 Standard Error 0.9339367 Observations 18 ANOVA df Regression Residual Total Intercept X Variable 1 16 17 SS 579.1242 13.955803 593.08 Coefficients 6.6148873 2.9417924 Standard Error 0.8311541 0.1141678 MS 579.1242 0.8722377 F 663.95227 Significance F 1.866E-14 t Stat 7.9586778 25.767271 P-value 5.93E-07 1.866E-14 Lower 95% 4.8529194 2.6997675 Upper 95% 8.3768552 3.1838173 Lower 95.0% 4.8529194 2.6997675 Upper 95.0% 8.376855179 3.183817313 Phụ biểu 9: Một số hình ảnh điều tra thu thập số liệu hình Q trình lập tiêu chuẩn hình Quá trình điều tra gỗ Hình Quá trình điều tra gỗ Hình Quá trình điều tra gỗ Hình Quá trình điều tra tái sinh Hình Quá trình điều tra tái sinh ... lồi khơng định danh lồi chiếm ưu là: Bằng lăng ổi (Lagestroemia calyculata), Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb), loài Ràng ràng (Ormosia cf inflata Merr & Chun), với số IV lần luợt là: 15,48%,12,01%... dọa Việt Nam giới như: Gõ đỏ (Afzelia xylocarpar), Cẩm lai (Dalbergia ollivery), Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus), Trầm hương (Aquilaria crassna), Gõ mật, Hà thổ ô, Bá bệnh,…nổi bật hệ thực... Position System) khảo sát thực địa để xác định kiểu rừng, ranh giới, vị trí diện tích đo đếm - Sử dụng la bàn cầm tay để mở ô tiêu chuẩn với diện tích 2000 m2 (40×50m) , cắm tiêu góc ơ, cạnh ô tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN HỖN LOẠI TRẠNG THÁI RỪNG IIIA2 TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN HỖN LOẠI TRẠNG THÁI RỪNG IIIA2 TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay