KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ XOAN ĐÀO VÀ GỖ HUỶNH TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY

121 1 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** HUỲNH TẤN HẠNH KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA GỖ XOAN ĐÀO GỖ HUỶNH TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY BỘT GIẤY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH TẤN HẠNH KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA GỖ XOAN ĐÀO GỖ HUỶNH TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY BỘT GIẤY Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: HỒNG VĂN HỊA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp, nhận dạy bảo Thầy Cô, quan tâm giúp đỡ động viên gia đình bạn bè Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu tồn thể Thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt Q Thầy Khoa Lâm Nghiệp Bộ môn Chế Biến Lâm Sản tận tâm truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt khóa học Trung Tâm nghiên cứu Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy- Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Xin cảm ơn Cơng ty Hòa Bình cung cấp gỗ làm thí nghiệm Đồng thời xin cảm ơn anh chị em công nhân Công ty Trường Tiền giúp gia công mẫu Đặc biệt xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Hồng Văn Hòa anh chị Trung Tâm nghiên cứu Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên tơi suốt q trình học thời gian thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2010 Huỳnh Tấn Hạnh ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát tính chất gỗ Xoan đào gỗ Huỷnh” tiến hành Trung Tâm nghiên cứu Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy, thời gian từ 22/6/2010 đến ngày 30/7/2010 Kết thu được:  Tính chất gỗ Xoan đào: Tính chất vật lý: Dcb = 0,6 g/cm3, độ hút ẩm 14,34 % (40 ngày), độ hút nước 88,45 % (40 ngày) Tỷ lệ co rút tếp tuyến 8,16 %, tỷ lệ co rút xuyên tâm 5,04 % Tỷ lệ dãn nở tiếp tuyến 9,17 %, tỷ lệ dãn nở xuyên tâm 7,86 % Tỷ lệ co rút thể tích 12,21 % Tỷ lệ dãn nở thể tích 19,59 % Độ ẩm thăng Wtb = 15,79 %, Wbh = 30,76 % Tính chất học: Ứng suất nén dọc 513,52 (kG/cm2), ứng suất uốn tĩnh xuyên tâm 1148,04 (kG/cm2) ứng suất uốn tĩnh tiếp tuyến 1104,7 (kG/cm2), ứng suất nén ngang toàn xuyên tâm 80,43 (kG/cm2), ứng suất nén ngang toàn tiếp tuyến 71,69 (kG/cm2), ứng suất kéo dọc 924,39 (kG/cm2), ứng suất kéo ngang thớ tiếp tuyến 27,64 (kG/cm2), ứng suất kéo ngang thớ xuyên tâm 30,26 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc xuyên tâm 109,62 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc tiếp tuyến 119,04 (kG/cm2), ứng suất tách tiếp tuyến 673,55 (kG/cm2), ứng suất tách xuyên tâm 749,35 (kG/cm) Độ cứng mặt đầu 616,77 kGf, mặt tiếp tuyến 546,75 kGf, mặt xuyên tâm 516,96 kGf iii  Tính chất gỗ Huỷnh: Tính chất vật lý: Dcb = 0,79 g/cm3, độ hút ẩm 14,62 % (40 ngày), độ hút nước 57,7 % (40 ngày) Tỷ lệ co rút tếp tuyến 7,68 %, tỷ lệ co rút xuyên tâm 4,52 % Tỷ lệ dãn nở tiếp tuyến 10,15 %, tỷ lệ dãn nở xuyên tâm 6,36 % Tỷ lệ co rút thể tích 11,39 % Tỷ lệ dãn nở thể tích 18,08 % Độ ẩm thăng Wtb = 13,95 %, Wbh = 30,03 % Tính chất học: Ứng suất uốn tĩnh xuyên tâm 1248,94 (kG/cm2) ứng suất uốn tĩnh tiếp tuyến 1222,54 (kG/cm2), ứng suất nén ngang toàn xuyên tâm 122,87 (kG/cm2), ứng suất nén ngang toàn tiếp tuyến 102,59 (kG/cm2), ứng suất kéo dọc 1342,5 (kG/cm2), ứng suất kéo ngang thớ tiếp tuyến 17,45 (kG/cm2), ứng suất kéo ngang thớ xuyên tâm 26,45 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc xuyên tâm 113,78 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc tiếp tuyến 121,1 (kG/cm2), ứng suất tách tiếp tuyến 525,69 (kG/cm2), ứng suất tách xuyên tâm 783,18 (kG/cm) Độ cứng mặt đầu 941,43 kGf, mặt tiếp tuyến 958,32 kGf, mặt xuyên tâm 931,4 kGf iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tình hình ngành Gỗ 2.2 Giới thiệu sơ lược Xoan đào 2.3 Giới thiệu sơ lược Huỷnh 2.4 Những nghiên cứu liên quan ngồi nước 2.5 sở thuyết tiêu vật học 2.5.1 Các tiêu vật 2.5.2 Các tiêu học Chương 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Vật liệu khảo sát 11 3.2 Nội dung nghiên cứu 11 3.3 Phương pháp nghiên cứu 11 v 3.4 Phương pháp khảo sát tính chất vật 12 3.4.1 Dụng cụ thí nghiệm 12 3.4.2 Xác định độ hút ẩm 12 3.4.3 Xác định độ hút nước 13 3.4.4 Xác định khối lượng thể tích 14 3.4.5 Xác định tỷ lệ co dãn chiều 15 3.4.6 Xác định tỷ lệ co dãn thể tích 16 3.4.7 Xác định hệ số co dãn 17 3.4.8 Xác định điểm bão hòa thớ gỗ 18 3.5 Phương pháp khảo sát tính chất học 19 3.5.1 Dụng cụ thí nghiệm 19 3.5.2 Ứng suất nén dọc thớ 20 3.5.3 Ứng suất nén ngang thớ 20 3.5.4 Ứng suất kéo dọc thớ: 21 3.5.5 Ứng suất kéo ngang thớ 22 3.5.6 Ứng suất uốn tĩnh 23 3.5.7 Ứng suất trượt dọc thớ 24 3.5.8 Ứng suất tách 25 3.5.9 Độ cứng 26 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết xác định tính chất vật loại gỗ Xoan đào gỗ Huỷnh 27 4.1.1 Khối lượng thể tích 27 4.1.2 Độ hút ẩm 28 4.1.3 Độ hút nước 29 vi 4.1.4 Tỷ lệ co dãn 31 4.1.5 Hệ số co rút 34 4.1.6 Độ ẩm bão hòa thớ gỗ - Độ ẩm thăng 35 4.2 Kết xác định tính chất học loại gỗ Xoan đào gỗ Huỷnh 36 4.2.1 Ứng suất nén dọc 38 4.2.2 Ứng suất nén ngang thớ 39 4.2.3 Ứng suất kéo dọc thớ 41 4.2.4 Ứng suất kéo ngang thớ 42 4.2.5 Ứng suất uốn tĩnh 43 4.2.6 Ứng suất trượt 44 4.2.7 Ứng suất tách 46 4.2.8 Độ cứng 47 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.1.1 Đối với gỗ Xoan đào (Pygeum arboretum Endl) 51 5.1.2 Đối với gỗ Huỷnh (Tarrietia paryifolia (Merr) Merr et Chun) 52 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 57 vii DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Ý NGHĨA ĐƠN VỊ Wa Độ hút ẩm % Wn Độ hút nước % Wbh Độ ẩm bão hòa % Wtb Độ ẩm thăng % m0 Khối lượng khô kiệt g ma Khối lượng sau hút ẩm, hút nước g Yt, Yx, Yl Tỷ lệ co rút, dãn nở tiếp tuyến, xuyên tâm, dọc thớ % YVcr, YVdn Tỷ lệ co rút, dãn nở thể tích % TT, XT, L Kích thước chiều tiếp tuyến, xuyên tâm, dọc thớ KVcr, KVdn Hệ số co rút, dãn nở thể tích Kt, Kx, Kl Hệ số co rút, dãn nở tiếp tuyến, xuyên tâm, dọc thớ Vt Thể tích gỗ tươi cm3 V0 Thể tích gỗ khơ kiệt cm3 Vtb Thể tích gỗ độ ẩm thăng cm3 Dcb, D0, Dkk Khối lượng thể tích bản, khơ kiệt, khơ khơng khí nd Ứng suất nén dọc (kG/cm2) nntbtt Ứng suất nén ngang toàn tiếp tuyến (kG/cm2) nntbxt Ứng suất nén ngang toàn xuyên tâm (kG/cm2) kd Ứng suất kéo dọc (kG/cm2) kntt Ứng suất kéo ngang tiếp tuyến (kG/cm2) knxt Ứng suất kéo ngang xuyên tâm (kG/cm2) tdtt Ứng suất trượt dọc tiếp tuyến (kG/cm2) tdxt Ứng suất trượt dọc xuyên tâm (kG/cm2) ut Ứng suất uốn tĩnh (kG/cm2) ttt Ứng suất tách tiếp tuyến (kG/cm2) viii mm g/cm3 txt Ứng suất tách xuyên tâm X Giá trị trung bình Sd Độ lệch chuẩn Cv Hệ số biến động TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KLTT Khối lượng thể tích DTTN Diện tích tự nhiên LT, TN thuyết, Thực nghiệm ix (kG/cm2) Phụ lục 12: Điểm bão hòa thớ gỗ gỗ Huỷnh V0 (cm3) Wtb (%) YVcr% KVcr STT Vtb (cm ) Wbh (%) 12,17 11,54 12,71 11,30 0,43 26,36 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tb 12,75 12,74 12,11 12,68 12,70 12,53 12,46 12,83 12,97 12,61 12,82 12,69 12,40 12,56 12,27 12,19 13,56 12,73 12,81 12,56 12,72 12,47 12,87 12,73 12,35 12,31 12,88 12,12 12,35 12,60 11,67 12,05 11,58 12,03 12,01 11,88 11,88 12,01 12,43 11,92 12,05 12,00 11,91 11,99 11,71 11,63 12,95 12,08 11,97 12,09 12,05 11,88 12,27 12,08 11,86 11,77 12,05 11,65 11,83 11,96 13,40 14,81 13,25 14,95 14,26 13,96 13,80 14,37 12,93 14,32 15,64 13,99 14,70 14,97 12,60 12,92 13,69 15,67 14,00 14,12 13,95 15,01 13,68 13,83 13,85 14,07 13,47 13,18 12,32 13,95 17,18 0,69 13,18 0,39 11,13 0,35 11,69 0,36 13,85 0,40 14,28 0,39 11,02 0,35 13,16 0,47 9,20 0,34 10,31 0,40 13,10 0,41 12,66 0,41 9,84 0,28 10,12 0,31 10,27 0,38 10,61 0,37 9,63 0,34 8,69 0,34 14,17 0,50 9,64 0,27 13,05 0,40 9,98 0,33 11,22 0,36 12,79 0,39 9,47 0,30 8,48 0,33 13,06 0,51 8,70 0,31 9,82 0,36 11,39 0,38 Xử số liệu 24,76 34,19 32,08 32,46 34,34 36,70 31,34 27,81 27,30 25,61 32,22 30,64 35,29 32,15 27,08 28,53 28,16 25,31 28,13 35,10 32,71 29,91 31,54 32,90 31,48 25,88 25,48 28,16 27,31 30,03 Đặc trưng mẫu Wtb (%) Wbh (%) X Sd 13,95 30,03 0,84 6,05 3,41 11,36 Cv% 94 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tb Yx% 4,26 4,00 5,25 5,08 4,18 5,63 5,65 2,81 6,04 3,64 4,23 5,66 5,73 4,55 4,26 3,54 3,64 2,81 3,32 7,37 4,44 5,84 4,44 5,11 5,08 3,75 2,54 5,21 2,82 4,61 4,52 Phụ lục 13: Hệ số co rút gỗ Huỷnh Tỷ lệ co rút Wbh (%) Yt% Yl% YVcr% Kx 7,90 0,20 11,30 26,36 0,16 15,66 0,40 17,18 24,76 0,16 8,99 0,40 13,18 34,19 0,15 6,73 0,40 11,13 32,08 0,16 8,28 0,33 11,69 32,46 0,13 9,44 0,37 13,85 34,34 0,16 10,00 0,37 14,28 36,70 0,15 9,00 0,30 11,02 31,34 0,09 8,23 0,33 13,16 27,81 0,22 5,94 0,37 9,20 27,30 0,13 6,58 0,40 10,31 25,61 0,17 8,55 0,33 13,10 32,22 0,18 7,96 0,30 12,66 30,64 0,19 5,77 0,27 9,84 35,29 0,13 6,29 0,43 10,12 32,15 0,13 7,32 0,27 10,27 27,08 0,13 7,75 0,17 10,61 28,53 0,13 7,28 0,33 9,63 28,16 0,10 5,51 0,43 8,69 25,31 0,13 8,23 0,30 14,17 28,13 0,26 5,45 0,46 9,64 35,10 0,13 8,31 0,30 13,05 32,71 0,18 6,05 0,33 9,98 29,91 0,15 6,84 0,30 11,22 31,54 0,16 8,86 0,26 12,79 32,90 0,15 6,20 0,20 9,47 31,48 0,12 6,31 0,23 8,48 25,88 0,10 9,02 0,27 13,06 25,48 0,20 6,14 0,33 8,70 28,16 0,10 5,74 0,30 9,82 27,31 0,17 7,68 0,32 11,39 30,03 0,15 Xử số liệu Đặc trưng mẫu Kx X 0,15 Sd 0,04 Cv% 24,52 95 Hệ số co rút Kt Kl 0,30 0,01 0,63 0,02 0,26 0,01 0,21 0,01 0,26 0,01 0,27 0,01 0,27 0,01 0,29 0,01 0,30 0,01 0,22 0,01 0,26 0,02 0,27 0,01 0,26 0,01 0,16 0,01 0,20 0,01 0,27 0,01 0,27 0,01 0,26 0,01 0,22 0,02 0,29 0,01 0,16 0,01 0,25 0,01 0,20 0,01 0,22 0,01 0,27 0,01 0,20 0,01 0,24 0,01 0,35 0,01 0,22 0,01 0,21 0,01 0,26 0,01 KVcr 0,43 0,69 0,39 0,35 0,36 0,40 0,39 0,35 0,47 0,34 0,40 0,41 0,41 0,28 0,31 0,38 0,37 0,34 0,34 0,50 0,27 0,40 0,33 0,36 0,39 0,30 0,33 0,51 0,31 0,36 0,38 Kt 0,26 0,08 31,80 KVcr 0,38 0,08 21,44 Kl 0,01 0,00 24,45 Phụ lục 15: Ứng suấ nén ngang thớ tiếp tuyến gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB Kích thước mặt cắt ngang (mm) Chiều rộng b Chiều cao h 20,04 20,04 20,02 19,84 20,06 20,08 20,06 20,00 20,04 20,10 20,02 19,84 20,14 21,28 29,76 20,10 20,08 20,12 20,12 20,10 20,04 20,06 20,10 20,10 20,38 20,04 20,04 20,04 20,10 20,06 30,08 30,06 30,16 30,32 30,20 30,10 30,08 30,14 30,00 30,28 30,10 30,16 30,22 30,04 30,26 30,04 30,12 30,10 30,12 30,14 30,36 30,04 30,28 30,28 30,06 30,12 30,30 30,18 30,10 30,08 20,43 30,15 Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Tải trọng cực đại Pmax (kG) 6,0280 6,0240 6,0380 6,0155 6,0581 6,0441 6,0340 6,0280 6,0120 6,0863 6,0260 5,9837 6,0863 6,3925 9,0054 6,0380 6,0481 6,0561 6,0601 6,0581 6,0841 6,0260 6,0863 6,0863 6,1262 6,0360 6,0721 6,0481 6,0501 6,0340 6,1591 650 520 600 700 1.100 800 700 820 570 600 590 900 830 700 680 600 650 590 820 610 590 720 670 570 680 800 560 1.000 750 690 702 96 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 107,8 96,5 86,3 77,3 99,4 88,9 116,4 104,1 181,6 162,5 132,4 118,5 116,0 103,8 136,0 121,7 94,8 84,9 98,6 88,2 97,9 87,6 150,4 134,6 136,4 122,1 109,5 98,0 75,5 67,6 99,4 88,9 107,5 96,2 97,4 87,2 135,3 121,1 100,7 90,1 97,0 86,8 119,5 106,9 110,1 98,5 93,7 83,8 111,0 99,3 132,5 118,6 92,2 82,5 165,3 148,0 124,0 110,9 114,4 102,3 114,6 102,6 Sử số liệu Tiếp tuyến W15% W18% Đặc trưng mẫu X 114,63 102,59 Sd 23,54 21,07 Cv% 20,54 20,54 Phụ lục 16: Ứng suất nén ngang thớ Xuyên tâm gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB Kích thước mặt cắt ngang (mm) Chiều rộng b Chiều cao h 20,06 20,06 20,00 20,10 20,06 20,00 20,04 20,04 20,06 20,00 20,10 19,92 20,02 20,14 19,90 20,04 20,14 20,12 20,04 19,96 20,14 20,06 20,06 20,04 19,96 20,00 20,10 20,00 20,12 20,10 30,10 30,14 30,14 30,16 30,10 30,02 30,08 30,08 30,06 30,06 30,06 30,04 30,02 30,28 30,32 30,12 30,08 30,32 30,18 30,34 30,08 30,14 30,10 30,14 30,36 30,04 30,24 30,16 30,24 30,12 20,05 30,14 Diện tích mặt cắt ngang (cm2) 6,0381 6,0461 6,0280 6,0622 6,0381 6,0040 6,0280 6,0280 6,0300 6,0120 6,0421 5,9840 6,0100 6,0984 6,0337 6,0360 6,0581 6,1004 6,0481 6,0559 6,0581 6,0461 6,0381 6,0401 6,0599 6,0080 6,0782 6,0320 6,0843 6,0541 6,0427 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 97 Tải trọng cực đại Pmax (kG) 620 650 1.000 650 900 980 1.080 900 790 600 740 750 800 1.200 750 830 800 760 850 900 750 750 1.000 750 760 900 1.000 750 860 820 830 Sử số liệu Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 102,7 107,5 165,9 107,2 149,1 163,2 179,2 149,3 131,0 99,8 122,5 125,3 133,1 196,8 124,3 137,5 132,1 124,6 140,5 148,6 123,8 124,0 165,6 124,2 125,4 149,8 164,5 124,3 141,3 135,4 137,3 91,9 96,2 148,5 96,0 133,4 146,1 160,4 133,6 117,3 89,3 109,6 112,2 119,1 176,1 111,3 123,1 118,2 111,5 125,8 133,0 110,8 111,0 148,2 111,1 112,2 134,1 147,2 111,3 126,5 121,2 122,9 Xuyên tâm W15% W18% 137,29 122,87 22,69 20,31 16,53 16,53 Phụ lục 17: Ứng suất kéo dọc thớ gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu Kích thước mặt cắt ngang (mm) Chiều rộng Chiều dày a b 4,48 25,00 Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Tải trọng cực đại Pmax (kG) Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 1,1200 1057,0 944 901 4,50 25,06 1,1277 1321,0 1.171 1.119 4,82 25,12 1,2108 1666,0 1.376 1.314 4,60 24,94 1,1472 1562,0 1.362 1.300 4,60 25,00 1,1500 1340,0 1.165 1.113 4,68 25,14 1,1766 1707,0 1.451 1.386 4,40 24,78 1,0903 1876,0 1.721 1.643 4,42 25,30 1,1183 2030,0 1.815 1.734 4,36 25,06 1,0926 1709,0 1.564 1.494 10 4,50 25,18 1,1331 1517,0 1.339 1.279 11 4,30 25,06 1,0776 1388,0 1.288 1.230 12 4,42 25,16 1,1121 1577,0 1.418 1.354 13 4,68 25,08 1,1737 1449,0 1.235 1.179 14 4,40 25,00 1,1000 1476,0 1.342 1.281 15 4,06 25,22 1,0239 1473,0 1.439 1.374 16 4,42 25,18 1,1130 1812,0 1.628 1.555 17 4,44 25,16 1,1171 1688,0 1.511 1.443 18 4,70 25,08 1,1788 1726,0 1.464 1.398 19 4,56 25,02 1,1409 1689,0 1.480 1.414 20 4,48 25,00 1,1200 1571,0 1.403 1.340 TB 4,56 25,04 1,1426 1581,7 1.376 1.314                           Sử số liệu Đặc trưng mẫu W15% X 1405,75 Sd 198,09 Cv% 14,09         98 W18% 1342,50 189,18 14,09 Phụ lục 18: Ứng suất kéo ngang thớ xuyên tâm gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 TB Kích thước mặt cắt ngang (mm) Chiều rộng a 50,04 50,06 50,18 50,04 49,92 50,00 50,10 49,86 49,94 49,88 50,02 50,10 50,16 50,16 50,12 50,04 Chiều dày b 50,10 50,04 50,12 49,84 49,92 49,92 49,96 50,22 50,10 50,14 50,14 50,06 49,84 50,04 49,92 50,02 Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Tải trọng cực đại Pmax (kG) 25,0700 25,0500 25,1502 24,9399 24,9201 24,9600 25,0300 25,0397 25,0199 25,0098 25,0800 25,0801 24,9997 25,1001 25,0199 25,03 658,5 691,4 698,6 712,5 654,0 691,1 704,4 727,2 606,5 596,8 614,0 669,4 751,4 756,8 691,2 681,59 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 26,27 25,48 28,12 27,28 27,78 26,94 28,57 27,71 26,24 25,46 27,69 26,86 28,14 27,30 29,04 28,17 24,24 23,51 23,86 23,15 24,48 23,75 26,69 25,89 30,06 29,15 30,15 29,25 27,63 26,80 27,26 26,45 Sử số liệu Xuyên tâm W15% W18% Đặc trưng mẫu X 27,26 26,45 Sd 1,96 1,90 Cv% 7,20 7,20 99 Phụ lục 19: Ứng suẤt kéo vng góc hướng tiếp tuyến gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 TB Kích thước mặt cắt ngang (mm) Chiều rộng a 50,10 50,12 50,06 50,16 50,10 50,20 49,96 49,84 50,04 50,06 50,06 50,10 50,06 50,12 50,02 Chiều dày b 50,12 50,04 50,18 50,08 50,08 49,92 49,92 49,96 50,06 49,86 50,04 50,10 50,12 50,10 50,06 50,07 50,04 Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Tải trọng cực đại Pmax (kG) 25,1101 25,0800 25,1201 25,1201 25,0901 25,0598 24,9400 24,9001 25,0500 24,9599 25,0500 25,1001 25,0901 25,1101 25,0400 25,05 445,6 421,8 492,8 413,5 522,1 489,0 493,7 517,2 485,9 511,8 435,1 474,4 356,7 432,0 410,9 460,17 100 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 17,75 16,68 19,68 18,50 19,62 18,44 16,46 15,47 20,81 19,56 19,51 18,34 19,80 18,61 20,77 19,52 19,40 18,23 20,50 19,27 17,37 16,33 18,90 17,77 14,22 13,36 17,20 16,17 16,41 15,43 18,56 17,45 Sử số liệu Tiếp tuyến W15% W18% Đặc trưng mẫu X 18,56 17,45 Sd 1,91 1,80 Cv% 10,30 10,30 Ký hiệ u mẫ u 10 11 TB 10 TB Phụ lục 20: Ứng suất uốn tĩnh tiếp tuyến gỗ Huỷnh Tải Ứng Ứng Kích thước mặt cắt trọng suất suất Mơđun ngang (mm) Biến dạng cực đại 15% 18% đàn hồi gỗ tương đối Chiều Pmax (kG/cm2 (kG/cm2 (kG/cm2) Chiều rộng b cao h (kG) ) ) 25,00 25,18 367,7 0,0146 1.253 1.102 85.799 25,18 25,08 405,3 0,0117 1.382 1.216 118.106 25,20 25,20 406,6 0,0149 1.372 1.207 92.082 25,18 25,14 504,9 0,0267 1.713 1.508 64.166 25,20 25,18 416,5 0,0153 1.408 1.239 92.004 25,16 25,22 418,5 0,0175 1.412 1.243 80.696 25,18 24,80 477,0 0,0182 1.663 1.464 91.386 25,06 25,18 384,5 0,0184 1.307 1.150 71.020 25,20 25,18 346,0 0,0084 1.169 1.029 139.213 25,24 24,96 368,5 0,0096 1.265 1.114 131.820 24,36 25,14 381,3 0,0115 1.337 1.177 116.293 25,09 25,11 407,0 0,0152 1.389 1.223 98.417 Phụ lục 21: Ứng suất uốn tĩnh xuyên tâm gỗ Huỷnh 25,16 25,22 502,1 0,0135 1.694 1.491 125.502 25,10 25,20 498,3 0,0166 1.688 1.486 101.696 24,84 24,82 348,1 0,0122 1.228 1.081 100.689 25,12 25,14 421,5 0,0187 1.434 1.262 76.665 25,18 25,18 387,3 0,0144 1.310 1.153 90.973 25,16 25,14 375,0 0,0124 1.273 1.121 102.698 25,04 25,14 562,1 0,0160 1.918 1.688 119.873 25,14 25,16 248,7 0,0067 844 743 125.953 24,90 25,16 391,0 0,0133 1.340 1.179 100.716 24,80 25,00 420,0 0,0158 1.463 1.288 92.609 25,04 25,12 415,41 0,01 1.419,25 1.248,94 103.737,40 Sử số liệu Tiếp tuyến Xuyên tâm Đặc trưng mô đun đàn mô đun đàn mẫu W15% W18% hồi W15% W18% hồi 1389,2 1222,5 X 98416,78 1419,25 1248,94 103737,40 Sd 165,24 145,41 24525,51 299,22 263,32 15884,70 Cv% 11,89 11,89 24,92 21,08 21,08 15,31 101 Phụ lục 22: Ứng suất trượt dọc thớ tiếp tuyến gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 TB Kích thước mặt trượt (mm) Chiều rộng b Chiều dài l 37,94 37,94 37,86 37,82 37,92 37,74 38,06 37,90 38,00 37,84 37,82 37,96 37,94 38,00 37,90 50,06 50,10 49,78 50,12 49,92 49,92 50,16 50,10 50,12 50,14 50,26 49,80 49,88 50,04 50,10 37,91 50,03 Diện tích mặt trượt (cm2) 18,9928 19,0079 18,8467 18,9554 18,9297 18,8398 19,0909 18,9879 19,0456 18,9730 19,0083 18,9041 18,9245 19,0152 18,9879 18,97 102 Tải trọng cực đại Pmax (kG) 2.863 2.719 2.745 2.474 2.465 2.581 3.000 2.614 2.487 2.445 3.000 2.773 2.679 3.000 2.691 2.702,40 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 150,74 128,13 143,05 121,59 145,65 123,80 130,52 110,94 130,22 110,69 137,00 116,45 157,14 133,57 137,67 117,02 130,58 110,99 128,87 109,54 157,83 134,15 146,69 124,68 141,56 120,33 157,77 134,10 141,72 120,46 142,47 121,10 Sử số liệu Tiếp tuyến Đặc trưng mẫu W15% W18% X 142,47 121,10 Sd 10,20 8,67 Cv% 7,16 7,16 Phụ lục 23: Ứng suất trượt dọc thớ xuyên tâm gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 TB Kích thước mặt trượt (mm) Chiều rộng Chiều b dài l 37,80 37,84 37,90 37,78 37,94 37,94 37,96 37,88 37,70 37,74 37,78 38,00 37,92 37,72 37,98 50,12 50,30 50,18 49,88 50,20 49,92 50,04 50,08 49,96 50,22 49,86 50,12 50,10 50,12 50,04 37,86 50,08 Diện tích mặt trượt (cm2) Tải trọng cực đại Pmax (kG) 18,9454 19,0335 19,0182 18,8447 19,0459 18,9396 18,9952 18,9703 18,8349 18,9530 18,8371 19,0456 18,9979 18,9053 19,0052 18,96 2.687 2.536 2.554 2.332 2.780 2.598 2.346 2.561 2.647 2.413 2.469 2.743 2.444 2.511 2.447 2.537,87 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 141,83 120,55 133,24 113,25 134,29 114,15 123,75 105,19 145,96 124,07 137,17 116,60 123,50 104,98 135,00 114,75 140,54 119,46 127,31 108,22 131,07 111,41 144,02 122,42 128,65 109,35 132,82 112,90 128,75 109,44 133,86 113,78 Sử số liệu Xuyên tâm Đặc trưng mẫu W15% W18% X 133,86 113,78 Sd 7,00 5,95 Cv% 5,23 5,23 103 Phụ lục 24: Ứng suất tách xuyên tâm gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu Chiều dày a (mm) Tải trọng cực đại Pmax (kG) 10 11 12 13 14 15 TB 50,2 56,2 50,1 50,2 50,1 50,2 50,1 49,9 50,0 50,1 49,9 49,8 50,2 50,1 50,0 50,47 236,5 360,0 356,6 457,3 485,1 480,2 512,2 456,3 462,2 437,0 453,8 367,6 522,9 431,5 482,9 433,47 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 104 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 47,1 64,0 71,2 91,2 96,8 95,7 102,3 91,4 92,4 87,3 91,0 73,8 104,2 86,1 96,5 86,06 Sử số liệu Xuyên tâm W15% 86,06 15,50 18,11 43 58 65 83 88 87 93 83 84 79 83 67 95 78 88 78,32 W18% 78,30 14,18 18,11 Phụ lục 25: Ứng suất tách tiếp tuyến gỗ Huỷnh Ký hiệu mẫu Chiều dày a (mm) Tải trọng cực đại Pmax (kG) 10 11 12 13 14 15 TB 50,12 50,30 50,04 49,80 49,88 49,70 50,16 50,94 50,20 50,12 49,96 50,14 50,16 50,10 50,00 450,0 300,6 254,2 289,0 336,5 256,9 212,0 263,4 250,3 278,9 313,0 329,0 310,5 259,4 237,8 289,43 50,11 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 105 Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) 89,8 82 59,8 54 50,8 46 58,0 53 67,5 61 51,7 47 42,3 38 51,7 47 49,9 45 55,6 51 62,7 57 65,6 60 61,9 56 51,8 47 47,6 43 57,77 52,57 Sử số liệu Tiếp tuyến W15% W18% 57,77 52,57 11,32 10,30 19,60 19,60 STT Phụ lục 26: Độ cứng gỗ Huỷnh Ứng suất 15% (kG/cm2) Ứng suất 18% (kG/cm2) Mặt đầu Xuyên tâm Tiếp tuyến Mặt đầu Xuyên tâm Tiếp tuyến 913,0 809,7 875,5 830,83 736,83 796,71 1.055,0 895,0 951,1 960,05 814,45 865,50 874,5 887,0 855,4 896,9 784,0 932,9 795,80 807,17 778,41 816,18 713,44 848,94 898,0 993,6 1.015,0 817,18 904,18 923,65 947,0 1.016,0 1.035,2 861,77 924,56 942,03 992,0 962,8 924,8 902,72 876,15 841,57 950,0 871,6 867,0 864,50 793,16 788,97 1.121,0 1.241,0 1.236,7 1020,11 1129,31 1125,40 10 967,6 846,0 894,7 880,52 769,86 814,18 11 978,0 952,3 970,6 889,98 866,59 883,25 12 917,0 948,0 995,0 834,47 862,68 905,45 13 938,0 868,0 890,5 853,58 789,88 810,36 14 1.020,0 1.008,4 1.019,0 928,20 917,64 927,29 15 911,7 891,0 954,5 829,65 810,81 868,60 16 1.196,0 1.042,0 1.085,6 1088,36 948,22 987,90 17 980,9 872,9 862,1 892,62 794,34 784,51 18 922,6 814,7 894,8 839,57 741,38 814,27 19 1.046,0 950,0 985,8 951,86 864,50 897,08 20 21 758,1 803,6 738,8 856,0 787,0 902,2 689,87 731,28 672,31 778,96 716,17 821,00 22 843,1 920,7 912,9 767,22 837,84 830,74 23 24 989,6 1.109,0 970,6 1.062,0 1.164,0 1.105,9 900,54 1009,19 883,25 966,42 1059,24 1006,37 25 761,8 801,0 845,6 693,24 728,91 769,50 26 27 863,8 1.195,0 928,6 1.112,0 942,6 1.118,3 786,06 1087,45 845,03 1011,92 857,77 1017,65 28 974,0 816,0 769,1 886,34 742,56 699,88 29 1.094,0 1.072,0 1.091,4 995,54 975,52 993,17 30 936,0 928,9 935,7 851,76 845,30 851,49 TB 961,4 931,4 874,9 847,6 872,1 Mặt đầu W15% Tiếp tuyến Xuyên tâm Mặt đầu W18% Tiếp tuyến Xuyên tâm X 961,44 958,32 931,40 874,91 872,07 847,57 Sd 110,31 112,85 106,34 100,39 102,70 96,77 Cv% 11,47 11,78 11,42 11,47 11,78 11,42 Đặc trưng mẫu 958,3 Xử số liệu 106 Một số hình ảnh thí nghiệm Tủ sấy Máy thử ứng suất Cân điện tử Sấy khô kiệt 107 Mẫu thử ứng suất nén Mẫu thử ứng suất kéo ngang thớ Mẫu thử ứng suất uốn tĩnh Mẫu thử ứng suất tách 108 ... sáng , sinh trưởng nhanh, mọc rải rác rừng nguyên sinh thứ sinh tỉnh miền Bắc Sinh thái: Phân bố rải rác hầu hết tỉnh miền Bắc, từ độ cao tuyệt đối 500-600m Cây ưa sáng, mọc nhanh, đất sâu, thoát... thiết lập chế độ sấy cho loại gỗ nhóm II (bảng 2.4) Nguyễn Đình Hưng (2000) nghiên cứu giám định nhanh số loại gỗ đại diện cho họ Dầu họ Trôm Việt Nam Phùng Ngọc Lan, Phan Nguyên Hồng, Triệu Văn... bảo quản gỗ sản phẩm chế biến gỗ Độ hút nước: Là khả hút lấy nước vào gỗ ngâm nước Gỗ hút nước nhanh hay chậm, hay nhiều phụ thuộc vào nhiều nhân tố Trong nhân tố ảnh hưởng nhiều khối lượng thể
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ XOAN ĐÀO VÀ GỖ HUỶNH TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY , KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ XOAN ĐÀO VÀ GỖ HUỶNH TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay