KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẤY GỖ TRÀM BÔNG VÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN – BÌNH DƯƠNG

61 1 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẤY GỖ TRÀM BÔNG VÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN BÌNH DƯƠNG Họ tên sinh viên: HUỲNH HẢI ĐĂNG Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006 2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẤY GỖ TRÀM BƠNG VÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN BÌNH DƯƠNG Tác giả HUỲNH HẢI ĐĂNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM NGỌC NAM Tháng 7/2010 i LỜI CẢM TẠ Sau thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp, xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu tồn thể q Thầy, trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa tồn thể q Thầy, khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý Thầy, Bộ môn Chế Biến Lâm Sản Thầy TS Phạm Ngọc Nam, giảng viên trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Ban lãnh đạo tập thể Anh, Chị em công nhân Công ty cổ phần chế biến gỗ Pisico - Đồng An tạo điều kiện giúp thực đề tài Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản 32 động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Tp HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực Huỳnh Hải Đăng ii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Lời nói đầu ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty cổ phần chế biến gỗ Pisico-Đồng An 2.1.1 Công ty cổ phần chế biến gỗ Pisico-Đồng An 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh cổng ty 2.1.4 Nguyên liệu 2.1.5 cấu tổ chức nhân công ty 2.1.6.Tình trạng máy móc thiết bị cơng ty 2.2 sở lý thuyết sấy gỗ 2.2.1 Quá trình khơ gỗ sấy 2.2.1.1 Sự chênh lệch độ ẩm gỗ trình sấy 2.2.1.2 Sự chênh lệch nhiệt độ gỗ trình sấy 2.2.1.3 Sự chênh lệch áp suất trình sấy gỗ 10 2.2.2 Phương pháp điều hành sấy 10 2.2.3 Các yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến q trình khơ gỗ 12 iii 2.2.3.1 Chủng loại khối lượng riêng gỗ 12 2.2.3.2 Ảnh hưởng độ dày gỗ 12 2.2.3.3 Ảnh hưởng độ ẩm ban đầu 13 2.2.3.4 Ảnh hưởng tốc độ môi trường sấy 13 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Nội dung nghiên cứu 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Các phương pháp xác định độ ẩm sấy 14 3.2.1.1 Độ ẩm tương đối gỗ 14 3.2.1.2 Độ ẩm tuyệt đối gỗ 15 3.2.1.3 Độ ẩm thăng 15 3.2.2 Phương pháp theo dõi diễn biến độ ẩm gỗ trình sấy 16 3.2.2.1 Phương pháp xác định độ ẩm ban đầu gỗ 16 3.2.2.2 Phương pháp theo dõi trình giảm ẩm gỗ sấy 17 3.2.3 Phương pháp theo dõi quy trình sấy 18 3.2.3.1 Theo dõi nhiệt độ sấy 18 3.2.3.2 Theo dõi chênh lệch nhiệt độ nhiệt kế khô nhiệt kế ướt 18 3.2.3.3 Theo dõi thời gian sấy 18 3.2.3.4 Theo dõi chất lượng gỗ sấy 18 3.2.4 sở thành lập chế độ sấy 19 3.2.4.1 Chế độ sấy 19 3.2.4.2 sở thành lập chế độ sấy 19 3.2.4.3 Cách xử lý trình sấy 20 3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ –THẢO LUẬN 23 4.1 Thực trạng sấy Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An 23 4.1.1 Đặc điểm nguyên liệu sấy 23 4.1.2 Thực trạng thiết bị sấy Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An 24 4.1.3 Qui trình vận hành lò sấy Cơng ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An 26 4.2 Kết khảo sát số mẻ sấy 27 4.2.1 Mẻ sấy thứ 27 iv 4.2.2 Mẻ sấy thứ 29 4.2.3 Mẻ sấy thứ 30 4.2.4 Mẻ sấy thứ 32 4.2.5 Mẻ sấy thứ 33 4.2.6 Mẻ sấy thứ 35 4.2.7 Mẻ sấy thứ 36 4.2.8 Mẻ sấy thứ 37 4.3 Xây dựng quy trình sấy thực nghiệm 40 4.3.1 Thực nghiệm sấy gỗ tràm vàng với chiều dày ván 25-30mm 41 4.3.2 Đánh giá mẻ sấy thực nghiệm 43 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 47 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QC Quản lý chất lượng ISO Tiêu chuẩn quốc tế W Độ ẩm tuyệt đối gỗ Wtt Độ ẩm tức thời gỗ Wa Độ ẩm tương đối gỗ Wtrong Độ ẩm bên gỗ Wmặt Độ ẩm bên gỗ G Khối Lượng gỗ tươi Ga Khối lượng ban đầu mẫu Gtt Khối lượng tức thời gỗ G0 Khối lượng gỗ khô kiệt tk Nhiệt độ nhiệt kế khô tư Nhiệt độ nhiệt kế ướt Δt Chênh lệch nhiệt độ nhiệt kế khô nhiệt kế ướt vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Doanh thu sản xuất công ty qua năm Bảng 2.2: Phân bố nhân công ty Bảng 3.1: Khối lượng trung bình G0, Ga độ ẩm ban đầu Wa gỗ kiểm tra 17 Bảng 4.1: Mẻ sấy thứ gỗ tràm bơng vàng chiều dày (25-30)mm 28 Bảng 4.2: Mẻ sấy thứ gỗ tràm vàng chiều dày (20-25)mm 30 Bảng 4.3: Mẻ sấy thứ gỗ tràm bơng vàng chiều dày (30-35)mm 31 Bảng 4.4: Mẻ sấy thứ gỗ tràm vàng chiều dày (30-35)mm 32 Bảng 4.5: Mẻ sấy thứ gỗ tràm bơng vàng chiều dày (20-25)mm 34 Bảng 4.6: Mẻ sấy thứ gỗ tràm vàng chiều dày (16-20)mm 35 Bảng 4.7: Mẻ sấy thứ gỗ tràm bơng vàng chiều dày (25-30)mm 36 Bảng 4.8: Mẻ sấy thứ gỗ tràm vàng chiều dày (25-30)mm 38 Bảng 4.9: Tổng hợp mẻ sấy 39 Bảng 4.10: Ba chế độ sấy sử dụng nghiên cứu 40 Bảng 4.11: Kết sấy gỗ tràm vàng ba chế độ sấy cho ván 25-30mm 41 Bảng 4.12: Kết so sánh mẻ sấy thực nghiệm 43 Bảng 4.13: Kết so sánh mẻ sấy khảo sát thực nghiệm 44 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Cơng ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức cơng ty Hình 2.3: Lò sấy Hình 2.4: Các phương pháp điều hành sấy 11 Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý điều hành sấy cấp 11 Hình 3.1: Độ ẩm thăng 16 Hình 4.1: Gỗ tràm bơng vàng 23 Hình 4.2: Lò sấy cơng ty Pisico 25 Hình 4.3: Nồi cơng ty Pisico 25 Hình 4.4: Bảng điều khiển hệ thống điện lò sấy cơng ty pisico 26 Hình 4.5: Tỷ lệ khuyết tật mẻ sấy khảo sát 39 Hình 4.6: Sấy gỗ tràm vàng với chiều dày ván 25-30mm ba chế độ sấy 42 viii LỜI NÓI ĐẦU Gỗ vật liệu quan trọng gần gũi với người Cùng với thời gian, người ngày phát triển, họ biết cách sử dụng gỗ vào nhu cầu khác nhau: Làm nhà cửa, bàn ghế, cầu cống… Đặc biệt giai đoạn nay, vấn đề sản xuất hàng mộc nước ta khơng đáp ứng nhu cầu nước mà để xuất Để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng mộc gỗ phải xử lý trước đưa vào sản xuất, nhằm tránh tượng nấm mốc, co rút Trong sấy khâu quan trọng nhằm rút ngắn thời gian xử lý gỗ hạn chế khuyết tật Sấy gỗ công nghệ quan trọng ngành chế biến gỗ, định đến chất lượng sản phẩm, làm tăng giá trị sử dụng gỗ, làm tăng tuổi thọ sản phẩm…Nhưng loại gỗ, quy cách gỗ cần quy trình sấy khác để đáp ứng yêu cầu chất lượng Được chấp thuận khoa Lâm Nghiệp, phân công môn chế biến gỗ, với hướng dẫn tận tình thầy TS Phạm Ngọc Nam, tiến hành thực đề tài “Khảo sát qui trình sấy gỗ tràm vàng Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An” Trong trình thực hiện, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định mong đóng góp q thầy mơn, anh chị công ty bạn Thủ Đức ngày 20 tháng năm 2010 Svth: Huỳnh Hải Đăng ix - Nhiệt độ sấy tăng lên 550 C sau 23 - Giai đoạn đầu độ ẩm gỗ giảm nhanh, sau độ ẩm gỗ giảm chậm chậm cuối giai đoạn sau - Giá trị chênh lệch độ ẩm theo chiều dày gỗ trước xử lí cuối từ (2- 3) % - Nhiệt độ giai đoạn sấy ròng đạt giá trị cao 650C - Giá trị chênh lệch t tăng dần suốt thời gian sấy, lớn t=25 - Tổng thời gian thực mẻ sấy là: 383 (16 ngày) - Thời gian gia nhiệt là: 23 - Thời gian sấy là: 354 - Thời gian xử lí cuối là: - Chế độ xử lí là: t0 C=630C, t=9 * Theo chúng tơi khảo sát thực tế, kết hợp với QC sấy công ty PISICO, mẻ sấy tỷ lệ phế phẩm 13%, gỗ khô tương đối đồng từ 9-10%, song cá biệt 14%, gỗ sau lò số bị móc nằm gần hệ thống phun ẩm, số bị cong vênh xếp kê chưa hợp lý 4.2.8 Mẻ sấy thứ Gỗ tràm bơng vàng chiều dày: 25 ÷ 30 mm Độ ẩm ban đầu gỗ = 69,2% - Chiều rộng chiều dài biến động lớn - Kết mẻ sấy nêu bảng 4.8 Từ bảng 4.8 ta thấy trình giảm ẩm chia làm giai đoạn: + Giai đoạn đầu: Khi độ ẩm gỗ từ 69,2% - 30% + Giai đoạn sau: Khi độ ẩm gỗ từ 30% - 9,6% - Nhiệt độ sấy tăng lên 550 C sau 18 - Giai đoạn đầu độ ẩm gỗ giảm nhanh, sau độ ẩm gỗ giảm chậm chậm cuối giai đoạn sau - Giá trị chênh lệch độ ẩm theo chiều dày gỗ trước xử lí cuối từ (2- 3) % - Nhiệt độ giai đoạn sấy ròng đạt giá trị cao 650C - Giá trị chênh lệch t tăng dần suốt thời gian sấy, đạt giá trị lớn t = 25 37 Bảng 4.8: Mẻ sấy thứ gỗ tràm bơng vàng chiều dày (25-30)mm STT Ngày t0 C ∆T (%) Độ ẩm ván kiểm tra % Độ ẩm M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 tb (%) 69 71 68 67 70 69 72 67 70 69.2 29 60 88 66 66 64 63 65 65 68 63 66 65.1 62 86 58 60 57 57 59 58 61 57 59 58.4 62 86 50 52 50 49 51 50 54 49 51 50.7 62 85 47 48 46 47 48 47 50 46 48 47.4 62 85 41 43 40 41 42 42 44 40 42 41.7 63 81 33 35 33 32 35 33 35 32 34 33.6 62 81 29 30 28 28 31 29 32 28 31 29.6 62 81 25 27 24 24 27 24 28 24 26 25.4 65 78 22 23 20 20 23 20 23 20 22 21.4 10 64 71 19 21 18 17 20 17 21 18 20 19.0 11 64 13 63 16 18 15 14 17 15 18 15 16 16.0 12 65 15 56 14 16 13 13 16 14 16 14 15 14.6 13 63 17 49 12 15 12 12 14 13 15 13 13 13.2 14 65 21 43 11 14 11 11 13 12 14 12 12 12.2 15 65 23 37 10 13 10 10 12 11 13 11 12 11.3 16 65 25 34 10 12 10 11 10 12 10 11 10.6 17 63 12 32 11 10 11 10 9.6 - Tổng thời gian thực mẻ sấy là: 405 (17 ngày) - Thời gian gia nhiệt là: 24 - Thời gian sấy là: 375 - Thời gian xử lí cuối là: - Chế độ xử lí là: t0 C = 630C, t = 12 * Theo khảo sát thực tế, kết hợp với QC sấy công ty PISICO, mẻ sấy tỷ lệ phế phẩm 14%, gỗ khơ tương đối đồng từ - 10%, song cá biệt 13%, gỗ sau lò số bị móc nằm gần hệ thống phun ẩm, số bị cong vênh xếp kê chưa hợp lý 4.2.9 Tổng hợp mẻ sấy khảo sát 38 Bảng 4.9: Tổng hợp mẻ sấy khảo sát Quy cách Mẻ sấy số (dày) mm Tmax (0C) Tmax (0C) Wa (%) We (%) Tgian (ngày) Tỷ lệ khuyết tật (%) 01 25 30 65 24 68 11,9 21 14 02 20 25 65 24 69 9,4 16 12 03 30 35 65 24 68,1 9,7 23 15 04 30 35 65 24 66 9,8 21 16 05 20 25 65 26 69,8 9,9 16 13 06 16 20 65 25 66,8 10,1 13 07 25 30 65 21 69 11,2 16 13 08 25 30 65 23 69,2 9,6 17 14 Tỷ lệ khuyết tật (% ) 16 14 15 14 16 13 12 12 13 14 10 8 2 Mẻ sấy Hình 4.5: Tỷ lệ khuyết tật mẻ sấy khảo sát *Nhận xét: Qua khảo sát 08 mẻ sấy nhận thấy độ ẩm ban đầu độ ẩm cuối ảnh hưởng lớn đến thời gian sấy Đa phần gỗ sau cưa độ ẩm ban đầu cao ảnh hưởng lớn đến thời sấy Cho nên hầu hết gỗ trước sấy cần phải hong phơi thời gian gọi tiền sấy 39 Quá trình giảm ẩm gỗ mẻ sấy khảo sát thực tế chia làm giai đoạn rõ rệt Trong giai đoạn đầu độ ẩm gỗ lớn 30%, lúc gỗ độ ẩm gỗ điểm bảo hòa thớ gỗ, q trình ẩm gỗ q trình nước tự bên gỗ giai đoạn tốc độ giảm ẩm tương đối nhanh Trong giai đoạn sau độ ẩm gỗ xuống điểm bảo hòa thớ gỗ (nhỏ 30%), q trình giảm ẩm ẩm nước liên kết tồn ruột tế bào vách tế bào Do muốn làm lượng nước từ tâm gỗ bên ngồi để thực trình bay cần phải cung cấp cho lượng nhiệt đủ lớn để thắng lực liên kết micelle cellulose, giai đoạn trở nên khó khăn hơn, độ ẩm gỗ nhỏ 15% 4.3 Xây dựng quy trình sấy thực nghiệm Qua trình nghiên cứu kết hợp với thực tế sản xuất xây dựng số chế độ sấy cho gỗ Tràm vàng bảng 4.10 Bảng 4.10: Ba chế độ sấy sử dụng nghiên cứu Độ ẩm gỗ Chế độ sấy Chế độ sấy Chế độ sấy (%) t (0C) t (0C) t (0C) t (0C) T (0C) t (0C) > 60 50 55 60 60 40 50 55 60 40 30 60 65 65 30 25 65 70 10 75 12 25 20 65 12 70 15 75 20 20 12 70 18 75 20 80 25 12 70 25 75 27 80 30 Trong trình sấy gỗ, tượng vùng mặt ngồi gỗ khơ nhanh so với vùng gỗ bên tránh khỏi Q trình nước từ gỗ mơi trường sấy bao gồm hai trình diễn song song: Quá trình dịch chuyển ẩm từ vùng vùng mặt ngồi gỗ q trình bay ẩm từ bề mặt gỗ môi trường sấy Lớp mặt ngồi gỗ tiếp xúc trực tiếp với mơi trường sấy không đứng yên nên tốc 40 độ bay ẩm từ bề mặt gỗ vào môi trường sấy lớn tốc độ dịch chuyển ẩm từ gỗ bề mặt gỗ Đối với loại qui cách chiều dày kết hợp với chế độ sấy thực lặp lại lần Trong đó, mẻ sấy thực nghiệm, tiến hành chọn 90 mẫu (thanh) để theo dõi diễn biến độ ẩm khuyết tật sau sấy; số mẫu chọn xếp vào vị trí khác mẻ sấy (từ xuống dưới, từ vào trong) 4.3.1 Thực nghiệm sấy gỗ tràm vàng với chiều dày ván 25-30mm Bảng 4.11: Kết sấy gỗ tràm vàng ba chế độ sấy cho ván dày 25-30mm Thời gian Chế độ sấy Độ ẩm Chế độ sấy Độ ẩm t (0C) 50 63 55 63 60 63 50 58 55 57.5 60 56 50 52 55 51 60 49.5 60 45 60 43 65 41,5 60 40.3 60 38 65 36.5 60 35.6 60 33 65 31.5 65 30 65 27.5 65 26.1 65 25.7 65 24 70 23.2 65 22 70 20.7 70 19.7 10 70 20 70 17.8 75 17 11 70 18 75 15.7 75 15.3 12 70 16 75 13.5 80 13 13 70 14.5 75 12.7 80 12.1 14 70 13 75 12 50 11.4 15 70 12.5 50 11.5 - - 16 50 12 - - - - 41 (%) t (0C) Độ ẩm (ngày) (%) t (0C) Chế độ sấy (%) Độ ẩm (%) 70 60 CĐS-1 CĐS-2 CĐS-3 50 40 30 20 10 Thời gian (ngày) 10 11 12 13 14 15 16 Hình 4.6: Sấy gỗ tràm vàng với chiều dày ván 25-30mm ba chế độ sấy Gỗ qua giai đoạn hong phơi độ ẩm trung bình 63% Q trình giảm ẩm chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu từ 63% đến 27,5% trình tốc độ giảm ẩm nhanh, giai đoạn gỗ độ ẩm từ 27,5 % đến 11%, tốc độ giảm ẩm chậm Trong giai đoạn đầu tốc độ giảm ẩm gỗ sấy theo chế độ sấy 5,27 (%/ngày) nhanh tốc độ giảm ẩm chế độ sấy 5,07 (%/ngày) chế độ sấy 4,44 (%/ngày) Giai đoạn sau tốc độ giảm ẩm gỗ sấy theo chế độ sấy nhanh 2,09 (%/ngày), tốc độ giảm ẩm chế độ sấy 2,0 (%/ngày) chế độ sấy 1,94 (%/ngày) Trong chế độ sấy tốc độ giảm ẩm giai đoạn đầu khác biệt lớn 4,44 -5,27 (%/ngày) tốc độ giảm ẩm giai đoạn sau tương đối 1,94 -2,09 (%/ngày) Trong q trình sấy ròng nhiệt độ sấy tăng nhanh đạt giá trị lớn 800C chế độ sấy Nhiệt độ giai đoạn xử lý cuối chế độ sấy 700C Giá trị T tăng dần trình sấy đạt đến giá trị lớn chế độ sấy 27 Thời gian sấy ứng với chế độ sấy từ 14-16 ngày Tỷ lệ phế phẩm từ 4,15,4 % 42 4.3.2 Đánh giá mẻ sấy thực nghiệm Trong thời gian xử lý ban đầu cần giữ nhiệt độ không 600C chênh lệch ẩm kế (T) nhỏ hay Nhiệt độ trì đến độ ẩm gỗ đạt đến điểm bão hoà thớ gỗ 27,5% Trong giai đoạn này, q trình ẩm gỗ q trình nước tự do, tốc độ giảm ẩm không đổi Đây giai đoạn sấy đẳng tốc Ở giai đoạn sau, độ ẩm điểm bão hòa thớ gỗ, trình giảm ẩm ẩm cuả nước liên kết tồn ruột tế bào vách tế bào Để xúc tiến trình di chuyển lượng nước từ tâm gỗ bên cần cung cấp lượng lượng đủ lớn cắt đứt mối liên kết hydro Giai đoạn q trình ẩm gỗ trở nên khó khăn hơn, độ ẩm gỗ nhỏ 15% Đây giai đoạn sấy giảm tốc Do đó, thời gian cần tiếp tục tăng nhiệt độ lớn hay 700C phụ thuộc vào chiều dày ván tăng dần chênh lệch ẩm kế (T) đạt đến 30 Nhiệt độ trì đến gỗ đạt đến độ ẩm mong muốn nhằm thúc đẩy q trình khơ gỗ rút ngắn thời gian sấy Sau đó, Ở giai đoạn xử lý cuối cùng, giữ nguyên nhiệt độ giảm chênh lệch ẩm kế (T) nhằm cân ứng suất gỗ sấy Theo bảng 4.12 ta có: chế độ sấy chiều dày ván nhỏ 30mm, nên áp dụng chế độ sấy 3, nhiệt độ sấy giai đoạn cuối 800C, chiều dày ván từ 3140mm nhiệt độ sấy giai đoạn cuối không nên lớn 750C Đặc biệt chiều dày ván lớn 41mm nhiệt độ sấy giai đoạn cuối không nên lớn 700C Thời gian sấy gỗ tràm vàng biến động tùy theo chiều dày ván Bảng 4.12: Kết so sánh mẻ sấy thực nghiệm Tmax Tmax (0C) (0C) 27-CĐS-1 70 25 63 27-CĐS-2 75 27 27-CĐS-3 80 30 Tên mẻ sấy Wa (%) We (%) Tgian Tỷ lệ khuyết tật (ngày) (%) 12 16 4.1 63 11.5 15 4.7 63 11.4 14 5.4 11.6 15 4.7 Trung bình * Nhận xét: Sau trình thực nghiệm số mẻ sấy gỗ tràm bơng vàngsấy nước chúng tơi kết luận sau: Sử dụng lò sấy nước nên việc vận hành thiết 43 bị dễ dàng an toàn Những loại khuyết tật gỗ tràm vàng mẻ sấy thực nghiệm cho thấy phần lớn gỗ bị nứt đầu, bị mo số gỗ bị biến dạng Các mẻ sấy quy cách chiều dày ván 26mm, độ ẩm ban đầu 63%, độ ẩm cuối 11,6 %, thời gian sấy từ 14- 16 ngày tỷ lệ khuyết tật trung bình 4,7 % 4.4 Kết so sánh mẻ sấy khảo sát mẻ sấy thực nghiệm Bảng 4.13: Bảng kết so sánh mẻ sấy khảo sát thực nghiệm Chiều dày ( mm ) T max ( 0C )  T Khảo sát -01 25 30 65 Khảo sát -02 20 25 Thời gian sấy (ngày) Tỷ lệ khuyết tật (%) 21 14 24 Wa (%) 68 We (%) 11,9 65 24 69 9,4 16 12 Khảo sát -05 20 25 65 26 69,8 9,9 16 13 Khảo sát -07 25 30 65 21 69 11,2 16 13 Khảo sát -08 25 30 65 23 69,2 9,6 17 14 Thử nghiệm 80 30 63 11.4 14 5.4 Tên mẻ sấy 25 30  Nhận xét: Qua bảng 4.13 cho thấy nhiệt độ sấy giai đoạn cuối mẻ sấy thực nghiệm thường cao (70- 80 C ) so với mẻ sấy khảo sát (65 C ) dẫn đến thời gian sấy rút ngắn ngày (14 ngày so với 16 ngày) Tỷ lệ phế phẩm mẻ sấy thực nghiệm thấp mẻ sấy khảo sát công ty 6,6% (thực nghiệm 5,4% khảo sát 12%) 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian khảo sát thực tế công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An chúng tơi hồn thành việc «khảo sát quy trình sấy gỗ Tràm bơng vàng», nắm số vấn đề thực tế sản xuất phân xưởng sấy, rút số kết luận sau: Qua khảo sát 08 mẻ sấy nhận thấy độ ẩm ban đầu độ ẩm cuối ảnh hưởng lớn đến thời gian sấy Đa phần gỗ sau cưa độ ẩm ban đầu cao ảnh hưởng lớn đến thời sấy Cho nên hầu hết gỗ trước sấy cần phải hong phơi thời gian gọi tiền sấy Quá trình giảm ẩm gỗ mẻ sấy khảo sát thực tế chia làm giai đoạn rõ rệt Trong giai đoạn đầu độ ẩm gỗ lớn 27,5%, lúc gỗ độ ẩm gỗ điểm bảo hòa thớ gỗ, q trình ẩm gỗ q trình nước tự bên gỗ giai đoạn tốc độ giảm ẩm tương đối nhanh Trong giai đoạn sau độ ẩm gỗ xuống điểm bảo hòa thớ (nhỏ 27,5%), q trình giảm ẩm ẩm nước liên kết tồn ruột tế bào vách tế bào Do muốn làm lượng nước từ tâm gỗ bên ngồi để thực q trình bay cần phải cung cấp cho lượng nhiệt đủ lớn để thắng lực liên kết micelle cellulose, giai đoạn trở nên khó khăn hơn, độ ẩm gỗ nhỏ 15% Với mẻ sấy khảo sát cơng ty: Gỗ độ ẩm ban đầu từ 66 - 69,8; độ ẩm cuối từ 9,4 11,9 Nhiệt độ sấy tối đa 650C, thời gian sấy từ 13 23 ngày tùy theo quy cách chiều dày Tỷ lệ khuyết tật dao động từ 16% Sau tiến hành sấy mẻ sấy thử nghiệm lò sấy nước cơng ty chúng tơi nhận thấy sử dụng lò sấy nước nên việc vận hành thiết bị dễ dàng 45 an toàn Những loại khuyết tật gỗ tràm vàng mẻ sấy thực nghiệm cho thấy phần lớn gỗ bị nứt đầu, bị mo số gỗ bị biến dạng Các mẻ sấy quy cách chiều dày ván 25 -30mm, độ ẩm ban đầu 63%, độ ẩm cuối 11,6 %, thời gian sấy từ 14- 16 ngày tỷ lệ khuyết tật trung bình 4,7 % Với mẻ sấy thực nghiệm khắc phục khuyết điểm quy trình sấy cơng ty thời gian sấy rút ngắn ngày (14 ngày so với 16 ngày) Tỷ lệ phế phẩm mẻ sấy thực nghiệm thấp mẻ sấy khảo sát công ty 6,6% (thực nghiệm 5,4% khảo sát 12%), 5.2 Kiến nghị Nhằm nâng cao chất lượng gỗ sấy rút ngắn thời gian sấy, cần khắc phục yếu tố sau: - Công nhân trực sấy phải thường xuyên trực lò để nhiệt độ sấy ổn định - Cần nâng cao nhiệt độ sấy phụ thuộc vào quy cách gỗ sấy lên tới 800C - Cần kéo dài thời gian xử lí cuối từ (8 -10) h - Thường xuyên đào tạo tay nghề công nhân, hướng dẫn công nhân xử lý thích hợp tượng nảy sinh khuyết tật 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Xuân Các - Nguyễn Hữu Quang, 2005 Công nghệ sấy gỗ, Nhà xuất Nông nghiệp Hứa Thị Huần, 2004 Công nghệ bảo quản & xử lý gỗ Nhà xuất Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2007 Sấy gỗ điều theo phương pháp sấy quy chuẩn Tạp chí Nơng Nghiệp Phát triễn Nơng thơn, (số 5) Phạm Ngọc Nam - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Ngọc Nam - Nguyễn Trọng Nhân, 2003 Kỹ thuật chế biến gỗ xuất Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2001 Một số đặc điểm cấu tạo tính chất vật lý gỗ Keo tràm Tạp chí khoa học kỹ thuật Nơng Lâm Nghiệp, (số 2) Đào Ngọc Công, 2006 Khảo sát quy trình sấy gỗ Giá tỵ (Teak) Myanma cơng ty Trường Thành Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư chế biến lâm sản Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh,Việt Nam Lê Bảo Phúc, 1997 Khảo sát quy trình sấy gỗ cao su qua tẩm nhúng tẩm áp lực Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư chế biến lâm sản Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh,Việt Nam Nguyễn Trung Ngơn, 1998 Nghiên cứu thiết lập sơ quy trình sấy gỗ tràm bơng vàng xí nghiệp chế biến gỗ Bình Dương Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư chế biến lâm sản Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh,Việt Nam 10 Nguyễn Văn Tưởng, 2000 Khảo sát quy trình sấy gỗ cao su tai nhà máy Satimex Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư chế biến lâm sản Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh,Việt Nam 47 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Cách xếp đống gỗ để đưa vào sấy Phụ lục 2: Cách xếp đống gỗsấy 48 Phụ lục 3: Cách xếp đống gỗ để lưu kho 49 Phụ lục 4: Thiết bị gia nhiệt quạt Phụ lục 5: Khuyết tật nứt đầu gỗ 50 Phụ lục 6: Khuyết tật cong vênh mốc 51 ... phương pháp điều hành sấy hai cấp, thông qua việc điều tiết hai thông số môi trường sấy là: Nhiệt độ sấy độ ẩm tương đối khơng khí Hình 2.5 Sơ đồ nguyên lý điều hành sấy hai cấp 11 Tuy nhiên giá... đoạn gia cơng chế biến gỗ Q trình khơ gỗ chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu giai đoạn bay nước tự kết thúc điểm bảo hoà thớ gỗ Giai đoạn hai giai đoạn thoát nước liên kết + Nước tự do: Tồn... kế ướt luôn nhỏ giá trị nhiệt kế khô Giá trị chênh lệch nhiệt độ hai nhiệt kế là: t = tk – tư đánh giá mức độ khơ hay ẩm lò Từ hai giá trị dựa vào biểu đồ I – d để xác định độ ẩm tương đối môi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẤY GỖ TRÀM BÔNG VÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN – BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẤY GỖ TRÀM BÔNG VÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN – BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay