NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG RỪNG BẠCH ĐÀN CẤY MÔ U6 (Eucalyptus urophylla) TRỒNG TẠI XÃ NHƠN TÂN HUYỆN AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

93 5 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG RỪNG BẠCH ĐÀN CẤY U6 (Eucalyptus urophylla) TRỒNG TẠI NHƠN TÂN HUYỆN AN NHƠN - TỈNH BÌNH ĐỊNH Họ tên sinh viên: HỒ NGỌC THẮNG Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07 / 2010 NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG RỪNG BẠCH ĐÀN CẤY U6 (Eucalyptus urophylla) TRỒNG TẠI NHƠN TÂN HUYỆN AN NHƠN - TỈNH BÌNH ĐỊNH Tác giả HỒ NGỌC THẮNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp – chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Giáo viên hướng dẫn: ThS MẠC VĂN CHĂM Tháng 07 năm 2010 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn: Gia đình bạn bè quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi để hồn thành khóa luận Q thầy giáo Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Mạc Văn Chăm tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thành Long bác Đinh Hải Thân - Hạt kiểm lâm huyện An Nhơn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập số liệu Xin chân thành cảm ơn ! TP.HCM, tháng năm 2010 Sinh viên Hồ Ngọc Thắng ii TÓM TẮT Khóa luận: “Nghiên cứu sinh trưởng rừng bạch đàn cấy U6 (Eucalyptus urophylla) trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định” thực từ tháng 03 năm 2010 đến tháng 07 năm 2010 Đối tượng nghiên cứu Rừng bạch đàn cấy U6 (Eucalyptus urophylla) trồng năm 2005 Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định Nội dung nghiên cứuNghiên cứu quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng như: đường kính thân (D1,3), chiều cao (Hvn), đường kính tán (Dt)  Nghiên cứu quy luật sinh trưởng rừng bạch đàn trồng thông qua xây dựng phương trình tương quan tiêu sinh trưởng với tuổi tiêu sinh trưởng với  Xác định lượng tăng trưởng số tiêu sinh trưởng (ih, id1,3)  Xác định độ tàn che rừng thông qua phương pháp vẽ trắc đồ David Richards Phương pháp nghiên cứu Khóa luận tiến hành lập tiêu chuẩn với diện tích 500 m2 thu thập số liệu ô tiêu chuẩn số (N), chiều cao (Hvn), đường kính (D1,3), đường kính tán (Dt), đồng thời giải tích bạch đàn cấy U6 Sử dụng phương pháp thống kê toán học phần mềm Excel 2003 để tổng hợp, xử lý số liệu Kết nghiên cứu  Phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) rừng bạch đàn cấy U6 tuổi trồng khu vực nghiên cứu có dạng đường cong liên tục với đỉnh lệch phải chiều cao từ 10,5 m Hệ số biến động 15,01 %  Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) có dạng đối xứng tiệm cận với dạng phân bố chuẩn Các cấp kính tập trung nhiều từ - 10 m, nhiều 9,7 m Hệ số biến động đường kính 22,04 % iii  Phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dt) có dạng đỉnh lệch phải 1,5 m Hệ số biến động 16,68 %  Đặc điểm sinh trưởng chiều cao (Hvn/A) Kết phân tích mối tương quan chiều cao (Hvn) với tuổi (A) cho thấy dạng phương trình: y = a + b.ln(x) thích hợp để tả cho mối tương quan Phương trình cụ thể: Hvn = 1,4662 + 6,9009.ln(A) với r = 0,992  Đặc điểm sinh trưởng đường kính (D1,3/A) Mối tương quan đường kính (D1,3) với tuổi (A) chặt chẽ Phương trình thích hợp để tả cho mối tương quan là: y= a.xb Phương trình cụ thể: D1,3 = 1,5086.A1,0726 với r = 0,997  Tương quan chiều cao với đường kính (Hvn /D1,3) Kết tính tốn cho thấy mối tương quan chiều cao (Hvn) với đường kính (D1,3) chặt chẽ Phương trình thích hợp để tả cho mối tương quan là: y = a + b.log(x) Phương trình cụ thể: Hvn = - 1,1648 + 14,7931 log(D1,3) với r = 0,993  Lượng tăng trưởng thường xun đường kính (id1,3) khơng đều, tăng dần từ tuổi đến tuổi Ở tuổi 5, tăng trưởng đường kính bắt đầu giảm dần giảm mạnh tuổi  Lượng tăng trưởng thường xuyên chiều cao (ih) không đều, tăng dần từ lúc trồng đến tuổi 3, sau giảm mạnh đến tuổi 5, tuổi chiều cao tăng chậm lại  Khóa luận xác định hình số f1,3 bình quân lồi bạch đàn cấy U6 trồng khu vực nghiên cứu là: f 1,3  0,52  Sự phát triển thể tích (V) lồi bạch đàn cấy U6 Kết tính tốn cho thấy thể tích lồi bạch đàn cấy U6 tăng dần theo tuổi Ở tuổi tuổi 3, thể tích phát triển chậm; tuổi 3, thể tích bắt đầu tăng nhanh hơn; từ tuổi trở đi, thể tích tăng mạnh  Khóa luận xác định độ tàn che rừng 47,54 % iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình .ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm sinh trưởng rừng .4 2.2 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng rừng giới 2.3 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng rừng Việt Nam 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 11 2.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên .11 2.4.2 Đặc điểm dân sinh - kinh tế - hội 13 2.5 Tổng quan đối tượng nghiên cứu 15 2.5.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.5.2 Hình thái đặc điểm sinh trưởng 15 2.5.3 Đặc tính sinh thái .15 2.5.4 Công dụng ý nghĩa kinh tế 15 2.5.5 Kỹ thuật trồng bạch đàn 16 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp ngoại nghiệp 18 3.2.2 Phương pháp nội nghiệp 19 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 v 4.1 Quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng 22 4.1.1 Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 22 4.1.2 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) 25 4.1.3 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dt) .27 4.2 Đặc điểm sinh trưởng rừng bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân, huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 28 4.2.1 Sinh trưởng chiều cao (Hvn) rừng bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 29 4.2.2 Sinh trưởng đường kính (D1,3) rừng bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 31 4.2.3 Tương quan chiều cao (Hvn) với đường kính (D1,3) 33 4.3 Tăng trưởng rừng bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tânhuyện An Nhơntỉnh Bình Định .35 4.3.1 Lượng tăng trưởng thường xuyên đường kính (id1,3) 35 4.3.2 Lượng tăng tăng trưởng thường xuyên chiều cao (ih) 37 4.4 Quá trình phát triển thể tích (V) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 38 4.4.1 Hình số (f) bạch đàn cấy U6 .38 4.4.2 Sự phát triển thể tích (V) lồi bạch đàn cấy U6 39 4.5 Độ tàn che rừng bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 40 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 46 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A Tuổi N Số Hvn Chiều cao vút Hdc Chiều cao cành Hmt Chiều cao men thân Hvn_lt Chiều cao vút tính theo lý thuyết Hvn_tn Chiều cao vút thực nghiệm D1,3 Đường kính thân vị trí cao 1,3 m Dt Đường kính tán D1,3_lt Đường kính vị trí 1,3 m tính theo lý thuyết D1,3_tn Đường kính vị trí 1,3 m thực nghiệm V Thể tích V_lt Thể tích tính theo lý thuyết N Số R Hệ số tương quan Cv Hệ số biến động S Độ lệch tiêu chuẩn Sy-x Sai số phương trình hồi quy Ex Hệ số độ nhọn Sk Hệ số độ lệch phân bố TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Phân bố số bạch đàn cấy U6 tuổi theo cấp chiều cao (N/Hvn) 23 Bảng 4.2: Phân bố số bạch đàn cấy U6 tuổi theo cấp đường kính (N/D1,3) 26 Bảng 4.3: Phân bố số bạch đàn cấy U6 tuổi theo cấp đường kính tán (N/Dt) 27 Bảng 4.4: Số liệu tính tốn từ phương trình tương quan chiều cao (Hvn) với tuổi (A) 30 Bảng 4.5: Số liệu tính tốn từ phương trình tương quan chiều cao (D1,3) với tuổi (A) 32 Bảng 4.6: Số liệu tính tốn từ phương trình tương quan chiều cao (Hvn) với đường kính (D1,3) 34 Bảng 4.7: Lượng tăng trưởng đường kính (id1,3) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 36 Bảng 4.8: Lượng tăng trưởng chiều cao (ih) loài bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 37 Bảng 4.9: Sự phát triển thể tích (V) theo tuổi lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 39 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ phân bố số bạch đàn cấy U6 trồng tuổi theo cấp chiều cao (N/Hvn) .24 Hình 4.2: Biểu đồ phân bố số bạch đàn cấy U6 trồng tuổi theo cấp đường kính (N/D1,3) 26 Hình 4.3: Biểu đồ phân bố số bạch đàn cấy U6 trồng tuổi theo cấp đường kính tán (N/Dt) .28 Hình 4.4: Đồ thị tương quan chiều cao với tuổi (Hvn/A) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 30 Hình 4.5: Đồ thị tương quan đường kính với tuổi (D1,3/A) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định 32 Hình 4.6: Đồ thị tương quan chiều cao với đường kính (Hvn/D1,3) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 34 Hình 4.7: Đường biểu diễn lượng tăng trưởng đường kính (id1,3) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 36 Hình 4.8: Đường biểu diễn lượng tăng trưởng chiều cao (ih) loài bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 38 Hình 4.9: Đường biểu diễn phát triển thể tích (V) lồi bạch đàn cấy U6 trồng Nhơn Tân - huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 40 ix Ô THỨ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 C1,3 (cm) 35,0 21,0 19,5 32,0 30,5 28,0 30,0 32,5 30,0 23,0 34,0 16,5 23,0 26,0 15,0 41,5 24,5 32,5 30,5 36,5 27,5 26,0 17,0 21,5 26,5 21,0 32,5 26,5 31,5 17,0 33,0 19,0 20,5 23,5 23,0 24,5 D1,3 (cm) 11,1 6,7 6,2 10,2 9,7 8,9 9,6 10,4 9,6 7,3 10,8 5,3 7,3 8,3 4,8 13,2 7,8 10,4 9,7 11,6 8,8 8,3 5,4 6,8 8,4 6,7 10,4 8,4 10,0 5,4 10,5 6,1 6,5 7,5 7,3 7,8 Hvn (m) 12,0 9,5 9,5 11,0 12,0 10,5 11,0 11,5 11,0 10,0 11,5 7,0 10,0 10,5 7,0 12,5 10,5 11,5 11,0 12,5 10,5 10,5 7,5 10,0 10,5 9,5 12,0 10,5 11,5 7,5 12,0 8,0 10,0 10,5 10,5 10,5 69 BN 35,0 21,0 19,5 32,0 30,5 28,0 30,0 32,5 30,0 23,0 34,0 16,5 23,0 26,0 15,0 41,5 24,5 32,5 30,5 36,5 27,5 26,0 17,0 21,5 26,5 21,0 32,5 26,5 31,5 17,0 33,0 19,0 20,5 23,5 23,0 24,5 Dt (m) ĐT 1,3 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,5 1,1 1,2 1,6 1,0 1,8 1,3 1,7 1,4 1,7 1,3 1,5 1,3 1,1 1,4 1,4 1,7 1,6 1,4 1,2 1,3 0,9 1,3 1,2 1,3 1,4 Dt_TB 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,1 1,5 1,7 1,4 1,2 1,6 1,3 1,2 1,4 1,1 1,8 1,2 1,6 1,3 1,7 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 1,2 1,6 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 25,5 12,5 27,5 20,5 24,5 22,0 32,0 27,0 22,0 19,0 28,5 23,0 15,0 24,0 22,0 16,0 18,0 20,5 20,0 11,0 20,0 28,0 25,5 29,0 25,0 26,5 23,5 22,0 21,5 28,5 22,0 27,5 21,0 21,0 26,0 15,0 18,0 10,5 21,5 26,5 20,5 8,1 4,0 8,8 6,5 7,8 7,0 10,2 8,6 7,0 6,1 9,1 7,3 4,8 7,6 7,0 5,1 5,7 6,5 6,4 3,5 6,4 8,9 8,1 9,2 8,0 8,4 7,5 7,0 6,8 9,1 7,0 8,8 6,7 6,7 8,3 4,8 5,7 3,3 6,8 8,4 6,5 10,5 5,5 10,5 9,5 10,5 10,0 11,5 10,5 10,0 9,0 10,5 10,0 7,0 10,5 10,0 7,0 7,5 10,0 10,0 5,5 9,5 10,5 10,5 11,0 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 11,0 10,0 10,5 10,0 9,5 10,5 6,5 7,0 5,0 10,0 10,5 9,5 70 25,5 12,5 27,5 20,5 24,5 22,0 32,0 27,0 22,0 19,0 28,5 23,0 15,0 24,0 22,0 16,0 18,0 20,5 20,0 11,0 20,0 28,0 25,5 29,0 25,0 26,5 23,5 22,0 21,5 28,5 22,0 27,5 21,0 21,0 26,0 15,0 18,0 10,5 21,5 26,5 20,5 1,6 0,6 1,6 1,2 1,4 0,9 1,7 1,5 1,0 1,3 1,3 1,3 1,0 1,3 1,1 0,8 1,3 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,6 1,5 1,2 1,0 1,4 1,3 1,6 1,0 1,4 1,4 1,3 1,5 1,0 1,3 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 0,6 1,3 1,2 1,4 1,0 1,6 1,4 0,9 1,3 1,5 1,3 1,1 1,3 1,2 0,9 1,2 1,1 1,1 0,8 1,2 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5 1,0 1,5 1,3 1,3 1,4 1,0 1,3 0,8 1,3 1,4 1,2 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 21,0 25,0 19,5 29,5 27,0 31,0 29,5 36,0 30,5 27,5 34,0 15,0 22,5 20,0 13,5 17,5 15,0 22,5 28,5 33,5 27,0 21,5 22,0 18,0 27,5 19,5 24,5 32,5 17,5 32,0 18,5 6,7 8,0 6,2 9,4 8,6 9,9 9,4 11,5 9,7 8,8 10,8 4,8 7,2 6,4 4,3 5,6 4,8 7,2 9,1 10,7 8,6 6,8 7,0 5,7 8,8 6,2 7,8 10,4 5,6 10,2 5,9 10,0 10,0 9,5 11,0 10,5 11,0 11,0 12,0 11,5 10,5 12,0 7,0 10,0 9,5 5,0 7,0 6,5 10,0 11,0 12,0 10,5 10,0 10,0 7,5 10,5 8,0 10,5 11,5 7,5 11,5 7,5 71 21,0 25,0 19,5 29,5 27,0 31,0 29,5 36,0 30,5 27,5 34,0 15,0 22,5 20,0 13,5 17,5 15,0 22,5 28,5 33,5 27,0 21,5 22,0 18,0 27,5 19,5 24,5 32,5 17,5 32,0 18,5 1,2 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,2 1,7 1,0 1,4 1,2 0,8 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,7 1,1 1,7 1,3 1,2 1,5 1,1 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3 0,9 1,2 1,1 1,3 1,5 1,6 1,4 0,9 1,1 1,1 1,4 1,2 1,4 1,7 1,1 1,7 1,1 Ô THỨ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 C1,3 (cm) 20,5 17,0 22,5 23,0 23,5 27,5 28,0 28,5 32,5 17,0 27,0 24,5 20,0 34,5 15,5 24,5 17,5 16,5 26,5 24,0 27,0 23,5 15,0 22,0 21,0 30,5 28,0 35,0 21,0 27,5 20,5 25,5 28,5 26,5 24,0 26,0 D1,3 (cm) 6,5 5,4 7,2 7,3 7,5 8,8 8,9 9,1 10,4 5,4 8,6 7,8 6,4 11,0 4,9 7,8 5,6 5,3 8,4 7,6 8,6 7,5 4,8 7,0 6,7 9,7 8,9 11,1 6,7 8,8 6,5 8,1 9,1 8,4 7,6 8,3 Hvn (m) 9,5 7,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,0 11,5 12,0 7,0 10,5 10,5 10,0 12,5 6,5 10,5 7,0 7,0 10,5 10,0 10,5 10,5 6,5 10,0 10,0 11,5 11,0 12,5 10,0 10,5 10,0 10,5 11,0 10,5 10,5 10,5 72 BN 1,4 1,0 1,4 1,2 1,2 1,5 1,5 1,4 1,6 1,1 1,6 1,3 0,8 1,5 1,0 1,1 1,2 0,9 1,3 1,5 1,5 1,1 0,8 1,0 1,0 1,6 1,6 1,7 1,4 1,4 1,2 1,6 1,8 1,5 1,1 1,4 Dt (m) ĐT 1,3 1,1 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,6 0,8 1,5 1,4 1,3 1,8 1,1 1,3 1,0 1,2 1,6 1,2 1,5 1,3 1,0 1,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,2 1,5 1,5 1,1 1,5 1,3 1,5 1,5 Dt_TB 1,4 1,0 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,0 1,6 1,4 1,1 1,7 1,1 1,2 1,1 1,1 1,5 1,4 1,5 1,2 0,9 1,0 1,2 1,6 1,6 1,8 1,3 1,5 1,4 1,4 1,7 1,4 1,3 1,5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 36,0 29,0 32,0 33,0 16,0 16,0 28,5 24,0 20,5 23,0 28,0 23,5 25,5 20,0 17,0 28,0 17,5 29,5 21,5 17,0 20,5 26,5 26,5 34,5 11,0 37,0 24,0 17,0 27,0 23,0 19,0 24,0 21,5 23,5 29,0 11,5 21,5 33,0 23,0 36,5 23,0 11,5 9,2 10,2 10,5 5,1 5,1 9,1 7,6 6,5 7,3 8,9 7,5 8,1 6,4 5,4 8,9 5,6 9,4 6,8 5,4 6,5 8,4 8,4 11,0 3,5 11,8 7,6 5,4 8,6 7,3 6,1 7,6 6,8 7,5 9,2 3,7 6,8 10,5 7,3 11,6 7,3 12,0 11,0 11,5 12,0 6,5 6,5 11,0 10,5 10,0 10,0 10,5 10,0 10,0 10,0 8,0 10,5 7,5 11,0 10,0 7,5 10,0 10,5 10,5 11,5 5,0 12,0 10,5 7,0 10,5 10,5 8,0 10,5 10,5 10,5 11,0 5,5 10,0 11,5 10,5 12,0 10,0 73 1,7 1,5 1,7 1,7 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,1 1,4 1,1 1,5 0,9 0,9 1,7 1,1 1,5 1,2 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 0,6 1,6 1,3 1,0 1,4 1,4 1,1 1,5 1,0 1,3 1,5 0,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,1 1,7 1,4 1,4 1,6 1,1 1,0 1,6 1,0 1,1 1,4 1,5 1,1 1,2 1,0 0,9 1,5 1,1 1,3 1,0 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 0,8 1,9 1,5 1,3 1,7 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 0,9 1,2 1,8 1,1 1,8 1,2 1,7 1,5 1,6 1,7 1,1 1,0 1,5 1,3 1,2 1,3 1,5 1,1 1,4 1,0 0,9 1,6 1,1 1,4 1,1 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 0,7 1,8 1,4 1,2 1,6 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3 1,5 0,7 1,3 1,7 1,2 1,7 1,2 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 24,5 22,0 21,0 26,5 42,5 31,5 34,0 25,0 27,0 10,0 27,0 20,5 19,0 29,5 25,0 32,0 30,0 30,0 21,0 29,5 39,5 29,0 26,0 18,5 19,5 30,5 25,0 30,5 33,0 31,5 33,0 33,0 21,0 29,5 30,5 7,8 7,0 6,7 8,4 13,5 10,0 10,8 8,0 8,6 3,2 8,6 6,5 6,1 9,4 8,0 10,2 9,6 9,6 6,7 9,4 12,6 9,2 8,3 5,9 6,2 9,7 8,0 9,7 10,5 10,0 10,5 10,5 6,7 9,4 9,7 10,0 10,0 10,0 10,5 12,0 11,5 12,0 10,5 10,5 5,0 10,5 10,0 10,0 11,5 10,5 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,5 8,0 8,0 11,0 10,5 11,0 12,0 11,5 12,0 12,0 10,0 11,5 11,5 74 1,4 1,4 1,2 1,4 2,0 1,7 1,2 1,5 1,6 0,7 1,6 0,9 1,3 1,8 1,3 1,5 1,4 1,6 1,0 1,7 1,9 1,1 1,6 1,2 1,3 1,8 1,5 1,8 1,8 1,6 1,3 1,8 1,3 1,8 1,7 1,2 0,9 1,1 1,3 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 0,8 1,4 1,3 1,2 1,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,0 1,6 1,9 1,6 1,4 1,3 1,0 1,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 0,9 1,4 1,7 1,3 1,2 1,2 1,4 2,0 1,8 1,5 1,5 1,5 0,8 1,5 1,1 1,3 1,6 1,3 1,6 1,5 1,6 1,0 1,7 1,9 1,4 1,5 1,3 1,2 1,7 1,4 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,1 1,6 1,7 Phụ biểu KẾT QUẢ TÍNH TỐN CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG Hvn (m) Mean 11,54132948 Standard Error 0,053763244 Median 11,5 Mode 10,5 Standard Deviation 1,732144608 Sample Variance 3,000324942 Kurtosis 1,448123847 Skewness -0,925511283 Range Minimum Maximum 14 Sum 11979,9 Count 1038 Confidence Level(95.0%) 0,105497152 Cv % 15,00818958 D1,3 (cm) Mean 9,508863198 Standard Error 0,065059738 Median 9,6 Mode 9,4 Standard Deviation 2,096095111 Sample Variance 4,393614714 Kurtosis 0,059908529 Skewness -0,154004951 Range 13 Minimum 3,2 Maximum 16,2 Sum 9870,2 Count 1038 Confidence Level(95.0%) 0,127663743 Cv % 22,04359309 Dt (m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) Cv % 75 1,506117534 0,007797326 1,5 1,6 0,251214319 0,063108634 0,477928637 -0,413403956 1,6 0,6 2,2 1563,35 1038 0,015300336 16,67959596 Phụ biểu TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU CAO VỚI TUỔI (Hvn/A) Phương trình: y = a + b.ln(x) A Hvn Ln(A) Hvn_lt Hvn_tn 1,8 1,5 1,8 5,2 0,693147181 6,2 5,2 9,6 1,098612289 9,0 9,6 11,4 1,386294361 11,0 11,4 12,7 1,609437912 12,6 12,7 13,5 1,791759469 13,8 13,5 Phương trình cụ thể: Hvn = 1,4662 + 6,9009.ln(A) 76 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,9916015 R Square 0,98327353 Adjusted R Square 0,97909191 Standard Error 0,66681734 Observations ANOVA df Regression Residual Total Intercept X Variable SS MS F 104,55475 104,5547519 235,1418939 1,7785814 0,444645359 106,33333 Standard Coefficients Error t Stat P-value 1,46618641 0,5635844 2,60153829 0,05995101 6,90091928 0,4500305 15,33433709 0,000105506 77 Significance F 0,000105506 Lower 95% -0,098574754 5,651434318 Upper 95% 3,0309476 8,1504042 Lower 95,0% -0,098574754 5,651434318 Upper 95,0% 3,03094758 8,150404237 Phụ biểu TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƯỜNG KÍNH VỚI TUỔI (D1,3/A) Phương trình: y = a.xb A D1,3 Ln(A) Ln(D1,3) D1,3_lt D1,3_tn 1,5 0,405465108 1,5 1,5 3,1 0,693147181 1,131402111 3,2 3,1 4,9 1,098612289 1,589235205 4,9 4,9 7,1 1,386294361 1,960094784 6,7 7,1 9,0 1,609437912 2,197224577 8,5 9,0 9,4 1,791759469 2,240709689 10,3 9,4 Phương trình cụ thể: Ln(D1,3) = 0,4112 + 1,0726.ln(A) Hay: D1,3 = 1,5086.A1,0726 78 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,996748509 R Square 0,993507589 Adjusted 0,991884487 R Square Standard 0,064239803 Error Observations ANOVA df Regression Residual Total SS MS 2,526001477 2,526001477 0,016507009 0,004126752 2,542508486 F 612,103975 Significance F 1,58411E-05 Lower Upper Standard t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 95,0% 95,0% Error Intercept 0,411166341 0,054294556 7,572883376 0,001630175 0,260420487 0,561912196 0,260420487 0,561912196 X Variable 1,072634742 0,043355007 24,74073514 1,58411E-05 0,952261946 1,193007539 0,952261946 1,193007539 Coefficients 79 Phụ biểu TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU CAO VỚI ĐƯỜNG KÍNH (Hvn/D1,3) Phương trình: y = a + b.log(x) Hvn D1,3 Log(D1,3) Hvn_lt Hvn_tn 1,8 1,5 0,176091259 1,4 1,8 5,2 3,1 0,491361694 6,1 5,2 9,6 4,9 0,69019608 9,0 9,6 11,4 7,1 0,851258349 11,4 11,4 12,7 9,0 0,954242509 13,0 12,7 13,5 9,4 0,973127854 13,2 13,5 Phương trình cụ thể: Hvn = - 1,1648 + 14,7931.log(D1,3) 80 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,993438827 R Square 0,986920703 Adjusted R Square 0,983650879 Standard Error 0,589653556 Observations ANOVA df Regression Residual Total Intercept X Variable SS 104,9425681 1,390765266 106,3333333 Standard Coefficients Error -1,164755011 0,634444895 14,79313862 0,851493634 MS F 104,9425681 301,8268305 0,347691317 t Stat P-value -1,835864737 0,140269664 17,37316409 6,44323E-05 81 Significance F 6,44323E-05 Lower 95% Upper 95% -2,926256434 0,596746413 12,42901329 17,15726396 Lower 95,0% -2,926256434 12,42901329 Upper 95,0% 0,596746413 17,15726396 Phụ biểu CÁC THỚT GIẢI TÍCH DÙNG ĐỂ TÍNH HÌNH SỐ f1,3 Thớt 10 11 12 13 Dthớt 12,6 11,1 9,8 9,3 8,9 8,2 7,6 7,2 6,6 6,1 5,4 4,6 3,8 1,9 dn2/n 11,34 8,8007 6,86 4,8029 4,1257 3,7029 3,1114 1,5114 1,0314 0,2579 Hvn 13,5 f1,3 0,5326 Dthớt 9,7 9,0 8,4 6,1 5,6 5,0 4,1 3,6 3,0 1,8 dn2/n 7,8408 6,75 5,88 3,1008 2,6133 2,0833 1,4008 1,08 0,75 0,27 Hvn 12,2 f1,3 0,5253 Dthớt 14,8 13,1 11,7 9,2 8,8 8,2 7,4 6,9 6,1 5,2 4,2 3,2 2,4 5,6427 5,1627 4,4827 3,6507 1,8027 1,176 0,6827 0,384 (cm) Cây giải tích (m) (cm) Cây giải tích (m) (cm) Cây giải tích dn2/n 14,6027 11,4407 Hvn 14,8 f1,3 0,4938 (m) f1,3 bình quân 6,1779 5,6579 7,7 6,9 4,9408 3,9675 10,9 10,0 9,126 7,9207 6,6667 0,52 82 2,6579 2,0829 3,174 2,4807 14 1,3  10,8 62,1207 8,8 40,6775 12,6 78,3953 Phụ biểu TRẮC ĐỒ DAVID VÀ RICHARDS 20-41 40-1-21 19-42 22-2-39 43-38 23-18-3 44-37-24 17-4 36-45 16-5-25 26-46 15-6-35 83 34-47 27-14-7 28-13-48 33-8 32-49 9-12-29 50-30 31-11-10 ... giới sở khoa học quý giá cho nghiên cứu khác sinh trưởng rừng giới 2.3 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng rừng Việt Nam Ở nước ta, sinh trưởng cá thể quần thể nhiều nhà khoa học lâm... Schumacher để xây dựng mơ hình sinh trưởng cho nhân tố đường kính thân vị trí 1,3 m (D1,3), chiều cao vút (Hvn), đường kính tán (Dt) keo tràm làm sở khoa học cho kỹ 10 thuật tỉa thưa Tác giả nhận định... nguyên Hoa đều, ống dài dính liền với bầu Hạt nhỏ nhiều, thuận lợi cho tái sinh mở rộng diện tích trồng Thân thẳng cao từ 15 - 20 m Lúc nhỏ, vỏ nhẵn; già, vỏ bong thành mảng, dễ bóc Cây bạch đàn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG RỪNG BẠCH ĐÀN CẤY MÔ U6 (Eucalyptus urophylla) TRỒNG TẠI XÃ NHƠN TÂN HUYỆN AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH , NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG RỪNG BẠCH ĐÀN CẤY MÔ U6 (Eucalyptus urophylla) TRỒNG TẠI XÃ NHƠN TÂN HUYỆN AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay