KHẢO SÁT THÀNH PHẦN RÙA NƯỚC NGỌT TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ CÀ MAU

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THÀNH PHẦN RÙA NƯỚC NGỌT TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - MAU Họ tên sinh viên: Dương Đình Vương Ngành: Lâm nghiệp Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN RÙA NƯỚC NGỌT TẠI VQG U MINH HẠ - MAU Tác giả DƯƠNG ĐÌNH VƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Vũ Thị Nga Tháng năm 2010 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tơi xin chân thành cảm ơn gia đình tơi ln động viên chỗ dựa vững cho suốt năm vừa qua Đặc biệt mẹ tôi, người hi sinh nhiều để tơi hồn thành khóa học Tơi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thầy khoa Lâm nghiệp dạy dỗ khích lệ tơi suất năm học trường tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài này, đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô Vũ Thị Nga tận tình hướng dẫn giúp tơi hồn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp DH06QR bên cạnh lúc khó khăn tơi vượt qua khó khăn Tơi xin chân thành cảm ơn tổ chức ATP (Asian Turtle Project) tài trợ kinh phí phương tiện để thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh tháng năm 2010 Dương Đình Vương i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát thành phần rùa nước Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Mau” Đề tài tiến hành Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Mau Thời gian thực từ 6/2009 đến 6/2010 Đề tài nghiên cứu sử dụng hai phương pháp Thứ sử dụng vấn khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia, đối tượng chủ yếu người dân sống vùng đệm cán kiểm lâm Thứ hai sử dụng phương pháp khảo sát thực địa cách đặt bẫy khu đất ngập nước VQG Tiến hành hai đợt đặt bẫy vào tháng tháng 10 với số lượng bẫy đợt 28 bẫy đặt khu vực khác Kết thu ghi nhận loài phân bố vườn quốc gia U Minh Hạ, bao gồm rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis) trạng bảo tồn: Bậc VU (Sách đỏ IUCN, Sách đỏ Việt Nam), phụ lục II (Công ước CITES, 2008); rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga) trạng bảo tồn: Bậc EN (Sách đỏ IUCN năm 2008, Sách đỏ Việt Nam năm 2008), phụ lục II (Cơng ước CITES, 2008), nhóm IIB (Nghị định 32; rùa (Heosemys annandelii) trạng bảo tồn: Bậc EN (Sách đỏ IUCN năm 2008, sách đỏ Việt Nam năm 2008), phụ lục II (Cơng ước CITES, 2008), nhóm IIB (Nghị định 32; rùa cổ bự (Siebenrockiela crassicollis) trạng bảo tồn: Bậc VU (Sách đỏ IUCN năm 2008), phụ lục II (Công ước CITES năm 2008); lồi ni làm thực phẩm ba ba trơn (Pelodiscus sinensis) - Phương pháp vấn ghi nhận năm loài với mức độ nhận biết loài sau rùa hộ lưng đen (94%), rùa ba gờ (92%), rùa (56%), rùa cổ bự (63%), ba ba trơn (12%) - Phát 30 thể rùa ni nhốt hộ gia đình, thể rùa hộ lưng đen, 16 thể rùa ba gờ, thể rùa răng, thể rùa cổ bự, thể ba ba trơn - Kết đặt bẫy ghi nhân ba khu vực đặt bẫy: Khu Gừa, khu trung tâm khu trạm Kinh Đứng, bắt gặp thể (2 thể rùa hộp lưng đen ii thể rùa ba gờ) khu trung tâm, tỉ lệ bẫy đạt 0,031cá thể/bẫy/ngày Các bẫy có rùa có mồi dừa nướng - Hai mơ hình ni rùa quy mơ huyện Thới Bình U Mình Có nhiều hạn chế ni nhốt cách chăm sóc, thức ăn, chuồng ni, hai hộ khơng có giấy phép chăn ni động vật hoang dã iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm loài quần thể loài 2.1.1 Loài 2.1.2 Quần thể loài 2.1.3 Đa dạng sinh học 2.1.4 Đa dạng loài rùa giới .5 2.1.5 Đa dạng rùa Việt Nam 2.2 Tổng quan nghiên cứu rùa Thế giới Việt Nam 2.2.1 Trên Thế giới 2.2.2 Ở Việt Nam 2.2.3.1 Rùa hộp lưng đen - Cuora amboinensi Daudin, 1982 10 Họ rùa đầm Emydidae, Testudinata 10 iv 2.2.3.2 Rùa - Hieremys annandalii Smith, 1916 10 Họ rùa đầm Emydidae, Testudinata 10 2.2.3.3 Rùa ba gờ - Malayemys subtrijuga, Russ Gurley .11 Họ rùa đầm Emydidae, Testudinata 11 2.2.3.4.Rùa cổ bự - Siebenrockiella crassicollis Gray, 1831 .11 Họ rùa đầm Emydidae, rùa Testudinata 11 2.2.3.5 Ba ba – Pelodiscus sinensis Wiegmann, 1835 11 Họ Treonichydae, rùa Testudinata 11 2.3.1.Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 2.3.2 Địa mạo, địa hình thổ nhưỡng .13 2.3.2.1 Về mặt địa mạo 13 2.3.2.2 Đặc điểm địa hình, đất đai 13 2.3.3 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 14 2.3.5 Hệ động vật rừng 15 2.3.6 Dân sinh kinh tế 16 CHƯƠNG 17 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .17 3.3 Phương tiện phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Phương tiện nghiên cứu .17 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.2.1 Thu thập tài liệu 17 3.3.2.2 Phỏng vấn 17 3.3.2.3 Nghiên cứu thực địa 19 CHƯƠNG 23 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Thành phần loài mức độ bắt gặp loài rùa vườn quốc gia U Minh Hạ theo phương pháp vấn 23 4.2 Đặc điểm hình dạng, kích thước lồi rùa ghi nhận vườn quốc gia U Minh Hạ .25 v 4.2.1 Rùa hộp lưng đen - Cuora amboinensi Daudin, 1982 .25 4.2.2 Rùa ba gờ - Malayemys subtrijuga, Russ Gurley 26 4.2.3 Rùa – Heosemys annandalii Smith, 1916 26 4.2.4 Rùa cổ bự - Siebenrockiella crassicollis Gray, 1831 27 4.2.5 Ba ba – Pelodiscus sinensis 28 4.3 Kết đặt bẫy rùa VQG U Minh Hạ 28 4.3.1 So sánh hai lần đặt bẫy khu vực trung tâm .29 4.4 Khảo sát rùa nuôi nhốt hộ gia đình 31 Đã điều tra 12 hộ nuôi rùa với tổng số thể 30 gồm lồi rùa 31 4.4.1 Ni nhốt nhỏ lẻ tạm thời 32 4.4.2 Ni nhốt có quy mơ 32 4.5 Hiện trạng bảo tồn rùa vườn quốc gia U Minh Hạ 34 CHƯƠNG 37 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận .37 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO .39 Phụ lục 41 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ATP: Asian turtle project CITES: Convention on international Trade of Endangered Species of Flora and Fauna Cm: centimetre CR: Critically Endangered ĐDSH: Đa dạng sinh học EN: Endangered g: gram IUCN: International Union for Conservation of Nature Kg: Kilogram m: metre VQG: Vườn Quốc gia VU: Vulnerable vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1:Rùa cạn rùa nước Việt Nam tình trạng bảo tồn chúng (Dẫn theo Lê Dũng, 2009) Bảng 4.1: Thành phần loài rùa mức độ bắt gặp 24 Bảng 4.2: Thông tin thể rùa bẫy 30 viii choại,mực nước 0.6m Trảng trống , sậy 48P xung quanh ,bèo dày, 0495603 1020321 Dừa 1020321 Dừa 1020347 Dừa C.a 1020356 Dừa M.s 1020367 Dừa 1020364 Dừa 1M.s 1020362 Dừa mực nước 0.6m Sậy rậm rạp che bóng 48P mặt nước,bèo dày, 0495594 mực nước 0.5m 10 Trảng trơng,có cỏ 48P mặt nước , sậy 0495594 nhiều, mực nước 0.5m 11 Trảng trống ,bèo thưa, 48P sậy nhiều, có dây 0495612 choại ,mực nước 0.4m 12 Trảng trống , nhiều 48P sậy ,bèo nhiếu,có dây 0495552 dác,mực nước 0.5m 13 Trảng trống, bèo thưa 48P , có sậy, mực nước 0495543 0.5m 14 Trảng trống, bèo thưa 48P , có sậy, mực nước 0495544 0.5m Ghi chú: - Ngày đặt bẫy: 8h ngày 1/10/2009 Ngày lấy bẫy 9h ngày 6/10/2009 47 Loài bắt Số bẫy Vị tri đặt bẫy GPS Mồi UTMs- UTMs- Easting Northing dày,mực nước 48P 1020676 Lòng 0,6m,bèo thưa thớt 0495486 gà bụi,mực nước 48P Lòng 0,6m,có tràm tái sinh 0495488 Trảng trống , Sậy Trảng trống, Ít sậy, bèo thưa thớt,có 1020660 gà Trảng trống ,rất sậy, bèo dày,có dây choại ,mực nước 48P Lòng 0.6m 0495507 1020364 gà 48P Lòng khơng Trảng trống,có sậy xung quanh,bèo nhiều,mực nước 0.6m 0495512 1020333 gà Không Tràm thưa ,xung quanh có sậy,dây choại, mực nước 48P Lòng 0.6m 0495510 1020337 gà nhiều, mực nước 48P Lòng 0.6m 0495579 1020317 gà Trảng trống ,có sậy 48P Lòng rải rác xung quanh 0495588 1020332 gà Xung quanh sậy rậm rạp che kín ,bèo 48 ,bèo dày,có dây choại,mực nước 0.6m Trảng trống , sậy xung quanh ,bèo dày, 48P mực nước 0.6m 0495603 1020321 Dừa Dừa Dừa Dừa C.a Dừa Dừa Rắn Dừa Sậy rậm rạp che bóng mặt nước,bèo 48P dày, mực nước 0.5m 0495594 1020321 Trảng trơng,có cỏ mặt nước , sậy 10 nhiều, mực nước 48P 0.5m 0495594 1020347 Trảng thưa,có tràm đổ,có nhiều giác,bèo,sậy.nhiều 11 vật rơi; rụng 48P nước, 0495612 1020356 Trảng trống , nhiều 12 sậy ,bèo nhiếu,có dây 48P dác,mực nước 0.5m 0495552 1020367 Trảng trống, bèo thưa , có sậy, mực 48P 13 nước 0.5m 0495543 1020364 14 Trảng trống, bèo thưa , có sậy, mực 48P nước 0.5m 0495544 1020362 Ghi chú: Ngày đặt bẫy: 9h ngày 6/10/2009 Ngày lẫy bẫy: 8h ngày 10/102 49 Số Loài bắt bẫy Số bẫy GPS Mồi UTMsUTMs-Easting Northing Dưới tán gừa,mặt nước trống trải,ít sậy,mực nước 0.5m Lòng 48P 0492763 1017879 Dưới tán gừa,sậy xung quanh,mực nước 0.5m gà Lòng 48P 0492735 1017909 gà Tán tràm thưa,sậy xung quanh,nhiều vật rơi rụng,mực nước 0.4m Lòng 48P 0492733 1017927 gà Tán tràm thưa, sậy rậm rạp bao xung quanh, nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Lòng 48P 0492727 1017949 gà Sậy rậm rạp khép kín không gian phia trên,nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Lòng 48P 0492730 1017946 gà Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Lòng 48P 0492736 1017912 gà Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Lòng 48P 0492725 1017949 gà 48P 0492706 1017954 Dừa không 48P 0492681 1017964 Dừa không Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, Dừa che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, 10 mực nước 0.4m 48P 0492677 không 1017961 Dừa 11 Sậy rậm rạp bao xung quanh, 48P50 0492707 1017964 Khơng che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, 12 mực nước 0.4m 48P 0492712 1017962 Dừa 48P 0492707 1017965 Dừa không 48P 0492727 1017959 Dừa không Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng nước, 13 mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi rụng mực nước 14 0,4m Ghi : Ngày đặt bẫy: 8h ngày 4/10/2009 Ngày lấy bẫy: 9h ngày 8/10/2009 Số Vị trí đặt bẫy GPS Mồi bẫy Loài bắt UTMs- UTMs- Easting Northing Dưới tán gừa,mặt nước trống 48P 1017879 trải,ít sậy,mực nước 0.5m 0492763 Dưới tán gừa,sậy xung 48P quanh,mực nước 0.5m 0492735 Tán tràm thưa,sậy xung quanh,nhiều 48P vật rơi rụng,mực nước 0.4m 0492733 Tán tràm thưa, sậy rậm rạp bao xung 48P quanh, nhiều vật rơi rụng nước, 0492727 Lòng gà 1017909 Lòng gà 1017927 Lòng gà Khơng 1017949 Lòng gà Khơng 1017946 Lòng gà 1017912 Lòng gà mực nước 0.4m Sậy rậm rạp khép kín không gian phia 48P trên,nhiều vật rơi rụng nước, 0492730 mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492736 51 rụng nước, mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492725 1017949 Lòng gà 1017954 Dừa 1017964 Dừa Khơng 1017961 Lòng gà Khơng 1017964 Dừa Khơng 1017962 Dừa Khơng 1017965 Dừa không 1017959 Dừa không rụng nước, mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492706 rụng nước, mực nước 0.4m Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492681 rụng nước, mực nước 0.4m 10 Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492677 rụng nước, mực nước 0.4m 11 Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492707 rụng nước, mực nước 0.4m 12 Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492712 rụng nước, mực nước 0.4m 13 Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492707 rụng nước, mực nước 0.4m 14 Sậy rậm rạp bao xung quanh, che 48P kín khơng gian phía trên, nhiều vật rơi 0492727 rụng nước, mực nước 0.4m Ghi chú: Ngày đặt bẫy: 9h ngày 8/10/2009 Ngày lấy bẫy: 8h ngày 12/10/2009 Danh sách hộ phòng vấn STT HỌ VÀ TÊN Trần Diễm Kiều TUỔI 40 Giới tính Địa NGHỀ NGHIỆP Nữ Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 52 Nguyễn Văn Linh 71 Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nông dân Lê Văn Sối 31 Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Đào Phong Hậu 61 Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Lâm Thanh Hiền 42 Nữ Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Buôn bán Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Kiểm Lâm Nữ Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Buôn bán Vũ Quốc Tuấn Hồ Thị Thu 49 35 53 46 Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nông dân Trịnh Văn Quá Nguyễn Văn Bảnh 52 Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau 10 Phan Thị Mai 46 Nữ Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 11 Trần Văn Dần 52 Nam Đội 2, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Thợ mộc 12 Đoàn Văn Quyến Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 13 Nguyễn Kiều Ngoan Nữ Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 36 21 54 Nam Nông dân Nông dân 14 Lý Văn Đoàn 15 Đoàn Văn Thắng 42 Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau 16 Võ Văn Vinh 53 Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 17 Nguyễn Văn Chi 45 Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 18 Phạm Thị Ngoan Nữ Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Buôn bán Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 19 Võ Văn Việt 37 Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau 40 44 55 20 Huỳnh Thanh Sang 38 Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nông dân 21 Võ Văn Phan 23 Nam Đội 3, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau 22 Phạm Hữu Trung 45 Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 23 Trần Văn Trung 49 Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nữ Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 24 25 Đỗ Thị Phượng Ngô Đức Duệ 21 64 56 Nam Nông dân Nông dân 26 Lưu Minh Yểm 27 Phạm Văn Phiêu 54 Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau 28 Võ Thị 40 Nữ Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 29 Nguyễn Văn Hoàng 58 Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 30 Nguyễn Văn Thanh Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 31 Võ Thành Lập 54 Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau 60 48 57 32 Nguyễn Hoàng Tân 33 Nguyễn Văn Nghĩa 34 Đoàn Thanh Hùng 35 Nguyễn Phi Hùng 36 Quốc Huy 37 Nguyễn Trúc Linh 43 34 48 53 25 30 Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Kiểm Lâm Nam Đội 1, ấp Vồ Dơi, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nơng dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nữ Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 58 38 39 40 41 42 43 Lý Khánh Hiệp Văn Hồng Thảo Mai Sỹ Duệ Ngô Văn Thù Trần Văn Đức Ngô Đức Duy 54 32 76 42 70 45 Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nơng dân Nữ Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nơng dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 59 44 Đặng Thanh Công 45 Quỳnh Ngọc Cách 46 47 48 49 Huỳnh Thị Diệp Huỳnh Tấn Lợi Lê Văn Công Trần Văn Tâm 34 56 32 52 50 24 Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nơng dân Nữ Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nơng dân Nam Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân 60 50 Nguyễn Quang Khả 35 Nam 61 Ấp 4, lâm trường 2, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Mau Nông dân ... nhóm tuổi, phân bố cá thể, mật độ, sinh sản, tử vong, phát tán quần thể, hoạt động ngày (mùa), dinh dưỡng… Mỗi loài thường bao gồm nhiều quần thể sống địa phương khác gọi là: quần thể địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THÀNH PHẦN RÙA NƯỚC NGỌT TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ CÀ MAU , KHẢO SÁT THÀNH PHẦN RÙA NƯỚC NGỌT TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ CÀ MAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay