NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG NEEM (Azadirachta indica A.Juss) TRỒNG NĂM 1998 TẠI NINH PHƯỚC – NINH THUẬN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TỈA THƯA

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG NEEM (Azadirachta indica A.Juss) TRỒNG NĂM 1998 TẠI NINH PHƯỚC NINH THUẬN LÀM SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TỈA THƯA Họ tên sinh viên: ĐẶNG VĂN TRÍ Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 7/2010 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG NEEM (Azadirachta indica A.Juss) TRỒNG NĂM 1998 TẠI NINH PHƯỚC NINH THUẬN LÀM SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TỈA THƯA Tác giả ĐẶNG VĂN TRÍ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trương Văn Vinh Tháng ……… năm……… i LỜI CẢM ƠN Để kiến thức ngày hơm hồn thành khóa luận cuối khóa nhờ công sức nuôi dưỡng dạy dỗ cha mẹ, gia đình hệ thầy giáo Bởi vậy, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trước hết đến cha mẹ, người nuôi nấng giúp đỡ việc để ngày hơm Xin gởi lời cám ơn đến quý thầy trường Đại Học Nông Lâm, quý thầy Khoa Lâm Nghiệp, quý thầy Bộ Mơn Quản Lí Tài Ngun Rừng đem lại cho tơi nhiều học q báu, cho tơi kiến thức làm hành trang để bước vào sống mưu sinh Xin gởi lời cảm ơn tới Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước, anh chị phòng kĩ thuật, anh trạm Phước Dinh nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Đặc biệt cho tơi bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Ths.Trương Văn Vinh tận tình hướng dẫn giúp đỡ nhiều thời gian làm khóa luận cuối khóa Cuối tơi muốn gởi đến bạn tập thể lớp Lâm Nghiệp DH06LN Sự giúp đỡ, động viên bạn giúp tơi hồn thành đề tài Thành phố Hồ Chí Minh 30/7/2010 Sinh viên thực Đặng Văn Trí ii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình .viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Những đóng góp đề tài 1.4 Phạm vi giới hạn nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu sinh trưởng rừng giới 2.2 Nghiên cứu sinh trưởng rừng Việt Nam 2.3 Nghiên cứu mật độ tỉa thưa rừng trồng 11 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 14 3.1.1 Giới thiệu tổng quát Neem 14 3.1.2 Quá trình dẫn nhập Neem vào việt nam 14 3.1.3 Đặc điểm thực vật 15 3.1.4 Giá trị kinh tế Neem 17 3.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 19 3.2.1 Vị trí địa lý 19 3.2.2 Địa hình 19 3.2.3 Đất 20 3.2.4 Thổ nhưỡng 20 3.1.5 Thực bì 21 3.2.6 Tài nguyên rừng 21 3.2.7 Khí hậu 22 3.2.8 Thuỷ văn 23 iii 3.2.9 Giao thông huyện Ninh Phước 23 3.3 Phân tích đặc điểm kinh tế- xã hội 24 3.3.1 Hành 24 3.3.2 Dân sinh kinh tế 25 3.3.3 Ngành nghề 25 3.3.4 Tập quán canh tác 25 3.3.5 Thu nhập 25 CHƯƠNG 4.NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 4.1 Nội dung nghiên cứu 26 4.1.1 Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng Neem thơng qua quy luật phân bố tiêu sinh trưởng 26 4.1.2 Nghiên cứu sinh trưởng tiêu sinh trưởng theo tuổi thơng qua phương trình tương quan 26 4.1.3 Nghiên cứu độ tàn che độ giao tán rừng 26 4.1.4 Biện pháp tỉa thưa rừng trồng 26 4.2 Phương pháp nghiên cứu 27 4.2.1 Ngoại nghiệp 27 4.2.2 Nội nghiệp 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 33 5.1 Quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng loài Neem 33 5.1.1 Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 33 5.1.2 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3 ) 36 5.1.3 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dtán) 38 5.2 Qui luật sinh trưởng rừng Neem trồng Ninh Phước Ninh Thuận 41 5.2.1 Quy luật sinh trưởng chiều cao (Hvn) rừng Neem 42 5.2.2 Quy luật sinh trưởng đường kính (D1,3) rừng Neem 44 5.2.3 Quy luật sinh trưởng chiều cao đường kính rừng Neem 46 5.2.4 Quy luật sinh trưởng thể tích thân rừng Neem 48 5.3 Độ tàn che độ giao tán rừng 49 5.4 Đề xuất biện pháp tỉa thưa 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 55 6.1 Kết luận 55 iv 6.1.1 Quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng loài Neem 55 6.1.2 Đặc điểm sinh trưởng rừng Neem trồng 1998 56 6.1.3 Độ tàn che giao tán rừng 56 6.1.4 Biện pháp tỉa thưa 56 6.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý PHVB Phòng hộ ven biển UBNN Ủy ban nhân dân QLTNR Quản lý tài nguyên rừng PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng D1,3 Đường kính thân vị trí cao 1,3 m Dtán Đường kính tán Hvn Chiều cao vút V Thể tích thân A Tuổi Xtb Giá trị trung bình (bình quân gia quyền) S Sai số chuẩn S2 Phương sai Cv Hệ số biến động N% Tần xuất R Biên độ biến động Sy/x Sai số hồi quy r Hệ số tương quan Sign Signifincance (mức ý nghĩa) vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 5.1.1: Phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 34 Bảng 5.1.2: Kết kiểm tra tiểu chuẩn thống kê số hàm tốn học mơ tả mối tương quan phân bố số với chiều cao (N/Hvn) 34 Bảng 5.1.3: tương quan số theo chiều cao vút (Hvn) 35 Bảng 5.1.4: Phân bố số theo cấp đường kính D1,3 36 Bảng 5.1.5: Kết kiểm tra tiểu chuẩn thống kê số hàm tốn học mơ tả mối tương quan phân bố số với đường kính (N/D1,3) 37 Bảng 5.1.6: Tương quan số theo D1,3 37 Bảng 5.1.7: Phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dtán) 39 Bảng 5.1.8: Kết kiểm tra tiểu chuẩn thống kê số hàm toán học mô tả mối tương quan phân bố số đường kính tán (N/Dtán) 39 Bảng 5.1.9: Tương quan phân bố số theo đường kính tán (N%/Dtán) 40 Bảng 5.2.1: Bảng kiểm tra tiêu chuẩn thống kê số hàm tốn học mơ tả mối tương quan tuổi A với chiều cao (Hvn) 43 Bảng 5.2.2: Tương quan chiều cao (Hvn) tuổi A 43 Bảng 5.2.3: Bảng kiểm tra tiêu chuẩn thống kê số hàm tốn học mơ tả mối tương quan tuổi A đường kính D1.3 45 Bảng 5.2.4: Tương quan chiều cao (Hvn) tuổi A 45 Bảng 5.2.5: Bảng kiểm tra tiêu chuẩn thống kê số hàm toán học mô tả mối tương quan chiều cao Hvn đường kính D1,3 46 Bảng 5.2.6: Tương quan chiều cao Hvn đường kính D1,3 47 Bảng 5.2.7: Bảng kiểm tra tiêu chuẩn thống kê số hàm tốn học mơ tả mối tương quan thể tích thân V tuổi A 48 Bảng 5.2.8: Tương quan thể tích thân V tuổi A 49 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 5.1: Đường biểu diễn phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 35 Hình 5.2: Đường biểu diễn phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) 38 Hình 5.3: Đường biểu diễn phân bố số theo đường kính tán (N/Dtán) 40 Hình 5.4: Đường biểu diễn tương quan chiều cao (Hvn) tuổi A 43 Hình 5.5: Đường biểu diễn tương quan đường kính (D1,3) tuổi A 45 Hình 5.6: Đường biểu diễn tương quan chiều cao Hvn đường kính D1,3 47 Hình 5.7: Đường biểu diễn tương quan thể tích thân tuổi A 49 Hình 5.8: Trắc đồ ô điều tra số1 50 Hình 5.9: Trắc đồ ô điều tra số 51 Hình 5.10: Trắc đồ ô điều tra số 52 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Diện tích rừng nước ta năm 1945 14,9 triệu hecta che phủ 44,8% diện tích đất tự nhiên Năm 1981 khoảng 7,8 triệu hecta chiếm khoảng 24 % Đến năm 2001 diện tích đất rừng tăng lên đáng kể độ che phủ khoảng 32% Những năm gần thiên tai hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra, mơi trường khơng khí, đất, nước ngày bị thu hẹp, nguyên nhân chủ yếu rừng, khai phá đất rừng làm nơng nghiệp cơng nghiệp hóa Do nhiệm vụ cấp bách khơi phục lại diện tích rừng, cải tạo mơi trường, bảo nguồn nước đầu nguồn Đây nhiệm vụ khó khăn, ý nghĩa to lớn khơng mặt kinh tế xã hội mà mơi trường quốc phòng Để thực nhiệm vụ to lớn ấy, mặt ngành lâm nghiệp cố gắng gây trồng giống địa suất hiệu kinh tế cao Mặt khác, ngành Lâm Nghiệp khuyến khích việc tìm kiếm gây trồng giống nhập nội, phù hợp với điều kiện tự nhiên khí hậu Việt Nam Đồng thời giống phải giá trị cao kinh tế, xây dựng, xuất khoa học Vì thế, việc tìm kiếm khả gây trồng lồi nhập nội hiệu kinh tế cao nhiệm vụ thiếu ngành khoa học lâm sinh Trong dịp dự Hội nghị Lâm nghiệp quốc tế Senegal (Châu Phi) vào Tháng 2/1981, Giáo Sư Lâm Công Định chứng kiến dải cát khơ nóng cận sa mạc Tây Phi, hàng Neem (Azadirachta indica A.Juss) chịu hạn đứng vững ln xanh tốt, tỏa bóng mát khu vực cát rộng lớn vùng Ơng mang hạt giống Neem Việt Nam ươm trồng sở Lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận, sau lại đến tháng 6/1984 cho Từ Neem trồng rộng rãi Ninh Thuận tỉnh khu vực miền núi khí hậu Nam Trung Bộ, nhiệt đới gió mùa, vùng khí hậu khơ hạn, mưa ít, nhiệt độ cao, gió mạnh, lượng nước bốc 3) Lny = a + blnx + cln2x SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,97193851 R Square 0,94466446 Adjusted R Square 0,93083057 Standard Error 0,33129045 Observations 11 ANOVA df 10 SS 14,9893 0,878027 15,86732 MS 7,494648 0,109753 F 68,28627 Significance F 9,38E-06 Coefficients -24,6328512 23,2736229 -4,88436785 Standard Error 2,56111 2,146712 0,435895 t Stat -9,61804 10,84152 -11,2054 P-value 1,13E-05 4,63E-06 3,61E-06 Lower 95% -30,5388 18,3233 -5,88954 Regression Residual Total Intercept lnX LN^2X Upper 95% -18,7269 28,22395 -3,87919 4) Lny = a + blnx + cln2x + dln3x SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,9829 0,966092 0,95156 0,277238 Observations 11 ANOVA df Regression Residual Total SS 15,32929 0,538028 10 15,86732 Coefficients Standard Error MS 5,1097650 0,0768612 t Stat F 66,4804567 P-value Significance F 1,65E-05 Lower 95% Upper 95% Intercept lnX LN^2X -0,9853 -7,7658 8,2684 11,4459 14,8670 6,2643 -0,0861 -0,5224 1,3199 0,9338 0,6175 0,2284 -28,0506 -42,9206 -6,5442 26,0801 27,3890 23,0810 LnX^3 -1,8070 0,8592 -2,1032 0,0735 -3,8386 0,2246 5) y = a.ebx hay lny = lna +bx SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,4755 R Square 0,2261 Adjusted R Square 0,1401 Standard Error 1,1681 Observations 11 ANOVA df MS 3,587 1,364 F 2,629 Significance F 0,139 10 SS 3,587 12,280 15,867 Intercept Coefficients 3,0311 Standard Error 0,9065 t Stat 3,3436 P-value 0,0086 Lower 95% 0,9804 Upper 95% 5,0818 D1.3 = x -0,0903 0,0557 -1,6214 0,1394 -0,2163 0,0357 Regression Residual Total 6) y = a.e(-b/x^k) hay lny = lna –b/x^k (k = 0,2) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,2324 R Square 0,0540 Adjusted R Square -0,0511 Standard Error 1,2914 Observations 11,0000 ANOVA df Regression Residual Total Intercept 1/x^0.2 SS 0,8568 15,011 10 15,867 Coefficients -1,077 4,609 Standard Error 3,861 6,430 MS 0,8568 1,6678 F 0,5137 Significance F 0,4917 t Stat -0,279 0,717 P-value 0,787 0,492 Lower 95% -9,812 -9,937 Upper 95% 7,658 19,154 Trắc nghiệm χ2 Lny = a + blnx + cln2x N%tt 8,21 14,18 24,63 15,67 14,93 11,19 11,19 (N%lt - N%tn) (N%lt - %tn)2/N%lt 1,66 0,28 4,43 1,06 -2,64 0,32 3,03 0,49 -1,81 0,25 -3,04 1,13 -1,80 0,34 3,87 N%Lt 9,86 18,61 21,98 18,70 13,11 8,16 9,39 Tổng 3.1.3 Kết thử nghiệm dạng phương trình mơ hình hóa phân bố (N/Dtán) 1) Lny = a + bLnx + cLn2x SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,8686 R Square 0,7544 Adjusted R Square 0,6930 Standard Error 0,7141 Observations 11 ANOVA df Regression Residual Total Intercept X=LnDtan Ln2x SS 12,529 4,079 10 16,609 Coefficients -5,8762 13,5952 -5,2817 Standard Error 2,4256 3,6218 1,2674 MS 6,26 0,51 F 12,28532 Significance F 0,00364 t Stat -2,4226 3,7537 -4,1675 P-value 0,0417 0,0056 0,0031 Lower 95% -11,4697 5,2432 -8,2043 Upper 95% -0,2828 21,9471 -2,3592 2) Lny = a + bLnx + cLn2x + dLn3x SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,8727 R Square 0,7617 Adjusted R Square 0,6595 Standard Error 0,7520 Observations 11 ANOVA df F 7,45662 Significance F 0,01388 10 16,6088 Coefficients -2,1699 4,3944 1,7360 Standard Error 8,4124 20,2596 15,2348 t Stat -0,2579 0,2169 0,1139 P-value 0,8039 0,8345 0,9125 Lower 95% -22,0621 -43,5119 -34,2887 Upper 95% 17,7224 52,3006 37,7607 -1,6761 3,6247 -0,4624 0,6578 -10,2471 6,8949 SS MS Regression Residual Total Intercept X=LnDtan Ln2x MS 4,2168 0,5655 SS 12,6503 3,9585 Ln3x 3) y = a + bx + cx2 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,7616 R Square 0,5800 Adjusted R Square 0,4750 Standard Error Observations 6,2444 11 ANOVA df Regression 430,7868 215,3934 Residual 311,9379 38,9922 10 742,7246 Coefficients -17,2334 14,7038 Standard Error 13,7386 6,0042 -1,6502 0,5922 Total Intercept X=Hvn X^2 F Significance F 5,5240 0,0311 t Stat -1,2544 2,4489 P-value 0,2451 0,0400 Lower 95% -48,9146 0,8580 Upper 95% 14,4479 28,5495 -2,7867 0,0237 -3,0157 -0,2846 4) y = a + bx + cx2 + dx3 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,8953 R Square 0,8016 Adjusted R Square 0,7166 Standard Error 4,5880 Observations 11 ANOVA df Significance F 0,0074 10 742,7246 Coefficients -87,4819 66,5378 -12,9854 Standard Error 27,0740 19,0543 4,0769 t Stat -3,2312 3,4920 -3,1851 P-value 0,0144 0,0101 0,0154 Lower 95% -151,5018 21,4816 -22,6259 Upper 95% -23,4621 111,5940 -3,3450 0,7557 0,2702 2,7963 0,0267 0,1167 1,3947 Total x^3 F 9,4283 Regression Residual Intercept X=Hvn x^2 MS 198,4597 21,0493 SS 595,3792 147,3454 5) y = a.ebx hay lny = lna + bx SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,6003 0,3603 0,2892 1,0865 Observations 11 ANOVA df Regression Residual Total Intercept Dtan MS 5,9844 1,1805 F 5,0694 Significance F 0,0509 SS 5,9844 10,6244 10 16,6088 Coefficients 3,5502 Standard Error 0,9234 t Stat 3,8449 P-value 0,0039 Lower 95% 1,4614 Upper 95% 5,6389 -0,3887 0,1727 -2,2515 0,0509 -0,7793 0,0018 6) y = a + blogx SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,2733 R Square 0,0747 Adjusted R Square -0,0281 Standard Error 8,7385 Observations 11 ANOVA df SS 55,4794 687,2453 10 742,7246 Coefficients 17,1082 -12,0995 Regression Residual Total Intercept logx MS 55,4794 76,3606 F 0,7265 Significance F 0,4161 Standard Error 9,7679 t Stat 1,7515 P-value 0,1138 Lower 95% -4,9883 Upper 95% 39,2048 14,1950 -0,8524 0,4161 -44,2109 20,0119 MS 2,0463 1,6181 F 1,2647 Significance F 0,2899 t Stat 0,3974 1,1246 P-value 0,7003 0,2899 Lower 95% -2,0628 -3,7625 7) y = a.e(-b/x^k) (k=0.8) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,3510 R Square 0,1232 Adjusted R Square 0,0258 Standard Error 1,2720 Observations 11 ANOVA df Regression Residual Total Intercept 1/X^k SS 10 2,0463 14,5625 16,6088 Coefficients 0,4396 3,7195 Standard Error 1,1062 3,3075 Upper 95% 2,9420 11,2015 Trắc nghiệm χ2 hàm y = a + bx + cx2 + dx3 N%tt 8,2 14,2 23,9 18,7 20,1 9,0 6,0 N%Lt 12,0 17,2 19,3 18,3 15,0 10,6 8,8 Tổng (N%lt - N%tn) (N%lt-N%tn)2/N%lt 3,8 1,224 3,1 0,540 -4,6 1,078 -0,4 0,009 -5,1 1,742 1,7 0,260 2,9 0,927 5,78 3.2.1 Kết thử nghiệm dạng phương trình mơ hình hóa quy luật sinh trưởng chiều cao (Hvn) 1) y = a.ebx hay Logy = loga + blogx SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,9950 R Square 0,9900 Adjusted R Square 0,9889 Standard Error 0,0298 Observations 11 ANOVA df Regression Residual Total Intercept logT SS 0,7919 0,0080 10 0,7998 Coefficients -0,1380 0,8696 Standard Error 0,0220 0,0291 MS 0,7919 0,0009 F 893,5 Significance F 0,000 t Stat -6,2688 29,8918 P-value 0,0001 0,0000 Lower 95% -0,1878 0,8038 Upper 95% -0,0882 0,9354 2) y = a + blogx SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,957 0,916 0,907 0,520 Observations 11 ANOVA df Regression Residual Total SS 26,577 2,430 10 29,007 Standard Error Coefficients Intercept logT -0,0767 5,0379 0,3843 0,5078 MS 26,577 0,270 t Stat F 98,438 P-value -0,1997 9,9216 0,8462 0,0000 Significance F 0,00000 Lower 95% -0,9460 3,8893 Upper 95% 0,7925 6,1866 3) y = a.e(-b/x^0,4) hay Lny = a + b/x0.4 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,9811 0,9626 0,9584 0,1328 Observations 11 ANOVA df SS MS 4,0819 4,0819 10 0,1588 4,2407 0,0176 Regression Residual Total Coefficients Intercept X Variable Standard Error t Stat F 231,4021 P-value Significance F 9,99E-08 Lower 95% Upper 95% 2,9539 0,1304 22,6499 0,0000 2,6589 3,2489 -3,4151 0,2245 -15,2119 0,0000 -3,9230 -2,9072 4) y = a ebx hay y = a ebx SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square 0,9479 0,8986 0,8873 Standard Error 0,2186 Observations 11 ANOVA df SS Regression Residual Total 3,8106 3,8106 10 0,4301 4,2407 0,0478 Coefficients Intercept Tuổi MS -0,0509 0,1861 Standard Error 0,1414 0,0208 t Stat -0,3599 8,9295 F 79,7360 P-value 0,7272 0,0000 Significance F 9,1E-06 Lower 95% -0,3707 0,1390 Upper 95% 0,2689 0,2333 3.2.2 Kết thử nghiệm dạng phương trình mơ hình hóa quy luật sinh trưởng đường kính (D1,3) 1) y = a.xb SUMMARY OUTPUT Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Regression Statistics 0,9943 0,9887 0,9873 0,0441 Observations 10 ANOVA df Regression Residual Total Intercept X Variable 1 SS 1,3597 0,0155 1,3752 Coefficients -0,6114 1,6141 Standard Error 0,0484 0,0610 MS 1,3597 0,0019 F 700,2794 Significance F 0,0000 t Stat -12,6291 26,4628 P-value 0,0000 0,0000 Lower 95% -0,7230 1,4734 Upper 95% -0,4998 1,7547 2) y = a + blogx Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,9342 0,8728 0,8569 1,4604 Observations 10 ANOVA Regression Residual df SS 117,078 17,063 Total 134,141 Coefficients -5,8147 14,9776 Intercept X Variable MS 117,078 2,133 F 54,891 Significance F 0,000 Standard Error 1,6045 t Stat -3,6239 P-value 0,0067 Lower 95% -9,5148 Upper 95% -2,1147 2,0216 7,4089 0,0001 10,3158 19,6394 3) y = a.e(-b/x^0,2) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,9898 0,9798 0,9772 0,1358 Observations 10 ANOVA df SS Regression Residual 7,1437 0,1475 Total 7,2913 Coefficients Intercept X Variable Standard Error MS 7,1437 0,0184 t Stat F 387,4005 P-value Significance F 0,0000 Lower 95% Upper 95% 9,1892 0,3972 23,1352 0,0000 8,2733 10,1052 -10,9673 0,5572 -19,6825 0,0000 -12,2522 -9,6824 3.2.3 Kết thử nghiệm dạng phương trình mơ hình hóa quy luật sinh trưởng chiều cao đường kính 1) y = a.xb SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,9950 0,9900 0,9887 0,0229 Observations 10 ANOVA df SS 0,4155 0,0042 0,4197 Coefficients 0,1834 0,5497 Regression Residual Total Intercept logD MS 0,4155 0,0005 F 789,8772 Significance F 0,0000 Standard Error 0,0141 t Stat 13,0462 P-value 0,0000 Lower 95% 0,1509 Upper 95% 0,2158 0,0196 28,1048 0,0000 0,5046 0,5948 2) y = a.e(-b/x^0,2) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square 0,9962 0,9925 0,9915 Standard Error 0,0457 Observations 10 ANOVA df SS Regression Residual 2,2087 0,0167 Total 2,2254 Coefficients Intercept 1/x^0.2 3,8492 -3,4636 Standard Error 0,0827 0,1066 MS 2,2087 0,0021 t Stat 46,5215 -32,5039 F 1056,5003 P-value 0,0000 0,0000 Significance F 0,0000 Lower 95% 3,6584 -3,7093 Upper 95% 4,0400 -3,2179 3.3.4 Kết thử nghiệm dạng phương trình mơ hình hóa quy luật sinh trưởng thể tích thân 1)y = a.xb SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,994 R Square 0,989 Adjusted R Square 0,987 Standard Error 0,07 Observations ANOVA df SS 3,0263 0,0343 3,0606 Coefficients -4,757 3,2431 Regression Residual Total Intercept logA MS 3,0263 0,0049 F 617,5192393 Significance F 4E-08 Standard Error 0,1084 t Stat -43,88 P-value 8,33166E-10 Lower 95% -5,013 Upper 95% -4,501 0,1305 24,85 4,3578E-08 2,9345 3,5518 2) y = a.e(-b/x^0,2) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error 0,9906 0,9814 0,9787 0,2077 Observations ANOVA df Regression Residual SS 15,925 0,3021 Total 16,227 Coefficients 10,946 -22,94 Standard Error 0,8276 1,1941 Intercept 1/A^0.2 MS 15,925 0,0432 F 368,9764253 Significance F 3E-07 t Stat 13,225 -19,21 P-value 3,30289E-06 2,58156E-07 Lower 95% 8,9887 -25,76 Upper 95% 12,903 -20,11 Phụ lục 4: đồ tỉa thưa chọn nuôi dưỡng theo phương pháp Queenland ô điều tra 4.1 đồ chọn tỉa thưa ô 4.2 đồ chọn tỉa thưa ô 4.3 đồ chọn tỉa thưa ô ... Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Diện tích rừng nước ta năm 1945 14,9 tri u hecta che phủ 44,8% diện tích đất tự nhiên Năm 1981 khoảng 7,8 tri u hecta chiếm khoảng 24 % Đến năm 2001 diện tích đất có rừng... phát tri n khác rừng để đáp ứng mục tiêu kinh doanh lâm nghiệp Sinh trưởng quần xã thực vật rừng cá thể rừng hai vấn đề khác quan hệ chặc chẽ với Sinh trưởng cá thể rừng có ý nghĩa lớn phát tri n... tích rừng trồng Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước, nhằm làm sở cho việc qui hoạch phát tri n loài Neem tốt Trong giới hạn luận văn tốt nghiệp cuối khóa Được cho phép Bộ môn Điều Chế Rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG NEEM (Azadirachta indica A.Juss) TRỒNG NĂM 1998 TẠI NINH PHƯỚC – NINH THUẬN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TỈA THƯA , NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG NEEM (Azadirachta indica A.Juss) TRỒNG NĂM 1998 TẠI NINH PHƯỚC – NINH THUẬN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TỈA THƯA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay