ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT TẨY TRẮNG FAS ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT DIP TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

66 1 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT TẨY TRẮNG FAS ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT DIP TẠI PHỊNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Họ tên sinh viên: ĐẶNG THỊ THU DIỄM Ngành: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 06/2010 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT TẨY TRẮNG FAS ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT DIP TẠI PHỊNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM Tác giả ĐẶNG THỊ THU DIỄM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn: Thầy Hồng Văn Hòa TRANG TỰA TPHCM, Tháng 06 / 2010 i LỜI CẢM ƠN  Đầu tiên xin chân thành cảm ơn cha mẹ sinh thành nuôi dạy khôn lớn đến ngày hôm  Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, đặc biệt thầy cô khoa Lâm Nghiệp truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báo  Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Hoàng Văn Hòa tận tình giảng dạy trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài  Xin cảm ơn chị Trung tâm Nghiên Cứu Chế Biến Lâm Sản Trường Đại Học Nông Lâm  Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc quý cô, chú, anh, chị Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn- Mỹ Xn, tận tình hướng dẩn tạo điều kiện để tiếp cận dây chuyền sản xuất thực tế để hồn thành tốt khóa luận  Xin chân thành cảm ơn người thân gia đình bạn bè động viên chia khó khăn q trình học tập sống Sinh viên ĐẶNG THỊ THU DIỄM ii TÓM TẮT Đề tài thực Trung Tâm Nghiên Cứu Chế Biến Lâm Sản Giấy Bột Giấy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 01/03/2010 đến ngày 01/07/2010 Mục đích đề tài khảo sát ảnh hưởng yếu tố như: Mức dùng, hóa chất, thời gian, nhiệt độ, nồng độ bột trình tẩy ảnh hưởng đến độ trắng bột trình tẩy trắng bột Dip FAS H2O2, nhằm đánh giá hiệu chất tẩy trắng FAS bột Dip Tôi thực công việc sau: - Về mặt nội dung: Tìm hiểu quy trình sản xuất bột Dip nhà máy giấy Sài Gòn- Mỹ Xuân Tiến hành tẩy trắng bột Dip ứng với mức dùng hóa chất, mức nồng độ, mức thời gian điểm nhiệt độ Tiến hành thí nghiệm đo độ trắng mẫu thí nghiệm lập bảng so sánh nhận xét kết tìm - phương pháp: Tại nhà máy: quan sát dây chuyền sản xuất bột Dip,tìm hiểu nguyên tắc hoạt động thông số kỉ thuật thiết bị dây chuyền sản xuất Tại phòng thí nghiệm: Bột lấy từ dây chuyền sản xuất bột Dip nhà máy Giấy Sài Gòn- Mỹ Xuân vít xoắn sau qua cơng đoạn khử mực chuẩn bị vào tháp tẩy bột đem bảo quản tủ lạnh nhiệt độ 40C tránh làm ảnh hưởng đến độ trắng gốc bột lấy mẫu sau xác định định lượng Tôi tiến hành xeo handsheet để xác định độ trắng gốc bột sau có độ trắng gốc tiến hành tẩy trắng, tiến hành tẩy trắng với thông số thay đổi mức dùng hóa chất FAS H2O2, nồng độ bột, nhiệt độ tẩy, thời gian tẩy tìm mức tối ưu cho thông số mà phù hợp với kinh tế.sau so sánh độ trắng hai loại hóa chất tẩy bột Dip nhà máy Sài Gòn- Mỹ Xuân, để đánh giá hiệu FAS iii Sau kết thúc thí nghiệm, kết cho thấy bột Dip chứa bột hiệu tẩy FAS khơng cao, sử dụng H2O2 cho hiệu cao FAS dùng khử màu bột Dip hiệu iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU I.1 Tính cấp thiết đề tài .1 I.2 Mục đích đề tài I.3 Mục tiêu đề tài .2 I.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN II.1 sở lý thuyết trình tẩy trắng II.1.1 Định nghĩa trình tẩy trắng II.1.2 Định nghĩa độ trắng bột: (Nguồn : Cao Thị Nhung,2003 Công Nghệ Sản Xuất Bột Giấy Giấy) II.1.3 Hiện tượng hồi màu bột giấy II.1.4 Các phương pháp tẩy trắng bột giấy (Nguồn : Cao Thị Nhung,2003 Công Nghệ Sản Xuất Bột Giấy Giấy) II.1.4.1 Loại bỏ ligin II.1.4.2 Giử lại ligin II.1.5 Đặc đểm hóa chất tẩy trắng FAS H2O2 II.1.5.1 FAS (Phormamiđin Của Axít Sunphíc) II.1.5.2 H2O2 (Hydrogen peroxide) II.2 Tổng quan Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Mỹ Xuân v II.2.1 Sơ lược Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Mỹ Xuân II.2.2 Lịch sử phát triển Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Mỹ Xuân II.2.3 Mục tiêu chiến lược, tầm nhìn sứ mạng Cơng Ty Cổ Phần Sài Gòn Mỹ Xuân .10 II.2.4 Sơ đồ tổ chức: 10 Chương .11 NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11 III.1 Nội dung nghiên cứu .11 III.3 Phương pháp nghiên cứu .12 III.3.1 Bản bố trí thí nghiệm 13 III.3.2 Dụng cụ thiết bị sử dụng 14 III.3.3 Để khảo sát ảnh hưởng mức dùng hóa chất FAS H2O2 đến độ trắng bột tiến hành sau: 17 III.3.4 Để khảo sát ảnh hưởng nồng độ bột Dip đến độ trắng bột tiến hành sau: 18 III.3.5 Để khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ trình tẩy đến độ trắng bột tiến hành sau: .19 III.3.6 Để khảo sát ảnh hưởng thời gian trình tẩy đến độ trắng bột tơi tiến hành sau: .19 Chương .20 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .20 IV.1 Giới thiệu dây chuyền bột Dip nhà máy giấy Sài Gòn- Mỹ Xuân 20 IV.1.2 SƠ ĐỒ KHỐI .21 IV.1.2 LƯU TRÌNH CƠNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG BỘT DIP: .22 IV.1.3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 24 IV.1.4 Đánh giá ý kiến giải pháp: 38 IV.2 Đánh giá kết thí nghiệm 38 IV.2.1 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi mức dùng hóa chất FAS H2O2 .38 IV.2.2 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi nồng độ bột, giữ nguyên thông số khác tẩy với hóa chất FAS H2O2 42 vi IV.2.3 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi nhiệt độ tẩy, giữ nguyên thông số khác tẩy với hóa chất FAS H2O2 44 IV.2.4 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi thời gian tẩy, giữ nguyên thông số khác tẩy với hóa chất FAS H2O2 47 Chương .50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .50 V.1 Kết luận 50 V.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 PHỤ LỤC 53 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Dip Deinked pulp DTPA Pentasodium Diethylene triamine Penta Acetate EDTA Tetrasodium Ethylene Diamine Tetra Acetate FAS Formamidin Sunfunoic KTĐ Khô tuyệt đối OCC Old Corrugated Containers IP Industry paper MP Machine pulp viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 3.1.1: Bố trí thí nghiệm yếu tố ảnh hưởng với FAS 13 Bảng 3.1.2: Bố trí thí nghiệm yếu tố ảnh hưởng với H2O2 14 Bảng 4.1: Độ trắng thay đổi mức dùng FAS nhiệt độ 900,thời gian 90 phút, nồng độ 15% 40 Bảng 4.2: Độ trắng thay đổi mức dùng H2O2 nhiệt độ 900,thời gian 90 phút, nồng độ 15% 40 Bảng 4.3: Độ trắng thay đổi mức dùng FAS nhiệt độ 900,thời gian 90 phút, nồng độ 15% 42 Bảng 4.4: Độ trắng thay đổi nồng độ bột với mức dùng FAS 0.2%, FAS nhiệt độ 900,thời gian 90 phút 43 Bảng 4.5: Độ trắng thay đổi nồng độ bột với mức dùng H2O2 2% nhiệt độ 900,thời gian 90 phút 44 Bảng 4.6: Độ trắng thay đổi nhiệt độ với mức dùng FAS 0.2% thời gian 90 phút, nồng độ 15% 46 Bảng 4.7: Độ trắng thay đổi nhiệt độ với mức dùng H2O2 2% thời gian 90 phút, nồng độ 25% 46 Bảng 4.8: Độ trắng thay đổi thời gian với mức dùng FAS 0.2% nhiệt độ 900, nồng độ 15% 48 Bảng 4.9: Độ trắng thay đổi thời gian với mức dùng H2O2 2% nhiệt độ 900, nồng độ 25% .49 Biểu đồ 4.1: Biểu đồ độ trắng trung bình bột thay đổi mức dùng hóa chất 41 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ độ trắng trung bình thay đổi mức dùng hóa chất FAS 42 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ độ trắng trung bình thay đổi nồng độ bột 44 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ độ trắng trung bình thây đổi nhiệt độ tẩy 47 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ độ trắng trung bình thây đổi thời gian tẩy 49 ix Bảng 4.3 Độ trắng thay đổi mức dùng FAS nhiệt độ 900,thời gian 90 phút, nồng độ 15% Mức dùng FAS Mẩu Độ trắng (ISO) 0.1% 4 73 72.9 73.5 72.9 74.8 74.5 73.89 73.77 74.75 73.87 73.92 74.79 0.2% 0.3% Độ trắng trung bình (%ISO) 73.07 74.24 74.33 kết thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức dùng FAS trình tẩy trắng lên độ trắng bột biểu biểu đồ 4.2 Độ trắng trung bình (%ISO) 80 73.07 74.33 74.24 70 60 Mức dùng hóa chất FAS 50 40 Độ trắng trung bình FAS(%ISO) 30 20 10 0.1 0.2 0.3 Mức dùng hóa chất FAS Biểu đồ: 4.2 Độ trắng trung bình thay đổi mức dùng hóa chất FAS Tơi thấy độ trắng giảm khơng nhiều so với mức dùng 0.1%KTĐ độ trắng tăng 2.98 %ISO.Ở mức dùng 0.2%KTĐ tăng 1.17 %ISO tiếp tục tăng nhẹ 0.9% mức dùng 41 0.3%KTĐ Nếu tiếp tục tăng mức dùng lên 10 lần độ trắng tăng khơng cao Do tơi chọn mức tối ưu 0.2%KTĐ để giảm chi phí sản xuất Từ kết thí nghiệm cho thấy mức dùng khác hiệu tẩy bột Dip FAS không cao so với H2O2 IV.2.2 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi nồng độ bột, giữ nguyên thông số khác tẩy với hóa chất FAS H2O2 ▲ Thí nghiệm tiến hành với thông số cố định: Mức dùng FAS là:0.2%KTĐ mức dùng H2O2 là: 2%KTĐ Nhiệt độ tẩy 900C Mức dùng Na2SiO3: 2% so với bột khô tuyệt đối Thời gian tẩy 90 phút Mức dùng NaOH/ H2O2: 0.75; NaOH/FAS: 0.5 Thay đổi nồng độ bột Dip mức 15%,20%,25% Nhằm đạt mục tiên mức dùng tối ưu cho độ trắng bột, q trình tiến hành thí nghiệm tơi thu thập thông số sau: Bảng 4.4 Độ trắng thay đổi nồng độ bột với mức dùng FAS 0.2%, FAS nhiệt độ 900,thời gian 90 phút Nồng độ bột Mẩu Độ trắng 15% 4 74.24 73.87 74.56 74.51 73.95 73.87 74.59 74.62 73.91 73.97 74.37 74.49 20% 25% Độ trắng trung bình (ISO) 74.29 74.24 74.18 Từ bảng cho thấy ba mức nổng độ 15%,20%,25% độ trắng bột có xu hướng giảm khơng đáng kể, từ 74.29 %ISO xuống 74.18 %ISO 42 Bảng 4.5 Độ trắng thay đổi nồng độ bột với mức dùng H2O2 2% nhiệt độ 900,thời gian 90 phút Nồng độ bột Mẩu Độ trắng 15% 4 76.67 76.82 76.79 77.49 78.14 77.62 77.84 78.41 78.59 78.51 77.49 77.87 20% 25% Độ trắng trung bình (ISO) 76.94 78.0 78.11 Từ bảng cho thấy nống độ 15%,20%,25% độ trắng bột tăng từ 76.94%ISO đến 78,11 %ISO kết thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức dùng FAS H2O2 trình tẩy trắng lên độ trắng bột biểu biểu đồ 4.3 Độ trắng trung bình dùng FAS(%ISO) Độ trắng trung bình dùng H2O2(%ISO) 74.3 78.2 78.11 74.29 78 78 77.8 74.26 74.24 77.6 74.24 77.4 74.22 77.2 74.2 77 76.94 74.18 74.18 74.16 76.8 76.6 74.14 Độ trắng trung bình dùng H2O (%ISO) Độ trắng trung bình dùng FAS (%ISO) 74.28 76.4 76.2 74.12 15 20 25 Nồng độ bột (% ) Hình: 4.3 Biểu đồ độ trắng trung bình thay đổi nồng độ bột (%) 43 Theo thực tế khảo sát nhà máy điều kiện tối ưu để hóa chất phân tán thẩm thấu hóa chất từ 20% đến 40% Nhưng phòng thí nghiệm nồng độ lý tưởng 15% Vì nồng độ cao cần có thiết bị đảo trộn với hóa chất tốt khơng hóa thất khơng thẩm thấu vào bột Qua thí nghiệm cho thấy khả thẩm thấu hóa chất H2O2 tốt FAS Với lượng bột loảng khả thẩm thấu diển nhanh FAS có xu hướng giảm nhẹ độ trắng so với H2O2 độ trắng tăng nhẹ IV.2.3 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi nhiệt độ tẩy, giữ nguyên thông số khác tẩy với hóa chất FAS H2O2 ▲ Thí nghiệm tiến hành với thơng số cố định: Mức dùng FAS là:0.2%KTĐ mức dùng H2O2 là: 2%KTĐ Nồng độ bột tẩy FAS 15% Nồng độ bột tẩy H2O2 25% Mức dùng Na2SiO3: 2% so với bột khô tuyệt đối Thời gian tẩy 90 phút Mức dùng NaOH/ H2O2: 0.75; NaOH/FAS: 0.5 Thay đổi nhiệt độ tẩy bột Dip mức 400C,600C.900C Nhằm đạt mục tiên mức dùng tối ưu cho độ trắng bột, q trình tiến hành thí nghiệm thu thập thông số sau: 44 Bảng 4.6 Độ trắng thay đổi nhiệt độ với mức dùng FAS 0.2% thời gian 90 phút, nồng độ 15% Nhiệt độ Mẩu Độ trắng 400C 4 72.12 72.25 72.31 72.45 74.20 73.75 73.58 73.92 74.35 73.97 74.77 74.45 600C 900C Độ trắng trung bình (ISO) 72.28 72.86 74.39 Từ bảng ta thấy mức nhiệt độ 400C, 600C, 900C độ trắng bột tăng từ 72,28 %ISO đến 74,39 %ISO Bảng 4.7 Độ trắng thay đổi nhiệt độ với mức dùng H2O2 2% thời gian 90 phút, nồng độ 25% Nhiệt độ Mẩu Độ trắng 400C 4 76.70 76.00 76.50 75.50 77.70 77.40 77.30 77.55 78.57 78.56 77.39 77.87 600C 900C Độ trắng trung bình (ISO) 76.17 77.48 78.09 Từ bảng ta thấy mức nhiệt độ 400C, 600C, 900C độ trắng bột tăng từ 76,17 %ISO đến 78,09% ISO 45 kết thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức dùng FAS H2O2 trình tẩy trắng lên độ trắng bột biểu biểu đồ 4.4 Độ trắng trung bình dùng FAS(%ISO) Độ trắng trung bình dùng H2O2(%ISO) Độ trắng trung bình dùng FAS (%ISO) 78.09 74.39 74.5 74 78 77.5 77.48 73.5 77 73 72.86 72.5 76.5 76.17 72.28 76 72 75.5 71.5 Độ trắng trung bình dùng H2O2 (%ISO) 78.5 75 75 71 40 60 90 Nhiệt độ oC Hình: 4.4 Biểu đồ độ trắng trung bình thây đổi nhiệt độ tẩy Từ kết biểu đồ thấy độ trắng tăng nhiệt độ tăng 400C lên 600C thí nhiệt độ tăng 0.58%ISO tăng nhiệt độ từ 600C lên 900C nhiệt độ tăng 1.53%ISO chứng tỏ hiệu tẩy trắng FAS cao nhiệt độ tăng Biểu đồ cho thấy hiệu tẩy trắng tăng từ 400C lên 600C 1.31%ISO tăng lên 0.51%ISO nửa nhiệt độ lên đến 900C Đối với H2O2 nhiệt độ tối đa 900C Vì cao hơng nhiệt độ H2O2 phân hủy thành oxi nguyên tử hòa tan xenlulo Khi thay đổi nhiệt độ độ trắng thay đổi nhiệt độ điều kiện tăng khả thẩm thấu hóa chất tẩy Nhiệt độ tăng khả thẩm thấu diển nhanh độ trắng đạt cao Nhiệt độ thông số quan ảnh hưởng đến tốc độ trình tẩy trắng Khi tăng nhiệt độ lên độ trắng bột tăng Nhưng nhiệt độ cao thất nhiệt cao, lượng tiêu tốn nhiệt nhiều cần phải lắp đặt thiết bị có khả chịu nhiệt tốt gây tốn mà hiệu tẩy trắng tăng không đáng kể.Cần phải xem xét , cân nhắc tính kinh tế cơng nghệ để đạt hiệu tẩy mong muốn mà chi phí tiêu tốn thấp 46 IV.2.4 Kết kiểm tra độ trắng giấy sau thay đổi thời gian tẩy, giữ nguyên thông số khác tẩy với hóa chất FAS H2O2 ▲ Thí nghiệm tiến hành với thông số cố định: Mức dùng FAS là:0.2%KTĐ mức dùng H2O2 là: 2%KTĐ Nồng độ bột tẩy FAS 15% Nồng độ bột tẩy H2O2 25% Nhiệt độ tẩy 900C Mức dùng Na2SiO3: 2% so với bột khô tuyệt đối Mức dùng NaOH/ H2O2: 0.75; NaOH/FAS: 0.5 Thay đổi thời gian tẩy bột Dip mức 60 phút, 90 phút, 120 phút Nhằm đạt mục tiên mức dùng tối ưu cho độ trắng bột, q trình tiến hành thí nghiệm thu thập thông số sau: Bảng 4.8 Độ trắng thay đổi thời gian với mức dùng FAS 0.2% nhiệt độ 900, nồng độ 15% Thời gian Mẩu Độ trắng 60phút 4 73.68 73.72 73.55 73.81 74.85 74.57 73.79 73.87 74.45 75.06 74.57 73.93 90phút 120 phút Độ trắng trung bình (ISO) 73.69 74.27 74.50 Từ bảng ta thấy tăng thời gian tẩy từ 60, 90 đến 120 phút độ trắng tăng không đáng kế từ 73,69 đến 74,5 %ISO 47 Bảng 4.9 Độ trắng thay đổi thời gian với mức dùng H2O2 2% nhiệt độ 900, nồng độ 25% Thời gian Mẩu Độ trắng 60phút 4 78.03 78.08 77.56 77.46 78.67 78.09 77.78 77.88 78.40 78.55 78.50 78.36 90phút 120 phút Độ trắng trung bình (ISO) 77.78 78.10 78.45 Từ bảng ta thấy tăng thời gian tẩy từ 60, 90 đến 120 phút độ trắng tăng không đáng kế từ 77,78 đến 78,45 %ISO kết thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức dùng FAS H2O2 trình tẩy trắng lên độ trắng bột biểu biểu đồ 4.5 Độ trắng trung bình dùng FAS(%ISO) Độ trắng trung bình dùng H2O2(%ISO) 78.6 74.5 78.45 74.4 78.4 74.27 74.2 78.2 78.1 74 78 73.8 73.69 77.78 73.6 77.8 77.6 73.4 73.2 Độ trắng trung bình dùng H2O2 (%ISO) Độ trắng trung bình dùng FAS (%ISO) 74.6 77.4 60 90 120 Thời gian (phút) Hình: 4.5 Biểu đồ độ trắng trung bình thây đổi thời gian tẩy 48 Từ thí nghiệm cho thấy thời gian tẩy tăng độ trắng tăng khơng nhiều bảng 4.8 tăng 0.58%ISO tăng thời gian từ 60phút lên 90 phút Nhưng tiếp tực tăng lên 120 phút độ trắng tăng nhẹ 0.23%ISO.ở biểu đồ cho thấy độ trắng tăng 0.32%ISO từ 60 phút lên 90 phút Và 0.35%ISO từ 90 phút lên 120 phút Vì để tiết kiệm thời gian chi phí xây dụng bể chứa bột ta nên sử dụng thời gian tẩy từ 90phút đến 120 phút 49 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ V.1 Kết luận Độ trắng bột Dip tẩy FAS hiệu không cao H2O2 ta thay đổi yếu tố mức dùng hóa chất, nồng độ bột, nhiệt độ tẩy,thời gian tẩy độ trắng bột thay đổi Nhưng độ trắng cuối FAS cao 75.05%ISO so với H2O2 (78.98%ISO) tức tới 3.93%ISO Chất tẩy FAShiệu với mức dùng thấp gấp 10 lần so với H2O2 Tức sử dụng FAS 0.2% có hiệu tốt sử dụng 2% H2O2 Ở mức 2% độ trắng đạt 74.40 0.2% độ trắng đạt 74.24 độ trắng tăng không cao tăng mức dùng Bên cạnh chất lượng bột mức dùng hóa chất yếu tố định giá thành sản phẩm, thực tế sản xuất lựa chọn mức dùng hợp lý cho phù hợp với điều kiện sản xuất mà cho sản phẩm gia thành thấp Nồng độ bột ảnh hưởng lớn đến hiệu tẩy.qua thí nghiệm cho thấy phòng thí nghiệm FAS đạt độ trắng cao 15% H2O2 25% Trên thực tế sản xuất cần có máy phân tán nhiệt vít xoắn nồng độ cao bột thẩm thấu hóa chất nồng độ bột cao hiệu tốn hóa chất để đạt độ trắng mong muốn Độ trắng tăng nhiệt độ tẩy tăng Do H2O2 phân hủy thành oxi nguyên tử hòa tan xenlulo nhiệt độ 900C nên khảo sát tới mức nhiệt độ 900 Thời gian tẩy tăng độ trắng tăng khơng cao, để tiết kiệm thời gian chi phí xây bể chứa bột bột 90 phút đến 120 phút hai loại hóa chất tẩy 50 V.2 Kiến nghị Qua thí nghiệm thực tế khảo sát nhà máy giấy sài Gòn với bột Dip ta nên sử dụng chất tẩy trắng FAS cho tẩy nhiều giai đoạn hiệu Đối với loại bột Dip chứa nhiều màu FAS chất khử màu hiệu Hơn nửa theo giá thị trường FAS mắc gấp 5lần so với H2O2 Do phải cân nhắc kỉ sử FAS làm chất tẩy cho bột Dip Do thời gian có giới hạn nên khảo sát bốn yếu tố: mức dùng hóa chất, nồng độ bột, nhiệt độ tẩy Thời gian tẩy Để đề tài hoàn thiện nên khảo sát thêm yếu tố sau: - Khảo sát ảnh hưởng mức dùng NaOH quy trình tẩy trắng - Khảo sát qui trình tẩy trắng FAS nhiều giai đoạn - Khảo sát ảnh hưởng pH lúc tẩy đến độ trắng - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng bột nhiều mức dùng hóa chất, nồng độ, nhiệt độ, thời gian 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích,2003 Kỹ thuật xenlulo giấy Nhà xuất Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2004 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy NXB Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung 2003 Công nghệ sản xuất bột giấy giấy Trường Đại học bách khoa Tp Hồ Chí Minh Vũ Tiến Hy, 2006 Bài giảng cơng nghệ xử lý bột sau nấu, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Katharina renner, 1998 Recycled Fibe rand Deinking (Book 6), series 19 Paper Making Science and Technology, FAPET, Finland http://www.vietpaper.com.vn ( truy cập ngày 16 tháng năm 2010) http://www.vppa.com.vn ( truy cập ngày 16 tháng năm 2010) http://www.vietnamchemtech.com.vn ( truy cập ngày 16 tháng năm 2010) 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4407: 2001 BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ (Pulps – Determination of dry matter conten) Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định độ khô bột giấy ẩm khơ gió khơng chứa lượng đáng kể chất có khả bay nhiệt độ sử dụng để sấy khô ( trừ nước) Phương pháp dùng để xác định độ khô mẫu bột giấy lấy để thử tính chất hóa học vật lý phòng thí nghiệm Phương pháp không áp dụng để xác định độ khô bột giấy dạng nhão xác định khối lượng thương phẩm lô bột giấy Định nghĩa: Trong tiêu chuẩn áp dụng định nghĩa sau: Độ khô: (dry matter content) Độ khô bột giấy tỷ số khối lượng mẫu thử sau sấy khô tới lhối lượng không đổi nhiệt độ 105oC ± 2oC điều kiện xác định khối lượng thời điểm lấy mẫu Độ khô biểu thị phần trăm Thiết bị, dụng cụ: Cốc cân: Được làm thủy tinh có nắp đậy khít với dung tích khỏang 50ml Tủ sấy: Có khả trì nhiệt độ 105oC ± 2oC có quạt gió thích hợp Cân: Có độ xác đến 0,001g Bình hút ẩm Chuẩn bị mẫu: Cắt xé mẫu bột giấy thành mảnh nhỏ có kích thước phù hợp Để giữ túi nilon bình có nút kín để độ ẩm mẫu không thay đổi 53 Cách tiến hành Tất phép cân lấy xác tới 0,001g Cân khỏang 10g bột giấy cốc cân (3.1) sấy khơ biết khối lượng Sau mở nắp cốc cân đặt cốc cân nắp vào tủ sấy (3.2), sấy nhiệt độ 105oC ± 2oC với thời gian đủ để đạy khối lượng khơng đổi ( xem thích) Mẫu thử coi đạt khối lượng không đổi, chênh lệch hai lần cân liên tiếp không lớn 0,1% khối lượng ban đầu mẫu thử Thời gian sấy tối thiểu hai lần cân liên tiếp phần hai thời gian sấy nhỏ ban đầu Sau sấy, đậy nắp cốc cân chuyển vào bình hút ẩm để nguội 45 phút Sau làm nguội, mở nắp cốc cân đóng lại để cân áp suất ngòai cốc cân Cân cốc cân mẫu thử có cốc Chú thích: - Trong sấy khơng cho mẫu thử vào tủ sấy Thời gian sấy lần đầu không nhỏ không lớn 16 Tiến hành thử hai mẩu song song Biểu thị kết quả: Độ khơ (X) tính phần trăm, theo cơng thức sau: Trong đó: m1 khối lượng bột giấy trước sấy, tính gam; m2 khối lượng bột giấy sau sấy, tính gam; Lấy kết xác đến chữ số sau dấu phẩy Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm gồm thông tin sau: - Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; - Thời gian địa điểm thử nghiệm; - Đặc điểm mẫu thử, - Kết quả, tính phần trăm; - yếu tố ảnh hưởng đến kết thí nghiệm 54 Phụ lục 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ TRẮNG ISO Phương pháp dùng để xác định độ trắng ISO giấy, carton bột giấy trắng có màu sắc tự nhiên Phương pháp áp dụng để xác định độ trắng giấy, carton bột giấy có chứa chất huỳnh quang, mức lượng tia cực tím (UV) từ nguồn chiếu sáng phải điều chỉnh huỳnh quang tiêu chuẩn hóa phù hợp với máy đo Thiết bị, dụng cụ - Máy đo độ phản xạ - Các mẩu chuẩn dùng để hiệu chuẩn máy đo mẩu chuẩn thao tác Chuẩn bị mẩu thử Với giấy carton cắt mẩu thử xấp xỉ 75×150mm Khơng lấy phần mẩu bị bẩn có khuyết tật Các mẫu thử xếp thành tập 10 tờ theo mặt số lượng tờ phải đủ để bảo đảm tính mờ đực Dùng tờ giấy bọc tập mẫu, không để mẩu thử nơi có ánh sáng, nhiệt độ chiếu thẳng vào Đánh dấu mặt mẫu thử góc để dể nhận biết Đối với bột giấy: chuẩn bị tờ mẫu thử theo phương pháp xeo tờ mẫu phòng thí nghiệm để xác định độ trắng 3.Cách tiến hành Hiệu chuẩn máy đo theo hướng dẩn nhà sản xuất Bỏ giấy bọc bảo vệ tập mẩu thử, không chạm tay vào phần thử Đo hệ số phản xạ ánh sáng xanh đặc trưng theo hướng dẩn nhà sản xuất máy đo Kết lấy xác tới 0.05% Chuyển mẩu thử vừa đo xuống cuối tập mẫu, đo mẩu thử tiếp theo, tiếp tục có 10 giá trị, hết số mẫu thử chuẩn bị bột giấy Lật ngược mẩu thử để đo bên mẩu thử Tính tốn kết Tính hệ số phản xạ ánh sáng đặc trưng trung bình mặt theo hệ số phản xạ ánh sáng xanh (độ trắng ISO) giấy, carton bột giấy biểu thị % xác tới 0.05% 55 ... THẢO LUẬN IV.1 Giới thi u dây chuyền bột Dip nhà máy giấy Sài Gòn- Mỹ Xuân Qua q trình khảo sát cơng Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn- Mỹ Xn tơi tìm hiểu sơ đồ khối thông số kỉ thu t số thi t bị sản xuất... cấp thi t đề tài .1 I.2 Mục đích đề tài I.3 Mục tiêu đề tài .2 I.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN II.1 sở lý thuyết... .20 IV.1 Giới thi u dây chuyền bột Dip nhà máy giấy Sài Gòn- Mỹ Xuân 20 IV.1.2 SƠ ĐỒ KHỐI .21 IV.1.2 LƯU TRÌNH CƠNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG BỘT DIP: .22 IV.1.3 ĐẶC TÍNH KỸ THU T:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT TẨY TRẮNG FAS ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT DIP TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT TẨY TRẮNG FAS ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT DIP TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay