Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

202 8 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:58

Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC - - TRẦN LƢU HOA QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC - - TRẦN LƢU HOA QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản giáo dục MÃ SỐ: 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ MINH HẰNG PGS TS TRẦN HỮU HOAN Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khác; thơng tin trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận án Trần Lƣu Hoa LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu, hồn thành luận án, tác giả nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên quý Thầy, Cô bạn bè đồng nghiệp, gia đình Với lòng kính trọng tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Học viện Quản Giáo dục động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ hồn thành luận án Đặc biệt, với tình cảm chân thành tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Thị Minh Hằng; PGS.TS Trần Hữu Hoan người thầy, người hướng dẫn khoa học thường xuyên bảo, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô hướng dẫn giúp đỡ đồng nghiệp cộng tác hỗ trợ tơi q trình thực luận án Tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, đặc biệt gia đình nhỏ bé cha mẹ, chồng, con, anh chị em tôi, bạn bè đồng nghiệp động viên khích lệ, hỗ trợ tơi suốt q trình thực luận án Chắc chắn luận án nhiều thiếu sót, tác giả kính mong nhận dẫn, góp ý, giúp đỡ q Thầy, Cơ để hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận án Trần Lƣu Hoa DANH MỤC HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản GV Giáo viên CMHS Cha mẹ học sinh LLXH Lực lượng xã hội LLGD Lực lượng giáo dục HSTH Học sinh tiểu học QLHĐ GD Quản hoạt động giáo dục QLGD Quản giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GD KNS Giáo dục sống HĐGD Hoạt động giáo dục CSVC Cơ sở vật chất TDTT Thể dục thể thao CLB Câu lạc KHKT Khoa học thuật MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học .5 Nhiệm vụ nghiên cứu 6 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 8 Câu hỏi nghiên cứu 11 Các luận điểm bảo vệ 11 10 Đóng góp luận án 12 11 Cấu trúc luận án .13 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 14 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .14 1.1.1 Nghiên cứu sống giáo dục sống cho học sinh 14 1.1.2 Nghiên cứu tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông 22 1.1.3 Nghiên cứu quản hoạt động giáo dục nhà trường quản hoạt động giáo dục sống cho học sinh phổ thông 25 1.2 Giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trƣờng tiểu học 36 1.2.1 Khái niệm giáo dục sống cho học sinh tiểu học 36 1.2.2 Hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 41 1.2.3 Giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 47 1.3 Quản giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS trƣờng tiểu học .52 1.3.1 Khái niệm quản lý, quản giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học .52 1.3.2 Nội dung quản giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu học 53 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trƣờng tiểu học 62 Kết luận chƣơng 66 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NỘI 68 2.1 Khái quát giáo dục Tiểu học thành phố Nội 68 2.1.1 Khái quát vị trí địa thành phố Nội .68 2.1.2 Khái quát giáo dục tiểu học thành phố Nội .69 2.2 Giới thiệu hoạt động khảo sát .73 2.3 Thực trạng giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trƣờng tiểu học thành phố Nội .75 2.3.1 Nhận thức khách thể nghiên cứu giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm 75 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học .79 2.3.3 Thực trạng thực hình thức giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học .84 2.3.4 Thực trạng phương pháp giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 87 2.4 Thực trạng quản giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học thành phố Nội 88 2.4.1 Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu học 88 2.4.2 Thực trạng quản chương trình, nội dung giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 90 2.4.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 99 2.4.4 Thực trạng quản kiểm tra, đánh giá kết giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 101 2.4.5 Thực trạng phối hợp lực lượng trường xã hội để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm 103 2.4.6 Thực trạng quản sở vật chất tài phục vụ hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm .105 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trƣờng tiểu học .107 2.6 Đánh giá chung 108 Kết luận chƣơng 113 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TIỂU HỌCTHÀNH PHỐ NỘI 114 3.1 Định hƣớng phát triển giáo dục thành phố Nội đến năm 2020 114 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 117 3.2.1 Đảm bảo thực mục tiêu giáo dục tiểu học 117 3.2.2 Đảm bảo tính thống dạy học giáo dục .118 3.2.3 Đảm bảo tính phù hợp với điều kiện thực tế trường tiểu học 118 3.2.4 Đảm bảo phát huy lực lượng giáo dục tham gia giáo dục sống cho học sinh 119 3.2.5 Đảm bảo tính linh hoạt giáo dục sống cho học sinh tiểu học 119 3.3 Biện pháp quản giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học thành phố Nội 119 3.3.1 Tổ chức phổ biến quy định ngành Sở Giáo dục Đào tạo Nội giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm .119 3.3.2 Tổ chức bồi dưỡng để nâng cao lực đội ngũ thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu học .123 3.3.3 Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 128 3.3.4 Xây dựng chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 134 3.3.5 Xây dựng danh mục kỹ sống phù hợp với học sinh tiểu học theo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 142 3.4 Khảo nghiệm mức độ nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đƣợc đề xuất .146 3.4.1 Khảo nghiệm 146 3.4.2 Mối quan hệ biện pháp 149 3.5 Thử nghiệm biện pháp đề xuất 150 Kết luận chƣơng 156 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .157 Kết luận 157 Khuyến nghị 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .173 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ Bảng 2.1 Quy mô trường, lớp học sinh tiểu học thành phố Nội giai đoạn 2014-2016 69 Bảng 2.2 Kết giáo dục tiểu học thành phố Nội 71 Bảng 2.3 Tỷ lệ ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục nhóm sống hướng tới thân cho học sinh tiểu học thành phố Nội .79 Bảng 2.4 Tỷ lệ ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục nhóm sống hướng tới bạn bè, cộng đồng cho học sinh tiểu học thành phố Nội 80 Bảng 2.5 Tỷ lệ ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục nhóm sống hướng tới công việc cho học sinh tiểu học 82 Bảng 2.6 Tỷ lệ ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục nhóm sống hướng tới xã hội cho học sinh tiểu học 83 Bảng 2.7 Kết ý kiến đánh giá hình thức giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 84 Bảng 2.8 Tỷ lệ ý kiến đánh giá phương pháp giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 87 Bảng 2.9 Thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 89 Bảng 2.10 Kết đánh giá mức độ quản giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua việc tích hợp vào mơn học giáo viên 91 Bảng 2.11 Kết mức độ thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh công tác chủ nhiệm lớp giáo viên 93 Bảng 2.12 Tần suất thực hình thức giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh giáo viên chủ nhiệm 94 Bảng 2.13 Thực trạng việc tích hợp hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm với hoạt động GDNGLL 95 Bảng 2.14 Thực trạng việc tích hợp giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động trải nghiệm với hoạt động Đội TNTP HCM 97 Bảng 2.15 Thực trạng mức độ tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 99 Bảng 2.16 Kết đánh giá mức độ thực kiểm tra, đánh giá giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 101 Bảng 2.17 Tỷ lệ ý kiến đánh giá mức độ phối hợp lực lượng trường xã hội để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm .103 Bảng 2.18 Tỷ lệ ý kiến đánh giá thực trạng quản sở vật chất tài phục vụ giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 105 Bảng 2.19 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm 107 Bảng 3.1 Kết khảo sát tính cấp thiết biện pháp .147 Bảng 3.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 148 Bảng 3.3 Kết thử nghiệm .153 Câu 7: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá phương pháp giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học Ý kiến đánh giá Hình thức giáo dục Rất thƣờng xuyên Thƣờng xuyên Không Chƣa thƣờng sử xuyên dụng Làm gương Nêu gương Phương pháp trải nghiệm Phương pháp giải vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp trò chơi Câu 8: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm việc tích hợp vào môn học giáo viên Ý kiến đánh giá Nội dung Xây dựng kế hoạch tích hợp GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm vào môn học Tổ chức q trình dạy học có tích hợp giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Điều chỉnh bổ sung kế hoạch sau thực Tốt Khá Trung Chƣa thực bình Câu 9: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm công tác chủ nhiệm giáo viên Ý kiến đánh giá Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Xây dựng kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Tổ chức, triển khai nội dung phong phú, hấp dẫn, phù hợp Phối hợp với GV môn, Đội TNTP HCM, CMHS để GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Đánh giá kết tham gia GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh Rút kinh nghiệm sau hoạt động Câu 10: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá tần suất thực hình thức giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh giáo viên chủ nhiệm Ý kiến đánh giá Hình thức Trong sinh hoạt lớp Trong hoạt động GD NGLL Trong hoạt động tham quan dã ngoại Trong hoạt động xã hội Trong hoạt động văn hóa văn nghệ Trong hoạt động theo chủ đề khác Thƣờng Thỉnh Chƣa thực xuyên thoảng Câu 11: Ông (bà)cho biết ý kiến đánh giá việc tích hợp hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm với hoạt động giáo dục lên lớp Ý kiến đánh giá Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Xây dựng kế hoạch tích hợp cho GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm với HĐ GDNGLL Tổ chức, triển khai nội dung phong phú, hấp dẫn, phù hợp Phối hợp với GV môn, GVCN, CMHS để tổ chức hoạt động Đánh giá kết tham gia GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh Rút kinh nghiệm sau hoạt động Câu 12: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá việc tích hợp GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm với hoạt động Đội TNTP HCM Ý kiến đánh giá Nội dung Xây dựng kế hoạch lồng ghép GDKNS thông qua hoạt động trải nghiệm với hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh Triển khai kế hoạch tới GV, học sinh toàn trường Tổ chức GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Sử dụng trang thiết bị phòng chức Tốt Khá Trung bình Yếu phục vụ GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Phối hợp với lực lượng nhà trường GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm sau thực Kiểm tra, đánh giá kết thi đua lớp Rút kinh nghiệm đánh giá sau hoạt động Câu 13: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá hiệu thực công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm nhà trường Ý kiến đánh giá Nội dung Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch GD KNS thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách Kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm lực lượng nhà trường Kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm lực lượng nhà trường Kiểm tra đánh giá kết GD KNS thông qua kết rèn luyện học sinh Kiểm tra việc phối hợp lực lượng giáo dục Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, kinh phí phục vụ GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Tốt Khá Trung bình Yếu Thực trạng quản giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học thành phố Nội Câu 14: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học Mức độ thực Nội dung Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Xây dựng kế hoạch quản nội dung, chương trình phương pháp, hình thức tổ chức GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm tích hợp với mơn văn hóa Xây dựng kế hoạch quản sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, hoạt động tự chọn, HĐGDNGLL Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, đầu tư CSVC cần thiết cho GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Tốt Khá Trung bình Chƣa thực Câu 15: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá mức độ quản giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh việc tích hợp vào mơn học giáo viên Mức độ thực Nội dung Tốt Khá Trung bình Chƣa thực Xây dựng kế hoạch tích hợp giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm vào mơn học Tổ chức q trình dạy học có tích hợp giáo dục KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm phù hợp Có điều chỉnh bổ sung kế hoạch sau thực Câu 16: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh công tác chủ nhiệm giáo viên Mức độ thực Nội dung Lập kế hoạch giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Tổ chức, triển khai nội dung phong phú, hấp dẫn, phù hợp Phối hợp với GV môn, Đội TNTP HCM, CMHS để giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Đánh giá kết tham gia hoạt động Giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh Rút kinh nghiệm sau hoạt động Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 17: Ơng (bà) cho biết ý kiến đánh giá tần suất thực hình thức GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh GVCN Mức độ thực Hình thức Thường Thỉnh Chưa thực xuyên thoảng Trong sinh hoạt lớp Trong hoạt động GD NGLL Trong hoạt động tham quan dã ngoại Trong hoạt động xã hội Trong hoạt động văn hóa văn nghệ Trong hoạt động chủ đề khác Câu 18: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng việc tích hợp GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm với HĐ GDNGLL Mức độ thực Nội dung Xây dựng kế hoạch tích hợp giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm với HĐ GDNGLL Tổ chức, triển khai nội dung phong phú, hấp dẫn, phù hợp Phối hợp với GV môn, GVCN, CMHS để tổ chức hoạt động Đánh giá kết tham gia giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh Rút kinh nghiệm sau hoạt động Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 19: Ơng (bà) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng việc tích hợp GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm với HĐ Đội TNTP HCM Mức độ thực Nội dung XD kế hoạch lồng ghép GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm với HĐ Đội TNTP Hồ Chí Minh Triển khai kế hoạch tới GV, HS toàn trường Tổ chức HĐ GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Sử dụng trang thiết bị phòng chức phục vụ GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Phối hợp với lực lượng ngồi nhà trường GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm sau thực Kiểm tra, đánh giá kết thi đua lớp Rút kinh nghiệm đánh giá sau hoạt động Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 20: Ơng (bà) cho biết ý kiến đánh giá hiệu thực công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm BGH nhà trường Đánh giá hiệu thực Nội dung Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giáo dục KNS thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách Kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm lực lượng nhà trường Kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm lực lượng nhà trường Kiểm tra đánh giá kết giáo dục KNS thông qua kết rèn luyện học sinh Kiểm tra việc phối hợp lực lượng giáo dục Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 21: Ơng (bà) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng quản sở vật chất tài phục vụ giáo dục KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Mức độ đánh giá Nội dung quản Lập kế hoạch sử dụng nguồn vật lực phục vụ GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tổ chức sử dụng tài chính, sở vật chất mục đích, tạo điều kiện cho việc tổ chức tốt hoạt động dạy giáo viên, học học sinh Chỉ đạo sử dụng tài chính, sở vật chất phục vụ cho việc đổi phương pháp GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng tài chính, phương tiện giáo dục có làm theo mục đích nâng cao chất lượng GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS hay không Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên việc sử dụng phương tiện giáo dục, để tổ chức GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS cách có hiệu Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 22: Về thực trạng mức độ ảnh hƣởng cảu yếu tố đến quản GDKNS cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm Mức độ ảnh hƣởng Các yếu tố ảnh hƣởng Điều kiện kinh tế- xã hội địa phương Các văn quy định hướng dẫn ngành tổ chức hoạt động trải nghiệm GDKNS cho HS Năng lực đạo CBQL Sự tham gia ủng hộ cha mẹ học sinh Năng lực GV dạy hoạt động trải nghiệm Năng lực nhiệm lớp GVCNL Đặ điểm tâm sinh học sinh TH Ảnh Ảnh Không hƣởng hƣởng Ảnh nhiều hƣởng PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN (Phỏng vấn sâu: nhóm, cá nhân CBQL, Khối trƣởng) 1/ Ơng (bà) cho biết nhận xét ơng bà về: - Việc rà soát, cập nhật văn có liên quan đến hoạt động GD KNS nhà trường nào? - Việc phổ biến văn sử dụng văn vào tổ chức GD KNS nhà trường diễn nào? - Việc xây dựng kế hoạch GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm, việc triển khai, đạo, giám sát thực kế hoạch nói diễn nào? 2/ Ông (bà) cho biết nhà trường có thiết lập máy quản hoạt động GD KNS hay khơng? Nếu có máy gồm phận cấu thành nào? 3/ Ông (bà) cho biết nhà trườngtiêu chí đánh giá hoạt động GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh không? Hoạt động có kiểm tra thường xun khơng? 4/ Ơng (bà) cho biết GD KNS thơng qua hoạt động trải nghiệm có định chất lượng giáo dục nhà trường hay không? PHỤ LỤC 3: Ý KIẾN CỦA ƠNG(BÀ)VỀ TÍCH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Biện pháp Tổ chức phổ biến quy định ngành Sở Giáo dục Đào tạo Nội giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Tổ chức bồi dưỡng để nâng cao lực đội ngũ thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu học Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Xây dựng chế quản phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Xây dựng danh mục KNS phù hợp với học sinh TH theo tinh thần Chương Trình giáo dục phổ thơng tổng thể Tính cấp thiết Rất Khơng Cấp cấp cấp thiết thiết thiết Tính khả thi Rất Không Khả khả khả thi thi thi PHỤ LỤC 4: Ý KIẾN CỦA ÔNG(BÀ) VỀ VIỆC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂNG SỐNG CỦA NHÀ TRƢỜNG Tự đánh giá Các tiêu chí đánh giá thử nghiệm TT giáo viên Trƣớc BD Hoàn thiện máy quản HĐ GD KNS - Cơ cấu tổ chức máy đảm bảo cấu, đủ số lượng - Phân cơng, phân nhiệm đảm bảo quy trình, người, việc Đánh giá CBQL,GV khách quan, quy trình Nâng cao lực đội ngũ thực GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu học - Nhận thức CB,GV: + Nhận thức việc tham gia giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS trách nhiệm CB, GV trường + Nhận thức vai trò KNS việc phát triển nhân cách học sinh + Nhận thức KNS có vai trò thúc đẩy các nhân phát triển + CB, GV có khả tự xây dựng kế hoạch thực + GVCN chủ động phối hợp với gia đình, xã hội để GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS + Cán đoàn thể trường nắm bắt chủ trương, đường lối Đảng, quyền, nhà trường việc GD KNS cho HS - Bồi dưỡng lực tổ chức GD KNS Năng lực sư phạm + Giáo viên có lực tổ chức trình dạy học, Sau BD Tự đánh giá TT Các tiêu chí đánh giá thử nghiệm giáo viên Trƣớc BD giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm + Giáo viên có lực thiết kế giáo án môn học, kế hoạch hoạt động giáo dục, lực đề thi, chấm thi, trả hướng tới mục tiêu giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm + Các LLGD có lực ứng xử tình giảng dạy giáo dục theo định hướng giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Năng lực chun mơn + Giáo viên có kiến thức khoa học môn kiến thức liên quan + Giáo viên có phương pháp giảng dạy mơn với bài, kiểu + Giáo viên có tinh thần sáng tạo, khả đúc rút phổ biến kinh nghiệm GD KNS thông qua hoạt động trải nghiệm + Giáo viên có khả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho đồng nghiệp + Giáo viên có khả nâng cao chất lượng dạy, dạy + Giáo viên có khả nắm bắt mục đích yêu cầu bài, kiểu trọng mục tiêu giáo dục sống ; có đủ vững vàng kiến thức để dạy tất khối lớp Sau BD ... giáo dục kĩ sống quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bối cảnh Làm sáng tỏ đặc điểm giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh. .. luận quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bối cảnh Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường. .. niệm quản lý, quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học .52 1.3.2 Nội dung quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay