Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động (Luận án tiến sĩ)

185 3 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:46

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao độngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC INH T V QUẢN TRỊ INH DO NH BÙI THỊ THU HƢƠNG LUẬN ÁN TI N SĨ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG CHUYÊN NG NH: QUẢN LÝ MÃ SỐ: 9340410 THÁI NGUYÊN, 2018 INH T ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC INH T V QUẢN TRỊ INH DO NH BÙI THỊ THU HƢƠNG LUẬN ÁN TI N SĨ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Trần Quang Huy TS Phạm Quốc Chính THÁI NGUN, 2018 LỜI C M ĐO N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu sơ cấp kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả Bùi Thị Thu Hƣơng LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Đào tạo Sau Đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, Thầy Cô giáo thuộc trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Trần Quang Huy TS Phạm Quốc Chính tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh hội tỉnh Thái Nguyên, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên, Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm hội tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cán quản lý công nhân viên làm việc doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái nguyên giúp đỡ tơi q trình triển khai điều tra thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu luận án Cuối cùng, tơi xin gửi lòng ân tình tới Gia đình tơi, Gia đình thực nguồn động viên lớn lao người truyền nhiệt huyết để tơi hồn thành luận án Tác giả Bùi Thị Thu Hƣơng MỤC LỤC LỜI C M ĐO N LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC D NH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT D NH MỤC BẢNG D NH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 12 TÍNH CẤP THI T CỦ ĐỀ T I 12 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 13 2.1 Mục tiêu chung 13 2.2 Mục tiêu cụ thể 13 ĐỐI TƢỢNG V PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 14 3.2 Phạm vi nghiên cứu 14 3.2.1 Về nội dung 14 3.2.2 Về không gian 14 3.2.3 Về thời gian 14 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦ LUẬN ÁN 14 BỐ CỤC LUẬN ÁN 15 CHƢƠNG 1: TỔNG QU N VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 16 1.1 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 16 1.1.1 Nghiên cứu nƣớc 16 1.1.1.1 Những nghiên cứu trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động 16 1.1.1.2 Những nghiên cứu ảnh hưởng trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động tới hài lòng cơng việc người lao động 18 1.1.2 Nghiên cứu nƣớc 21 1.1.2.1 Những nghiên cứu trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động 21 1.1.2.2 Những nghiên cứu ảnh hưởng trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động tới hài lòng cơng việc người lao động 23 1.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ T QUẢ CỦ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC V ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU 23 1.2.1 Những thành công 23 1.2.2 Hạn chế 24 1.2.3 Định hƣớng nghiên cứu 25 Tiểu kết chƣơng 26 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN V THỰC TIỄN VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 27 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 27 2.1.1 Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 27 2.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 27 2.1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 28 2.1.1.3 Vai trò doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 29 2.1.2 Trách nhiệm hội doanh nghiệp ngƣời lao động 31 2.1.2.1 Khái niệm trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động 31 2.1.2.2 Vai trò việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động 36 2.1.2.3 Nội dung thực trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động 39 2.1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trách nhiệm hội doanh nghiệp người lao động 50 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 53 2.2.1 inh nghiệm quốc tế 53 2.2.1.1 Thực trách nhiệm hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa người lao động tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc 53 2.2.1.2 Thực trách nhiệm hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa người lao động thành phố Tokyo - Nhật Bản 55 2.2.2 inh nghiệm Việt Nam 56 2.2.2.1 Thực trách nhiệm hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa người lao động tỉnh Bắc Ninh 56 2.2.2.2 Thực trách nhiệm hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa người lao động tỉnh Vĩnh Phúc 57 2.2.3 Bài học kinh nghiệm thực trách nhiệm hội ngƣời lao động cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 58 Tiểu kết chƣơng 59 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 60 3.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 60 3.2 CÁCH TI P CẬN V HUNG PHÂN TÍCH 60 3.2.1 Cách tiếp cận 60 3.2.1.1 Tiếp cận hệ thống 60 3.2.1.2 Tiếp cận theo loại hình doanh nghiệp 60 3.2.1.3 Tiếp cận có tham gia 61 3.2.2 Khung phân tích 61 3.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 3.3.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 68 3.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp 68 3.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp 68 3.3.2 Tổng hợp, xử lý liệu 73 3.3.3 Phân tích liệu 73 3.3.3.1 Đối với liệu thứ cấp 73 3.3.3.2 Đối với liệu sơ cấp 73 3.4 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 76 Tiểu kết chƣơng 77 CHƢƠNG 4: T QUẢ NGHIÊN CỨU TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 78 4.1 HÁI QUÁT VỀ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN 78 4.1.1 Đặc điểm chung địa bàn nghiên cứu 78 4.1.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội 79 4.1.2 Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 81 4.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 81 4.1.2.2 Số lượng doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 82 4.1.2.3 Lực lượng lao động doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 83 4.1.2.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 86 4.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 87 4.2.1 Tình hình thực doanh nghiệp 87 4.2.1.1 Xây dựng kế hoạch thực 87 4.2.1.2 Tổ chức triển khai thực 88 4.2.1.3 Nội dung triển khai 89 4.2.1.4 Đánh giá triển khai thực 95 4.2.2 Tình hình thực trách nhiệm hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên ngƣời lao động qua đánh giá đối tƣợng điều tra 95 4.2.2.1 Mô tả mẫu khảo sát NQL NLĐ 95 4.2.2.2 Kết tổng hợp phiếu điều tra 97 4.3 CÁC Y U TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 122 4.3.1 Các yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 122 4.3.1.1 Môi trường kinh tế - trị 122 4.3.1.2 Môi trường pháp luật 123 4.3.1.3 Sự quản lý quan có thẩm quyền 124 4.3.1.4 Các tổ chức hội dân 125 4.3.1.5 Vai trò dư luận hội báo chí 126 4.3.2 Các yếu tố thuộc môi trƣờng bên 126 4.3.2.1 Chiến lược, mục tiêu hoạt động doanh nghiệp 126 4.3.2.2 Tình hình tài doanh nghiệp 127 4.3.2.3 Đội ngũ quản lý, lãnh đạo 127 4.3.2.4 Bản thân NLĐ 127 4.3.2.5 Tổ chức cơng đồn doanh nghiệp 128 4.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 128 4.4.1 Những kết đạt đƣợc 128 4.4.2 Những mặt hạn chế tồn 130 4.4.3 Nguyên nhân hạn chế 132 Tiểu kết chƣơng 133 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG C O TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 134 5.1 BỐI CẢNH TRONG V NGO I NƢỚC ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 134 5.2 QUAN ĐIỂM NÂNG C O TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 136 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG C O TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ V VỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG 138 5.3.1 Thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm hội doanh nghiệp ngƣời lao động 138 5.3.2.Thiết lập phận chuyên trách thực trách nhiệm hội doanh nghiệp ngƣời lao động 139 5.3.3 Tăng cƣờng bồi dƣỡng đào tạo nhân lực thực trách nhiệm hội doanh nghiệp ngƣời lao động 141 5.3.4 Giải pháp nâng cao thực trách nhiệm hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên ngƣời lao động 142 5.3.4.1 Nâng cao trách nhiệm kinh tế người lao động 142 5.3.4.2 Nâng cao trách nhiệm pháp lý người lao động 144 5.3.4.3 Nâng cao trách nhiệm đạo đức người lao động 145 5.3.4.4 Nâng cao trách nhiệm từ thiện người lao động 145 5.3.5 Cần coi trọng khâu kiểm tra, đánh giá thực trách nhiệm hội doanh nghiệp ngƣời lao động 147 5.4 MỘT SỐ I N NGHỊ 148 5.4.1 Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống luật pháp việc thực trách nhiệm doanh nghiệp ngƣời lao động 148 5.4.2 Nhà nƣớc cần phải sách hỗ trợ để doanh nghiệp thực CSR NLĐ 149 Tiểu kết chƣơng 150 T LUẬN 151 D NH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUÁ Đ N LUẬN ÁN 153 TÀI LIỆU TH M HẢO 154 D NH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Việt BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế CEAA Hội đồng ưu tiên kinh tế CN&XD Công nghiệp xây dựng CSR Trách nhiệm hội doanh nghiệp CTCP Công ty cổ phần CT TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn DNCNNVV Tên đầy đủ tiếng nh Council on Economic Priorities Accreditation Agency Corporate Social Responsibility Doanh nghiệp cơng nghiệp nhỏ vừa DNCVNN Doanh nghiệp có vốn nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân DV Dịch vụ EFA Phân tích nhân tố khám phá HĐLĐ Hợp đồng lao động ILO Tổ chức lao động quốc tế ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KMO Hệ số KMO NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NLĐ Người lao động NL&TS Nông lâm thủy sản NQL Nhà quản lý Exploratory Factor Analysis International Labour Organization International Standards Organization Kaiser –Meyer-Olkin OECD OHSAS Tổ chức hợp tác phát triển Organization for Economic Co- kinh tế operation and Development Hệ thống quản lý An toàn sức Occupational Health and Safety khỏe nghề nghiệp Assessment Series QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân ROA Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản ROE SMIEs Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu Return on total assets Return on common equyty Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ Small and medium industrial vừa enterprises TCCĐCS Tổ chức cơng đồn sở VIF Hệ số phóng đại phương sai Variance Inflation Factor Tổ chức công nhận trách Worldwide Responsible WRAP nhiệm sản xuất toàn cầu Accredited Production Các khoản phụ cấp từ doanh nghiệp mà Anh/Chị nhận gì? Ăn Phụ cấp cấp Phụ cấp chức vụ Phụ cấp nguy hiểm, độc hại Khác (cụ thể): ……………………………………… 10 Loại hợp đồng lao động anh/chị ký kết với doanh nghiệp là: Thỏa thuận miệng Có thời hạn Khơng xác định thời hạn Không ký kết hợp đồng lao động 11 Anh/Chị làm việc ngày/tuần? Vào thời kỳ cao điểm: …………… Vào thời kỳ bình thường:…………………… 12 Anh/Chị làm việc giờ/ngày? Vào thời kỳ cao điểm: …………… Vào thời kỳ bình thường:…………………… 13 Việc làm thêm là: Tự nguyện Bắt buộc 14 Theo Anh/Chị thời gian làm việc là: Hợp lý Quá dài Ngắn 15 Anh/chị có trang bị bảo hộ lao động khơng? Có Khơng 16 Anh/chị đánh giá trang thiết bị bảo hộ cho người lao động đơn vị nay? Bình thường Kém Tốt 17 Anh/Chị có khám sức khỏe định kỳ doanh nghiệp khơng? Có Khơng 18 Tần suất khám sức khỏe định kỳ là: Một năm lần Một năm hai lần Hai năm lần 19 Doanh nghiệp có tham gia đóng BHXH, BHYT khơng? Khác Có Khơng 20 Doanh nghiệp thu BHXH, BHYT người lao động đơn vị có quy định khơng? Có Khơng 21 Doanh nghiệp nộp tiền BHXH, BHYT có quy định khơng? Có Khơng 22 Doanh nghiệp có nợ tiền nộp BHXH, BHYT khơng? Khơng nợ Nợ tháng Nợ tháng 23 Doanh nghiệp Anh/Chị có xảy tình trạng cưỡng lao động khơng? Có Chưa 24 Anh/Chị thường gặp phải tình trạng cưỡng lao động trình làm việc doanh nghiệp? ………………………………………………… 25 Doanh nghiệp Anh/Chị có sử dụng lao động trẻ em khơng? Có Khơng Trong trường hợp có sử dụng lao động trẻ em, doanh nghiệp Anh/Chị có đăng ký sử dụng lao động trẻ em với Sở Lao động – Thương binh hội khơng? Có Khơng 26 Tổ chức cơng đồn sở đơn vị Anh/chị hoạt động nào? Hoạt động thường xuyên, liên tục Hoạt động định kỳ Không hoạt động Khơng có tổ chức cơng đồn sở 26 Kể từ làm việc đây, Anh/Chị tham gia khóa đào tạo gì? Kỹ thuật sản xuất Pháp luật lao động An tồn lao động Hình thức khác, cụ thể: ……………………………………………………… 27 Khi vào làm việc doanh nghiệp, Anh/Chị có phổ biến nội quy lao động khơng? Được phổ biến Tự tìm hiểu Doanh nghiệp khơng có nội quy lao động 28 Anh/Chị có tôn trọng chấp hành nội quy lao động lãnh đạo đơn vị ban hành khơng? Có Khơng 29 Nơi làm việc Anh/Chị diễn tranh chấp quyền lợi người lao động chủ doanh nghiệp chưa? Đã có nhiều lần tranh chấp Đã có tranh chấp Chưa có tranh chấp 30 Anh/Chị đánh giá mối quan hệ anh/chị với lãnh đạo doanh nghiệp nào? Không tốt Bình thường Tốt 31 Doanh nghiệp có hành vi xâm phạm vào quyền riêng tư Anh/Chị khơng? Có Khơng Nếu có hành vi xâm phạm vào quyền riêng tư, Anh/Chị cho biết mức độ xâm phạm? Nhiều lần Một vài lần Một lần 32 Doanh nghiệp Cnh/Chị có bảo mật thơng tin người lao động báo cáo hành vi sai trái nơi làm việc khơng? Có Khơng 33 Doanh nghiệp anh/chị có xảy tình trạng trả thù đối tượng báo cáo hành vi sai trái nơi làm việc khơng? Có Khơng 34 Doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ hội cho Anh/Chị khơng? Có Khơng Nếu có cung cấp mức độ cung cấp dịch vụ nào? Định kỳ Thường xuyên Hiếm 35 Những dịch vụ tài chính, hội mà Anh/Chị doanh nghiệp cung cấp thường dịch vụ gì? 36 Anh/Chị cho biết tác phong lao động, ý thức chấp hành luật pháp, kỷ luật lao động, lương tâm nghề nghiệp người đơn vị ? 37 Doanh nghiệp Anh/Chị xảy tình trạng đây: Hành vi trộm cắp Tham ô Tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh 38 Doanh nghiệp Anh/Chị có khuyến khích người lao động tham gia hoạt động từ thiện khơng? Có Khơng 39 Những hoạt động từ thiện doanh nghiệp phát động thực thường là: Quyên góp ti Hiện vật Thời gian tình nguyện người lao động Chun mơn cơng nghệ Khác 40 Doanh nghiệp khuyến khích người lao động tham gia hoạt động từ thiện chủ yếu nhằm hỗ trợ hồn cảnh nào? Hồn cảnh khó khăn Cứu trợ thiên tai Xóa đói giảm nghèo PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦ Khác THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG TỚI SỰ H I LÕNG CÔNG VIỆC Anh/ Chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu “X” vào thích hợp thể ý kiến, nhận định 1: Hồn tồn khơng đồng ý, 2: Khơng đồng ý, 3: Bình thường, 4: Đồng ý, 5: Hồn tồn đồng ý ĐÁNH GIÁ ST THỰC TRẠNG T I Trách nhiệm kinh tế Doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động Doanh nghiệp có lợi nhuận để trích quỹ cho người lao động Quỹ lương, thưởng phụ cấp chi trả phù hợp II Trách nhiệm pháp lý Thực ký kết hợp đồng lao động Đảm bảo thời gian lao động theo quy định pháp luật Đảm bảo trang bị bảo hộ lao động Đảm bảo cho người lao động khám sức khỏe định kỳ Đóng BHXH, BHYT cho người lao động theo pháp luật Khơng có lao động trẻ em, lao động cưỡng phân biệt đối xử Người lao động tham gia tổ chức công đoàn, đoàn thể III Trách nhiệm đạo đức Ban hành sách đào tạo, phát triển nâng cao trình độ cho người lao động Tạo quan hệ lao động lành mạnh NQL người lao động Tôn trọng quyền riêng tư người lao động Bảo mật người lao động báo cáo hành vi sai trái nơi làm việc IV Trách nhiệm từ thiện Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ hội cho người lao động Doanh nghiệp phát triển nhân cách, đạo đức người lao động Doanh nghiệp khuyến khích người lao động tham gia hoạt động cộng đồng V SỰ H I LÕNG CƠNG VIỆC Xét tất khía cạnh cơng việc sống doanh nghiệp, tơi hài lòng với cơng việc Tơi thích cơng việc Năng lực trách nhiệm NQL làm tơi hài lòng Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! PHỤ LỤC 09 T QUẢ PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM HỘI CỦ DO NH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƢỜI L O ĐỘNG ẢNH HƢỞNG Đ N SỰ H I LÕNG 9.1 ết phân tích Cronbach’s lpha thang đo lần Biến Trung bình thang Phƣơng sai thang quan đo loại biến đo loại biến sát Trách nhiệm kinh tế, Cronbach‟s Alpha = 0,768 KT1 9,58 3.457 KT2 9,45 3.771 KT3 9,42 3.813 Trách nhiệm pháp lý, Cronbach‟s Alpha = 0,771 PL1 10.81 5.631 PL2 10.91 4.928 PL3 11.01 5.854 PL4 10.96 3.352 PL5 10.86 4.338 PL6 11.03 4.722 PL7 10.87 4.852 Trách nhiệm đạo đức, Cronbach‟s Alpha = 0,856 DD1 10.55 5.059 DD2 10.75 4.585 DD3 10.60 4.656 DD4 10.73 5.526 Trách nhiệm từ thiện, Cronbach‟s Alpha = 0,848 TT1 12.35 8.802 TT2 12.71 8.368 TT3 12.20 9.030 Sự hài lòng công việc, Cronbach‟s Alpha = 796 HL1 10.54 5.347 HL2 10.63 5.294 HL3 10.72 5.157 Tƣơng quan biến – tổng Cronbach’s lpha loại biến 352 510 469 618 738 710 458 245 669 693 625 322 251 742 716 739 732 753 723 744 268 776 702 610 784 855 694 785 797 894 695 823 802 830 543 667 749 794 762 784 9.2 ết phân tích Cronbach’s lpha thang đo lần Biến Trung bình thang Phƣơng sai thang quan đo loại biến đo loại biến sát Trách nhiệm kinh tế, Cronbach‟s Alpha = 0,768 KT1 9,58 3.457 KT2 9,45 3.771 KT3 9,42 3.813 Trách nhiệm pháp lý, Cronbach‟s Alpha = 0,781 PL1 10.94 5.943 PL3 11.59 5.587 PL4 11.06 4.864 PL5 11.56 5.345 PL6 11.53 4.945 Trách nhiệm đạo đức, Cronbach‟s Alpha = 0,886 DD2 11.27 4.968 DD3 11.23 4.759 DD4 11.71 5.920 Trách nhiệm từ thiện, Cronbach‟s Alpha = 0,848 TT1 12.35 8.802 TT2 12.71 8.368 TT3 12.20 9.030 Sự hài lòng cơng việc, Cronbach‟s Alpha = 796 HL1 10.54 5.347 HL2 10.63 5.294 HL3 10.72 5.157 Tƣơng quan biến – tổng Cronbach’s lpha loại biến 352 510 469 618 738 710 538 678 703 725 222 792 769 772 769 723 794 758 695 879 744 805 797 894 695 823 802 830 543 667 749 794 762 784 9.3 ết phân tích Cronbach’s lpha thang đo lần Biến Trung bình thang Phƣơng sai thang Tƣơng quan quan đo loại biến đo loại biến biến – tổng sát Trách nhiệm kinh tế, Cronbach‟s Alpha = 0,768 KT1 9,58 3.457 352 KT2 9,45 3.771 510 KT3 9,42 3.813 469 Trách nhiệm pháp lý, Cronbach‟s Alpha = 0,781 PL1 10.94 5.943 538 PL3 11.59 5.587 678 PL4 11.06 4.864 703 PL5 11.56 5.345 725 Trách nhiệm đạo đức, Cronbach‟s Alpha = 0,846 DD2 11.27 4.968 794 DD3 11.23 4.759 758 DD4 11.71 5.920 695 Trách nhiệm từ thiện, Cronbach‟s Alpha = 0,848 TT1 12.35 8.802 797 TT2 12.71 8.368 894 TT3 12.20 9.030 695 Sự hài lòng cơng việc, Cronbach‟s Alpha = 796 HL1 10.54 5.347 543 HL2 10.63 5.294 667 HL3 10.72 5.157 749 Cronbach’s lpha loại biến 618 738 710 780 769 772 769 879 744 805 823 802 830 794 762 784 9.4 ết phân tích EF cho biến độc lập lần Các biến quan sát KT1 KT2 KT3 PL1 PL3 PL4 PL5 DD2 DD3 DD4 TT1 TT2 TT3 9.5 847 875 836 781 748 630 684 721 750 739 847 639 ết phân tích EF cho biến độc lập lần Các biến quan sát KT1 KT2 KT3 PL3 PL4 PL5 DD2 DD3 DD4 TT1 TT2 TT3 9.6 1 813 803 786 749 723 614 645 711 731 747 803 772 ết phân tích EF cho biến phụ thuộc Các biến quan sát HL1 HL2 HL3 740 795 822 9.7 Ma trận hệ số tƣơng quan Y Y X1 Spearman' X2 s rho X3 X4 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N 394 503** 000 394 416** 000 394 446** 000 394 494** 000 394 X1 503** 000 394 394 340** 000 394 411** 000 394 412** 000 394 X2 416** 000 394 340** 000 394 394 262** 000 394 384** 000 394 X3 446** 000 394 411** 000 394 262** 000 394 394 378** 000 394 X4 494** 000 394 412** 000 394 384** 000 394 378** 000 394 394 9.8 Hệ số hồi quy Model (Constant) X1 X2 X3 X4 Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 224 031 366 129 433 270 067 350 253 046 313 171 076 235 t 3.092 2.836 4.049 4.850 2.247 Sig .002 005 000 000 007 Collinearity Statistics Tolerance VIF 675 434 696 579 1.482 2.304 1.437 1.727 PHỤ LỤC 10 D NH SÁCH CÁC DO NH NGHIỆP TH M GI ĐIỀU TR STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tờn doanh nghip Cty TNHH Sản Xuất Cầu Trục Kết Cấu Công Nghiệp Vnc Cty CP Gạch Cao Ngạn Thái Nguyên Cty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Hiền Việt Nhà Máy Thép Trờng Sơn Cty TNHH Mtv Cơ Khí DN Khai Thác Sản Xuất Vlxd Quyết Thắng DN Dịch Vụ Kinh Doanh Tổng Hợp Cổ Lũng DN Dịch Vụ Điện Thuỷ Tiên Thành DN Dịch Vụ Điện Thuận Thành DN Dịch Vụ Điện Thanh Sơn Cty CP Dơng Linh Trang DN Dịch Vụ Điện Năng Nhã Lộng Cty CP Chế Biến Thực Phẩm Thái Nguyên Cty CP Chè Tân Cơng Hoàng Bình Cty CP Chè Sơn Phú Cty CP Chè Quân Chu Cty CP Chè Hµ Néi Cty CP Cèp Pha ThÐp ViƯt Trung Cty CP Cơ Khí Luyện Kim Thái Nguyên Cty CP Công Nghệ Quang Dơng DN Dch Vụ Điện Phúc Thuận Cty CP Công Nghiệp Bắc Thái Cty CP Bao Bì Sông Công Cty CP Bê Tông Xây Dựng Thái Nguyên Cty TNHH Một Thành Viên Vạn Xuân Cty CP Bê Tông Vlxd Khánh Dơng Cty TNHH Đúc Nam Ninh Cty CP Đúc Thái Nguyên Cty CP Đầu T Xây Lắp Thơng Mại Hoàng Gia 4t Cty CP Đầu T Xây Dựng Khai Thác Khoáng Sản Thăng Long Cty TNHH Y Học Bản Địa Việt Nam Cty TNHH Một Thành Viên Tam Hữu Cty TNHH Một Thành Viên Phụ Tùng Ô Tô Sông Công Cty TNHH Cờng Phú Cty TNHH Sản Xuất Vlxd Thơng Mại Hùng Dơng Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Trung Nguyªn HẢO SÁT Lĩnh vực kinh doanh Sản Xuất Kêt Cấu Thép Sản Xuất Gạch Đất Sét Nung Sx Các Sp Cơ Khí Đúc Chi Tiết Máy Sx Các Sp Cơ Khí Cầm Tay Khai Thác Cát Sỏi Dịch Vụ Điện Dịch Vụ Phân Phối Điện Dịch Vụ Điện Dịch Vụ Phân Phối Điện Sản Xuất Bao Bì Phân Phối Điện Sản Xuất Bia Chế BiÕn ChÌ ChÕ BiÕn ChÌ ChÕ BiÕn ChÌ ChÕ BiÕn ChÌ S¶n Xt Cèp Pha ThÐp S¶n Xt Chi TiÕt Máy ép Mùn Ca Dịch Vụ Điện Đúc Sắt Thép Sản Xuất Vỏ Bao Xi Măng Sản Xuất Bê Tông Tơi, ống Cống Cột Điện Sx Khuân Mẫu Đồ Gá Sản Xuất Cọc Bê Tông Đúc Kim Loại Đúc Gang Sản Xuất Gạch Đất Sét Nung Khai Thác Vàng Sản Xuất Thuốc Sx Dụng Cụ Cầm Tay Đúc Phụ Tùng Ô Tô Sx Kết Cấu Thép Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Sx Chè Xanh Chè Đen Cty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Thành 37 Anh Cty TNHH Một Thành Viên Mỏ Luyện 38 Kim Thí Nguyên 39 Cty TNHH Sơn Tùng Đức 40 Cty CP Đầu T T M Hiệp Linh 41 Cty TNHH Cơ Khí Việt Tài 42 Cty TNHH Hng Bình 43 Cty TNHH Chè Bình Yên 44 Cty TNHH Một Thành Viên Cơ Điện Cty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thơng Mại 45 Bình Din 46 Cty CP Đá ốp Lát VËt LiƯu X©y Dùng Cty ChÌ ViƯt Nam Cty CP Tại Thái Nguyên 47 Vinatea Thái Nguyên 48 Cty TNHH Hiệp Hơng 49 Cty Cổ Phần In Thái Nguyên 50 Cty CP thép Hà Chung 51 Cty C P S X Thơng Mại Trọng Nguyên 52 Cty C P Bê Tông Anh Đức 53 Cty TNHH Hải Bình 54 Cty Cổ Phần Elovi Việt Nam Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thơng 55 Mại Đại Long Giang 56 57 58 59 60 Cty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Đại Lộc Thành Cty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Hoàng Quân Cty T N H H Quang Trung Cty TNHH ViÖt Linh DN Cê Hång Sx Ván Các Loại Chế Biến Kim Loại Màu Sx Kết Cấu Thép Sản Xuất Phôi Thép Sx Chi Tiết Máy Sx Cửa Sản Xuất Chế Biến Chè Sx Kìm Cộng Lực Chế Biến Gỗ Khai Thác Đá Sx Chế Biến Chè Đúc Gang In Sx Kết Cấu Thép Sản Xuất Dăm Gỗ Sản Xuất Cột Bê Tông Sx Đá Xd Các Loại Sãn Xuất Sữa Tơi, Sữa Chua Tuyển Than Sx Cửa Nhôm Kính Gia Công Kêt Cấu Thép, Cửa Nhựa Lõi Thép Sản Xuất Gạch Tuynel Sx Cửa Nhôm Kính Sản Xuất Cửa Sắt Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng Miền 61 Núi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Phú Thái 62 Nguyên 63 DN Cao Cấp Cộng Lùc 64 C Ty C P KÕt CÊu ThÐp Th¸i Nguyên 65 Cty TNHH Vôi Luyện Kim Hà Trang 66 C Ty C P KÕt CÊu ThÐp Sè 67 Cty TNHH Trung Nhất Bảo Thắng Vn 68 Cty TNHH Cơ Khí Thơng Mại Phú Thành 69 Cty TNHH Vật Liệu Sạch Mùa Xuân 70 Cty TNHH Vật Liệu Chịu Lửa Phú Lạc 71 Cty T N H H Hơng Đông DN Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nông Nghiệp 72 Nông Thôn Minh Đức 73 Cty CP hp kim st gang thộp Thỏi Sx Thiếc Thỏi Khai Thác Đá Sản Xuất Bê Tông Đúc Sẵn Sản Xuất Kết Cấu Thép Sx Vôi Sản Xuất Kết Cấu Thép Chế Biến Khoáng Sản Atimon Sx Kết Cấu Thép Sản Xuất Sản Phẩm Về Giấy Lau Dầu Máy Sx Vật Liệu Chịu Lửa Sản Xuất Phôi Thép Dịch Vụ Phân Phối Điện Sx KÕt CÊu ThÐp Nguyên 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Cty TNHH Hoµn Mü DN Việt Cờng Cty TNHH Cơ Khí Thơng Mại Hùng Anh Cty TNHH Hà Quang Huy Cty TNHH Hà Lơng DN ChÕ BiÕn Vµ Xt KhÈu ChÌ Yi Jiin Cty TNHH Đúc Gang Hồng Hoàn Cty TNHH Đại Học Công Nghiệp Cty TNHH X D Phát Triển Nông Thôn Miền Núi Cty TNHH Hữu Nghị Cty TNHH Dịch Vụ Thơng Mại Trờng Tín Cty TNHH Natsteelvina Cty TNHH Dịch Vụ Chế Biến Lâm Sản Bình Sơn Cty TNHH Sơn Nam Cty TNHH Phát Triển Việc Làm Thơng Binh Hội DN Xí Nghiệp Cơ Khí Đúc Sông Công Cty TNHH Mtv Nhiệt Luyện Xử Lý Bề Mặt Việt Hoµng Cty TNHH DƯt May Intex ViƯt Nam Cty TNHH Liªn Doanh Lưa ViƯt Bestref Cty T N H H Thơng Mại Đúc Gang Ngọc Hng Cty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Đoàn Thế Vỹ DN Vũ Chung Cty TNHH Nhựa Âu Châu Xanh Cty TNHH Cơ Khí Thuận Phát Cty TNHH Kết Cấu Xây Lắp Trung Kiên DN Vận Tải Thơng Mại Việt Đức Anh Cty TNHH Ngọc Anh Cty TNHH Bao Bì ánh Dơng DN Tuân Dân DN Trung Lơng Cty TNHH Kết Cấu Chế Tạo Máy Thái Nguyên DN Trung Dân Cty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Đức Anh Cty TNHH Phơng Nhung Cty TNHH Cơ Khí Sông Công DN Trung Cơ DN TriƯu Hun Linh DN kim khí Luyến Dung Cty Tcp Xây Dựng Khánh Linh Cty TNHH Dinh Dỡng Nông Nghiệp Quốc Tế Sản Xuất Bao Bì Carton Sản Xuất Bê Tông Tơi Sx Cửa Hoa, Cửa Xếp, Khung Nhôm Kinh Sx Gỗ Sx Vật Liệu Chịu Lửa Chế Biến Chè Đúc Gang Sx Cơ Khí Sản Xuất Gang Sx Kìm Sản Xuất Dụng Cụ Cơ Khí Cầm Tay Sx Cán Thép, Các Sp Bằng Thép Chế Biến Gỗ Dăm Sản Xuất Bê Tông Sx Nớc Tinh Khiết Đúc Gang Nhiệt Luyện Xử Lý Bề Mặt May Quần áo Sx Vật Liệu Chịu Lửa Đúc Các Sp Bằng Gang Sx Gia Công Cơ Khí:vòng Bi ,bu Lông,xích Nhôm Chế Biến Gỗ Sản Xuất Sp Từ Plastic Sx Cơ Khí Chế Tạo Sx Kết Cấu Thép Khai Thác Quặng Sắt Sản Xuất Nớc Tinh Khiết Sx Bao Bì Gia Công Nhông Xích Xe Máy Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Gia Công Cơ Khí Gia Công Cơ Khí Gia Công Quần áo Sx Đá Xây Dựng Ssx Cơ Khí Bánh Răng Các Loại Gia Công Cơ Khí Chế Biến Gỗ Sản Xuất, Gia Công Cơ Khí Chế Biến Gỗ Sx Thức Ăn Chăn Nuôi Thái Nguyên 114 Cty TNHH Tiến Đạt Trung Thành Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Chiến 115 Th¾ng 116 DN TiÕn DËu 117 Cty T N H H Vĩnh An Cty TNHH Vận Tải Thơng Mại Mạnh 118 Hùng Cờng 119 DN Thịnh Triều 120 Cty TNHH Daerim Tech Vi Na 121 DN Thiªn Sinh 122 Cty Liên Doanh Kim Loại Màu Việt Bắc 123 Cty Khai Thác Đá Vôi Quang Sơn 124 Cty TNHH Khai Kho¸ng Dòng An Ph¸t 125 DN ThËp Hïng 126 Cty D O O S U N ViÖt Nam 127 Cty CP Xuất Nhập Khẩu Lêtonkin Cty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thơng Mai 128 Nguyệt Thắng 129 Cty TNHH Hoa Nam 130 DN Thảo Dũng 131 Cty TNHH Chiến Thắng 132 Cty CP XNK Chè Đại Từ Thái Nguyên 133 Cty TNHH Bắc Kinh Đô 134 Cty CP Xi Măng Cao Ngạn 135 Cty TNHH Bình Dơng 136 DN Thành Nhân 137 DN Thành Nga 138 Cty TNHH Hoa Bắc 139 DN Thơng Mại Xây Dựng Huy Hòa 140 DN Thái Long Cty CP Xây Dựng Thơng Mại Đại Long 141 Giang 142 DN Thái Hùng 143 DN Tờng Phơng 144 DN Tâm Thúy 145 Cty TNHH B J S T E E L ViÖt Nam 146 DN Quý Thắng 147 Cty TNHH Hoàng Trọng 148 DN Nghị Liên 149 DN Ngọc Tú 150 DN Nam Lợi 151 Cty TNHH ThÐp Tó Ninh 152 Cty TNHH Hoµng óc 153 DN Minh HiỊn 154 Cty TNHH Thanh Chun KÕt CÊu ThÐp Sx CÊu KiƯn Kim Lo¹i In Sx Dơng Cụ Cầm Tay Khai Thác Quặng Sắt Sản Xuất Gạch Nung Sửa Đánh Bóng Các Khuôn Đúc Chế Biến Gỗ Thăm Dò Khai Thác Khoáng Sản Khai Thác Đá Vôi Các Loại Đá Khác Khai Thác Cát Sỏi Chế Biến Gỗ Sx Bao Bì Vỏ Hộp Giấy Chế Biến Chè ( Xuất Khẩu Chè) Chiến Biến Tinh Dầu Dợc Liệu Sản Xuất Cột Điện Chế Biến Gỗ Khai Thác Đá Chế Biến Chè Sx Chè Búp Khô Sản Xuất Xi Măng Khai Thác Đá Sản Xuất Thép Gia Công Cơ Khí Khai Thác Đá Sản Xuất Kết Cấu Thép Gia Công Cơ Khí Tuyển Than Sản Xuất Hàng Nhôm Kính Đúc Nắp Cống Khai Thác Cát Sỏi Sx Sp Đúc Chi Tiết Sản Xuất Trần Nhựa Sx Sp Để Hàng Từ Gỗ Gia Công Cơ Khí Sản Xuất Than Gia Công Cơ Khí Sản Xuất Gang Thép Sx Cửa Nhôm Kính Khai Thác Đá Gia Công Cơ Khí 155 DN Linh Hoa Quyết DN Kinh Doanh Sản Xuất Xây Dùng Cêng 156 Lan 157 DN Kh¸nh Loan Cty CP Xây Dựng Sản Xuất Vật Liệu Cầu 158 Đa Phúc 159 Cty CP Xây Dựng Khai Thác Than Tn Cty CP Xây Dựng Sản Xuất Thơng Mại 160 Vạn Phát 161 Cty TNHH Thơng Mại Việt Phơng 162 DN In Quảng Cáo Chiến Thắng 163 Cty TNHH Thơng Mại Đầu T Hải Anh 164 DN Huỳnh Thảo 165 DN Hoàng Triều Cty CP Xây Dựng Bà Sản Xuất Vật Liệu Thái 166 Nguyên 167 Cty CP Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tiến 168 DN Hùng Giang 169 DN Dũng Quý 170 Cty TNHH Thơng Mại Thịnh Thảo 171 DN Dơng Anh Thái Nguyên 172 Cty CP Vật Liệu Xây Dựng Tân Long 173 DN Chế Biến Gỗ Lâm Sản Tuấn Thắm Cty CP Vật Liệu Không Nung Atk Thái 174 Nguyên 175 DN Chiến Oanh Cty CP Vật Liệu Chịu Lửa Đặc Chủng Luyện 176 Kim 177 DN Cao Ngäc Nguyªn 178 Cty TNHH Anh Vũ 179 Cty CP Thép Toàn Thắng 180 Cty CP Thơng Mại Hải Anh 181 Cty CP Thái Sơn Cty CP Tấm Lợp Vật Liệu Xây Dựng Thái 182 Nguyên 183 Cty CP Sửa Chữa Ôtô Gang Thép 184 Cty CP Rợu Đức Hạnh B M G 185 DN Cơ Kim Khí Đông Bắc 186 Cty CP Phong Phú 187 Cty CP Ph¸t TriĨn ViƯt Th¸i 188 Cty CP Nhùa ViƯt óc 189 Cty CP NhËt Anh 190 DN Cơ Khí Xây Dựng Gia Sàng 191 DN Cơ Khí Vĩnh Sinh 192 DN Cơ Khí Đúc Công Sơn 193 DN Bắc Thái 194 Cty CP Nhẫn Chế Biến Gỗ Sản Xuất Kết Cấu Thép Chế Biến Gỗ Sản Xuất Bê Tông Tơi Khai Thác Than Sản Xuất Gạch Đất Nung Sản Xuất Nớc Khoáng In Chế Biến Gỗ Xẻ Gỗ Sản Xuất Kết Cấu Thép Sản Xuất Cột Điện, Gạch Không Nung Sản Xuất Xi Măng Chế Biến Gỗ Đúc Gang ( Đúc Kim Loại Màu ) Ca Xẻ Gỗ Khai Thác Quặng Sắt Sản Xuất Gạch Đất Sét Nung Chế Biến Gỗ Sản Xuất Gạch Bê Tông Sản Xuất Gạch Nung Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Khai Thác Than Sản Xuất Thép Gia Công Tấm Lợp Kim Loại Sản Xuất Gạch Đất Sét Nung Sản Xuất Tấm Lợp Luyện Phôi Thép Sản Xuất Rợu Gia Công Cơ Khí Dập Sóng Tôn Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Sản Xuất ống Nhựa Chế Biến Man Gan Gia Công Cơ Khí Gia Công Cơ Khí Đục Kim Loại Sản Xuất Cửa Nhôm Kính Dịch Vụ Tuyển Rửa Quặng 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 DN B¶o Long Cty CP Nam ViƯt DN Anh Thắng Cty CP May Bắc Sơn DN Đức Vi Cty CP Luyện Kim Đen Thái Nguyên Cty TNHH Ngôi Sao Hy Vọng Cty CP Lâm Sản Thái Nguyên DN Đúc Gang Hùng Vỹ Cty CP Kết Cấu Xây Lắp Cty CP KÕt CÊu ThÐp & X©y Dùng T©n Khánh DN Đoàn Kết DN Đại Cát Thành Cty CP Kim Sơn DN Nguyễn Hng DN Cơ Khí Tân Lập Cty CP Khoáng Sản Luyện Kim Trung Thành Cty TNHH Thơng Mại Dịch Vụ Đồng Phú Cty CP Khoáng Sản An Khánh Cty CP Khai Khoáng Miền Núi Cty CP In Thơng Mại Tiến Hoàng Cty CP Hợp Kim Gang Thép Thái Nguyên Cty CP Hùng Tiến Thái Nguyên Cty TNHH Thơng Mại An Phú Thịnh Cty TNHH Thơng Mại Đức Khánh Cty TNHH Đúc Thơng Mại Vạn Hng DN ắc Quy Bắc Bộ Cty CP Hải Hiền Thái Nguyên Cty TNHH Thái Hòa Minh Đức CtyTrách Nhiệm Hữu Hạnh Chế Tạo Máy Thái An Cty TNHH Thái Dơng Ctytrách Nhiệm Hữu Hạn May Hà Thái Cty Uju Vina Thái Nguyên Cty CP Hà Anh Cty CP Giẫy Xuất Khẩu Thái Nguyên Cty CP Gỗ Phợng Anh Cty TNHH Linh Mẫn Khai Thác Đá Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Khai Thác Chế Biến Quặng Sắt Sản Xuất Trang Phục Gia Công Cơ Khí Sx Gang Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Sản Xuất Ván ép Đúc Gang S¶n XuÊt KÕt CÊu ThÐp S¶n XuÊt KÕt CÊu Thép Chế Biến Gỗ Gia Công Giấy Vàng Mã Xuất Khẩu Khai Thác Quặng Kim Loại Kết Cấu Thép Gia Công Cơ Khí Sản Xuất Silico Man Gan, Xỉ Gàu Man Gan Khia Thác Đá Vôi Khai Thác Đá Chế Biến Thiếc In Sản Xuất Fero Ca Xẻ Bào Gỗ Dv Xử Lý Tráng Phủ Kim Loại Sx Các Sp Bằng Kim Loại Đúc Chi Tiết Máy Sản Xuất Pin ắc Quy Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Khai Thác Đá Sản Xuất Cơ Khí Sx Cơ Khí Xen Hoa Cửa Sắt May Trang Phục Sx Viên Gỗ Nén Sản Xuất Vỏ Bao Xi Măng Sản Xuất Giấy Vàng Mã Xuất Khẩu Sản Xuất Đồ Gỗ Xây Dựng Sx Gạch Không Nung ... tiễn trách nhiệm xã hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa người lao động Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên. .. niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người lao động 31 2.1.2.2 Vai trò việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người lao động 36 2.1.2.3 Nội dung thực trách nhiệm xã hội doanh. .. công nghiệp nhỏ vừa 27 2.1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 28 2.1.1.3 Vai trò doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 29 2.1.2 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngƣời lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động (Luận án tiến sĩ), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay