Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT lý thái tổ – hà nội lần 2 có lời giải chi tiết

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:38

Đ S 19 - THPT THĂNG LONG HN L N Đ THI TH THPT QU C GIA NĂM Môn: Toán Th i gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đ d Câu 7: Cho hình h p ABCD.ABCD di n tích ng cong hình bên đ th c a hàm s i t giác ABCD b ng 12, kho ng cách gi a hai m t ph ng  ABCD   ABCD  b ng Tính th y tích V c a kh i h p A V  12 B V  O C V  72 D V  24 Câu 8: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho x m t ph ng  P  : x  y  z  m  ( m tham s ) -1 m t c u  S  :  x     y  1  z  16 Tìm A y   x  B y   x  x giá tr c a m đ C y  x  x D y  x  đ 3  P c t S  theo giao n ng tròn bán kính l n nh t? Câu 2: Cho hình tr di n tích xung quanh b ng A 1   m  1  B m  24 cm , bán kính đ C m  D m  1 ng tròn đáy b ng 4cm Tính Câu 9: Cho hàm s y  f  x  có: th tích c a kh i tr A 24cm B 12cm C 48cm D 86cm  f  x  dx  x sin x  C Tính Câu 3: Trong khơng gian v i h t a đ Oxyz , vi t ph ng trình m t ph ng  P  qua M  2;1; 1 A 3x  2y  z   x 1 y z 1   1 B 2x  y  z   C 2x  y  z   D 3x  2y  z   vng góc v i đ hai m A  3; 4;  , B  1;0;1 Tìm t a đ m D M  4; 4;  A 2a B 4a 505 1515 C 4a ng B 2  Câu 11: Cho hàm s x y - y  f  x  b ng bi n thiên 0 + - y D  Caau 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng, SA vng góc v i đáy M , N l n l -1 Hàm s y  f  x  đ ng bi n kho ng d t trung m c a SA, BC M t ph ng  P  qua A  0;1 M , N song song v i SD c t hình chóp theo thi t di n hình gì? A Hình vng C     1 D 2  nh sau: x  a2020 Câu 5: Tính lim505 (v i a > 0) xa x  a505 2010 cong y   sin x , tr c hoành đ A   M th a mãn MA  MB  C M  2; 4;6  ng  th ng x  0, x  Kh i tròn xoay t o thành D quay quanh tr c hồnh th tích V b ng Câu 4: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho B M 1; 2;    B C  D 2 Câu 10: Cho hình ph ng D gi i h n b i đ A  ng th ng d : A M  4; 4; 4   f  2 i B 1;   C  ;0  D  1; 3 Câu 12: Cho s ph c z  2  3i S ph c liên h p B Hình thang cân c a z C Hình thang vng D Hình bình hành A z  2  3i B z   3i C z   2i D z  13
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT lý thái tổ – hà nội lần 2 có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT lý thái tổ – hà nội lần 2 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay