Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên lào cai lần 3 có lời giải chi tiết

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:38

S THI TH THPTQG L N N M H C 2017-2018 GIÁO D C & ÀO T O LÀO CAI TR NG THPT CHUN Mơn: TỐN Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Mã đ thi 132 H , tên thí sinh: L p:   Câu 1: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho hai vect a b khác         A  a;3b  =  a; b  B  2a; b  =  a; b         C 3a;3b  =  a; b  D  a; b  = a b sin  K t lu n sau sai?   a; b ( ) Câu 2: S ph c liên h p c a s ph c z= 2i − A − i B + 2i C −1 − 2i D −1 + 2i Câu 3: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho m M (1; 2;3) G i H hình chi u vng góc c a m M tr c Oz i m đ i x ng v i M qua m H t a đ : A ( 0;0;3) B (1; 2; −3) C ( −1; −2; −3) Câu 4: Cho hàm s bên d D ( −1; −2;3) y = f ( x ) xác đ nh, liên t c  đ th c a đ o hàm y = f ′ ( x ) nh hình i Tìm s m c c đ i c a đ th hàm s y = f ( x ) A B C Câu 5: Cho bi t F ( x ) m t nguyên hàm c a hàm s x2 +C x2 C.= I F ( x) + + C Câu 6: Cho a > 0, b > 0, a ≠ 1, b ≠ M nh đ sau đúng? A.= I xF ( x ) + A a > 1; b > f ( x )= Tìm I D ∫ 3 f ( x ) + x  dx x2 F ( 3x ) + + C 2 x D = I 3F ( x ) + + C x y = a y = log b x đ c xác đ nh nh hình v bên B = I th hàm s B a > 1;0 < b < C < a < 1; b > D < a < 1;0 < b < Câu 7: Cho s th c a, b cho a < b < M nh đ sau sai Trang 1/7 - Mã đ thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên lào cai lần 3 có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên lào cai lần 3 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay