Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ CÂU: TỪ NGỮ VỀ CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ? I Mục tiêu: -Nêu số vốn từ cơng việc gia đình (từ hoạt động ) -Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Làm gì?; biết chọn từ cho sẵn để xếp thành câu kiểu Ai làm gì? -H(TB-Y): đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? - HS giỏi xếp câu theo Y/C BT3 -H tự giác, tích cực học tập II Đồ dùng dạy -học Bảng phụ viết tập 2, VBT III Các hoạt động dạy - học: NDKT- TG HOẠT ĐỘNG GV Bài cũ:( 5’) -T gọi h làm 2, (SGK- -2HS lên bảng T99) -H nhận xét bạn -Tnhận xét, đánh giá chung 2.Bài mới: -Tgiới thiệu *HĐ1:Từ Bài1: Hãy kể tên việc… cơng việc gia đình (7-8’) -Bài tập yêu cầu gì? HOẠT ĐỘNG HS -H nhắc lại đề -2HS đọc -Tìm kể tên cơng viêc em làm gia đình -kể theo cặp -Nối tiếp kể trước lớp -Nhận xét khen ngợi học sinh biết giúp đỡ gia đình *HĐ2: Kiểu câu:ai làm gì? Bài 2:tìm phận -H đọc y/c BT -Bài tập yêu cầu -Đọc câu mẫu (17-20’) _-Dựa vào câu mẫu có -2H(K) nêu: Ai đến tìm bơng cúc thể đặt câu hỏi để tìm màu xanh ?(Chi) phận làm gì? Chi làm gì?(đến tìm bơng cúc màu -Tương tự với câu b, c, d xanh) Yêu cầu HS tự đặt câu hỏi Bài 3: Chọn xếp từ -2HS đọc yêu cầu tập -Bài tập yêu cầu gì? -Với từ chọn xếp thành câu theo mẫu Ai làm gì? -Đọc câu mẫu phân tích 3.Củng cố dặn dò: (2’) -T t/c nhận xét kết nhóm -H thảo luận nhóm ghi kết bảng phụ - Các câu em vừa đặt thuộc kiểu câu nào? +Kiểu câu Ai làm gì? -Bài học hơm học gì? -Về nhà làm vào tập ... biết giúp đỡ gia đình *H 2: Kiểu câu: ai làm gì? Bài 2: tìm phận -H đọc y/c BT -Bài tập yêu cầu -Đọc câu mẫu (17 -20 ’) _-Dựa vào câu mẫu có -2H(K) nêu: Ai đến tìm bơng cúc thể đặt câu hỏi để tìm... theo mẫu Ai làm gì? -Đọc câu mẫu phân tích 3.Củng cố dặn dò: (2 ) -T t/c nhận xét kết nhóm -H thảo luận nhóm ghi kết bảng phụ - Các câu em vừa đặt thuộc kiểu câu nào? +Kiểu câu Ai làm gì? -Bài... phận làm gì? Chi làm gì?( đến tìm bơng cúc màu -Tương tự với câu b, c, d xanh) Yêu cầu HS tự đặt câu hỏi Bài 3: Chọn xếp từ -2HS đọc yêu cầu tập -Bài tập yêu cầu gì? -Với từ chọn xếp thành câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay