de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt nguyen du tp ho chi minh

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:31

T Toán Tr ng THPT Nguy n Du THI TH THPT QU C GIA N M H C 2017 – 2018 S GIÁO D C VÀ ÀO T O TP.H CHÍ MINH TR NG THPT NGUY N DU MƠN: TỐN Th i gian làm bài: 90 phút Bài Gi i Tham Kh o Chi Ti t Câu 1: Cho hàm s y  f  x   log 1  x  Tính giá tr S  f     f  1 A S  B S  L i gi i C S  Ch n C     f  x  1   ln  x Ta có Câu 2: x x Trong không gian v i h x  S  f     f  1  t a đ  S   : x  y  z  x  z  Kí hi d D S     S  : x  y  z  x  m t  S  , I  tâm m t c u  S   M nh đ Oxyz , cho m t c u u I tâm c a m t c u c u i đúng? A I n m m t c u  S   B C dài đo n II  b ng ng th ng II  vng góc v i m t ph ng có ph D I  n m bên m t c u  S  ng trình z  L i gi i Ch n C  S  : x  y  z  x  có tâm I 1; 0;  , bán kính R   S  : x2  y  z  2x  z  Câu 3: 1  có tâm I  1; 0;   , bán kính R  2    1 Khi II    0;0;   ph ng v i vect pháp n c a m t ph ng z  2  V y đ ng th ng II  vuông góc v i m t ph ng có ph ng trình z  Cho c p s nhân  un  có t ng n s h ng đ u tiên S n  5n  v i n  1, 2, Tìm s h ng đ u u1 công b i q c a c p s nhân đó? A u1  , q  B u1  , q  C u1  , q  D u1  , q  L i gi i Ch n C u1  S1    u1  u  u1  , q   Ta có:   u1 u1  u2  S2    24 u2  24  u1  20 Câu 4: T p xác đ nh c a hàm s y  (2 x  1) 2018 A D   luy n thi s 1  B D   ;   2  1  C D   ;   2  L i gi i 1  D D   \   2 Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt nguyen du tp ho chi minh , de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt nguyen du tp ho chi minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay