de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt doc binh kieu dong thap

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:31

TR S GD T NG THPT THI DI N T P THPTQG 2018 NG THÁP C BINH KI U Môn: Tốn Th i gian làm bài: 90 phút (khơng k tg phát đ ) (50 câu tr c nghi m) Mã đ thi 132 ( H c sinh không đ c s d ng tài li u) H , tên h c sinh: L p: Câu 1: Cho hình nón có di n tích xung quanh b ng 4π a bán kính đáy b ng 2a đ ng sinh c a hình nón cho b ng A 2a B 3a C 2a Câu 2: V i a s th c d ng b t k , m nh đ d i đúng? 1 A ln(3a ) = ln a B ln a = ln a C ln a = 3ln a 3 Câu 3: Tích phân dx ∫ x+2 D dài 3a D ln(3a ) = 3ln a b ng 16 4 B log C D ln 225 15 3 Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho ba m A(1;0;0) , B(0; −2;0) C (0;0;3) M t ph ng A ( ABC ) có ph ng trình x y z x y z x y z B + + = C + + + = −1 + = 1 −1 −2 Câu 5: th c a hàm s d i có ti m c n đ ng? x2 x A.= B y = C y = y x2 −1 x +2 x +1 A Câu 6: Giá tr nh nh t c a hàm s A B D x y z + + = −1 D y = x − 3x + x−2 f ( x) =x − x + đo n [−2;3] b ng C 50 D 122 Câu 7: G i z1 z2 hai nghi m ph c c a ph ng trình z + 3z + = Giá tr c a bi u th c | z1 | + | z2 | b ng A Câu 8: B i m M hình v bên d C i bi u cho s ph c: D y O -4 A z= − 4i x M B z =−4 − 3i C z= + 4i D z =−4 + 3i Câu 9: Th tích c a kh i l ng tr có chi u cao b ng h di n tích đáy b ng B 1 A V = Bh B V = Bh C V = Bh D V = Bh Trang 1/21 - Mã đ thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt doc binh kieu dong thap , de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt doc binh kieu dong thap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay