de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt chuyen lam son thanh hoa lan 3

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:31

TR THI KH O SÁT CH T L NG THPT QU C GIA N m h c 2017-2018 – L n Mơn thi: Tốn Th i gian làm bài: 90 phút (50 câu tr c nghi m) S GD& T THANH HÓA NG THPT CHUYÊN LAM S N Mã đ thi 132 (Thí sinh khơng đ c s d ng tài li u) H , tên thí sinh:  Câu 1: Tìm h s c a s h ng ch a x3 khai tri n c a 2x  12 x A 4608 B 128 C 164  v i x  D 36 Câu 2: S nghi m th c c a ph ng trình x  22 x A B C D Câu 3: Cho kh i tr có đ dài đ ng sinh b ng a bán kính đáy b ng R Tính th tích c a kh i tr cho A  aR B 2 aR C  aR D aR 2x2  2x  Câu 4: Tìm đ o hàm c a hàm s y  x  x3 6x  3 A  B C 2 2 x  x3  x  x  3  x  x  3 D x3 x  x3   f ( x )  sin x , bi t F    6 1  A F  x   cos x  B F  x   cos x  1 C F  x   sin x  D F  x   cos x 2x  Trong m nh đ sau, tìm m nh đ sai Câu 6: G i (C) đ th c a hàm s y  x3 A (C) có ti m c n ngang B (C) có tr c đ i x ng C (C) có tâm đ i x ng D (C) có ti m c n đ ng Câu 5: Tìm nguyên hàm F  x  c a hàm s Câu 7: Cho s ph c z   i Tính z A z  2 B z  C z  D z  10 Câu 8: Cho mi n ph ng (D) gi i h n b i đ th hàm s y  x , hai đ ng th ng x  1, x  tr c hoành Tính th tích kh i tròn xoay t o thành quay (D) quanh tr c hoành 3 2 A B 3 C D 2 Câu 9: Cho hàm s f  x  liên t c  có B I  12 A I  Câu 10: Trong không gian v i h  P  : x  y  2z   x 3  x3  C A y2  y2  1  f  x  dx  2; tr c t a đ C I  36 Oxyz,  f  x  dx  Tính I   f  x  dx D I  cho m A  3; 2;1 m t ph ng ng th ng sau qua A song song v i m t ph ng (P) ? z 1 z 1 x 3  x 3  D B y  z 1  2 1 y  z 1  2 1 Trang 1/7 - Mã đ thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt chuyen lam son thanh hoa lan 3 , de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan thpt chuyen lam son thanh hoa lan 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay