de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan so gddt ba ria vung tau lan 2

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:31

Đ S GD ĐT R A - VŨNG TÀU L N 20 - S Đ THI TH THPT QU C GIA NĂM 2018 Mơn: Tốn Th i gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đ th hàm s y  đ Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD 2x  có ti m c n đ ng x1 hình vng SA vng góc v i m t ph ng  ABCD Khi ng th ng: C x  D x  Câu 2: Hình t di n đ u có c nh? A AB vng góc v i m t ph ng  SAC  A x  1 B x  A B C A  0;  C AB vng góc v i m t ph ng SAD  D Câu 3: T p h p nghi m c a b t ph 32 x  3x3 là: B AB vng góc v i m t ph ng SBC  ng trình D AB vng góc v i m t ph ng  SCD  Câu 9: M t hình nón có đ B  ; 3 C  0; 27  D  3;   Câu 4: Cho a s th c d ng khác kính đáy r  25cm Th tích kh i nón t o nên b i Tính hình nón I  log a a M  2; 3 m bi u di n cho s ph c: B z   3i C z   2i D z  3  2i B I 1;1;  C I  2;6; 10  D I  1; 3; 5  làm vect ch ph ng th ng d C un  n 1 D un  nn 1 x   t  C d :  y   3t  t   z  4  t   C 1; 1 D  2;  A  1; 3 B  0;1 Câu 12: Hàm s i nh n u F  x   x2  cos x m t nguyên hàm c a hàm s : A f  x   x3  sin x C f  x   x3  sin x  x   t  D d :  y   5t  t   z  4  3t  B un  y  x  3x  là:   x   2t  B d :  y   3t  t   z   4t  n Câu 11: T a đ m c c ti u c a đ th hàm s ng?  x   2t  A d :  y   3t  t   z   4t  u  n1 A un  n Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho vect u   2; 3; 4  , đ u  , u  n bi t  un 1  2un n  * Tìm s h ng t ng quát c a dãy s A  3; 5; 1 B 1; 1;9  T a đ trung m I A I  2; 2;  B Câu 10: Cho dãy s Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho hai m c a đo n th ng AB là: 1200 cm 12000 D cm 2500 cm 12500 C cm A A I  B I  C I  D I  2 Câu 5: Trong m t ph ng t a đ Oxy m A z   3i ng cao h  20cm, bán  B f  x   2x  sin x D f  x   2x  sin x  Câu 13: Tích phân I   e x  dx b ng: A I  e  B I  e  C I  e  D I  e  Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho ba m không th ng hàng A 1; 4;  , B  3; 1;0  C  2; 5;1 M t ph ng qua ba m A, B, C có  ph ng trình: A x  z   B y  z   LOVEBOOK.VN | 231
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan so gddt ba ria vung tau lan 2 , de thi thu thpt quoc gia 2018 mon toan so gddt ba ria vung tau lan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay