Vấn đề phát triển con người ở tỉnh vĩnh phúc hiện nay (tt)

27 9 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HOÀNG THANH SƠN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CON NGƢỜI Ở TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 9229001 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2019 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Người hướng dẫn khoa học: 1: GS.TS Hồ Sĩ Quý 2: PGS.TS Lê Thị Thủy Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Báo chí Tuyên truyền vào hồi … … ngày … tháng… năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia, Hà Nội Học viện Báo chí Tuyên truyền DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Hoàng Thanh Sơn (2017), “Những thành tựu bật mở rộng môi trường giáo dục nâng cao lực lựa chọn cho người tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Giáo dục Xã hội, số đặc biệt tháng 12/2017 Hoàng Thanh Sơn (2018), “Phát triển y tế nhằm mục tiêu phát triển bền vững người tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 265 (tháng 2/2018) Hoàng Thanh Sơn (2018), “Thực quyền người Nhà nước Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục Xã hội, số đặc biệt tháng 12/2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người thời đại vấn đề chiếm vị trí trung tâm nghiên cứu nhiều nhà triết học học giả ngành khoa học xã hội nhân văn, đồng thời chủ đề đặc biệt quan tâm nhiều tổ chức quốc tế phủ quốc gia Trong bối cảnh tồn cầu hố, trước phát triển nhanh chóng cách mạng công nghệ lần thứ 4, nhân tố người ngày giữ vị trí định cho tăng trưởng Vấn đề PTCN hầu hết quốc gia đặc biệt quan tâm chiến lược sách phát triển Trên thực tế, vấn đề PTCN giai đoạn đối mặt với nhiều tượng cấp bách mang tính tồn cầu tình trạng đói nghèo, nạn suy dinh dưỡng thiếu lương thực, bệnh dịch bệnh hiểm nghèo tình trạng yếu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nạn ô nhiễm môi trường nguy cạn kiệt tài nguyên, giáo dục nhiều nước bất cập có khủng hoảng, tệ tham nhũng suy thối đạo đức, văn hóa v.v… Chính phủ nhiều quốc gia tổ chức quốc tế ngày tìm cách giải nhằm hướng đến xây dựng cộng đồng giới lành mạnh cho người có việc làm thu nhập ổn định, sống mơi trường hòa bình, an tồn bình đẳng, chăm sóc sức khỏe, học tập đảm bảo đời sống tinh thần Ở Việt Nam, vấn đề PTCN từ sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta đặt vào vị trí quan trọng cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng CNXH Đặc biệt, 30 năm qua, việc thay đổi chế quản lý kinh tế, thực sách mở cửa hội nhập với khu vực giới, đẩy mạnh nghiệp CNH, HĐH đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; cơng đổi tồn diện mở rộng không gian phát triển, đời sống mặt người ngày nâng cao Mặc dù vậy, nghiệp PTCN nước ta nhiều khó khăn, phải đối mặt với nhiều vấn đề thu nhập, môi trường sống, giáo dục, y tế, văn hóa, đạo đức Đại hội lần thứ XII Đảng xác định PTCN toàn diện nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2016 -2020; nhiệm vụ trọng tâm có nhiệm vụ đề cập đến vấn đề người Sau Đại hội, Nghị Hội nghị trung ương, đặc biệt Nghị Quyết khóa XII, thực tế, có liên quan trực tiếp đến vấn đề PTCN Nghĩa để giải vấn đề kinh tế - xã hội PTCN phải coi vấn đề cần đặc biệt quan tâm trọng giải Là tỉnh tái lập, 30 năm đổi mới, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh tăng trưởng kinh tế nhanh, công nghiệp tương đối phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao, số HDI cải thiện đáng kể Tuy nhiên, bên cạnh đó, Vĩnh Phúc hạn chế khơng nhỏ Đó phân hố giàu nghèo có dấu hiệu ngày tăng; giáo dục cấp, vùng miền nhiều bất cập; thực trạng y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng chưa đạt tới trình độ kỳ vọng; đạo đức xã hội xuống cấp; tệ nạn xã hội có dấu hiệu ngày phức tạp trước, vấn đề khách quan Về phía chủ quan, việc coi PTCN nhiệm vụ xuyên suốt hoạt động công quyền, thực đặt người vào trung tâm phát triển kinh tế - xã hội chưa phải nhận thức thực thật tốt Việc đạo giải vấn đề phát sinh PTCN thực tiễn nhiều lúc chưa kịp thời, chưa triệt để… Tất hạn chế, yếu kém, xúc đó, thực tế tạo thành vấn đề PTCN Vĩnh Phúc - mặt lý luận phương diện thực tiễn Với tất vấn đề đặt phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn nay, PTCN, thực tế, vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò mục tiêu, động lực việc giải vấn đề kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… Để Vĩnh Phúc đạt kỳ vọng phát triển nhanh bền vững cho phù hợp với yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH điều kiện hội nhập quốc tế nay, vấn đề PTCN tỉnh Vĩnh Phúc cần phải nhận diện xác, nghiên cứu đủ sâu, đánh giá thực trạng, phát vấn đề đặt có giải pháp giải đắn hợp lý Vì vậy, tơi chọn đề tài “Vấn đề phát triển người tỉnh Vĩnh Phúc nay”vơi mong muốn góp phần vào việc nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích luận án Trên sở quan điểm triết học Mác - Lênin người PTCN, luận án nghiên cứu vấn đề PTCN tỉnh Vĩnh phúc nay, đánh giá thành tựu, phát vấn đề đặt từ thực trạng PTCN địa bàn tỉnh, từ đề xuất số giải pháp nhằm PTCN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ luận án - Phân tích làm rõ quan điểm triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam UNDP PTCN để xác định khung lý thuyết luận án Trong chừng mực mà việc nghiên cứu vấn đề đặt ra, luận án xác định tiêu chí để đánh giá PTCN, phân tích tiền đề khách quan chủ quan PTCN - Nghiên cứu thực trạng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc từ tái lập tỉnh đến nay, phân tích đánh giá thành tựu đạt xác định vấn đề đặt nguyên nhân thành tựu hạn chế PTCN tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp nhằm PTCN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận án Thực trạng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận án - Không gian nghiên cứu toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Thời gian chọn để nghiên cứu chủ yếu từ Vĩnh Phúc tái lập tỉnh năm 1997 đến Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận - Cơ sở lý luận luận án chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Luận án thực sở dẫn lý luận phương pháp luận người PTCN C.Mác - Ph.Ăngghen; tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam; văn kiện, Nghị Đảng Cộng sản Việt Nam có liên quan trực tiếp đến PTCN 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phù hợp với phương pháp luận biện chứng vật, luận án sử dụng phương pháp logic, lịch sử; phân tích, hệ thống hố, quy nạp, diễn dịch, so sánh, phương pháp thống kê,… - Luận án sử dụng Báo cáo PTCN toàn cầu UNDP từ 1990 đến nay; Báo cáo PTCN Việt Nam; báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến PTCN… với tính cách dẫn lý thuyết, đồng thời nguồn số liệu thực tiễn đủ tin cậy để phân tích lý luận đánh giá thực tiễn Vĩnh Phúc - Luận án trọng kế thừa kết nghiên cứu lý luận thực tiễn có liên quan đến đề tài tác giả trước Đóng góp luận án - Luận án xác định phân tích thành tựu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân chủ yếu tạo nên thành tựu - Luận án xác định vấn đề đặt PTCN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn - Luận án đề xuất giải pháp nhằm PTCN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận PTCN - Luận án xác định thực trạng người tỉnh Vĩnh Phúc, vấn đề đặt từ thực tiễn đòi hỏi phải quan tâm giải - Luận án sử dụng làm tài liệu giảng dạy đại học, cao đẳng nghiên cứu chuyên đề có liên quan đến người, PTCN PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, tổng quan tình hình nghiên cứu nội dung luận án gồm chương, 13 tiết TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.1 Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến lý luận chung PTCN Vấn đề PTCN nhiều nhà khoa học Phạm Minh Hạc, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Sĩ Quý… đề cập nhiều phương diện khác Xuất phát từ quan điểm PTCN trung tâm phát triển kinh tế, xã hội Các cơng trình nghiên cứu thường tập trung vào khía cạnh như: PTCN tồn diện với tính cách mục tiêu mà xã hội cần phải xây dựng với lực cần có; PTCN cần định lượng thước đo xã hội, PTCN sở phát triển xã hội… Ngồi nội dung trên, luận án tổng quan kiến giải lý luận PTCN phương diện xã hội, thể lực, trí lực, cơng cụ HDI, số PTCN vai trò vấn đề xóa đói, giảm nghèo tương quan với trình độ PTCN 1.2 Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến thực trạng PTCN Việt Nam Các cơng trình nghiên cứu thực trạng PTCN Việt Nam (chẳng hạn, Con người PTCN Hồ Sĩ Quý, Về phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố Phạm Minh Hạc, PTCN Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp Phùng Danh Cường, Một số vấn đề PTCN Việt Nam (Đề tài khoa học Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm…) thường tập trung vào đánh giá thành tựu hạn chế xây dựng người tồn diện, với tính cách vừa chủ thể, vừa khách thể công xây dựng CNXH nước ta, cơng trình nghiên cứu thực trạng PTCN phạm vi quốc gia thường đánh giá định tính vấn đề cộm mặt văn hóa, đạo đức, lối sống… bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Để nghiên cứu thực trạng PTCN cấp địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, việc xem xét nhân tố khách quan chủ quan tác động đến PTCN, bên cạnh việc đánh giá thành tựu, luận án tổng quan hạn chế PTCN tỉnh Vĩnh Phúc, vấn đề cộm thể phát triển không tương xứng phát triển kinh tế, xã hội với PTCN, PTCN thể lực với trí lực, trình độ PTCN ngày cao với vấn đề đói nghèo 1.3 Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến định hướng giải pháp PTCN Vệt Nam Các cơng trình nghiên cứu PTCN thường đưa nhiều giải pháp nhấn mạnh giải pháp bản, chủ yếu tác động đến PTCN, cơng trình nghiên cứu phạm vi quốc gia nên thường đưa sách vĩ mô để đầu tư vào mục tiêu PTCN (Về phát triển tồn diện người thời kỳ cơng nghiệp hoá, đại hoá Phạm Minh Hạc làm chủ biên, Báo cáo Quốc gia PTCN năm 2011, Báo cáo PTCN năm 2015 UNDP, PTCN vùng Tây Bắc nước ta Phạm Thành Nghị…) Luận án tiếp thu quan điểm tiếp tục đưa sách vi mơ, mang tính đặc thù để xây dựng hệ thống giải pháp cho PTCN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhằm mục tiêu cao đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân 1.4 Những cơng trình nghiên cứu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Hiện chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc, nhiên, có số cơng trình nhiều có nội dung liên quan đến vấn đề thường tập trung nghiên cứu nguồn lực người đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, thể sách phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh ủy UBND tỉnh thông qua quy hoạch, sách cụ thể phát triển công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, dân số…(Địa chí Vĩnh Phúc (dự thảo, 2012) Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Thế Trường chủ biên; Nghiên cứu, điều tra tình hình đời sống kinh tế xã hội phận nghèo đói vùng dân tộc miền núi tỉnh (2004) (đề tài khoa học Cấp sở Lê Văn Phòng); Những biến đổi kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc từ tái lập tỉnh đến (1997-2005) Nguyễn Thế Trường, Cuốn sách Vĩnh Phúc 10 năm chặng đường phát triển (1997-2007) Tỉnh Ủy – Hội động nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát hành, Văn kiện đại hội Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII, XIII, XIV, XV, XVI, Những biến đổi kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc từ tái lập tỉnh đến (1997-2005) Nguyễn Thế Trường ) Tuy nhiên, luận án tham khảo liệu định lượng đánh giá trình độ PTCN địa bàn tỉnh Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu vấn đề PTCN nước ta hệ thống hóa, phân tích, làm rõ ý nghĩa giới quan phương pháp luận quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam công cụ đánh giá số PTCN UNDP vào nghiên cứu thực trạng PTCN nước ta Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình vận dụng quan niệm vào nghiên cứu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Do đó, luận án nghiên cứu làm rõ nội dung sau: Một là, khái niệm PTCN rộng, khuôn khổ luận án, việc nghiên cứu quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam UNDP nhằm xây dựng khung lý thuyết tiêu chí để nghiên cứu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Các tiêu chí là: PTCN tỉnh Vĩnh Phúc mặt thu nhập, mặt thể lực, trí lực, lĩnh vực văn hóa tinh thần, đánh giá qua số HDI lĩnh vực xóa đói giảm nghèo Hai là, luận án xem xét điều kiện khách quan nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Dựa vào tiêu chí xác định, luận án đánh giá thành tựu đạt được, phát vấn đề phát triển kinh tế, xã hội nói chung, PTCN nói riêng Ba là, để thực mục tiêu PTCN cần có hệ thống giải pháp mang tính đồng bộ, từ việc kế thừa kết nghiên cứu cơng trình trước, luận án tiếp tục đưa giải pháp vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù phương diện nhận thức cấp uỷ đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể nhân dân mặt phát triển kinh tế, y tế, văn hoá, giáo dục lĩnh vực xố đói, giảm nghèo nhằm mục tiêu xây dựng PTCN bền vững Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ CON NGƯỜI VÀ PTCN 1.1 Quan điểm triết học Mác-Lênin PTCN 1.1.1 Quan điểm triết học Mác – Lênin người Con người thực thể sinh học - xã hội - Con người “thực thể tự nhiên có tính chất người" Hoạt động người hoạt động sản xuất cải vật chất cá nhân nắm quyền làm chủ tư liệu sản xuất định, hoạt động khuôn khổ quan hệ sản xuất giao tiếp định Con người không sản phẩm túy hoàn cảnh, mà người chủ thể hồn cảnh, giữ vai trò định vận động lịch sử Bản chất người khơng phải bất biến, mà ln vận động, biến đổi với biến đổi hoàn cảnh sống, thời đại, gắn liền với phương thức sản xuất chế độ xã hội định 1.1.2 Quan điểm triết học Mác – Lênin phát triển người 1.1.2.1 Sự PTCN gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội hoạt động thân người Khi nghiên cứu người PTCN, C.Mác Ph.Ăngghen xem xét người tiến trình lịch sử, gắn với hoạt động lao động sáng tạo người - người thực, người gắn với thực tiễn Con người vừa chủ thể định biến đổi kinh tế, xã hội, đồng thời sản phẩm lịch sử, thông qua hoạt động thực tiễn mà người ngày hoàn thiện hơn, PTCN kết tất yếu hoạt động sống người 1.1.2.2 Con người phát triển toàn diện PTCN người tự làm chủ, hoạt động người hoạt động để vươn tới “vương quốc tự do” PTCN phát triển đầy đủ cá tính, khiếu cá nhân, từ đó, người tự hồn thiện PTCN phát triển giá trị văn hóa người 1.1.2.3 PTCN gắn liền với khắc phục tình trạng tha hố người Để PTCN phải tạo điều kiện kinh tế - xã hội để người khỏi “nơ lệ”,đưa người thực làm chủ, trở thành chủ thể xã hội, đưa người khỏi tình trạng tha hóa Vì vậy, muốn giải phóng PTCN người phải tự tạo nên hồn cảnh, phải xóa bỏ chế độ xã hội cũ xây dựng chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mở điều kiện kinh tế - xã hội tiền đề cho việc nâng cao mặt đời sống người từ người có dần bước lên trở thành chủ thể thực xã hội, làm chủ phát triển thân Lúc đó, phát triển kinh tế xã hội thực người, người người theo nghĩa phát triển trở mục đích cao phục vụ PTCN 1.1.2.4 Sự phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người Sự phát triển lịch sử gắn liền với phát triển người, mà động lực phát triển xã hội xuất phát từ nhu cầu, mục đích người, tức mục đích tự thân người PTCN không nâng cao đời sống vật chất người sở phát triển kinh tế, mà quan trọng phải nâng cao trình độ, lực họ, cơng việc giáo dục coi yếu tố tảng để đưa người có đủ “năng lực” làm chủ tất nhiên, để xây dựng người phát triển tồn diện phải giáo dục tồn diện Theo C.Mác Ph.Ăngghen, mục đích phát triển kinh tế, xã hội hay phát triển, tiến xã hội phải lấy PTCN làm thước đo suy tiến suy nhằm PTCN, “vì “sự phát triển phong phú chất người” Chỉ có người có mục đích tự thân tiến người”(1) 1.2 Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam người PTCN 1.2.1 Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam người Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin người PTCN, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta xác định người, cụ thể quần chúng nhân dân mục tiêu, động lực cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội “Mục tiêu động lực phát triển người, người”; “lợi ích người, tập thể tồn xã hội gắn bó hữu với nhau, lợi Hồ Sĩ Quý (2007), Con người PTCN, Nxb Giáo dục, tr.101 ích cá nhân động lực trực tiếp”(2) Trong thời kỳ cách mạng đặc biệt thời kỳ đổi đất nước nay, Đảng ta coi người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, xã hội phải đảm bảo mục tiêu hạnh phúc nhân dân nhân dân xây dựng lên Nhân dân lao động vừa chủ thể, vừa khách thể xã hội, đó, phải đặt “Con người PTCN đặt vào vị trí trung tâm chiến lược kinh tế - xã hội, mở rộng hội, nâng cao điều kiện cho người phát triển”(3) 1.2.2 Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam PTCN 1.2.2.1 PTCN mặt thể lực PTCN trước tiên việc nâng cao thể lực cho cá nhân cộng đồng, sức khỏe người nguồn nước lao động sản xuất, thể lực yếu tố vật chất tác động trực tiếp đến tuổi thọ, đến việc nâng cao trí tuệ, tinh thần để người có khả tham gia vào xã hội Để nâng cao thể lực cho người dân, phải nâng cao đời sống vật chất, nâng cao mức thu nhập nhân dân sách phát triển kinh tế, xã hội tạo điều kiện đảm bảo bình đẳng, người dân làm giàu sức lực Đẩy mạnh hoạt động huy động nguồn lực y tế, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân giáo dục ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho nhân dân 1.2.2.2 PTCN mặt trí lực Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta ln quan tâm đến phát triển giáo dục đào tạo nhằm xây dựng dựng người phát triển toàn diện thể lực trí lực Phát triển giáo dục đào tạo nhằm xây dựng người có đủ tri thức, lực chuyên môn để người làm chủ sống, trở thành chủ thể thực hoạt động lao động sản xuất hoạt động sáng tạo cá nhân Hội nghị Trung ương khóa VIII xác định rõ: “Phải thực coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu”, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Xây dựng thực tốt sách ưu tiên, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục, đặc biệt miền núi, vùng dân tộc thiểu số, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện, hội, bình đẳng cho người tham gia vào giáo dục, giúp nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, đảm bảo cho người phát triển toàn diện sở phát triển kinh tế - xã hội 1.2.2.3 PTCN mặt văn hóa, tinh thần Trong thời kỳ cách mạng, Đảng ta xác định văn hóa tảng, mục tiêu xã hội, nhiệm vụ cao cách mạng xây dựng văn hóa mới, người mới, văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, mục tiêu xây dựng văn hóa nhằm làm cho “con người phát triển tồn diện trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, ý thức công dân”(4) Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội 1991 – 2000, Nxb Sự Thật, Hà Nội, tr.8 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005): Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi 1986 - 2006, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.79 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.127 10 là: Đó q trình vận động từ thấp đến cao, từ chưa toàn diện đến toàn diện đời sống vật chất tinh thần, thể phương diện: a) Thu nhập, b) Thể lực, c) Trí lực, d) Văn hóa, tinh thần hài hòa yếu tố PTCN tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng hội lựa chọn nâng cao lực lựa chọn cho người dân để người dân vừa chủ thể thực sự, tích cực q trình phát triển, thân phát triển người toàn địa bàn tỉnh vừa mục tiêu cao phát triển Từ quan niệm này, chúng tơi xây dựng tiêu chí cụ thể nghiên cứu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm nội dung sau: 1.4.1 Sự PTCN Vĩnh Phúc mặt kinh tế thu nhập Đánh giá PTCN phương diện xã hội thu nhập yếu tố phản ánh mức sống người, điều kiện để trì đời sống, điều kiện để nâng cao đời sống vật chất tinh thần Trên sở đó, người người có điều kiện vật chất để tham gia vào hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá, tinh thần để nâng cao sức khoẻ, nâng cao tay nghề, tri thức Góc độ thu nhập PTCN đánh giá số thu nhập, mức độ thu nhập thường xuyên đảm bảo nhu cầu thiết yếu phát triển người, thể mức thu nhập tăng trưởng hàng năm, tính ổn định thu nhập ngành kinh tế cấu kinh tế vùng miền Ngày đánh giá PTCN, Chương trình phát triển Liên hợp quốc thước đo quan trọng đánh giá tiến biến đổi cấu kinh tế đảm bảo mục tiêu thu nhập hướng người lao động, từ điều chỉnh phát triển kinh tế phục vụ mục tiêu PTCN 1.4.2 Sự PTCN tỉnh Vĩnh Phúc qua tương quan số thành phần công cụ HDI Đối với Đảng cấp quyền tỉnh Vĩnh Phúc, PTCN thực tế gắn với điều kiện kinh tế, xã hội với hoạt động thân cộng đồng cư dân PTCN quán triệt trung tâm, mục tiêu động lực tất hoạt động kinh tế, xã hội Theo đó, PTCN nhân tố chi phối, quy định định yếu tố kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế nhân tố khác điều kiện, sở, tiền đề cho PTCN Về mặt lý thuyết, trình độ PTCN thước đo cao định tính lẫn định lượng để đánh giá giá trị “Mục đích phát triển để tạo môi trường thuận lợi cho phép người hưởng sống dài lâu, khỏe mạnh sáng tạo” [112, tr.148], PTCN phương tiện mà mục tiêu phát triển, người đóng vai trò yếu tố định “đầu vào” “đầu ra” trình phát triển, PTCN thường xem xét yếu tố bên (mở rộng hội lựa chọn) yếu tố bên (nâng cao lực lựa chọn hội cho người), công cụ HDI Chương trình thước đánh giá tiến đạt quốc gia toàn thể nhân loại đối PTCN Khi nghiên cứu PTCN phạm vi tỉnh thành quốc gia mà cụ thể luận án nghiên cứu PTCN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nay, việc sử dụng lý thuyết PTCN UNDP cần thiết để định lượng tiêu chí cụ thể PTCN đặc biệt đánh giá tiến mặt hạn chế để từ đề giải pháp phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo định hướng mục tiêu PTCN Chỉ số HDI UNDP thước đo định lượng đánh giá trình độ PTCN sử dụng rộng rãi giới Việt Nam, số HDI đo số trung bình 11 số thành phần: Chỉ số thu nhập, số y tế số giáo dục, việc sử dụng cơng cụ HDI đảm bảo tính phổ biến đánh giá trình độ PTCN vượt qua khỏi khác biệt phạm vi vùng miền, phạm vi quốc gia cho công cụ đo đạc đánh giá, so sánh tiến đạt cộng đồng mục tiêu PTCN Đồng thời, công cụ để đánh giá tương quan thu nhập với giáo dục y tế để đánh giá phát triển kinh tế mục tiêu PTCN hay chưa, tiêu chí quốc gia sử dụng vào đánh giá trình độ PTCN tỉnh báo cáo thường niên 1.4.3 Sự PTCN Vĩnh Phúc qua hoạt động xố đói, giảm nghèo Tình trạng đói, nghèo ln nhiều quốc gia quan tâm kể với quốc gia phát triển Trong thời đại ngày nay, chuyển dịch cấu kinh tế ác quốc gia, phân hoá giàu nghèo ngày tăng cộng thêm khủng hoảng kinh tế có nguy đẩy phần lớn người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp, nợ nần… Vì mà Liên hợp quốc đưa vấn đề xoá đói, nghèo mục tiêu quan trọng mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs), bỏ qua tiêu chí bỏ qn lớp người hứng chịu hậu phát triển thiếu cân đối Vấn đề đói, nghèo đánh giá tỉ lệ số người, hộ đói, nghèo, hộ cận nghèo mặt thu nhập; bên cạnh tình trạng “nghèo đa chiều” xảy không khu vực nông thôn, miền núi mà khu vực thành thị vấn đề nhức nhối Vì vậy, việc bám sát vào tiêu chí đánh giá góc khuất PTCN GDP ngày cao 1.4.4 Sự PTCN Vĩnh Phúc mặt thể lực, trí lực văn hoá, tinh thần Sự PTCN thể lực thể thông qua số tuổi thọ trung bình người dân, tình trạng sức khoẻ người dân, số người dân hưởng dịch vụ y tế (đặc biệt trẻ em, người cao tuổi) điều phản ánh mức độ phát triển y tế số lượng, chất lượng, y tế cộng đồng đảm bảo cho người dân có điều kiện tham gia vào dịch vụ y tế nâng cao sức khoẻ Sự PTCN Vĩnh Phúc mặt trí lực đánh giá bằng tỉ lệ số người độ tuổi theo học, số người lao động có trình độ tay nghề qua đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, đồng thời thể thông qua việc mở rộng quy mô nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức cho nhân dân Sự PTCN Vĩnh Phúc mặt văn hóa, tinh thần bao gồm việc người tham gia vào sinh hoạt văn hố thể thơng qua lễ hội truyền thống, bảo tồn lưu giữ giá trị văn hoá cộng đồng, số lượt người tham gia vào hoạt động thư viện, hoạt động sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật Bên cạnh thể việc đầu tư cơng trình văn hố, xã hội phục vụ nhu cầu văn hoá tinh thần cộng đồng Tiểu kết chương Trên sở xuất phát coi người chủ thể lịch sử, giải phóng PTCN mục tiêu cao cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác-Lênin xem xét PTCN gắn với hoạt động kinh tế xã hội đồng thời kết hoạt động kinh tế xã hội PTCN phát triển tồn diện đời sống vật chất, thể lực trí lực mình, phát triển tồn diện kết lâu dài gắn với cơng đấu tranh giải phóng người, khắc phục tình trạng tha hóa người chế độ tư hữu tư chủ nghĩa Để đảm bảo người phát triển tồn diện, giai cấp cơng 12 nhân phải tiến hành cách mạng vô sản lật đổ chế độ tư chủ nghĩa, thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ tình trạng nghèo nàn lạc hậu, tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, xây dựng đời sống xã hội lành mạnh để người làm chủ, nâng cao, trí lực mình, từ phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người Đây sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu người xây dựng sách PTCN quốc gia, lý tưởng cao đẹp mà nhân loại hướng tới Vận dụng sáng tạo lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta coi người mà cụ thể quần chúng nhân dân chủ thể, động lực cách mạng, PTCN mục tiêu cao công xây dựng CNXH, PTCN phát triển tồn diện thể lực, trí lực, văn hoá tinh thần Xây dựng người ln gắn với q trình cách mạng dân tộc, nghiệp cách mạng XHCN người, người hạnh phúc người Trong thời kỳ đổi sở nhận thức rõ mục tiêu động lực phát triển người, người, đặt người vào vị trí trung tâm chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xác định rõ sách xã hội đắn phải hạnh phúc người phát huy tiềm sáng tạo nhân dân Các sách Đảng nhà nước quan tâm đến PTCN mặt thể lực trí lực để đưa người phát triển tồn diện Tuy nhiên, để hạn chế tác động tiêu cực kinh tế thị trường tác động tồn cầu hóa, sách phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa Đảng Nhà nước điều chỉnh bổ sung kịp thời để đảm bảo định hướng cho phát triển tồn diện người Vì thế, thành tựu phát triển kinh tế gắn với thành tựu PTCN Vào năm 80 90 kỷ XX, cách mạng khoa học công nghệ thúc đẩy kinh tế giới phát triển nhanh chóng, q trình tồn cầu hóa tác động đến phát triển tất quốc gia đem lại thịnh vượng giàu có cho nhiều quốc gia dân tộc, cho nhiều người cho cộng đồng giới nói chung Tuy nhiên, thành kinh tế lúc đem đến tiến bộ, đem đến đời sống ấm no hạnh phúc cho tất người tất quốc gia Nhận thức vấn đề này, từ năm 1990, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc xây dựng báo cáo PTCN đưa cách tiếp cận cụ thể PTCN số HDI, để đo đạc đánh giá trình độ PTCN quốc gia, chương trình xác định phải thực coi người trung tâm mục tiêu tối thượng phát triển Vì thế, phát triển xã hội phải đảm bảo mở rộng điều kiện xã hội để tất người tham gia vào lao động sản xuất nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời phải nhằm nâng cao lực để người làm chủ thân mình, tham gia xã hội với tính cách người chủ xã hội Trên sở nghiên cứu quan điểm PTCN chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, chúng tơi đưa tiêu chí nghiên cứu để đánh giá thực trạng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Chương THÀNH TỰU VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 13 Ở TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến PTCN tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1 Những nhân tố khách quan 2.1.1.1 Điều kiện địa lý, lịch sử văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc Trải qua thời kỳ lịch sử, địa giới tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều biến đổi to lớn, ngày 01/01/1997 tỉnh Vĩnh Phúc tái lập sau tách từ tỉnh Vĩnh Phú, với địa hình thuận lợi, Vĩnh Phúc nằm vùng kinh tế trọng điểm đồng Bắc Bộ, có điều kiện khí hậu hài hồ, chịu nhiều thiên tai, giao thơng thuận lợi… ảnh hưởng nhiều đến lối sống, văn hố người, hình thành người cởi mở, sống hài hoà, thân thiện, tư đổi mới, dễ thích ứng với biến đổi kinh tế, xã hội Vĩnh Phúc tỉnh đầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, với kinh tế phát triển nhanh tạo điều kiện cho việc nâng cao thu nhập cho người dân, tạo tiền đề phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa phục vụ PTCN Vĩnh Phúc nơi văn hóa người Việt cổ, sáng tạo nhiều giá trị văn hóa vật chất tinh thần Những giá trị làm hình thành nên người Vĩnh Phúc kiên cường, bất khuất đấu tranh, có lối sống giản dị, tiết kiệm, có tinh thần hiếu học, cầu thị, có ý thức tìm tòi, cần cù lao động, đổi sáng tạo Đây tiền đề, hành trang để người Vĩnh Phúc phát huy truyền thống tốt đẹp tiếp tục đẩy mạnh cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đưa người Vĩnh Phúc dần trở thành người làm chủ xã hội, bước xây dựng sống phồn vinh hạnh phúc 2.1.1.2 Điều kiện kinh tế, giáo dục y tế tác động trực tiếp đến PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Kinh tế nhân tố định đời sống người, phản ánh mức độ thu nhập người, đảm bảo điều kiện cho người có ăn, mặc ở… trì nâng cao sức khỏe, từ người có điều kiện tham gia vào hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao mặt đời sống Sự phát triển nhanh chóng kinh tế Vĩnh Phúc năm vừa qua điều kiện tiên PTCN khu vực này, phát triển nhanh công nghiệp, giải công ăn việc làm tạo điều kiện nâng cao mức sống cho người Hơn nữa, kinh tế phát triển tảng để thúc đẩy phát triển y tế, giáo dục hoạt động văn hóa, tinh thần Y tế giáo dục hai nhân tố trực tiếp tác động đến PTCN kể góc độ cá nhân xã hội, PTCN chủ yếu phụ thuộc vào hai yếu tố này, đảm bảo cho nâng cao thể lực trí lực người Sự tác động nhân tố phụ thuộc vào yếu tố nội sinh nó, bao gồm số lượng chất lượng dịch vụ nó, phân bố dịch vụ, ngồi bao gồm yếu tố phản ánh mức độ thu hút người tham gia vào, tính bình đẳng cho tầng lớp người Nhân tố y tế giáo dục thước đo quan trọng đánh giá tiến xã hội, định hướng cho hoạt động kinh tế địa phương Văn hóa, đạo đức xã hội có tác động hàng hàng đến đời sống người nhiều phương diện, tồn lĩnh vực đời sống người vừa có tác động trực tiếp vừa gián tiếp đến yếu tố kinh tế, y tế giáo dục Tuy nhiên, người chủ thể hoạt động đời sống, chủ thể thân, hoạt động ln mang tính tự giác tiến Dó đó, PTCN tỉnh 14 Vĩnh Phúc có tác động từ văn hóa đương thời thơng qua hoạt động văn hóa, tinh thần địa phương 2.1.1.3 Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam công Đổi đất nước Công Đổi đất nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố quan trọng bậc PTCN Vĩnh Phúc Sau 30 năm đổi mới, đất nước tạo nhiều thay đổi lớn chất lĩnh vực đời sống xã hội, lại thành tựu PTCN, đường lối đổi Đảng khẳng định đề cao vai trò người PTCN vốn quý nhất, PTCN vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp đổi đất nước, sách kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho người phát triển Đặc biệt, năm gần đây, Đảng ta đưa hàng loạt nghị mang tính chiến lược, đột phát nhằm PTCN Việt Nam tương xứng với yêu cầu thời đại Việc đề cao vai trò người PTCN tạo lực cho PTCN Việt Nam nói chung, cơng đổi Đảng đưa tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh chóng kinh tế xã hội, mở điều kiện để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tỉnh, đồng thời đặt yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc phải thực đưa PTCN nhân tố định đảm bảo cho phát triển nhanh bền vững 2.1.2 Những nhân tố chủ quan 2.1.2.2 Sự phát huy nội lực Đảng tỉnh Vĩnh Phúc Đảng tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng hàng loạt sách phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội thực thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa đại hóa Mặc dù, cấp ủy Đảng Chính quyền chưa xây dựng cụ thể đường lối, sách riêng cho PTCN Tuy nhiên, trình đề đường lối phát triển kinh tế, văn hóa xã hội thể sách phát triển cơng nghiệp, nơng nghiệp, giải việc làm, sách xóa đói giảm nghèo cho người dân, sách phát triển giáo dục y tế văn hóa , từ sở đó, cấp quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện cấp xã tổ chức thực phát triển kinh tế, xã hội mục tiêu phát triển tồn diện người 2.1.2.3 Sự động nắm bắt thời nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần cù, sáng tạo lao động, kinh doanh mở rộng đầu tư phát triển kinh tế, xã hội Là tỉnh có dân số trẻ, nhân dân làng nghề nhanh chóng chuyển đổi mơ hình sản xuất, chuyển từ sản xuất nhỏ, sang sản xuất lớn, từ sản xuất thủ công sang đại Điều quan trọng việc sáng tạo sản xuất, kinh doanh, người Vĩnh Phúc có tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ lao động sản xuất, điểm bật thể tinh thần hợp tác lao động, hướng đến sản xuất lớn người dân theo xu hướng phát triển công nghiệp lớn Người dân Vĩnh Phúc ln với quan quyền, đồn thể nhanh chóng thực xã hội hóa lĩnh vực xây dựng đường xá, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao vùng khó khăn Đây tiền đề quan trọng không sở cho phát triển kinh tế, xã hội mà quan trọng xây dựng thiết chế tảng phục vụ cho mục tiêu phát triển mặt đời sống nhân dân địa phương 15 2.2 Những thành tựu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1 Thành tựu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc mặt kinh tế thu nhập Đảng quyền tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng đưa sách ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp, nhằm đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, với trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ đem lại công ăn việc làm cho người sở bền vững để người có nguồn thu nhập đáng, để nâng cao đời sống thân người lao động gia đình Chính sách hỗ trợ cho nơng dân, cho chủ thể kinh doanh vay vốn hệ thống sách phát triển kinh tế giúp người dân nâng cao khoản thu nhập đáng Các nguồn thu nhập người dân chuyển từ thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp sang thu nhập chủ yếu ổn định từ tiền công tiền lương lĩnh vực công nghiệp dịch vụ ngày cao Việc đầu tư kinh tế cho người ngày nâng lên, thể việc đầu tư sở hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt… thể kinh tế tỉnh đảm bảo “tính bao trùm” mục tiêu người 2.2.2 Thành tựu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc qua số HDI 2.2.2.1 Sự tăng trưởng số HDI Vĩnh Phúc Về phát triển số HDI tỉnh Vĩnh Phúc năm vừa qua ln ln phát triển nhanh chóng Năm 1999, số 0,682, thuộc nhóm phát triển trung bình khá, đến năm 2012 lên tới 0,764 (tăng 0,93 điểm) thuộc nhóm tỉnh có số phát triển HDI cao, luôn đứng vị trí xếp hạng từ đến 11 63 tỉnh thành nước, vị trí thứ đến vị trí thứ so với 10 tỉnh đồng sông Hồng, đến số HDI tỉnh Vĩnh Phúc đứng sau tỉnh, thành phố lớn miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng tỉnh Bắc Ninh 2.2.2.2 Sự đóng góp số thành phần vào số HDI Vĩnh Phúc * Đóng góp số thu nhập:nhờ tăng trưởng nhanh chóng kinh tế, số thu nhập tăng lên nhanh, đóng góp to lớn, ảnh hưởng nhiều cho thay đổi số HDI * Đóng góp số tuổi thọ vào số HDI tỉnh: Chỉ số tuổi thọ không tăng nhanh, khơng có đóng góp nhiều vào thay đổi số HDI Vĩnh Phúc tỉnh có số tuổi thọ cao trung bình nước * Đóng góp số giáo dục: Chỉ số giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc tăng lên theo năm phản ánh số giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc ngày tăng trưởng số khác, tỉ lệ thuận với tăng trưởng số HDI 2.2.3 Xóa đói, giảm nghèo thành tựu bật PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Chương trình xóa đói, giảm nghèo thực vào sống có nhiều tác dụng thiết thực đến nâng cao đời sống nhân dân, giúp người nghèo nâng cao khả lao động, tạo nguồn thu nhập ngày cao, nâng cao sức khỏe… sở để người nghèo làm “nâng cao lực” tham gia vào đời sống xã hội tiền để đảm bảo phát triển toàn diện Một sáng tạo chương trình xóa đói giảm nghèo Vĩnh Phúc đa dạng hóa loại hình giải việc làm, đặc biệt việc làm khu vực nông thôn, bao gồm xây dựng trang trại, xây dựng vùng chuyên canh… giúp 16 người nơng dân dần nghèo, làm giàu đáng địa phương Tình trạng nghèo đói tính theo số HPI MPI tỉnh giảm xuống tương đương với tốc độ trung bình tỉnh đồng sông Hồng, số HPI MPI cao so với số tỉnh khu vực, song số thấp mức trung bình nước 2.2.4 Sự PTCN Vĩnh Phúc mặt thể lực, trí lực văn hố, tinh thần 2.2.4.1 Thành tựu PTCN Vĩnh Phúc mặt thể lực Thứ nhất: Tỷ lệ ngân sách chi cho y tế nâng lên, chất lượng dịch vụ đội ngũ cán y tế đảm bảo: đến nay, tất huyện, thị xã, thành phố tỉnh có bệnh viện với vật dụng y tế mua sắm trang bị ngày đại; trình độ cán ngành y, dược nâng lên đáp ứng yêu cầu ngày cao khám chữa bệnh cho người dân; hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngày trọng yếu tố quan trọng đánh giá tiến y tế đánh giá tiến mặt xã hội Thứ hai: Hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số tạo điều kiện nâng cho nhóm người “dễ bị tổn thương” nâng cao sức khỏe, giúp họ có sống ổn định hạnh phúc Thứ ba: dịch vụ y tế cộng đồng ngày có hiệu rõ có vai trò to lớn đảm bảo cho ổn định phát triển xã hội, đảm bảo vấn đề “an ninh” PTCN 2.2.4.2 Thành tựu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc mặt trí lực Hệ thống trường lớp tất bậc học mần non, tiểu học, phổ thông đầu tư khang trang, đầy đủ đảm bảo nhu cầu phát triển giáo dục nhân dân; Hệ thống mạng lưới các trường nghề tỉnh Vĩnh Phúc phát triển đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề người lao động Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn tất ngành, đáp ứng đủ số lượng trình độ cho giáo dục Tỉnh Chất lượng giáo dục coi yếu tố định cho PTCN, “Vĩnh Phúc đánh giá tỉnh, thành có chất lượng giáo dục tốt nước phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực tốt.” 139, tr.23] 2.2.4.3 Thành tựu PTCN mặt văn hóa, tinh thần Khơi phục giá trị văn hóa vật thể, đặc biệt văn hóa phi vật thể nhằm khẳng định nâng cao giá trị văn hóa đặc thù cộng đồng, nâng cao giá trị văn hóa yếu tố cốt lõi để xây dựng văn hóa phục vụ cho PTCN Cơng tác phát truyền hình, hoạt động thư viện có vai trò ngày lớn việc tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nâng cập nhật, nâng cao tri thức phục vụ nhu cầu lao động, sản xuất nhu cầu văn hóa tinh thần Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tảng để xây dựng xã hội văn minh, người hạnh phúc, nội dung quan trọng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc, có tác dụng thiết thực việc cổ vũ, nhân rộng mơ hình tiên tiến góp phần nâng cao đời sống văn hóa sở xây dựng tảng tốt đẹp phát triển bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần to lớn phát triển toàn diện người 2.2.5 Nguyên nhân thành tựu PTCN tỉnh Vĩnh Phúc * Nguyên nhân khách quan 17 - Điều kiện địa lý tự nhiên điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội PTCN - Đường lối đổi Đảng lĩnh vực đời sống xã hội để nâng cao mặt đời sống nhân dân * Nguyên nhân chủ quan - Những sách ưu tiên cho phát triển kinh tế giải công ăn, việc làm tạo thu nhập cho người lao động - Chính sách phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nhằm nâng cao sức khỏe, trình độ tay nghề văn hóa phục vụ mục tiêu PTCN, điểm bật giai đoạn, UBND xây dựng quy hoạch phát triển làm định hướng giải vấn đề kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, mơi trường…liên quan đến PTCN - Sự sáng tạo nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát triển kinh tế, xã hội 2.3 Những vấn đề đặt PTCN Vĩnh Phúc 2.3.1 Sự chênh lệch thu nhập người dân vùng miền, ngành kinh tế Khoảng cách chênh lệch thu nhập khu vực nông nghiệp nông thôn với khu vực công nghiệp thành thị Đây nguy không ảnh hưởng đến phát triển cân đối kinh tế vùng miền mà ảnh hưởng lớn đến PTCN nhiều vùng, miền địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tạo nên tình trạng bất bình đẳng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc Thu nhập công nhân nhà máy xí nghiệp tư nước ngồi thường có mức lương cao hơn, ổn định so với nhà máy, xí nghiệp nước; phận cơng nhân lao động mang tính thời vụ, thu nhập bấp bênh 2.3.2 Kết giảm nghèo chưa bền vững, tượng tái nghèo nghèo đa chiều có xu hướng tăng Hiệu sách chưa đảm bảo tính tồn diện tính bền vững, Ở nhiều vùng nông thôn, nguy tái nghèo rình rập, đặc biệt phận người dân lao động lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản Trong năm gần đây, nghèo kinh tế khắc phục bản, người dân phải đối mặt với tình trạng nghèo đa chiều, khắc phục tình trạng nghèo thu nhập tình trạng nghèo phi thu nhập lại gánh nặng người dân tham gia xã hội, 2.3.3 Các sở y tế phân bố khơng đều, chất lượng y tế thấp, dịch vụ y tế cộng đồng chưa theo kịp tính phức tạp phòng chữa bệnh Một là, phân bố hiệu y tế PTCN: Số bác sĩ số giường bệnh, số sở y tế phân bố không vùng, miền; thủ tục chăm sóc sức khỏe rườm rà, gây nhiều khó khăn cho người dân khám, chữa bệnh Hai là, dịch vụ y tế dự phòng chưa theo kịp với yêu cầu việc phòng chữa bệnh: sở vật chất lạc hậu, đội ngũ cán y tế thiếu, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu, chế vận động chưa hiệu quả, hoạt động y tế mang tính thụ động 2.3.4 Chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu cho PTCN Về sở vật chất, trang thiết bị trường học thiếu, khơng đồng lạc hậu, nhiều trường học thiếu phòng học mơn, phòng thí nghiệm, khu giáo dục thể chất cơng trình phụ trợ… Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ, cân đối cấu gây hạn chế 18 việc phát triển toàn diện học sinh Năng lực đào tạo, dạy nghề sở đào tạo thuộc tỉnh nhiều hạn chế: số lượng, cấu ngành nghề đào tạo ít, thiếu nhiều ngành nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân công lao động nhà máy, xí nghiệp Nguồn lực tài từ ngân sách nhà nước hạn chế so với nhu cầu; xã hội hoá giáo dục - đào tạo địa bàn chưa mạnh so với khả tiềm năng, sức hút đầu tư vào phát triển giáo dục - đào tạo kém, hệ thống trường tư hình thành nhỏ lẻ, chưa ổn định, nữa, mức đóng góp cao trường quốc lập, nên khó thu hút người học 2.3.5 Các hoạt động văn hóa chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày cao người dân, đời sống văn hóa tinh thần phận người dân biến đổi lệch lạc, xói mòn giá trị văn hóa truyền thống, tệ nạn xã hội tăng Ở nhiều thư viện thôn, xã, số đầu sách báo nhiều, song nhiều tài liệu chưa đáp ứng nhu cầu thiết thực người dân, nên khó thu hút họ việc tìm kiếm tri thức, nhiều thư viện, nhiều nhà văn hóa hoạt động mang tính hình thức, “Xây dựng đời sống văn hóa sở chưa thực vào chiều sâu; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh thị chưa quan tâm mức”(5) Vì thế, người dân khó tìm đến khơng gian sinh hoạt văn hóa đích thực việc hưởng thụ giá trị văn hóa nâng cao lực văn hóa cho thân Sự bất bình đẳng văn hóa rào cản PTCN Vĩnh Phúc, phân hóa giàu nghèo ảnh hưởng lớn đến việc hưởng thụ giá trị văn hóa Nhiều giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, đạo đức, lối phận nhân dân, thiếu niên bị sa sút… Các tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều hình thức đa dạng, khó kiểm sốt 2.3.6 Nguyên nhân vấn đề đặt PTCN tỉnh Vĩnh Phúc * Nguyên nhân khách quan - Điểm xuất phát từ nông nghiệp nhỏ, kinh tế lạc hậu - Sự tác động mặt trái kinh tế thị trường * Nguyên nhân chủ quan - Nhận thức cấp đảng quyền PTCN nhiều hạn chế - Đầu tư phát triển kinh tế chạy theo lợi nhuận chưa ý đảm bảo điều kiện thực cho PTCN - Cơng tác xóa đói, giảm nghèo chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu - Đầu tư vào lĩnh vực y tế chưa đồng vùng miền, chậm đổi giáo dục, hoạt động văn hóa, tinh thần chưa thực hiệu - Trình độ dân trí thấp, khơng đồng nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến PTCN Tiểu kết chương Sau 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp tương đối mạnh so với nhiều tỉnh thành khác thuộc vùng kinh tế trọng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tỉnh lần thứ XV, Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tr.42 19 điểm Bắc Bộ Những kết PTCN tỉ lệ thuận với phát triển kinh tế xã hội, điều phản ánh tính đắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển người cho người Sự tăng trưởng nhanh chóng kinh tế sở để nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao mức sống nhân dân, người dân tự làm giàu sức lực mình, sở cốt lõi để nâng cao sức khỏe, trình độ học vấn, tay nghề đời sống tinh thần nhân dân Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa với q trình chuyển dịch cấu kinh tế tạo công ăn việc làm, giúp người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Các dịch vụ y tế ngày phát triển nhanh quy mô lẫn chất lượng phục vụ, người dân có điều kiện để chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực Sự tăng trưởng kinh tế mở rộng sở y tế địa phương giúp cho người dân nâng cao thể lực Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng kinh tế phân hóa giàu nghèo, thêm vào chất lượng dịch vụ y tế thiếu yếu, chi phí cho khám, chữa bệnh cao nhiều vùng đồng miền núi thách thức việc nâng cao thể lực cho người Về mặt trí lực người dân tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều thành tựu đáng kể, hệ thống trường học phổ thông, sở dạy nghề mở rộng điều kiện để người tham gia học tập nâng cao tri thức, trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu học tập lao động cho người dân, chất lượng giáo dục toàn tỉnh nâng lên rõ rệt Tuy nhiên, cấu giáo dục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển trí lực nhân dân bối cảnh Các hoạt động văn hóa, tinh thần mở rộng, phát triển đa dạng, phong phú, phần đáp ứng nhu cầu ngày cao đời sống tinh thần nhân dân Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp đạo đức, tệ nạn xã hội phát triển, tác động tiêu cực đến đời sống người dân, khó đảm bảo tính tồn diện bền vững PTCN Chỉ số HDI tỉnh Vĩnh Phúc năm vừa qua liên tục tăng phản ánh tính tương đối toàn diện PTCN, tỷ lệ thuận với phát triển kinh tế xã hội, so với tỉnh, thành phố khu vực đồng sơng Hồng nói riêng phạm vi nước nói chung Chỉ số HDI tỉnh Vĩnh Phúc ln vị trí cao, tốc độ tăng trưởng ổn định, ba số: thu nhập, giáo dục, y tế, số thu nhập đóng góp lớn vào mức tăng số HDI, số giáo dục y tế ổn định tăng trưởng, thể tăng trưởng kinh tế mục tiêu tiến xã hội người Về bản, đến địa bàn tỉnh khơng hộ nghèo kinh tế, nhiên, đo đạc công cụ nghèo đa chiều tình trạng thiếu hụt sử dụng dịch vụ nước sạch, đảm bảo cơng trình vệ sinh cao Điều phản ánh tính bao trùm PTCN hạn chế, khó đảm bảo tính bình đẳng hiển nhiên khó đảm bảo phát triển toàn diện bền vững phương diện kinh tế, xã hội đặc biệt phương diện PTCN Chương CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Nâng cao nhận thức cấp quyền, đồn thể ý nghĩa PTCN phát triển kinh tế, xã hội Đảng ủy UBND cấp cần nhận thức sâu sắc mục tiêu PTCN chương trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, Nghị Đại hội Đảng 20 Tỉnh cần phải xây dựng quan điểm đạo cụ thể hóa nghị phát triển kinh tế đảm bảo việc đề sách phát triển kinh tế, xã hội định hướng mục tiêu PTCN Các cấp cần nhận thức vai trò phát triển công nghiệp phát triển kinh tế gắn với đem lại lợi ích lâu dài cho người, việc đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp cần phải hạn chế xây dựng vùng “đất vàng”, phải nhanh chóng kiểm sốt vấn đề mơi trường, chất thải công nghiệp nhà máy tiềm ẩn nhiều nguy đến sức khỏe người dân, ưu tiên cho phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp đại, sử dụng nguồn nhân công lao động chất lượng cao, xây dựng chế tài yêu cầu khu công nghiệp xây dựng sở y tế việc giải vấn đề sức khỏe công nhân Nâng cao nhận thức lãnh đạo cấp đầu tư phát triển ngành công nghiệp khơng khói theo hướng hạn chế việc lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường, đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ nhu cầu vui chơi giải trí dân chúng Nâng cao nhận thức ngành thống kê điều tra liệu PTCN, đồng thời phải có phối hợp ngành thống kê với quan quyền, đồn thể điều tra liệu, làm sở cho quan chức việc bổ sung thực sách PTCN địa phương, từ đảm bảo tăng trưởng mang tính bao trùm bền vững 3.2 Phát triển kinh tế sở khai thác mạnh vùng, miền mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng phát triển công nghệ cao, coi trọng công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, ưu tiên bảo vệ môi trường - Chuyển đổi cấu công nghiệp theo hướng đa dạng hố sản phẩm, sản phẩm cơng nghệ cao; tăng cường kêu gọi hợp tác đầu tư nước ngồi; ưu tiên thu hút ngành cơng nghiệp cơng nghệ cao, thân thiện với môi trường - Phát triển công nghiệp phụ trợ khâu đột phá để phát triển ngành công nghiệp chủ lực Vĩnh Phúc q trình CNH, HĐH; tạo hàng hóa thay nhập khẩu, tạo chủ động cho sản xuất hàng hóa tiêu dùng xuất - Hỗ trợ, đầu tư công nghiệp chế biến nông, lâm sản - Tăng cường công tác quản lý môi trường, thực nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường 3.2.2 Phát triển nông nghiệp theo hướng đại - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu nông nghiệp theo hướng: Xây dựng phát triển nơng nghiệp sạch, an tồn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, theo hướng cơng nghiệp hố đại hố, gắn với cơng nghiệp chế biến thị trường - Tăng cường đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn đẩy mạnh việc đưa khí hố vào sản xuất nơng nghiệp; phát triển cơng nghiệp chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân - Ưu tiên đầu tư từ ngân sách tỉnh cho việc ứng dụng chuyển giao tiến kỹ thuật nơng nghiệp, cơng nghệ sinh học, hình thành khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nơng dân tìm kiếm thị trường, đầu tư thỏa đáng cho hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ nghề cho nông dân, tăng cường đầu tư cung cấp thông tin cho nông dân - Khuyến khích nơng dân dồn điền đổi chuyển nhượng quyền sử dụng 21 đất theo luật đất đai để tạo thành khu sản xuất tập trung; kiện tồn hệ thống hợp tác xã, xóa dần tình trạng manh mún nông nghiệp tiến đến sản xuất lớn - Đảm bảo cho người nông dân nâng cao suất lao động nâng cao thu nhập, bước đại hóa nơng nghiệp, có chế, sách tài chính, pháp lý nơng nghiệp tạo hội cho nông dân làm giàu 3.2.3 Đẩy mạnh phát triển ngành nghề thủ công nghiệp, phát triển kinh tế địa phương nâng cao thu nhập cho người dân Huy động nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ, cần có định hướng đầu tư khoa học cơng nghệ nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Các sản phẩm chưa tìm thị trường nước ngồi, đòi hỏi quan chức cần đưa sách, có phối hợp với doanh nghiệp để mở rộng thị trường xuất 3.3 Đẩy mạnh cơng tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững 3.3.1 Về thực sách xóa đói giảm nghèo Chính quyền tỉnh cần tăng cường nguồn lực, thực lồng ghép chương trình giảm nghèo với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn từ đến năm 2020 2030 Quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực, rà soát phân kỳ đầu tư cho người nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn Tiếp tục nâng cao chất lượng thực chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người nghèo, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, đảm bảo người học nghề xong có việc làm, thu nhập ổn định điều cốt yếu để giảm nghèo bền vững, có sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh - sinh viên hộ nghèo theo quy định Tăng cường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức đoàn thể tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồn viên, hội viên nhân dân tích cực chung sức tham gia thực giảm nghèo bền vững Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực chế độ, sách, việc sử dụng nguồn hỗ trợ, nguồn vốn vay cho người nghèo, đảm bảo hiệu Cần phải ban hành kế hoạch thực giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh đến cấp huyện, xã; xây dựng tiêu cụ thể năm công tác giảm nghèo làm định hướng cho kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tiến tới xóa hẳn tình trạng đói, nghèo kinh tế nghèo đa chiều 3.3.2 Giải pháp tuyên truyền, nhận thức đường lối sách Đảng nhà nước tính tự chủ vươn lên nghèo - Sử dụng phương tiện truyền thơng thơng tin đại chúng như; truyền hình, báo, đài phát địa phương làm thay đổi dần nhận thức cách nghĩ, cách làm nhằm bước nâng cao dân trí cho nhân dân tồn huyện, vùng nhiều hộ nghèo - Tổ chức hội thảo, buổi liên hoan văn nghệ địa phương với chủ đề xóa đói giảm nghèo, đồng thời phổ biến chương trình, mục tiêu xóa đói giảm nghèo đến người dân - Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động cho phong trào đổi tư duy, đổi phương thức làm ăn hướng dẫn tìm cách nghèo, làm giàu đáng, 22 kịp thời cổ vũ, khen ngợi gương làm kinh tế giỏi vươn lên nghèo, điển hình lao động tiên tiến, chia sẻ trau dồi kinh nghiệm lao động sản xuất 3.4 Phân bổ lại nguồn lực cho y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hạn chế bất bình đẳng cung ứng dịch vụ khả tiếp cận dịch vụ y tế người dân Phân bổ lại nguồn lực cho y tế cách hợp lý, tăng cường đầu tư tài từ nguồn ngân sách tỉnh kết hợp với huy động nguồn vốn thông qua thực sách xã hội hóa Tiếp tục trì, mở rộng bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo người, đồng bào dân tộc thiểu số, tiến tới thực bảo hiểm y tế toàn dân Mở rộng đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng ngăn chặn khắc phục hậu bệnh cộng đồng 3.5 Đẩy mạnh đổi hoạt động giáo dục Đầu tư sở vật chất, mở rộng trường học, nâng cao chất lượng dạy học nhằm đảm bảo tính bao phủ, cơng hội học tập cho người Nâng cao chất lượng giáo dục có ý nghĩa định PTCN góc độ trí lực Tiếp tục đẩy mạnh sách ưu tiên giáo dục vùng dân tộc, miền núi, giảm thiểu chi phí giáo dục cho người dân Đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu làm việc người dân địa phương 3.5 Chú trọng phát triển hoạt động văn hóa, ngăn chặn xuống cấp văn hóa, nâng cao lực cảm thụ sáng tạo giá trị văn hóa cho nhân dân - Một là, phát huy truyền thống bật văn hóa người Vĩnh Phúc, tính cần cù, sáng tạo lao động - Hai là, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu phong trào “toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào chiều sâu Xây dựng gia đình thực nơi hình thành giáo dục nếp sống cho người, gắn kết giáo dục gia đình với nhà trường xã hội giáo dục hệ trẻ - Ba là, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tuyến sở, đồng thời quan tâm hỗ trợ, đầu tư sở vật chất cho sinh hoạt văn hóa, thể thao, cơng trình phúc lợi cơng cộng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí nhân dân - Bốn là, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông Tiểu kết chương Con người PTCN lập nghiệp toàn Đảng, tồn hệ thống trị tồn dân nói chung Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, việc nâng cao nhận thức Đảng bộ, cấp quyền, quan chức năng, đồn thể nhân dân có vai trò to lớn việc xây dựng, điều chỉnh tổ chức thực sách kinh tế xã hội ngày đắn đảm bảo tiêu cao PTCN, tiến xã hội, hạnh phúc nhân dân Trong giải pháp PTCN, xây dựng kinh tế tồn diện, khai thác phát 23 huy mạnh vùng miền có vai trò to lớn khơng tăng trưởng kinh tế, mà thu nhập cho người dân, để người dân vươn lên làm giàu sức lực Việc đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển nơng nghiệp theo hướng đại đảm bảo dự thu nhập ổn định, bền vững cho người dân, sở nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Cơng tác xóa đói giảm nghèo có vai trò to lớn nhằm nâng cao lực cho nhóm người nghèo, chịu nhiều thiệt thòi xã hội, đó, cần đẩy mạnh việc thực xóa đói giảm nghèo cho nhân dân cần phải có giải pháp tuyên truyền nhận thức đường lối sách Đảng Nhà nước nâng cao hiểu biết nhân dân để người dân tự chủ vừa lên nghèo theo kịp nhóm dân cư khác, khắc phục tình trạng bất bình đẳng tham gia người vào phát triển xã hội Hoạt động lĩnh vực y tế có vai trò định việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe có tác động trực tiếp đến nâng cao thể lực người dân Để nâng cao chất lượng phục vụ y tế người đòi hỏi tỉnh Vĩnh Phúc cần phải phân bổ lại nguồn lực y tế cách hợp lý, tiếp tục trì, mở rộng bảo hiểm y tế, tiến tới thực bảo hiểm y tế toàn dân, nhằm giảm chi phí cho người bệnh đặc biệt người nghèo Việc mở rộng đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng ngăn chặn hậu dịch bệnh cộng đồng là công việc thường xuyên liên tục cấp, ngành y tế toàn dân Thực tốt sách khơng giải tốt việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân mà đóng góp to lớn ổn định phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Cùng với y tế, giáo dục yếu tố cốt lõi có tác động trực tiếp PTCN, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đầu tư sở vật chất, mở rộng trường học nâng cao chất lượng dạy học nhằm bảo đảm tính bao phủ, công hội học tập cho người; phải tiếp tục đẩy mạnh sách ưu tiên giáo dục vùng dân tộc, miền núi, giảm thiểu chi phí giáo dục cho người dân; đầy mạnh đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu làm việc người dân địa phương Các giải pháp đảm bảo việc nâng cao trí lực cho người, yêu tố tiên để đại hóa cơng nghiệp tỉnh nâng cao trình độ văn hóa cho người Phát triển văn hóa, nâng cao lực người dân cảm thụ sáng tạo giá trị văn hoá sở phát huy giá trị truyền thống, liền với xây dựng văn hóa tiên tiến, gắn với hoạt động, phong trào văn hóa tồn dân, xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh, tiến văn minh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần ngày phong phú cho nhân dân KẾT LUẬN CHUNG Con người vấn đề trung tâm học thuyết triết học, vấn đề PTCN nhà triết học tiếp cận nhiều bình diện khác nhau.Tuy nhiên, đến triết học Mác đời, đứng lập trường CNDV biện chứng vấn đề PTCN xem xét với tính cách mục tiêu tiến xã hội, lần lịch sử, PTCN xem xét gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội hoạt động thân người, người vừa chủ thể sáng tạo lịch sử, đồng thời chủ thể sáng tạo thân mình, mục đích cao hoạt động sống 24 vươn tới PTCN toàn diện phương diện cá nhân phương diện xã hội Theo đó, mục tiêu cao PTCN hướng đến xã hội mà người giải phóng, xã hội “sự phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người”6 Trong trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam ln đề cao vị trí vai trò người, ln đặt người vào vị trí trung tâm toàn nghiệp, người hiểu toàn thể quần chúng nhân dân lao động động lực mục tiêu cao phát triển, phát triển kinh tế, xã hội người, đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân Các sách phát triển kinh tế, xã hội Đảng hướng đến xây dựng người phát triển toàn diện, cân đối thể lực trí lực, phương diện cá nhân xã hội Thành tựu cao toàn nghiệp cách mạng Đảng đặc biệt 30 năm đổi vừa qua thành tựu PTCN Đây sở lý luận tảng để nghiên cứu vấn đề PTCN nước ta nói chung tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng Từ thập kỷ 80 90 kỷ XX, thuật ngữ PTCN Liên Hợp Quốc nghiên cứu đưa vào chương trình hành động quốc gia Trên sở coi người PTCN mục tiêu tối thượng phát triển, khẳng định PTCN mở rộng điều kiện nâng cao lực người, chuyên gia Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) xây dựng công cụ HDI công cụ bổ sung để lượng hóa trình độ PTCN, thước đo để đánh giá tính hiệu sách phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Vì thế, tiêu chí đánh giá Chương trình hầu hết quốc gia hưởng ứng sử dụng vào việc đánh giá trình độ PTCN, sở đó, phủ quốc gia điều chỉnh sách kinh tế, xã hội đảm bảo cho có hiệu mục tiêu PTCN Công cụ HDI công cụ bổ sung thước đo cần thiết tất yếu nghiên cứu PTCN phạm vi địa phương giai đoạn Mặc dù thành lập 20 năm, tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều thành tựu đáng nhiều mặt, tỉnh đầu nước phát triển công nghiệp, kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, vậy, thu nhập người dân ngày nâng cao, hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe ngày tăng cường, hoạt động giáo dục, đào tạo hoạt động văn hóa tinh thần mở rộng, thể lực trí lực người dân nâng lên đáng kể, số HDI tỉnh ln vị trí cao, phản ánh trình độ PTCN tỉnh Vĩnh Phúc tương đối tỉ lệ thuận với phát triển kinh tế, đó, số người nghèo ngày giảm thành bật đóng góp vào PTCN Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, Vĩnh Phúc nhiều hạn chế, phân hố giàu nghèo có dấu hiệu ngày tăng; giáo dục cấp, vùng miền nhiều bất cập; thực trạng y tế chăm sóc sức khỏe cộng động chưa đạt tới trình độ kỳ vọng; đạo đức xã hội xuống cấp; tệ nạn xã hội có dấu hiệu ngày phức tạp trước vấn đề tồn PTCN tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng phạm vi nước nói chung Để giải vấn đề PTCN địa bàn tỉnh cần phải xây dựng hệ thống giải pháp mang tính tồn diện sở để tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng sách phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo mục tiêu PTCN toàn diện bền vững C.Mác-Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.628 ... vững Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ CON NGƯỜI VÀ PTCN 1.1 Quan điểm triết học Mác-Lênin PTCN 1.1.1 Quan điểm triết học Mác – Lênin người Con người thực thể sinh học - xã hội - Con người “thực thể tự nhiên... thực trạng PTCN Việt Nam (chẳng hạn, Con người PTCN Hồ Sĩ Quý, Về phát triển tồn diện người thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá Phạm Minh Hạc, PTCN Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp Phùng Danh Cường,... tiễn Con người vừa chủ thể định biến đổi kinh tế, xã hội, đồng thời sản phẩm lịch sử, thông qua hoạt động thực tiễn mà người ngày hồn thiện hơn, PTCN kết tất yếu hoạt động sống người 1.1.2.2 Con
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề phát triển con người ở tỉnh vĩnh phúc hiện nay (tt) , Vấn đề phát triển con người ở tỉnh vĩnh phúc hiện nay (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay