Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống (tt)

27 9 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH SƠN QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 14 01 14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2019 Cơng trình hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền Phản biện 1: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng Học viện QuảnGiáo dục Phản biện 2: PGS.TS Phạm Văn Thuần Trƣờng ĐHGD – ĐHQG Hà Nội Phản biện 3: PGS.TS Phan Thanh Long Trƣờng ĐHSP Hà Nội Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vào hồi … … ngày … tháng … Năm 2019 thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia, Hà Nội - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Giáo dục đại học (GDĐH) ngồi cơng lập (NCL) nư c ta sau 30 n m đ i m i đ trở thành th c ti n sinh động, mang đ n nhi u n t ti n điểm m i GDĐH X t từ góc độ quản vĩ mơ, Đại học (ĐH) NCL đầu th c ch t chủ chịu trách nhiệm x hội, tính thích ứng cao v i nhu cầu x hội, v i bi n động kinh t (KT) thị trường (TT), n ng động tích c c ứng phó v i trở ngại Tuy nhiên, bên cạnh đó, s phát triển ĐH NCL đánh giá chưa tương xứng v i ti m n ng, chưa n định b n vững, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đ i m i KT, bộc lộ tồn y u k m Từ góc độ khoa học quản lí, nảy sinh nhi u vấn đ phải quan tâm Trư c đ i m i chưa GDĐH NCL, tư duy, kinh nghiệm QLGD s dịch chuyển từ hệ thống giáo dục (GD) tập trung, bao cấp, huy sang khu v c NCL Ngay thể ch GD chậm thích ứng tạo u kiện cho GD NCL Kinh nghiệm khu v c GD CL giúp trì u hành hoạt động chuyên môn, mảng quan trọng khác nhân s , tài chính, dịch vụ, quan hệ hợp tác, cạnh tranh, thương hiệu v.v… đ u vấn đ khác biệt v i khu v c CL Không thể kinh nghiệm mà phát triển tốt Vì th , quản sở GDĐH NCL đòi hỏi phải nghiên cứu từ ti p cận khoa học Một số ti p cận hệ thống (TCHT) TCHT vừa tính kinh điển ln ti p cận đại Từ ti p cận xem x t phát nhi u vấn đ quản sở GDĐH NCL, hạn ch b t quán tính s níu k o kinh nghiệm thời bao cấp nhi u nghịch quản Chẳng hạn Luật doanh nghiệp Luật GDĐH luật ưu tiên xem x t vấn đ trường ĐH NCL? Đ trao khuy n khích quy n t chủ can thiệp vào nhi u việc cụ thể trường tuyển sinh, tài chính, dịch vụ…Đ vận hành n n KT theo thể ch kinh t thị trường (KTTT), song GD thận trọng chưa tận dụng lợi th TT Đ giao cho trường chịu trách nhiệm x hội họ khơng sử dụng ngân sách nên bng lỏng kiểm sốt tài chính, giám sát đánh giá chất lượng đào tạo (CLĐT), d d i v hạ tầng vật chất-kĩ thuật v.v… Trong bối cảnh th , nghiên cứu sinh l a chọn đ tài Quản sở GDĐH NCL theo tiếp cận hệ thống cho luận án ti n sĩ Quản GD v i mong muốn góp phần giải quy t phần số nhi u vấn đ nảy sinh s phát triển GD ĐH NCL Mục tiêu nghiên cứu Đ xuất số giải pháp quản sở GDĐH NCL theo TCHT nhằm góp phần phát triển GDĐH NCL b n vững, đáp ứng yêu cầu đ i m i c n toàn diện GD Việt Nam Khách thể đối tƣợng nghiên cứu c t n nc u Quảnsở GDĐH NCL t n n nc u Các quan hệ quản cấp trường tính hệ thống hoạt động sở GDĐH NCL Việt Nam Giả thuyết khoa học Quảnsở GDĐH NCL cấp trường nhi u y u k m bất cập, giải pháp quản sở GD ĐH NCL tạo tác động tính hệ thống, tn thủ thể ch GD quốc gia đồng thời khai thác hội mà thể ch tạo để phát triển nhà trường chúng ảnh hưởng tích c c đ n mặt quản nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xác định sở luận quản sở GDĐH NCL theo TCHT 5.2 Đánh giá th c trạng quản theo TCHT số sở GD ĐH NCL 5.3 Đ xuất giải pháp quản sở GD ĐH NCL theo TCHT 5.4 Khảo nghiệm nghiên cứu trường hợp điển hình để đánh giá giải pháp quản sở GDĐH NCL Giới hạn phạm vi nghiên cứu G ạn nộ dun - Các quan niệm, quan điểm quản tập trung vào thuy t hệ thống vận dụng thuy t làm cách ti p cận quản cấp trường - Các giải pháp quản th c cấp trường liên quan đ n cấp trường bối cảnh chung - Các giải pháp quản mang tính chất mơ hình chung cho sở ĐH NCL, kĩ thuật biện pháp cụ thể, chi ti t cho trường riêng biệt G ạn địa bàn Địa bàn nghiên cứu trường ĐH NCL (không y u tố nư c ngồi) ĐH CL địa bàn Hà Nội ĐH NCL bao gồm 09 trường: ĐH Tài Ngân hàng Hà Nội; ĐH Đơng Đô; ĐH Phương Đông; ĐH Nguy n Tr i; ĐH Hòa Bình; ĐH Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội; ĐH Th ng Long; ĐH Thành Tây; ĐH Tư thục Cơng nghệ Quản Hữu Nghị ĐH CL bao gồm 04 trường: ĐH Giao thông Vận tải; ĐH Mỹ thuật Công nghiệp; ĐH Mỏ Địa chất; ĐH Thủ đô G ạn k c t k ảo s t Khách thể khảo sát 1050 người, bao gồm 200 CBQL, 300 giảng viên, 500 sinh viên 09 trường ĐH NCL 04 trường ĐH CL nêu 50 cán quản số t chức, doanh nghiệp sử dụng lao động (bao gồm đơn vị thuộc khối Nhà nư c Ngoài Nhà nư c) Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 P ơn p p luận n n c u: đ tài sử dụng phương pháp (PP) luận Ti p cận hệ thống; Ti p cận hợp tác tham gia; Ti p cận v n hóa t chức để nghiên cứu 7.2 P ơn p p n n c u cụ t 7.2.1 Các Phương pháp nghiên cứu luận: NCS sử dụng PP t ng quan so sánh; PP phân tích - t ng hợp PP khái qt hóa luận để xác định quan niệm, quan điểm khung thuy t quản sở GDĐH NCL theo TCHT 7.2.2 ác phương pháp nghiên cứu th c ti n - PP u tra GD kĩ thuật Bảng hỏi, Phỏng vấn, Quan sát, Phân tích hồ quản để tìm hiểu th c trạng quản sở GDĐH NCL theo TCHT - PP t ng k t kinh nghiệm d a vào giao lưu, tọa đàm phân tích hồ quản số trường - PP th c nghiệm để đánh giá biện pháp quản 7.2.3 ác phương pháp hác - PP chuyên gia để đánh giá biện pháp quản qua ý ki n độc lập nhi u người v i thành phần khác - PP xử số liệu đánh giá định lượng thống kê mô tả Luận điểm bảo vệ - Quản sở GD ĐHNCL vấn đ nhi u khía cạnh chưa nghiên cứu chuyên biệt, đặc biệt v ý tưởng cách ti p cận Cách quản mang tính kinh nghiệm nhi u hạn ch cần khắc phục - Muốn đảm bảo hiệu l c hiệu quản sở GD ĐHNCL, TCHT giúp gắn k t quản cấp trường v i quản cấp trường, đồng thời gắn k t nỗ l c nguồn l c bên toàn hệ thống quản cấp trường - Các giải pháp quản cấp trường theo TCHT cần phải tuân thủ đặc tính hệ thống, sở GD ĐHNCL hệ thống đặc biệt nên giải pháp phải tính đ n nhi u nhân tố hành chính, t chức, KT, cơng nghệ, x hội, người, truy n thơng v n hóa nhà trường Những đóng góp luận án 9.1 Luận giải khoa học số khía cạnh m i quản sở GDĐHNCL theo TCHT đặc điểm quản sở ĐHNCL, chất TCHT, nguyên tắc, nội dung quản theo TCHT vai trò n n tảng v n hóa nhà trường 9.2 Phát số vấn đ thách thức quản sở GD ĐHNCL kinh nghiệm quản cũ trì k o, s thi u tương thích quản cấp trường cấp trường, tín nhiệm ĐHNCL suy giảm vừa hệ thống vừa s phân biệt đối xử từ x hội 9.3 Đ xuất PP luận nghiên cứu d a ti p cận chủ y u TCHT, ti p cận hợp tác tham gia, ti p cận v n hóa t chức nguyên tắc đạo việc xây d ng giải pháp quản 9.4 Xây d ng 04 giải pháp quản mơ hình chung cho loại hình sở GD ĐHNCL theo TCHT, vận hành tác động nhi u mặt quản hành chính, t chức, KT, cơng nghệ, x hội, người, truy n thông v n hóa 10 Cấu trúc luận án Ngồi phần mở đầu k t luận, luận án cấu trúc theo chương: C ơn : sở luận quản sở GDĐH NCL theo ti p cận hệ thống; C ơn : Th c trạng quản sở GDĐH NCL theo ti p cận hệ thống; C ơn 3: Các giải pháp quản sở GDĐH NCL theo ti p cận hệ thống CHƢƠNG SỞ LUẬN CỦA QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề N n c u quản G o dục đạ ọc n lập T c ế tổ c c ệ t n H NCL Ở nư c ngoài, Mĩ nư c Phương Tây, mơ hình GD ĐHNCL đời từ s m, nghiên cứu không tập trung nhi u vào vấn đ khơng khác biệt Người ta bàn nhi u đ n ti p cận m i phát triển chương trình, loại hình trường, đ n vấn đ chuẩn hóa nhân s đại học, chuẩn hóa cơng nghệ dạy học, x p hạng đại học thương hiệu, đẳng cấp Hầu h t nghiên cứu không phân biệt công tư x t v mặt x hội, phân biệt sở hữu mà v.v… Vũ Ngọc Hải, Đặng Thành Hưng số người khác đ đ cập đ n thể ch ĐH NCL trư c suốt giai đoạn Việt Nam vận động gia nhập WTO Họ đ nghị thừa nhận TT dịch vụ GD, cấp học mầm non sau ph thông, quản chúng tượng KT th c thụ Để làm u phải ch GD m i thích hợp v i ch TT, vừa tạo đà cho xuất nhập dịch vụ GD theo u khoản GATS WTO Nhi u nghiên cứu kinh nghiệm nhà quản lí, nhà giáo đ xem x t thể ch GDĐH NCL v i trình phát triển th c ti n ĐH NCL: Trần Hồng Quân, Trần Phương, Nguy n Thị Bình Nghiên cứu v mơ hình quản trị, sở hữu lợi nhuận trường NCL nghiên cứu tác giả Vũ Phán, Phạm Phụ bàn v mơ hình tư thục từ khía cạnh đầu tư sở hữu chuyển trường dân lập sang tư thục; Đàm Quang Minh Phạm Minh Lý, Hoàng V n Khoan xem x t qui định v sở hữu lợi nhuận trường dân lập trường tư phi lợi nhuận; Phạm Phụ, Lâm Quang Thiệp bàn đ n lợi nhuận khơng phân chia, phân tích đặc trưng v mặt pháp lí, KT t chức t chức “khơng lợi nhuận”; Vũ Ngọc Hoàng, Trần Anh Tài-Trịnh Ngọc Thạch, Đặng Ứng Vận bàn v mơ hình doanh nghiệp áp dụng cho ĐH NCL; Trần Thị Bích Li u đ t ng quan số nghiên cứu Mĩ v mơ hình doanh nghiệp GDĐH, không trường NCL, mà sở ĐH nên theo mơ hình doanh nghiệp, quản trị ĐH doanh nghiệp, tạo thành hệ thống GDĐH hoạt động hiệu theo qui luật TT Đặng Ứng Vận cho mơ hình doanh nghiệp cần xem x t thêm, phương thức quản ĐH NCL Ngồi ra, liên quan t i vai trò Nhà nư c đối v i s phát triển ĐH NCL nghiên cứu: Bùi Minh Hi n v mơ hình hợp tác Cơng – Tư (PPP); Đặng Thị Minh; Nguy n Khánh Tường; Đặng V n Định n tế o dục H NCL Ben Wildaysky, Nguy n V n Tuấn, Hoàng V n Khoan, Đặng Thành Hưng, số tác giả khác nghiên cứu phạm trù KT ĐH NCL, đặc biệt sở hữu, đầu tư lợi nhuận Đặng Thành Hưng, Dương Tấn Diệp, Ngô T Lập, Phạm Phụ, Trần Hồng Quân nhi u nhà khoa học khác hội thảo v GDĐH NCL Ban tuyên giáo TƯ, Hiệp hội trường cao đẳng, đại học NCL v.v đ bày tỏ quan điểm v vấn đ thương mại hóa GD, lợi nhuận phi lợi nhuận Một số nghiên cứu khác Trần Quốc Toản, Đặng Ứng Vận - Lê Vi t Khuy n, Phạm Đỗ Nhật Ti n, Lê Phư c Minh v.v xem x t so sánh loại hình ĐH lợi nhuận phi lợi nhuận th c t Dương Tấn Diệp, Nguy n Thanh Tuy n Dương Tấn Diệp, Đặng Ứng Vận Lê Vi t Khuy n ,, Hồng Xn Sính, đ nhi u điểm bất cập luật, qui ch , qui định thức v xử sở hữu, tài sản, lợi nhuận, tiêu chuẩn thành lập trường, đầu tư, chi phí, học phí, quản trị, hành ĐH NCL, mấu chốt sở hữu, tài sản C ất l n , ệu đào tạo H NCL Các nghiên cứu v chất lượng, hiệu đào tạo trường ĐH NCL so sánh v i trường CL quốc gia th gi i vai trò ĐH NCL hệ thống GDĐH, kể t i: Keller, Phyllis; U.S News&World Report; James L Bess, Lâm Quang Thiệp - D Bruce Johnstone - Phillip G.Altbach nghiên cứu v ĐH NCL Mỹ; Lê Vi t Khuy n nghiên cứu trường hợp Thái Lan; Mohamel Ali Abdulrahman nghiên cứu mô hình ĐH tư thục Malaysia; Hồng Xn Lâm nghiên cứu CLĐT vấn đ phát triển nhân s giảng dạy ĐH NCL Việt Nam C c vấn đề xã ộ H NCL Minh Hi n, Đặng Thành Hưng đ đ cập đ n công x hội v GDĐH u kiện KT TT, xác định rõ ràng s không công v quy n hưởng GDĐH ngun nhân tình trạng đói nghèo Nghiên cứu Cao V n Phường coi ĐH NCL phương thức phát triển GDĐH đường x hội hóa Vì th phải tạo thể ch đắn hỗ trợ nhà nư c mức m i tháo gỡ nhi u bị động, lúng túng cho ĐH NCL Tình trạng bng tay v hỗ trợ tài lại can thiệp nhi u vào quy n t chủ ĐH NCL n cho khu v c gần bị trì trệ, khó th c tốt sứ mạng công x hội Trần Hồng Quân cho cần s đan xen sở hữu để đảm bảo đủ nguồn l c cho s phát triển GDĐH nâng cao hiệu hoạt động ĐH NCL N n c u t ếp cận ệ t n tron quản GD thuy t hệ thống nghiên cứu ứng dụng lĩnh v c khoa học, kĩ thuật, công nghệ, nghệ thuật, lĩnh v c đời sống KTx hội Trong khoa học, nghệ thuật thuy t hệ thống trở thành đường PP luận (Đặng Thành Hưng) Trên th c t thuật ngữ hệ thống, sử dụng ph bi n Tuy nhiên, TCHT lại thuật ngữ nhắc đ n, trừ nói v PP luận nghiên cứu Trong QLGD TCHT nghiên cứu cụ thể Một số nghiên cứu đ bàn v tính hệ thống, TCHT nguyên tắc hay yêu cầu giải quy t vấn đ lĩnh v c hẹp cụ thể: Nguy n Gia Cầu (dạy học mơn v n); Đào Tam (dạy học tốn); Nguy n Thị Mỹ Lộc (mơ hình qui trình đào tạo giáo viên chất lượng cao ĐH đa lĩnh v c); Nguy n Lộc (quản chất lượng t ng thể (TQM)); Bùi Minh Hi n – Nguy n Vũ Bích Hi n (phát triển chương trình đào tạo CBQL nhà trường) Một số tài liệu nư c nghiên cứu v vận dụng TCHT t chức, l nh đạo quản t chức TCHT QLGD xem x t, mơ tả phân tích chun biệt cơng trình Trần Kiểm Đặng Thành Hưng Những nghiên cứu v TCHT QLGD không nhi u song bư c đầu tạo y u tố luận cần thi t để ti p tục xem x t nghiên cứu sâu sắc Nhận xét, đánh giá chung Các nghiên cứu v giáo dục ĐHNCL ti p nghiên cứu đ nhóm thành vấn đ nêu t ng quan Tuy nhiên nhi u ý ki n khác nhau, tản mạn, nghiên cứu v lĩnh v c quản mơ hình quản để thích ứng v i bối cảnh giáo dục vận hành ch thị trường định hư ng XHCN thi u vắng Đ tài“Quản giáo dục ĐHNCL theo ti p cận hệ thống“, tập trung nghiên cứu đưa mơ hình quản cấp trường phần góp phần giải quy t vấn v quản đặt đối v i sở giáo dục ĐHNCL 1.2 Các khái niệm n ệm quản lý n tr ờn Trên sở làm rõ khái niệm quản lý, QLGD (chi ti t mục 1.2.1 trang 19 toàn v n luận án), khái niệm quản lý nhà trường luận án xác định sau: Quản nhà trường quản GD cấp sở chủ thể quản tác động mục đích, k hoạch, hệ thống đối v i đối tượng quản lý trường bao gồm nguồn l c người, sở vật chất kỹ thuật, hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, mơi trường GD d a vào luật, sách, quy ch nhằm đạt mục tiêu GD n ệm sở o dục đạ ọc NCL Theo nghĩa pháp đ ghi Luật GD Luật GDĐH, sở GD ĐH NCL sở GDĐH không thuộc sở hữu nhà nư c, nhà đầu tư góp vốn thành lập nhà nư c công nhận, t chủ tài mặt khác mà khơng sử dụng nguồn l c từ ngân sách, chịu s quản nhà nư c theo luật định Chủ sở hữu ĐH NCL t chức x hội ngh nghiệp, tư nhân, nhóm cá nhân Từ góc độ khoa học quản lí, nói ĐH NCL khác ĐH CL khía cạnh KT GD, quản hành sở hữu 1.2.3 n ệm t ếp cận ệ t n Trong QLGD, tiếp cận hệ thống cách tiếp cận d a vào việc áp dụng hoa học hệ thống bao gồm tư duy, tư tưởng, thuyết, qui luật (nguyên tắc), PP, ĩ thuật để nghiên cứu tác động vào hệ thống cụ thể đótrong GD, nhằm giải thích tượng, xem xét chất vận động chúng sở hoa học hệ thống nhìn nhận chúng hệ thống tính tồn vẹn, nhằm nhận thức, thay đổi phát triển hệ thống Các hệ thống phân chia thành: 1/ Hệ thống t nhiên hệ thống nhân tạo; 2/ Hệ thống vật chất hệ thống tinh thần; 3/ Hệ thống đóng hệ thống mở; 4/ Hệ thốnghệ thống hữu cơ; 5/ Hệ thống độc lập hệ thống phụ thuộc v.v… Nhưng hệ thống đ u đặc tính chung trình bày cụ thể mục 1.2.3 trang 21-23 tồn v n luận án 1.3 Quảnsở giáo dục đại học ngồi cơng lập 1.3 ặc đ m sở o dục đạ ọc n lập - Tính t chủ cao v tài nhi u mặt khác - Tính n ng động thích ứng cao v i thị trường - Tính x hội tư nhân sở hữu - Tính phi lợi nhuận lợi nhuận phức tạp 1.3 ặc đ m quản sở o dục đạ ọc n lập Hệ thống quản trường cần tính thích ứng cao, nhạy b n ti m n ng t u chỉnh cao, nhanh chóng Những đối tượng quản trọng tâm ĐHNCL không đơn chuyên môn ĐHCL mà phải ti p cận TT, vấn đ v tài chính, tài sản, nhân s dịch vụ đào tạo, khoa học-công nghệ, quảng bá thương hiệu Nhân s (quản lí, giảng dạy, kĩ thuật, phục vụ…) ĐH NCL cần h t sức tinh gọn, t chức tập trung làm việc theo phong cách nhóm/t Một trọng tâm quản CSĐH NCL hạch tốn, c lượng rủi ro lợi nhuận Nhi u ĐH NCL khó đủ u kiện nguồn l c để th c tốt nhiệm vụ QL đại 1.3.3 Một s k c b ệt tron quản sở o dục đạ ọc lập n lập Quản lý CSGDĐH NCL số khác biệt c n so v i CSGDĐH CL, lĩnh v c chủ y u, bao gồm: (1) Tài chính, tài sản; (2) cấu t chức máy; (3) Mơ hình quản trị nhà trường; (4) Sản phẩm đào tạo dịch vụ; (5) Nhân s nguồn nhân l c (chi ti t trình bày mục 1.3.3 trang 26-29 toàn v n luận án) 1.4 Tiếp cận hệ thống quản giáo dục đại học 1.4 Va trò t ếp cận ệ t n tron quản Vai trò PP luận nhận thức Vai trò PP luận hay tri t hành động Vai trò d báo chẩn đốn 1.4.2 Quy trình t ếp cận ệ t n tron quản Quy trình ti p cận hệ thống quản lý bao gồm bư c: (1) Nhận diện hệ thống; (2) Phân tích hệ thống; (3) Khai thác hệ thống; (4) Phát triển hệ thống Nội dung cụ thể bư c trình bày mục 1.4.2 trang 30-32 tồn v n luận án 1.5 Quảnsở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 1.5.1 N uy n tắc quản sở o dục đạ ọc t eo t ếp cận ệ t n Quản lý CSGDĐH theo TCHT phải d a nguyên tắc chủ y u sau: (1) Nguyên tắc tính trồi; (2) Nguyên tắc l a chọn ưu tiên; (3) Nguyên tắc huy động nguồn l c hệ thống; (4) Nguyên tắc toàn vẹn phát triển (chi ti t trình bày mục 1.5.1 trang 32-34 toàn v n luận án P ân cấp quản lý tron sở o dục đạ ọc n lập Dư i đồ mô tả cấu t chức phân cấp quản lý CSGDĐH điển hình quy định luật GDĐH Mối quan hệ (phân cấp) cụ thể phận NCS phân tích chi ti t mục 1.5.2 trang 34-36 toàn v n luận án Trong nghiên cứu này, chủ thể quản lý l a chọn nghiên cứu tập trung vào vai trò ban giám hiệu nhà trường, đứng đầu hiệu trưởng quản lý hoạt động nhà trường th c mục tiêu phát triển nhà trường theo đường hư ng mà hội đồng quản trị đ định 11 Hình 2.1 Sự gia tăng qui mơ sinh viên đại học giai đoạn 2010-2017 Nguồn: Bộ GD&ĐT, Thống ê GD&ĐT năm học 2010-2011 đến 2016-2017 Bảng 2.1 trang 53 toàn v n luận án cho thấy vòng 16 n m, số lượng ĐH NCL Việt Nam đ t ng từ 17 trường (n m học 2000-2001) lên 65 trường (n m học 2016-2017), tức t ng lên 3,8 lần Trong đó, t ng mạnh giai đoạn 2006-2011 v i 25 trường S gia t ng qui mô đào tạo ĐH NCL phản ánh qua bảng 2.2 trang 54 toàn v n luận án hình 2.1 S cải thiện chất lượng, đa dạng loại hình dịch vụ, đáp ứng ngày tốt nhu cầu người học mục tiêu phát triển KTXH đất nước Số lượng ngành đào tạo trình độ đào tạo ĐH NCL ngày không ngừng gia t ng, phong phú, đa dạng v i 1.143 ngành/chuyên ngành đào tạo (trong 522 ngành đào tạo trình độ cao đẳng; 582 ngành đào tạo trình độ ĐH; 36 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành đào tạo trình độ ti n sĩ) (Bộ GD&ĐT, 2014) N m học 2012-2013, số ngành đào tạo v Kĩ thuật – Công nghệ khối ĐH NCL đ t ng lên 422 ngành, bao gồm 191 ngành trình độ cao đẳng, 215 ngành trình độ đại học, 14 ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ chuyên ngành trình độ ti n sĩ Một số điển hình thành cơng, hẳng định vai trò tín nhiệm xã hội thơng qua việc xây d ng phát triển thương hiệu nhà trường Một số trường ĐH NCL x hội bi t đ n mơ hình đào tạo gắn chặt v i TT lao động tỉ lệ SV việc làm sau tốt nghiệp cao ĐH FPT (100%); ĐH V n Lang (91%); ĐH Hoa Sen (80,83%); ĐH Th ng Long (80%) (Bộ GD&ĐT, 2014) Ngày nhi u trường ĐH NCL khẳng định thương hiệu, uy tín đối v i x hội, nhờ thu hút nhi u SV theo học 2.1.2.2 Những hạn chế, yếu ém giáo dục đại học cơng lập  chế, sách quản vĩ mô GDĐH N L chậm đổi mới, chưa đáp ứng ịp th c ti n GD KTTT định hướng XH N Do hạn ch mà quản ĐH NCL tồn nhi u nghịch lí, mâu thuẫn Chi n lược phát triển GD giai đoạn 2011 – 2020, Luật GDĐH n m 2012 12 nhi u v n dư i luật tồn khoảng trống đối v i khu v c NCL chứa đ ng nội dung mâu thuẫn, gây tranh c i song chậm sửa đ i, b sung, hoàn thiện  Năng l c cạnh tranh thấp so với giáo dục đại học công lập Th c ti n thể ch , sách, ch quản đ làm cho n ng l c cạnh tranh khu v c NCL k m nhi u so v i khu v c CL hầu h t khía cạnh nhân s , chuyên môn, nghiên cứu, hạ tầng VCKT… Những minh chứng phân tích cụ thể NCS trình bày bảng 2.3-2.6 hình 2.2, trang 56-60 tồn v n luận án  Khó hăn huy động, thu hút trì nguồn vốn đầu tư lớn, tương xứng cho phát triển bền vững GDĐH N L K t khảo sát th c trạng th m dò ý ki n nhà quản trường ĐH NCL cho thấy phần l n họ đ u gặp khó kh n việc huy động đảm bảo, trì nguồn vốn đầu tư l n, tương xứng cho s phát triển lâu dài nhà trường (Bảng 2.7 trang 61 toàn v n luận án)  GDĐH N L phát triển mang tính chất t phát, manh mún, thiếu s quản giám sát nhà nước Tính t phát thể qui mô cấu ngành ngh đào tạo chưa c n vào nhu cầu th c t việc đào tạo nguồn nhân l c phục vụ phát triển KTXH n ng l c đội ngũ GV CSVC, kĩ thuật trường Trong đó, tính chất “manh mún” lại thấy rõ qua phân tích v qui mơ th c trạng vốn đầu tư hàng n m, v u kiện đảm bảo CLGD Ngồi tính “t phát” “manh mún”, nói, GDĐH NCL thi u s giám sát, QL nhà nư c, đặc biệt vấn đ đảm bảo chất lượng 2.1.2.3 Nguyên nhân  Nguyên nhân thành t u - Chính sách Nhà nư c ta, đặc biệt nhấn mạnh GD quốc sách hàng đầu, th c ti n KTTT th c s động l c vai trò then chốt phát triển GD NCL - Giao ti p truy n thông mạng, kĩ thuật số CNTT đại phương tiện đa n ng tạo môi trương học tập giàu thông tin, từ xa tài nguyên học tập vô tận - Truy n thống hi u học người dân Việt Nam trì qua nhi u th hệ y u tố tạo nên TT dịch vụ GDĐH Việt Nam đánh giá đầy ti m n ng  Nguyên nhân hạn chế, yếu ém - Xây d ng thể ch , sách, biện pháp quản chưa d a qui luật KTTT - Thi u tính định hư ng, chi n lược phát triển GDĐH NCL - S thi u cơng sách phát triển khu v c CL NCL; thi u đòn bẩy động l c KT cần thi t 13 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng quản số đại học ngồi công lập 2.2.1 Mục t u, qu mô, địa bàn k ảo s t 2.2.1.1 Mục tiêu hảo sát Khảo sát nhằm đánh giá th c trạng quản sở GDĐHNCL, khó kh n đ xuất m i để đ i m i quản 2.2.1.2 Qui mô địa bàn hảo sát Bao gồm ĐHCL ĐH NCL địa bàn Hà Nội số doanh nghiệp đ tuyển dụng SV tốt nghiệp ĐH NCL ĐH CL Bảng 2.8 Qui mơ cấu mẫu hảo sát Kí hiệu Số Số phiếu TT nhóm Đối tƣợng khảo sát phiếu thu phiếu phát Các quan nhà nư c, A doanh nghiệp tuyển dụng lao 50 47 động B1 CBQL ĐH CL 100 100 B2 CBQL ĐH NCL 100 100 C1 Giảng viên ĐH CL 150 140 C2 Giảng viên ĐH NCL 150 135 D1 Sinh viên ĐH CL 250 250 D2 Sinh viên ĐH NCL 250 231 Tổng số: 1050 1003 Nộ dun k ảo s t 2.2.2.1 Nhận thức nhân tố ảnh hướng tới quản sở GDĐH NCL Phần v i 20 câu hỏi nhằm tìm hiểu nhận thức CBQL GDĐH, GV, SV nhà tuyển dụng v quản sở GDĐH NCL 2.2.2.2 Nhận thức tiếp cận hệ thống quản GDĐH Sử dụng 15 câu hỏi để tìm hiểu nhận thức nhóm v ti p cận hệ thống quản GDĐH nói chung, GDĐH NCL nói riêng 2.2.2.3 Những điểm mạnh điểm yếu quản sở GDĐH NCL 20 câu hỏi mục giúp xác định th c trạng quản sở GDĐH NCL qua việc phân tích SWOT, bao gồm việc phân tích thuận lợi, khó kh n nội nhà trường phân tích hội, thách thức mà y u tố môi trường bên ngồi mang lại 2.2.2.4 Các phương pháp quản lý đổi quản sở GDĐH NCL Các câu hỏi vấn giúp thu thập ý ki n v giải pháp mà họ mong muốn hay khuy n nghị cho việc đ i m i quản sở GDĐH NCL Việt Nam giai đoạn t i 14 2.2.3 P ơn p p kĩ t uật t ến àn Sử dụng bảng hỏi cho bốn nhóm CBQL, GV, SV nhà tuyển dụng CBQL, GV SV thuộc trường ĐH NCL trường ĐHCL địa bàn Hà Nội v i qui mô mẫu nhóm tương đương (chi ti t bảng 2.8) Danh sách cụ thể trường doanh nghiệp/cơ quan/t chức tham gia khảo sát trình bày Phụ lục toàn v n luận án Sau kiểm tra, rà soát, loại bỏ phi u không hợp lệ, sử dụng phần m m trợ giúp cho việc nhập liệu phân tích thống kê Các nhận định v th c trạng quản sở GDĐH NCL rút sở phân tích k t thống kê t ng thể mẫu (Mẫu chung) so sánh s tương đồng hay khác biệt nhóm khác nhau, khu v c CL khu v c NCL 2.3 Kết khảo sát 2.3.1 N ận t c t ếp cận ệ t n tron quản GD H 2.3.1.1 Nhận thức chất tiếp cận hệ thống quản GDĐH K t khảo sát nhận thức v chất TCHT QL GDĐH NCS trình bày phân tích bảng 2.9, 2.10 mục 2.3.1.1 trang 65-68 toàn v n luận án 2.3.1.2 Th c trạng nhận thức việc áp dụng thuyết, nguyên tắc, cách tiếp cận quản GDĐH Nhận thức v việc áp dụng thuy t, nguyên tắc, cách ti p cận v.v… hoạt động quản GDĐH NCS trình bày phân tích chi ti t bảng 2.11 mục 2.3.1.2 trang 70-71 toàn v n luận án T ực trạn nộ dun quản lý t eo t ếp cận ệ t n 2.3.2.1 Th c trạng quản lý hành sở GD NCL Th c trạng quản lý hành CSGDĐH NCL thể bảng sau: Bảng 2.12 Những điểm mạnh, điểm yếu hệ thống quản hành cấp trƣờng trƣờng ĐH NCL TT Điểm mạnh Tỉ lệ lựa chọn (%) Bộ máy tinh gọn, hiệu 54,74% D phối hợp hợp tác 26,02% Thơng tin nhanh nhạy xác Quy n u hành tập trung D nhanh chóng u chỉnh Ý ki n khác 25,82% 19,54% 19,34% 4,09% Điểm yếu Không rõ ràng l nh đạo quản t chức Phong cách quản thường độc đốn Mơ hình quản khó định hình Nhân s quản thường kiêm nhiệm tùy tiện Khó th c ti p cận tham gia quản Ý ki n khác Tỉ lệ lựa chọn (%) 39,78% 27,22% 22,03% 18,05% 14,56% 6,98% 15 2.3.2.2 Th c trạng quản lý nhân s theo tiếp cận hệ thống K t đánh giá cán quản lý giảng viên v điểm mạnh, điểm y u nội dung quản lý nhân s theo TCHT NCS trình bày phân tích bảng 2.13 trang 73 toàn v n luận án 2.3.2.3 Th c trạng quản lý chuyên môn theo tiếp cận hệ thống Th c trạng quản lý chuyên môn theo TCHT NCS trình bày phân tích chi ti t bảng 2.14, 2.15, 2.16 mục 2.3.2.3 trang 74-76 toàn v n luận án 2.3.2.4 Th c trạng quản lý tài chính, tài sản theo tiếp cận hệ thống Hình 2.3, 2.4, 2.5 cho bi t th c trạng số nội dung quản tài chính, tài sản CSGDĐH NCL theo TCHT Những phân tích chi ti t, cụ thể NCS trình bày mục 2.3.2.4 trang 77-78 toàn v n luận án 2.3.2.5 Th c trạng quản lý văn hoá nhà trường theo tiếp cận hệ thống V n hoá nhà trường phần thể s tín nhiệm x hội đối v i dịch vụ GD nhà trường Bảng 2.17 hình 2.6 phản ánh th c trạng quản lý v n hóa nhà trường theo TCHT (chi ti t trình bày mục 2.3.2.5 trang 79-80 toàn v n luận án T ực trạn p ơn p p quản lý t eo t ếp cận ệ t n 2.3.3.1 Phương pháp tổ chức hành PP t chức hành tác động t i người t chức thông qua hệ thống phân cấp quy n l c nhà trường Điểm khác biệt đại học CL NCL hội đồng trường đại học CL hội đồng quản trị đại học NCL Vấn đ làm th để máy quản lý thuận lợi cho s phát triển trường đại học học NCL Hình 2.7, 2.8 phản ánh k t khảo sát th c trạng t chức máy quản trị trường ĐH NCL tác động việc áp dụng mơ hình quản trị, cấu t chức giống doanh nghiệp đ n trường NCL (chi ti t NCS phân tích trình bày trang 80-81 toàn v n luận án) 2.3.3.2 Phương pháp tâm lý – xã hội Phương pháp tâm lý x hội nói đ n người s tác động máy quản lý t i người lao động Quan điểm kỳ thị x hội đối v i GD NCL Việt Nam trở ngại tâm lý l n đối v i thành viên nhà trường đại học NCL Cũng lý mà số nhà chun mơn giỏi khơng thích làm việc mơi trường đại học NCL Đi u đòi hỏi nhà quản trị đại học NCL cần PP tâm lý hiệu quả, thu hút nguồn l c chất lượng cao, tạo động l c làm việc cho giáo viên, sinh viên nhà trường Hình 2.9, 2.10, 2.11 trình bày k t khảo sát v biểu nguyên nhân kì thị XH đối v i GDĐH NCL quan điểm sinh viên đối v i 16 việc học CSGDĐH NCL (chi ti t NCS phân tích mục 2.3.3.2 trang 82-84 tồn v n luận án) 2.3.3.3 Phương pháp tài – cơng nghệ K t khảo sát v th c trạng PP tài – cơng nghệ quản lý CSGDĐH NCL NCS trình bày phân tích chi ti t hình 2.12, 2.13 trang 84-85 tồn v n luận án 2.3.4 T ực trạn c c nhân t ản ởn 2.3.4.1 ác nhân tố bên K t khảo sát nhân tố bên tác động t i quản lý CSGDĐH NCL theo TCHT (chính sách t chức nội bộ, ti m l c đầu tư, v n hóa nhà trường, chi n lược phát triển CSGDĐH NCL, chất lượng hiệu đào tạo) NCS phân tích trình bày bảng 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 hình 2.14, 2.15, 2.16 trang 86-91 toàn v n luận án 2.3.4.2 ác nhân tố bên Th c trạng tác động nhân tố bên ngồi (Chính sách, thể ch GD quốc gia, quan hệ hợp tác cạnh tranh, môi trường đầu tư, TT lao động TT GD, môi trường thơng tin) NCS trình bày phân tích cụ thể bảng 2.22 hình 2.17-2.22 trang 92-96 toàn v n luận án 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 m mạn n uy n n ân K t khảo sát tìm hiểu nhận thức v quản sở GDĐH NCL nhân tố ảnh hưởng cho thấy thành phần khảo sát nhận thức đầy đủ, toàn diện v nguồn gốc đời tác động thể ch KTTT đối v i GDĐH NCL, v chất, mục tiêu, vấn đ lợi nhuận CLGD khu v c ĐHNCL Các ý ki n đa phần đ u thừa nhận vai trò, vị trí GDĐH NCL hệ thống GD, mơ hình quản trị, s cần thi t phải vận hành GDĐH NCL theo quy luật thị trường định hư ng XHCN Đi u cho thấy nhận thức XH đ chuyển bi n bản, u kiện thuận lợi để GDĐH NCL phát triển K t khảo sát v đ i m i phương pháp quản theo TCHT đối v i sở giáo dục ĐHNCL cho thấy nhận thức x hội toàn diện phù hợp v i xu hư ng phát triển đối v i vấn đ như: quan điểm v giá trị học vấn ĐH, quan điểm v hư ng phát triển ĐH Việt Nam, v phúc lợi tính chất dịch vụ GDĐH, quan điểm v đầu tư phát triển DGĐH, v cạnh tranh để nâng cao chất lượng giáo dục, v vai trò của giáo dục ĐHNCL đối v i x hội K t khảo sát cho thấy khác biệt quản trị trường ĐHCL ĐHNCL vấn đ hành – t chức, kinh t giáo dục, người x hội, v n hóa truy n thơng Trư c vấn đ điểm bất lợi ĐHNCL, xu th nay, chúng lại trở thành lợi th ch t chủ toàn phần mạng lại mà trường ĐHCL lúng túng 17 Những điểm mạnh chủ y u n n KTTT mang lại quy n t chủ cao phương diện: kinh t giáo dục, t chức máy, t chức đào tạo, đ tạo s n ng động, chủ động hoạch định chi n lược, huy động nguồn l c, hợp tác đầu tư, thi t k máy thu hút nguồn nhân l c Hạn ch s chồng ch o, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, xác, ti t kiệm chi phí, d dàng thay đ i 2.4.2 m yếu n uy n n ân K t khảo sát nhận thức v TCHT quản giáo dục ĐH cho thấy nhận thức đại phận cán quản lí, giảng viên, sinh viên x hội chưa đầy đủ, xác v chất TCHT quản nói chung vận dụng ti p cận quản sở giáo dục ĐH Khảo sát cho thấy đại học đ áp dụng quản theo TCHT chủ y u ti n hành cách t phát theo kinh nghiệm người trư c, chưa th c bản, khoa học Đi u cho thấy thành phần khảo sát m i nhận bi t hay vài khía cạnh TCHT quản nói chung quản đối v i sở giáo dục ĐH nói riêng, chưa nhận thức đầy đủ, tồn diện v vấn đ Những điểm y u xuất phát từ nguyên nhân sách đối v i ĐHNCL như, vấn đ sở hữu chưa tường minh, thi u công phân biệt công – tư, x hội kỳ thị, nguồn l c hạn hẹp, hành chưa tạo thuận lợi, mơ hình quản trị chưa rõ ràng, khó kh n thu hút trì nguồn nhân l c Nhìn chung hạn ch liên quan đ n lĩnh v c v hành – t chức, kinh t giáo dục, lĩnh v c người x hội, y u tố v n hóa để tạo k t cấu b n vững truy n thông để x hội đồng cảm xây d ng thương hiệu K t khảo sát cho thấy thành phần khảo sát nhận định v điểm y u chủ y u đứng phương diện tác động khách quan, mà chưa thấy y u k m xuất phát từ nguyên nhân chủ quan ết luận c ơn 2.1 Kể từ 1986 GDĐH NCL đ trải qua giai đoạn v i q trình chuyển đ i ch KT sang KTTT GDĐH NCL đ đạt thành t u đáng ghi nhận: (1) mạng lư i, qui mô, cấu GDĐH NCL không ngừng mở rộng; (2)chất lượng dịch vụ cải thiện, loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày tốt nhu cầu người học mục tiêu phát triển KTXH đất nư c;(3) đ số điển hình thành cơng, ngày khẳng định vai trò tín nhiệm x hội thông qua việc xây d ng phát triển thương hiệu nhà trường GDĐH NCL đ góp phần đáng kể mang lại nhi u nhân tố m i phát triển GDĐH phương diện KT, quản trị, hạch tốn, t chủ chịu trách nhiệm tồn phần 18 2.2 GDĐH NCL tồn số bất cập, hạn ch như: (1) ch , sách quản vĩ mơ đối v i GDĐH NCL chậm đ i m i, chí xa rời so v i th c ti n GD n n KTTT định hư ng XHCN; (2) Phần l n CSGDĐH NCL n ng l c cạnh tranh thấp so sánh v i GDĐH CL; (3) Khó kh n huy động, thu hút trì nguồn vốn đầu tư l n, tương xứng cho phát triển b n vững GDĐH NCL; (4) GDĐH NCL mang tính chất t phát, manh mún, thi u s quản giám sát nhà nư c 2.3 Những vấn đ nhận thức hạn ch chưa sâu sắc gi i QLGD, doanh nghiệp, GV SV v ĐHNCL quản ĐH NCL tập trung vào số phương diện: 1/ Tín nhiệm x hội ĐH NCL; 2/ Chênh vênh mơ hình quản trị doanh nghiệp quản sở ĐH; 3/ Lợi nhuận phi lợi nhuận GDĐH; 4/ Các giải pháp quản hiệu d a vào khoa học quản lí, khoa học KT CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 3.1 Định hƣớng phát triển đại học ngồi cơng lập Việt Nam Q trình tồn cầu hóa hội nhập quốc t v i bối cảnh th gi i bư c vào cách mạng công nghệ 4.0 tạo s cạnh tranh gay gắt lĩnh v c, mà cuối th c chất cạnh tranh v nguồn nhân l c chất lượng cao, l c lượng quy t định việc nâng cao n ng suất giá trị lao động Đi u đòi hỏi GDĐH Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ, trao quy n t chủ th c s thu hút nguồn l c từ x hội để phát triển X hội ngày phát triển, đời sống nhân dân nâng cao, tầng l p trung lưu nhu cầu học tập nâng cao trình độ gia t ng Báo cáo ngân hàng th gi i (WB) Việt Nam công bố n m 2018 cho thấy trung bình n m 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng l p trung lưu toàn cầu Như vậy, nhu cầu học đại học người dân l n đó, chắn khơng thể thi u vai trò khu v c ngồi công lập Trong mục tiêu thiên niên kỷ Liên hợp quốc, giáo dụcquan trọng GDĐH đ trở thành mục tiêu then chốt k hoạch phát triển b n vững giai đoạn 2015 – 2030; xác định rõ việc thi u công giáo dục đại học ngun nhân tình trạng đói nghèo, ngày học ĐH đ trở nhu cầu người để tìm ki m ngh nghiệp học để bi t, để khẳng định Trư c s tác động tình hình KTXH, th gi i dịch chuyển từ đào tạo tinh hoa sang đào tạo đại chúng học tập suốt đời nhằm đáp ứng nhu cầu tầng l p x hội 19 Đối v i Việt Nam, Nghị quy t Hội nghị TW n m Khóa XII đ xác định “phát triển KTTN trở thành động l c quan trọng n n KTTT định hư ng XHCN”, nhà nư c ti p tục hoàn thiện thể ch , sách nhằm khẳng định phát huy vai trò khu v c tư nhân, giáo dục 3.2 Các nguyên tắc đạo việc xây dựng giải pháp Việc xây d ng giải pháp quản CSGDĐH NCL theo TCHT cần tuân thủ nguyên tắc dư i (chi ti t mục 3.1 trang 101-102 toàn v n luận án) - Nguyên tắc hệ thống - Nguyên tắc phát triển - Nguyên tắc tuân thủ thể ch GD 3.3 Các giải pháp quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 3.3.1 T ết kế k n k ổ àn c ín , m y, tổ c c ệ t n n tr ờn t ôn qua p ơn p p àn c ín - tổ c c Giải pháp nhằm tạo khn kh hành thi t k máy, t chức hệ thống nhà trường cho thuận lợi th c quản nhà trường theo TCHT Mục tiêu quan trọng sử dụng sức mạnh quy n l c hành chính, tác động tích c c mạnh mẽ v n hóa t chức để gây ảnh hưởng đ n người nguồn l c vật chất nhằm nỗ l c đạt t i mục tiêu quản trường 3.3.2 Huy độn t đa c c n uồn lực k n tế côn n ệ tron n n tr ờn t ơn qua p ơn p p k n tế - côn n ệ Giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn l c kinh t cơng nghệ ngồi nhà trường, sử dụng nguồn l c cách hiệu quả, ti t kiệm để tác động tối ưu đ n người nhiệm vụ họ, hư ng t i nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục mà nhà trường cung cấp n n tảng CSVC – nội dung phương pháp giáo dục đại, ứng dụng thành t u khoa học công nghệ tiên ti n khu v c th gi i vào đào tạo, nghiên cứu, phát triển trường 3.3.3 P t tr n n uồn n ân lực n tr ờn t ôn qua p ơn p p tâm lý - xã ộ Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân l c trường đảm bảo v chất lượng số lượng, hợp v cấu, n ng l c ngh nghiệp, đạo đức ngh nghiệp v n hóa ngh nghiệp đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển trường, hư ng t i xây d ng cộng đồng nhà trường v n hóa t chức, đồng thuận, hài hòa lợi ích, th c sứ mạng nhà trường nói riêng hệ thống GDĐH NCL nói chung 3.3.4 Xây dựn tập t n tr ờn vữn mạn t ôn qua p ơn p p văn hóa - truyền t ơn Giải pháp d a vào sức mạnh v n hóa nhà trường truy n thơng nhằm tác động vào nhiệm vụ người tham gia theo hư ng “công bằng, văn minh - tôn trọng, thấu hiểu - động, nhạy bén –hiệu quả, chất 20 lượng - trách nhiệm tín nhiệm xã hội”, xây d ng tập thể nhà trường vững mạnh, vừa đáp ứng chuẩn m c chung cộng đồng, vừa thể sắc riêng trường V i giải pháp nêu trên, việc làm rõ mục tiêu giải pháp, NCS phân tích trình bày cụ thể Nội dung cách thức ti n hành; Đi u kiện để th c giải pháp nhằm t ng cường tính phù hợp khả thi giải pháp đ xuất (chi ti t trình bày trang 122-128 tồn v n luận án) 3.4 Mối quan hệ tính hệ thống giải pháp đề xuất Bốn giải pháp nêu mối quan hệ, tác động qua lại lẫn cách hệ thống theo mơ tả hình 3.1 trang 129 tồn v n luận án Trong đó, giải pháp tác động hành - t chức, th c chất u chỉnh thể ch áp dụng thể ch thay đ i kèm theo v t chức nhà trường, giữ vai trò đột phá, then chốt Chúng chủ y u giữ vai trò phát triển Giải pháp tác động đ n người-x hội giữ vai trò k t hợp sức mạnh để tạo động l c, đạo đức ngh nghiệp, v n hóa ngh nghiệp tính chuyên nghiệp lao động quản y u tố quy t định thành bại Những giải pháp lại giúp tạo d ng mơi trường giàu thơng tin, giàu giá trị v n hóa, giàu cơng nghệ giàu tài nguồn l c vật chất khác Các giải pháp kinh t -cơng nghệ vai trò tạo lập, d ng n n tảng Các giải pháp v n hóa-truy n thơng gắn li n v i q trình quy t định vai trò tạo thay đ i Trọng tâm ưu tiên hàng đầu giải pháp Hành chính-T chức Khi n nhân tố người-x hội trồi lên làm động l c Ti p theo, phương diện n định tác động v n hóa-truy n thông ưu tiên, y u tố trồi Cuối tác động kinh t -công nghệ để củng cố thành đ đạt tạo ti m n ng phát triển cao cho nhà trường (Paul Hersey, Kenneth Blanchard) Khi hành lang hành chính-t chức đ t i gi i hạn nó, trở nên gò bó cản trở phát triển (tức lạc hậu) lại bắt đầu chu trình quản m i v i thay đ i tạo m i khu v c hành chính-t chức Những nhân tố m i làm then chốt cho tác động người-x hội, v n hóa-truy n thông kinh t -công nghệ ti p sau ch tác động giải pháp quản tuân theo nguyên tắc vận động hệ thống 3.5 Khảo nghiệm giải pháp quản qua ý kiến chuyên gia 3.5 Tổ c c k ảo n ệm 3.5.1.1 Qui mô thành phần chuyên gia T ng số 278 người, 75 nhà quản ĐH CL, 75 nhà quản ĐH NCL, 67 chuyên gia từ doanh nghiệp, t chức trị-x hội ngh nghiệp 21 khác nhau, 61 giảng viên ĐH NCL 3.5.1.2 Nội dung hảo nghiệm Tính cần thi t giải pháp quản Tính khả thi giải pháp quản 3.5.1.3 Phương pháp ĩ thuật tiến hành Trao v n mơ tả chi ti t giải pháp quản sở ĐH NCL cho chuyên gia giải thích chi ti t yêu cầu nhận x t, đánh giá Đ nghị chuyên gia nghiên cứu kĩ v n trao đ i ý ki n n u thấy cần thi t hay thắc mắc Sử dụng kĩ thuật l a chọn t sở đọc suy nghĩ kĩ lưỡng v Items đ sẵn phi u hỏi Các chuyên gia chọn hay nhi u Items phù hợp v i quan điểm hay nhận thức Xử số liệu thu thống kê mơ tả thơng thường Phân tích định tính k t xử số liệu 3.5 ết k ảo n ệm K t khảo nghiệm v tính cần thi t tính khả thi giải pháp đ xuất NCS trình bày phân tích chi ti t bảng 3.1, 3.2, 3.3 hình 3.2 trang 131-134 tồn v n luận án Bảng 3.3 Hình 3.2 cho thấy đánh giá chung tất nhóm v tính cần thi t tính khả thi giải pháp quản x t mức Cao, Trung bình Thấp Nhìn chung, tính cần thi t tính khả thi đánh giá tương đương nhau, giải pháp tính khả thi thấp tính cần thi t Đi u hợp v mặt th c ti n Đánh giá giải pháp u chưa hợp tính khả thi cao tính cần thi t, giải pháp sai lệch tương đối đáng kể Khi mà tính khả thi cao tính cần thi t hiểu theo cách: 1/ Người đánh giá chưa suy x t kĩ; 2/ N u th c s đánh giá đ qua cân nhắc cẩn thận, giải pháp gây cho người ta ấn tượng d th c không cần thi t lắm, tức chưa “Đắt lắm” Tuy nhiên tỉ lệ đánh giá mặt tất nhóm đ u cao từ 70% cho đ n gần 90% k t luận giải pháp đảm bảo tính cần thi t tính khả thi, áp dụng th c ti n quản trường ĐH NCL 3.5 N ận xét c un Các giải pháp quản đ u tính cần thi t tính khả thi cao theo đánh giá 278 người v i thành phần khác CBQL ĐHCL, CBQL ĐH NCL, GVĐH NCL bên thứ gồm nhà tuyển dụng, hoạt động x hội, đ u nhận định tương đồng Đi u cho thấy giải pháp nội dung cụ thể, cấu trúc rõ ràng, thể cách giải quy t vấn đ cụ thể quản Tuy từ nhóm khác nhau, song người nhìn nhận giải pháp chỉnh thể tính hệ thống tồn nẹn Những giải pháp quản xác định thi t k sở phát nhi u y u k m 22 th c ti n quản ĐH NCL, d a vào ti p cận hệ thống, quan niệm khoa học đại Do nói chúng d áp dụng mang lại hiệu định 3.6 Nghiên cứu trƣờng hợp điển h nh NCS ti n hành thử nghiệm 01 t ng số 04 giải pháp đ xuất mục 3.2, giải pháp v “Hành – Tổ chức” Thử nghiệm ti n hành trường Đại học Tư thục Công nghệ Quản Hữu nghị (UTM) Thời gian ti n hành thử nghiệm 11 tháng, từ tháng 01 n m 2018 đ n tháng 11 n m 2018 thông qua quy trình gồm 03 bư c: (1) chuẩn bị xây d ng k hoạch triển khai th c k hoạch, (2) quan sát, mô tả trình triển khai th c k hoạch, (3) so sánh t ng hợp, vấn đối tượng cán quản lý, giảng viên, sinh viên v k t triển khai th c giải pháp K t t ng hợp từ bư c trên, đặc biệt bư c so sánh t ng hợp vấn đ cho thấy ệu ban đầu giải pháp (thể việc nhà trường đ ti t kiệm mức kinh phí 181,32 triệu đồng (chi ti t bảng 3.4) nhờ việc th c nội dung giải pháp “Hành – t chức” K t đ góp phần củng cố thêm sở lý luận th c ti n luận án Bảng 3.4 Kết thử nghiệm giải pháp Hành – Tổ chức TT Tiêu chí so sánh Năm 2017 Năm 2018 Mức tiết kiệm đƣợc so với năm 2017 Chi phí hành chính, v n 44.400.000 31.000.000 13.400.000 phòng phẩm (đồng) Chi phí điện, nư c 93.600.000 85.000.000 8.600.000 (đồng) Số lượng họp 127 85 Giảm 42 (cuộc họp) Chi phí phục vụ (đồng) 145.600.000 137.280.000 8.320.000 Số lượng đầu mối Giảm 02 đơn phòng, ban, trung tâm 26 đầu mối 24 đầu mối vị (đơn vị) Số lượng nhân s Giảm 04 nhân 35 nhân s 31 nhân s quản lý (người) s Số lượng nhân s Giảm 02 nhân hành chuyên 152 nhân s 150 nhân s s môn (người) Chi phí nhân s (đồng) 10.631.000.000 10.480.000.000 151.000.000 TỔNG SỐ TIỀN TIẾT KIỆM ĐƢỢC 181.320.000 (đồng) Nguồn: Theo ết th c nghiệm tính tốn N S 23 K t ý ki n vấn thành phần CBQL, GV, SV nhà trường đ u cho thấy đ tác động nâng cao nhận thức toàn trường v việc th c chủ trường đ i m i, làm thay đ i diện mạo, phong cách quản trị nhà trường, tác động đ n nâng cao chất lượng đào tạo, ti t kiệm chi phí, đảm bảo công khai minh bạch Nhận x t chung Qua t ng hợp số liệu đ cho k t cụ thể từ cải cách hành hính tái cấu t chức, máy đ mang lại hiệu kinh t th c thụ Đồng thời cho thấy đối tượng vấn khác đ u đồng thuận cao từ nhận thức hành động, u tỏ giải pháp đ đáp ứng lợi ích đối tượng mục tiêu nhà trường ết luận c ơn 3.1 Các giải pháp quản sở ĐH NCL theo ti p cận hệ thống xây d ng để áp dụng cấp trường song chúng đòi hỏi nhi u u kiện ngoại cảnh, thay đ i, cải thiện phù hợp thể ch GD ĐH, sách ch quản vĩ mơ 3.2 Các giải pháp tạo nên hệ thống tác động, liên quan mật thi t v i nhau, k thừa kinh nghiệm phong phú th c ti n GD ĐH NCL Tuy nhiên, định hư ng luận giải pháp ti p cận hệ thống Ti p cận giúp giải pháp ch tác động định 3.3 Những vấn đ cụ thể quản sở ĐH NCL đòi hỏi phải ti p tục nghiên cứu giải quy t d a vào thuy t ti p cận khác nhau, ti p cận hệ thống TCHT không phủ nhận cách ti p cận khác, nâng đỡ b trợ cho hàng loạt ti p cận giải pháp khác quản nhà trường Vì luận án đ thể s k t hợp TCHT v i ti p cận v n hóa t chức, ti p cận quản nguồn nhân l c, ti p cận tham gia, ti p cận đảm bảo chất lượng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Đ nhi u nghiên cứu dành cho giáo dục ĐH NCL TCHT cách ti p cận khoa học ph bi n quản chưa quan tâm quản sở ĐH NCL TCHT ngun tắc, nội dung kĩ thuật đặc thù, song phù hợp quản sở ĐH NCL n u áp dụng đắn Khi áp dụng TCHT quản sở ĐH NCL mang nhi u n t m i, không tập quán kinh nghiệm lâu Hệ thống quản phải x p lại tính hệ thống cao, máy, cấu t chức nhân s Hoạt động quản phải tuân theo nguyên tắc hệ thống, phải xử nội dung quản theo đòi hỏi 24 TCHT, phải ứng phó v i tác động thay đ i bên trong, bên theo qui luật hệ thống 1.2 GDĐH NCL đ trải qua giai đoạn từ 1986 v i trình chuyển đ i ch KT sang KTTT GDĐH NCL đ đạt thành t u đáng ghi nhận, đ số điển hình thành cơng, góp phần đáng kể mang lại nhi u nhân tố m i phát triển GDĐH phương diện KT, quản trị, hạch toán, t chủ chịu trách nhiệm tồn phần Tuy nhiên, hệ thống tồn số bất cập, hạn ch ch , sách quản vĩ mơ chưa thích hợp, chưa công bằng, nhi u trường ĐH NCL n ng l c cạnh tranh thấp, khó huy động, thu hút trì nguồn vốn đầu tư l n, chưa triệt để xử nhi u vấn đ , sở hữu t chức quản trị… Một số hạn ch nhận thức CB QLGD, doanh nghiệp, GV SV v ĐHNCL quản ĐH NCL tập trung vào số phương diện: 1/ Tín nhiệm x hội ĐH NCL; 2/ Chênh vênh mơ hình quản trị doanh nghiệp quản sở ĐH; 3/ Lợi nhuận phi lợi nhuận GDĐH; 4/ Các giải pháp quản hiệu d a vào khoa học quản lí, khoa học KT 1.3 Các giải pháp quản sở ĐH NCL theo ti p cận hệ thống xây d ng để áp dụng cấp trường song chúng đòi hỏi nhi u u kiện ngoại cảnh, thay đ i, cải thiện phù hợp thể ch GD ĐH, sách ch quản vĩ mơ Các giải pháp tạo nên hệ thống tác động, liên quan mật thi t v i nhau, k thừa kinh nghiệm phong phú th c ti n GD ĐH NCL Định hư ng luận giải pháp ti p cận hệ thống, giúp giải pháp ch tác động định.Những vấn đ cụ thể quản sở ĐH NCL đòi hỏi phải ti p tục nghiên cứu giải quy t d a vào thuy t ti p cận khác nhau, ti p cận hệ thống TCHT không loại trừ cách ti p cận khác, k t hợp,nâng đỡ b trợ cho hàng loạt ti p cận giải phápkhác quản nhà trường ti p cận v n hóa t chức, ti p cận quản nguồn nhân l c, ti p cận tham gia, ti p cận đảm bảo chất lượng v.v… Khuyến nghị Để th c cách hiệu giải pháp quản lý CSGDĐH NCL theo TCHT, NCS đ xuất số khuy n nghị đối v i Nhà nư c, Bộ GD&ĐT, Các UBND Tỉnh, Thành phố sở ĐH NCL (Chi ti t trình bày trang 148-150 tồn v n luận án) 25 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguy n Thanh Sơn (2017), "Đại học ngồi cơng lập, nhân tố hình thành phát triển n n giáo dục đại chúng", Tạp chí Giáo dục số 402 ( ỳ 2-3/2017) tr33 Nguy n Thanh Sơn (2017), "S phát triển giáo dục đại học ngồi cơng lập cần tư m i", Tạp chí Giáo dục số 406 ( ỳ 2-5/2017) tr62 Nguy n Thanh Sơn (2018), "Quản lý giáo dục đại học ngồi cơng lập theo cách ti p cận hệ thống", Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội ( ỳ 8/2018) tr78-86, số DOI: 0152 ... theo ti p cận hệ thống; C ơn : Th c trạng quản lí sở GDĐH NCL theo ti p cận hệ thống; C ơn 3: Các giải pháp quản lí sở GDĐH NCL theo ti p cận hệ thống CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO... hệ thống phân chia thành: 1/ Hệ thống t nhiên hệ thống nhân tạo; 2/ Hệ thống vật chất hệ thống tinh thần; 3/ Hệ thống đóng hệ thống mở; 4/ Hệ thống vô hệ thống hữu cơ; 5/ Hệ thống độc lập hệ thống. .. 30-32 tồn v n luận án 1.5 Quản lý sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 1.5.1 N uy n tắc quản lí sở o dục đạ ọc t eo t ếp cận ệ t n Quản lý CSGDĐH theo TCHT phải d a nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống (tt) , Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay