QCVN 16 2017 national technical regulationson products, goods of building materials

28 11 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:12

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 2.1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh và lưu thông trên thị trường Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 16:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials QCVN 16:2017/BXD HÀ NỘI – 2017 QCVN 16:2017/BXD MỤC LỤC Lời nói đầu Phần QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Giải thích từ ngữ 1.3 Quy định chung 1.4 Tài liệu viện dẫn PHẦN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 12 PHẦN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 28 Trách nhiệm quan quản lý 28 QCVN 16:2017/BXD Lời nói đầu QCVN 16:2017/BXD thay QCVN 16:2014/BXD QCVN 16:2017/BXD Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường trình duyệt ban hành kèm theo theo Thơng tư số ……/2017/TT-BXD ngày … tháng … năm 2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng QCVN 16:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.1.1 Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu Bảng 2.1, Phần 2, thuộc Nhóm theo quy định Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau gọi tắt sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) sản xuất nước, nhập khẩu, kinh doanh lưu thông thị trường Việt Nam 1.1.2 Quy chuẩn khơng áp dụng cho sản phẩm, hàng hố vật liệu xây dựng nhập dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hố q cảnh 1.2 Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn này, từ ngữ hiểu sau: 1.2.1 Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng thuộc nhóm sản phẩm, hàng hoá điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý mục đích tiềm ẩn khả gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường 1.2.2 Clanhke xi măng sản phẩm chứa pha (khống) có tính chất kết dính thủy lực, nhận cách nung đến nhiệt độ kết khối nóng chảy hỗn hợp nguyên liệu xác định (phối liệu) 1.2.3 Xi măng chất kết dính thủy dạng bột mịn, trộn với nước tạo thành dạng hồ dẻo có khả đóng rắn khơng khí nước nhờ phản ứng hóa lý thành vật liệu dạng đá 1.2.4 Phụ gia cho xi măng bê tông vật liệu vô thiên nhiên nhân tạo dạng bột mịn nghiền mịn, đưa vào trình nghiền xi măng trộn bê tơng nhằm mục đích cải thiện tính chất xi măng, thành phần cấp phối hạt cấu trúc đá xi măng bê tông 1.2.5 Kính xây dựng loại sản phẩm kính sử dụng lắp đặt cơng trình xây dựng QCVN 16:2017/BXD 1.2.6 Gạch, đá ốp lát sản phẩm gạch, đá dạng có nguồn gốc nhân tạo tự nhiên, hồn thiện chưa hoàn thiện cạnh/bề mặt, dùng để ốp lát cho cơng trình xây dựng 1.2.7 Gạch đặc đất sét nung sản phẩm sản xuất từ đất sét (có thể pha phụ gia) phương pháp đùn dẻo, không tạo lỗ rỗng trình tạo hình nung nhiệt độ thích hợp 1.2.8 Gạch rỗng đất sét nung sản phẩm sản xuất từ đất sét (có thể pha phụ gia) phương pháp đùn dẻo, có tạo lỗ rỗng q trình tạo hình nung nhiệt độ thích hợp 1.2.9 Gạch bê tông sản phẩm sản xuất từ hỗn hợp bê tông, bao gồm xi măng, cốt liệu, nước, có khơng có phụ gia khống phụ gia hố học 1.2.10 Gạch bê tơng bọt, khí khơng chưng áp sản phẩm bê tơng bọt, bê tơng khí đóng rắn điều kiện khơng chưng áp, chế tạo từ hệ xi măng poóc lăng, nước, chất tạo bọt khí, có khơng có cốt liệu mịn, phụ gia khoáng phụ gia hoá học 1.2.11 Gạch bê tơng khí chưng áp sản phẩm bê tơng khí đóng rắn điều kiện chưng áp (gọi tắt gạch AAC), chế tạo từ hỗn hợp vật liệu cát thạch anh, vôi, thạch cao nghiền mịn, xi măng, nước chất tạo khí 1.2.12 Cốt liệu vật liệu rời nguồn gốc tự nhiên nhân tạo có thành phần hạt xác định, nhào trộn với xi măng nước, tạo thành bê tông vữa Theo kích thước hạt, cốt liệu phân cốt liệu nhỏ cốt liệu lớn 1.2.13 Cốt liệu nhỏ hỗn hợp hạt cốt liệu có kích thước từ 0,14 mm đến mm Cốt liệu nhỏ cát tự nhiên, cát nghiền hỗn hợp từ cát tự nhiên cát nghiền Cát tự nhiên hỗn hợp hạt cốt liệu nhỏ hình thành q trình phong hố đá tự nhiên Cát nghiền hỗn hợp hạt cốt liệu có kích thước nhỏ mm thu đập nghiền từ loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc 1.2.14 Cốt liệu lớn hỗn hợp hạt cốt liệu có kích thước từ mm đến 70 mm Cốt liệu lớn đá dăm, sỏi, sỏi dăm (đập nghiền từ sỏi) hỗn hợp từ đá dăm sỏi hay sỏi dăm 1.2.15 Cửa kết cấu lắp đặt tường vách ngăn đến sát (sàn) phục vụ việc lại hai không gian QCVN 16:2017/BXD 1.2.16 Cửa sổ kết cấu che chắn ô cửa, lắp đặt tường bao bên ngồi cơng trình, đóng mở để điều tiết ánh sáng, gió, mưa hắt, thơng thống 1.2.17 Sơn tường dạng nhũ tương hệ sơn phân tán hòa tan nước, sử dụng để sơn trang trí hồn thiện cơng trình 1.2.18 Chất hữu dễ bay (VOC - Volatile Organic Compounds) chất hữu dạng rắn và/hoặc lỏng bay tự nhiên điều kiện áp suất khí nhiệt độ thường, có khả gây nguy hại cho người môi trường 1.2.19 Lô sản phẩm tập hợp loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng có thơng số kỹ thuật sản xuất đợt dây chuyền cơng nghệ 1.2.20 Lơ hàng hóa tập hợp loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng xác định số lượng, có nội dung ghi nhãn, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập địa điểm phân phối, tiêu thụ thị trường 1.2.21 Mẫu điển hình sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mẫu đại diện cho kiểu, loại cụ thể sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo dạng thiết kế, điều kiện sử dụng loại nguyên vật liệu 1.3 Quy định chung 1.3.1 Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải đảm bảo khơng gây an tồn q trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý mục đích 1.3.2 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập phải kê khai chủng loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định Bảng 2.1, Phần Nếu chưa rõ, cần phối hợp với tổ chức đánh giá phù hợp để thực việc định danh chủng loại sản phẩm Tên sản phẩm nêu Bảng 2.1, Phần quy định dựa theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) quốc tế 1.3.3 Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng quy định Bảng 2.1, Phần lưu thông thị trường phải có chứng nhận hợp quy, cơng bố hợp quy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy quan chuyên ngành Dấu hợp quy sử dụng trực tiếp sản phẩm bao gói nhãn gắn sản phẩm chứng chất lượng, tài liệu kỹ thuật sản phẩm 1.3.4 Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải thực chứng nhận hợp quy công bố hợp quy Tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khơng phải thực chứng nhận hợp quy công bố hợp quy phải có chứng chứng minh sản phẩm, hàng hóa kinh doanh, sử dụng chứng nhận hợp quy công bố hợp quy QCVN 16:2017/BXD 1.4 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm cơng bố áp dụng phiên nêu Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm cơng bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) 1.4.1 Sản phẩm clanhke xi măng, xi măng, phụ gia cho xi măng bê tơng TCVN 141:2008, Xi măng pc lăng - Phương pháp phân tích hóa học TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ TCVN 6017:2015, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết độ ổn định TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6068:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sunphat TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6882:2001, Phụ gia khống cho xi măng TCVN 7024:2013, Clanhke xi măng pc lăng TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát TCVN 7713:2007, Xi măng - Xác định thay đổi chiều dài vữa dung dịch sunphat TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học TCVN 8826:2011, Phụ gia hố học cho bê tơng TCVN 9339:2012, Bê tông vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH máy đo pH TCVN 9807:2013, Thạch cao dùng để sản xuất xi măng TCVN 10302:2014, Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tơng, vữa xây xi măng TCVN 11833:2017, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng 1.4.2 Sản phẩm kính xây dựng TCVN 7218:2002, Kính xây dựng - Kính - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7219:2002, Kính xây dựng - Phương pháp thử TCVN 7364:2004, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp kính dán an tồn nhiều lớp QCVN 16:2017/BXD TCVN 7368:2013, Kính xây dựng - Kính dán an tồn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập TCVN 7455:2013, Kính xây dựng - Kính phẳng tơi nhiệt TCVN 7528:2005, Kính xây dựng - Kính phủ phản quang TCVN 7624:2007, Kính gương - Kính gương tráng bạc phương pháp hóa học ướt Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7625:2007, Kính gương - Phương pháp thử TCVN 8261:2009, Kính xây dựng - Phương pháp thử Xác định ứng suất bề mặt ứng suất cạnh kính phương pháp quang đàn hồi khơng phá hủy sản phẩm TCVN 9808:2013, Kính xây dựng - Kính phủ xạ thấp 1.4.3 Sản phẩm gạch, đá ốp lát TCVN 4732:2007, Đá ốp lát tự nhiên TCVN 6415:2005, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử TCVN 7483:2005, Gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7745:2007, Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8057:2009, Đá ốp lát nhân tạo sở chất kết dính hữu 1.4.4 Sản phẩm cửa sổ, cửa TCVN 5839:1994, Nhôm hợp kim nhôm - Thanh, thỏi, ống profin - Tính chất lý TCVN 5910:1995, Nhơm hợp kim nhôm gia công áp lực - Thành phần hóa học dạng sản phẩm TCVN 7451:2004, Cửa sổ cửa khung nhựa cứng U-PVC TCVN 7452:2004, Cửa sổ cửa - Phương pháp thử TCVN 9366:2012, Cửa đi, cửa sổ BS EN 477, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass BS EN 479, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors Determination of heat reversion BS EN 12608:2016, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors Classification, requirements and test methods Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà cơng trình QCVN 16:2017/BXD 1.4.5 Sản phẩm vật liệu xây TCVN 1450:2009, Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1451:1998, Gạch đặc đất sét nung TCVN 6355:2009, Gạch xây - Phương pháp thử TCVN 6477:2016, Gạch bê tông TCVN 7959:2011, Bê tơng nhẹ - Gạch bê tơng khí chưng áp (AAC) TCVN 9029:2011, Bê tông nhẹ - Gạch bê tơng bọt, khí khơng chưng áp - u cầu kỹ thuật TCVN 9030:2011, Bê tông nhẹ - Gạch bê tơng bọt, khí khơng chưng áp - Phương pháp thử 1.4.6 Sản phẩm cốt liệu cho bê tông vữa TCVN 344:1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunphat sunphit TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7572:2006, Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông vữa 1.4.7 Sản phẩm vật liệu xây dựng khác TCVN 2090:2007, Sơn, vecni nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu TCVN 2097:2015, Sơn vecni - Phép thử cắt TCVN 4435:2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử TCVN 6148:2007, Ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phương pháp thử thông số TCVN 6149:2007, Ống, phụ tùng hệ thống phụ tùng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên TCVN 7434:2004, Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo TCVN 8256:2009, Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8257:2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử TCVN 8652:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8653:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử TCVN 9188:2012, Amiăng Crizơtin để sản xuất sóng amiăng xi măng ASTM C471M-16a, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Gypsum and Gypsum Products 10 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, khơng lớn 10,0 Hàm lượng anhydric sunphuric (SO 3), %, khơng lớn Xi măng pc lăng bền sun phát Cường độ nén 14 Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát Bảng TCVN 6067:2004 Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, khơng lớn 10,0 Hàm lượng nung (MKN), %, không lớn 3,0 Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn 5,0 Hàm lượng anhydric sunphuric (SO 3), %, không lớn 2,5 Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn 1,0 Hàm lượng C3A, %, không lớn 3,5 Tổng hàm lượng (C 4AF+ 2C3A), %, không lớn 3,5 Cường độ nén Phương pháp thử Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) TCVN 6017:2015 trí khác lơ Mẫu gộp tối thiểu TCVN 141:2008 10kg trộn từ mẫu cục TCVN 6016:2011 Mẫu cục lấy tối thiểu 10 vị TCVN 6017:2015 trí khác lô Mẫu gộp tối thiểu 10kg trộn từ mẫu cục 2523.90.00 TCVN 141:2008 Hàm lượng C3A C4AF tính theo thích Bảng 1, TCVN 6067:2004 25,0 Theo quy định Theo quy định Mẫu cục TCVN 7711:2013 TCVN 7711:2013 lấy tối thiểu 10 vị Độ ổn định thể tích Le 10 TCVN 6017:2015 trí khác lơ Mẫu gộp tối thiểu chatelier, mm, không lớn 2523.90.00 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Độ bền sun phát Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng Bảng TCVN 7711:2013 Hệ số kiềm tính K, khơng nhỏ 1,6 Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn: Phương pháp thử TCVN 7713:2007 10kg trộn từ mẫu cục TCVN 4315:2007 TCVN 4315:2007 - ngày 55,0 - 28 ngày 75,0 Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn 10,0 Phụ gia tro bay hoạt tính Tro bay dùng cho bê tông vữa xây: dùng cho bê tông, vữa xây Hàm lượng canxi ôxit tự Bảng xi măng (CaOtd) TCVN 10302:2014 TCVN 141:2008 Hàm lượng nung (MKN) TCVN 8262:2009 Hàm lượng kiềm có hại TCVN 6882:2001 Hàm lượng ion clo (Cl ) Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff Lấy 10 vị trí khác nhau, vị trí lấy khoảng 4kg TCVN 141:2008 Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi SO3 - Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) Mẫu đơn lấy vị trí khác lơ, vị trí lấy tối thiểu kg Mẫu thử lấy từ hỗn hợp mẫu đơn theo phương pháp chia tư TCVN 8826:2011 Phụ lục C TCVN 10302:2014 Tro bay dùng cho xi măng: Hàm lượng nung (MKN) Hàm lượng SO3 Bảng TCVN 8262:2009 TCVN 10302:2014 TCVN 141:2008 15 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Hàm lượng canxi ôxit tự (CaOtd) 16 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hồ tan) TCVN 8262:2009 Chỉ số hoạt tính cường độ xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng TCVN 6882:2001 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff Phụ lục C TCVN 10302:2014 Hàm lượng CaSO 4.2H2O, %, không nhỏ 75 Hàm lượng phospho pentoxide hòa tan (P 2O5 hòa tan), %, không lớn 0,1 Hàm lượng phospho pentoxide tổng (P 2O5 tổng), %, không lớn 0,7 TCVN 9807:2013 Mẫu lấy khơng 10 vị trí khác Phụ lục A TCVN 11833:2017 cho đại diện cho lô thạch cao, trộn mẫu, dùng phương pháp chia tư để lấy mẫu trung bình khoảng 10 kg Hàm lượng fluoride tan nước (F-hòa tan), %, khơng lớn 0,02 Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng), %, không lớn 0,6 pH, không nhỏ 6,0 TCVN 9339:2012 Chỉ số hoạt độ phóng xạ an tồn (I), khơng lớn Phụ lục D TCVN 11833:2017 Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng, giờ, nhỏ TCVN 6017:2015 Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) Mức ăn mòn cốt thép so Không thay đổi Phụ lục B với xi măng đối chứng dạng đường cong TCVN 11833:2017 điện - thời gian II Kính xây dựng Kính Kính màu hấp thụ nhiệt Kính phủ phản quang Kính phẳng tơi nhiệt (a) Sai lệch chiều dày Bảng TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước ≥ (600x600)mm Khuyết tật ngoại quan Bảng TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002 Độ truyền sáng Bảng TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002 Sai lệch chiều dày Bảng TCVN 7529:2005 TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước ≥ (600x600)mm Khuyết tật ngoại quan Bảng TCVN 7529:2005 TCVN 7219:2002 Sai lệch chiều dày độ cong vênh kính Quy định theo tiêu TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước chuẩn sản phẩm ≥ (600x600)mm kính nguyên liệu Khuyết tật ngoại quan Bảng TCVN 7528:2005 TCVN 7219:2002 Hệ số phản xạ lượng ánh sáng mặt trời Bảng TCVN 7528:2005 TCVN 7528:2005 Độ bền mài mòn Bảng TCVN 7528:2005 TCVN 7528:2005 mẫu, kích thước ≥ (100x100)mm Sai lệch chiều dày Bảng TCVN 7455:2013 TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước ≥ (600x600)mm Khuyết tật ngoại quan Không cho phép TCVN 7219:2002 7005.21.90 7005.21.90 7005.10.90 7007.19.90 17 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Ứng suất bề mặt, MPa, không nhỏ hơn: - Kính tơi nhiệt an tồn 69 - Kính bán tơi 24 Thử phá vỡ mẫu kính tơi nhiệt an toàn Bảng TCVN 7455:2013 Phương pháp thử Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) TCVN 8261:2009 TCVN 7455:2013 Độ bền va đập kính tơi nhiệt an tồn: - Độ bền va đập bi rơi Bảng TCVN 7455:2013 TCVN 7368:2013 - Độ bền va đập lắc 18 Kính dán nhiều lớp kính dán an tồn nhiều lớp(a) Kính phủ xạ thấp mẫu, kích thước (610x610)mm mẫu, kích thước (1900x860)mm Sai lệch chiều dày TCVN 7364-5:2004 TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước ≥ (600x600)mm Khuyết tật ngoại quan TCVN 7364-6:2004 TCVN 7364-6:2004 Độ bền chịu nhiệt độ cao TCVN 7364-2:2004 TCVN 7364-4:2004 Độ bền va đập bi rơi TCVN 7364-2:2004 TCVN 7368:2013 mẫu, kích thước (610x610)mm Độ bền va đập lắc TCVN 7364-2:2004 TCVN 7368:2013 mẫu, kích thước (1900x860)mm Sai lệch chiều dày TCVN 9808:2013 Khuyết tật ngoại quan Bảng 2, TCVN 9808:2013 TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước TCVN 9808:2013 ≥ (600x600)mm 7007.29.90 mẫu, kích thước (300x100)mm 7005.10.90 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Kính gương tráng bạc Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Sai lệch chiều dày Bảng TCVN 7624:2007 TCVN 7219:2002 mẫu, kích thước ≥ (600x600)mm Khuyết tật ngoại quan Phụ lục A TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002 0,15 TCVN 7625:2007 Độ bám dính lớp sơn phủ, %, khơng nhỏ Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) 7009.91.00 mẫu, kích thước (100x100)mm Đối với sản phẩm kính phẳng tơi nhiệt, kính dán nhiều lớp kính dán an tồn nhiều lớp (thứ tự 4, 5, mục II, Bảng 2.1), nhà sản xuất, nhập phải cung cấp mẫu thử kèm theo lơ hàng, số lượng kích thước mẫu thử phù hợp với yêu cầu nêu Bảng 2.1 Nhà sản xuất, nhập phải chịu trách nhiệm phù hợp đồng mẫu thử so với sản phẩm, hàng hóa thuộc lơ hàng tương ứng (a) III Gạch, đá ốp lát Gạch gốm ốp lát ép bán khô(b) Độ hút nước TCVN 6415-3:2005 Độ bền uốn TCVN 6415-4:2005 viên gạch nguyên 6907.90.10 (đối với sản phẩm không tráng men) 6908.90.11 (đối với sản phẩm tráng men) viên gạch nguyên 6907.90.10 (đối với sản Độ chịu mài mòn: - Độ chịu mài mòn sâu (đối với gạch khơng phủ men) - Độ chịu mài mòn bề mặt (đối với gạch phủ men) Hệ số giãn nở nhiệt dài Hệ số giãn nở ẩm Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (b) Độ hút nước Bảng TCVN 7745:2007 TCVN 6415-6:2005 TCVN 6415-7:2005 TCVN 6415-8:2005 TCVN 6415-10:2005 TCVN 6415-3:2005 19 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Độ bền uốn Phương pháp thử Quy cách mẫu TCVN 6415-4:2005 phẩm không tráng men) 6908.90.11 (đối với sản phẩm tráng men) Độ chịu mài mòn: - Độ chịu mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men) TCVN 6415-6:2005 - Độ chịu mài mòn bề mặt men (đối với gạch phủ men) TCVN 6415-7:2005 Hệ số giãn nở nhiệt dài Bảng TCVN 7483:2005 Hệ số giãn nở ẩm Đá ốp lát nhân tạo sở chất kết dính hữu 20 Đá ốp lát tự nhiên TCVN 6415-8:2005 TCVN 6415-10:2005 Độ bền uốn, MPa, không nhỏ 40 TCVN 6415-4:2005 mẫu kích thước (100x200) mm Độ chịu mài mòn sâu, mm3, khơng lớn 175 TCVN 6415-6:2005 mẫu kích thước (100x100) mm TCVN 6415-18:2005 Bảng TCVN 4732:2007 TCVN 6415-4:2005 Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Mohs, không nhỏ Độ bền uốn Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) mẫu kích thước (100x200) mm 6810.19.10 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Độ chịu mài mòn Phương pháp thử Quy cách mẫu TCVN 4732:2007 Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) 2515.12.20 (đối với đá hoa) 2516.12.20 (đối với đá granit) 2515.20.00 (đối với đá vôi) 2515.20.20 (đối với đá cát kết) (b) Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn 1500 m Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1, 2, mục III, Bảng 2.1), quy định cụ thể quy cách mẫu tiêu kỹ thuật cần kiểm tra sau: - Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ cm (có thể dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): yêu cầu kiểm tra chất lượng 01 tiêu số 1; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên không nhỏ 0,25 m - Đối với gạch có kích thước cạnh từ cm đến nhỏ 10 cm (có thể dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): yêu cầu kiểm tra chất lượng 02 tiêu số 1, 4; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên không nhỏ 0,25 m - Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ 20 cm: yêu cầu kiểm tra 04 tiêu số 1, 3, 4, Số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên không nhỏ 0,36 m - Đối với gạch có kích thước cạnh lớn 20 cm: yêu cầu kiểm tra đủ 05 tiêu số 1, 2, 3, 4, Số lượng mẫu: viên gạch nguyên IV Cửa sổ, cửa Cửa sổ, cửa khung nhựa cứng U-PVC Độ bền áp lực gió Độ kín nước Bảng TCVN 7451:2004 TCVN 7452-3:2004 TCVN 7452-2:2004 Lấy 02 sản phẩm lô sản phẩm 3925.20.00 21 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Cửa sổ, cửa gỗ Chỉ tiêu kỹ thuật Độ bền áp lực gió Độ bền chịu va đập Độ kín nước Cửa sổ, cửa kim loại Độ bền áp lực gió Độ kín nước 22 Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ cửa Độ bền kéo Thanh profile poly(vinyl clorua) khơng hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ cửa Độ ổn định kích thước sau lưu hóa nhiệt Độ dãn dài Thành phần hóa học Mức yêu cầu Bảng TCVN 9366-1:2012 Phương pháp thử TCVN 7452-3:2004 Phụ lục C TCVN 9366-1:2012 Khơng có nước thâm nhập TCVN 7452-2:2004 Bảng TCVN 9366-2:2012 TCVN 7452-3:2004 Khơng có nước thâm nhập TCVN 7452-2:2004 TCVN 5839:1994 TCVN 5910:1995 Lấy 02 sản phẩm lô sản phẩm 4418.10.00 (đối với cửa sổ) 4418.20.00 (đối với cửa đi) Lấy 02 sản phẩm lô sản phẩm 7308.30.00 (đối với cửa làm thép) 7610.10.00 (đối với cửa làm hợp kim nhôm) Lấy ngẫu nhiên tối thiểu ba vị trí Mỗi vị trí lấy 01 TCVN 5910:1995 có chiều dài tối thiểu 0,5 m TCVN 5839:1994 EN 479 (c) Độ bền va đập bi rơi profile EN 477 (c) Ngoại quan mẫu thử sau lưu hóa nhiệt 150 0C EN 478 (c) BS EN 12608:2016 Quy cách mẫu (c) Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) Mỗi loại thanh, dài khoảng 1m 7604.29.10 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Độ bền góc hàn profile, MPa, khơng nhỏ Mức u cầu 25 Phương pháp thử TCVN 7452-4:2004 Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) Nhà sản xuất cung cấp 03 mẫu thử có kích thước quy định tiêu chuẩn TCVN 7452-4:2004 Đối với mức yêu cầu phương pháp thử quy định theo tiêu chuẩn nước ngồi, cơng bố tiêu chuẩn quốc gia tương đương dựa tiêu chuẩn nước ngồi cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (c) V Cốt liệu cho bê tông vữa Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông vữa Thành phần hạt Bảng TCVN 7570:2006 TCVN 7572-2:2006 Hàm lượng tạp chất: - Sét cục tạp chất dạng cục - Hàm lượng bụi, bùn, sét Bảng TCVN 7570:2006 TCVN 7572-8:2006 Tạp chất hữu Không thẫm màu chuẩn TCVN 7572-9:2006 Hàm lượng ion clo (Cl -)(d) Bảng TCVN 7570:2006 TCVN 7572-15:2006 Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 Thành phần hạt Bảng TCVN 7570:2006 TCVN 7572-2:2006 Mác đá dăm TCVN 7570:2006 TCVN 7572-10:2006 Độ nén dập xi lanh sỏi sỏi dăm Bảng TCVN 7570:2006 TCVN 7572-11:2006 Khả phản ứng kiềm silic Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông Lấy 10 vị trí khác nhau, vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn mẫu, chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 60 kg 23 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Mức yêu cầu Phương pháp thử Hàm lượng bụi, bùn, sét Bảng TCVN 7570:2006 TCVN 7572-8:2006 Tạp chất hữu sỏi Không thẫm màu chuẩn TCVN 7572-9:2006 0,01% TCVN 7572-15:2006 Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 Thành phần hạt (e) Bảng TCVN 9205:2012 TCVN 7572-2:2006 Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ 75 µm(e) TCVN 9205:2012 TCVN 9205:2012 Hàm lượng hạt sét, %, không lớn TCVN 344:1986 Hàm lượng ion clo (Cl -), không vượt (d) Bảng TCVN 9205:2012 TCVN 7572-15:2006 Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 Chỉ tiêu kỹ thuật Hàm lượng ion clo (Cl -), không vượt (d) Khả phản ứng kiềm silic Cát nghiền cho bê tông vữa Khả phản ứng kiềm silic (d) Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) Lấy 10 vị trí khác nhau, vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn mẫu, chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl - vượt quy định tổng hàm lượng ion Cl - m bê tông từ tất nguồn vật liệu chế tạo, không vượt 0,6 kg bê tông cốt thép thường không vượt 0,3 kg bê tông cốt thép dự ứng lực (e) Có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 µm 75 µm khác với quy định kết thí nghiệm cho thấy khơng ảnh hưởng đến chất lượng bê tông vữa VI Vật liệu xây Gạch đặc đất sét nung 24 Độ bền nén uốn Bảng TCVN 1451:1998 TCVN 6355-2÷3:2009 Lấy 15 viên từ lơ 6904.10.00 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Độ hút nước, % Gạch rỗng đất sét nung Cường độ nén uốn Độ hút nước, %, không lớn Mức yêu cầu Phương pháp thử Lớn nhỏ 18 TCVN 6355-4:2009 Bảng TCVN 1450:2009 TCVN 6355-2÷3:2009 16 TCVN 6355-4:2009 Chiều dày thành, vách, mm, không nhỏ hơn: Gạch bê tơng - Thành ngồi lỗ rỗng 10 - Vách ngăn lỗ rỗng Cường độ nén, MPa Độ hút nước, % Gạch bê tơng khí chưng áp Cường độ nén (AAC) Khối lượng thể tích khơ Độ co khơ, mm/m, khơng lớn Gạch bê tơng bọt, khí không chưng áp Cường độ nén Khối lượng thể tích khơ Độ co khơ, mm/m, khơng lớn VII Quy cách mẫu Lấy 15 viên từ lơ Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) 6904.10.00 TCVN 6355-1:2009 Bảng TCVN 6477:2016 Lấy 10 viên TCVN 6477:2016 từ lô 6810.11.00 Bảng TCVN 7959:2011 Lấy 15 viên từ lô 6810.11.00 Lấy 15 viên từ lô 6810.11.00 Lấy tối thiểu hai vị trí Mỗi vị trí lấy 6811.40.10 0,2 Bảng TCVN 9029:2011 TCVN 7959:2011 TCVN 9030:2011 Vật liệu xây dựng khác Tấm sóng amiăng xi măng Thời gian xuyên nước, giờ, không nhỏ 24 TCVN 4435:2000 25 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng sóng, N/m, không nhỏ Amiăng crizôtin để sản xuất sóng amiăng xi măng Tấm thạch cao (f) 3500 ngẫu nhiên tối thiểu 01 nguyên 6812.93.00 Cường độ chịu uốn TCVN 8256:2009 TCVN 8257-3:2009 6809.11.00 Độ biến dạng ẩm TCVN 8256:2009 TCVN 8257-5:2009 Độ hút nước (chỉ áp dụng cho thạch cao chịu ẩm; ốp ngồi; lớp lót nhà) TCVN 8256:2009 TCVN 8257-6:2009 Lấy ngẫu nhiên với số lượng không nhỏ 0,2 % tổng số thạch cao lô hàng số lượng mẫu gộp không nhỏ 02 10 ASTM C471M-16a (c) Sơn tường dạng nhũ tương Độ bám dính, điểm, khơng lớn - Sơn phủ nội thất 100 - Sơn phủ ngoại thất 1200 Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ 26 Quy cách mẫu Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 5kg Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn: Phương pháp thử Loại amiăng dùng để sản Amiăng crizơtin TCVN 9188:2012 xuất sóng amiăng xi măng khơng lẫn khống vật nhóm amfibơn Hợp chất lưu huỳnh dễ bay (Orthorhombic cyclooctasulfur – S ), ppm, không lớn Mức yêu cầu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) Ống Polyvinyl clorua không Độ bền ngắn hạn với áp hóa dẻo (PVC-U) dùng cho suất bên 50 TCVN 2097:2015 Lấy mẫu theo TCVN 2090:2007 với mẫu gộp không nhỏ lít TCVN 8653-4:2012 3209.10.90 TCVN 8653-5:2012 Khơng bị hư hỏng TCVN 6149:2007 thử Lấy ngẫu nhiên tối thiểu vị trí Mỗi 3917.23.00 QCVN 16:2017/BXD TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp thử hệ thống cấp nước đặt ngầm mặt đất điều kiện có áp suất Độ bền kéo, MPa, không nhỏ 45 TCVN 7434-2:2004 Độ dãn dài đứt, %, không nhỏ 80 TCVN 7434-2:2004 Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước Độ bền thủy tĩnh 20 0C Độ dãn dài đứt, %, không nhỏ Mức yêu cầu Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng nước lạnh Độ bền với áp suất bên trong: - Ở 200C, - Ở 950C, 22 Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc, %, khơng lớn Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập (HS) vị trí lấy hai đoạn ống, đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m Không bị hư hỏng TCVN 6149:2007 Lấy ngẫu nhiên thử tối thiểu vị trí Mỗi vị trí lấy hai đoạn 350 TCVN ống, đoạn có 7434-1:2004 chiều dài tối thiểu 1,0 m Không bị phá hủy suốt phép thử TCVN 6149:2007 Lấy ngẫu nhiên tối thiểu vị trí Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, đoạn có chiều dài tối thiểu Phương pháp B 1,0 m TCVN 6148:2007 Đối với mức yêu cầu phương pháp thử quy định theo tiêu chuẩn nước ngoài, công bố tiêu chuẩn quốc gia tương đương dựa tiêu chuẩn nước ngồi cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (c) ) Trường hợp thạch cao có chiều dày nằm ngồi mức sai lệch chiều dày so với kích thước danh nghĩa nêu tiêu chuẩn TCVN 8256:2009 loại phải áp dụng theo mức yêu cầu kỹ thuật thạch cao có chiều dày lớn gần (f 27 PHẦN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Trách nhiệm quan quản lý: Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường - Bộ Xây dựng quan đầu mối quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: - Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy; Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng - Kiểm tra, đánh giá lực đề xuất Bộ Xây dựng định định công bố tổ chức chứng nhận hợp quy; Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động tổ chức chứng nhận hợp quy Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng quan đầu mối có trách nhiệm: - Theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý hoạt động đăng ký hợp quy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường kiểm tra, đánh giá lực đề xuất Bộ Xây dựng định định công bố tổ chức chứng nhận hợp quy; - Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, cơng bố hợp quy; Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng công bố hợp quy; - Tổ chức kiểm tra hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: - Tiếp nhận công bố hợp quy tổ chức, nhân sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; - Quản lý, tra, kiểm tra hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng địa bàn; tổng hợp hoạt động chứng nhận hợp quy gửi báo cáo Bộ Xây dựng theo định kỳ tháng/lần đột suất theo yêu cầu ... Bộ trưởng Bộ Xây dựng QCVN 16:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials PHẦN QUY ĐỊNH... (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass BS EN 479, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for... THUẬT 12 PHẦN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 28 Trách nhiệm quan quản lý 28 QCVN 16:2017/BXD Lời nói đầu QCVN 16:2017/BXD thay QCVN 16:2014/BXD QCVN 16:2017/BXD Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: QCVN 16 2017 national technical regulationson products, goods of building materials, QCVN 16 2017 national technical regulationson products, goods of building materials, Mức ăn mòn cốt thép so với xi măng đối chứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay