Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:08

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT: CHỮ HOA L I MỤC TIÊU: Rèn kỹ viết chữ biết viết chữ L hoa theo cỡ vừa nhỏ Biết viết ứng dụng cụm từ: Lá lành đùm rách theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét, nối chữ quy định II CHUẨN BỊ: - Mẫu chữ viết hoa L - Bảng phụ viết câu ứng dụng dòng kẻ li III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Kiểm tra cũ: - Viết bảng chữ: K - HS viết bảng - Nhắc lại cụm từ ứng dụng: Kề vai sát cánh - HS đọc - Cả lớp viết bảng con: Kề - Nhận xét B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu Hướng dẫn viết chữ hoa L: 2.1 Hướng dẫn HS quan sát chữ L: - Giới thiệu mẫu chữ - HS quan sát - Chữ có độ cao li ? - Cao li - Gồm đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang - Chữ L gồm nét - Là kết hợp nét cong lượn dọc lượn ngang - Cách viết - Đặt bút đường kẻ Viết nét cong lượn viết phần đầu chữ C chữ G Sau đổi chiều bút, viết nét lượn dọc (lượn đầu) đến đường kẻ đổi chiều bút, viết nét lượn ngang - GV viết mẫu chữ L bảng lớp - HS quan sát theo dõi 2.2 Hướng dẫn HS tập viết bảng - HS tập viết 2-3 lần Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: 3.1 Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Đọc câu ứng dụng - HS đọc: Lá lành đùm rách - Nghĩa câu ứng dụng - Đùm bọc, cưu mang giúp đỡ lẫn 3.2 Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Những chữ cao li ? - a, n, u, m, c - Chữ cao li ? - Chữ r - Chữ cao 2,5 li ? - Chữ L, l, h - Cách đặt dấu ? - Dấu sắc đặt a, hai chữ Hướng dẫn viết chữ: Lá - GV nhận xét HS viết bảng - HS tập viết chữ Lá vào bảng HS viết tập viết vào vở: - HS viết vào - Viết dòng chữ L cỡ vừa - Viết dòng chữ L cỡ nhỏ - Viết dòng chữ Lá cỡ vừa - Viết dòng chữ Lá cỡ nhỏ - dòng ứng dụng cỡ nhỏ - GV theo dõi HS viết Chấm, chữa bài: - GV chấm số nhận xét Củng cố - dặn dò: - Về nhà luyện viết - Nhận xét chung tiết học ... Chữ L, l, h - Cách đặt dấu ? - Dấu sắc đặt a, hai chữ Hướng dẫn viết chữ: L - GV nhận xét HS viết bảng - HS tập viết chữ L vào bảng HS viết tập viết vào vở: - HS viết vào - Viết dòng chữ L cỡ... đến đường kẻ đổi chiều bút, viết nét l ợn ngang - GV viết mẫu chữ L bảng l p - HS quan sát theo dõi 2. 2 Hướng dẫn HS tập viết bảng - HS tập viết 2- 3 l n Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: 3.1 Giới... L l nh đùm rách - Nghĩa câu ứng dụng - Đùm bọc, cưu mang giúp đỡ l n 3 .2 Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Những chữ cao li ? - a, n, u, m, c - Chữ cao li ? - Chữ r - Chữ cao 2, 5 li ? - Chữ L,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay