Đổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

375 12 0
  • Loading ...
1/375 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:57

Đổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nayĐổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THUỲ DƢƠNG ĐỔI MỚI PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾNBÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THUỲ DƢƠNG ĐỔI MỚI PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành : Báo chí học Mã số : 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾNBÁO CHÍ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THOA PGS,TS HOÀNG ANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận án trung thực, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình tác giả khác H N i, ng y tháng Tác giả luận án Vũ Thuỳ Dƣơng năm 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ tình cảm q trọng tri ân TS Nguyễn Thị Thoa PGS,TS Hoàng Anh cán hƣớng dẫn khoa học tận tình dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, đơn vị thuộc Học viện Báo chí Tuyên truyền tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu, hồn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu sinh Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quan báo chí, biên tập viên; sinh viên, giảng viên giảng dạy chuyên ngành báo chí trƣờng: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình khảo sát, lấy số liệu viết luận án Xin cảm ơn đồng nghiệp Học viện Báo chí Tun truyền tích cực hỗ trợ giúp tơi hồn thành luận án Tơi tri ân hỗ trợ gia đình ngƣời thân thời gian thực nhiệm vụ nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Trân trọng biết ơn! H N i, ng y tháng Tác giả luận án Vũ Thuỳ Dƣơng năm 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTV : Biên tập viên CĐR : Chuẩn đầu CTĐT : Chƣơng trình đào tạo ĐVHT : Đơn vị học trình ĐH KHXH&NV HN : Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội ĐH KHXH&NV TPHCM : Đại học Khoa học xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh GV : Giảng viên HVBC&TT : Học viện Báo chí Tuyên truyền NKBC : Năng khiếu báo chí PV : Phóng viên PTĐT : Phƣơng thức đào tạo PVS : Phỏng vấn sâu PTTH : Phát truyền hình SV : Sinh viên TC : Tín TBT : Tổng biên tập DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Điểm số trung bình đánh giá CĐR CTĐT báo chí 133 Bảng 2.2: Đánh giá nội dung CTĐT trƣờng 143 Bảng 2.3: Điểm số trung bình đánh giá phân chia thời lƣợng phƣơng pháp khối kiến thức 155 Bảng 2.4: Tỷ lệ hình thức thực hành CTĐT BTV báo chí 159 Bảng 2.5: Đánh giá sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo báo chí 170 Bảng 2.6: Đánh giá chất lƣợng thƣ viện sở đào tạo báo chí 172 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Nhận thức SV vị trí việc làm 129 Biểu đồ 2.2: Mục tiêu chuẩn đầu 132 Biểu đồ 2.3: Hình thức xét tuyển ngành Báo chí 134 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ khối kiến thức đại cƣơng so với tổng khối lƣợng CTĐT 137 Biểu đồ 2.5: Tƣơng quan trƣờng đánh giá khối kiến thức đại cƣơng chiếm 1/3 tổng số tín chỉ/đơn vị học trình chƣơng trình (%) 139 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ khối kiến thức sở ngành so với tổng khối lƣợng CTĐT 139 Biểu đồ 2.7: Tƣơng quan trƣờng đánh giá khối kiến thức sở ngành chiếm ¼ tổng số tín chỉ/đơn vị học trình chƣơng trình (%) 140 Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ khối kiến thức chuyên ngành so với tổng khối lƣợng CTĐT 141 Biểu đồ 2.9: Tƣơng quan trƣờng đánh giá khối kiến thức chuyên ngành chiếm 1/3 tổng số tín chỉ/đơn vị học trình chƣơng trình (%) 143 Biểu đồ 2.10: Đánh giá chất lƣợng giảng viên báo chí 150 Biểu đồ 2.11: Tƣơng quan trƣờng đánh giá mức độ sử dụng thiết bị giảng dạy giảng viên (%) 151 Biểu đồ 2.12: Mức độ mời giảng viên từ quan báo chí (%) 152 Biểu đồ 2.13: Các hình thức giúp đỡ, hỗ trợ, tƣ vấn giải đáp cho sinh viên 152 Biểu đồ 2.14: Đánh giá chất lƣợng hình thức giúp đỡ, hỗ trợ tƣ vấn SV(%) 153 Biểu đồ 2.15: Phƣơng pháp giảng dạy CTĐT cử nhân báo chí 154 Biểu đồ 2.16: Các hình thức hỗ trợ sinh viên thực hành nghiệp vụ 160 Biểu đồ 2.17: Đánh giá hiệu hình thức hỗ trợ thực hành nghiệp vụ 161 Biểu đồ 2.18: Tƣơng quan trƣờng đánh giá thời gian kiến tập, thực tập (%) 162 Biểu đồ 2.19: Tƣơng quan trƣờng đánh giá hình thức thi hết mơn phù hợp với môn đại cƣơng (%) 166 Biểu đồ 2.20: Tƣơng quan trƣờng đánh giá hình thức thi hết mơn phù hợp với môn sở ngành (%) 166 Biểu đồ 2.21: Tƣơng quan trƣờng đánh giá hình thức thi hết môn phù hợp với môn chuyên ngành (%) 168 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA ĐỔI MỚI PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ 54 1.1 Một số khái niệm 54 1.2 Cơ sở lý luận phƣơng pháp luận nghiên cứu đào tạo PTĐT BTV báo chí 72 1.3 Các yếu tố tác động cần thiết đổi PTĐT BTV báo chí 82 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO BÁO CHÍ HIỆN NAY 118 2.1 Khái quát sở đào tạo báo chí Việt Nam 118 2.2 Khảo sát thực trạng PTĐT BTV báo chí sở đào tạo báo chí 124 2.3 Đánh giá thực trạng PTĐT BTV báo chí sở đào tạo báo chí 173 Chƣơng 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 187 3.1 Những vấn đề đặt cần phải đổi phƣơng thức đào tạo biên tập viên báo chí nƣớc ta 187 3.2 Đề xuất giải pháp đổi phƣơng thức đào tạo biên tập viên báo chí thời gian tới 190 KẾT LUẬN 227 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 230 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 231 PHỤ LỤC 241 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.1 Đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển xã hội mục tiêu chung giáo dục Luật Giáo dục đại học năm 2012 xác định: “Đ o tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân t i; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã h i, bảo đảm quốc phòng, an ninh v h i nhập quốc tế; b Đ o tạo ngư i học c phẩm ch t tr , đạo đức; c kiến thức, k thực h nh ngh nghiệp, lực nghiên cứu v phát triển ứng dụng khoa học v công nghệ tư ng xứng với tr nh đ đ o tạo; c sức kh e; c khả sáng tạo v trách nhiệm ngh nghiệp, thích nghi với mơi trư ng l m việc; c thức phục vụ nhân dân Đổi toàn diện giáo dục mục tiêu lớn đƣợc Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẳng định: “Đối với giáo dục đại học, tập trung đ o tạo nhân lực tr nh đ cao, bồi dưỡng nhân t i, phát triển phẩm ch t v lực tự học, tự l m gi u tri thức, sáng tạo c a ngư i học Điều thể rõ ý chí tâm không Đảng, Nhà nƣớc hay ngành giáo dục, mà ý chí, nguyện vọng tâm toàn dân tộc Đi sâu cấp học, việc đổi toàn diện giáo dục lại có tính đặc trƣng đòi hỏi cấp phải có vận dụng linh hoạt, phù hợp Với hệ thống giáo dục đại học, nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, nhu cầu học tập nhân dân yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn mới, việc đổi nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy đào tạo theo hệ thống tín thực trở thành u cầu có tính khách quan Bên cạnh đó, việc đổi PTĐT sở giáo dục trở thành yếu tố sống thời kỳ đổi hội nhập quốc tế 1.2 Hiện nay, với phát triển nhƣ vũ bão công nghệ kỹ thuật số, Internet tác động sâu sắc, đa dạng đến „món ăn‟ tinh thần hàng ngày công chúng Đặc biệt, với đời thiết bị di động, hình tƣơng tác trở thành phƣơng tiện truyền thông thông minh để giây, cƣ dân mạng tải chia sẻ thơng tin Điều khiến va chạm phƣơng tiện truyền thông truyền thống mới, báo chí thống truyền thơng xã hội trở nên mạnh mẽ hết Dù thừa nhận hay không, truyền thông xã hội thực thể ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống truyền thông đại, đến tâm lý tiếp nhận thông tin công chúng, tác động không nhỏ đến ngành báo chí truyền thơng Trong bối cảnh đó, bùng nổ truyền thông số làm thay đổi nghiệp vụ báo chí truyền thơng, đòi hỏi ngƣời làm báo cần nắm vững kỹ làm báo đại Môi trƣờng sinh thái phƣơng tiện truyền thông không làm thay đổi chất báo chí, mà báo chí cần phát khai mở nhà báo chuyên nghiệp, gia công khâu biên tập xuất bản, phải thông qua phƣơng tiện truyền thông để đƣa sản phẩm báo chí tới cơng chúng Nắm vững kỹ làm báo đại yêu cầu quan trọng ngƣời làm báo môi trƣờng truyền thơng số Do đó, nhà báo chun nghiệp cần phải đƣợc đào tạo bản, kỹ tác nghiệp biên tập soạn BTV quan báo chí có vị trí quan trọng, ngƣời “gác cổng” cho tồ soạn Tuy nhiên, thực tế công việc thầm lặng, chịu nhiều áp lực thu nhập lại khơng cao Các quan báo chí tuyển chọn BTV với yêu cầu khắt khe, số lƣợng không nhiều nên đầu khó khăn Còn sở đào tạo chƣa trọng nhiều vào nhiệm vụ Thực trạng thể rõ hạn chế chất lƣợng nguồn nhân lực, để xảy nhiều sai sót nội dung, văn ngơn từ loại hình báo chí, đặc biệt báo điện tử 1.3 Theo thống kê Cục Báo chí, Bộ Thơng tin Truyền thơng, tính đến năm 2017, nƣớc ta có 859 quan báo chí, có 199 quan báo chí in (86 báo trung ƣơng, 113 báo địa phƣơng), 660 tạp chí (523 tạp chí trung ƣơng, 137 tạp chí địa phƣơng); 135 báo, tạp chí điện tử (tăng 30 báo, tạp chí điện tử so với năm 2015), chủ yếu báo điện tử quan báo chí in (112 báo, tạp chí) 23 báo, tạp chí điện tử độc lập; 258 trang thơng tin điện tử tổng hợp quan báo chí đƣợc cấp phép Trong số 67 đài phát thanh, truyền hình, có đài quốc gia ( Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam), đài truyền hình Kỹ thuật số 353 14 15 16 Lịch sử văn minh giới History of World Civilization Cơ sở văn hoá Việt Nam HIS1056 Fundamentals of Vietnamese Culture SOC105 Xã hội học đại cƣơng General Sociology HIS1053 42 3 42 3 39 17 PSY105 Tâm lý học đại cƣơng General Psychology 45 18 PHI1054 Lôgic học đại cƣơng General Logics 31 14 Các học phần tự chọn 6/10 20 10 26 20 10 20 10 20 10 II.2 III Kinh tế học đại cƣơng General Economics Môi trƣờng phát triển Environment and Development Thống kê cho khoa học xã hội Statistics for Social Sciences Thực hành văn tiếng Việt Practicing on Vietnamese Texts Nhập môn Năng lực thông tin LIB1050 Introduction to Information Literacy Khối kiến thức theo khối ngành 18 III.1 Các học phần bắt bu c 12 24 JOU105 Báo chí truyền thông đại cƣơng Fundamentals of Mass Communication 39 25 POL105 Chính trị học đại cƣơng General Politics 39 26 JOU201 Ngôn ngữ báo chí Media Language 39 27 JOU105 Quan hệ công chúng đại cƣơng Fundamentals of Public Relations 36 19 20 21 22 23 INE101 EVS100 MAT10 78 LIN105 Các học phần tự chọn III.2 6/15 28 MNS11 00 Khoa học quản lý đại cƣơng General Management Science 36 29 PHI1100 Mỹ học đại cƣơng General Aesthetics 36 354 30 ITS1100 Nhập môn Quan hệ quốc tế Introduction to International Relations 30 15 31 PSY110 Tâm lý học truyền thông Psychology of Communication 30 15 PSY105 SOC300 Xã hội học truyền thông đại chúng dƣ luận xã hội Sociology of Mass Communication and Public Opinion 39 SOC105 Khối kiến thức theo nhóm ngành 14 39 JOU1051 36 33 12 27 3 36 39 3 54 39 21 30 15 32 IV V Các học phần bắt bu c Lý luận báo chí truyền thơng JOU115 Communication Theory and Process Pháp luật đạo đức báo chí truyền JOU201 thơng Media Law and Ethics Phƣơng pháp nghiên JOU115 cứu truyền thông Research Method in Communication Tổ chức hoạt động JOU304 quan báo chí truyền thơng Organization and Operation of Media Aagencies Các học phần tự chọn PSY115 Tâm lý học giao tiếp Communication Psychology Các vấn đề toàn cầu ITS3121 Global Issues JOU305 Niên luận Annual report Khối kiến thức ngành V.1 Các học phần bắt bu c IV.1 33 34 35 36 IV.2 37 38 39 40 41 42 JOU304 JOU304 JOU305 Lịch sử báo chí Việt Nam giới The world and Vietnam’s history of journalism Kỹ viết cho báo in Writing for print newspapers Kỹ viết cho báo điện tử Writing for online journalism 11 3/9 54 30 39 355 43 JOU304 44 JOU304 45 JOU303 46 47 48 Kỹ thuật phát truyền hình Broadcasting technologies Kỹ viết cho phát truyền hình Writing for broadcasting Thiết kế quản trị nội dung website Website design and administration JOU305 Ảnh báo chí Photojournalism JOU300 JOU304 Biên tập văn báo chí Editing Báo chí chuyên biệt Specialism V.2 V.2.1 30 15 39 21 30 15 30 15 20 10 JOU2017 30 30 JOU3042 Các học phần tự chọn 12 Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử 12 49 JOU304 Tổ chức xây dựng tạp chí Magazines production 30 15 50 JOU304 Kinh doanh phát hành báo chí Essentials of print industry 36 51 JOU304 Truyền thông đa phƣơng tiện Multi-media 30 15 52 JOU305 Sản xuất ấn phẩm báo chí Print newspaper production 15 30 JOU3042 Tự chọn 2: Phát - truyền hình 12 24 21 JOU3044 24 21 JOU3044 24 21 JOU3044 24 21 JOU3044 30 15 V.2.2 53 JOU305 54 JOU305 55 JOU305 56 JOU305 V.2.3 57 JOU303 Sản xuất chƣơng trình tin tức phát Radio news programs Sản xuất chƣơng trình phát chuyên đề Specialized radio programs Sản xuất chƣơng trình tin tức truyền hình TV news programs Sản xuất chƣơng trình truyền hình chuyên đề Specialized TV programs Tự chọn 3: Quan hệ công chúng Quảng cáo Đại cƣơng quảng cáo Introduction to Advertising 12 356 58 JOU305 59 JOU303 60 JOU302 V.3 Kỹ viết cho quan hệ công chúng Writing for public relations Tổ chức kiện Event Management Các chƣơng trình quan hệ công chúng Public Relations programs 30 15 30 15 30 15 Thực tập khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay khóa luận tốt nghiệp 12 61 JOU405 Thực tập thực tế Fieldwork 18 JOU1051 62 JOU405 Thực tập tốt nghiệp Supervised Internship 12 60 JOU1051 63 JOU405 Khoá luận tốt nghiệp Thesis JOU1051 Các học phần thay kh a luận tốt nghiệp 64 JOU405 Các loại hình báo chí truyền thơng Media types 20 10 JOU1051 65 JOU405 Lý luận thể loại báo chí truyền thơng Communication Theories and Journalism Genres 30 15 JOU1051 Tổng cộng 139 Ghi chú: Học phần Ngoại ngữ thu c khối kiến thức chung tính v o tổng số tín c a chư ng tr nh đ o tạo kết đánh giá học phần n y không tính v o điểm trung b nh chung học kỳ, điểm trung b nh chung học phần v điểm trung b nh chung tích lũy 357 PHỤ LỤC 16 ĐAI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NHÂN VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁO CHÍ-TRUYỀN THƠNG CHUN NGÀNH BÁO IN (140 TÍN CHỈ) (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014 cho hệ quy khóa K13) I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG: 45-48 tín (TC) STT STT STT Lý luận Mác-Lê nin Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh – 10TC Số tín Số Tên học phần (HP) tiết Những nguyên lý chủ 45 nghĩa Mác – Lênin I Những nguyên lý chủ 75 nghĩa Mác – Lênin II Đƣờng lối cách mạng Việt Nam 60 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 45 Kiến thức khoa học xã hội – mơn – 18-19TC Số tín Số Tên học phần tiết Cơ sở văn hóa Việt Nam 30 Xã hội học đại cƣơng 30 Pháp luật đại cƣơng 45 Chính trị học đại cƣơng 30 Tâm lý học đại cƣơng 30 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 45 Thực hành văn tiếng Việt 30 Số tín Số Học phần – tự chọn – 4-5TC tiết Tiến trình lịch sử Việt Nam 45 Hệ thống trị VN đại 30 Lịch sử văn minh giới 45 Mỹ học đại cƣơng 30 Kinh tế học đại cƣơng 30 Dẫn luận ngôn ngữ học 30 Nhân học đại cƣơng 30 Tôn giáo học đại cƣơng 30 Mã học phần DAI001 Ghi DAI002 DAI003 DAI004 Mã học phần DAI012 DAI021 DAI024 DAI028 DAI022 DAI033 DAI015 Mã học phần DAI017 DAI034 DAI016 DAI025 DAI026 DAI013 DAI023 DAI029 Ghi Ghi 358 10 STT Logic học đại cƣơng 45 DAI020 Các dân tộc VN 30 DAI040 Ngoại ngữ - 10TC – SV đăng ký học tiếng Anh theo qui định nhà trƣờng Kiến thức khoa học tự nhiên – 7TC Số tín Số Mã học Tên học phần tiết phần Thống kê xã hội 30 DAI005 Môi trƣờng phát triển 30 DAI006 Tin học đại cƣơng (SV tự tích lũy chứng A Giáo dục thể chất – 5TC – khơng tính vào số lƣợng tín khối kiến thức đại cƣơng Giáo dục quốc phòng – 7TC – khơng tính vào số lƣợng tín khối kiến thức đại cƣơng Ghi II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 95TC Kiến thức sở ngành – 27-28TC STT Học phần – bắt buộc – 19TC Số tín Số tiết (2LT+1TH) 60 Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng Nhập mơn loại hình báo chí (3LT) 45 Tác phẩm thể loại báo chí (3LT) 45 Pháp luật báo chí xuất (1LT+1TH) 45 Quan điểm Đảng CSVN báo chí (2LT) 30 Đạo đức nghề nghiệp nhà báo (1LT+1TH) 45 Mã học ph ần BC H0 01 BC H0 61 BC H0 02 BC H0 04 BC H0 05 BC H0 Ghi 359 Ngôn ngữ báo chí (1LT+1TH) 45 Xã hội học truyền thông đại chúng (1LT+1TH) 45 STT Học phần – tự chọn – 8-9TC Số tín Số tiết (1LT+1TH) 45 Phƣơng pháp kỹ thuật điều tra xã hội học Kỹ khai thác thông tin internet (1TH) 30 Tồn cầu hóa truyền thông đại chúng (2LT) 30 Kinh tế truyền thông (2LT) 30 Phƣơng pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng (2LT) 30 Truyền thông marketing Báo chí cho điện thoại di động Kiến thức kỹ chuyên ngành – 52TC Kiến thức kỹ chung chuyên ngành – 20TC STT Học phần bắt buộc - 20TC (1LT+1TH) 45 Số tín Số tiết Lịch sử báo chí giới (2LT) 30 Lịch sử báo chí Việt Nam (3LT) 45 06 BC H0 07 BC H0 08 Mã học ph ần BC H0 09 BC H0 10 BC H0 53 BC H0 54 BC H0 55 BC H0 46 Mã học ph ần BC H0 11 BC H0 Ghi Ghi 360 Phỏng vấn (1LT+2TH) 60 Tin (1LT+2TH) 60 Kỹ thuật nhiếp ảnh ảnh báo chí (1LT+2TH) 60 Kỹ thuật ghi hình dựng hình (1LT+1TH) 45 Nghiệp vụ phóng viên (1LT+1TH) 45 Nghiệp vụ biên tập (1LT+1TH) 45 12 BC H0 24 BC H0 23 BC H0 19 BC H0 29 BC H0 20 BC H0 21 Kiến thức kỹ chuyên sâu chuyên ngành – 16TC STT Học phần bắt buộc - 16TC Số tín Số tiết Tƣờng thuật (1LT+1TH) 45 Phóng (1LT+2TH) 60 Ký chân dung (1LT+1TH) 45 Điều tra (1LT+1TH) 45 Bình luận (1LT+2TH) 60 Sản xuất tạp chí (1LT+1TH) 45 Mã học ph ần BC H0 25 BC H0 26 BC H0 62 BC H0 63 BC H0 27 BC H0 Ghi 361 Trình bày báo tạp chí (1LT+1TH) 45 57 BC H0 44 Kiến thức kỹ chuyên ngành tự chọn – 16TC STT Học phần – tự chọn Số tín Số tiết Tƣờng thuật chuyên ngành I- Nội (1LT+1TH) 45 Tƣờng thuật chuyên ngành II – Kinh tế (1LT+1TH) 45 Tƣờng thuật chuyên ngành III – Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí (1LT+1TH) 45 Tƣờng thuật chuyên ngành IV – Giáo dục - Y tế - Môi trƣờng (1LT+1TH) 45 Tƣờng thuật chuyên ngành V – Quốc tế (1LT+1TH) 45 Tƣờng thuật chuyên ngành VI – Thể thao (1LT+1TH) 45 Tạp văn tiểu phẩm (1LT+1TH) 45 Phát hành báo chí xuất phẩm (LT) 30 Sản xuất chƣơng trình truyền hình (1LT+1TH) 45 10 Tin phóng truyền hình (1LT+2TH) 60 11 Đối thoại truyền hình (1LT+1TH) 45 Mã học ph ần BC H0 39 BC H0 38 BC H0 41 BC H0 40 BC H0 43 BC H0 42 BC H0 28 BC H0 49 BC H0 64 BC H0 31 BC H0 Ghi 362 12 Biên tập truyền hình 13 Phim tài liệu truyền hình (1LT+1TH) 30 14 Kỹ dẫn chƣơng trình truyền hình (1LT+1TH) 30 15 Kỹ thuật phát dàn dựng chƣơng trình (1LT+1TH) 30 16 Tin phóng phát (1LT+1TH) 45 17 Phát trực tuyến (1LT+1TH) 30 18 Kỹ thuật làm báo trực tuyến (1LT+2TH) 60 19 Tổ chức quản trị website thông tin (LT+TH) 30 20 Đồ họa thơng tin (TH) 30 21 Báo chí loại hình nghệ thuật (2LT) 30 (1LT+1TH) 45 32 BC H0 65 BC H0 66 BC H0 30 BC H0 33 BC H0 34 BC H0 59 BC H0 35 BC H0 60 BC H0 67 BC H0 50 Kiến thức kỹ bổ trợ - 6-7TC STT Học phần – tự chọn Số tín Số tiết Kỹ giao tiếp (1LT+1TH) 45 Quan hệ công chúng (2LT+1TH) 60 Mã học ph ần BC H0 58 BC H0 Ghi 363 Quảng cáo Tổ chức kiện Thực tập – 10TC - BCH052 (LT+TH) 30 (1LT+1TH) 45 45 BC H0 47 BC H0 48 364 ĐAI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NHÂN VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁO CHÍ-TRUYỀN THƠNG CHUN NGÀNH CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THƠNG ĐIỆN TỬ (140TC) (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014 cho hệ quy khóa K13) I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG: 45-48 tín (TC) Lý luận Mác-Lê nin Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh – 10TC STT STT STT Tên học phần (HP) Số tín Số tiết 45 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin I Những nguyên lý chủ nghĩa 75 Mác – Lênin II Đƣờng lối cách mạng Việt Nam 60 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 45 Kiến thức khoa học xã hội – môn – 18-19TC Số Tên học phần Số tín tiết Cơ sở văn hóa Việt Nam 30 Xã hội học đại cƣơng 30 Pháp luật đại cƣơng 45 Chính trị học đại cƣơng 30 Tâm lý học đại cƣơng 30 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 45 Thực hành văn tiếng Việt 30 Số Học phần – tự chọn – 4-5TC Số tín tiết Tiến trình lịch sử Việt Nam 45 Hệ thống trị VN đại 30 Lịch sử văn minh giới 45 Mỹ học đại cƣơng 30 Kinh tế học đại cƣơng 30 Dẫn luận ngôn ngữ học 30 Nhân học đại cƣơng 30 Tôn giáo học đại cƣơng 30 Logic học đại cƣơng 45 Mã học phần DAI001 Ghi DAI002 DAI003 DAI004 Mã học phần DAI012 DAI021 DAI024 DAI028 DAI022 DAI033 DAI015 Mã học phần DAI017 DAI034 DAI016 DAI025 DAI026 DAI013 DAI023 DAI029 DAI020 Ghi Ghi 365 10 STT Các dân tộc VN 30 DAI040 Ngoại ngữ - 10TC – SV đăng ký học tiếng Anh theo qui định nhà trƣờng Kiến thức khoa học tự nhiên – 7TC Số Mã học Tên học phần Số tín tiết phần Thống kê xã hội 30 DAI005 Môi trƣờng phát triển 30 DAI006 Tin học đại cƣơng (SV tự tích lũy chứng A) Giáo dục thể chất – 5TC – khơng tính vào số lƣợng tín khối kiến thức đại cƣơng Giáo dục quốc phòng – 7TC – khơng tính vào số lƣợng tín khối kiến thức đại cƣơng II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 95TC Kiến thức sở ngành – 27 -28TC STT Học phần – bắt buộc – 19TC Số tín Số tiết (2LT+1TH) (3LT) (3LT) (1LT+1TH) (2LT) 60 45 45 45 30 Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng Nhập mơn loại hình báo chí Tác phẩm thể loại báo chí Pháp luật báo chí xuất Quan điểm Đảng CSVN báo chí Đạo đức nghề nghiệp nhà báo Ngơn ngữ báo chí Xã hội học truyền thông đại chúng Mã học phần BCH001 BCH061 BCH002 BCH004 BCH005 (1LT+1TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) STT Học phần – tự chọn – 8-9TC Số tín Phƣơng pháp kỹ thuật điều tra xã hội học Kỹ khai thác thơng tin internet Tồn cầu hóa truyền thơng đại chúng Kinh tế truyền thơng Phƣơng pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng Truyền thông marketing (1LT+1TH) 45 45 45 Số tiết 45 BCH006 BCH007 BCH008 Mã học phần BCH009 (1TH) 30 BCH010 (2LT) (2LT) (2LT) 30 30 30 BCH053 BCH054 BCH055 (1LT+1TH) 45 BCH046 Ghi Ghi 366 STT STT Báo chí cho điện thoại di động Kiến thức kỹ chuyên ngành – 52TC Kiến thức kỹ chung chuyên ngành – 20TC Học phần bắt buộc - 20TC Số tín Lịch sử báo chí giới (2LT) Lịch sử báo chí Việt Nam (3LT) Phỏng vấn (1LT+2TH) Tin (1LT+2TH) Kỹ thuật nhiếp ảnh ảnh báo chí (1LT+2TH) Kỹ thuật ghi hình dựng hình (1LT+1TH) Nghiệp vụ phóng viên (1LT+1TH) Nghiệp vụ biên tập (1LT+1TH) Kiến thức kỹ chuyên sâu chuyên ngành – Học phần bắt buộc - 16TC Số tín Sản xuất chƣơng trình truyền hình (1LT+1TH) Tin phóng truyền hình (1LT+2TH) Đối thoại truyền hình (1LT+1TH) Biên tập truyền hình (1LT+1TH) Kỹ thuật phát dàn dựng chƣơng trình (1LT+1TH) Tin phóng phát (1LT+1TH) Kỹ thuật làm báo trực tuyến (1LT+2TH) Kiến thức kỹ chuyên ngành tự chọn – 16TC Số tiết 30 45 60 60 60 45 45 45 16TC Số tiết 45 60 45 45 30 Mã học phần BCH011 BCH012 BCH024 BCH023 BCH019 BCH029 BCH020 BCH021 Ghi Mã học phần BCH064 BCH031 BCH032 BCH065 BCH033 Ghi 45 60 BCH034 BCH035 Mã học phần BCH039 STT Học phần – tự chọn Số tín Tƣờng thuật chuyên ngành I- Nội Tƣờng thuật chuyên ngành II – Kinh tế Tƣờng thuật chuyên ngành III – Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí Tƣờng thuật chun ngành IV –Giáo dục -Y tế - Môi trƣờng Tƣờng thuật chuyên ngành V – Quốc tế Tƣờng thuật chuyên ngành VI – Thể thao Kỹ dẫn chƣơng trình truyền hình Phim tài liệu truyền hình (1LT+1TH) Số tiết 45 (1LT+1TH) 45 BCH038 (1LT+1TH) 45 BCH041 (1LT+1TH) 45 BCH040 (1LT+1TH) 45 BCH043 (1LT+1TH) 45 BCH042 (1LT+1TH) (LT+TH) 30 30 BCH030 BCH066 Ghi 367 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Phát trực tuyến Tổ chức quản trị website thông tin Đồ họa thông tin Tƣờng thuật Phóng Ký chân dung Điều tra Bình luận Sản xuất tạp chí Trình bày báo tạp chí Tạp văn tiểu phẩm Phát hành báo chí xuất phẩm Báo chí loại hình nghệ thuật Kiến thức kỹ bổ trợ - 6-7TC (LT+TH) (LT+TH) (TH) (1LT+1TH) (1LT+2TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) (1LT+2TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) (2LT) (2LT) STT Học phần – tự chọn Số tín Kỹ giao tiếp Quan hệ công chúng Quảng cáo Tổ chức kiện Thực tập – 10TC - BCH052 (1LT+1TH) (2LT+1TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) 30 30 30 45 60 45 45 60 45 45 45 30 30 BCH059 BCH060 BCH067 BCH025 BCH026 BCH062 BCH063 BCH027 BCH057 BCH044 BCH028 BCH049 BCH050 Số tiết 45 60 30 45 Mã học phần BCH058 BCH045 BCH047 BCH048 Ghi ... cần thiết đổi PTĐT BTV báo chí 82 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO BÁO CHÍ HIỆN NAY 118 2.1 Khái quát sở đào tạo báo chí Việt Nam 118... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THUỲ DƢƠNG ĐỔI MỚI PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành : Báo chí học... 2: Khảo sát thực trạng phƣơng thức đào tạo biên tập viên báo chí sở đào tạo Chƣơng 3: Những vấn đề đặt giải pháp đổi phƣơng thức đào tạo biên tập viên báo chí Việt Nam thời gian tới 10 TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Đổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay