Khắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

166 6 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:54

Khắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nayKhắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẶNG THÁI BÌNH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THA HÓA VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 92 29 001 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.Trần Phúc Thăng HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Luận án GS.TS Trần Phúc Thăng hướng dẫn Các số liệu, kết sử dụng luận án trung thực Các kết luận luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đặng Thái Bình LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy GS.TS Trần Phúc Thăng tận tâm, tận lực hướng dẫn suốt trình làm luận án; cảm ơn nhà khoa học thầy cô giáo Khoa Triết học Học viện Báo chí Tuyên truyền tham gia đóng góp ý kiến giúp cho luận án tơi hồn thiện Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Quản đào tạo sau Đại học phòng ban tạo điều kiện giúp tơi hồn thiện giấy tờ thủ tục suốt năm qua Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đặng Thái Bình CHỮ VIẾT TẮT NCS ĐCSVN SL CNXH XHCN : Nghiên cứu sinh : Đảng Cộng sản Việt Nam : Sắc lệnh : Chủ nghĩa xã hội : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu luận án Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 1.1 Những cơng trình liên quan đến vấn đề luận khắc phục tình trạng tha hóa tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 1.1.1 luận đạo đức 1.1.2 luận tha hóa 1.2 Những công trình liên quan đến thực trạng nguyên nhân việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 14 1.3 Những cơng trình liên quan đến quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 16 1.4 Những vấn đề đặt tổng quan tình hình nghiên cứu luận án 21 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THA HĨA VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN 22 1.1 Quan niệm tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 22 1.1.1 Một số điểm đặc thù đạo đức người cán lãnh đạo, quản nước ta 22 1.1.2 Những biểu tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 33 1.2 Vấn đề khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản 48 1.2.1 Khái niệm khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản 48 1.2.2 Chủ thể, phương thức khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức cán lãnh đạo, quản 49 1.2.3 Những nhân tố tác động đến việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 54 Tiểu kết chương 61 Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THA HĨA VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN VIỆT NAM HIỆN NAY 62 2.1 Tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam đến mức báo động, yêu cầu cấp thiết cần phải khắc phục 62 2.1.1 Tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội 62 2.1.2 Tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin nhân dân, Đảng, Nhà nước 69 2.2 Những thành tựu hạn chế việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 72 2.2.1 Thành tựu việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam nguyên nhân 72 2.2.2 Một số hạn chế việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam nguyên nhân 83 2.3 Một số vấn đề đặt việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 98 2.3.1 Yêu cầu nhận thức rõ tính cấp thiết việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản với việc thực yêu cầu cách kiên nhiều hạn chế, 98 2.3.2 Yêu cầu xử nghiêm minh cán lãnh đạo, quản tha hóa đạo đức với hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện 99 Tiểu kết chương Chương 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THA HĨA VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN VIỆT NAM HIỆN NAY 104 3.1 Quan điểm nhằm nâng cao hiệu việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản 104 3.1.1 Việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản nước ta chiến đầy gian nan thử thách 104 3.1.2 Khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản đòi hỏi phải sử dụng đồng biện pháp, từ hình thức giáo dục phê bình, tố giác đến xử hình 106 3.1.3 Khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức cán lãnh đạo quản cần sử dụng, huy động tổng hợp lực lượng tồn hệ thống trị lãnh đạo Đảng 111 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam giai đoạn 113 3.2.1 Nâng cao sức chiến đấu Đảng, đổi công tác giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản 113 3.2.2 Kiện toàn hệ thống pháp luật, nâng cao vai trò quản nhà nước 122 3.2.3 Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ, lãng phí tồn xã hội xem mục tiêu trọng yếu nước ta 134 3.2.4 Khắc phục tượng lạm quyền, lộng quyền tình trạng tha hóa đạo đức cơng tác cán 135 3.2.5 Đẩy mạnh dân chủ hóa mặt đời sống xã hội, phát huy vai trò tổ chức trị xã hội quần chúng nhân dân 139 3.2.6 Nâng cao hiệu vấn đề tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cán lãnh đạo, quản 143 Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 146 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 149 LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 MỞ ĐẦU chọn đề tài Hơn 88 năm, từ Đảng đời chưa có thời kỳ lại đề cập nhiều đến tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán lãnh đạo, quản giai đoạn Tình trạng lan rộng cấp, ngành, lĩnh vực Thực chất, tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Đề cập đến vấn đề Đảng liên tục đưa thị, nghị nhằm khắc phục tình trạng này, cụ thể là: Nghị Trung ương (khoá VII) “Một số nhiệm vụ đổi chỉnh đốn Đảng”; Nghị Trung ương (lần - khoá VIII) “Một số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương (khoá IX) “Tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí”; Nghị Trung ương (khố X): “Tăng cường lãnh đạo Đảng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Tiếp theo Nghị Trung ương (Khóa XI) với nội dung cốt lõi vấn đề cấp bách nhóm giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý; Nghị Trung ương (khóa XII) đưa 27 biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, Đảng viên có cán lãnh đạo, quản Các Nghị vào sống có tác dụng khơng nhỏ Tuy nhiên, việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức cán tồn hạn chế định Hội nghị Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” thẳng thắn đánh giá cơng tác khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán chưa đạt yêu cầu mong muốn “Bên cạnh kết đạt được, cơng tác xây dựng Đảng khơng hạn chế, yếu kém, chí có yếu kém, khuyết điểm kéo dài nhiều nhiệm kỳ chậm khắc phục, làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng; không sửa chữa thách thức vai trò lãnh đạo Đảng tồn vong chế độ Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vơ ngun tắc”[34, tr 21-22]; việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản chưa đạt kết mong đợi “Tình trạng suy thối trị đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, chưa bị đẩy lùi; có mặt, có phận diễn biến phức tạp hơn” [37, tr 44], chí có mặt nghiêm trọng, có khuyết điểm, yếu phải sửa chữa cấp bách chưa khắc phục, có mặt gây băn khoăn, lo lắng cán bộ, đảng viên nhân dân Tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản không khắc phục dẫn đến nhiều hệ lụy, làm suy yếu Đảng, suy yếu quyền, làm niềm tin nhân dân, chí liên quan đến tồn vong đất nước Nhận thấy vấn đề khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản vấn đề cấp bách cần phải liệt thực hiện, tơi chọn vấn đề “Khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam nay” làm đề tài luận án tiến sĩ triết học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở luận khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức thực trạng việc khắc phục tình trạng này, luận án luận giải số quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, làm rõ số vấn đề luận tha hóa đạo đức khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam Thứ hai, khái quát thực trạng, nguyên nhân thực trạng khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam thời kỳ đổi nêu số vấn đề đặt từ thực trạng Thứ ba, luận giải số quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu 144 Người đứng đầu quan, đơn vị phải lấy đạo đức cách mạng làm khung tham chiếu với thân, để xem thân có điểm mạnh, điểm yếu gì, thiếu hụt so với chuẩn mực đạo đức cách mạng để bổ xung, rèn luyện Muốn thành cán tốt phải có tinh thần tự trích mình, phải thành thực tự vạch khuyết điểm sai lầm mình, phải tự rèn luyện khơng ngừng sửa chữa trước tập thể, để tập thể đóng góp cách sửa chữa tự phải tìm cách để bồi bổ sửa chữa lấy Mỗi cán lãnh đạo, quản phải tự xây dựng cho kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong cơng tác, làm việc Đây q trình chủ quan hố khách quan, đòi hỏi cao tính tích cực, chủ động cán lãnh đạo, quản Đòi hỏi cán lãnh đạo, quản phải biết tự xấu hổ với thân mối làm việc trái đạo Từ nỗ lực, cố gắng khơng ngừng phấn trấn, tự động viên, tâm vượt qua khó khăn trở ngại, để hồn thành nhiệm vụ Mỗi cán lãnh đạo, quản phải chủ động rèn luyện đạo đức, làm cho trở thành thói quen tốt, gương mẫu đầu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, thực gương sáng để quần chúng làm theo Mỗi cán lãnh đạo, quản phải tự kiểm soát hành vi trước tham vọng quyền lực cám dỗ vật chất Thực tế cho thấy, không hiểu mình, khơng rèn luyện thân tự rèn luyện Để rèn luyện tốt, phải biết tự xấu hổ với mình, với đồng chí, đồng nghiệp mình, với nhân dân Khơng tự dẫn vào thói hư, tật xấu, khơng tự làm tha hóa nhân cách Tóm lại, để thực tốt giải pháp đây, đòi hỏi phải có kết hợp chặt chẽ, đồng tất cấp, ngành hệ thống trị Đây việc làm phức tạp, đòi hỏi phải có kiên trì, thận trọng, làm bước, có kế hoạch, kịp thời rút kinh nghiệm khiếm khuyết trình thực hiện, đồng thời phải tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà khoa học việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản đạt hiệu Tiểu kết chương Từ quan điểm, giải pháp khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản rút số vấn đề sau: Phải xem vấn đề khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản trận chiến chống giặc nội xâm Phải sử dụng đồng giải pháp Phải huy động tổng hợp lực lượng tồn hệ thống trị Trên sở đưa giải pháp Thứ nhất, Nâng cao sức chiến đấu Đảng Đổi phương thức Đảng 145 Thứ hai,Nâng cao vai trò quản nhà nước Thứ ba, Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ, lãng phí Thứ tư, Khắc phục tượng lạm quyền, lộng quyền quan Đảng nhà nước Thứ năm, Phát huy dân chủ hóa mặt đời sống xã hội Thứ sáu, Nâng cao vấn đề tự rèn luyện đạo đức cán lãnh đạo, quản Từ phân tích cho thấy, khắc phục thành cơng tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản trị gốc bệnh tham nhũng, lãng phí, suy thối đạo đức, tư tưởng, lối sống Từ xây dựng chủ nghĩa xã hội thành cơng 146 KẾT LUẬN Tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam đến mức báo động, tình trạng Đảng, Nhà nước, Nhân dân cảnh báo mức độ nghiêm trọng Vì vậy, việc tâm khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việt Nam việc làm cấp bách hết, khơng liên quan trực tiếp đến sinh mệnh trị Đảng cầm quyền mà liên quan đến vận mệnh toàn dân tộc Muốn nâng cao việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản cách hiệu cần thực vấn đề sau: Thứ nhất, phải nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, đặc biệt kỷ luật đảng cán lãnh đạo, quản vi phạm; phải gắn kỷ luật đảng với xử pháp luật; phải xây dựng khối đồn kết Đảng Trên, lòng, quy tụ nhân tâm mối, đấu tranh chống lại biểu tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản việc làm phức tạp, lâu dài, liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ nhiều người Vì phải thực đồng thuận tất cấp, ngành hệ thống trị; phải kết hợp chặt chẽ giải pháp cách biện chứng thành cơng Tăng cường kiểm tra, giám sát Đảng: cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm quản chặt chẽ cán lãnh đạo, quản quan, nơi cư trú công tác xa đơn vị, cơng tác nước ngồi; phát xử kịp thời cán bộ, vi phạm tư cách đạo đức, phần tử hội, bất mãn, gây đoàn kết nội Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng Cần phải xử nặng cán lãnh đạo, quản tha hóa đạo đức để n lòng nhân dân Nhân dân có n lòng Đảng vững mạnh Thà đưa xử thật nặng vài người để cứu muôn người, không để tồn cán bất mà để hại đến muôn dân Thứ hai, phải xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đặc biết luật chống tham nhũng Nghị Trung ương (khóa XII) cho 27 biểu nhóm giải pháp để làm xử lý, kỷ luật Đảng nhờ mà phát huy tác dụng Vì vậy, xây dựng luật phòng chống tham nhũng phải cho điều luật chặt chẽ, đủ sức mạnh răn đe để pháp đẩy lùi tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Thứ ba, phải xây dựng đội ngũ cán có đủ đức, đủ tài Cơng tác cán giống người nông dân gieo hạt giống, hạt giống tốt, mơi trường tốt cho cho tốt Muốn xây dựng người cán lãnh đạo, quản tốt phải làm tốt từ khâu tuyển chọn đến việc tạo môi trường cho cán rèn luyện 147 trưởng thành Xây dựng người cán tốt họ tham mưu sách, pháp luật tốt Muốn biết cán tốt hay xấu cần phải theo dõi mối quan hệ cán đó, đặc biệt mối quan hệ kinh tế, mối quan hệ kinh tế họ bộc lộ chất thật mình, mối quan hệ kinh tế “lửa thử vàng” để sàng lọc cán lãnh đạo, quản Theo dõi mối quan hệ kinh tế phải theo dõi trình trưởng thành, phát triển cán đó, xem xét mức độ rèn luyện họ, môi trường khắc nghiệt (mơi trường khó khăn mơi trường đầy vật chất cám dỗ) Nếu thấy lĩnh cán vững vàng định bổ nhiệm họ vào cương vị lãnh đạo, quản Thư tư, phải nâng cao vai trò tổ chức trị xã hội, đặc biệt vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc đoàn kết sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý; phải tăng cường giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống cho cán lãnh đạo, quản để họ biết tự trọng, biết xấu hổ, tự giác để khơng vi phạm pháp luật, giữ người sáng Giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức cách tăng cường sức đề kháng cho cán lãnh đạo, quản lý, dù cấp thấp hay cao phải có dũng khí giữ gìn Còn có sai có kỷ luật, dứt khốt phải làm Thứ năm, Phải dựa vào nhân dân Bài học, xương máu từ xưa đến cho thấy, nhân dân chở thuyền, nhân dân lật thuyền; nhân dân tinh tường, bao dung, độ lượng nhân dân nghiêm khắc Cán lãnh đạo, quản làm dân biết hết, dân bao dung cho biết ăn năn hối cải; biết cải tà, quy chính; biết lập cơng chuộc tội Ai chót nhúng tràm phải biết tự gột rửa, dân tha thứ; cán lãnh đạo, quản tha hóa đạo đức mà dân lên tiếng nhắc nhở, cố tình vi phạm nhân dân nghiêm khắc trừng trị Làm cán lãnh đạo, quản phải cần phải ghi tâm, khắc cốt điều: Tham nhũng có tinh vi, làm ảo thuật giỏi đến mức khơng che mắt dân Các tổ chức đảng, quyền tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát nhân dân, báo chí, cơng luận việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên; có chế khen thưởng tổ chức, cá nhân tích cực đấu tranh, phát hành động sai trái cán lãnh đạo, quản Dựa vào dân phài huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản Năm 1945 huy động sức mạnh toàn dân đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành quyền tay nhân dân lại cần phải huy động sức mạnh toàn dân việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản để giữ quyền nhân dân Chúng ta phải tin tưởng chắn, nhân dân ủng hộ 148 Thứ sáu, cán lãnh đạo, quản phải biết kiềm chế mình, có ý thức lợi ích dân tộc, ý thức sống ích nhà lợi nước, có ý thức quyền lợi nghĩa vụ công dân, ý thức xây dựng bảo vệ tổ quốc, ý thức tình người, biết thương người thể thương thân Khắc phục thói hư tật xấu, không sống trụy lạc, bê tha, không dối trá, khơng lợi ích mà hại người, khơng tiền mà chà đạp lên đạo lý, lương tâm, tình nghĩa Mỗi cán lãnh đạo, quản cần hiểu thật sâu sắc đạo làm người, hình thành cho “một tồ án lương tâm” đủ sức tự giám sát cách thật nghiêm khắc thường xuyên, giữ trọn vẹn đạo đức người cán lãnh đạo, quản Hiện nay, việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản diễn mạnh mẽ tất cấp, ngành hệ thống trị Nói lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: lửa cháy củi khô, củi tươi bỏ vào cháy Theo không củi tươi mà nhân hội đốt tất rác rưởi môi trường Đảng nhà nước Muốn làm cần phải có người có lĩnh, tâm tìm củi bỏ vào lò Do vậy, từ Trung ương, đến địa phương, từ người dân đến tất tầng lớp xã hội, người thể tâm chung tay, góp sức, làm cho việc khắc phục tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản trở thành phong trào, đoàn kết chặt chẽ lòng, làm đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, có xây dựng đất nước hùng mạnh để sánh vai với cường quốc năm châu 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Đặng Thái Bình, (2014), “Vấn đề tha hóa chất người triết học tôn giáo L Phoiơbắc” Tạp chí luận trị Truyền thơng, tháng năm 2014 Đặng Thái Bình, (2017), “Nhận diện tha hóa đạo đức, tư tưởng trị phận cán công chức, viên chức đề xuất số giải pháp phòng ngừa” Tạp chí Quản nhà nước tháng năm 2017 Đặng Thái Bình, (2017), “Từ vấn đề “lao động bị tha hóa” đến tất yếu đời hình thái chủ nghĩa cộng sản” Tạp chí luận trị Truyền thơng số tháng năm 2018 Đặng Thái Bình (2018) “Kiện toàn hệ thống pháp luật nhừm khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý” tạp chí Quản nhà nước số 268 tháng năm 2018 150 10 11 12 13 14 15 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Khánh An (2013): “Y đức - tận tha hóa?” Báo mới, điện tử ngày 30/10/2013 http://www.baomoi.com/ Tâm An (2016) “Có phải bơi trơn thủ tục thông hay không?” ngày 6/12/2016 Báo điện tử dantri.con.vn Mỹ Anh (2016): 191.000 sinh viên trường thất nghiệp, gây lãng phí lớn - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời sao? Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16/11/2016 dangcongsan.vn Ban đạo Trung ương (2006) Viện khoa học xã hội Việt Nam Tệ nạn quan liêu, lãng phí số giải pháp phòng chống Nxb trị quốc gia Hà nội 2006 Ban Tổ chức Trung ương (2013) Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW Việc kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2013 gắn với thực Nghị Trung ương (khóa XI) xây dựng Đảng www.xaydungdang.org.vn/ Lương Bằng (2016): Dự án ngàn tỷ đồng đắp chiếu: “tượng đài” lãng phí Báo điện tử Vietnamnet ngày 10/10/2016 vietnamnet.vn Hồng Chí Bảo (2012) Giá trị ý nghĩa tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân” Báo Điện tử Đảng Cộng sản http://dangcongsan.vn/ Hồng Chí Bảo (11/2015) “Xây dựng Đảng đạo đức” Tạp chí Cộng sản điện tử 20/11/2015 http://www.xaydungdang.org.vn/ Ngọc Bích (2013), “Cán có chức quyền dùng doanh nghiệp sân sau để tham nhũng” Báo Điện tử Đất Việt http://baodatviet.vn/ Trường Chinh (1980) Chủ tịch Hồ Chí Minh thời đại - Tạp chí Cộng sản, tháng 6.1980 Chính phủ (2010); Báo cáo sơ kết năm thực Luật phòng, chống tham nhũng Dỗn Chính - Đinh Ngọc Thạch (2003), Vấn đề triết học tác phẩm C.Mác Ph.Ăngghen V.I.Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Duy Chương, (2007) “Thấm nhuần tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Hồ Chí Minh”, Tạp chí Quốc phòng tồn dân, số 3-2007 Lê Văn Cương (2012), “Để ngăn chặn thối hóa, biến chất cán bộ, đảng viên” baomoi.com Trương Hải Cường (2001) có viết: “Quan niệm C.Mác Ph.Ăngghen lao động bị tha hóa tha hóa tơn giáo”, Tạp chí nghiên cứu tơn giáo, số năm 2001 Trần Danh (2013) “Xử nghiêm tình trạng “bảo kê” tội phạm” Báo Điện tử Đồng Nai 151 17 Văn Duẩn - Phương Nhung (2016) Vụ "cả sở làm sếp": Nói bổ nhiệm "vì dân" lấp liếm Báo điện tử Người lao động ngày 1/11/2016 http://nld.com.vn/ 18 Nguyễn Tấn Dũng (2013) “Thủ tướng phát biểu Hội nghị Tổng kết 15 năm thực Nghị TƯ văn hố” Thủ Tướng Chính phủ chinhphu.vn 19 T.Dũng, viết: Xử hình thức cao vụ “cột điện cao trộn đất” Báo điện tử Người lao động ngày 2/6/2016 đăng trang http://nld.com.vn/ 20 Kỳ Duyên - Quan chức hối lộ tình dục Đăng Báo điện tử Vietnamnet ngày 8/11/2014 21 Đại từ điển tiếng Việt (2008), Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 22 Hồng Thanh Đạm (2004), J.J.Rousseau Bàn Khế ước xã hội Nxb luận trị, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991)- Văn kiện Đại hội, Đại biểu toàn quốc lần thứ VII NXB thật Hà Nội năm 1991, tr 48 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1992) Văn kiện Hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng, (khóa VII) Nxb Sự thật Hà nội, 25 Đảng cộng sản Việt Nam(1996): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 1996 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997) Văn kiện Hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng, (Khóa VIII) Nxb Chính trị quốc gia Hà nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam- (2001)Văn kiện Hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng, (Khóa IX) Nxb Chính trị quốc gia Hà nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007) - Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 52, Nxb CTQG, H 2007 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới, Phần I (khoá VI, VII, VIII, IX, X), Nxb Chính trị quốc gia Hà nội 2010 31 Đảng Cộng sản việt Nam (2010) Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thực Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 215-2004 Bộ Chính trị, (Khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến” 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 34 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương, (Khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 152 36 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương ( khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012 37 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII Văn Phòng Trung ương Đảng 38 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) Xuất bản: Văn Phòng Trung ương Đảng Hà Nội năm 2016 39 Nguyễn Hữu Đễ (2013) chủ nhiệm đề tài: Lợi ích nhóm tác động đến sách phát triển kinh tế - xã hội Việt Namquan chủ trì đề tài: Viện Triết học Thời gian thực hiện: từ tháng 01 - 2013 đến 12 2014 Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 02 - 03 2015 40 Phạm Văn Đức (2002) “Mối quan hệ lợi ích cá nhân đạo đức xã hội kinh tế thị trường Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, số năm 2002 41 Nguyễn Văn Giang - Thực nguyên tắc tập trung dân chủ lựa chọn nhân nghị đại hội đảng cấp đăng Tạp chí Cộng sản ngày 05/10/2015 baodientu@tccs.org.vn 42 Đồn Thế Hanh (2012), “Tìm hiểu ngun nhân tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên nay”Tạp chí Cộng sản (baodientu@tccs.org.vn) 43 Bùi Hải - Lá đơn xin từ chức "Thằng đánh máy" Đà Nẵng Đăng báo điện tử soha.vn ngày 15/8/2016 soha.com.vn 44 Trần Hằng Bình Minh (2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb Bách Khoa 45 G.V.Ph.Hêghen Toàn tập, t.VII Nxb Kinh tế - xã hội Mátxcơva, 1934 46 G.W.F.Hêghen (2006), Hiện tượng học tinh thần, Bùi Văn Nam Sơn dịch giải, Nxb Văn học, Hà nội, 47 Phạm Ngọc Hiền (2014) Nhận diện phòng, chống nguy " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" nội Đăng trang thơng tin điện tử tổng hợp Ban Nội Trung ương, web: http://noichinh.vn/ 48 Nguyễn Huy Hiệu (2016) “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa Trang web, dangcongsan.vn 49 Công Hoan (2015), “Ngăn chặn cán chạy chọt vào Trung ương cách nào?” Báo điện tử dantri.com.vn 50 Chung Hồng ( 2013) “Xử hình người đứng đầu tham nhũng” Báo Điện tử vietnamnet.vn 51 Chung Hoàng (2013), “Hỏa lực hùng hậu, giặc tham nhũng chưa bị sát thương” Báo Điện tử vietnamnet.vn 153 52 Đức Hoàng (2014) - Những vụ hối lộ điều tra nửa” đăng Báo điện tử Lao động, laodong.com.vn, 8/11/2014 53 Vũ ngọc Hồng (2015), “Lợi ích nhóm” “chủ nghĩa tư thân hữu” cảnh báo nguy cơ” đăng Tạp chí Cộng sản ngày 2/6/2015 www.tapchicongsan.org.vn 54 Vũ Ngọc Hoàng (2015), “Tham vọng quyền lực tha hóa” Tạp chí điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dangcongsan.vn 55 Mai Xuân Hợi “Giá trị đạo đức biểu đời sống xã hội”, Tạp chí Triết học tháng 10/2014 56 Vũ Quốc Hùng (2012) Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư có viết “Ln chỉnh đốn Đảng tránh tha hóa, sa ngã” Báo Kinh tế Đô thị Web: kinhtedothi.vn 57 Nguyễn Thị Hường (2013) “Ngăn chặn tha hóa đạo đức người cán lãnh đạo chủ chốt nước ta nhìn từ góc độ pháp luật”, Tạp chí Triết học số tháng năm 2013 58 Ngô Nguyệt Hữu (2016) - Sửa tuổi, chạy tuổi để “vinh thân phì gia"đăng báo Điện tử vietnamnet.vn 59 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2010), Quan niệm Các Mác tha hóa ý nghĩa quan niệm phát triển người Việt Nam Đề tài luận án tiến sỹ 60 Thế Kha (2016), Kẽ hở Luật Phòng chống tham nhũng tạo hội cho “cả họ làm quan”báo điện tử dantri.con.vn 61 Nguyễn Linh Khiếu (2015) “Phát huy vai trò báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử tapchicongsan.org.vn 62 Nguyễn Thế Kiệt (2002 - 2003) Đề tài cấp “Đạo đức người cán lãnh đạo trị điểu kiện kinh tế thị trường Việt Nam thực trạng xu hướng biến động” 63 Vũ Lân (2015) “Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cần quan tâm “gốc” “ngọn”, Tạp chí Xây dựng Đảng - xaydungdang.org.vn, 27/11/2015 64 Vũ Ngọc Lâm với viết: “Có hay khơng “sân sau” cán bộ”, Tạp chí Cộng sản điện tử tapchicongsan.org.vn, 23/9/2013 65 Nhị Lê (2016), Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản -“Sự suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng: Bình tĩnh phòng ngừa, chủ động ngăn chặn kiên tẩy trừ” Tạp chí Cộng sản web, tapchicongsan.org.vn ngày 29/9/2016 66 V I Lê-nin,Toàn tập (1977) tập 36, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 154 V.I.Lê-nin Toàn tập (1977), t.41 Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va V.I.Lê-nin Toàn tập (1979), t.42 Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va V.I Lê-nin (1980), toàn tập tập 39 Nxb Tiến Mát-xcơ-va V.I Lê-nin (1980), toàn tập tập 43 Nxb Tiến Mát-xcơ-va V.I Lê-nin (1980), toàn tập tập 44 Nxb Tiến Mát-xcơ-va V.I Lê-nin (1980), toàn tập tập 50 Nxb Tiến Mát-xcơ-va V.I Lê-nin (1980), toàn tập tập 54 Nxb Tiến Mát-xcơ-va Khiếu Linh (2015) “Giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng nước ta nay”, Tạp chí Cộng sản tapchicongsan.org.vn, tháng năm 2015 75 Đoàn Loan - Nguyễn Hưng (8/11/2013), “Cơ quan chống tham nhũng cần chiến dịch“bắt hổ ”” Báo điện tử VnExpress.net 76 Phạm Thị Tố Loan (3014) “Những biểu tha hóa đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên số giải pháp ngăn ngừa tha hóa đạo đức lối sống nay”, Báo điện tử Tỉnh ủy Bình Thuậnbinhthuancpv.org.vn, ngày 5/12/2014 77 C.Mác Ph.Ăngghen (1994) Tồn tập, t.20 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 78 C.Mác Ph.Ăngghen (1995) Tồn tập, t.1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 79 C.Mác, Ph.Ăngghen (1995), toàn tập, t.3, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 80 C.Mác Ph.Ăng-ghen (1995), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội 81 C.Mác Ph.Ăng-ghen (1995), tồn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội 82 Văn Thị Thanh Mai (10/2015) Giá trị luận tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân”, Báo điện tử Đảng Cộng sản 03/10/2015 http://www.dangcongsan.vn 83 Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Tiến Hiệp (2016) Học viện hành Quốc gia có viết: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước” Tạp Chí Cộng sản điện tử 28/7/2016 ww.tapchicongsan.org.vn 84 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 85 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 86 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 87 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 88 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập tập 11 Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 89 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập12 Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 90 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 67 68 69 70 71 72 73 74 155 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập7, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, Nhất Nam, (2013), “Tội phạm tham nhũng tăng 27%” Báo điện tử Đất Việt baodatviet.vn 98 Nguyễn Thế Nghĩa (2003) có viết: Quan niệm C.Mác tha hoá giải phóng người khỏi tha hố trong“ Bản thảo kinh tế triết học năm 1844”, Tạp chí triết học số 10 năm 2003 99 Nguyễn Thế Nghĩa (2003), Quan niệm C.Mác tha hoá giải phóng người khỏi tha hố “ Bản thảo kinh tế triết học năm 1844” Số 10 năm 2003 Tạp chí triết học 100 Nguyễn Tiến Nghĩa (2013) “Tham nhũng-ngun nhân biện pháp phòng ngừa”, Tạp chí cộng sản điện tử 17/1/2013 101 Hồng Ngọc (2914) “Sự tha hóa giáo dục Việt Nam”, Báo điện tử tuổi trẻ tuoitre.vn, ngày 21/8/2014 102 Trần Nhâm (2008), Phòng, chống tham nhũng - nhiệm vụ cấp bách công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (4), Tạp chí xây dựng Đảng 103 Nhóm phóng viên (2010) Chủ tịch tỉnh Hà Giang buông thả lối sống báo điện tử vnexpress.net 104 Nguyễn Đức Nhuận (2016) “Một số vấn đề xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trên, Tạp chí Cộng sản, số 22 ngày 22/3/2016 105 T Nhung (2016), Kỷ luật 96 công chức ngành thi hành án dân Báo điện tử Vietnamnet.vn ngày 26/11/2016 106 T.I Ơi-đéc-man, M.M Rơ-đen-tan (1986), Lịch sử phép biện chứng Mác xít Nxb Tiến Mát –xcơ-va 107 Trần Sĩ Phán (2008) “Mấy vấn đề đạo đức người cán bộ, đảng viên văn kiện Đại hội lần thứ X Đảng”, Tạp chí triết học số năm 2008 108 Lê Khả Phiêu (2012), “Nói Nghị Trung ương 4” Báo Nhân Dân 109 L.Phoiơbắc (1955), Tuyển tập tác phẩm triết học, tập, t.1 Nxb Chính trị Quốc gia, Mát-xcơ-va 110 L.Phoiơbắc (1955), Tuyển tập tác phẩm triết học, tập, t.2 Nxb Chính trị Quốc gia, Mát-xcơ-va, 1955 111 Lê Thanh Phong (2013), “Tội phạm hoành hành ghế trưởng cơng an” Báo điện tử Dân trí dantri.com.vn 112 Xuân Phong, (2016) “Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận có tượng bổ nhiệm 91 92 93 94 95 96 97 156 nhiều vào cuối nhiệm kỳ”, đăng báo điện tử Lao động ngày laodong.com.vn 16/11/2016 113 Vũ Văn Phúc (2013) “Một số giải pháp phòng, chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên nay”, Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cán bộ, đảng viên nay.Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013 114 Vũ Văn Phúc (2016), “Bệnh quan liêu công tác tổ chức cán bộ” Tạp chí luận trị số -2006 115 Tuấn Phùng - Bà Sơn - Ngọc Ân (2012) “Phí làm đường cao tốc: đắt Mỹ” Trang web tuoitre,vn ngày 2/5/2012 116 Thảo phương (2014), “Hối lộ tình dục” đau đầu “bằng chứng đâu” Báo điện tử Dân trí ngày 8/11/2014 dantri.com.vn 117 Mạnh Quân ( 2015), “44% người dân phải "lót tay" cán làm "sổ đỏ" Báo điện tử dantri.com.vn Khảo sát PAPI 2015 118 Phạm Ngọc Quang (2013), “Nhà nước dân, dân, dân từ hiến pháp 1946 đến thực tiễn nhà nước ta nay” Trang web www.quochoi.vn 119 Quốc hội (2005) Luật phòng, chống tham nhũng Số: 55/2005/QH11 Quốc hội (khóa XI) Ngày 29 tháng 11 năm 2005 120 Quốc hội (2008), Luật cán công chức, Số: 22/2008/QH12, Quốc Hội 121 Quốc hội (2015), Số: 100/2015/QH13 của, Luật hình Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 122 Châu Như Quỳnh (2014) Vì JTC phải hối lộ để trúng thầu dự án Việt Nam ? Báo điện tư dantri.com Ngày 29/3/2014 123 Nguyễn Xuân Quỳnh có viết: “Đạo làm người Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí xây dựng Đảng điện tử 24/10/2015 www.xaydungdang.org.vn 124 Rousseau, Danh ngôn Tudiendanhngon.vn 125 Trương Tấn Sang (2013), “Mãi sáng dẫn đường”, Báo Quân Đội Nhân Dân 126 Sổ tay pháp luật dành cho cán công chức, (2001), Nxb Lao động, Hà Nội 127 TAG (2014), Phát 855 văn trái pháp luật Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đăng ngày 31/12/2014 web dangcongsan.vn, 128 Tài liệu hỏi- đáp lớp đảng viên (2012) Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 129 Trịnh Thanh Tâm (2015), “Cấp ủy, tổ chức đảng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên”, Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử 24/5/2015 www.xaydungdang.org.vn 157 130 Trung Tâm -Sử dụng giả, phó tham mưu trưởng bị kỷ luật Báo điện tư Tuổi trẻ ngày 23/7/2015 tuoitre.vn 131 Vũ Quang Tạo (2008), “C.Mác nghiệp giải phóng người thời đại ngày nay” đăng Tạp chí Triết học, số tháng 2008 132 Đồn Quốc Thái (2010), “Bàn thêm khái niệm “giá trị đạo đức”” đăng trên, Tạp chí triết học số 12 (235) 2010 133 Phạm Thanh (2013), “Doanh nghiệp “né” bảo hiểm qua lương tối thiểu” Báo điện tử Dân trí - dantri.com.vn 134 P Thảo (2016), Thủ tướng phê bình cán vô trách nhiệm vụ Formosa Đăng báo điện tử Dân trí Web dantri.vn ngày 24/8/2016 135 Trần Đức Thảo (1989), vấn đề người chủ nghĩa luận khơng có người Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1989 136 Nguyễn Văn Thiện (2011), Sự tha hoá quyền lực phận cán lãnh đạo, quản nước ta số giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục (11), Tạp chí Văn nghệ Nghệ An 137 Thái Thiện (2011), “Một sâu nguy hiểm bầy” Báo điện tử Vietnamnet.vn 138 Cao văn Thống (2014), “Nhận diện biểu “lợi ích nhóm” cơng tác tổ chức cán giải pháp khắc phục”, Tạp Chí Cộng sản điện tử 2/7/2014 www.tapchicongsan.org.vn 139 Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (2012), “Cần liều thuốc đặc trị chữa bệnh thối hóa, biến chất” Báo Đại Đồn kết daidoanket.vn 140 Đặng Hữu Tồn (2006) có viết: “Tồn cầu hóa, “ nguy tha hóa” vấn đề định hướng giá trị văn hóa tinh thần”, Tạp chí Triết học, số (180), tháng 2006 141 Trương Khắc Trà với viết “Hồng nhiệm kỳ bình minh lợi ích” đăng Báo điện tử Giáo dục, ngày 29/8/2016, giaoduc.net.vn 142 Nguyễn Phú Trọng (2012), “Quyết tâm làm cho Đảng ngày sạch, vững mạnh hơn; cán bộ, đảng viên ngày tiến hơn; nội đoàn kết tốt hơn; nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc hơn” Tạp chí Cộng sản (baodientu@tccs.org.vn) 143 Nguyễn Vĩnh Trọng (2012), Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, đảng viên (21/2/2012), Tạp chí Xây dựng Đảng (trang điện tử) 144 Từ điển Tiếng Việt (2010), Nxb Bách Khoa Hà Nội 145 Từ điển triết học (1975), Nxb Tiến Mát-Xcơ-Va 146 Từ điển Bách khoa toàn thư (1996), Nhà xuất Từ điển Bách khoa 147 Từ điển Bách khoa toàn thư (1996) Nhà xuất Từ điển Bách khoa 158 148 Nguyễn Anh Tuấn có viết: “Vấn đề tha hóa “Hiện tượng học tinh thần” Hêghen Tạp chí triết học số 10 năm 2008 149 Nguyễn Anh Tuấn có cơng trình nghiên cứu: Quan niệm C.Mac tha hóa lao động chất người (Qua Bản thảo kinh tế- triết học năm 1844 C.Mac), Tạp chí triết học số 10-2003 150 Phạm Thị Túy (2014) Thể chế đăng Tạp chí Tổ chưc Nhà nước Trang điện tử http://tcnn.vn 151 Phùng Văn Tửu (Biên soạn) Giăng Giắc Rútxô Nxb Văn học, Hà Nội, 1978 152 VietLex Từ điển Tiếng Việt (2008) tr 370 NXB Đà Nẵng 2008 153 P.V (2016) Chính phủ báo cáo Quốc hội cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Trích từ trang web http://www.thanhtra.gov.vn 154 Anh Vũ (2013) “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng thành đường dây có tổ chức” Đăng báo điện tử Thanh Niên ngày 6/12/2013 155 Ngô Đình Xây (2010), “G V Ph Heghen "tha hóa" qua đánh giá C Mác”, Tạp chí triết học 156 Nguyễn Duy Xuân (2016), “Cả họ làm quan” báo điện tử Lao động, laodong.com.vn ngày 10/10/2016 157 Nguyễn Xuân Yêm (2003) Tội phạm có tổ chức Maphia tồn cầu hóa tội phạm, Nxb Cơng an nhân dân, ... TRẠNG VIỆC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THA HÓA VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 62 2.1 Tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam. .. việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam nguyên nhân 72 2.2.2 Một số hạn chế việc khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam. .. luận tha hóa đạo đức khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam Thứ hai, khái quát thực trạng, nguyên nhân thực trạng khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức phận cán lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Khắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay