Phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)

221 2 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:50

Phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nayPhê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BÙI VĂN HUẤN PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THƠNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN NỘI HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾNCHÍNH TRỊ HỌC NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BÙI VĂN HUẤN PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THƠNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN NỘI HIỆN NAY Ngành : Chính trị học Chuyên ngành : Công tác tư tưởng Mã số : 31 02 01 LUẬN ÁN TIẾNCHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS Lương Khắc Hiếu NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ Bùi Văn Huấn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội DBHB : Diễn biến hòa bình TBCN : Tư chủ nghĩa XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Đánh giá giảng viên, sinh viên việc phát huy vai trò, trách nhiệm giảng viên đấu tranh chống lại quan điểm sai trái thơng qua giảng dạy mơn Kinh tế trị cho sinh viên trường đại học 92 Biểu đồ Đánh giá giảng viên, sinh viên số loại phương tiện thường sử dụng để khai thác thông tin giảng viên, sinh viên giảng dạy, học tập mơn Kinh tế trị 101 MỤC LỤC MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN NỘI HIỆN NAY Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THƠNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 32 1.1 Quan điểm sai trái phê phán quan điểm sai trái 32 1.2 Nhận dạng phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế trị Mác - Lênin trường đại học địa bàn Nội 41 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THƠNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN NỘI HIỆN NAY 77 2.1 Khái quát trường đại học địa bàn Nội việc giảng dạy Kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội 77 2.2 Thực trạng phê phán quan điểm sai trái thơng qua giảng dạy Kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội 89 2.3 Những vấn đề đặt phê phán quan điểm sai trái học thuyết Mác - Lênin Kinh tế trị 118 Chương 3: YÊU CẦU, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THƠNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN NỘI THỜI GIAN TỚI 126 3.1 Dự báo hoạt động chống phá lực thù địch lĩnh vực lý luận Kinh tế trị yêu cầu đặt phê phán quan điểm sai trái thông qua hoạt động giảng dạy Kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội thời gian tới 126 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động phê phán quan điểm sai trái thơng qua giảng dạy Kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội thời gian tới 135 KẾT LUẬN 162 DANH MỤC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thứ nhất, đấu tranh với quan điểm đối lập quy luật tồn phát triển học thuyết Mác - Lênin nói chung kinh tế trị Mác - Lênin nói riêng Học thuyết Mác - Lênin mang chất khoa học cách mạng triệt để, giải vấn đề thực tiễn đặt theo quy luật khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể nhằm cải tạo giới theo chiều hướng tiến mang tính nhân văn sâu sắc Thực tế lịch sử cho thấy, từ chủ nghĩa Mác hình thành, phát triển vào kỷ XIX, hệ thống tư tưởng, quan điểm nguyên lý, quy luật kinh tế - xã hội mà hệ thống khoa học phát ngày thừa nhận rộng rãi trở thành tảng tư tưởng, kim nam vũ khí lý luận sắc bén cho hành động cách mạng giai cấp công nhân, nhân dân lao động đảng tiên phong, chân giai cấp cơng nhân Trong q trình đời phát triển, chủ nghĩa Mác - Lênin phải đương đầu với vu khống, xuyên tạc nhiều loại kẻ thù Tuy có bước thăng trầm, vượt qua thử thách khắc nghiệt lịch sử, thể tư tưởng, lập trường trí tuệ giai cấp công nhân Do vậy, sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin cảm phục, ngưỡng mộ, vận dụng sáng tạo vào trình lãnh đạo nghiệp cách mạng Đảng Cộng sản, công nhân, lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến giới, mà gắn liền với trình đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch Nói cách khác, đấu tranh với quan điểm đối lập học thuyết Mác - Lênin quy luật tồn phát triển học thuyết này, Kinh tế trị phận Thứ hai, Phê phán quan điểm sai trái thơng qua giảng dạy Kinh tế trị hoạt động có vai trò quan trọng việc phát triển tư lý luận, tư trị, tư phản biện lĩnh trị cho sinh viên Phê phán quan điểm sai trái trình học mơn Kinh tế trị Mác - Lênin môi trường tốt để bồi dưỡng, phát triển lực tư lý luận lực tư trị cho sinh viên Để bác bỏ quan điểm sai trái vấn đề cách thuyết phục, sinh viên phải khơng ngừng tìm hiểu nhằm nắm đầy đủ tinh thần học thuyết Kinh tế trị Mác - Lênin, dùng nhìn chỉnh thể, hệ thống để bác bỏ quan điểm phiến diện, lệch lạc; biết thu thập, xử lý thông tin từ thực tiễn, lấy kết phát triển tiến trình lâu dài để bác bỏ quan điểm thiển cận, cố tình thổi phồng vài khuyết điểm trước mắt… Chính q trình đấu tranh ấy, lực tư lý luận, lực tư trị sinh viên không ngừng củng cố, nâng cao Mặt khác, phê phán quan điểm sai trái thơng qua giảng dạy kinh tế trị trường đại học góp phần hình thành, củng cố lực đấu tranh tư tưởng, lý luận miễn dịch cho sinh viên trước quan điểm sai trái Chính nhờ cọ sát, rèn luyện q trình phê phán quan điểm sai trái học thuyết Kinh tế trị Mác - Lênin mà lực đấu tranh tư tưởng khả miễn dịch sinh viên trước quan điểm sai trái hình thành, củng cố Cụ thể là, tri thức khoa học bổ sung; trình độ phương pháp tư nâng cao; phẩm chất trị, đạo đức, nghề nghiệp củng cố; khả nhận dạng đúng, kịp thời xác quan điểm sai trái; nhạy bén sử dụng ngôn từ luận chứng; vận dụng linh hoạt biện pháp đấu tranh… Thứ ba, xuất phát từ tính chất phức tạp liệt đấu tranh mặt trận tư tưởng, lý luận giai đoạn từ tác động tiêu cực quan điểm sai trái xã hội, đặc biệt sinh viên Hiện nay, lực thù địch tập trung mũi nhọn chống phá vào lĩnh vực kinh tế Họ cho Kinh tế trị trường định hướng XHCN gán ghép áp đặt không tồn thực tế, thừa nhận Kinh tế trị trường tức Việt Nam “quay lại” theo quỹ đạo phát triển chủ nghĩa tư Họ lợi dụng triệt để khuếch đại hạn chế, yếu hoạt động quảnkinh tế Nhà nước, việc quản lý vốn, tài sản thuộc sở hữu toàn dân doanh nghiệp nhà nước để phủ nhận vai trò chủ đạo thành phần kinh tế nhà nước, phủ nhận vai trò quản lý, điều tiết kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa Họ khuyến nghị, muốn cho kinh tế Việt Nam thực khởi sắc, cần thiết phải bỏ “cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa” gánh nặng Trên sở bác bỏ mơ hình kinh tế thực Việt Nam, lực thù địch tiếp tục công, bác bỏ nguyên lý học thuyết Kinh tế trị Mác - Lênin, họ cho sai lầm, thất bại chủ nghĩa xã hội thực xuất phát từ lý luận gốc Mặt khác, điều kiện Kinh tế trị trường, phân hoá giàu nghèo nước ta thừa nhận có xu hướng phát triển Mức độ chênh lệch giàu nghèo nước ta tăng lên tất yếu chuyển đổi từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường Điều tác động mạnh mẽ vào tâm lý, ý thức đại đa số nhân dân có học sinh, sinh viên làm cho họ nghi ngờ học thuyết Kinh tế trị Mác - Lênin, dẫn đến tâm lý ngại học không quan tâm đến quan điểm, tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế Trong điều kiện Kinh tế trị trường, không sinh viên trường đại học đã, bị lôi theo trào lưu thực dụng chủ nghĩa, tự do, chạy theo cám dỗ vật chất, có hành động sai trái, ngược lại giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống Lợi dụng tình hình đó, lực thù địch không ngừng đẩy mạnh hoạt động chống phá lĩnh vực lý luận kinh tế trị, chĩa mũi nhọn tuyên truyền vào đối tượng học sinh, sinh viên hòng chuyển hóa nhận thức trị hệ tương lai Nội, với vị thủ đất nước, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Câu Đánh giá giảng viên, sinh viên vai trò việc đấu tranh chống lại quan điểm sai trái thông qua giảng dạy mơn kinh tế trị trường đại học Giảng viên Sinh viên Phương án lựa chọn Số lượng % Số lượng % Rất quan trọng 27 21,60 90 15,00 Quan trọng 32 25,60 135 22,50 Bình thường 44 35,20 220 36,66 Ít quan trọng 22 17,60 95 15,84 Không quan trọng 0 60 10,00 Câu Đánh giá giảng viên việc phát huy vai trò, trách nhiệm giảng viên đấu tranh chống lại quan điểm sai trái thông qua giảng dạy mơn kinh tế trị cho sinh viên trường đại học Phương án lựa chọn Giảng viên Số lượng % Thường xuyên, hiệu 25 20,00 Bình thường 30 24,00 Khơng thường xun, hiệu 48 38,40 Không thực 22 17,60 Câu Đánh giá sinh viên việc phát huy vai trò, trách nhiệm giảng viên đấu tranh chống lại quan điểm sai trái thông qua giảng dạy mơn kinh tế trị trường đại học Phương án lựa chọn Sinh viên Số lượng % Thường xuyên, hiệu 120 20,00 Bình thường 190 31,66 Không thường xuyên, hiệu 210 35,00 Không thực 80 13,34 Câu Đánh giá giảng viên mục đích giảng dạy mơn Kinh tế trị cho sinh viên trường đại học Phương án lựa chọn Giảng viên Số lượng % Giúp sinh viên nắm vững tri thức môn Kinh tế trị Mác - Lênin 75 60,00 Giúp sinh viên nắm vững tri thức môn học khác chương trình học tập 72 57,60 Giúp sinh viên nắm vững quy luật kinh tế 90 72,00 Giúp sinh viên có hiểu biết lĩnh vực tri thức nhân loại 55 44,00 Giúp sinh viên có nhìn khách quan, bao quát tình hình kinh tế, trị, xã hội nước giới từ biết phân tích, đánh giá kiện, tượng kinh tế, xã hội diễn 67 53,60 Giúp sinh viên nhận diện, phát quan điểm sai trái với chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, xã hội Đảng, sách pháp luật Nhà nước 65 52,00 Giúp sinh viên có phương pháp luận, kỹ phản bác quan điểm trị sai trái lĩnh vực lý luận kinh tế trị 50 40,00 Giúp sinh viên có niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, sách Đảng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 90 72,00 Câu Đánh giá sinh viên mục đích học tập mơn Kinh tế trị sinh viên trường đại học Phương án lựa chọn Sinh viên Số lượng % Nắm vững tri thức mơn Kinh tế trị Mác - Lênin 420 70,00 Nắm vững tri thức môn học khác chương trình học tập 400 66,66 Nắm vững quy luật kinh tế 480 80,00 Hiểu biết lĩnh vực tri thức nhân loại 385 64,16 Có nhìn khách quan, bao qt tình hình kinh tế, trị, xã hội nước giới từ biết phân tích, đánh giá kiện, tượng kinh tế, xã hội diễn 445 74,16 Nhận diện, phát quan điểm sai trái với chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, xã hội Đảng, sách pháp luật Nhà nước 450 75,00 Có phương pháp luận, kỹ phản bác quan điểm trị sai trái lĩnh vực lý luận kinh tế trị 390 65,00 Có niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, sách Đảng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 500 83,33 Câu Đánh giá giảng viên, sinh viên thực trạng nội dung hoạt động đấu tranh tư tưởng, phê phán quan điểm sai trái giảng dạy mơn Kinh tế trị cho sinh viên trường đại học Giảng viên Phương án lựa chọn Xây dựng giảng thực hành giảng kinh tế trị có tính đấu tranh tư tưởng Tổ chức cho sinh viên thảo luận nội dung đấu tranh phê phán quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị Kiểm tra đánh giá kết học tập kinh tế trị sinh viên hình thức đấu tranh tư tưởng Định hướng, hướng dẫn sinh viên tham gia đấu tranh phê phán quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị Tạo mơi trường, điều kiện cho sinh viên gắn học tập với đấu tranh phê phán quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị Sinh viên Tốt Khá TB Chưa tốt Tốt Khá TB Chưa tốt 22 33 45 25 141 189 201 69 17,60 20 16,00 18 14,40 20 16,00 23 18,40 26,40 36,00 20,00 23,50 31,50 33,50 11,50 35 40 30 132 177 183 108 28,00 32,00 24,00 22,00 29,50 30,50 18,00 22 50 35 126 183 189 102 17,60 40,00 28,00 21,00 30,50 31,50 17,00 38 42 25 153 186 177 84 30,40 33,60 20,00 25,50 31,00 29,50 14,00 27 47 28 141 192 183 84 21,60 37,60 22,40 23,50 32,00 30,50 14,00 Câu Đánh giá giảng viên loại phương tiện thường sử dụng để khai thác thông tin giảng dạy môn Kinh tế trị cho sinh viên trường đại học Phương án lựa chọn Giảng viên Số lượng % Sách kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 67 53,60 Các văn Đảng Nhà nước 110 88,00 Bài nói, viết đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước 90 72,00 Giáo trình, sách chuyên khảo 72 57,60 Các cơng trình khoa học 82 65,60 Các trang web thống 65 52,00 Các trang mạng xã hội 67 53,60 Các trang báo điện tử 55 44,00 Báo tạp chí in 55 44,00 Truyền hình 45 36,00 Phát 75 60,00 Câu Đánh giá sinh viên loại phương tiện thường sử dụng để khai thác thông tin học tập môn Kinh tế trị Phương án lựa chọn Giảng viên Số lượng % Sách kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 420 70,00 Các văn Đảng Nhà nước 385 64,16 Bài nói, viết đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước 480 80,00 Giáo trình, sách chuyên khảo 462 77,00 Các cơng trình khoa học 445 74,16 Các trang web thống 363 60,50 Các trang mạng xã hội 390 65,00 Các trang báo điện tử 381 63,50 Báo tạp chí in 450 75,00 Truyền hình 375 62,50 Phát 400 66,66 Câu Đánh giá giảng viên, sinh viên thực trạng tính đấu tranh phê phán quan điểm sai trái nội dung giảng kinh tế trị giảng viên Phương án lựa chọn Giảng viên Sinh viên Số lượng % Số lượng % Rất cao 28 22,40 123 20,50 Cao 52 41,60 192 32,00 Trung bình 40 32,00 216 36,00 Thấp 4,00 69 11,50 Câu 10 Đánh giá giảng viên cách thức tiếp cận giải quan điểm sai trái nội dung giảng kinh tế trị giảng viên Phương án lựa chọn Giảng viên Số lượng % Rất thuyết phục 20 16,00 Thuyết phục 37 29,60 Bình thường 40 32,00 Chưa thực thuyết phục 28 22,40 Câu 11 Đánh giá sinh viên cách thức tiếp cận giải quan điểm sai trái học tập môn kinh tế trị sinh viên Giảng viên Phương án lựa chọn Số lượng % Rất thuyết phục 156 26,00 Thuyết phục 183 30,50 Bình thường 195 32,50 Chưa thực thuyết phục 66 11,00 Câu 13 Đánh giá giảng viên, sinh viên mức độ đề cập đến quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị giảng viên hoạt động thảo luận Phương án lựa chọn Giảng viên Sinh viên Số lượng % Số lượng % Rất thường xuyên 18 14,40 108 18,00 Thường xuyên 50 40,00 192 32,00 Bình thường 40 32,00 201 33,50 Không thường xuyên 12 9,60 78 13,00 Không thực 4,00 21 3,50 Câu 14 Đánh giá giảng viên, sinh viên mức độ tham gia sinh viên hình thức thảo luận có nội dung đấu tranh phê phán quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị Giảng viên Sinh viên Phương án lựa chọn Số lượng % Số lượng % Rất sơi nổi, tích cực 22 17,60 171 28,50 Sơi nổi, tích cực 38 30,40 183 30,50 Bình thường 40 32,00 141 23,50 Chưa sơi nổi, chưa tích cực 25 20,00 105 17,50 Câu 15 Đánh giá giảng viên, sinh viên việc giảng viên hỏi sinh viên quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị kiểm tra, đánh giá kết học tập Giảng viên Sinh viên Phương án lựa chọn Số lượng % Số lượng % Có 82 65,60 390 65,00 Khồng 43 34,40 210 35,00 Câu 16 Đánh giá giảng viên, sinh viên việc giảng viên định hướng, hướng dẫn sinh viên tham gia đấu tranh phê phán quan điểm sai trái giảng dạy kinh tế trị Giảng viên Sinh viên Phương án lựa chọn Số lượng % Số lượng % Có 88 70,40 321 53,50 Khồng 37 29,60 279 46,50 Câu 17 Đánh giá giảng viên, sinh viên thái độ sinh viên quan điểm sai trái lĩnh vực kinh tế trị Giảng viên Sinh viên Phương án lựa chọn Số lượng % Số lượng % Đấu tranh, phản bác mạnh mẽ 25 20,00 120 20,00 Bình thường 55 44,00 195 32,50 Đấu tranh, phản bác yếu ớt 40 32,00 219 36,50 Hoài nghi, hoang mang, dao động 4,00 66 11,00 Câu 18 Đánh giá giảng viên nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc đấu tranh tư tưởng, phê phán quan điểm sai trái giảng dạy môn Kinh tế trị cho sinh viên trường đại học Giảng viên Phương án lựa chọn Số lượng % Nhận thức giảng viên, sinh viên việc đấu tranh chống quan điểm sai trái giảng dạy môn Kinh tế trị hạn chế 92 73,60 Tổ chức hoạt động giảng dạy mơn Kinh tế trị lồng ghép đấu tranh chống quan điểm sai trái chưa chặt chẽ 95 76,00 Tính đảng, tính giai cấp, tính tưởng, tính chiến đấu giảng mơn Kinh tế trị chưa cao 105 84,00 Lãnh đạo, đạo hoạt động đấu tranh tư tưởng, phê phán quan điểm sai trái giảng dạy môn Kinh tế trị cho sinh viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường chưa thường xuyên, kịp thời 100 80,00 Chưa có chế khuyến khích, hỗ trợ cho giảng viên tích cực đổi nội dung, phương pháp đấu tranh tư tưởng, phê phán quan điểm sai trái giảng dạy mơn Kinh tế trị 85 68,00 Năng lực đấu tranh tư tưởng, phê phán quan điểm sai trái giảng dạy môn Kinh tế trị giảng viên hạn chế 93 74,40 Thái độ trị đội ngũ sinh viên học tập kinh tế trị chưa cao 90 72,00 Câu 19 Lựa chọn giảng viên, sinh viên giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh tư tưởng, phê phán quan điểm sai trái giảng dạy mơn Kinh tế trị cho sinh viên trường đại học Giảng viên Sinh viên Phương án lựa chọn Số lượng % Số lượng % Nâng cao nhận thức đội ngũ cán quảngiảng viên tầm quan trọng hoạt động đấu tranh phê phán quan điểm sai trái thơng qua giảng dạy kinh tế trị 95 76,00 492 82,00 Tiếp tục đổi phương pháp dạy học kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội 98 78,40 501 83,50 Tổ chức tốt việc đào tạo, sử dụng, đãi ngộ thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phẩm chất, lực cho đội ngũ giảng viên giảng dạy kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội 97 77,60 471 78,50 Tăng cường giáo dục nhận thức định hướng thái độ trị tích cực cho sinh viên 105 84,00 480 80,00 Hoàn thiện chế, sách nâng cao điều kiện bảo đảm cho việc giảng dạy kinh tế trị trường đại học địa bàn Nội 102 81,60 522 87,00 ... luận phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế trị Trường đại học địa bàn Hà Nội - Phân tích thực trạng phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế trị Trường đại học địa. .. PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY A) Các công trình nghiên cứu quan điểm sai trái phê phán quan điểm sai trái. .. ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 32 1.1 Quan điểm sai trái phê phán quan điểm sai trái 32 1.2 Nhận dạng phê phán quan điểm sai trái thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ), Phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay