ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

246 2 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:47

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa dân tộc Tây Bắc Trung Tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông- 14 Lâm nghiệp Tổng cộng 539 Bảng 4.2 Các ngành đào tạo Trƣờng (năm học 2015-2016) STT Đào tạo trình độ đại học Đào tạo trình độ cao đẳng Sƣ phạm Toán học Sƣ phạm Toán học (Toán-Lý) Sƣ phạm Vật Sƣ phạm Tin học Sƣ phạm Hóa học Sƣ phạm Sinh học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn (Văn-GDCD) Sƣ phạm Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử (Sử-Địa) Sƣ phạm Địa Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non 10 Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học 11 Giáo dục Chính trị 12 Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất 13 Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm Tiếng Anh 14 Chăn nuôi 15 Lâm sinh 16 Nông học 17 Bảo vệ thực vật 18 Quản tài ngun mơi Sƣ phạm Hóa học (Hóa- Sinh) Lâm sinh Bảo vệ thực vật trƣờng 19 Công ngệ thông tin Tin học ứng dụng 20 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 21 Kế toán Kế tốn Bảng 4.3 Quy mơ sinh viên quy trình độ đại học, cao đẳng Nhà trƣờng năm học (2014-2015) theo Khoa đào tạo STT Khoa Trong Tổng số Nam Nữ Dân tộc Tốn-Lý-Tin 743 430 313 440 Sinh - Hóa 547 224 323 359 Ngữ văn 560 123 437 303 Sử- Địa 712 360 352 486 Ngoại ngữ 211 31 180 82 LLCT 363 209 154 327 Tiểu học- Mầm non 1653 240 1413 1331 Thể dục- Thể thao 519 475 44 395 Kinh tế 598 240 358 263 10 Nông - Lâm 1229 876 353 1106 11 Cộng 7135 3208 3927 5092 Bảng 4.4 Quy mô sinh Lƣu học sinh Lào Năm học Tổng số Lƣu học sinh Lào 2011-2012 32 2012-2013 61 2013-2014 88 2014-2015 117 PHỤ LỤC Biểu đồ 2.1 Hình thức kiểm tra, đánh giá phản ánh xác nhận thức hiểu biết sinh viên Biểu đồ 2.2: Kết sau đổi phương pháp học tập Biểu đồ 2.3: Các phương pháp áp dụng chủ yếu giảng dạy LLCT cho sinh viên Biểu đồ 2.4 Đánh giá nội dung, chương trình mơn LLCT Biểu đồ 2.5 Mức độ đổi phương pháp giáo dục LLCT Biểu đồ 2.6 Tích hợp, đa dạng hóa phương pháp giáo dục LLCT ... phạm Sinh học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn (Văn-GDCD) Sƣ phạm Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử (Sử-Địa) Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non 10 Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học 11 Giáo dục. .. sau đổi phương pháp học tập Biểu đồ 2.3: Các phương pháp áp dụng chủ yếu giảng dạy LLCT cho sinh viên Biểu đồ 2.4 Đánh giá nội dung, chương trình mơn LLCT Biểu đồ 2.5 Mức độ đổi phương pháp giáo. .. dục Chính trị 12 Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất 13 Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm Tiếng Anh 14 Chăn nuôi 15 Lâm sinh 16 Nông học 17 Bảo vệ thực vật 18 Quản lý tài nguyên mơi Sƣ phạm Hóa học (Hóa-
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ), ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay